An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

In mathematics, the word constant conveys multiple meanings. As an adjective, it refers to non-variance (i.e. unchanging with respect to some other value); as a noun, it has two different meanings: * A fixed and well-defined number or other non-changing mathematical object. The terms mathematical constant or physical constant are sometimes used to distinguish this meaning. * A function whose value remains unchanged (i.e., a constant function). Such a constant is commonly represented by a variable which does not depend on the main variable(s) in question.

Property Value
dbo:abstract
 • في الرياضيات، الثابت يعني لا يتغير، وقد يحمل معنيين مختلفين، فقد يشير إلى ثابتة تُعرّف بعدد محدد أو بكائن رياضي آخر. مصطلح ثابت رياضي (و أيضا ثابت فيزيائي) يستخدم أحيانا لتمييز هذا المعنى من الآخر. وأيضا قد يشير مصطلح الثابت إلى الدالة الثابتة أو قيمتها (وهو شائع الاستخدام لتعريفها). يُمثِّل هذا الثابت عادة المتغير الذي لا يعتمد على المتغير الرئيسي لدراسة المسألة، على سبيل المثال، نجد هذه الحالة في ثابت التكامل الذي هو دالة ثابتة تعسفية (وليس حسب متغير التكامل) إضافة إلى المشتق العكسي المخصص للحصول على جميع المشتقات العكسية للدالة المعطاة. على سبيل المثال، كل دالة عددية من الدرجة الثانية تكتب عموماً على الشكل التالي: حيث a وc وb هي الثوابت (أو الأوسطة)، في حين أن x هو المتغير، وهو المجهول في الدالة قيد الدراسة. وهناك طريقة أكثر وضوحا للتعبير على هذه الدالة مما يجعل حالة x في الدالة المدروسة واضحة، وبالتالي وبشكل ضمني حالة كل من a و b و c. في هذا المثال a و b وc هي معاملات الحدود. c يقع في الحد الذي لا يحتوي على x، ويسمى الحد الثابت ويمكن اعتباره كمعامل لx0; كل حدودية معبر عنها أو من الدرجة صفر فهي ثابت. (ar)
 • En matemàtiques, la paraula constant pot tenir diversos significats. Com a adjectiu, fa referència a la no-variància (és a dir, al no canvi respecte a un cert ); com a substantiu, té dos significats: * Un nombre fixe i ben definit o un altre objecte matemàtic que no varia. Els termes constant matemàtica i constant física són usats sovint per distingir-los. * Una funció el valor de la qual no canvia (és a dir, una funció constant). Es representa sovint tal constant a través d'una variable que no depèn de les variables principals en qüestió. Aquest és el cas, per exemple, de la constant d'integració, que és una funció constant arbitrària (és a dir, una funció que no depèn de la variable d'integració però que sí que pot dependre d'altres variables) que és sumada a una primitiva en particular per tal d'obtenir totes les primitives d'una funció donada. Per exemple, se solen escriure les funcions quadràtiques com: on a, b i c són constants (o paràmetres), i x és una variable -un marcador de posició per l'argument de la funció que sota estudi. Una forma més explícita de denotar aquesta funció és que atribueix de forma clara l'estatus de funció/argument a x i per extensió l'estatus de constant a a, b i c). En aquest exemple, a, b i c són coeficients del polinomi. Com que c es troba en un terme que no acompanya x, se l'anomena el terme independent o constant del polinomi i es pot entendre com un coeficient x0. De forma més general, qualsevol terme o expressió polinòmica de grau zero és una constant. (ca)
 • V matematice, fyzice a dalších přírodních a technických vědách se pojmem konstanta označuje nějaké pevně dané číslo (nebo neměnná veličina), jehož hodnota ovšem nemusí být známá. Opakem konstanty je proměnná, která může nabývat (potenciálně) libovolné hodnoty. (cs)
 • En matematiko kaj aliaj sciencoj, estas fiksita, sed eble nespecifita, valoro. Ĝi estas la malo de variablo, kiu ne estas fiksita. (eo)
