In computing, a linker or link editor is a computer system program that takes one or more object files (generated by a compiler or an assembler) and combines them into a single executable file, library file, or another 'object' file. A simpler version that writes its output directly to memory is called the loader, though loading is typically considered a separate process.

Property Value
dbo:abstract
 • Linker (angl. výslovnost [ˈliŋkə(r)]; česky sestavovací program) je v informatice počítačový program, který jeden nebo více objektových souborů vygenerovaných překladačem spojí do jediného spustitelného souboru (tzv. linkování). Výsledný soubor může být přímo spustitelný jádrem operačního systému nebo knihovnou, která je později využívána jiným programem. Statická knihovna je připojována k jinému programu, dynamická knihovna je s programem spojována při jeho zavádění do paměti (zavaděč vyvolá dynamický linker). (cs)
 • Un enllaçador (en anglès, linker ) és un programa que pren els fitxers de codi objecte generat en els primers passos del procés de compilació, la informació de tots els recursos necessaris (biblioteca), treu aquells recursos que no necessita, i enllaça el codi objecte amb el seu (s) biblioteca (s) amb el que finalment produeix un fitxer executable o una biblioteca.En el cas dels programes enllaçats dinàmicament, l'enllaç entre el programa executable i les biblioteques es realitza en temps de càrrega o execució del programa. (ca)
 • In computing, a linker or link editor is a computer system program that takes one or more object files (generated by a compiler or an assembler) and combines them into a single executable file, library file, or another 'object' file. A simpler version that writes its output directly to memory is called the loader, though loading is typically considered a separate process. (en)
 • Unter einem Linker oder Binder (auch: „Bindelader“) versteht man ein Computerprogramm, das einzelne Programmmodule zu einem ausführbaren Programm zusammenstellt (verbindet). Auf IBM-Großrechnersystemen wird der Linker linkage editor (englisch) genannt. Die meisten Programme enthalten Bestandteile oder Module, die in anderen Programmen Verwendung finden können. Mehrere kompilierte Module mit Funktionen (so genannte Objektdateien) können zu Funktionsbibliotheken (Programmbibliotheken) zusammengefasst werden. Der Code wird durch den Linker zum Hauptprogramm hinzugefügt, falls die entsprechende Funktion benötigt wird. Um ein Programmmodul in einem anderen Programm verwenden zu können, müssen die symbolischen Adressen der Funktionen und Variablen des Moduls in Speicheradressen umgewandelt werden. Diese Aufgabe übernimmt der Linker. Der Linkvorgang erfolgt nach der Kompilierung und ist meistens der letzte Arbeitsschritt zur Erstellung eines Programms. Man unterscheidet generell zwischen statischem und dynamischem Linken. (de)
 • Un enlazador (en inglés, linker) es un programa que toma los objetos generados en los primeros pasos del proceso de compilación, la información de todos los recursos necesarios (biblioteca), quita aquellos recursos que no necesita, y enlaza el código objeto con su(s) biblioteca(s) con lo que finalmente produce un fichero ejecutable o una biblioteca.En el caso de los programas enlazados dinámicamente, el enlace entre el programa ejecutable y las bibliotecas se realiza en tiempo de carga o ejecución del programa. * Datos: Q523796 (es)
