A semi-arid climate, semi-desert climate, or steppe climate is the climate of a region that receives precipitation below potential evapotranspiration, but not as low as a desert climate. There are different kinds of semi-arid climates, depending on variables such as temperature, and they give rise to different biomes.

Property Value
dbo:abstract
 • المناخ شبه القاحل أو المناخ شبه الجاف هو نوع من المناخات يرمز له حسب تصنيف كوبن للمناخ بـ BSh وBSk. وهو كناية عن مناطق تقل فيها نسبة التساقطات عن نسبة المياه المفقودة خلال النتح التبخري. (ar)
 • Semiaridní podnebí (polopouštní podnebí, také nazývané stepní podnebí) se vyskytuje tam, kde je sucho, ale stále je tam dostatek srážek pro to, aby tam mohly růst trávy, keře nebo jednotlivé stromy. Často se vyskytuje na okrajích pouští. Podle Köppenovy klasifikace podnebí se rozděluje na dva podtypy, horký a studený. Srážek nenaprší více než 500 mm. Typické jsou velké (přes 20°C) teplotní rozdíly mezi dnem i nocí. V polopouštích nastávají velmi dlouhá období sucha. (cs)
 • Το ημίξηρο κλίμα ή κλίμα στέππας (ταξινόμηση Κέππεν: BS, όπου S σημαίνει Steppe, «στέππα» στα γερμανικά) είναι τύπος κλίματος όπου ο υετός είναι χαμηλότερος από τη δυνητική , χωρίς όμως να φτάνει αυτό του επιπέδου του ερημικού κλίματος όπου το επίπεδο εξατμισοδιαπνοής είναι διπλάσιο αυτό του υετού. Αποτελεί ένα μεταβατικό αζωνικό κλίμα μεταξύ των υγρών και των ερημικών κλιμάτων και χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη χαμηλής βλάστησης. (el)
 • Duon-arida klimato aŭ step-klimato priskribas klimatajn regionojn kiuj ricevas precipitaĵon sub ebla vaporiĝ-transpiro, sed ne ekstreme. Pli preciza difino ricevas per la klimata klasifiko de Köppen, kiu traktas step-klimatojn (BSk kaj BSh) kiel intermezajn inter dezertaj klimatoj (BW) kaj humidaj klimatoj laŭ ekologiaj karakterizaĵoj kaj agrikultura potencialo. Semi-aridaj klimatoj tendencas elteni malaltan aŭ arbustaran vegetaĵaron, kaj semi-aridaj areoj kutime estas dominataj de aŭ herboj aŭ arbedoj. Por determini ĉu loko havas duon-aridan klimaton, la precipitaĵa sojlo unue devas esti determinita. Trovi la precipitaĵan sojlon (en milimetroj) unue implikas obligante la mezan ĉiujaran temperaturon en °C por 20, poste adiciante 280 ĉu 70% aŭ pli de la totala precipitaĵo en la alta sunduono de la jaro (aprilo ĝis septembro en la Norda duonglobo, aŭ oktobro ĝis marto en la Suda), aŭ 140 aŭ 30%-70% de la totala precipitaĵo kiu estas ricevita dum la difinita periodo, aŭ 0 se malpli ol 30% de la totala precipitaĵo kiu estas tiel ricevita. Se la jarpluva kvanto pri la areo estas malpli ol la konsiderita sojlo sed pli ol duono de tiu sojlo, ĝi estas klasifikita kiel BS (step-klimato). Krome, por separi "varmajn semi-aridajn klimatojn" de "malvarmaj semi-aridaj klimatoj", ekzistas tri vaste uzitaj : aŭ averaĝa ĉiujara temperaturo de 18 °C, aŭ averaĝa temperaturo de 0 °C aŭ ankoraŭ −3 °C en la plej malvarma monato, tiel ke loko kun "BS" tipa klimato kun la konvena temperaturo super izotermo estas uzita kaj klasifikita kiel "varma semi-arida" (BSh), kaj loko kun la konvena temperaturo sub la antaŭfiksita izotermo estas klasifikita kiel "malvarma semi-arida" (BSk). (eo)