 • In mathematics, the word constant conveys multiple meanings. As an adjective, it refers to non-variance (i.e. unchanging with respect to some other value); as a noun, it has two different meanings: * A fixed and well-defined number or other non-changing mathematical object. The terms mathematical constant or physical constant are sometimes used to distinguish this meaning. * A function whose value remains unchanged (i.e., a constant function). Such a constant is commonly represented by a variable which does not depend on the main variable(s) in question. For example, a general quadratic function is commonly written as: where a, b and c are constants (or parameters), and x a variable—a placeholder for the argument of the function being studied. A more explicit way to denote this function is which makes the function-argument status of x (and by extension the constancy of a, b and c) clear. In this example a, b and c are coefficients of the polynomial. Since c occurs in a term that does not involve x, it is called the constant term of the polynomial and can be thought of as the coefficient of x0. More generally, any polynomial term or expression of degree zero (no variable) is a constant. (en)
 • Balio finkoa, ezaguna zein ezezaguna, hartzen duen zenbatekoa da konstantea. Hizki batez adierazi ohi da, baina ez da horregatik aldagai batekin nahastu behar. (eu)
 • En general, una constante es un valor de tipo permanente, ya que no puede modificarse, al menos no dentro del contexto o situación para el cual está: geometría aritmética. * En ciencias, especialmente en física, se denomina constante a aquella magnitud cuyo valor no varía en el tiempo. * En matemáticas, una constante es un valor fijo, aunque a veces no determinado. * Una Función constante es una función matemática que para cada valor de su dominio hay un único valor de su codominio. Ejemplo, , su gráfica es una recta paralela al eje Ox. * En álgebra son los coeficientes de un monomio u otra fórmula. * Al resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, se obtiene una solución general con constante (o constantes), si es de primer orden conlleva una constante arbitraria o constante de integración.​ Para la constante de integración, dando las condiciones iniciales, se determina un único valor. * Constante como elemento utilizado en lenguajes de programación. * En el caso de la ecuación que representa una familia de circunferencias con centro en la bisectriz del primer y tercer cuadrantes, de radio 5; x, y son variables, k es un parámetro y 25 es una constante. * Al resolver la ecuación diferencial se obtiene la solución general y = Cekx, en este caso y es la variable dependiente; x, variable independiente; C , constante de integración; y finalmente, k constante de proporcionalidad entre la rapidez de cambio instantáneo y' y la masa y . (es)
 • Dalam matematika, konstanta atau tetapan adalah suatu nilai tetap; berlawanan dengan variabel yang berubah-ubah. Konstanta digunakan dalam berbagai disiplin ilmu sains. Beberapa konstanta diberi nama menurut nama penemunya. (in)
 • 数学における定数(ていすう、じょうすう、英: constant; 常数)あるいは定項 (constant term) は、二つの異なる意味を示し得る。そのひとつは固定 (fix) され、矛盾なく定義された数(またはもっとほかの数学的対象)であり、この意味で言う定数であることをはっきりさせるために「数学定数」(あるいは「物理定数」もそうだが)という語を用いることもある。もう一つの意味は、定数函数またはその(これらはふつうたがいに同一視される)を指し示すもので、この意味での「定数」は扱う問題における主変数に依存しない変数という形で表されるのが普通である。後者の意味での例として、積分定数は、与えられた函数の原始函数をすべて得るために特定の原始函数に加えられる、任意の(積分変数に依存しないという意味での)定数函数を言う。 例えば、一般の二次関数はふつう a, b, c を定数(あるいはパラメータ)として のようにあらわされる。ここに変数 x は考えている関数の引数のプレースホルダとなるものである。より明示的に のように書けば x がこの函数の引数であることが明瞭で、しかも暗黙の裡に a, b, c が定数であることを提示できる。この例では、定数 a, b, c はこの多項式の係数と呼ばれる。c の項は x を含まないからと呼ばれ(これを x0 の係数と考えることができる)、多項式において次数が零の任意の項または式は定数である。 (ja)
