In mathematics, division by zero is division where the divisor (denominator) is zero. Such a division can be formally expressed as a/0 where a is the dividend (numerator). In ordinary arithmetic, the expression has no meaning, as there is no number which, when multiplied by 0, gives a (assuming a ≠ 0), and so division by zero is undefined. Since any number multiplied by zero is zero, the expression 0/0 is also undefined; when it is the form of a limit, it is an indeterminate form. Historically, one of the earliest recorded references to the mathematical impossibility of assigning a value to a/0 is contained in George Berkeley's criticism of infinitesimal calculus in 1734 in The Analyst ("ghosts of departed quantities").

Property Value
dbo:abstract
 • القسمة على صفر في الرياضيات هي القسمة التي يكون فيها المقسوم عليه (المقام) صفر. وغالباً ما تكتب بالصيغة () حيث س هي المقسوم (البسط). وهذه القسمة في الرياضيات الحسابية العادية لامعنى لها ولايوجد عدداً، عند ضربه بصفر، يعطي القيمة س (بإعتبار أن س لاتساوي صفر) ولذلك القسمة على صفر هي عملية غير مُعرفة . وبما أن أي عدد يُضرب في صفر يعطي صفر فإن الصيغة أيضاً هي الأخرى غير مُعرفة، وفي حالة وجودها كصيغة نهاية (بالتفاضل والتكامل) فهي صيغة غير محددة. أقدم المراجع التاريخية التي ذكرت استحالة تعيين قيمة للعملية () رياضياً موجودة في كتاب المحلل من تأليف جورج بيركلي وهو نقد لحساب التفاضل والتكامل المتناهي في الصغر. بينما في الحوسبة، فإن القسمة على صفر قد تنتج خطأ برمجي، وبحسب البيئة البرمجية ونوع العدد (إما عدد صحيح أو فاصلي عائم) فإن القسمة على صفر قد تعطي "لانهاية" موجبة أو سالبة بمعيار IEEE 754 (معيار حوسبي للأعداد الفاصلة العائمة) وبالتالي قد تنتج إستثناء برمجي (بالإنجليزية: Exception) أو رسالة خطأ أو فشل وإنهاء للبرنامج مباشرة أو ناتج غير عددي أو تعليق بسبب حلقة لامتناهية أو إنهيار للبرنامج بشكل كامل. (ar)
 • Una divisió s'anomena divisió entre zero quan el divisor és el nombre zero. Aquestes divisions es denoten a / 0 en la notació habitual, on a és el dividend. La qüestió de si aquesta expressió matemàtica rep un valor ben definit depèn del context concret. En l'aritmètica teòrica dels nombres reals la divisió entre zero no té sentit, i el seu ús acostuma a portar a paradoxes mentre que a les aplicacions matemàtiques, per exemple a l'enginyeria, s'aproxima que un nombre qualsevol dividit entre zero té el valor "infinit", ∞. El fet de poder-li donar un valor concret (l'infinit) permet resoldre un gran nombre de problemes que altrament es quedarien sense solució per haver quedat estancats, sense sentit i com a no-resolubles, en algun pas intermedi. Aquest valor té sentit físic quan es dóna a variables corresponents a magnituds físiques a l'enginyeria. En informàtica, la divisió entera entre zero pot causar la interrupció d'un programa i generalment el seu resultat és el codi NaN (No Numèric, de l'anglès: Not a Number). (ca)
 • Dělení nulou je v matematice takové dělení, při němž je dělitel nula. Může být zapsáno jako , kde a je dělenec. V oboru reálných čísel nemá takové dělení smysl – nula je jediné reálné číslo, kterým nelze dělit. V oboru komplexních čísel rozšířených o nekonečno je definováno pro všechny nenulové dělence jako . Při dělení v plovoucí řádové čárce může být výsledkem speciální hodnota not a number (není číslo) nebo nekonečno. (cs)