 • A semi-arid climate, semi-desert climate, or steppe climate is the climate of a region that receives precipitation below potential evapotranspiration, but not as low as a desert climate. There are different kinds of semi-arid climates, depending on variables such as temperature, and they give rise to different biomes. (en)
 • In einer Region mit semiaridem Klima (von lateinisch semi = halb und aridus = trocken, dürr) übersteigt in sechs bis neun Monaten pro Jahr die Verdunstung den Niederschlag. Semiarid ist also eine Bezeichnung für Räume und Klimate, die durch das Auftreten einer markanten Trockenzeit geprägt sind, jedoch im Jahresverlauf auch etwa drei bis fünf humide (dt. feuchte) Monate aufweisen. Während dieser kürzeren Zeit, in der die Niederschläge die Verdunstung übersteigen, sind Flüsse periodisch oder episodisch wasserführend. (de)
 • El clima semiárido, semidesértico, de estepa o estepario es un subtipo de clima seco y una expresión comúnmente utilizada para designar el clima de una región del planeta donde las lluvias anuales están entre los 500 y los 800 mm en el ecuador.​ Una cantidad de lluvia inferior a los 400 mm anuales caracteriza a los desiertos. En la clasificación climática de Köppen es el BS (BSh semiárido cálido y BSk semiárido frío). La vegetación de una región semiárida está compuesta normalmente de arbustos y estepas que pierden las hojas en los meses más secos, así como de paisajes que también se secan en los períodos de estiaje. Los biomas más conocidos de regiones semiáridas son: * El Desierto de Chihuahua de México y Estados Unidos. * Las estepas, como la de Kazajistán. * El outback australiano. * El sertão, del Nordeste brasileño. * La región Zuliana, sobre todo en las ciudades de Maracaibo y Cabimas, en Venezuela * La zona de la conurbación de la Gran Barcelona en la Región Nor Oriental de Venezuela * El matorral mediterráneo en el sureste de España y el Valle del Ebro. * El Chaco occidental en Sudamérica. * La Pampa seca u occidental, en Argentina. * La región de Coquimbo en Chile. Un tipo de clima semiárido es el mediterráneo seco, que es el de transición entre el mediterráneo típico Csa y el desértico BW. Se da en el sureste de España, norte de África y costa mediterránea asiática y se caracteriza por precipitaciones escasas, entre 200 mm y 400 mm, fuerte sequía estival y temperaturas cálidas que superan los 22 °C en verano. (es)
 • Is éard is aeráid bhreacthur nó aeráide steipeach ann ná aeráid réigiún ina mbíonn an fhrasaíocht níos lú ná an t-imghalú , ach ní comh híseal leis an aeráid fhásaigh‎. Tá cineálacha éagsúla d'aeráidí breacthura, ag brath ar na hathróga, mar shampla teocht, agus bíonn siad freagrach as bithóim éagsúla a chur ar bun. (ga)
 • Le climat semi-aride est un climat caractérisé par des précipitations qui sont, certaines années, insuffisantes pour y maintenir les cultures et où l'évaporation excède souvent les précipitations. Il s'agit donc d'un climat moins aride que le climat désertique, avec une saison sèche s'étendant sur la plus grande partie de l'année et une saison « humide », avec de faibles précipitations (pluviométrie comprise entre 200 et 400 mm/an). Il peut être chaud (BSh, selon la classification de Köppen) comme dans l'Outback australien, ou froid (BSk), comme dans certaines parties du Canada. (fr)
 • Il clima steppico è un clima arido indicato con la sigla BS nella classificazione dei climi di Köppen. Si caratterizza nel suo complesso per evapotraspirazione superiore alla quantità di precipitazioni che, nel complesso, risultano piuttosto scarse. (it)
