In optics a ray is an idealized model of light, obtained by choosing a line that is perpendicular to the wavefronts of the actual light, and that points in the direction of energy flow. Rays are used to model the propagation of light through an optical system, by dividing the real light field up into discrete rays that can be computationally propagated through the system by the techniques of ray tracing. This allows even very complex optical systems to be analyzed mathematically or simulated by computer. Ray tracing uses approximate solutions to Maxwell's equations that are valid as long as the light waves propagate through and around objects whose dimensions are much greater than the light's wavelength. Ray theory (geometrical optics) does not describe phenomena such as diffraction, which

Property Value
dbo:abstract
 • شعاع (بصريات) (بالإنجليزية: Ray_optics) في البصريات و الأشعة هو نموذج مثالي لل ضوء ، التي تم الحصول عليها عن طريق اختيار الخط الذي هو عمودي على موجة احرف الضوء الفعلي، والذي يشير في اتجاه تدفق الطاقة. وتستخدم الأشعة لنمذجة انتشار الضوء من خلال نظام بصري، بقسمة مجال الضوء الحقيقي يصل إلى أشعة المنفصلة التي يمكن نشرها حسابيا من خلال النظام عن طريق تقنيات . وهذا يسمح حتى النظم البصرية المعقدة جدا والتي يتعين تحليلها رياضيا أو محاكاة عن طريق الكمبيوتر. يستخدم تعقب الشعاع حلول تقريبية ل معادلات ماكسويل التي هي صالحة طالما أن موجات الضوء تنتشر عن طريق وحول الكائنات أبعادها هي أكبر بكثير من الضوء في الطول الموجي . لا تصف نظرية راي ظواهر مثل التدخل و الحيود ، والتي تتطلب نظرية الموجة(التي تنطوي على النسبية مرحلة من الأشعة) (ar)
 • Un raig lluminós és la línia imaginària que representa la direcció al llarg la qual es propaga la llum. La utilització d'aquest model, àmpliament divulgat al camp de l'òptica geomètrica, simplifica els càlculs a causa del principi de propagació en línia recta de la llum en medis homogenis i isòtrops com l'aire o l'aigua. En , el raig lluminós és la trajectòria que teòricament recorre l'energia lluminosa, i en la , el raig lluminós representa la trajectòria dels fotons, i perd tot significat quan els efectes de la mecànica quàntica es comencen a apreciar. Cal aclarir que el concepte de raig lluminós perd la seva utilitat quan els fenòmens de difracció comencen a prendre un paper rellevant, per exemple, quan un feix de llum passa a través d'una obertura d'amplada comparable a la longitud d'ona del mateix feix. (ca)
 • Radio estas rektlinia brila strio, kiu eliras el lumanta korpo aŭ ĉiu el la apartaj rektliniaj elsendaĵoj de ĉiu neluma fonto de energio, kaŭzante la radiadon. (eo)
 • El rayo luminoso es la línea imaginaria que representa la dirección por la que la luz se propaga.La utilización de este modelo, ampliamente divulgado en óptica geométrica, simplifica los cálculos debido al principio de propagación en línea recta de la luz en medios homogéneos e isótropos, como lo son el aire o el agua.En óptica física, el rayo luminoso es la trayectoria que teóricamente recorre la energía lumínica.En la , el rayo luminoso representa la trayectoria de los fotones, perdiendo todo significado cuando los efectos de la mecánica cuántica comienzan a apreciarse. Cabe aclarar que el concepto de rayo luminoso pierde su utilidad cuando los fenómenos de difracción empiezan a tomar un papel relevante; por ejemplo, cuando un haz de luz pasa a través de una abertura de anchura comparable a la longitud de onda del propio haz. (es)
