About: Sibling

An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A sibling is a gender neutral word for a relative that shares at least one parent with the subject. A male sibling is a brother and a female sibling is a sister. A person with no siblings is an only child. Medically, a full sibling is a first-degree relative and a half sibling is a second-degree relative as they are related by 50% and 25% respectively.

Property Value
dbo:abstract
 • الأخ (الجمع: إخوة وإخوان) تعني صبي أو رجل له نفس الأب والأم. كما يمكن أن يكونا أخوين بالرضاعة من أبوين وأمين مختلفين ورضعا من امرأة واحدة ثلاث رضعات مشبعات فأصبحا بذلك أخوين بالرضاعة. وهناك أيضا الأخ غير الشقيق ويعني الأخ من أب واحد وأم مختلفة أو العكس. كما يستخدم مصطلح أخ للإشارة إلى أن شخص ما ينتمي لمجموعة فكرية أو عقائدية مشتركة. (ar)
 • Bratr je běžné označení sourozence mužského pohlaví. Pro sourozence ženského pohlaví se používá výraz sestra. (cs)
 • الشَقِيق هُو الأخ من نفس الأب والأمّ، وجمعُه أشقّاء، والمؤنث شقيقة، وجمعها شقيقات وشقائق، كما تقال كلمة الشقيق وصفاُ لدولة تربطها مع دولة أخرى رابطة العرق واللغة والدين أو المجاورة، وتقال أيضاً كلمة شقيق بمعنى نظير، كقولهم "النساء شقائق الرجال". (ar)
 • Un germà o germana és una persona que respecte a una altra té els mateixos pares o solament el pare o la mare. Germans és el nom genèric que es dona a dos o més germans, siguin homes o dones. És comú d'entendre que els germans són genèticament molt semblants, tot i així no ho és necessàriament, puix que un o més germans poden ser adoptats pels pares. En la major part de les societats del món, els germans es crien i creixen plegats. Aquesta proximitat pot estar marcada pel desenvolupament de fortes unions emocionals com l'afecte o l'enemistat. (ca)
 • Sourozenec je obecný termín pro sestru nebo bratra, tedy pro osoby sdílející matku nebo otce (nejčastěji oba). Sourozenci obvykle vyrůstají společně v jedné rodině a prožívají spolu dětství. Vzájemná genetická a fyzická blízkost vytváří u sourozenců silný citový vztah. Tento vztah se může projevovat v kladném i záporném smyslu. Může být ovlivněn vztahy v rodině, vztahy rodičů k jednotlivým dětem, pořadím narození i zkušenostmi a zážitky prožitými mimo vlastní rodinu. Protože mají sourozenci podobnou genetickou výbavu po rodičích, často se sobě podobají (nejvíc jednovaječná dvojčata). (cs)
 • Αδελφός, ή αδερφός ονομάζεται το αρσενικό τέκνο μιας πολυμελούς οικογένειας. (el)
 • Frato estas viro (aŭ pli ĝenerale besto), kiu havas la saman gepatron, kiun havas la antaŭe priskribita homo. Frato estas relativa nocio. Ĉiam oni povas diri nur ke la unua estas frato de la dua, sed oni ne povas diri ke iu estas simple frato. Ankaŭ estadas diversaj okazoj pri tio, kiam fratoj havas la sama(j)n: * ambaŭ gepatrojn; * nur patron, oni konsideras ilin duonfratoj ; * nur patrinon, oni konsideras ilin duonfratoj. (eo)
 • El hermano o la hermana de una persona es otra que tiene, al menos, un mismo pariente. Este término se utiliza generalmente para referirse a dos o más personas genéticamente emparentadas, aunque no necesariamente este tiene que ser el caso, puesto que puede haber uno o más hermanos que hayan sido adoptados por sus padres (hermanastros). En la mayoría de las sociedades del mundo los hermanos usualmente crecen juntos y pasan juntos gran parte de la niñez y juventud, por lo que pueden tener conflictos. La cercanía y el trato que los hermanos tengan entre sí estarán marcados por el desarrollo de fuertes asociaciones emocionales tales como amor y enemistad. El lazo entre hermanos es a menudo muy complicado y a veces está influido por factores tales como el trato de los padres, el orden de nacimiento, la gente y las experiencias vividas fuera de la familia.[cita requerida] El término se usa también para definir a los miembros de una comunidad religiosa (por ejemplo, muchas de las órdenes católicas) o una confraternidad (por ejemplo, la francmasonería) o una cofradía.​ (es)