 • ステップ気候(すてっぷきこう)とはケッペンの気候区分における気候区のひとつで、乾燥帯に属する。記号はBSで、BShとBSkに分かれる。BSのSはドイツ語のSteppe(ステップ)に由来する。 アリソフの気候区分では気候帯4-1.亜熱帯大陸性気候に相当する。 (ja)
 • 스텝 기후(Steppe Climate/Semi-arid climate)는 쾨펜의 기후 구분에서 건조 기후에 속하며, 초원 기후라고도 한다. 사막 기후 다음으로 건조하다. 사하라 사막과 호주 사막과 같은 사막 기후 지역을 둘러싸며 분포한다. 주로 아열대 고기압대에 위치한다. 기호는 BS이며, 연 강우량은 250mm이상 500mm 미만, 연교차는 25~30˚C 정도 된다. 비는 매우 일시적으로 오기 때문에 큰 나무가 자라는 경우는 거의 없고 짧은 풀이 많이 자란다. 주로 중위도 지방에서 나타나며, 넓게 펼쳐진 온대초원이다. 반 건조 기후에 건기와 우기가 뚜렷하며, 대체로 건기가 우기보다 길다. 원래 스텝은 시베리아와 중앙아시아(터키, 몽골 등 중위도 고압대 지방)에 있는 짧은 풀로 이루어진 초원만을 일컫는 용어였으나, 현재는 팜파스, 오스트레일리아의 , 러시아 , 북아메리카 프레리와 아프리카 일부 지역 등까지 포함하는 말이 되었다. 토양은 와 체르노젬이 대표적인이지 않고 프레리토는 미국 프레리의 비옥한 흙을 말하며, 체르노젬은 일대의 비옥한 흑색토를 말한다. 스텝 기후에서는 주로 풀을 먹이로 하는 유목과 방목과 같은 목축을 하며, 특히 남아메리카와 오스트레일리아의 경우 기업이 운영하는 대규모 방목도 이루어진다. 아시아와 아프리카의 스텝은 전통 유목생활과 건조생활을 하기도 한다. 건조한계에 가까운 곳에서는 토양이 좋아 농업에 유리한데, 우크라이나의 경우 흑해 근방의 질 좋은 흑토 때문에 대규모 곡창지대가 되었다. 특히, 이 곳에서는 밀이 다량으로 재배된다. (ko)
 • Een steppeklimaat of halfwoestijn is een overgangsklimaat tussen het subtropisch klimaat en het woestijnklimaat (tussen de evenaar en de keerkringen) en beslaat 14% van het aardoppervlak. Het kan een steppe zijn, maar is vaak dorder. Er zijn een aantal halfwoestijnen op de aarde, onder andere in Kazachstan, Iran, Zuidelijk Afrika, Mexico, de Verenigde Staten, Australië. De grootste halfwoestijn van de wereld is de Sahel, een landstrook tussen de Sahara-woestijn en de Afrikaanse savanne. (nl)
 • O clima semiárido, também conhecido como clima de estepe, é um tipo de clima típico de regiões que recebem precipitação abaixo da evapotranspiração potencial, mas não tão baixa quanto a de um clima desértico. Existem diferentes tipos de climas semiáridos, dependendo de variáveis como a temperatura, e eles dão origem a diferentes biomas. O clima semiárido é classificado como BSh ou BSk, que são tipos caracterizados pela baixa umidade e pouco volume pluviométrico. Na classificação mundial do clima, o clima semiárido é aquele que apresenta precipitação de chuvas média entre 200 mm e 500 mm. (pt)
 • Семиаридный (степной) климат (лат. semi — полу и aridus — сухой) (в классификации климатов Кёппена обозначается сочетанием латинских букв BSk/BSh) — полусухой климат с атмосферными осадками, не обеспечивающими произрастание деревьев на водораздельных пространствах, а часто и не обеспечивающими нормальное развитие сельскохозяйственных культур. Климат, при котором большей частью необходимо искусственное орошение полей. Семиаридный климат — основной фактор формирования ландшафтов полупустынь, степей, отчасти лесостепей умеренного географического пояса. Для классификации климата местности как семиаридного необходимо определить среднегодовое количество осадков. Порог, позволяющий разграничить влажный и семиаридный климат, вычисляется по следующей формуле: среднегодовую температуру воздуха в °C необходимо умножить на 20, а затем прибавить или 280, если 70 % от годовой нормы осадков или более приходится на жаркую половину года (с апреля по сентябрь для северного полушария и с октября по март — для южного), или 140, если от 30 % до 70 % годовой нормы осадков приходится на соответствующий период, или 0, если на жаркий период года приходится менее 30 % годовой нормы осадков. Если годовое количество осадков меньше указанного порога, то климат классифицируется как семиаридный BS (климат степей) (ru)