 • In optics a ray is an idealized model of light, obtained by choosing a line that is perpendicular to the wavefronts of the actual light, and that points in the direction of energy flow. Rays are used to model the propagation of light through an optical system, by dividing the real light field up into discrete rays that can be computationally propagated through the system by the techniques of ray tracing. This allows even very complex optical systems to be analyzed mathematically or simulated by computer. Ray tracing uses approximate solutions to Maxwell's equations that are valid as long as the light waves propagate through and around objects whose dimensions are much greater than the light's wavelength. Ray theory (geometrical optics) does not describe phenomena such as diffraction, which require wave theory. Some wave phenomena such as interference can be modeled in limited circumstances by adding phase to the ray model. (en)
 • Sinar dalam optika adalah berkas sempit cahaya yang diidealkan. Sinar digunakan untuk memodelkan pemancaran cahaya melalui sebuah sistem optik, dengan membagi medan cahaya ke dalam sinar diskret (terpisah) yang kemudian dapat disebarkan melalui sistem menggunakan teknik . Ini memungkinkan sistem optik yang sangat rumit dianalisis secara matematis atau disimulasikan oleh komputer. Ada berbagai sinar khusus yang dapat digunakan dalam pemodelan optik untuk menganalisis sistem optik. (in)
 • Le rayon lumineux est une notion d'optique et un outil mathématique, utilisé principalement en optique géométrique, décrivant le trajet de la lumière de manière simplificatrice, valable uniquement lorsque le rayon lumineux se propage dans des milieux où les obstacles et composants optiques ont des dimensions très supérieures à la longueur d'onde. Un rayon lumineux n'a pas d'existence physique réelle et représente le cas idéal où il serait possible de sélectionner un faisceau parallèle infiniment fin de lumière. Une manière d'approcher la notion de rayon lumineux par l'expérience est l'utilisation d'un laser dont le faisceau est très fin ou d'un pinceau très fin de lumière collimatée. (fr)
 • In ottica geometrica, i raggi di luce definiscono idealmente il percorso compiuto dalla luce. È possibile schematizzare la luce con dei raggi che si propagano in linea retta, quando essa viaggia in un mezzo omogeneo e la sua lunghezza d'onda è molto inferiore alle dimensioni degli oggetti con cui interagisce. Sotto tali ipotesi un raggio di luce è un sottilissimo fascio di luce rappresentato con una retta. Alcuni fenomeni ottici, ad esempio quello dell'interferenza o della diffrazione, sono spiegati solo con un modello ondulatorio della luce. Tuttavia, questi fenomeni si manifestano quando la lunghezza d'onda della luce è confrontabile con la dimensione dell'oggetto che causa la diffrazione. Nel caso di oggetti macroscopici e di luce visibile, la lunghezza d'onda della luce è sempre molto minore rispetto alle dimensioni, e pertanto non si osservano fenomeni d'interferenza. Molti fenomeni possono essere, pertanto, studiati ricorrendo al modello dei raggi di luce. Ad esempio, l'esperimento di Young della doppia fenditura non può certamente essere spiegato con dei raggi che si propagano in linea retta, perché in tale situazione le dimensioni della fenditura sono confrontabili con quelle della lunghezza d'onda, mentre altri fenomeni, come quello della riflessione o della rifrazione, sono descrivibili in termini di raggi. (it)
 • 光線(こうせん)は、幾何光学における概念であって、光の道筋を表す線のことである。光源より出た光をスクリーン上の十分に小さいピンホールを通した光線束を極限に細くしたものを光線と考えるが,実際には回折現象のために極限に細くすることはできない。均質な媒質中では、光線はに垂直である。 直進、反射、屈折の法則に従った光線追跡で伝播方向が求められる。 太陽光線、レーザー光線などと、光の束を指していうこともある。、もある (ja)
 • 광선(光線, ray)은 실제 빛의 에 수직인 선을 선택함으로써 얻을 수 있는 빛의 이상적인 모델로서, 에너지 흐름의 방향을 가리킨다. 광선은 광학계를 통한 빛의 전달을 모델링하는데 사용된다. 빛줄기라고도 한다. (ko)