 • Nelle scienze si parla spesso di costanti, riferendosi a uno dei seguenti concetti: * In tutte le scienze con il termine costante si intende una grandezza (eventualmente adimensionale), che possiede un valore fisso, al contrario di una variabile. * Nell'ambito della biologia in particolare in piante, laddove si abbia a che fare con grandezze generalmente variabili (come in ), si intende di solito con la parola costante un numero che, senza essere determinato, rimane fisso in una certa relazione, nella quale altri termini possono invece assumere valori diversi in opportuni insiemi. Un semplice esempio di costante di quest'ultimo tipo è il fattore di proporzionalità in una relazione tra grandezze, come nella legge di Boyle-Mariotte, che lega la pressione al volume di un gas perfetto a una certa temperatura: , dove è la pressione, il volume e indica un numero che, pur variando a seconda della temperatura, rimane fisso nella legge, che assume per ipotesi che la temperatura sia fissa. (it)
 • ( 다른 뜻에 대해서는 상수 (동음이의) 문서를 참고하십시오.) 상수(常數, constant)란 수식에서 변하지 않는 값을 뜻한다. 이것은 변하는 값 변수와 반대이다. (ko)
 • Constant is een begrip uit de exacte wetenschap dat onveranderlijkheid uitdrukt. Er wordt onderscheidt gemaakt tussen wiskundige constanten en een natuurkundige constanten. Met constant wordt bedoeld dat een grootheid een niet veranderlijke waarde heeft, en niet afhankelijk is van andere parameters. De grafiek van de functie , met een willekeurige constante, ziet er in een diagram met x- en y-coördinaten uit als een horizontale lijn (zie de afbeelding hiernaast). De afgeleide van een constante functie is gelijk aan nul. In de natuurkunde worden sommige wetmatigheden zo geformuleerd dat een bepaalde relatie tussen grootheden constant is. Voorbeelden zijn de wet van Ohm en de gaswet. Daarnaast zijn er in de natuurkunde bepaalde grootheden die als natuurkundige constanten opgevat worden, omdat daarvan gedacht wordt dat ze invariabel zijn. Voorbeelden hiervan zijn de lichtsnelheid in een vacuüm en de constante van Planck. (nl)
 • Na matemática, uma constante é um valor fixo que pode ou não ser especificado. Esta noção é utilizada em oposição à de variável, que não é fixa. (pt)
 • En konstant (från latinets constare, stå fast) är en oföränderlig storhet. Begreppet används bland annat inom matematik, fysik, sociologi och programmering. Exempel på matematiska konstanter är π (pi) och e; exempel på fysikaliska konstanter är ljusets hastighet och tyngdaccelerationen. Inom programmering används ordet för litteraler och för variabler vars värde inte ändras efter att det definierats. Konstant används också inom vetenskapen som adjektiv: en funktion som är oberoende av en viss variabel sägs vara konstant med avseende på den variabeln. (sv)
 • Постоя́нная, или конста́нта (лат. constans, родительный падеж constantis — постоянный, неизменный) — постоянная величина (скалярная или векторная) в математике, физике, химии. Чтобы показать постоянство величины C, обычно пишут . Термин «константа», как правило, употребляют для обозначения постоянных, имеющих определённое числовое значение, не зависящее от решаемой задачи. Таковы, например, число π, постоянная Эйлера, число Авогадро, постоянная Планка и др. Иногда константой именуют физическую величину, сохраняющую неизменное значение в конкретных ситуациях или процессах, то есть в рамках решаемой задачи. В этом случае неизменность величины X символически записывают так: (лат. idem — тот же самый, один и тот же). Наоборот, непостоянство величины Y символически записывают так: . (ru)
 • Конста́нта (лат. constans — стала величина, інша назва — ста́ла) — величина, що не змінює свого значення протягом певного процесу (на відміну від змінної, значення якої може змінюватись). Прикладами констант є число пі, коефіцієнти многочленів, температура під час ізотермічного процесу. Визначені константи — важливі інваріанти, якими загалом вважають точні безрозмірнісні числа в математиці і наближені (і часто але не завжди) вимірні величини в . У математиці також використовуються невизначені константи, що можуть мати довільне значення, не міняючи при цьому суттєвих властивостей математичного об'єкта. (uk)
