An Entity of Type: SocialGroup107950920, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Generative art refers to art that in whole or in part has been created with the use of an autonomous system. An autonomous system in this context is generally one that is non-human and can independently determine features of an artwork that would otherwise require decisions made directly by the artist. In some cases the human creator may claim that the generative system represents their own artistic idea, and in others that the system takes on the role of the creator.

Property Value
dbo:abstract
 • L'art generatiu és el nom d'aquelles obres d'art digital creades per mitjans informàtics a partir d'uns paràmetres variables establerts per l'artista. Es tracta d'obres creades automàticament per mitjà d'un programari particular, on l'artista és l'autor de la idea i de les regles de producció, però no de l'execució material de la tasca, perquè aquesta la duu a terme l'ordinador. L'art generatiu és un subgènere de l'art digital que sol ser utilitzat en la música electrònica, en la literatura cut – up i en l'art fractal. L'art generatiu s'ha expressat de diferents maneres i disciplines, atès que qualsevol informació és susceptible de convertir-se en codi binari i de produir diferents resultats després d'haver estat transformades per algoritmes. És una forma contemporània de creació artística, la qual no necessàriament l'obra d'art o el producte final està en el centre, sinó el procés de creació i les idees subjacents. Es requereix que el creador de l'obra tingui un alt grau de coneixement matemàtic, una capacitat d'imatge i una complexa tecnologia de disseny. L'art generatiu s'inscriu en la tradició, en la qual el desenvolupament de tècniques i noves formes de producció és molt difícil de separar. (ca)
 • Die Generative Kunst oder engl. Generative Art ist eine zeitgenössische Form des künstlerischen Schaffens, wobei nicht unbedingt das Kunstwerk oder Endprodukt im Zentrum steht, sondern der Entstehungsprozess und die ihm zugrunde liegenden Ideen. (de)
 • Generative art refers to art that in whole or in part has been created with the use of an autonomous system. An autonomous system in this context is generally one that is non-human and can independently determine features of an artwork that would otherwise require decisions made directly by the artist. In some cases the human creator may claim that the generative system represents their own artistic idea, and in others that the system takes on the role of the creator. "Generative art" often refers to algorithmic art (algorithmically determined computer generated artwork) and synthetic media (general term for any algorithmically-generated media), but artists can also make it using systems of chemistry, biology, mechanics and robotics, smart materials, manual randomization, mathematics, data mapping, symmetry, tiling, and more. (en)
 • Se denomina Arte Generativo o Procedural al arte que, parcialmente o en su totalidad, ha sido creado con el uso de un sistema autónomo. Un sistema autónomo es, en este contexto, generalmente aquel que es no-humano y que de forma independiente puede determinar características de una obra de arte que de otro modo requeriría decisiones tomadas directamente por el artista. En algunos casos el creador humano puede determinar que sistema generativo representa su idea artística propia, y en otros que el sistema toma la función del creador. "El arte generativo" a menudo se refiere al arte algorítmico (obras de arte generadas por computadora mediante algoritmos), pero los artistas también lo pueden hacer utilizando sistemas de química, biología, mecánica y robótica, materiales inteligentes, aleatorización manual, modelos matemáticos, mapeo de datos, simetría, enladrillando y más. El uso de la palabra "generativo" en la discusión de arte se ha desarrollado con el tiempo. El uso de "ADN Artificial" define una acercamiento generativo al arte centrado en la construcción de un sistema capaz de generar acontecimientos imprevisibles, todo con un carácter común reconocible. El uso de sistemas autónomos, requeridos por algunas definiciones contemporáneas, se centra en una metodología generativa donde los controles son fuertemente reducidos. Esta aproximación es también nombrada "emergente". Margaret Boden y Ernest Edmonds han acuñado el uso del término "arte generativo" en el contexto amplio de computación gráfica automatizada en la década de los 1960s, empezando con la obra de arte exhibida por Georg Nees y Frieder Nake en 1965:​ The terms "generative art" and "computer art" have been used in tandem, and more or less interchangeably, since the very earliest days.​ (es)