 • 半干旱气候,又称草原气候,是降水量低于潜在的蒸散量,但又不像干旱气候那么极端的一种气候类型。柯本气候分类法提供的更精确定义是生态特征在沙漠气候和潮湿气候之间的气候。本气候的植被主要是灌木丛生植物,通常由禾本科植物或灌木覆盖。 若一个地区的年平均降水量低于规定值,但高于规定值的一半,则列入BS。 (zh)
 • Семіаридний клімат або напівпусте́ля (рос. семиаридный климат, англ. semiarid climate, subhumid climate, нім. semiarides Klima n) – клімат властивий пустелям помірних широт, напр., пустелям Середньої Азії. Характерний для внутрішньоматерикових районів, які віддалені від океанів, розташовані у дощовій тіні високих гір, в помірних, субтропічних і тропічних поясах Землі і утворюють природну зону, розташовану між степовою зоною на півночі і пустельною зоною на півдні. Райони з таким кліматом – міжгірні котловини і Великі Рівнини Північної Америки, степи центральної Євразії, які поширюються із заходу на схід Азії від Причорноморської низовини до східної межі Китаю. У субтропіках напівпустелі широко поширені на схилах плато, плоскогір'їв і нагір'їв. У тропіках напівпустелі займають великі простори в Африці. На південь від Сахари знаходиться зона Сахель, для якої характерні ландшафти запустеленої савани. Жарке літо і холодна зима обумовлюються географічним розташуванням всередині материка у помірних широтах. Мінімум один зимовий місяць має середню температуру нижче 0° С, а середня температура найбільш теплого літнього місяця перевищує +21° С. Середня річна сума опадів менша 500 мм, але більша 250 мм. Син. – напівсухий клімат, напіваридний клімат, степовий клімат. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 569881 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 13394 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 985822658 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • المناخ شبه القاحل أو المناخ شبه الجاف هو نوع من المناخات يرمز له حسب تصنيف كوبن للمناخ بـ BSh وBSk. وهو كناية عن مناطق تقل فيها نسبة التساقطات عن نسبة المياه المفقودة خلال النتح التبخري. (ar)
 • Semiaridní podnebí (polopouštní podnebí, také nazývané stepní podnebí) se vyskytuje tam, kde je sucho, ale stále je tam dostatek srážek pro to, aby tam mohly růst trávy, keře nebo jednotlivé stromy. Často se vyskytuje na okrajích pouští. Podle Köppenovy klasifikace podnebí se rozděluje na dva podtypy, horký a studený. Srážek nenaprší více než 500 mm. Typické jsou velké (přes 20°C) teplotní rozdíly mezi dnem i nocí. V polopouštích nastávají velmi dlouhá období sucha. (cs)
 • Το ημίξηρο κλίμα ή κλίμα στέππας (ταξινόμηση Κέππεν: BS, όπου S σημαίνει Steppe, «στέππα» στα γερμανικά) είναι τύπος κλίματος όπου ο υετός είναι χαμηλότερος από τη δυνητική , χωρίς όμως να φτάνει αυτό του επιπέδου του ερημικού κλίματος όπου το επίπεδο εξατμισοδιαπνοής είναι διπλάσιο αυτό του υετού. Αποτελεί ένα μεταβατικό αζωνικό κλίμα μεταξύ των υγρών και των ερημικών κλιμάτων και χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη χαμηλής βλάστησης. (el)
 • A semi-arid climate, semi-desert climate, or steppe climate is the climate of a region that receives precipitation below potential evapotranspiration, but not as low as a desert climate. There are different kinds of semi-arid climates, depending on variables such as temperature, and they give rise to different biomes. (en)