 • 常数,又稱定數(英語:Constant),是指一个数值固定不变的常量,例如圆周率、自然对数的底,与之相反的是變數。在物理學上,很多經測量得出的數值都被稱為常數。例如萬有引力常數和地表重力加速度等。但有研究表明,部分這類常数并不是恒定不变的,因此就被稱作“”(inconstant constant)和“”(not-so-constant constant)。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 24758132 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 8132 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1115864232 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • V matematice, fyzice a dalších přírodních a technických vědách se pojmem konstanta označuje nějaké pevně dané číslo (nebo neměnná veličina), jehož hodnota ovšem nemusí být známá. Opakem konstanty je proměnná, která může nabývat (potenciálně) libovolné hodnoty. (cs)
 • En matematiko kaj aliaj sciencoj, estas fiksita, sed eble nespecifita, valoro. Ĝi estas la malo de variablo, kiu ne estas fiksita. (eo)
 • Balio finkoa, ezaguna zein ezezaguna, hartzen duen zenbatekoa da konstantea. Hizki batez adierazi ohi da, baina ez da horregatik aldagai batekin nahastu behar. (eu)
 • Dalam matematika, konstanta atau tetapan adalah suatu nilai tetap; berlawanan dengan variabel yang berubah-ubah. Konstanta digunakan dalam berbagai disiplin ilmu sains. Beberapa konstanta diberi nama menurut nama penemunya. (in)
 • ( 다른 뜻에 대해서는 상수 (동음이의) 문서를 참고하십시오.) 상수(常數, constant)란 수식에서 변하지 않는 값을 뜻한다. 이것은 변하는 값 변수와 반대이다. (ko)
 • Na matemática, uma constante é um valor fixo que pode ou não ser especificado. Esta noção é utilizada em oposição à de variável, que não é fixa. (pt)
 • En konstant (från latinets constare, stå fast) är en oföränderlig storhet. Begreppet används bland annat inom matematik, fysik, sociologi och programmering. Exempel på matematiska konstanter är π (pi) och e; exempel på fysikaliska konstanter är ljusets hastighet och tyngdaccelerationen. Inom programmering används ordet för litteraler och för variabler vars värde inte ändras efter att det definierats. Konstant används också inom vetenskapen som adjektiv: en funktion som är oberoende av en viss variabel sägs vara konstant med avseende på den variabeln. (sv)
 • 常数,又稱定數(英語:Constant),是指一个数值固定不变的常量,例如圆周率、自然对数的底,与之相反的是變數。在物理學上,很多經測量得出的數值都被稱為常數。例如萬有引力常數和地表重力加速度等。但有研究表明,部分這類常数并不是恒定不变的,因此就被稱作“”(inconstant constant)和“”(not-so-constant constant)。 (zh)
 • في الرياضيات، الثابت يعني لا يتغير، وقد يحمل معنيين مختلفين، فقد يشير إلى ثابتة تُعرّف بعدد محدد أو بكائن رياضي آخر. مصطلح ثابت رياضي (و أيضا ثابت فيزيائي) يستخدم أحيانا لتمييز هذا المعنى من الآخر. وأيضا قد يشير مصطلح الثابت إلى الدالة الثابتة أو قيمتها (وهو شائع الاستخدام لتعريفها). يُمثِّل هذا الثابت عادة المتغير الذي لا يعتمد على المتغير الرئيسي لدراسة المسألة، على سبيل المثال، نجد هذه الحالة في ثابت التكامل الذي هو دالة ثابتة تعسفية (وليس حسب متغير التكامل) إضافة إلى المشتق العكسي المخصص للحصول على جميع المشتقات العكسية للدالة المعطاة. (ar)
 • En matemàtiques, la paraula constant pot tenir diversos significats. Com a adjectiu, fa referència a la no-variància (és a dir, al no canvi respecte a un cert ); com a substantiu, té dos significats: * Un nombre fixe i ben definit o un altre objecte matemàtic que no varia. Els termes constant matemàtica i constant física són usats sovint per distingir-los. * Una funció el valor de la qual no canvia (és a dir, una funció constant). Es representa sovint tal constant a través d'una variable que no depèn de les variables principals en qüestió. Aquest és el cas, per exemple, de la constant d'integració, que és una funció constant arbitrària (és a dir, una funció que no depèn de la variable d'integració però que sí que pot dependre d'altres variables) que és sumada a una primitiva en particula (ca)
 • In mathematics, the word constant conveys multiple meanings. As an adjective, it refers to non-variance (i.e. unchanging with respect to some other value); as a noun, it has two different meanings: * A fixed and well-defined number or other non-changing mathematical object. The terms mathematical constant or physical constant are sometimes used to distinguish this meaning. * A function whose value remains unchanged (i.e., a constant function). Such a constant is commonly represented by a variable which does not depend on the main variable(s) in question. (en)