 • L'art génératif est une création artistique généralement numérique se basant sur des algorithmes pour concevoir des œuvres se générant d'elles-mêmes et/ou non déterminées à l'avance. (fr)
 • ジェネレーティブアートまたはジェネラティブアート(英: Generative Art)は、コンピュータソフトウェアのアルゴリズムや数学的/機械的/無作為的自律過程によってアルゴリズム的に生成・合成・構築される芸術作品を指す。コンピュータの計算の自由度と計算速度を活かし、自然科学で得られた理論を実行することで、人工と自然の中間のような、統一感を持った有機的な表現を行わせる作品が多い。 ジェネレーティブアートは、創作方法として自然科学的なシステムを主体として用いた芸術である。前提として、自律的に動作する機構を設計して作品制作を行わなければならない点が、他の芸術分野との違いであると言える。システムによる作品は、複雑系や情報理論といった科学理論を実行することがある。ジェネレーティブアートで構築されるシステムは、科学の各分野で見られるシステムと良く似ている。そのようなシステムは、カオスの縁において、複雑性の度合いを時間経過に従って変化させ、カオスと秩序の間を行き来することで予測困難な挙動を見せる。しかし、そのシステム自体は決定論的に動作する。ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトの "Musikalisches Würfelspiel"(音楽のさいころ遊び)1757 はランダム性に基づいたジェネレーティブなシステムの初期の例である。その構造は一方では秩序の要素に基づき、もう一方では無秩序の要素に基づいている。 制作者には高度に数学的なイメージ能力と、複雑なアルゴリズムの考案・実装技術が要求されるため、参入の敷居は高い。数式やアルゴリズムの扱いに長けた理系分野在籍者が、この分野の作品に触れた事が切っ掛けで強い魅力を感じて参入する分野でもある。アーティストまたはクリエイターは、ある基本原則や数式やテンプレートなどの素材を用意し、無作為または半無作為のプロセスが作用するよう加工する。多くの作品では、その基本原則においても、要素となる理論間で影響を与え合うシステムを構築することにより、単純な要素の線形な加算合成だけでは得られないような複雑な表現を可能にしている。その結果は設定された限度内にある程度とどまるが、微妙かつ大胆な変化を発生する傾向もある。既存の芸術作品などを元にして芸術創作活動を行うという考え方はジェネレーティブアートの重要な要素の1つであり、そのプロセス指向の基本的性質を表している。ハンス・ハーケ(Hans Haacke)らは、芸術活動に物理的かつ生物的システムのプロセスを導入してきた。 ジェネレーティブアートではリアルタイム性を導入する場合もあり、フィードバックと生成プロセスを作品の現在状態に適用して時々刻々変化させたりする。このような作品は同じ状態を再び目にすることはない。デモシーンやビデオジョッキー文化などではリアルタイム性のあるジェネレーティブなオーディオビジュアル作品の創作に様々なグラフィカルプログラミング環境(例えば、Max/Msp、Pure Data)を利用する。 人工知能と自動化された「振る舞い」がジェネレーティブアートの新たな手段として導入されている。の「Autopoiesis」では、15体の音楽的でロボット的な彫像が周囲との相互作用によって振る舞いを変化させていく。 ジェネレーティブアートは芸術運動やイデオロギーではない。単なる創作手法の1つであり、作品の意図や内容には関係しない。 2000年代のProcessing登場まで、創作内容の本質のみに集中できるようなプログラミング環境が整備されていなかったことが原因で、未だに一般的な創作手法とは言い難い状況にある。2010年代の各種広告媒体(Webサイトやデジタルサイネージ等)やイベントにおけるメディアアートの隆盛や、芸術系の学校教育におけるProcessingやopenFrameworksの普及も相まって、これからの発展が期待される分野である。 (ja)
 • Il termine Arte generativa si riferisce al concetto di “Arte che genera arte” dove, l'opera artistica, è il prodotto di un sistema autonomo in grado di determinare le caratteristiche (forme, suoni, colori, ecc.) di un'opera che altrimenti richiederebbe decisioni prese direttamente dall'artista. In alcuni casi, l'artista essere umano, può concepire che l'opera finita sia rappresentativa della sua idea artistica, in altri casi è il sistema autonomo ad assumere totalmente il ruolo di creatore. Opere d'Arte generativa possono essere create attraverso sistemi meccanici, robotici, informatici, chimici, di randomizzazione ed altro. -nel campo digitale- l'Arte generativa muove i primi passi a partire dagli anni ottanta e nasce da una limitata interazione fra uomo e macchina data dall'uso di software-idea (generativo) o dall'impiego di modelli matematici che consentono la realizzazione di opere d'arte, visuali, architettoniche, letterarie o musicali, partendo da un'idea che non sia esclusivamente quella umana. Grazie a questi programmi è possibile creare da forme semplici, strutture sempre più complesse e diverse consacrandole come uniche nella sfera dell'individualità. Una raccolta di articoli e lavori di Arte Generativa è nel sito www.generativeart.com, sito del convegno - festival annuale di Arte Generativa. In questa direzione opera il celebre Ward Adrian, autore di software generativi di elevata qualità come dimostra la sua opera intitolata Signwave Autoillustrator, un software semi-autonomo che ha lo scopo di creare disegni di grafica vettoriale. Sempre nel campo della grafica e del design stampato ed