In geometry and trigonometry, a right angle is an angle of exactly 90° (degrees), corresponding to a quarter turn. If a ray is placed so that its endpoint is on a line and the adjacent angles are equal, then they are right angles. The term is a calque of Latin angulus rectus; here rectus means "upright", referring to the vertical perpendicular to a horizontal base line.

Property Value
dbo:abstract
 • في الهندسة الرياضية وعلم المثلثات، الزاوية القائمة هي زاوية قياسها 90 درجة. وتعادل ربع دورة (زاوية قوس ربع دائرة). عند وجود زاوية قائمة في أي مثلث، يدعى هذا المثلث بالمثلث القائم. (ar)
 • Pravý úhel je úhel, který tvoří polovinu přímého úhlu či čtvrtinu plného úhlu. Jeho velikost ve stupních je 90°, v radiánech π/2. Název pravý úhel vznikl nepřesným překladem latinského termínu angulus rectus, kde ovšem slovo rectus bylo původně použito ve významu „vzpřímený“, nikoli „pravý“. Na výkresech se pravý úhel nejčastěji označuje tečkou poblíž průsečíku uvnitř obloučku vyznačujícího úhel. S pravým úhlem jsou těsně spojeny pojmy kolmice (přímky tvořící pravý úhel v průsečíku), ortogonalita (kolmost vektorů) a pravoúhlý trojúhelník (trojúhelník, jehož některý vnitřní úhel je pravý). Konstrukce pravého úhlu se provádí například některým z následujících způsobů: * úhloměrem nebo šablonou, např. školním trojúhelníkem s ryskou; * sestavením trojúhelníka se stranami o délkách 3, 4 a 5 (případně lze použít i jiné pythagorejské trojice čísel), což podle Pythagorovy věty zaručuje vznik pravoúhlého trojúhelníku; * klasickou konstrukcí pomocí kružítka a pravítka. Nejčastěji se používají následující dvě. Obě začínají tím, že narýsujeme přímku g a vyznačíme na ní bod P, kde má být pata kolmice. Pak se pokračuje: 1. * Buď narýsujeme kružnici o libovolném poloměru se středem v bodě P. Ta protne g v bodech A a B. Kolem každého z bodů A a B narýsujeme kružnici s poloměrem |AB|. Spojnice průsečíků dvou kružnic se středy v A a v B je kolmá na g a prochází bodem P. (Stačí také vytvořit jeden průsečík a propojit ho přímkou s P.) Je tomu tak proto, že hledaná kolmice je množina (geometrické místo) bodů, jež jsou stejně vzdáleny od A i od B. Vzhledem k tomu, že obě kružnice měly stejný poloměr, tak jejich průsečík musí být vzdálen od A i B stejně, konkrétně o délku |AB|. Proto oba průsečíky leží na kolmici k g. A jelikož jsme A a B na začátku konstrukce zvolili tak, aby i pata P měla od nich stejnou vzdálenost, musí také P ležet na této kolmici. 2. * Anebo zvolíme obecný bod M v rovině mimo přímku a opíšeme kolem něj kružnici procházející bodem P. Tato kružnice protne přímku g ještě v dalším bodě B. Sestrojíme přímku procházející body B a M, která protne kružnici v bodě P'. A přímka PP' je hledaná kolmice. (Vizte animaci.) Důkaz správnosti této konstrukce využívá Thaletovu větu. Ta říká, že všechny trojúhelníky, jejichž střed kružnice opsané půlí nejdelší stranu, jsou pravoúhlé. Platí i pro trojúhelník BPP', takže úhel proti přeponě BP' je pravý. (cs)
