About: Illuminance

An Entity of Type: military conflict, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

In photometry, illuminance is the total luminous flux incident on a surface, per unit area. It is a measure of how much the incident light illuminates the surface, wavelength-weighted by the luminosity function to correlate with human brightness perception. Similarly, luminous emittance is the luminous flux per unit area emitted from a surface. Luminous emittance is also known as luminous exitance.

Property Value
dbo:abstract
 • في علم القياس الضوئي، الاستضاءة (بالإنجليزية: Illuminance أو Illumination)‏ هي التدفق الضوئي الساقط على سطح ما في وحدة المساحة. وهي قياس لشدة الضوء الساقط، الطول الموجي معايراً وفقًا لدالة الضياء لترتبط مع إدراك البشر للسطوع. وعلى نحو مشابه، الانبعاثية الضوئية أو الإصدارية الضوئية (بالإنجليزية: Luminous emittance أو Luminous exitance)‏ هو التدفق الضوئي المنبعث من سطح ما لكل وحدة مساحة . تقاس الاستضاءة وفق الوحدات الدولية المشتقة باللكس أو اللومن/المتر المربع (cd·sr·m−2). وفي نظام سم.غ.ثا، وحدة الاستضاءة هي فوت، التي تعادل 10000 لكس. وحدة قدم شمعة هي وحدة غير مترية للاستضاءة تستخدم في التصوير. تستطيع العين البشرية أن ترى الأشعة أن تميز الكائنات البيضاء الصغيرة إلى حد ما تحت ضوء النجوم، تقريبا عند 5×10−5 لكس، بينما يمكننا قراءة نص كبير على 108 لكس أو ما يعادل 1000 مرة الأشعة المباشرة الصادرة من الشمس، على الرغم من أن هذا قد يكون مزعجا للغاية ويسبب أضرارا على المدى الطويل. (ar)
 • En fotometria, la il·luminació, (per tant cal fer servir il·luminació i no pas il·luminància) és la quantitat de flux lluminós que incideix sobre una superfície per unitat d'àrea. La seva unitat de mesura en el SI és el lux: 1 lux = 1 Lumen/m². En termes generals, la il·luminació es defineix segons la següent expressió: on: * E V és la il·luminació, mesurada en lux (no fa servir el plural luxos). * F és el flux lluminós, en lúmens. * dS és l'element diferencial d'àrea considerat, en metres quadrats. La il·luminànció es pot definir a partir de la magnitud radiomètrica de la irradiància sense més que ponderar cada longitud d'ona per la corba de sensibilitat de l'ull. Així, si és la il·luminació, representa la irradiància espectral i simbolitza la corba de sensibilitat de l'ull, llavors: Tant la il·luminanció com el nivell d'il·luminació es poden mesurar amb un aparell anomenat . A la il·luminació que emergeix d'una superfície per unitat d'àrea s'anomena emitància lluminosa. (ca)
 • Intenzita osvětlení (též osvětlenost, osvětlivost) je fotometrická veličina definovaná jako světelný tok dopadající na jednotku plochy. Je tedy podílem světelného toku (v lumenech) a plochy (v metrech čtverečních). Značí se E. Její jednotkou je lux (lx). . V případě bodového zdroje o svítivosti I a paprsků dopadajích pod úhlem α k normále plochy, vzdálené od zdroje r, pak Osvětlení je tedy nepřímo úměrné čtverci vzdálenosti a je tím slabší, čím šikměji paprsky dopadají. Jednotkou osvětlení je lux (lx), což je osvětlení způsobené světelným tokem 1 lm dopadajícím na plochu 1 m². Podle Evropské normy pro osvětlení nesmí být v prostorech s trvalým pobytem osob udržovaná osvětlenost menší než 200 lx. Citlivost oka je značná a je schopno rozlišit předměty již při osvětlení 10−5 lx . Běžná hodnota osvětlení ve vnitřních prostorách se pohybuje v rozmezí 100–2000 lx, ve slunečný letní den na volném prostranství lze naměřit hodnoty větší než 70 000 lx (v zeměpisné šířce ČR). Jasná měsíční noc při úplňku představuje osvětlenost do 0,5 lx. je natolik adaptabilní, že dokáže vnímat určité světelné podněty ještě při hladině 10−9 lx, samozřejmě bez možnosti rozlišovat jakékoliv předměty; a naopak, člověk je schopen číst výrazný text při osvětlení zhruba 10−8 lx (pochopitelně za cenu výrazného nepohodlí). (cs)