 • In mathematics, division by zero is division where the divisor (denominator) is zero. Such a division can be formally expressed as a/0 where a is the dividend (numerator). In ordinary arithmetic, the expression has no meaning, as there is no number which, when multiplied by 0, gives a (assuming a ≠ 0), and so division by zero is undefined. Since any number multiplied by zero is zero, the expression 0/0 is also undefined; when it is the form of a limit, it is an indeterminate form. Historically, one of the earliest recorded references to the mathematical impossibility of assigning a value to a/0 is contained in George Berkeley's criticism of infinitesimal calculus in 1734 in The Analyst ("ghosts of departed quantities"). There are mathematical structures in which a/0 is defined for some a such as in the Riemann sphere and the projectively extended real line; however, such structures do not satisfy every ordinary rule of arithmetic (the field axioms). In computing, a program error may result from an attempt to divide by zero. Depending on the programming environment and the type of number (e.g. floating point, integer) being divided by zero, it may generate positive or negative infinity by the IEEE 754 floating point standard, generate an exception, generate an error message, cause the program to terminate, result in a special not-a-number value, or a crash. (en)
 • En matemáticas, la división entre cero es aquella división en la que el divisor es igual a cero. En aritmética y álgebra, es considerada una «indefinición» o «indeterminación» que puede originar paradojas matemáticas. En los números naturales, enteros y reales, la división entre cero no posee un valor definido, debido a que para todo número , el producto , por lo que el 0 no tiene inverso multiplicativo. En otros cuerpos matemáticos, pueden existir divisores de cero, sin embargo, estos aparecen cuando el cero es el dividendo, no el divisor. El problema surgió en los años 650, cuando en India se comenzó a popularizar el uso del cero y los números negativos. El primero en aproximarse al planteamiento de este problema fue el matemático indio Bhaskara I, quien escribió que , en el siglo VII.​ (es)
 • La division par zéro consiste à chercher le résultat qu'on obtiendrait en prenant zéro comme diviseur. Ainsi, une division par zéro s'écrirait x/0, où x serait le dividende (ou numérateur). Dans les définitions usuelles de la multiplication, cette opération n'a pas de sens : elle contredit notamment la définition de la multiplication en tant que seconde loi de composition d'un corps, car zéro (l'élément neutre de l'addition) est un élément absorbant pour la multiplication. (fr)
 • ゼロ除算(ゼロじょざん、英: division by zero)は、0で除す割り算のことである。このような除算は除される数を a とするならば、形式上は a⁄0 と書くことができるが、数学において、この式と何らかの意味のある値とが結び付けられるかどうかは、数学的な設定にまったく依存している話である。少なくとも通常の実数の体系とその算術においては、意味のある式ではなく、数学上の学術論争もしくは哲学の領域である。 コンピュータなど計算機においても、ゼロ除算に対するふるまいは様々である。たとえば浮動小数点数の扱いに関する標準であるIEEE 754では、数とは異なる無限大を表現するものが結果となる。 しかし、浮動小数点以外の数値型(整数型など)においては多くの場合無限大に相当する値は定義されておらず、またいくつかの除算アルゴリズムの単純な実装(取尽し法など)においては無限ループに陥りかねないなど演算処理の中でも特異なふるまいとなるため、演算前にゼロ除算例外を発生させることで計算そのものを行わせないか、便宜上型が表現できる最大の数値、あるいはゼロを返すなどの特殊な処理とされる場合が多い(後述)。 計算尺では、対数尺には0に相当する位置が存在しない(無限の彼方である)ため計算不可能である。 (ja)