 • Lors du développement d'un programme informatique, l’édition des liens est un processus qui permet de créer des fichiers exécutables ou des bibliothèques dynamiques ou statiques, à partir de fichiers objets et de bibliothèques statiques. La compilation d'un fichier source vers un fichier objet laisse l'identification de certains symboles à plus tard. Avant de pouvoir exécuter ces fichiers objets, il faut résoudre les symboles et les lier à des bibliothèques ou d'autres fichiers objets. Le lien avec une bibliothèque peut être : * statique : le fichier objet et la bibliothèque sont liés dans le même fichier exécutable ; * dynamique : le fichier objet est lié avec la bibliothèque, mais pas dans le même fichier exécutable ; les liens dynamiques sont établis pendant l'exécution du fichier exécutable, c'est-à-dire du programme exécutable. Les assembleurs et les compilateurs sont généralement livrés avec un lieur (linker) ou éditeur de liens, un programme chargé de faire l'édition des liens. Certains langages modernes (Java, langages .NET) n'ont pas besoin de cette étape d'édition des liens et résolvent les adresses dynamiquement (au prix d'un temps de calcul plus important). (fr)
 • リンケージエディタ(リンカ(linker)、連係編集プログラムとも)とは機械語のプログラムの断片を結合し実行可能なプログラムを作成するプログラムのことである。例として、C言語では、ソースファイルをコンパイルするとオブジェクトファイルが生成される。それに他のオブジェクトファイルやライブラリを結合して1つのプログラムが完成する。この結合()の際リンケージエディタが使われる。 (ja)
 • Il linking (letteralmente "collegamento"), in informatica, è il procedimento di integrazione dei vari moduli a cui un programma fa riferimento (i quali possono essere sottoprogrammi o librerie), per creare una singola unità eseguibile. Il linker (o link editor) è un programma che effettua il collegamento tra il codice oggetto, cioè la traduzione del codice sorgente in linguaggio macchina, e le librerie del linguaggio necessarie per l'esecuzione del programma (API, Application programming interface). Nei mainframe IBM come gli OS/360 questo programma è chiamato linkage editor. Nelle varianti di Unix è spesso usato anche il termine loader come sinonimo di linker. A causa di questa confusione terminologica tra il processo a compile-time e quello a run-time, questa voce userà linker per il primo e loading per il secondo. (it)
 • 링커(linker) 또는 링크 에디터(link editor)는 컴퓨터 과학에서 컴파일러가 만들어낸 하나 이상의 목적 파일을 가져와 이를 단일 실행 프로그램으로 병합하는 프로그램이다. OS/360과 같은 IBM 메인프레임 환경에서 이 프로그램은 링키지 에디터(linkage editor)로 알려져 있다. 유닉스 계열 운영 체제에서 로더를 링커의 동의어로 사용되기도 한다. 이 밖에 다른 용어들도 사용되었다. 이를테면 에서는 링커가 수행한 프로세스를 로딩(loading→실행 코드를 파일로 로드)이라 하였다. 이러한 용도가 컴파일 타임 프로세스와 실행 시간 프로세스의 구별을 모호하게 만들었기 때문에, 이 문서는 전자의 의미로는 링크(linking)로, 후자의 의미로는 로드(loading)로 언급할 것이다. 그러나 일부 운영 체제에서 동일 프로그램은 프로그램을 링크하고 로드하는 작업을 모두 수행한다. 동적 링크를 참조할 것. (ko)
 • Konsolidator (ang. linker) lub program konsolidujący to jeden z programów składowych kompilatora. Konsolidator w trakcie procesu konsolidacji łączy zadane pliki obiektowe i biblioteki statyczne tworząc w ten sposób plik wykonywalny. W systemach uniksowych jest to zazwyczaj program o nazwie ld. (pl)
 • Linken (Engels: to link) is een vakterm voor een bewerking die kan worden uitgevoerd op gecompileerde code om deze uitvoerbaar te maken. Een linker of link-editor is een programma dat meerdere uitvoermodules van een assembler samenvoegt tot een enkel uitvoerbaar programma. De compiler heeft namelijk de instructies van de programmeur wel omgezet in een door de computer uitvoerbare vorm, maar de programmeur zal nagenoeg altijd ook gebruik hebben gemaakt van reeds op de machine aanwezige programma-onderdelen zoals in- en uitvoerroutines. Deze bevinden zich in zogenaamde programmabibliotheken of library's en de taak van de linker is om een verwijzing naar een subroutine die niet in de code zelf aanwezig is op te lossen door in de betreffende bibliotheek te zoeken en de gezochte code aan het programma toe te voegen. Het resultaat van een linkopdracht is (als alle ontbrekende routines