 • Anai-arrebak edo neba-arrebak guraso bereko senideak dira. Gizonezko batentzat, bere gurasoen beste semeetako bakoitzak anaia du izena; emakumezko batentzat, berriz, bere gurasoen semeetako bakoitzak neba du izena. Era berean, gizonezko batentzat, bere gurasoen alabetako bakoitzak arreba du izena eta; emakumezko batentzat, bere gurasoen beste alabetako bakoitzak ahizpa izena du. Hona hemen: (eu)
 • Adik adalah saudara laki-laki maupun saudara perempuan yang lebih muda yang berstatus anak kandung ataupun anak angkat dari orang tua. Secara tradisi, Panggilan adik juga berlaku untuk seseorang baik pria maupun wanita yang lebih muda atau dianggap lebih muda. (in)
 • Saudara memiliki beberapa arti. Dalam arti sempit, saudara adalah anggota keluarga (baik laki-laki atau pun perempuan, dan juga yang lebih muda atau lebih tua) yang seibu dan/atau seayah (yang berupa orang tua kandung, tiri, atau angkat) dengan individu. Saudara yang lebih tua disebut kakak sedangkan yang lebih muda disebut adik. Dalam pengertian yang lebih luas, saudara bermakna sebagai sanak atau kerabat, yaitu orang yang dekat atau bertalian secara kekeluargaan dengan individu. Dalam lingkungan sosial, saudara bisa bermakna sebagai seseorang yang satu visi atau tujuan dengan individu dalam suatu golongan atau kelompok, yang juga merujuk pada sahabat dekat atau saudara seperjuangan. Dalam tradisi, saudara juga berlaku untuk menyebut seseorang yang dihormati secara formal. Dalam ilmu linguistik, saudara merupakan pronomina orang kedua sedangkan bentuk feminin dari saudara dalam artian tersebut adalah saudari. * l * * s (in)
 • Un frère, appelé familièrement frangin ou frérot, est une personne de sexe masculin qui est né des mêmes parents qu'une autre personne, ou seulement du même père (frère consanguin) ou de la même mère (frère utérin). Dans ces derniers cas, on parle aussi de demi-frère. Il s'agit de l'équivalent masculin de sœur et ils appartiennent à un ensemble appelé fratrie. Par extension, un frère désigne quelqu'un qui est considéré comme un membre de la famille humaine, qui est un compagnon ou un camarade d'une même cause (par exemple fidèle d'une même religion). (fr)
 • 동기(同氣)는 같은 부모에게서 난 형제자매를 말하며, 부모 양쪽 모두가 같거나 부모 한쪽이 같은 경우 모두를 포함한다. 또한, 서로 생물학적인 관계는 없지만 부모의 재혼이나 입양 등으로 인하여 형제자매가 되는 일도 있다. 남자 동기간을 형제(兄弟), 여자 동기간을 자매(姊妹), 남자와 여자 동기간을 남매(男妹, 손위 남자 형제와 손아래 여자 형제는 또한 오누이)라고 구분해 일컫기도 하며, 통틀어 형제자매(兄弟姊妹)로도 부른다. 친동기(親同氣), 한동기(-同氣) 등의 용어도 쓰인다. 동기(同氣)는 영어의 "시블링(sibling)"과 같은 성중립적 단어이지만, "시블링"만큼 일반적으로 널리 사용되지 않는다. 그 외에 동포(同胞)라는 낱말이 어원상 형제자매를 가리키지만, 지금은 조국이나 민족이 같은 사람들을 폭넓게 부르는 단어로 더 널리 사용된다. 영어 "시블링"은 원래 형제자매에 한정되지 않고 친인척을 널리 가리키는 의미로 쓰였지만, 20세기에 들어서 형제자매를 가리키는 의미로 굳어지기 시작했다. 이후에 조부모가 같은 사촌 관계를 통칭하는 "니블링(nibling)"이라는 신조어가 나오기도 했다. (ko)
 • I termini fratello (dal latino frater e sorella (dal latino soror definiscono il rapporto di parentela di un individuo rispetto ad altri figli di medesimi genitori, oppure da diversi genitori: due individui sono cioè tali quando condividono (giuridicamente e/o biologicamente entrambi i genitori. Il plurale fratelli è utilizzato per indicare o solo individui maschi o maschi e femmine. Per indicare individui di solo sesso femminile il termine utilizzato è sorelle. (it)
