An architect is a person who plans, designs and oversees the construction of buildings. To practice architecture means to provide services in connection with the design of buildings and the space within the site surrounding the buildings that have human occupancy or use as their principal purpose. Etymologically, the term architect derives from the Latin architectus, which derives from the Greek (arkhi-, chief + tekton, builder), i.e., chief builder.

Property Value
dbo:abstract
 • المعماري هو الشخص الذي يصمم المباني من كل الأنواع، ويدير تنفيذها، والاسم باليونانية القديمة مركّب من كلمتين: “archi” أي رئيس، و“tectura” أي البناؤون، فالمعماري هو رئيس البنّائين، والعمارة هي أول الحِرَف، أو رأسها، ويعود ذلك إلى الأزمنة التاريخية الأولى، وقبل نشوء الأكاديميات المتخصصة بالعمارة والفنون في القرن السادس عشر، في فرنسا خاصة، وفي الغرب عامة. (ar)
 • L'arquitecte és el professional que s'encarrega de projectar edificacions o espais urbans, i vetllar per l'adequat desenvolupament de la seva construcció. En el sentit més ampli, l'arquitecte és el professional que interpreta les necessitats dels usuaris i les plasma en adequats espais arquitectònics i formes habitables i construïbles. L'arquitectura és una disciplina alhora tècnica, artística i pràctica. (ca)
 • Architekt je člověk tvořící architekturu, tedy plán realizace budovy nebo souboru budov a také dohlíží na jeho realizaci. Slovo „architekt“ je odvozeno z latinského architectus pocházejícího z řeckého slova arkhitekton (arkhi (vedoucí) + tekton (stavitel)). V nejširším smyslu je architekt osobou, která transformuje potřeby uživatele do požadavků na stavitele. Architekt musí důkladně rozumět principům, vlastnostem a předpisům, kterým musí jeho design stavby odpovídat. Dále musí znát všechny prostředky, které může stavitel použít pro realizaci potřeb uživatele, aby byl schopen navrhnout co nejlepší kompromisní řešení s ohledem na požadavky, čas a náklady. (cs)
 • An architect is a person who plans, designs and oversees the construction of buildings. To practice architecture means to provide services in connection with the design of buildings and the space within the site surrounding the buildings that have human occupancy or use as their principal purpose. Etymologically, the term architect derives from the Latin architectus, which derives from the Greek (arkhi-, chief + tekton, builder), i.e., chief builder. Professionally, an architect's decisions affect public safety, and thus the architect must undergo specialized training consisting of advanced education and a practicum (or internship) for practical experience to earn a license to practice architecture. Practical, technical, and academic requirements for becoming an architect vary by jurisdiction. (en)
 • Arkitekto, arkitekturisto, arĥitekto) estas persono kiu profesie projektas konstruaĵojn kaj okupiĝas pri la teknika, scienca, funkcia kaj realiga planado de konstruaĵoj ĉiaspecaj. La baza kompetenteco de la arkitekto estas la - super konstruado leviĝanta - kreado de arkitekturo. (eo)
 • Der Architekt (griechisch ἀρχιτέκτων architékton, deutsch ‚Oberster Handwerker‘, ‚Baukünstler‘, ‚Baumeister‘, aus ἀρχή arché, deutsch ‚Anfang‘, ‚Ursprung‘, ‚Grundlage‘, ‚das Erste‘ und τέχνη téchne, deutsch ‚Kunst‘, ‚Handwerk‘) befasst sich mit der technischen, wirtschaftlichen, funktionalen und gestalterischen Planung und Errichtung oder Änderung von Gebäuden und Bauwerken vorwiegend des Hochbaues. Seine Kernkompetenz ist das über das Bauen hinausgehende Schaffen von Architektur. (de)
 • El arquitecto es el profesional que se encarga de proyectar, diseñar, dirigir la construcción y el mantenimiento de edificios, urbanizaciones, ciudades y estructuras de diverso tipo. Su arte se basa en reflexionar sobre conceptos del habitar bajo necesidades sociales. Es un profesional con nivel de estudios superiores, que requiere una profunda formación técnica, artística y social. Proyectar edificaciones, espacios urbanos o varias estructuras, y velar por el adecuado desarrollo de su construcción y mantenimiento, es la consecuencia de dicha reflexión, generando un entorno y espacios habitables para el ser humano. (es)
 • Dans son acception classique, l'architecte est d'abord un artiste et accessoirement un technicien (dans le cadre des architectes de l'État, du gouvernement, du département ou de la ville) spécialisé dans l'art de la conception des bâtiments. Répondant aux besoins de son client, il traduit en plan une réflexion sur l'espace, la lumière, les volumes et les matériaux, puis conduit le chantier. Professionnel de haut niveau (cinq ans d'études après le baccalauréat pour être architecte et six ans d'études pour construire en son nom), il doit avoir de larges connaissances et s'appuie sur des spécialistes pour détailler son projet. Il peut exercer comme salarié (cadre), gérant d'une société ou à titre libéral. L'architecte, exerçant la « maîtrise d'œuvre », rédige