 • En general, una constante es un valor de tipo permanente, ya que no puede modificarse, al menos no dentro del contexto o situación para el cual está: geometría aritmética. * En ciencias, especialmente en física, se denomina constante a aquella magnitud cuyo valor no varía en el tiempo. * En matemáticas, una constante es un valor fijo, aunque a veces no determinado. * Una Función constante es una función matemática que para cada valor de su dominio hay un único valor de su codominio. Ejemplo, , su gráfica es una recta paralela al eje Ox. * En álgebra son los coeficientes de un monomio u otra fórmula. * Al resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, se obtiene una solución general con constante (o constantes), si es de primer orden conlleva una constante arbitraria o constante de inte (es)
 • 数学における定数(ていすう、じょうすう、英: constant; 常数)あるいは定項 (constant term) は、二つの異なる意味を示し得る。そのひとつは固定 (fix) され、矛盾なく定義された数(またはもっとほかの数学的対象)であり、この意味で言う定数であることをはっきりさせるために「数学定数」(あるいは「物理定数」もそうだが)という語を用いることもある。もう一つの意味は、定数函数またはその(これらはふつうたがいに同一視される)を指し示すもので、この意味での「定数」は扱う問題における主変数に依存しない変数という形で表されるのが普通である。後者の意味での例として、積分定数は、与えられた函数の原始函数をすべて得るために特定の原始函数に加えられる、任意の(積分変数に依存しないという意味での)定数函数を言う。 例えば、一般の二次関数はふつう a, b, c を定数(あるいはパラメータ)として のようにあらわされる。ここに変数 x は考えている関数の引数のプレースホルダとなるものである。より明示的に (ja)
 • Nelle scienze si parla spesso di costanti, riferendosi a uno dei seguenti concetti: * In tutte le scienze con il termine costante si intende una grandezza (eventualmente adimensionale), che possiede un valore fisso, al contrario di una variabile. * Nell'ambito della biologia in particolare in piante, laddove si abbia a che fare con grandezze generalmente variabili (come in ), si intende di solito con la parola costante un numero che, senza essere determinato, rimane fisso in una certa relazione, nella quale altri termini possono invece assumere valori diversi in opportuni insiemi. (it)
 • Constant is een begrip uit de exacte wetenschap dat onveranderlijkheid uitdrukt. Er wordt onderscheidt gemaakt tussen wiskundige constanten en een natuurkundige constanten. Met constant wordt bedoeld dat een grootheid een niet veranderlijke waarde heeft, en niet afhankelijk is van andere parameters. De grafiek van de functie , met een willekeurige constante, ziet er in een diagram met x- en y-coördinaten uit als een horizontale lijn (zie de afbeelding hiernaast). De afgeleide van een constante functie is gelijk aan nul. (nl)
 • Постоя́нная, или конста́нта (лат. constans, родительный падеж constantis — постоянный, неизменный) — постоянная величина (скалярная или векторная) в математике, физике, химии. Чтобы показать постоянство величины C, обычно пишут . (лат. idem — тот же самый, один и тот же). Наоборот, непостоянство величины Y символически записывают так: . (ru)
 • Конста́нта (лат. constans — стала величина, інша назва — ста́ла) — величина, що не змінює свого значення протягом певного процесу (на відміну від змінної, значення якої може змінюватись). Прикладами констант є число пі, коефіцієнти многочленів, температура під час ізотермічного процесу. Визначені константи — важливі інваріанти, якими загалом вважають точні безрозмірнісні числа в математиці і наближені (і часто але не завжди) вимірні величини в . (uk)
rdfs:label
 • ثابت (رياضيات) (ar)
 • Constant (matemàtiques) (ca)
 • Konstanta (cs)
 • Konstanto (eo)
 • Konstante (matematika) (eu)
 • Constant (mathematics) (en)
 • Constante (matemática) (es)
 • Konstanta (matematika) (in)
 • Constante (fr)
 • Costante (it)
 • 定数 (ja)
 • 상수 (ko)
 • Constant (eigenschap) (nl)
 • Constante matemática (pt)
 • Постоянная (ru)
 • Konstant (sv)
 • Константа (uk)
 • 常数 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License