konden worden gevonden) een bestand dat meestal bijna klaar is om te worden uitgevoerd: het enige dat soms nog moet worden gedaan is dat bij het laden het beginadres van de in het geheugen geplaatste code moet worden opgeteld bij alle in het programma voorkomende sprongen naar absolute adressen. Hiervoor bevatten veel uitvoerbare programma's een waarin deze adressen zijn opgesomd. Compilers leveren soms (bijvoorbeeld door het zetten van een optie) al code af met uitsluitende relatieve sprongen (dus bijvoorbeeld 'spring 100 plaatsen verder' en niet 'spring naar adres 100256') waardoor dit relocatieproces niet nodig is. Andere programma's moeten per se vanaf een bepaalde locatie in het geheugen geladen worden. Dit zijn allemaal dingen waar programmeurs zich tegenwoordig maar zelden meer mee bezig hoeven te houden behalve in speciale omstandigheden (bijvoorbeeld bij programma's die een apparaat aansturen, drivers). Een programma dat zowel 'linkt' (samenvoegen) als 'laadt' (in geheugen laden) wordt een linker/loader genoemd. Loaders die specifiek de mogelijkheid hebben om de adressen in programma's aan te passen afhankelijk van waar het programma in het geheugen wordt geladen, worden relocatable loaders genoemd. (nl)
 • Em computação, um ligador, vinculador ou editor de ligação (do inglês, linker ou link editor) é um programa utilitário que recebe um ou mais arquivos objeto gerados por um compilador e combina-os em um único arquivo executável, arquivo de biblioteca ou outro arquivo 'objeto'. Uma versão mais simples que escreve sua saída diretamente na memória é chamada de carregador, desta forma o é normalmente considerado um processo separado. (pt)
 • Компоновщик (также редактор связей, от англ. link editor, linker) — инструментальная программа, которая производит компоновку («линковку»): принимает на вход один или несколько объектных модулей и собирает по ним исполнимый модуль. Изначально, до появления динамических библиотек, загрузчики могли выполнять некоторые функции компоновщика, однако сейчас, чаще всего, загрузка программ выделяется в отдельный процесс. Для связывания модулей компоновщик использует таблицы символов, созданные компилятором в каждом из объектных модулей. Эти таблицы могут содержать символы следующих типов: * Определённые или экспортируемые имена — функции и переменные, определённые в данном модуле и предоставляемые для использования другим модулям; * Неопределённые или импортируемые имена — функции и переменные, на которые ссылается модуль, но не определяет их внутри себя; * Локальные — могут использоваться внутри объектного файла для упрощения процесса . Для большинства компиляторов, один объектный файл является результатом компиляции одного файла с исходным кодом. Если программа собирается из нескольких объектных файлов, компоновщик собирает эти файлы в единый исполнимый модуль, вычисляя и подставляя адреса вместо символов, в течение времени компоновки (статическая компоновка) или во время исполнения (динамическая компоновка). Компоновщик может извлекать объектные файлы из специальных коллекций, называемых библиотеками. Если не все символы, на которые ссылаются пользовательские объектные файлы, определены, то компоновщик ищет их определения в библиотеках, которые пользователь подал ему на вход. Обычно, одна или несколько системных библиотек используются компоновщиком по умолчанию. Когда объектный файл, в котором содержится определение какого-либо искомого символа, найден, компоновщик может включить его (файл) в исполнимый модуль (в случае статической компоновки) или отложить это до момента запуска программы (в случае динамической компоновки). Работа компоновщика заключается в том, чтобы в каждом модуле определить и связать ссылки на неопределённые имена. Для каждого импортируемого имени находится его определение в других модулях, упоминание имени заменяется на его адрес. Компоновщик обычно не выполняет проверку типов и количества параметров процедур и функций. Если надо объединить объектные модули программ, написанные на языках со строгой типизацией, то необходимые проверки должны быть выполнены дополнительной утилитой перед запуском редактора связей. (ru)