 • Lichtstraal is de lijn waarlangs licht door een medium beweegt. Het begrip uit de geometrische optica is alleen zinvol wanneer de golflengte van het licht zeer klein is ten opzichte van de ruimte en de obstakels waarin en waarlangs elektromagnetische straling zich voortplant. Een lichtbundel kan worden gezien als zijnde opgebouwd uit lichtstralen die uit dezelfde lichtbron afkomstig zijn. Alleen in een homogeen medium is een lichtstraal een rechte lijn. Bij een plotselinge overgang tussen twee media met verschillende brekingsindex treedt reflectie en eventueel breking op. In geval van andere inhomogeniteiten, zoals in lucht met grote temperatuurvariaties, worden lichtstralen geleidelijk afgebogen, wat leidt tot beeldvervorming en eventueel luchtspiegelingen. Berekening van de gang van een groot aantal afzonderlijke lichtstralen (raytracing) is dankzij de opkomst van de computer een gangbare techniek om beeldvormende optische elementen als lenzen en spiegels te ontwerpen. Hierbij wordt de brekingswet van Snellius toegepast op opeenvolgende grensvlakken. (nl)
 • Promień świetlny – nieskończenie wąska wiązka światła. Jest to model używany do opisu rozchodzenia się światła w optyce geometrycznej. W ośrodku jednorodnym, tzn. takim, którego właściwości są jednakowe w każdym jego punkcie, promienie rozchodzą się po liniach prostych. Na granicy ośrodków o różnych współczynnikach załamania ulegają odbiciu i załamaniu. Prawa opisujące rozchodzenie się promieni świetlnych: * zasada Fermata * prawo Snelliusa (pl)
 • O raio luminoso ou raio de luz é a linha imaginária que representa a direção pela qual a luz se propaga. A utilização deste modelo, amplamente divulgado em óptica geométrica, simplifica os cálculos devido ao princípio da propagação em linha reta da luz em meios homogêneos e isótropos, como o são o ar e a água. Em óptica ondulatória, o raio luminoso é a trajetória que teoricamente percorre a energia luminosa. Na , o raio luminoso representa a trajetória dos fótons(fotões) perdendo todo significado quando os efeitos da mecânica quântica começam a se apresentar. O conceito de raio luminoso perde sua utilidade quando os fenômenos de difração começam a tomar um papel relevante; por exemplo, quando um facho de luz passa através de uma abertura de largura comparável ao comprimento de onda do próprio facho. (pt)
 • Светово́й луч в геометрической оптике — линия, вдоль которой переносится световая энергия. Менее чётко, но более наглядно, можно назвать световым лучом пучок света малого поперечного размера. Понятие светового луча является краеугольным приближением геометрической оптики. В этом определении подразумевается, что направление потока лучистой энергии (ход светового луча) не зависит от поперечных размеров пучка света. В силу того, что свет представляет собой волновое явление, имеет место дифракция, и в результате узкий пучок света распространяется не в каком-то одном направлении, а имеет конечное угловое распределение. Однако в тех случаях, когда характерные поперечные размеры пучков света достаточно велики по сравнению с длиной волны, можно пренебречь расходимостью пучка света и считать, что он распространяется в одном единственном направлении: вдоль светового луча. (ru)