 • 0으로 나누기는 어떤 숫자를 0으로 나누는 나눗셈을 수행하는 것을 말하나, 일반적으로 나눗셈 연산은 0으로 나누는 경우를 정의하지 않기 때문에 수학적 의미는 없다. 그야 당연히 어떤 수에 0을 곱하면 답은 0이 나오게 되는데, 어떤 수와 0을 곱해서 0이 아닌 다른 수가 나오게 하는 수는 없기 때문에 당연하다. 또한 어떤 수에 0을 빼어도 값은 변하지 않고, 그대로이기 때문이다. 왜냐하면 0은 자연수가 아닌데다가 덧셈에 대항 항등원이기 때문에 그렇다. 반대로, 0을 0으로 나누면 0을 곱한 결과가 항상 0인데, 0이 어떤 수에 0을 곱한 결과와 같아야 한다는 것이다. 그러한 식이 성립하는 수는 어떤 수에 0의 곱한 결과가 항상 0이므로 모든 수이기 때문에 답을 하나로 정할 수 없다. 이것은 미해결 문제나 연구 금기 사항이 아니며, 단지 값을 정의할 필요가 없을 뿐이다. 일반적으로 A÷B와 같은 나눗셈의 나머지는 나누는 수 B보다 반드시 작아야하는데, 어떤 수를 0으로 나누어 임의의 몫을 구하면 항상 나머지가 0이므로 이러한 나눗셈의 몫이 존재하다고 보장할 수 있는 근거가 없기 때문에 답이 존재하지 않다는 결론을 내릴 수밖에 없고, 따라서 0으로 나누는 나눗셈을 정의할 필요가 없는 것이다. 따라서 위의 반비례 그래프는 x=0일때의 함숫값 y가 존재한다고 보여주는 근거가 전혀 못 된다. 반대로 0을 어떤 수로 나누면 답은 항상 0이 된다. 왜냐하면 0이 어떤 수의 몇 배와 같으려면 몇은 0이어야 하기 때문이다. 몇몇 이론(예 : 이원수)가 제한적인 형태로 x÷0와 같은 형태를 정의하기도 하며, 또는 단순히 숫자 값이 아니라 분수 자체를 기호로 사용할 경우도 있다. 컴퓨터 프로그래밍에서는 어떤 수를 0으로 나누는 경우 오류를 발생시키거나, NaN을 반환한다. 그 이유는 컴퓨터 프로그래밍은 A÷B의 몫을 A에 B로 몇 번 뺄 수 있느냐로 인식하기 때문이다. (ko)
 • Delen door nul is bij het gewone rekenen niet toegestaan als rekenkundige bewerking. Het gaat om een deling waarbij de deler het getal nul is. Bij het gewone rekenen kan geen zinnige betekenis gegeven worden aan het resultaat van een deling door nul. Een ezelsbruggetje om te onthouden dat de bewerking niet mag is "delen door nul is flauwekul". In de wiskunde is het in bepaalde gevallen met limieten of andere getalstelsels mogelijk een zinvolle betekenis aan deling door nul te geven. (nl)
 • Na matemática, uma divisão é chamada divisão por zero se o divisor é zero. Tal divisão pode ser formalmente expressada como no qual a é o dividendo. Um valor bem definido para essa expressão depende do contexto matemático. Para a aritmética com números reais, a expressão não possui significado. Em programação, uma tentativa de dividir um número de ponto flutuante por zero deve resultar no número infinito (positivo ou negativo) de acordo com o padrão IEEE 754 para pontos flutuantes. No entanto, dependendo do ambiente de programação e do tipo de número sendo dividido por zero (como o inteiro, por exemplo), é possível que: seja gerada uma exceção, seja produzida uma mensagem de erro, faça o programa terminar, resulte em infinito positivo ou negativo ou resulte em um valor especial não numérico (NaN). (pt)
 • Dzielenie przez zero – dzielenie, w którym dzielnik jest zerem; jako takie nie ma ono sensu liczbowego, przez co bywa źródłem błędów obliczeniowych, często ukrytych. Prostym przykładem błędu wynikłego z dzielenia przez zero jest następujący: niech i wówczas skoro to również oraz a ze wzoru na różnicę kwadratów jest Dzieląc stronami przez uzyskuje się co jest równoważne a więc skąd Otrzymana sprzeczność wynika z zastosowania dzielenia przez (pl)
 • Деление на ноль в математике — деление, при котором делитель равен нулю. Такое деление может быть формально записано как , где — делимое. (ru)
 • Division med noll innebär inom matematiken att man dividerar ett tal med noll, det vill säga att man har noll i nämnaren. Det kan skrivas , där x är täljaren och noll nämnaren. Division med noll är inte definierad för de reella talen eller komplexa talen inom matematiken. (sv)