 • Les frères et sœurs sont des personnes (de sexe, respectivement, masculin et féminin) ayant différents liens familiaux. Ils sont le plus souvent des enfants issus d'un même couple et par extension des enfants ayant un seul parent en commun (pour préciser cette relation monoparentale, les mots composés « demi-frères » et « demi-sœurs » sont généralement employés). Ils désignent également des personnes ayant des liens d'adoption (les parents n'ont pas de lien biologique). Au Québec et en Belgique, dans la terminologie queer, le mot « adelphe » a été suggéré pour désigner indistinctement de leur genre ou sexe les frères et les sœurs, nées des mêmes parents. L'ensemble des frères est également désigné par le nom « fratrie » (du latin frater, « frère »). La fratrie, qui est une des composantes de la famille, est une notion découlant des liens affectifs tissés entre les membres qui la composent. L'ensemble des sœurs se nomme "sororie", du latin soror (« sœur ») avec le suffixe -ie. (fr)
 • 人間において兄弟(きょうだい)とは、本人から見て傍系2親等の男性のことを指す。 (ja)
 • Een broer of broeder is een mannelijk familielid, waarbij de verwantschap is ontstaan door het hebben van een gemeenschappelijke moeder en vader. Broers die slechts één ouder gemeen hebben noemt men halfbroers. Een stiefbroer of stiefbroeder is een broer uit een ander huwelijk van een der ouders dan waaruit men zelf gesproten is. Dit komt bijvoorbeeld voor wanneer een weduwe huwt met een weduwnaar. Stiefbroeders hebben geen gemeenschappelijke vader of moeder en zijn dus geen bloedverwanten. Een zwager of schoonbroer is een mannelijk aangetrouwd familielid, waarbij de verwantschap is ontstaan door een huwelijk van de persoon zelf, een broer of een zus. Schoonbroers hebben geen gemeenschappelijke vader of moeder en zijn dus ook geen bloedverwanten. (nl)
 • 兄弟姉妹(けいていしまい、きょうだいしまい、英: siblings)は、同じ父と母から生まれた子供たちの総称。一般には呉音で「きょうだいしまい」と読まれることが多い。法律用語としては漢音で「けいていしまい」と読む。同胞(音:どうほう、訓:はらから)ともいう。教育学などではきょうだいというひらがな表記が兄弟姉妹の意味で使われることがある。 特に続柄では、同じ父と母から生まれた子供たちのうち、自分を除く者を指す。2親等の傍系親族に相当する。 (ja)
 • Een sibling is een broer of zus, een kind van hetzelfde ouderpaar, en wordt in de humane wetenschappen, in het bijzonder in de psychologie en antropologie, gebruikt om verwantschap uit te drukken. Het woord is een leenwoord uit het Engels. De Duitse taal kent hiervoor het woord Geschwister. Het belang van siblings verschilt per afstammingssysteem. In westerse samenlevingen domineert de personal kindred, een vorm van bilaterale afstamming waarbij alleen volle siblings behoren tot dezelfde kindred als ego, een bepaalde persoon waarvan de verwantschap beschreven wordt. Waar bij unilineaire afstamming — hierbij is óf de familie van vaderszijde óf die van moederszijde bepalend — de afstammingsgroep blijft bestaan als leden sterven, verdwijnt de personal kindred op dat moment. Er is dan ook geen sprake van een verwantschapsgroep met bijbehorende rechten en plichten, maar van een netwerk. De andere vorm van bilaterale afstamming is descending kindred waarbij uit wordt gegaan van voorouders of voorouderparen en hun afstammelingen. Dit is ook het geval bij unilineaire afstamming, alleen domineert hier de afstammingsgroep van de vader (patrilineaire afstamming) of de moeder (matrilineaire afstamming). In deze samenlevingen spelen naast de siblings ook een rol, de kinderen van siblings van gelijke sekse en van ongelijke sekse. Zo wordt binnen de onderscheid gemaakt tussen huwbare cross cousins en onhuwbare siblings en parallel cousins. ziet juist geen onderscheid tussen deze groepen en beschouwt iedereen in dezelfde generatie als broer of zus. (nl)
 • Irmão ou irmã (do latim germanum aquele que é filho do mesmo pai e da mesma mãe, biológica ou adotiva. Aquele que só é filho do mesmo pai ou só filho da mesma mãe é denominado de meio-irmão. Pode-se chamar de irmão também aquele que se tem laço forte de amizade, tendo o mesmo significado de amigo. Pode ser usado também para aquele que possui a mesma crença religiosa ('confraria'. Na maior parte das sociedades pelo nosso mundo, irmãos geralmente crescem juntos e passam um bom tempo da infância socializando uns com os outros. Esta proximidade genética e física pode ser marcada pelo desenvolvimento de fortes laços emocionais, como o amor, o ciúme a fraternidade e a hostilidade. Os laços emocionais entre irmãos são frequentemente complicados e influenciados por fatores como tratamento por parte dos pais, ordem de nascimento, personalidade e experiências pessoais fora da família. (pt)