 • En länkare är ett datorprogram som tar en eller flera objektfiler och kombinerar dem till en exekverbar fil. Därmed kan delar av ett datorprogram underhållas, kompileras och distribueras skilt från varandra. Länkningen sker efter att programmets olika delars källkod har kompilerats till maskinspråk. Orsaken till att man vill dela upp programmet i olika delar som måste länkas samman är vanligen att delarna underhålls skilt från varandra. Någon av filerna som länkas samman kan till exempel ge tillgång till funktioner i operativsystemet eller i självständiga programbibliotek och underhålls och distribueras med dessa. Större datorprogram delas ofta upp i moduler som skrivs, underhålls och kompileras skilt också då modulerna underhålls inom samma organisation eller till och med av samma person. I allmänhet länkas delarna som hör till ett program ihop direkt efter att de kompilerats, innan de distribueras eller installeras, men programmet kan använda programbibliotek avsedda att länkas in dynamiskt strax innan programmet skall köras eller under körningen. I en del operativsystem, såsom GNU/Linux, länkas en del systembibliotek alltid eller nästan alltid dynamiskt. Då ett program körs refererar programkoden till olika funktioner genom deras adresser i minnesrymden, som är oberoende av de filer koden kommer från. Länkaren (eller länkarna, i de fall en del av länkningen sker senare) måste se till att de olika delarna av programmet hamnar på olika ställen i minnet och att olika delar av programmet kan referera till funktionerna med rätt adresser. Detaljerna i processen varierar mellan olika operativsystem och i viss mån också beroende på programmeringsspråk, kompilator och länkare. (sv)
 • Компонувальник (також редактор зв'язків, лінкер — від англ. Link editor, linker) — програма, яка виконує компонування (англ. linking) — приймає на вхід один або кілька об'єктних модулів (та/або бібліотек) і збирає їх в один виконуваний модуль. Для зв'язування модулів компонувальник використовує таблиці імен ідентифікаторів, створені компілятором в кожному з об'єктних модулів. Такі імена можуть бути двох типів: * Певні або експортовані назви функцій та змінних, визначені в даному модулі і надані для використання іншим модулям * Невизначені або імпортовані імена — функції та змінні, на які посилається модуль, але не визначає їх в середині себе Робота компонувальника полягає в тому, щоб в кожному модулі конкретизувати посилання на невизначені імена. Для кожного імпортованого імені, визначення якого перебуває в інших модулях, згадування імені замінюється на його адресу. (uk)
 • 链接器(英語:Linker),又譯為鏈結器、連結器,是一个程序,将一个或多个由编译器或汇编器生成的目标文件外加库链接为一个可执行文件。 在IBM大型主机比如上,链接器是;在Unix-like系統上常用的链接器是。目标文件是包括机器码和链接器可用信息的程序模块。简单的讲,链接器的工作就是解析未定义的符号引用,将目标文件中的占位符替换为符号的地址。链接器还要完成程序中各目标文件的地址空间的组织,这可能涉及重定位工作。 大多数现代操作系统都提供和两种形式。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 18566 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 17981 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 983345051 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:cs1Dates
 • y (en)
dbp:date