 • 在數學中,被除數的除數(分母)是零或將某數除以零,可表達為,是被除數。在算式中沒有意義,因為沒有數目,以零相乘(假設),由於任何數字乘以零均等於零,因此除以零是一個沒有定義的值。此式是否成立端視其在如何的數學設定下計算。一般實數算術中,此式為無意義。在程序設計中,當遇上正整數除以零程序會中止,正如浮點數會出現無限大或NaN值的情況,而在Microsoft Excel及Openoffice或Libreoffice的Calc中,除以零會直接顯示#DIV/0!。 (zh)
 • Ділення на нуль в математиці — ділення, при якому дільник дорівнює нулю. Такий поділ може бути формально записано а / 0, де а — це ділене.У звичайній арифметиці (з дійсними числами) даний вираз не має сенсу, так як немає числа, яке, помножене на 0, дає а (а ≠ 0), і тому поділ на нуль не визначено. Історично одне з перших посилань на математичну неможливість присвоєння значення а / 0 міститься в критиці Джорджа Берклі обчислення нескінченно малих.У програмуванні спроба розділити число з рухомою комою на нуль призведе до + INF /-INF (Стандарт IEEE 754), проте, залежно від мови програмування і типу даних (наприклад, ціле число) числа, яке ділять на нуль, може: згенерувати виключення, повідомлення про помилку, зупинку виконуваної програми, згенерувати позитивну або негативну нескінченність, або привести до спеціального нечислового значенням (NaN). (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 185663 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 30539 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 985794514 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:date
 • November 2019 (en)
dbp:reason
 • This is too vague to be useful. I would expect the extension to a wheel would not make any existing elements become cancellative, thus breaking the close tie between cancellation and division. It also forces a modified identity expression the relationship between multiplication and division. (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Dělení nulou je v matematice takové dělení, při němž je dělitel nula. Může být zapsáno jako , kde a je dělenec. V oboru reálných čísel nemá takové dělení smysl – nula je jediné reálné číslo, kterým nelze dělit. V oboru komplexních čísel rozšířených o nekonečno je definováno pro všechny nenulové dělence jako . Při dělení v plovoucí řádové čárce může být výsledkem speciální hodnota not a number (není číslo) nebo nekonečno. (cs)
 • La division par zéro consiste à chercher le résultat qu'on obtiendrait en prenant zéro comme diviseur. Ainsi, une division par zéro s'écrirait x/0, où x serait le dividende (ou numérateur). Dans les définitions usuelles de la multiplication, cette opération n'a pas de sens : elle contredit notamment la définition de la multiplication en tant que seconde loi de composition d'un corps, car zéro (l'élément neutre de l'addition) est un élément absorbant pour la multiplication. (fr)
 • ゼロ除算(ゼロじょざん、英: division by zero)は、0で除す割り算のことである。このような除算は除される数を a とするならば、形式上は a⁄0 と書くことができるが、数学において、この式と何らかの意味のある値とが結び付けられるかどうかは、数学的な設定にまったく依存している話である。少なくとも通常の実数の体系とその算術においては、意味のある式ではなく、数学上の学術論争もしくは哲学の領域である。 コンピュータなど計算機においても、ゼロ除算に対するふるまいは様々である。たとえば浮動小数点数の扱いに関する標準であるIEEE 754では、数とは異なる無限大を表現するものが結果となる。 しかし、浮動小数点以外の数値型(整数型など)においては多くの場合無限大に相当する値は定義されておらず、またいくつかの除算アルゴリズムの単純な実装(取尽し法など)においては無限ループに陥りかねないなど演算処理の中でも特異なふるまいとなるため、演算前にゼロ除算例外を発生させることで計算そのものを行わせないか、便宜上型が表現できる最大の数値、あるいはゼロを返すなどの特殊な処理とされる場合が多い(後述)。 計算尺では、対数尺には0に相当する位置が存在しない(無限の彼方である)ため計算不可能である。 (ja)