 • Rodzeństwo – w genealogii i prawie dzieci tych samych rodziców bądź rodzica: wszyscy bracia i siostry w ogólności albo każdy z nich pojedynczo wobec drugiego z nich (tak zwłaszcza w tekstach prawnych). (pl)
 • Syskon kan innebära flera olika sorters relationer som två personer har till varandra. Ett manligt syskon är en bror och ett kvinnligt syskon är en syster. (sv)
 • Brat – nazwa relacji rodzinnej dla krewnego drugiego stopnia w linii bocznej o płci męskiej, należącego do rodzeństwa. Brat może mieć z probantem tych samych oboje rodziców (brat rodzony) bądź tylko jednego wspólnego (brat przyrodni). Sensu stricto tzw. brat przybrany (syn ojczyma lub macochy z ich poprzednich związków, będący pasierbem dla rodzonego ojca lub matki) nie jest krewnym ani powinowatym. Syn brata to bratanek, a córka brata to bratanica. (pl)
 • A sibling is a gender neutral word for a relative that shares at least one parent with the subject. A male sibling is a brother and a female sibling is a sister. A person with no siblings is an only child. While some circumstances can cause siblings to be raised separately (such as foster care) most societies have siblings grow up together. This causes the development of strong emotional bonds, with siblinghood often considered a unique form of relationship in of itself. The emotional bond between siblings is often complicated and is influenced by factors such as parental treatment, birth order, personality, and personal experiences outside the family. Medically, a full sibling is a first-degree relative and a half sibling is a second-degree relative as they are related by 50% and 25% respectively. (en)
 • Си́блинги (от англ. siblings) — термин, используемый в этнологии, социальной антропологии и других науках, который обозначает детей одних родителей (родственников второй степени родства). Данный термин употребляется среди прочего для того, чтобы избежать необходимости уточнять пол братьев и сестёр индивида. Различают полнородных сиблингов, имеющих общих мать и отца, и неполнородных, у которых общим является только один родитель. Среди неполнородных сиблингов в свою очередь различаются единоутробные сиблинги, имеющие общую мать, и единокровные, имеющие общего отца. По отношению к неполнородным сиблингам иногда используется термин «полусиблинг». Сиблинги в тех или иных системах терминов родства могут различаться по полу, по возрасту и по относительным полу и возрасту. Например, у русских сиблинги различаются по полу (братья и сёстры), а ранее различались и по возрасту, или порядку рождения (первак, вторак, третьяк, четвертак и т. д.). В современных системах терминов родства порядок рождения учитывается, например, у качинов (кам, наунг, ла, ту и т. д.). В зависимости от пола и возраста субъекта (говорящего) сиблинги могут различаться по относительному возрасту (в частности, у китайцев; сюн — старший брат, ди — младший брат) и по относительному полу (в частности, у квакиутль: сиблинг одного пола с субъектом — виху-якс, сиблинг противоположного пола — вивауквах). В психологии распространены такие понятия, связанные с сиблингами, как «сиблинговое соперничество», или «конкуренция сиблингов», «статус сиблинга», «сиблинг-конфликт», «подсистема сиблингов» и другие. В генетике по отношению к потомкам одной пары родителей как человека, так и животных используется понятие «сибсы». (ru)