 • Ένταση φωτισμού ή επιφωτισμός είναι φυσικό μέγεθος μέτρησης του φωτός που προσπίπτει σε μια . Ορίζεται ως η φωτεινή ροή που προσπίπτει κάθετα σε μια επιφάνεια διά το εμβαδόν της. Αν η φωτεινή δεν προσπίπτει κάθετα, τότε αυτή αναλύεται σε συνιστώσες, μια κάθετη στην επιφάνεια και μια παράλληλη, ενώ για τον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψιν η κάθετη συνιστώσα. Μονάδα μέτρησης της έντασης φωτισμού είναι το lux = 1 lm/m2. Η ένταση φωτισμού χαρακτηρίζει το αποτέλεσμα του φωτισμού σε μια επιφάνεια. Η φωτεινή ένταση χαρακτηρίζει το σώμα που φωτίζει, ενώ η το σώμα που φωτίζεται. Η ένταση φωτισμού εξαρτάται από την απόσταση από το φωτιστικό σύμφωνα με τον . Αυτό το λήμμα φυσικής χρειάζεται επέκταση. Βοηθήστε τη Βικιπαίδεια επεκτείνοντάς το! (el)
 • Die Beleuchtungsstärke Ev (englisch illuminance) beschreibt den flächenbezogenen Lichtstrom, der auf ein beleuchtetes Objekt trifft. Ihr steht gegenüber die Lichtstärke, die den raumwinkelbezogenen Lichtstrom einer Lichtquelle beschreibt. Die SI-Einheit der Beleuchtungsstärke ist das Lux (lx, von lateinisch lux, Licht). Ein verwandter Begriff ist die Lichtstromdichte, die Flächendichte des Lichtstroms durch ein senkrecht zur Strahlrichtung stehendes Flächenelement. (de)
 • In photometry, illuminance is the total luminous flux incident on a surface, per unit area. It is a measure of how much the incident light illuminates the surface, wavelength-weighted by the luminosity function to correlate with human brightness perception. Similarly, luminous emittance is the luminous flux per unit area emitted from a surface. Luminous emittance is also known as luminous exitance. In SI units illuminance is measured in lux (lx), or equivalently in lumens per square metre (lm·m−2). Luminous exitance is measured in lm·m−2 only, not lux. In the CGS system, the unit of illuminance is the phot, which is equal to 10000 lux. The foot-candle is a non-metric unit of illuminance that is used in photography. Illuminance was formerly often called brightness, but this leads to confusion with other uses of the word, such as to mean luminance. "Brightness" should never be used for quantitative description, but only for nonquantitative references to physiological sensations and perceptions of light. The human eye is capable of seeing somewhat more than a 2 trillion-fold range. The presence of white objects is somewhat discernible under starlight, at 5×10−5 lux, while at the bright end, it is possible to read large text at 108 lux, or about 1000 times that of direct sunlight, although this can be very uncomfortable and cause long-lasting afterimages. (en)
 • I bhfótaiméadracht, an flosc lonrúil ionsaitheach in aghaidh aonad fairsinge, is é sin an oiread solais infheicthe atá ar fáil le soilsiú a sholáthar ar gach méadar cearnach. Tomhaistear é in aonaid lucsa, a ghiorraítear go dtí lx. Laghdaíonn sé i gcomhréir leis an bhfad ón bhfoinse solais, cearnaithe. Is féidir le súile an duine a laghad is 10-9 lx a bhrath. Tugtar an soilsiú ar an gcainníocht seo freisin. (ga)
 • L’éclairement lumineux est la grandeur définie par la photométrie correspondant à la sensation humaine sur la manière dont une surface est éclairée. Pour qu'un objet qui ne produit pas de lumière par lui-même soit visible, il faut qu'il reçoive de la lumière. Plus il en reçoit, plus il est clair, et visible distinctement. La photométrie définit rigoureusement la lumière reçue, afin de pouvoir calculer cette grandeur, connaissant l'intensité lumineuse des sources de lumière, leur distance et leur direction. L'éclairement lumineux est la seule grandeur photométrique directement mesurable. On l'évalue à l'aide d'un transducteur optique-électronique inséré dans une cellule photoélectrique. Dans le Système international d'unités, il s’exprime en lux (lx). (fr)