 • Inom optiken är en stråle en idealiserad modell av ljuset som används för att analysera ljusets väg genom ett optiskt system. Denna typ av modellering ligger till grund för geometrisk optik, som också kallas strålgångsoptik. Strålen utgörs av en linje som är vinkelrätt mot ljusets vågfront och som pekar i energiflödets riktning. Genom att modellera det totala ljusfältet som enskilda strålar kan komplicerade optiska system analyseras matematiskt eller simuleras med datormodeller på ett hanterbart sätt. Detta sätt att modellera ljuset använder approximativa lösningar till Maxwells ekvationer som är giltiga så länge som ljuset utbreder sig genom och runt föremål av en dimension som är betydligt större än ljusets våglängd. Strålgångsoptik beskriver därför inte fenomen som interferens eller diffraktion, som måste analyseras med där man även tar hänsyn till sådant som fasförhållandet mellan ljusstrålar. (sv)
 • Світлови́й про́мінь — лінія, вздовж якої відбувається перенесення світлової енергії. Саме це визначення є головним поняттям геометричної оптики, яка розглядає світло не як електромагнітну хвилю, а як частинку – фотон. Відповідно не враховуються ані хвильові властивості світла (інтерференція, дифракція), ані корпускулярні (нелінійні оптичні ефекти). В однорідному середовищі світловий промінь — пряма лінія. Проте за неоднорідного середовища траєкторія світла може бути складною. Напрям розповсюдження світла змінюється, коли воно заломлюється на кордоні розмежування двох середовищ або відбивається від нього. Крім того, світло зазвичай випромінюється джерелами, що мають скінченні розміри. При цьому напрям розповсюдження електромагнітної хвилі різний у різних місцях простору. У тих випадках, коли довжина хвилі світла значно менша за розміри тіл, у системі можна приблизно розглядати світло у невеличких обширах простору як плоскі хвилі. Кожна така плоска хвиля характеризується хвильовим вектором, що задає напрямок розповсюдження. З'єднавши точки простору лініями, дотичні до яких збігаються з локальними напрямками розповсюдження, отримаємо світлові промені. У плоскої хвилі всі світлові промені паралельні. Світлові промені однаково розходяться в усі боки від точкового джерела світла, яке задає сферичну хвилю. Світлові промені можна спостерігати завдяки розсіяному світлу, якщо в середовищі є досить центрів розсіювання. (uk)
 • 射線(ray)是一束細小的流動粒子束或能量,如光線、X射線、α射線、β射線。 (zh)
dbo:wikiPageID
 • 3364761 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 12315 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 983837140 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • شعاع (بصريات) (بالإنجليزية: Ray_optics) في البصريات و الأشعة هو نموذج مثالي لل ضوء ، التي تم الحصول عليها عن طريق اختيار الخط الذي هو عمودي على موجة احرف الضوء الفعلي، والذي يشير في اتجاه تدفق الطاقة. وتستخدم الأشعة لنمذجة انتشار الضوء من خلال نظام بصري، بقسمة مجال الضوء الحقيقي يصل إلى أشعة المنفصلة التي يمكن نشرها حسابيا من خلال النظام عن طريق تقنيات . وهذا يسمح حتى النظم البصرية المعقدة جدا والتي يتعين تحليلها رياضيا أو محاكاة عن طريق الكمبيوتر. يستخدم تعقب الشعاع حلول تقريبية ل معادلات ماكسويل التي هي صالحة طالما أن موجات الضوء تنتشر عن طريق وحول الكائنات أبعادها هي أكبر بكثير من الضوء في الطول الموجي . لا تصف نظرية راي ظواهر مثل التدخل و الحيود ، والتي تتطلب نظرية الموجة(التي تنطوي على النسبية مرحلة من الأشعة) (ar)
 • Radio estas rektlinia brila strio, kiu eliras el lumanta korpo aŭ ĉiu el la apartaj rektliniaj elsendaĵoj de ĉiu neluma fonto de energio, kaŭzante la radiadon. (eo)
 • Sinar dalam optika adalah berkas sempit cahaya yang diidealkan. Sinar digunakan untuk memodelkan pemancaran cahaya melalui sebuah sistem optik, dengan membagi medan cahaya ke dalam sinar diskret (terpisah) yang kemudian dapat disebarkan melalui sistem menggunakan teknik . Ini memungkinkan sistem optik yang sangat rumit dianalisis secara matematis atau disimulasikan oleh komputer. Ada berbagai sinar khusus yang dapat digunakan dalam pemodelan optik untuk menganalisis sistem optik. (in)