 • Bror, broder, kallas den pojke/man med vilken man har båda föräldrarna gemensamt. En storebror är en äldre bror, medan en lillebror är en yngre bror. En tvillingbror är ett manligt syskon som fötts samtidigt som den som benämner honom så. En styvbror (plastbror, låtsas eller bonusbror är barn till en av föräldrarnas partner. En halvbror har en gemensam förälder med den person den är bror till. En adoptivbror är föräldrarnas adoptivbarn, och en fosterbror är föräldrarnas fosterbarn. "Broder" används som titel inom många munkordnar. Före dureformen, när det var viktigt hur man titulerade varandra, lade män bort titlarna genom att bli "du och bror" med varandra. Detta kunde beseglas med en brorskål. Storebror används som ett symboliskt uttryck för den dominerande parten inom något, oftast mellan grannländer, inom till exempel sport. Till exempel kan Argentina sägas vara Chiles "storebror" i fotboll för herrar, räknat efter framgångar genom åren. "Bror" är ett generellt vardagligt tilltalsord mellan personer i förortssvenska och används då även mellan kvinnor. (sv)
 • 兄弟,是有相同父親,或母親的男性同輩,指的是兄長與弟弟,如果是同一個祖父或祖母、或曾祖以上血緣者,稱為堂兄弟或表兄弟。 雖然兄弟這個術語通常指的是血緣關係中的同輩,但有時對於男性朋友、夥伴之間為了表示親暱,往往會以兄弟稱之。 不同於「姊妹」在口語常稱為「姐妹」,「兄弟」即使在口語中也極少稱為「哥弟」。 (zh)
 • 在漢語親屬系統裡通常指與自己相同父母的平輩親屬。比自己年長者,男性稱兄或哥,女性稱姊或姐,較年幼者,男性稱弟,女性稱妹。一個人的兄弟姊妹和父母組成他的核心家庭。延伸家庭的許多平輩,也是以兄弟姊妹加上描述親疏遠近的詞稱呼,例如表姐、堂弟、族兄等。沒有親屬關係的人若年齡相近,有時也可能用兄弟姊妹來稱呼,尤其是用來表示結拜關係、尊敬、或是友好。 兄弟姊妹間的情感關係會受許多因素影響,例如父母養育方式、排行、性格等等。許多文化期待兄弟姊妹要互相扶持。在大多數文化中,兄弟姊妹在同一個家庭中一起長大,會建立堅固的情感連結。同時,兄弟姊妹也時常爭鬥,並競爭家中的資源,包括遺產。大多數文化禁止兄弟姊妹結婚,韋斯特馬克效應也造成兄弟姊妹通常不會喜歡上彼此。因為這些複雜的關係,兄弟姊妹是許多藝術作品的主題。 在遺傳學上,兄弟姊妹之間的基因有一半會具相同親緣(identical by descent),同卵雙生者完全相同,同父異母或同母異父兄弟姊妹則有四分之一相同。在法律上,所有的兄弟姊妹,包括雙胞胎、同父異母、領養等等,皆視為二等親。 (zh)
 • Суродженець або сибс, си́блінг (англ. sibling) — одноюрідні брат або сестра (найближча спорідненість). У вужчому сенсі — діти, що мають спільних батьків.Суродженець жіночої статі — це сестра, чоловічої — брат. У більшості суспільств у всьому світі брати і сестри, як правило, росли разом, що сприяло розвитку сильних емоційних зв'язків, таких, як любов, ворожість тощо. Такі зв'язки часто обумовлені вихованням, порядком народження, рисами характеру та особистим досвідом суродженця поза родиною. Термін доцільно вживати в генетиці як людей, так і тварин. Монозиготні близнята мають 100 % спільної ДНК. Рідні суродженці зазвичай мають половину спільного геному з 0,1 %, що відрізняють людей(англ.). Напівсибси — це родичі другого порядку, що мають у середньому чверть збіжності. (uk)
 • Брат — син у відношенні до інших дітей одних батьків. Брат, юридично-побутовий термін, що позначає спорідненість в другому ступені в бічній лінії. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 352169 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 52543 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1040686389 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:align
 • center (en)
dbp:style
 • border: 1px solid #c8ccd1; background-color: #fff; padding: 5px; (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • الأخ (الجمع: إخوة وإخوان) تعني صبي أو رجل له نفس الأب والأم. كما يمكن أن يكونا أخوين بالرضاعة من أبوين وأمين مختلفين ورضعا من امرأة واحدة ثلاث رضعات مشبعات فأصبحا بذلك أخوين بالرضاعة. وهناك أيضا الأخ غير الشقيق ويعني الأخ من أب واحد وأم مختلفة أو العكس. كما يستخدم مصطلح أخ للإشارة إلى أن شخص ما ينتمي لمجموعة فكرية أو عقائدية مشتركة. (ar)
 • Bratr je běžné označení sourozence mužského pohlaví. Pro sourozence ženského pohlaví se používá výraz sestra. (cs)
 • الشَقِيق هُو الأخ من نفس الأب والأمّ، وجمعُه أشقّاء، والمؤنث شقيقة، وجمعها شقيقات وشقائق، كما تقال كلمة الشقيق وصفاُ لدولة تربطها مع دولة أخرى رابطة العرق واللغة والدين أو المجاورة، وتقال أيضاً كلمة شقيق بمعنى نظير، كقولهم "النساء شقائق الرجال". (ar)