 • Delen door nul is bij het gewone rekenen niet toegestaan als rekenkundige bewerking. Het gaat om een deling waarbij de deler het getal nul is. Bij het gewone rekenen kan geen zinnige betekenis gegeven worden aan het resultaat van een deling door nul. Een ezelsbruggetje om te onthouden dat de bewerking niet mag is "delen door nul is flauwekul". In de wiskunde is het in bepaalde gevallen met limieten of andere getalstelsels mogelijk een zinvolle betekenis aan deling door nul te geven. (nl)
 • Dzielenie przez zero – dzielenie, w którym dzielnik jest zerem; jako takie nie ma ono sensu liczbowego, przez co bywa źródłem błędów obliczeniowych, często ukrytych. Prostym przykładem błędu wynikłego z dzielenia przez zero jest następujący: niech i wówczas skoro to również oraz a ze wzoru na różnicę kwadratów jest Dzieląc stronami przez uzyskuje się co jest równoważne a więc skąd Otrzymana sprzeczność wynika z zastosowania dzielenia przez (pl)
 • Деление на ноль в математике — деление, при котором делитель равен нулю. Такое деление может быть формально записано как , где — делимое. (ru)
 • Division med noll innebär inom matematiken att man dividerar ett tal med noll, det vill säga att man har noll i nämnaren. Det kan skrivas , där x är täljaren och noll nämnaren. Division med noll är inte definierad för de reella talen eller komplexa talen inom matematiken. (sv)
 • 在數學中,被除數的除數(分母)是零或將某數除以零,可表達為,是被除數。在算式中沒有意義,因為沒有數目,以零相乘(假設),由於任何數字乘以零均等於零,因此除以零是一個沒有定義的值。此式是否成立端視其在如何的數學設定下計算。一般實數算術中,此式為無意義。在程序設計中,當遇上正整數除以零程序會中止,正如浮點數會出現無限大或NaN值的情況,而在Microsoft Excel及Openoffice或Libreoffice的Calc中,除以零會直接顯示#DIV/0!。 (zh)
 • القسمة على صفر في الرياضيات هي القسمة التي يكون فيها المقسوم عليه (المقام) صفر. وغالباً ما تكتب بالصيغة () حيث س هي المقسوم (البسط). وهذه القسمة في الرياضيات الحسابية العادية لامعنى لها ولايوجد عدداً، عند ضربه بصفر، يعطي القيمة س (بإعتبار أن س لاتساوي صفر) ولذلك القسمة على صفر هي عملية غير مُعرفة . وبما أن أي عدد يُضرب في صفر يعطي صفر فإن الصيغة أيضاً هي الأخرى غير مُعرفة، وفي حالة وجودها كصيغة نهاية (بالتفاضل والتكامل) فهي صيغة غير محددة. أقدم المراجع التاريخية التي ذكرت استحالة تعيين قيمة للعملية () رياضياً موجودة في كتاب المحلل من تأليف جورج بيركلي وهو نقد لحساب التفاضل والتكامل المتناهي في الصغر. (ar)
 • Una divisió s'anomena divisió entre zero quan el divisor és el nombre zero. Aquestes divisions es denoten a / 0 en la notació habitual, on a és el dividend. La qüestió de si aquesta expressió matemàtica rep un valor ben definit depèn del context concret. En l'aritmètica teòrica dels nombres reals la divisió entre zero no té sentit, i el seu ús acostuma a portar a paradoxes mentre que a les aplicacions matemàtiques, per exemple a l'enginyeria, s'aproxima que un nombre qualsevol dividit entre zero té el valor "infinit", ∞. El fet de poder-li donar un valor concret (l'infinit) permet resoldre un gran nombre de problemes que altrament es quedarien sense solució per haver quedat estancats, sense sentit i com a no-resolubles, en algun pas intermedi. Aquest valor té sentit físic quan es dóna a va (ca)