 • January 2020 (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Linker (angl. výslovnost [ˈliŋkə(r)]; česky sestavovací program) je v informatice počítačový program, který jeden nebo více objektových souborů vygenerovaných překladačem spojí do jediného spustitelného souboru (tzv. linkování). Výsledný soubor může být přímo spustitelný jádrem operačního systému nebo knihovnou, která je později využívána jiným programem. Statická knihovna je připojována k jinému programu, dynamická knihovna je s programem spojována při jeho zavádění do paměti (zavaděč vyvolá dynamický linker). (cs)
 • Un enllaçador (en anglès, linker ) és un programa que pren els fitxers de codi objecte generat en els primers passos del procés de compilació, la informació de tots els recursos necessaris (biblioteca), treu aquells recursos que no necessita, i enllaça el codi objecte amb el seu (s) biblioteca (s) amb el que finalment produeix un fitxer executable o una biblioteca.En el cas dels programes enllaçats dinàmicament, l'enllaç entre el programa executable i les biblioteques es realitza en temps de càrrega o execució del programa. (ca)
 • In computing, a linker or link editor is a computer system program that takes one or more object files (generated by a compiler or an assembler) and combines them into a single executable file, library file, or another 'object' file. A simpler version that writes its output directly to memory is called the loader, though loading is typically considered a separate process. (en)
 • Un enlazador (en inglés, linker) es un programa que toma los objetos generados en los primeros pasos del proceso de compilación, la información de todos los recursos necesarios (biblioteca), quita aquellos recursos que no necesita, y enlaza el código objeto con su(s) biblioteca(s) con lo que finalmente produce un fichero ejecutable o una biblioteca.En el caso de los programas enlazados dinámicamente, el enlace entre el programa ejecutable y las bibliotecas se realiza en tiempo de carga o ejecución del programa. * Datos: Q523796 (es)
 • リンケージエディタ(リンカ(linker)、連係編集プログラムとも)とは機械語のプログラムの断片を結合し実行可能なプログラムを作成するプログラムのことである。例として、C言語では、ソースファイルをコンパイルするとオブジェクトファイルが生成される。それに他のオブジェクトファイルやライブラリを結合して1つのプログラムが完成する。この結合()の際リンケージエディタが使われる。 (ja)
 • 링커(linker) 또는 링크 에디터(link editor)는 컴퓨터 과학에서 컴파일러가 만들어낸 하나 이상의 목적 파일을 가져와 이를 단일 실행 프로그램으로 병합하는 프로그램이다. OS/360과 같은 IBM 메인프레임 환경에서 이 프로그램은 링키지 에디터(linkage editor)로 알려져 있다. 유닉스 계열 운영 체제에서 로더를 링커의 동의어로 사용되기도 한다. 이 밖에 다른 용어들도 사용되었다. 이를테면 에서는 링커가 수행한 프로세스를 로딩(loading→실행 코드를 파일로 로드)이라 하였다. 이러한 용도가 컴파일 타임 프로세스와 실행 시간 프로세스의 구별을 모호하게 만들었기 때문에, 이 문서는 전자의 의미로는 링크(linking)로, 후자의 의미로는 로드(loading)로 언급할 것이다. 그러나 일부 운영 체제에서 동일 프로그램은 프로그램을 링크하고 로드하는 작업을 모두 수행한다. 동적 링크를 참조할 것. (ko)
 • Konsolidator (ang. linker) lub program konsolidujący to jeden z programów składowych kompilatora. Konsolidator w trakcie procesu konsolidacji łączy zadane pliki obiektowe i biblioteki statyczne tworząc w ten sposób plik wykonywalny. W systemach uniksowych jest to zazwyczaj program o nazwie ld. (pl)
 • Em computação, um ligador, vinculador ou editor de ligação (do inglês, linker ou link editor) é um programa utilitário que recebe um ou mais arquivos objeto gerados por um compilador e combina-os em um único arquivo executável, arquivo de biblioteca ou outro arquivo 'objeto'. Uma versão mais simples que escreve sua saída diretamente na memória é chamada de carregador, desta forma o é normalmente considerado um processo separado. (pt)
 • 链接器(英語:Linker),又譯為鏈結器、連結器,是一个程序,将一个或多个由编译器或汇编器生成的目标文件外加库链接为一个可执行文件。 在IBM大型主机比如上,链接器是;在Unix-like系統上常用的链接器是。目标文件是包括机器码和链接器可用信息的程序模块。简单的讲,链接器的工作就是解析未定义的符号引用,将目标文件中的占位符替换为符号的地址。链接器还要完成程序中各目标文件的地址空间的组织,这可能涉及重定位工作。 大多数现代操作系统都提供和两种形式。 (zh)