 • Un germà o germana és una persona que respecte a una altra té els mateixos pares o solament el pare o la mare. Germans és el nom genèric que es dona a dos o més germans, siguin homes o dones. És comú d'entendre que els germans són genèticament molt semblants, tot i així no ho és necessàriament, puix que un o més germans poden ser adoptats pels pares. En la major part de les societats del món, els germans es crien i creixen plegats. Aquesta proximitat pot estar marcada pel desenvolupament de fortes unions emocionals com l'afecte o l'enemistat. (ca)
 • Sourozenec je obecný termín pro sestru nebo bratra, tedy pro osoby sdílející matku nebo otce (nejčastěji oba). Sourozenci obvykle vyrůstají společně v jedné rodině a prožívají spolu dětství. Vzájemná genetická a fyzická blízkost vytváří u sourozenců silný citový vztah. Tento vztah se může projevovat v kladném i záporném smyslu. Může být ovlivněn vztahy v rodině, vztahy rodičů k jednotlivým dětem, pořadím narození i zkušenostmi a zážitky prožitými mimo vlastní rodinu. Protože mají sourozenci podobnou genetickou výbavu po rodičích, často se sobě podobají (nejvíc jednovaječná dvojčata). (cs)
 • Αδελφός, ή αδερφός ονομάζεται το αρσενικό τέκνο μιας πολυμελούς οικογένειας. (el)
 • Frato estas viro (aŭ pli ĝenerale besto), kiu havas la saman gepatron, kiun havas la antaŭe priskribita homo. Frato estas relativa nocio. Ĉiam oni povas diri nur ke la unua estas frato de la dua, sed oni ne povas diri ke iu estas simple frato. Ankaŭ estadas diversaj okazoj pri tio, kiam fratoj havas la sama(j)n: * ambaŭ gepatrojn; * nur patron, oni konsideras ilin duonfratoj ; * nur patrinon, oni konsideras ilin duonfratoj. (eo)
 • Anai-arrebak edo neba-arrebak guraso bereko senideak dira. Gizonezko batentzat, bere gurasoen beste semeetako bakoitzak anaia du izena; emakumezko batentzat, berriz, bere gurasoen semeetako bakoitzak neba du izena. Era berean, gizonezko batentzat, bere gurasoen alabetako bakoitzak arreba du izena eta; emakumezko batentzat, bere gurasoen beste alabetako bakoitzak ahizpa izena du. Hona hemen: (eu)
 • Adik adalah saudara laki-laki maupun saudara perempuan yang lebih muda yang berstatus anak kandung ataupun anak angkat dari orang tua. Secara tradisi, Panggilan adik juga berlaku untuk seseorang baik pria maupun wanita yang lebih muda atau dianggap lebih muda. (in)
 • Un frère, appelé familièrement frangin ou frérot, est une personne de sexe masculin qui est né des mêmes parents qu'une autre personne, ou seulement du même père (frère consanguin) ou de la même mère (frère utérin). Dans ces derniers cas, on parle aussi de demi-frère. Il s'agit de l'équivalent masculin de sœur et ils appartiennent à un ensemble appelé fratrie. Par extension, un frère désigne quelqu'un qui est considéré comme un membre de la famille humaine, qui est un compagnon ou un camarade d'une même cause (par exemple fidèle d'une même religion). (fr)
 • 동기(同氣)는 같은 부모에게서 난 형제자매를 말하며, 부모 양쪽 모두가 같거나 부모 한쪽이 같은 경우 모두를 포함한다. 또한, 서로 생물학적인 관계는 없지만 부모의 재혼이나 입양 등으로 인하여 형제자매가 되는 일도 있다. 남자 동기간을 형제(兄弟), 여자 동기간을 자매(姊妹), 남자와 여자 동기간을 남매(男妹, 손위 남자 형제와 손아래 여자 형제는 또한 오누이)라고 구분해 일컫기도 하며, 통틀어 형제자매(兄弟姊妹)로도 부른다. 친동기(親同氣), 한동기(-同氣) 등의 용어도 쓰인다. 동기(同氣)는 영어의 "시블링(sibling)"과 같은 성중립적 단어이지만, "시블링"만큼 일반적으로 널리 사용되지 않는다. 그 외에 동포(同胞)라는 낱말이 어원상 형제자매를 가리키지만, 지금은 조국이나 민족이 같은 사람들을 폭넓게 부르는 단어로 더 널리 사용된다. 영어 "시블링"은 원래 형제자매에 한정되지 않고 친인척을 널리 가리키는 의미로 쓰였지만, 20세기에 들어서 형제자매를 가리키는 의미로 굳어지기 시작했다. 이후에 조부모가 같은 사촌 관계를 통칭하는 "니블링(nibling)"이라는 신조어가 나오기도 했다. (ko)
 • I termini fratello (dal latino frater e sorella (dal latino soror definiscono il rapporto di parentela di un individuo rispetto ad altri figli di medesimi genitori, oppure da diversi genitori: due individui sono cioè tali quando condividono (giuridicamente e/o biologicamente entrambi i genitori. Il plurale fratelli è utilizzato per indicare o solo individui maschi o maschi e femmine. Per indicare individui di solo sesso femminile il termine utilizzato è sorelle. (it)