 • Στη γεωμετρία και τριγωνομετρία ορθή γωνία είναι αυτή που διχοτομεί (κόβει στα δύο) τη γωνία που σχηματίζεται από τις δύο ημιευθείες μιας ευθείας γραμμής. Πιο συγκεκριμένα, εάν ένα ευθύγραμμο τμήμα τοποθετηθεί έτσι ώστε το ένα άκρο του να είναι πάνω σε μια γραμμή και οι δύο παρακείμενες γωνίες που σχηματίζονται να είναι ίσες, τότε αυτές είναι ορθές γωνίες. Η ορθή γωνία αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο του πλήρους κύκλου. Άμεσα σχετιζόμενες και σημαντικές γεωμετρικές έννοιες είναι η καθετότητα (δύο γραμμές είναι κάθετες όταν σχηματίζουν ορθή γωνία στο σημείο τομής τους) και η ορθογωνιότητα (η οποία είναι έννοια που ορίζεται σε διανυσματικούς χώρους, δύο διανύσματα είναι ορθογώνια όταν το εσωτερικό γινόμενο τους ισούται με μηδέν). Ένα ορθογώνιο τρίγωνο ορίζεται ως το τρίγωνο που έχει μια ορθή γωνία. Αυτό το λήμμα γεωμετρίας χρειάζεται επέκταση. Βοηθήστε τη Βικιπαίδεια επεκτείνοντάς το! (el)
 • In geometry and trigonometry, a right angle is an angle of exactly 90° (degrees), corresponding to a quarter turn. If a ray is placed so that its endpoint is on a line and the adjacent angles are equal, then they are right angles. The term is a calque of Latin angulus rectus; here rectus means "upright", referring to the vertical perpendicular to a horizontal base line. Closely related and important geometrical concepts are perpendicular lines, meaning lines that form right angles at their point of intersection, and orthogonality, which is the property of forming right angles, usually applied to vectors. The presence of a right angle in a triangle is the defining factor for right triangles, making the right angle basic to trigonometry. (en)
 • Orto estas angulo de precize 90 gradoj (π/2 radianoj). (eo)
 • Ein rechter Winkel, kurz auch Rechter, ist ein Winkel von 90° und damit der vierte Teil eines Vollwinkels zu 360°. Zwei Geraden oder Strecken, die sich in einem rechten Winkel schneiden oder berühren, werden als rechtwinklig, senkrecht oder orthogonal bezeichnet. Rechte Winkel treten in vielen geometrischen Figuren und Konstruktionen auf und werden in Zeichnungen durch einen kleinen Viertelkreis mit Punkt oder durch ein kleines Quadrat gekennzeichnet. Der rechte Winkel war neben dem Vollwinkel zeitweise eine gesetzliche Einheit in Deutschland und in der Schweiz. (de)
 • Geometrian eta trigonometrian angelu zuzen bat 90 gradu hirurogeitar dituen angelu bat da, bira oso baten laurdena. Terminoa latinezko angulus rectusen kalko bat da; rectus hitzak "gorantz zuzen" esan nahi du, eta elkarzut izatearen ezaugarriari aipamena egiten dio. Izan ere, angelu zuzen batek bi zuzen elkarzut izatea dakar. Hiruki batek angelu zuzen bat baldin badu, orduan triangelu angeluzuzen bat izango dugu, trigonometria oinarrizkoa egiteko beharrezko baldintza. Angelu zuzen batek π/2 radian neurtzen du. (eu)
 • Un ángulo recto es aquel que mide 90 (sexagesimales). Su amplitud medida en otras unidades es: π/2 radianes y 100g (centesimales). Sus dos lados son dos semirrectas perpendiculares, y el vértice es el origen de dichas semirrectas. Euclides lo define de este modo: «Cuando una línea recta que está sobre otra hace que los ángulos adyacentes sean iguales, cada uno de los ángulos es recto, y la recta que está sobre la otra se llama perpendicular a la otra recta»​. Los ángulos rectos se encuentran en muchas figuras geométricas planas, por ejemplo: * Un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto. * Un cuadrado tiene cuatro ángulos rectos. * Dos ángulos rectos forman un ángulo llano o plano, es decir, de 180°. * Cuatro ángulos rectos forman un ángulo completo o perigonal, es decir, de 360°. * Dos diámetros ortogonales de una circunferencia la dividen en cuatro cuadrantes; sus prolongaciones conforman cuatro ángulos rectos con vértice en el centro, cuyas amplitudes suman 360°. (es)