 • 光線(こうせん)は、幾何光学における概念であって、光の道筋を表す線のことである。光源より出た光をスクリーン上の十分に小さいピンホールを通した光線束を極限に細くしたものを光線と考えるが,実際には回折現象のために極限に細くすることはできない。均質な媒質中では、光線はに垂直である。 直進、反射、屈折の法則に従った光線追跡で伝播方向が求められる。 太陽光線、レーザー光線などと、光の束を指していうこともある。、もある (ja)
 • 광선(光線, ray)은 실제 빛의 에 수직인 선을 선택함으로써 얻을 수 있는 빛의 이상적인 모델로서, 에너지 흐름의 방향을 가리킨다. 광선은 광학계를 통한 빛의 전달을 모델링하는데 사용된다. 빛줄기라고도 한다. (ko)
 • Promień świetlny – nieskończenie wąska wiązka światła. Jest to model używany do opisu rozchodzenia się światła w optyce geometrycznej. W ośrodku jednorodnym, tzn. takim, którego właściwości są jednakowe w każdym jego punkcie, promienie rozchodzą się po liniach prostych. Na granicy ośrodków o różnych współczynnikach załamania ulegają odbiciu i załamaniu. Prawa opisujące rozchodzenie się promieni świetlnych: * zasada Fermata * prawo Snelliusa (pl)
 • 射線(ray)是一束細小的流動粒子束或能量,如光線、X射線、α射線、β射線。 (zh)
 • Un raig lluminós és la línia imaginària que representa la direcció al llarg la qual es propaga la llum. La utilització d'aquest model, àmpliament divulgat al camp de l'òptica geomètrica, simplifica els càlculs a causa del principi de propagació en línia recta de la llum en medis homogenis i isòtrops com l'aire o l'aigua. En , el raig lluminós és la trajectòria que teòricament recorre l'energia lluminosa, i en la , el raig lluminós representa la trajectòria dels fotons, i perd tot significat quan els efectes de la mecànica quàntica es comencen a apreciar. (ca)
 • In optics a ray is an idealized model of light, obtained by choosing a line that is perpendicular to the wavefronts of the actual light, and that points in the direction of energy flow. Rays are used to model the propagation of light through an optical system, by dividing the real light field up into discrete rays that can be computationally propagated through the system by the techniques of ray tracing. This allows even very complex optical systems to be analyzed mathematically or simulated by computer. Ray tracing uses approximate solutions to Maxwell's equations that are valid as long as the light waves propagate through and around objects whose dimensions are much greater than the light's wavelength. Ray theory (geometrical optics) does not describe phenomena such as diffraction, which (en)
 • Le rayon lumineux est une notion d'optique et un outil mathématique, utilisé principalement en optique géométrique, décrivant le trajet de la lumière de manière simplificatrice, valable uniquement lorsque le rayon lumineux se propage dans des milieux où les obstacles et composants optiques ont des dimensions très supérieures à la longueur d'onde. Un rayon lumineux n'a pas d'existence physique réelle et représente le cas idéal où il serait possible de sélectionner un faisceau parallèle infiniment fin de lumière. (fr)
 • El rayo luminoso es la línea imaginaria que representa la dirección por la que la luz se propaga.La utilización de este modelo, ampliamente divulgado en óptica geométrica, simplifica los cálculos debido al principio de propagación en línea recta de la luz en medios homogéneos e isótropos, como lo son el aire o el agua.En óptica física, el rayo luminoso es la trayectoria que teóricamente recorre la energía lumínica.En la , el rayo luminoso representa la trayectoria de los fotones, perdiendo todo significado cuando los efectos de la mecánica cuántica comienzan a apreciarse. (es)