 • L'illuminamento è una grandezza fotometrica risultato del rapporto tra il flusso luminoso (misurato in lumen) emesso da una sorgente e la superficie dell'oggetto illuminato - è quindi riferita all'oggetto illuminato e non alla sorgente.L'illuminamento è massimo quando la superficie è disposta perpendicolarmente ai raggi luminosi e diventa nullo quando i raggi sono paralleli alla superficie.L'unità di misura dell'illuminamento è il lux, che corrisponde all'illuminamento prodotto su una superficie perpendicolare ai raggi da una sorgente posta a 1 metro di distanza e che abbia l'intensità luminosa di una candela. L'intensità luminosa è invece il rapporto tra il flusso luminoso e l'angolo solido occupato dal fascio. (it)
 • 조도(照度) 또는 조명도(照明度)는 어떤 면이 받는 빛의 세기를 나타내는 값으로 단위 면적에 도달하는 광선속으로 계산한다. 단위로는 럭스(lx)나 포토(ph)를 쓴다. (ko)
 • 照度(しょうど、英: illuminance)とは、物体の表面を照らす光の明るさを表す物理量である。照度は人間の感じる量を表す心理物理量のひとつである。国際単位系(SI)における単位はルクス(記号: lx)またはルーメン毎平方メートル(記号: lm m−2)が用いられる。照度は光束発散度と同じ次元を持つが、光束発散度は平面状の光源の指標であり、照度は照射された側の指標を表す。 (ja)
 • De verlichtingssterkte, verlichtingsdichtheid of illuminantie (Engels: illuminance, Duits: Beleuchtungsstärke) is de op een oppervlak invallende lichtstroom per oppervlakte-eenheid. De SI-eenheid is lux of lumen per vierkante meter (lm/m2). De verlichtingssterkte E bedraagt: waarin: * Φ = invallende lichtstroom * A = ontvangend oppervlak De verlichtingssterkte op een stukje oppervlak is de integraal over alle richtingen van de luminantie van alle lichtbronnen die op dat stukje oppervlak schijnen, vermenigvuldigd met de cosinus van de hoek tussen de richting waaruit het licht komt en de richting loodrecht op het oppervlak. (nl)
 • Natężenie oświetlenia – gęstość strumienia świetlnego padającego na daną powierzchnię, równa granicy ilorazu strumienia świetlnego padającego na powierzchnię i pola tej powierzchni, przy dążącym do 0: Punktowe źródło światła o światłości wywołuje natężenie oświetlenia w punkcie powierzchni określone wzorem: gdzie: – natężenie oświetlenia, – kąt między normalną do powierzchni a wektorem skierowanym na źródło światła, – odległość punktu powierzchni od źródła światła. Jednostką natężenia oświetlenia w układzie SI jest luks (lx) równy lumenowi na metr kwadratowy (cd·sr·m−2). (pl)
 • Iluminamento, intensidade de iluminação ou iluminância é uma grandeza de luminosidade, representada pela letra E, que faz a relação entre o fluxo luminoso que incide na direção perpendicular a uma superfície e a sua área. Na prática, é a quantidade de luz dentro de um ambiente. Da mesma forma que o fluxo luminoso, não é distribuído uniformemente, de maneira que ao ser medida, não terá o mesmo valor em todos os pontos da área em questão. Sua unidade de medida é o lux (lx). Para medi-la, usa-se um aparelho denominado luxímetro. A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) descreve iluminância como sendo o "limite da razão do fluxo luminoso recebido pela superfície em torno de um ponto considerado, para a área da superfície quando esta tende para o zero." (NBR 5413/1992) (pt)