 • 人間において兄弟(きょうだい)とは、本人から見て傍系2親等の男性のことを指す。 (ja)
 • 兄弟姉妹(けいていしまい、きょうだいしまい、英: siblings)は、同じ父と母から生まれた子供たちの総称。一般には呉音で「きょうだいしまい」と読まれることが多い。法律用語としては漢音で「けいていしまい」と読む。同胞(音:どうほう、訓:はらから)ともいう。教育学などではきょうだいというひらがな表記が兄弟姉妹の意味で使われることがある。 特に続柄では、同じ父と母から生まれた子供たちのうち、自分を除く者を指す。2親等の傍系親族に相当する。 (ja)
 • Rodzeństwo – w genealogii i prawie dzieci tych samych rodziców bądź rodzica: wszyscy bracia i siostry w ogólności albo każdy z nich pojedynczo wobec drugiego z nich (tak zwłaszcza w tekstach prawnych). (pl)
 • Syskon kan innebära flera olika sorters relationer som två personer har till varandra. Ett manligt syskon är en bror och ett kvinnligt syskon är en syster. (sv)
 • Brat – nazwa relacji rodzinnej dla krewnego drugiego stopnia w linii bocznej o płci męskiej, należącego do rodzeństwa. Brat może mieć z probantem tych samych oboje rodziców (brat rodzony) bądź tylko jednego wspólnego (brat przyrodni). Sensu stricto tzw. brat przybrany (syn ojczyma lub macochy z ich poprzednich związków, będący pasierbem dla rodzonego ojca lub matki) nie jest krewnym ani powinowatym. Syn brata to bratanek, a córka brata to bratanica. (pl)
 • 兄弟,是有相同父親,或母親的男性同輩,指的是兄長與弟弟,如果是同一個祖父或祖母、或曾祖以上血緣者,稱為堂兄弟或表兄弟。 雖然兄弟這個術語通常指的是血緣關係中的同輩,但有時對於男性朋友、夥伴之間為了表示親暱,往往會以兄弟稱之。 不同於「姊妹」在口語常稱為「姐妹」,「兄弟」即使在口語中也極少稱為「哥弟」。 (zh)
 • 在漢語親屬系統裡通常指與自己相同父母的平輩親屬。比自己年長者,男性稱兄或哥,女性稱姊或姐,較年幼者,男性稱弟,女性稱妹。一個人的兄弟姊妹和父母組成他的核心家庭。延伸家庭的許多平輩,也是以兄弟姊妹加上描述親疏遠近的詞稱呼,例如表姐、堂弟、族兄等。沒有親屬關係的人若年齡相近,有時也可能用兄弟姊妹來稱呼,尤其是用來表示結拜關係、尊敬、或是友好。 兄弟姊妹間的情感關係會受許多因素影響,例如父母養育方式、排行、性格等等。許多文化期待兄弟姊妹要互相扶持。在大多數文化中,兄弟姊妹在同一個家庭中一起長大,會建立堅固的情感連結。同時,兄弟姊妹也時常爭鬥,並競爭家中的資源,包括遺產。大多數文化禁止兄弟姊妹結婚,韋斯特馬克效應也造成兄弟姊妹通常不會喜歡上彼此。因為這些複雜的關係,兄弟姊妹是許多藝術作品的主題。 在遺傳學上,兄弟姊妹之間的基因有一半會具相同親緣(identical by descent),同卵雙生者完全相同,同父異母或同母異父兄弟姊妹則有四分之一相同。在法律上,所有的兄弟姊妹,包括雙胞胎、同父異母、領養等等,皆視為二等親。 (zh)
 • Брат — син у відношенні до інших дітей одних батьків. Брат, юридично-побутовий термін, що позначає спорідненість в другому ступені в бічній лінії. (uk)
 • El hermano o la hermana de una persona es otra que tiene, al menos, un mismo pariente. Este término se utiliza generalmente para referirse a dos o más personas genéticamente emparentadas, aunque no necesariamente este tiene que ser el caso, puesto que puede haber uno o más hermanos que hayan sido adoptados por sus padres (hermanastros). El término se usa también para definir a los miembros de una comunidad religiosa (por ejemplo, muchas de las órdenes católicas) o una confraternidad (por ejemplo, la francmasonería) o una cofradía.​ (es)
 • Saudara memiliki beberapa arti. Dalam arti sempit, saudara adalah anggota keluarga (baik laki-laki atau pun perempuan, dan juga yang lebih muda atau lebih tua) yang seibu dan/atau seayah (yang berupa orang tua kandung, tiri, atau angkat) dengan individu. Saudara yang lebih tua disebut kakak sedangkan yang lebih muda disebut adik. Dalam pengertian yang lebih luas, saudara bermakna sebagai sanak atau kerabat, yaitu orang yang dekat atau bertalian secara kekeluargaan dengan individu. * l * * s (in)
 • Les frères et sœurs sont des personnes (de sexe, respectivement, masculin et féminin) ayant différents liens familiaux. Ils sont le plus souvent des enfants issus d'un même couple et par extension des enfants ayant un seul parent en commun (pour préciser cette relation monoparentale, les mots composés « demi-frères » et « demi-sœurs » sont généralement employés). Ils désignent également des personnes ayant des liens d'adoption (les parents n'ont pas de lien biologique). Au Québec et en Belgique, dans la terminologie queer, le mot « adelphe » a été suggéré pour désigner indistinctement de leur genre ou sexe les frères et les sœurs, nées des mêmes parents. (fr)