 • In einer Region mit semiaridem Klima (von lateinisch semi = halb und aridus = trocken, dürr) übersteigt in sechs bis neun Monaten pro Jahr die Verdunstung den Niederschlag. Semiarid ist also eine Bezeichnung für Räume und Klimate, die durch das Auftreten einer markanten Trockenzeit geprägt sind, jedoch im Jahresverlauf auch etwa drei bis fünf humide (dt. feuchte) Monate aufweisen. Während dieser kürzeren Zeit, in der die Niederschläge die Verdunstung übersteigen, sind Flüsse periodisch oder episodisch wasserführend. (de)
 • Is éard is aeráid bhreacthur nó aeráide steipeach ann ná aeráid réigiún ina mbíonn an fhrasaíocht níos lú ná an t-imghalú , ach ní comh híseal leis an aeráid fhásaigh‎. Tá cineálacha éagsúla d'aeráidí breacthura, ag brath ar na hathróga, mar shampla teocht, agus bíonn siad freagrach as bithóim éagsúla a chur ar bun. (ga)
 • Le climat semi-aride est un climat caractérisé par des précipitations qui sont, certaines années, insuffisantes pour y maintenir les cultures et où l'évaporation excède souvent les précipitations. Il s'agit donc d'un climat moins aride que le climat désertique, avec une saison sèche s'étendant sur la plus grande partie de l'année et une saison « humide », avec de faibles précipitations (pluviométrie comprise entre 200 et 400 mm/an). Il peut être chaud (BSh, selon la classification de Köppen) comme dans l'Outback australien, ou froid (BSk), comme dans certaines parties du Canada. (fr)
 • Il clima steppico è un clima arido indicato con la sigla BS nella classificazione dei climi di Köppen. Si caratterizza nel suo complesso per evapotraspirazione superiore alla quantità di precipitazioni che, nel complesso, risultano piuttosto scarse. (it)
 • ステップ気候(すてっぷきこう)とはケッペンの気候区分における気候区のひとつで、乾燥帯に属する。記号はBSで、BShとBSkに分かれる。BSのSはドイツ語のSteppe(ステップ)に由来する。 アリソフの気候区分では気候帯4-1.亜熱帯大陸性気候に相当する。 (ja)
 • Een steppeklimaat of halfwoestijn is een overgangsklimaat tussen het subtropisch klimaat en het woestijnklimaat (tussen de evenaar en de keerkringen) en beslaat 14% van het aardoppervlak. Het kan een steppe zijn, maar is vaak dorder. Er zijn een aantal halfwoestijnen op de aarde, onder andere in Kazachstan, Iran, Zuidelijk Afrika, Mexico, de Verenigde Staten, Australië. De grootste halfwoestijn van de wereld is de Sahel, een landstrook tussen de Sahara-woestijn en de Afrikaanse savanne. (nl)
 • O clima semiárido, também conhecido como clima de estepe, é um tipo de clima típico de regiões que recebem precipitação abaixo da evapotranspiração potencial, mas não tão baixa quanto a de um clima desértico. Existem diferentes tipos de climas semiáridos, dependendo de variáveis como a temperatura, e eles dão origem a diferentes biomas. O clima semiárido é classificado como BSh ou BSk, que são tipos caracterizados pela baixa umidade e pouco volume pluviométrico. Na classificação mundial do clima, o clima semiárido é aquele que apresenta precipitação de chuvas média entre 200 mm e 500 mm. (pt)
 • 半干旱气候,又称草原气候,是降水量低于潜在的蒸散量,但又不像干旱气候那么极端的一种气候类型。柯本气候分类法提供的更精确定义是生态特征在沙漠气候和潮湿气候之间的气候。本气候的植被主要是灌木丛生植物,通常由禾本科植物或灌木覆盖。 若一个地区的年平均降水量低于规定值,但高于规定值的一半,则列入BS。 (zh)
 • Duon-arida klimato aŭ step-klimato priskribas klimatajn regionojn kiuj ricevas precipitaĵon sub ebla vaporiĝ-transpiro, sed ne ekstreme. Pli preciza difino ricevas per la klimata klasifiko de Köppen, kiu traktas step-klimatojn (BSk kaj BSh) kiel intermezajn inter dezertaj klimatoj (BW) kaj humidaj klimatoj laŭ ekologiaj karakterizaĵoj kaj agrikultura potencialo. Semi-aridaj klimatoj tendencas elteni malaltan aŭ arbustaran vegetaĵaron, kaj semi-aridaj areoj kutime estas dominataj de aŭ herboj aŭ arbedoj. (eo)