 • Illuminans eller belysningsstyrka är en fotometrisk storhet för att mäta hur mycket en yta belyses. Om ett visst ljusflöde träffar en area har illuminansen ett värde; om ytan är större men fortfarande träffas av samma ljusflöde är illuminansen mindre. Det senare inträffar exempelvis med en större yta som antingen placeras längre bort eller vinklas så att den upptar samma rymdvinkel. Inom det internationella måttenhetssystemet (SI) är illuminans en härledd storhet med beteckningen E eller Ev och mäts i enheten lux, förkortat lx. Uttryckt i andra SI-enheter är 1 lux = 1 lumen per kvadratmeter (lm/m2). Svensk och internationell standard har formulerat detaljerade krav på belysning i olika typer av lokaler, till exempel industri- och hantverkslokaler, kontor, detaljhandel undervisningslokaler och vårdlokaler. Inom varje lokaltyp specificeras rum för olika ändamål - för vårdlokaler till exempel korridor, patienttoalett, förlossningsrum med mera och ett tabellverk anger vilken lägsta illuminans som krävs antingen på arbetsytor eller på golvnivå. Som hjälp vid belysningsplanering finns datorprogram, tabeller och diagram för beräkning av illuminansen i ännu inte byggda rum. De värden som anges i standardtabellerna är i sig inte bindande, men görs oftast bindande genom avtal. En anordning som används för att mäta illuminans kallas luxmeter. Liksom övriga fotometriska enheter uttrycker lux-värdet inte den enskilda människans ljusupplevelse i den specifika situationen utan utgör en sorts medelvärde som går att mäta fysiskt. Upplevelsen av hur starkt ljuset är går inte att uttrycka i termer av illuminans utan beror på sammanhanget. Viktiga faktorer är här vilka kontraster som finns i synfältet, hur synsinnet har adapterat till situationen och inte minst den enskilda personens visuella förmåga, referenser och preferenser. (sv)
 • Освíтленість — освітлення поверхні, що створюється світловим потоком, який падає на поверхню. Одиницею вимірювання освітленості є люкс. На відміну від освітленості, вираз кількості світла, відображеного поверхнею, називається яскравістю. Освітленість прямо пропорційна силі світла джерела світла. При віддаленні його від освітлюваної поверхні, її освітленість зменшується обернено пропорційно до квадрата відстані. Коли проміння світла падає похило до освітлюваної поверхні, освітленість збільшується пропорційно косинусу кута падіння проміння. Освітленість знаходять за формулою закону обернених квадратів: де: * — сила світла в канделах; * — відстань до джерела світла; * — кут падіння проміння світла. Освітленість визначають за допомогою фотоелектричного експонометра та люксметра. (uk)
 • Освещённость — световая величина, равная отношению светового потока, падающего на малый участок поверхности, к его площади. (ru)
 • 照度(illuminance)是每單位面積所接收到的光通量;可理解为:单位面积内获得多少光。 照度的SI制單位是勒克斯(lx=lux)或辐透(ph=phot),1勒克斯=1流明/平方米,1 辐透 = 1流明/平方厘米,1 辐透 = 10000勒克斯。 居家的一般照度建議在300 ~ 500勒克斯之間 。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 773153 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 6343 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1105853236 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:baseunits
 • cd·sr·m−2 (en)
dbp:dimension
 • L−2⋅J (en)
dbp:name
 • Illuminance (en)
dbp:otherunits
dbp:symbols
 • Ev (en)
dbp:unit
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Die Beleuchtungsstärke Ev (englisch illuminance) beschreibt den flächenbezogenen Lichtstrom, der auf ein beleuchtetes Objekt trifft. Ihr steht gegenüber die Lichtstärke, die den raumwinkelbezogenen Lichtstrom einer Lichtquelle beschreibt. Die SI-Einheit der Beleuchtungsstärke ist das Lux (lx, von lateinisch lux, Licht). Ein verwandter Begriff ist die Lichtstromdichte, die Flächendichte des Lichtstroms durch ein senkrecht zur Strahlrichtung stehendes Flächenelement. (de)
 • I bhfótaiméadracht, an flosc lonrúil ionsaitheach in aghaidh aonad fairsinge, is é sin an oiread solais infheicthe atá ar fáil le soilsiú a sholáthar ar gach méadar cearnach. Tomhaistear é in aonaid lucsa, a ghiorraítear go dtí lx. Laghdaíonn sé i gcomhréir leis an bhfad ón bhfoinse solais, cearnaithe. Is féidir le súile an duine a laghad is 10-9 lx a bhrath. Tugtar an soilsiú ar an gcainníocht seo freisin. (ga)