 • Dans le plan euclidien, deux droites sécantes définissent quatre angles deux à deux égaux. Lorsque ces quatre angles sont égaux, chacun forme un angle droit. Les droites sont alors dites perpendiculaires. Le terme angle droit est un calque du latin angulus rectus : rectus signifie « debout », ce qui renvoie à l'image d'une perpendiculaire à une ligne horizontale. Euclide écrivait, au IIIe siècle av. J.-C., dans ses Éléments, livre I, Définition 10 : « Lorsqu'une droite tombant sur une droite fait les angles de suite égaux entre eux, chacun des angles égaux est droit. » Un angle droit est donc un quart de tour, ou encore la moitié d'un angle plat. Un angle droit est son propre supplémentaire, ce qui lui donne des propriétés intéressantes pour la fabrication d'objets (boîtes, meubles, etc). Dans les constructions géométriques, l'angle droit est souvent désigné à l'aide d'un petit carré près de son sommet. (fr)
 • L'angolo retto è un angolo definito nel seguente modo: se da un punto di una retta si alza un'altra retta e gli angoli formati tra questa e la retta data da una parte e dall'altra sono congruenti, allora essi sono retti. Le definizioni di grado, radiante e angolo giro implicano che l'angolo retto è un angolo di 90 gradi, ovvero di π/2 radianti o 1/4 dell'angolo giro. Il seno di un angolo retto vale 1, il coseno 0, la tangente non è definita (ma tende a ), la cotangente 0. (it)
 • 直角(ちょっかく、英: right angle)は90度の角のことであり、一周の4分の1、一直線の2分の1の大きさである。 交点において互いに直角である2直線は垂直であるという。また、直角を持つ三角形のことを直角三角形という。正弦の値は1、正接の値は∞である。 直角は様々な単位で表現することができる。 * 90° * π/2ラジアン * 100グラード * 6時角 Right angleという英語はラテン語のangulus rectusの翻訳借用である。rectusは「直立の」を意味する。 また、直角は稀ではあるものの角度の単位としても用いられることがあり、それぞれ2直角=180°、3直角=270°、4直角=360°、…である。 (ja)
 • 직각(直角, right angle)은 직선 두 개가 만나 서로를 이등분했을 때 만들어지는 각이다. 일반각으로 90도, 호도법으로 π/2 라디안이다.90º로 표현한다. (ko)
 • Een rechte hoek is een hoek van exact 90° en daarmee het vierde deel van een volledige cirkel en de helft van een gestrekte hoek. De benen van een rechte hoek staan loodrecht op elkaar. Een rechte hoek is gelijk aan: 90° (booggraden) = radialen = 100 gon. De benaming 'rechte hoek' komt van het Latijnse angulus rectus, waarin 'rectus' de betekenis heeft van 'rechtop', verwijzend naar de loodrechte positie van een van de benen ten opzichte van het andere. Rechte hoeken bevinden zich onder meer tussen een loodlijn en het object waarop de loodlijn staat, in rechthoekige driehoeken, rechthoeken en vierkanten. (nl)