 • In mathematics, division by zero is division where the divisor (denominator) is zero. Such a division can be formally expressed as a/0 where a is the dividend (numerator). In ordinary arithmetic, the expression has no meaning, as there is no number which, when multiplied by 0, gives a (assuming a ≠ 0), and so division by zero is undefined. Since any number multiplied by zero is zero, the expression 0/0 is also undefined; when it is the form of a limit, it is an indeterminate form. Historically, one of the earliest recorded references to the mathematical impossibility of assigning a value to a/0 is contained in George Berkeley's criticism of infinitesimal calculus in 1734 in The Analyst ("ghosts of departed quantities"). (en)
 • En matemáticas, la división entre cero es aquella división en la que el divisor es igual a cero. En aritmética y álgebra, es considerada una «indefinición» o «indeterminación» que puede originar paradojas matemáticas. En los números naturales, enteros y reales, la división entre cero no posee un valor definido, debido a que para todo número , el producto , por lo que el 0 no tiene inverso multiplicativo. En otros cuerpos matemáticos, pueden existir divisores de cero, sin embargo, estos aparecen cuando el cero es el dividendo, no el divisor. (es)
 • 0으로 나누기는 어떤 숫자를 0으로 나누는 나눗셈을 수행하는 것을 말하나, 일반적으로 나눗셈 연산은 0으로 나누는 경우를 정의하지 않기 때문에 수학적 의미는 없다. 그야 당연히 어떤 수에 0을 곱하면 답은 0이 나오게 되는데, 어떤 수와 0을 곱해서 0이 아닌 다른 수가 나오게 하는 수는 없기 때문에 당연하다. 또한 어떤 수에 0을 빼어도 값은 변하지 않고, 그대로이기 때문이다. 왜냐하면 0은 자연수가 아닌데다가 덧셈에 대항 항등원이기 때문에 그렇다. 반대로, 0을 0으로 나누면 0을 곱한 결과가 항상 0인데, 0이 어떤 수에 0을 곱한 결과와 같아야 한다는 것이다. 그러한 식이 성립하는 수는 어떤 수에 0의 곱한 결과가 항상 0이므로 모든 수이기 때문에 답을 하나로 정할 수 없다. 이것은 미해결 문제나 연구 금기 사항이 아니며, 단지 값을 정의할 필요가 없을 뿐이다. 몇몇 이론(예 : 이원수)가 제한적인 형태로 x÷0와 같은 형태를 정의하기도 하며, 또는 단순히 숫자 값이 아니라 분수 자체를 기호로 사용할 경우도 있다. (ko)
 • Na matemática, uma divisão é chamada divisão por zero se o divisor é zero. Tal divisão pode ser formalmente expressada como no qual a é o dividendo. Um valor bem definido para essa expressão depende do contexto matemático. Para a aritmética com números reais, a expressão não possui significado. (pt)
 • Ділення на нуль в математиці — ділення, при якому дільник дорівнює нулю. Такий поділ може бути формально записано а / 0, де а — це ділене.У звичайній арифметиці (з дійсними числами) даний вираз не має сенсу, так як немає числа, яке, помножене на 0, дає а (а ≠ 0), і тому поділ на нуль не визначено. Історично одне з перших посилань на математичну неможливість присвоєння значення а / 0 міститься в критиці Джорджа Берклі обчислення нескінченно малих.У програмуванні спроба розділити число з рухомою комою на нуль призведе до + INF /-INF (Стандарт IEEE 754), проте, залежно від мови програмування і типу даних (наприклад, ціле число) числа, яке ділять на нуль, може: згенерувати виключення, повідомлення про помилку, зупинку виконуваної програми, згенерувати позитивну або негативну нескінченність, аб (uk)
rdfs:label
 • قسمة على الصفر (ar)
 • Divisió entre zero (ca)
 • Dělení nulou (cs)
 • Division durch null (de)
 • Division by zero (en)
 • División por cero (es)
 • Division par zéro (fr)
 • ゼロ除算 (ja)
 • 0으로 나누기 (ko)
 • Delen door nul (nl)
 • Dzielenie przez zero (pl)
 • Divisão por zero (pt)
 • Деление на ноль (ru)
 • Division med noll (sv)
 • Ділення на нуль (uk)
 • 除以零 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:knownFor of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of