 • L'illuminamento è una grandezza fotometrica risultato del rapporto tra il flusso luminoso (misurato in lumen) emesso da una sorgente e la superficie dell'oggetto illuminato - è quindi riferita all'oggetto illuminato e non alla sorgente.L'illuminamento è massimo quando la superficie è disposta perpendicolarmente ai raggi luminosi e diventa nullo quando i raggi sono paralleli alla superficie.L'unità di misura dell'illuminamento è il lux, che corrisponde all'illuminamento prodotto su una superficie perpendicolare ai raggi da una sorgente posta a 1 metro di distanza e che abbia l'intensità luminosa di una candela. L'intensità luminosa è invece il rapporto tra il flusso luminoso e l'angolo solido occupato dal fascio. (it)
 • 조도(照度) 또는 조명도(照明度)는 어떤 면이 받는 빛의 세기를 나타내는 값으로 단위 면적에 도달하는 광선속으로 계산한다. 단위로는 럭스(lx)나 포토(ph)를 쓴다. (ko)
 • 照度(しょうど、英: illuminance)とは、物体の表面を照らす光の明るさを表す物理量である。照度は人間の感じる量を表す心理物理量のひとつである。国際単位系(SI)における単位はルクス(記号: lx)またはルーメン毎平方メートル(記号: lm m−2)が用いられる。照度は光束発散度と同じ次元を持つが、光束発散度は平面状の光源の指標であり、照度は照射された側の指標を表す。 (ja)
 • Natężenie oświetlenia – gęstość strumienia świetlnego padającego na daną powierzchnię, równa granicy ilorazu strumienia świetlnego padającego na powierzchnię i pola tej powierzchni, przy dążącym do 0: Punktowe źródło światła o światłości wywołuje natężenie oświetlenia w punkcie powierzchni określone wzorem: gdzie: – natężenie oświetlenia, – kąt między normalną do powierzchni a wektorem skierowanym na źródło światła, – odległość punktu powierzchni od źródła światła. Jednostką natężenia oświetlenia w układzie SI jest luks (lx) równy lumenowi na metr kwadratowy (cd·sr·m−2). (pl)
 • Освещённость — световая величина, равная отношению светового потока, падающего на малый участок поверхности, к его площади. (ru)
 • 照度(illuminance)是每單位面積所接收到的光通量;可理解为:单位面积内获得多少光。 照度的SI制單位是勒克斯(lx=lux)或辐透(ph=phot),1勒克斯=1流明/平方米,1 辐透 = 1流明/平方厘米,1 辐透 = 10000勒克斯。 居家的一般照度建議在300 ~ 500勒克斯之間 。 (zh)
 • في علم القياس الضوئي، الاستضاءة (بالإنجليزية: Illuminance أو Illumination)‏ هي التدفق الضوئي الساقط على سطح ما في وحدة المساحة. وهي قياس لشدة الضوء الساقط، الطول الموجي معايراً وفقًا لدالة الضياء لترتبط مع إدراك البشر للسطوع. وعلى نحو مشابه، الانبعاثية الضوئية أو الإصدارية الضوئية (بالإنجليزية: Luminous emittance أو Luminous exitance)‏ هو التدفق الضوئي المنبعث من سطح ما لكل وحدة مساحة . (ar)
 • En fotometria, la il·luminació, (per tant cal fer servir il·luminació i no pas il·luminància) és la quantitat de flux lluminós que incideix sobre una superfície per unitat d'àrea. La seva unitat de mesura en el SI és el lux: 1 lux = 1 Lumen/m². En termes generals, la il·luminació es defineix segons la següent expressió: on: * E V és la il·luminació, mesurada en lux (no fa servir el plural luxos). * F és el flux lluminós, en lúmens. * dS és l'element diferencial d'àrea considerat, en metres quadrats. (ca)
 • Intenzita osvětlení (též osvětlenost, osvětlivost) je fotometrická veličina definovaná jako světelný tok dopadající na jednotku plochy. Je tedy podílem světelného toku (v lumenech) a plochy (v metrech čtverečních). Značí se E. Její jednotkou je lux (lx). . V případě bodového zdroje o svítivosti I a paprsků dopadajích pod úhlem α k normále plochy, vzdálené od zdroje r, pak Osvětlení je tedy nepřímo úměrné čtverci vzdálenosti a je tím slabší, čím šikměji paprsky dopadají. Jednotkou osvětlení je lux (lx), což je osvětlení způsobené světelným tokem 1 lm dopadajícím na plochu 1 m². (cs)