 • Kąt prosty – kąt płaski przystający do swojego kąta przyległego; w zależności od przyjętej jednostki miara łukowa kąta prostego wynosi odpowiednio: π/2 rad (radian), 90° (stopień), 100g (grad). W polskiej literaturze matematycznej kąt prosty oznacza się kropką, w literaturze krajów anglojęzycznych stosuje się oznaczenie kwadracikiem (zob. rys. obok). Kąty proste występują w wielu regularnych figurach geometrycznych. Figury, w których wszystkie cztery kąty są proste to kwadrat i prostokąt. Trójkąt prostokątny ma jeden kąt prosty pomiędzy bokami zwanymi przyprostokątnymi. Przekątne takich figur jak kwadrat, romb i deltoid przecinają się pod kątem prostym. Kąt płaski między dwoma niezerowymi wektorami płaszczyznowymi jest prosty wtedy i tylko wtedy, gdy ich iloczyn skalarny jest równy zeru. (pl)
 • Na geometria e trigonometria, um ângulo reto é um ângulo de exatamente 90° (graus), correspondendo a um quarto de volta. Se um raio é colocado de modo que seu ponto final esteja em uma linha e os ângulos adjacentes sejam iguais, então eles são ângulos retos. O termo é um calque do latim angulus rectus; aqui, reto significa "vertical", referindo-se à vertical perpendicular a uma linha de base horizontal. Conceitos geométricos intimamente relacionados e importantes são retas perpendiculares, que significam retas que formam ângulos retos em seu ponto de intersecção, e ortogonalidade, que é a propriedade de formar ângulos retos, geralmente aplicados a vetores. A presença de um ângulo reto em um triângulo é o fator que define os triângulos retos, fazendo o ângulo direito básico à trigonometria. (pt)
 • En rät vinkel är inom geometrin en vinkel som är precis 90°. Den är större än en spetsig vinkel men mindre än en trubbig vinkel. En triangel där en vinkel är rät kallas för en rätvinklig. En rät vinkel α motsvarar: * α = 1⁄4 varv * α = 90° * α = 1⁄2π radianer * α = 100g * α = 5400′ * α = 1296000″ (sv)
 • Прямо́й у́гол (др.-греч. ὀρθὴ γωνία) — угол в радиан или 90°, половина развёрнутого угла. Угол, стороны которого перпендикулярны друг другу. При пересечении перпендикулярных прямых образуются прямые углы. Величина прямого угла в разных единицах: * 90° * радиан * 100 град * 1/4 оборота или полного угла * 5400 угловых минут * 324000 угловых секунд Некоторые геометрические фигуры, у которых один или несколько углов являются прямыми, имеют собственные названия: * Прямоугольный треугольник — треугольник, у которого один угол прямой. * Прямоугольник — параллелограмм, у которого все углы прямые. * Квадрат — равносторонний прямоугольник, ромб с прямыми углами. * Прямоугольная трапеция — трапеция, хотя бы один из углов которой — прямой. (ru)
 • 在幾何學和三角學中,直角,又稱正角,是角度為90度的角。它相對於四分之一個圓周(即四分之一個圓形),因为把圆周对应的圆心角划分为360度,所以直角等于90度,而兩個直角便等於一個平角(180°)。角度比直角小的稱為銳角,比直角大而比平角小的稱為鈍角。 當兩條線的夾角是直角,這兩條線便是互相垂直,是幾何上的一個重要性質。而一個三角形的其中一個內角為90°時,便稱為直角三角形,是應用畢氏定理的先決條件。 如果直線AB為圓形的直徑,那麼取圓上的任何一點C所形成的三角形,∠ACB必為90°,是圓的其中一個性質,名為(半圓上的圓周角)。 在不同的應用上,直角有多種表示: * 90° * 直角轉換為弧度單位時為 * 在梯度中,直角為100。 * 在32分點的羅盤玫瑰,直角是第8個點。 * 在音程中,直角代表小三度或增二度。 * 在天文學上的時角中,直角代表6小時。 * 在坡度上,當角度為直角時,坡度為∞%。 * 在正弦曲線中,當sine為90°時,數值達到最大值1。 在數學上,直角可以算是另一種。 直角是由拉丁語angulus rectus中直譯過來的,rectus意思是直立,代表在水平線上垂直。 (zh)