 • In ottica geometrica, i raggi di luce definiscono idealmente il percorso compiuto dalla luce. È possibile schematizzare la luce con dei raggi che si propagano in linea retta, quando essa viaggia in un mezzo omogeneo e la sua lunghezza d'onda è molto inferiore alle dimensioni degli oggetti con cui interagisce. Sotto tali ipotesi un raggio di luce è un sottilissimo fascio di luce rappresentato con una retta. (it)
 • Lichtstraal is de lijn waarlangs licht door een medium beweegt. Het begrip uit de geometrische optica is alleen zinvol wanneer de golflengte van het licht zeer klein is ten opzichte van de ruimte en de obstakels waarin en waarlangs elektromagnetische straling zich voortplant. Een lichtbundel kan worden gezien als zijnde opgebouwd uit lichtstralen die uit dezelfde lichtbron afkomstig zijn. (nl)
 • O raio luminoso ou raio de luz é a linha imaginária que representa a direção pela qual a luz se propaga. A utilização deste modelo, amplamente divulgado em óptica geométrica, simplifica os cálculos devido ao princípio da propagação em linha reta da luz em meios homogêneos e isótropos, como o são o ar e a água. Em óptica ondulatória, o raio luminoso é a trajetória que teoricamente percorre a energia luminosa. Na , o raio luminoso representa a trajetória dos fótons(fotões) perdendo todo significado quando os efeitos da mecânica quântica começam a se apresentar. (pt)
 • Светово́й луч в геометрической оптике — линия, вдоль которой переносится световая энергия. Менее чётко, но более наглядно, можно назвать световым лучом пучок света малого поперечного размера. Понятие светового луча является краеугольным приближением геометрической оптики. В этом определении подразумевается, что направление потока лучистой энергии (ход светового луча) не зависит от поперечных размеров пучка света. В силу того, что свет представляет собой волновое явление, имеет место дифракция, и в результате узкий пучок света распространяется не в каком-то одном направлении, а имеет конечное угловое распределение. (ru)
 • Світлови́й про́мінь — лінія, вздовж якої відбувається перенесення світлової енергії. Саме це визначення є головним поняттям геометричної оптики, яка розглядає світло не як електромагнітну хвилю, а як частинку – фотон. Відповідно не враховуються ані хвильові властивості світла (інтерференція, дифракція), ані корпускулярні (нелінійні оптичні ефекти). У плоскої хвилі всі світлові промені паралельні. Світлові промені однаково розходяться в усі боки від точкового джерела світла, яке задає сферичну хвилю. (uk)
 • Inom optiken är en stråle en idealiserad modell av ljuset som används för att analysera ljusets väg genom ett optiskt system. Denna typ av modellering ligger till grund för geometrisk optik, som också kallas strålgångsoptik. Strålen utgörs av en linje som är vinkelrätt mot ljusets vågfront och som pekar i energiflödets riktning. Genom att modellera det totala ljusfältet som enskilda strålar kan komplicerade optiska system analyseras matematiskt eller simuleras med datormodeller på ett hanterbart sätt. Detta sätt att modellera ljuset använder approximativa lösningar till Maxwells ekvationer som är giltiga så länge som ljuset utbreder sig genom och runt föremål av en dimension som är betydligt större än ljusets våglängd. Strålgångsoptik beskriver därför inte fenomen som interferens eller dif (sv)
rdfs:label
 • شعاع (بصريات) (ar)
 • Raig lluminós (ca)
 • Radio (fiziko) (eo)
 • Rayo luminoso (es)
 • Ray (optics) (en)
 • Rayon lumineux (fr)
 • Sinar (in)
 • 光線 (ja)
 • Raggio luminoso (it)
 • 광선 (ko)
 • Promień świetlny (pl)
 • Lichtstraal (nl)
 • Raio luminoso (pt)
 • Световой луч (ru)
 • Stråle (optik) (sv)
 • Світловий промінь (uk)
 • 射线 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of