 • A sibling is a gender neutral word for a relative that shares at least one parent with the subject. A male sibling is a brother and a female sibling is a sister. A person with no siblings is an only child. Medically, a full sibling is a first-degree relative and a half sibling is a second-degree relative as they are related by 50% and 25% respectively. (en)
 • Irmão ou irmã (do latim germanum aquele que é filho do mesmo pai e da mesma mãe, biológica ou adotiva. Aquele que só é filho do mesmo pai ou só filho da mesma mãe é denominado de meio-irmão. Pode-se chamar de irmão também aquele que se tem laço forte de amizade, tendo o mesmo significado de amigo. Pode ser usado também para aquele que possui a mesma crença religiosa ('confraria'. (pt)
 • Een broer of broeder is een mannelijk familielid, waarbij de verwantschap is ontstaan door het hebben van een gemeenschappelijke moeder en vader. Broers die slechts één ouder gemeen hebben noemt men halfbroers. Een stiefbroer of stiefbroeder is een broer uit een ander huwelijk van een der ouders dan waaruit men zelf gesproten is. Dit komt bijvoorbeeld voor wanneer een weduwe huwt met een weduwnaar. Stiefbroeders hebben geen gemeenschappelijke vader of moeder en zijn dus geen bloedverwanten. (nl)
 • Een sibling is een broer of zus, een kind van hetzelfde ouderpaar, en wordt in de humane wetenschappen, in het bijzonder in de psychologie en antropologie, gebruikt om verwantschap uit te drukken. Het woord is een leenwoord uit het Engels. De Duitse taal kent hiervoor het woord Geschwister. (nl)
 • Bror, broder, kallas den pojke/man med vilken man har båda föräldrarna gemensamt. En storebror är en äldre bror, medan en lillebror är en yngre bror. En tvillingbror är ett manligt syskon som fötts samtidigt som den som benämner honom så. En styvbror (plastbror, låtsas eller bonusbror är barn till en av föräldrarnas partner. En halvbror har en gemensam förälder med den person den är bror till. En adoptivbror är föräldrarnas adoptivbarn, och en fosterbror är föräldrarnas fosterbarn. "Broder" används som titel inom många munkordnar. (sv)
 • Суродженець або сибс, си́блінг (англ. sibling) — одноюрідні брат або сестра (найближча спорідненість). У вужчому сенсі — діти, що мають спільних батьків.Суродженець жіночої статі — це сестра, чоловічої — брат. У більшості суспільств у всьому світі брати і сестри, як правило, росли разом, що сприяло розвитку сильних емоційних зв'язків, таких, як любов, ворожість тощо. Такі зв'язки часто обумовлені вихованням, порядком народження, рисами характеру та особистим досвідом суродженця поза родиною. Термін доцільно вживати в генетиці як людей, так і тварин. (uk)
 • Си́блинги (от англ. siblings) — термин, используемый в этнологии, социальной антропологии и других науках, который обозначает детей одних родителей (родственников второй степени родства). Данный термин употребляется среди прочего для того, чтобы избежать необходимости уточнять пол братьев и сестёр индивида. В психологии распространены такие понятия, связанные с сиблингами, как «сиблинговое соперничество», или «конкуренция сиблингов», «статус сиблинга», «сиблинг-конфликт», «подсистема сиблингов» и другие. (ru)
rdfs:label
 • Sibling (en)
 • أخ (ar)
 • شقيق (ar)
 • Germà (ca)
 • Sourozenec (cs)
 • Bratr (cs)
 • Αδελφός (el)
 • Frato (eo)
 • Hermano (es)
 • Anai-arrebak (eu)
 • Fratrie (fr)
 • Frère (fr)
 • Adik (in)
 • Saudara (in)
 • Fratello (it)
 • 兄弟姉妹 (ja)
 • 兄弟 (ja)
 • 형제 (ko)
 • 형제자매 (ko)
 • Sibling (nl)
 • Broer (nl)
 • Rodzeństwo (pl)
 • Brat (pl)
 • Irmão (pt)
 • Сиблинги (ru)
 • Bror (sv)
 • Syskon (sv)
 • Суродженці (uk)
 • 兄弟 (zh)
 • Брат (uk)
 • 兄弟姊妹 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:genre of
is dbo:relation of
is dbo:relative of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:subject of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License