 • Прямий кут — кут величиною 90° (π/2) (що відповідає чверті повного оберту). Його можна визначити як кут, добуток якого на два дорівнює половині повного оберту, тобто 180°. Синус прямого кута дорівнює 1, косинус — 0. Прямий кут утворюється на перетині двох перпендикулярних прямих. Наявність прямого кута в трикутнику визначає прямокутний трикутник. В різних одиницях прямий кут дорівнює: * 90° * π/2 радіан * 100 град * 8 ділень (в розі з 32 діленнями) * 6 годин (астрономічне ) * ∞% на шкалі тангенсів * 100 % град на шкалі синусів. Назва походить з лат. angulus rectus; тут rectus означає «прямо вгору», тобто, вертикальний перперндикуляр до горизонтальної лінії. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 76956 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 7997 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 983576910 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:align
 • right (en)
dbp:caption
 • 10.0
 • Alternative construction if P outside of the half-line h and the distance A to P' is small , (en)
dbp:image
 • 1 (xsd:integer)
dbp:width
 • 237 (xsd:integer)
 • 254 (xsd:integer)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • في الهندسة الرياضية وعلم المثلثات، الزاوية القائمة هي زاوية قياسها 90 درجة. وتعادل ربع دورة (زاوية قوس ربع دائرة). عند وجود زاوية قائمة في أي مثلث، يدعى هذا المثلث بالمثلث القائم. (ar)
 • Orto estas angulo de precize 90 gradoj (π/2 radianoj). (eo)
 • Ein rechter Winkel, kurz auch Rechter, ist ein Winkel von 90° und damit der vierte Teil eines Vollwinkels zu 360°. Zwei Geraden oder Strecken, die sich in einem rechten Winkel schneiden oder berühren, werden als rechtwinklig, senkrecht oder orthogonal bezeichnet. Rechte Winkel treten in vielen geometrischen Figuren und Konstruktionen auf und werden in Zeichnungen durch einen kleinen Viertelkreis mit Punkt oder durch ein kleines Quadrat gekennzeichnet. Der rechte Winkel war neben dem Vollwinkel zeitweise eine gesetzliche Einheit in Deutschland und in der Schweiz. (de)
 • Geometrian eta trigonometrian angelu zuzen bat 90 gradu hirurogeitar dituen angelu bat da, bira oso baten laurdena. Terminoa latinezko angulus rectusen kalko bat da; rectus hitzak "gorantz zuzen" esan nahi du, eta elkarzut izatearen ezaugarriari aipamena egiten dio. Izan ere, angelu zuzen batek bi zuzen elkarzut izatea dakar. Hiruki batek angelu zuzen bat baldin badu, orduan triangelu angeluzuzen bat izango dugu, trigonometria oinarrizkoa egiteko beharrezko baldintza. Angelu zuzen batek π/2 radian neurtzen du. (eu)
 • L'angolo retto è un angolo definito nel seguente modo: se da un punto di una retta si alza un'altra retta e gli angoli formati tra questa e la retta data da una parte e dall'altra sono congruenti, allora essi sono retti. Le definizioni di grado, radiante e angolo giro implicano che l'angolo retto è un angolo di 90 gradi, ovvero di π/2 radianti o 1/4 dell'angolo giro. Il seno di un angolo retto vale 1, il coseno 0, la tangente non è definita (ma tende a ), la cotangente 0. (it)
 • 直角(ちょっかく、英: right angle)は90度の角のことであり、一周の4分の1、一直線の2分の1の大きさである。 交点において互いに直角である2直線は垂直であるという。また、直角を持つ三角形のことを直角三角形という。正弦の値は1、正接の値は∞である。 直角は様々な単位で表現することができる。 * 90° * π/2ラジアン * 100グラード * 6時角 Right angleという英語はラテン語のangulus rectusの翻訳借用である。rectusは「直立の」を意味する。 また、直角は稀ではあるものの角度の単位としても用いられることがあり、それぞれ2直角=180°、3直角=270°、4直角=360°、…である。 (ja)
 • 직각(直角, right angle)은 직선 두 개가 만나 서로를 이등분했을 때 만들어지는 각이다. 일반각으로 90도, 호도법으로 π/2 라디안이다.90º로 표현한다. (ko)