 • Unter einem Linker oder Binder (auch: „Bindelader“) versteht man ein Computerprogramm, das einzelne Programmmodule zu einem ausführbaren Programm zusammenstellt (verbindet). Auf IBM-Großrechnersystemen wird der Linker linkage editor (englisch) genannt. (de)
 • Lors du développement d'un programme informatique, l’édition des liens est un processus qui permet de créer des fichiers exécutables ou des bibliothèques dynamiques ou statiques, à partir de fichiers objets et de bibliothèques statiques. La compilation d'un fichier source vers un fichier objet laisse l'identification de certains symboles à plus tard. Avant de pouvoir exécuter ces fichiers objets, il faut résoudre les symboles et les lier à des bibliothèques ou d'autres fichiers objets. Le lien avec une bibliothèque peut être : (fr)
 • Il linking (letteralmente "collegamento"), in informatica, è il procedimento di integrazione dei vari moduli a cui un programma fa riferimento (i quali possono essere sottoprogrammi o librerie), per creare una singola unità eseguibile. Il linker (o link editor) è un programma che effettua il collegamento tra il codice oggetto, cioè la traduzione del codice sorgente in linguaggio macchina, e le librerie del linguaggio necessarie per l'esecuzione del programma (API, Application programming interface). (it)
 • Linken (Engels: to link) is een vakterm voor een bewerking die kan worden uitgevoerd op gecompileerde code om deze uitvoerbaar te maken. Een linker of link-editor is een programma dat meerdere uitvoermodules van een assembler samenvoegt tot een enkel uitvoerbaar programma. Andere programma's moeten per se vanaf een bepaalde locatie in het geheugen geladen worden. Dit zijn allemaal dingen waar programmeurs zich tegenwoordig maar zelden meer mee bezig hoeven te houden behalve in speciale omstandigheden (bijvoorbeeld bij programma's die een apparaat aansturen, drivers). (nl)
 • Компоновщик (также редактор связей, от англ. link editor, linker) — инструментальная программа, которая производит компоновку («линковку»): принимает на вход один или несколько объектных модулей и собирает по ним исполнимый модуль. Изначально, до появления динамических библиотек, загрузчики могли выполнять некоторые функции компоновщика, однако сейчас, чаще всего, загрузка программ выделяется в отдельный процесс. Для связывания модулей компоновщик использует таблицы символов, созданные компилятором в каждом из объектных модулей. Эти таблицы могут содержать символы следующих типов: (ru)
 • En länkare är ett datorprogram som tar en eller flera objektfiler och kombinerar dem till en exekverbar fil. Därmed kan delar av ett datorprogram underhållas, kompileras och distribueras skilt från varandra. Länkningen sker efter att programmets olika delars källkod har kompilerats till maskinspråk. (sv)
 • Компонувальник (також редактор зв'язків, лінкер — від англ. Link editor, linker) — програма, яка виконує компонування (англ. linking) — приймає на вхід один або кілька об'єктних модулів (та/або бібліотек) і збирає їх в один виконуваний модуль. Для зв'язування модулів компонувальник використовує таблиці імен ідентифікаторів, створені компілятором в кожному з об'єктних модулів. Такі імена можуть бути двох типів: (uk)
rdfs:label
 • Enllaçador (ca)
 • Linker (cs)
 • Linker (Computerprogramm) (de)
 • Linker (computing) (en)
 • Enlazador (es)
 • Édition de liens (fr)
 • Linking (it)
 • リンケージエディタ (ja)
 • 링커 (컴퓨팅) (ko)
 • Linken (nl)
 • Konsolidator (pl)
 • Ligador (pt)
 • Компоновщик (ru)
 • Компонувальник (uk)
 • Länkare (sv)
 • 链接器 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:genre of
is dbo:product of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:genre of
is foaf:primaryTopic of