 • El clima semiárido, semidesértico, de estepa o estepario es un subtipo de clima seco y una expresión comúnmente utilizada para designar el clima de una región del planeta donde las lluvias anuales están entre los 500 y los 800 mm en el ecuador.​ Una cantidad de lluvia inferior a los 400 mm anuales caracteriza a los desiertos. En la clasificación climática de Köppen es el BS (BSh semiárido cálido y BSk semiárido frío). Los biomas más conocidos de regiones semiáridas son: (es)
 • 스텝 기후(Steppe Climate/Semi-arid climate)는 쾨펜의 기후 구분에서 건조 기후에 속하며, 초원 기후라고도 한다. 사막 기후 다음으로 건조하다. 사하라 사막과 호주 사막과 같은 사막 기후 지역을 둘러싸며 분포한다. 주로 아열대 고기압대에 위치한다. 기호는 BS이며, 연 강우량은 250mm이상 500mm 미만, 연교차는 25~30˚C 정도 된다. 비는 매우 일시적으로 오기 때문에 큰 나무가 자라는 경우는 거의 없고 짧은 풀이 많이 자란다. 주로 중위도 지방에서 나타나며, 넓게 펼쳐진 온대초원이다. 반 건조 기후에 건기와 우기가 뚜렷하며, 대체로 건기가 우기보다 길다. 원래 스텝은 시베리아와 중앙아시아(터키, 몽골 등 중위도 고압대 지방)에 있는 짧은 풀로 이루어진 초원만을 일컫는 용어였으나, 현재는 팜파스, 오스트레일리아의 , 러시아 , 북아메리카 프레리와 아프리카 일부 지역 등까지 포함하는 말이 되었다. 토양은 와 체르노젬이 대표적인이지 않고 프레리토는 미국 프레리의 비옥한 흙을 말하며, 체르노젬은 일대의 비옥한 흑색토를 말한다. (ko)
 • Семиаридный (степной) климат (лат. semi — полу и aridus — сухой) (в классификации климатов Кёппена обозначается сочетанием латинских букв BSk/BSh) — полусухой климат с атмосферными осадками, не обеспечивающими произрастание деревьев на водораздельных пространствах, а часто и не обеспечивающими нормальное развитие сельскохозяйственных культур. Климат, при котором большей частью необходимо искусственное орошение полей. Семиаридный климат — основной фактор формирования ландшафтов полупустынь, степей, отчасти лесостепей умеренного географического пояса. (ru)
 • Семіаридний клімат або напівпусте́ля (рос. семиаридный климат, англ. semiarid climate, subhumid climate, нім. semiarides Klima n) – клімат властивий пустелям помірних широт, напр., пустелям Середньої Азії. Характерний для внутрішньоматерикових районів, які віддалені від океанів, розташовані у дощовій тіні високих гір, в помірних, субтропічних і тропічних поясах Землі і утворюють природну зону, розташовану між степовою зоною на півночі і пустельною зоною на півдні. Райони з таким кліматом – міжгірні котловини і Великі Рівнини Північної Америки, степи центральної Євразії, які поширюються із заходу на схід Азії від Причорноморської низовини до східної межі Китаю. У субтропіках напівпустелі широко поширені на схилах плато, плоскогір'їв і нагір'їв. У тропіках напівпустелі займають великі просто (uk)
rdfs:label
 • مناخ شبه قاحل (ar)
 • Semiaridní podnebí (cs)
 • Semiarides Klima (de)
 • Ημίξηρο κλίμα (el)
 • Duonarida klimato (eo)
 • Clima semiárido (es)
 • Semi-arid climate (en)
 • Climat semi-aride (fr)
 • Aeráid bhreacthur (ga)
 • Clima steppico (it)
 • ステップ気候 (ja)
 • 스텝 기후 (ko)
 • Steppeklimaat (nl)
 • Clima semiárido (pt)
 • Семиаридный климат (ru)
 • Семіаридний клімат (uk)
 • 半干旱气候 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:blank1Info of
is dbp:blank1InfoSec of
is dbp:blank2Info of
is dbp:blank2InfoSec of
is dbp:blank3InfoSec of
is dbp:blank4Info of
is dbp:blankInfo of
is dbp:blankInfoSec of
is dbp:climate of
is dbp:weather of
is dbp:website of
is foaf:primaryTopic of