elettronico, opera anche il gruppo svizzero dei . Questo gruppo dopo aver esaminato il design elvetico degli anni sessanta, ne ha estrapolate le regole fondamentali codificandole in BDD ossia un software (per entrambe le piattaforme macOS e Microsoft Windows) che crea combinazioni di forme sempre nuove e distinte adatte per essere usate come loghi e pattern in coerenti ed organiche combinazioni cromatiche. L'azione del gruppo svizzero risulta molto interessante se considerato il processo di codificazione in formule di uno stile riconosciuto storicamente, creando una serie di regole di riproduzione concettuale. Invece verso la creazione collaborativa si sposta l'attenzione della ricercatrice che prendendo spunto dal progetto di , utilizza il web come luogo di incontro fra utenti che sperimentano la creazione di un'immagine collettiva attraverso la rete.Anche un gruppo di ricercatori del Politecnico di Milano capitanati dal Prof. , implementano e sperimentano le potenzialità dei software generativi. I primi software generativi di C. Soddu che generano modelli tridimensionali di città medievali Italiane sempre diverse sono del 1987. Secondo Soddu l'idea-processo genera una dilatazione sorprendente ed infinita della creatività attraverso espressioni plurime e aperte dell'idea generante stessa. Il progetto generativo portato avanti dal Politecnico di Milano, nasce dalla volontà di indagare ed ampliare i campi della creatività umana non conseguibili ai giorni nostri senza l'utilizzo di strumenti informatici. In questa chiave si attua un processo a catena in cui l'arte viene espressa dalla creazione del generatore, dalle creazioni fatte dal generatore stesso e dalle opere che quelle creazioni possono far nascere tenendo sempre presente che l'idea è processo. (it)
 • Generatieve kunst is een vorm van kunst dat in het geheel of deels is gecreëerd met behulp van een autonoom systeem. In deze context is een autonoom systeem doorgaans niet menselijk en kan het onafhankelijk kenmerken van een kunstwerk vaststellen die anders rechtstreeks door de kunstenaar bepaald zouden moeten zijn. Met de term wordt vaak gerefeerd aan computergegenereerde beelden die algoritmisch zijn ontstaan. Het kan echter ook worden gemaakt met systemen van scheikunde, biologie, mechanica, robotica, smart materials, kansrekening, wiskunde, symmetrie, tessellatie en meer. (nl)
 • Процедуральное искусство (англ. Generative Art) – объединение компьютерных технологий с искусством, с использованием автономной системы, которая может самостоятельно определять особенности художественных работ, которые в противном случае потребовали бы участия самого художника. С одной стороны можно утверждать, что система лишь воспроизводит генеративный художественный замысел творца, а с другой, что система берет на себя роль творца. Термин «процедуральное искусство» чаще всего используется для обозначения художественного произведения, сгенерированного компьютером при помощи определённого алгоритма, например, в . Однако для процедурального искусства могут быть использованы также автономные системы из химии, биологии, механики, робототехники, математики, музыки и т.д. (ru)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 250466 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 31859 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1115428257 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:date
 • 2019-12-19 (xsd:date)
dbp:url
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Die Generative Kunst oder engl. Generative Art ist eine zeitgenössische Form des künstlerischen Schaffens, wobei nicht unbedingt das Kunstwerk oder Endprodukt im Zentrum steht, sondern der Entstehungsprozess und die ihm zugrunde liegenden Ideen. (de)
 • L'art génératif est une création artistique généralement numérique se basant sur des algorithmes pour concevoir des œuvres se générant d'elles-mêmes et/ou non déterminées à l'avance. (fr)