 • En rät vinkel är inom geometrin en vinkel som är precis 90°. Den är större än en spetsig vinkel men mindre än en trubbig vinkel. En triangel där en vinkel är rät kallas för en rätvinklig. En rät vinkel α motsvarar: * α = 1⁄4 varv * α = 90° * α = 1⁄2π radianer * α = 100g * α = 5400′ * α = 1296000″ (sv)
 • 在幾何學和三角學中,直角,又稱正角,是角度為90度的角。它相對於四分之一個圓周(即四分之一個圓形),因为把圆周对应的圆心角划分为360度,所以直角等于90度,而兩個直角便等於一個平角(180°)。角度比直角小的稱為銳角,比直角大而比平角小的稱為鈍角。 當兩條線的夾角是直角,這兩條線便是互相垂直,是幾何上的一個重要性質。而一個三角形的其中一個內角為90°時,便稱為直角三角形,是應用畢氏定理的先決條件。 如果直線AB為圓形的直徑,那麼取圓上的任何一點C所形成的三角形,∠ACB必為90°,是圓的其中一個性質,名為(半圓上的圓周角)。 在不同的應用上,直角有多種表示: * 90° * 直角轉換為弧度單位時為 * 在梯度中,直角為100。 * 在32分點的羅盤玫瑰,直角是第8個點。 * 在音程中,直角代表小三度或增二度。 * 在天文學上的時角中,直角代表6小時。 * 在坡度上,當角度為直角時,坡度為∞%。 * 在正弦曲線中,當sine為90°時,數值達到最大值1。 在數學上,直角可以算是另一種。 直角是由拉丁語angulus rectus中直譯過來的,rectus意思是直立,代表在水平線上垂直。 (zh)
 • Pravý úhel je úhel, který tvoří polovinu přímého úhlu či čtvrtinu plného úhlu. Jeho velikost ve stupních je 90°, v radiánech π/2. Název pravý úhel vznikl nepřesným překladem latinského termínu angulus rectus, kde ovšem slovo rectus bylo původně použito ve významu „vzpřímený“, nikoli „pravý“. Na výkresech se pravý úhel nejčastěji označuje tečkou poblíž průsečíku uvnitř obloučku vyznačujícího úhel. S pravým úhlem jsou těsně spojeny pojmy kolmice (přímky tvořící pravý úhel v průsečíku), ortogonalita (kolmost vektorů) a pravoúhlý trojúhelník (trojúhelník, jehož některý vnitřní úhel je pravý). (cs)
 • Στη γεωμετρία και τριγωνομετρία ορθή γωνία είναι αυτή που διχοτομεί (κόβει στα δύο) τη γωνία που σχηματίζεται από τις δύο ημιευθείες μιας ευθείας γραμμής. Πιο συγκεκριμένα, εάν ένα ευθύγραμμο τμήμα τοποθετηθεί έτσι ώστε το ένα άκρο του να είναι πάνω σε μια γραμμή και οι δύο παρακείμενες γωνίες που σχηματίζονται να είναι ίσες, τότε αυτές είναι ορθές γωνίες. Η ορθή γωνία αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο του πλήρους κύκλου. Αυτό το λήμμα γεωμετρίας χρειάζεται επέκταση. Βοηθήστε τη Βικιπαίδεια επεκτείνοντάς το! (el)
 • In geometry and trigonometry, a right angle is an angle of exactly 90° (degrees), corresponding to a quarter turn. If a ray is placed so that its endpoint is on a line and the adjacent angles are equal, then they are right angles. The term is a calque of Latin angulus rectus; here rectus means "upright", referring to the vertical perpendicular to a horizontal base line. (en)
 • Un ángulo recto es aquel que mide 90 (sexagesimales). Su amplitud medida en otras unidades es: π/2 radianes y 100g (centesimales). Sus dos lados son dos semirrectas perpendiculares, y el vértice es el origen de dichas semirrectas. Euclides lo define de este modo: «Cuando una línea recta que está sobre otra hace que los ángulos adyacentes sean iguales, cada uno de los ángulos es recto, y la recta que está sobre la otra se llama perpendicular a la otra recta»​. Los ángulos rectos se encuentran en muchas figuras geométricas planas, por ejemplo: (es)
 • Dans le plan euclidien, deux droites sécantes définissent quatre angles deux à deux égaux. Lorsque ces quatre angles sont égaux, chacun forme un angle droit. Les droites sont alors dites perpendiculaires. Le terme angle droit est un calque du latin angulus rectus : rectus signifie « debout », ce qui renvoie à l'image d'une perpendiculaire à une ligne horizontale. Euclide écrivait, au IIIe siècle av. J.-C., dans ses Éléments, livre I, Définition 10 : « Lorsqu'une droite tombant sur une droite fait les angles de suite égaux entre eux, chacun des angles égaux est droit. » (fr)