 • Ένταση φωτισμού ή επιφωτισμός είναι φυσικό μέγεθος μέτρησης του φωτός που προσπίπτει σε μια . Ορίζεται ως η φωτεινή ροή που προσπίπτει κάθετα σε μια επιφάνεια διά το εμβαδόν της. Αν η φωτεινή δεν προσπίπτει κάθετα, τότε αυτή αναλύεται σε συνιστώσες, μια κάθετη στην επιφάνεια και μια παράλληλη, ενώ για τον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψιν η κάθετη συνιστώσα. Μονάδα μέτρησης της έντασης φωτισμού είναι το lux = 1 lm/m2. Αυτό το λήμμα φυσικής χρειάζεται επέκταση. Βοηθήστε τη Βικιπαίδεια επεκτείνοντάς το! (el)
 • In photometry, illuminance is the total luminous flux incident on a surface, per unit area. It is a measure of how much the incident light illuminates the surface, wavelength-weighted by the luminosity function to correlate with human brightness perception. Similarly, luminous emittance is the luminous flux per unit area emitted from a surface. Luminous emittance is also known as luminous exitance. (en)
 • L’éclairement lumineux est la grandeur définie par la photométrie correspondant à la sensation humaine sur la manière dont une surface est éclairée. Pour qu'un objet qui ne produit pas de lumière par lui-même soit visible, il faut qu'il reçoive de la lumière. Plus il en reçoit, plus il est clair, et visible distinctement. La photométrie définit rigoureusement la lumière reçue, afin de pouvoir calculer cette grandeur, connaissant l'intensité lumineuse des sources de lumière, leur distance et leur direction. (fr)
 • Iluminamento, intensidade de iluminação ou iluminância é uma grandeza de luminosidade, representada pela letra E, que faz a relação entre o fluxo luminoso que incide na direção perpendicular a uma superfície e a sua área. Na prática, é a quantidade de luz dentro de um ambiente. Da mesma forma que o fluxo luminoso, não é distribuído uniformemente, de maneira que ao ser medida, não terá o mesmo valor em todos os pontos da área em questão. Sua unidade de medida é o lux (lx). Para medi-la, usa-se um aparelho denominado luxímetro. (pt)
 • De verlichtingssterkte, verlichtingsdichtheid of illuminantie (Engels: illuminance, Duits: Beleuchtungsstärke) is de op een oppervlak invallende lichtstroom per oppervlakte-eenheid. De SI-eenheid is lux of lumen per vierkante meter (lm/m2). De verlichtingssterkte E bedraagt: waarin: * Φ = invallende lichtstroom * A = ontvangend oppervlak (nl)
 • Illuminans eller belysningsstyrka är en fotometrisk storhet för att mäta hur mycket en yta belyses. Om ett visst ljusflöde träffar en area har illuminansen ett värde; om ytan är större men fortfarande träffas av samma ljusflöde är illuminansen mindre. Det senare inträffar exempelvis med en större yta som antingen placeras längre bort eller vinklas så att den upptar samma rymdvinkel. (sv)
 • Освíтленість — освітлення поверхні, що створюється світловим потоком, який падає на поверхню. Одиницею вимірювання освітленості є люкс. На відміну від освітленості, вираз кількості світла, відображеного поверхнею, називається яскравістю. Освітленість прямо пропорційна силі світла джерела світла. При віддаленні його від освітлюваної поверхні, її освітленість зменшується обернено пропорційно до квадрата відстані. Коли проміння світла падає похило до освітлюваної поверхні, освітленість збільшується пропорційно косинусу кута падіння проміння. де: (uk)
rdfs:label
 • استضاءة (ar)
 • Il·luminació (fotometria) (ca)
 • Intenzita osvětlení (cs)
 • Ένταση φωτισμού (el)
 • Beleuchtungsstärke (de)
 • Illuminance (en)
 • Éclairement lumineux (fr)
 • Soilseas (ga)
 • Illuminamento (it)
 • 조도 (광학) (ko)
 • 照度 (ja)
 • Verlichtingssterkte (nl)
 • Natężenie oświetlenia (pl)
 • Iluminamento (pt)
 • Illuminans (sv)
 • Освещённость (ru)
 • Освітленість (uk)
 • 照度 (zh)
owl:differentFrom
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:quantity of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License