 • Generatieve kunst is een vorm van kunst dat in het geheel of deels is gecreëerd met behulp van een autonoom systeem. In deze context is een autonoom systeem doorgaans niet menselijk en kan het onafhankelijk kenmerken van een kunstwerk vaststellen die anders rechtstreeks door de kunstenaar bepaald zouden moeten zijn. Met de term wordt vaak gerefeerd aan computergegenereerde beelden die algoritmisch zijn ontstaan. Het kan echter ook worden gemaakt met systemen van scheikunde, biologie, mechanica, robotica, smart materials, kansrekening, wiskunde, symmetrie, tessellatie en meer. (nl)
 • L'art generatiu és el nom d'aquelles obres d'art digital creades per mitjans informàtics a partir d'uns paràmetres variables establerts per l'artista. Es tracta d'obres creades automàticament per mitjà d'un programari particular, on l'artista és l'autor de la idea i de les regles de producció, però no de l'execució material de la tasca, perquè aquesta la duu a terme l'ordinador. L'art generatiu s'inscriu en la tradició, en la qual el desenvolupament de tècniques i noves formes de producció és molt difícil de separar. (ca)
 • Generative art refers to art that in whole or in part has been created with the use of an autonomous system. An autonomous system in this context is generally one that is non-human and can independently determine features of an artwork that would otherwise require decisions made directly by the artist. In some cases the human creator may claim that the generative system represents their own artistic idea, and in others that the system takes on the role of the creator. (en)
 • Se denomina Arte Generativo o Procedural al arte que, parcialmente o en su totalidad, ha sido creado con el uso de un sistema autónomo. Un sistema autónomo es, en este contexto, generalmente aquel que es no-humano y que de forma independiente puede determinar características de una obra de arte que de otro modo requeriría decisiones tomadas directamente por el artista. En algunos casos el creador humano puede determinar que sistema generativo representa su idea artística propia, y en otros que el sistema toma la función del creador. (es)
 • Il termine Arte generativa si riferisce al concetto di “Arte che genera arte” dove, l'opera artistica, è il prodotto di un sistema autonomo in grado di determinare le caratteristiche (forme, suoni, colori, ecc.) di un'opera che altrimenti richiederebbe decisioni prese direttamente dall'artista. In questa direzione opera il celebre Ward Adrian, autore di software generativi di elevata qualità come dimostra la sua opera intitolata Signwave Autoillustrator, un software semi-autonomo che ha lo scopo di creare disegni di grafica vettoriale. (it)
 • ジェネレーティブアートまたはジェネラティブアート(英: Generative Art)は、コンピュータソフトウェアのアルゴリズムや数学的/機械的/無作為的自律過程によってアルゴリズム的に生成・合成・構築される芸術作品を指す。コンピュータの計算の自由度と計算速度を活かし、自然科学で得られた理論を実行することで、人工と自然の中間のような、統一感を持った有機的な表現を行わせる作品が多い。 ジェネレーティブアートは、創作方法として自然科学的なシステムを主体として用いた芸術である。前提として、自律的に動作する機構を設計して作品制作を行わなければならない点が、他の芸術分野との違いであると言える。システムによる作品は、複雑系や情報理論といった科学理論を実行することがある。ジェネレーティブアートで構築されるシステムは、科学の各分野で見られるシステムと良く似ている。そのようなシステムは、カオスの縁において、複雑性の度合いを時間経過に従って変化させ、カオスと秩序の間を行き来することで予測困難な挙動を見せる。しかし、そのシステム自体は決定論的に動作する。ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトの "Musikalisches Würfelspiel"(音楽のさいころ遊び)1757 はランダム性に基づいたジェネレーティブなシステムの初期の例である。その構造は一方では秩序の要素に基づき、もう一方では無秩序の要素に基づいている。 (ja)
 • Процедуральное искусство (англ. Generative Art) – объединение компьютерных технологий с искусством, с использованием автономной системы, которая может самостоятельно определять особенности художественных работ, которые в противном случае потребовали бы участия самого художника. С одной стороны можно утверждать, что система лишь воспроизводит генеративный художественный замысел творца, а с другой, что система берет на себя роль творца. (ru)
rdfs:label
 • Art generatiu (ca)
 • Generative Kunst (de)
 • Arte generativo (es)
 • Art génératif (fr)
 • Generative art (en)
 • Arte generativa (it)
 • ジェネレーティブアート (ja)
 • Generatieve kunst (nl)
 • Процедуральное искусство (ru)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:field of
is dbo:movement of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:field of
is dbp:knownFor of
is dbp:movement of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License