 • Kąt prosty – kąt płaski przystający do swojego kąta przyległego; w zależności od przyjętej jednostki miara łukowa kąta prostego wynosi odpowiednio: π/2 rad (radian), 90° (stopień), 100g (grad). W polskiej literaturze matematycznej kąt prosty oznacza się kropką, w literaturze krajów anglojęzycznych stosuje się oznaczenie kwadracikiem (zob. rys. obok). Kąt płaski między dwoma niezerowymi wektorami płaszczyznowymi jest prosty wtedy i tylko wtedy, gdy ich iloczyn skalarny jest równy zeru. (pl)
 • Een rechte hoek is een hoek van exact 90° en daarmee het vierde deel van een volledige cirkel en de helft van een gestrekte hoek. De benen van een rechte hoek staan loodrecht op elkaar. Een rechte hoek is gelijk aan: 90° (booggraden) = radialen = 100 gon. De benaming 'rechte hoek' komt van het Latijnse angulus rectus, waarin 'rectus' de betekenis heeft van 'rechtop', verwijzend naar de loodrechte positie van een van de benen ten opzichte van het andere. (nl)
 • Na geometria e trigonometria, um ângulo reto é um ângulo de exatamente 90° (graus), correspondendo a um quarto de volta. Se um raio é colocado de modo que seu ponto final esteja em uma linha e os ângulos adjacentes sejam iguais, então eles são ângulos retos. O termo é um calque do latim angulus rectus; aqui, reto significa "vertical", referindo-se à vertical perpendicular a uma linha de base horizontal. (pt)
 • Прямо́й у́гол (др.-греч. ὀρθὴ γωνία) — угол в радиан или 90°, половина развёрнутого угла. Угол, стороны которого перпендикулярны друг другу. При пересечении перпендикулярных прямых образуются прямые углы. Величина прямого угла в разных единицах: * 90° * радиан * 100 град * 1/4 оборота или полного угла * 5400 угловых минут * 324000 угловых секунд Некоторые геометрические фигуры, у которых один или несколько углов являются прямыми, имеют собственные названия: (ru)
 • Прямий кут — кут величиною 90° (π/2) (що відповідає чверті повного оберту). Його можна визначити як кут, добуток якого на два дорівнює половині повного оберту, тобто 180°. Синус прямого кута дорівнює 1, косинус — 0. Прямий кут утворюється на перетині двох перпендикулярних прямих. Наявність прямого кута в трикутнику визначає прямокутний трикутник. В різних одиницях прямий кут дорівнює: * 90° * π/2 радіан * 100 град * 8 ділень (в розі з 32 діленнями) * 6 годин (астрономічне ) * ∞% на шкалі тангенсів * 100 % град на шкалі синусів. (uk)
rdfs:label
 • زاوية قائمة (ar)
 • Pravý úhel (cs)
 • Rechter Winkel (de)
 • Ορθή γωνία (el)
 • Orto (eo)
 • Ángulo recto (es)
 • Right angle (en)
 • Angelu zuzen (eu)
 • Angle droit (fr)
 • Angolo retto (it)
 • 直角 (ja)
 • 직각 (ko)
 • Rechte hoek (nl)
 • Kąt prosty (pl)
 • Ângulo reto (pt)
 • Прямой угол (ru)
 • Rät vinkel (sv)
 • Прямий кут (uk)
 • 直角 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:company of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:caption of
is foaf:primaryTopic of