un contrat d'architecte signé par son client appelé le « maître d'ouvrage ». Cette entente définit l'étendue de sa mission. L'architecte conçoit des bâtiments publics (mairies, écoles, musées…), privés (logements, commerces, industries…), des structures de génie civil (ponts, monuments) et des projets d'urbanisme. Il participe à l'aménagement du territoire (espaces bâtis ou naturels). Il est l'auteur d'œuvres d'art protégées au titre de la propriété intellectuelle. Aujourd'hui, par analogie à la maîtrise d'œuvre, le terme « architecte » est également utilisé comme partie d'un titre composé : l'architecte d'intérieur, dont la mission est limitée à la conception d'éléments bâtis ne nécessitant pas l'obtention de permis de construire ; l'ingénieur en informatique, dit « architecte informatique », dont le rôle est d'agencer, raccorder et mettre en œuvre les composants d'un réseau informatique (titre n'enfreignant plus la loi de 1977 sur l'architecture à la suite d'une création de titre RNCP). (fr)
 • Pengertian Arsitek adalah seorang ahli di bidang ilmu arsitektur, ahli rancang bangun atau ahli lingkungan binaan. Istilah arsitek seringkali diartikan secara sempit sebagai seorang perancang bangunan, adalah orang yang terlibat dalam perencanaan, , dan mengawasi konstruksi bangunan, yang perannya untuk memandu keputusan yang memengaruhi aspek bangunan tersebut dalam sisi astetika, budaya, atau masalah sosial. Definisi tersebut kuranglah tepat karena lingkup pekerjaan seorang arsitek sangat luas, mulai dari lingkup interior ruangan, lingkup bangunan, lingkup kompleks bangunan, sampai dengan lingkup kota dan regional. Karenanya, lebih tepat mendefinisikan arsitek sebagai seorang ahli di bidang ilmu arsitektur, ahli rancang bangun atau lingkungan binaan. Arti lebih umum lagi, arsitek adalah sebuah perancang skema atau rencana. "Arsitek" berasal dari Latin architectus, dan dari bahasa Yunani: architekton (master pembangun), arkhi (ketua) + tekton (pembangun, tukang kayu). Dalam penerapan profesi, arsitek berperan sebagai pendamping, atau wakil dari pemberi tugas (pemilik bangunan). Arsitek harus mengawasi agar pelaksanaan di lapangan/proyek sesuai dengan bestek dan perjanjian yang telah dibuat. Dalam proyek yang besar, arsitek berperan sebagai direksi, dan memiliki hak untuk mengontrol pekerjaan yang dilakukan kontraktor. Bilamana terjadi penyimpangan di lapangan, arsitek berhak menghentikan, memerintahkan perbaikan atau membongkar bagian yang tidak memenuhi persyaratan yang disepakati. (in)
 • L'Architetto (abbreviato arch.) è la figura professionale massimamente esperta della progettazione urbanistica, edilizia e architettonica, del restauro dei monumenti, della progettazione del paesaggio, dell'allestimento, dell'estimo immobiliare e del disegno. È storicamente tra gli attori principali della trasformazione dell'ambiente costruito. Gli architetti trovano impiego non solo nel campo dell'edilizia, ma anche in settori più o meno affini alla progettazione architettonica, come design, ergonomia e grafica informatica. Il termine deriva dal greco ἀρχιτέκτων (arkhitekton), parola composta da arkhi (capo), particella prepos\itiva che serve a denotare "superiorità", autorità, ma soprattutto pensiero, ossia responsabilità e consapevolezza di colui che si accinge a costruire, e tékton particella che riguarda l'azione, l'operatività (tecnico, ingegnere). Dal termine "architetto" è derivato quello di "architettura", non il contrario. Malgrado quello di architetto sia un termine specifico riferito a un professionista laureato e abilitato, il termine è spesso usato in un senso più generico per definire chi viene incaricato di progettare l'edificazione (o demolizione) di un ambiente attraverso gli strumenti della ragione (per esempio alcuni ideatori di software o i designer talvolta chiamano se stessi architetti).Il titolo di architetto è tutelato dalla legge, in Italia come in molti altri Paesi europei, ed è pertanto illecito fregiarsi di tale titolo senza possederne le caratteristiche legali quali titolo accademico, abilitazione professionale e iscrizione all'ordine professionale. (it)
 • 建築家(けんちくか、architect)は、一般に建築における建物の設計や工事の監理などを職業とする専門家のことである。 建築を実践することは、建物の設計や建物を取り巻く敷地内の空間で、人間の占有や使用を主目的としたサービスを提供することを意味する。語源学的に、建築家はラテンのarchitectusから派生している。更にそれは、ギリシャ語のチーフ建設者(arkhi-、チーフ + tekton、建設者)から派生している。建築家は建築の作者のタイトルであり、都市環境、建築物、および屋内外の環境を計画および設計する職である。 専門的には、建築家の決定は公共の安全に影響するため、建築を業とするためのライセンスを得るためには実践的な経験が必要であるが、高度な教育と実務 (またはインターンシップ)すなわち建築家になるための実践的、技術的、学問的要件は、国地域によって異なる(下記参照)。なるための教育については建築、ランドスケープアーキテクチュア、インテリア建築、または計画のいずれかの学位を取得しているが、ル・コルビュジエや安藤忠雄などのように独学で学ぶこともできる。 アーキテクトとアーキテクチャという用語は、造園、造船、情報技術(ネットワークアーキテクトやソフトウェアアーキテクトなど)の分野でも使用されている。 ほとんどの国地域では、「建築家」および「ランドスケープアーキテクト」という用語の専門的および商業的使用は法的に保護されている。EU諸国では建築は規制されているものであるため「建築家」という称号と建築専門職として実践する権利の両方が法的に保護されており、建築教育と結びついている。多くのEU諸国では、何らかの形の登録システムもある。 (ja)
 • 건축가(建築家)는 건물을 건축할 때, 계획을 세우고 설계를 하며 감독하는 사람이다. 건축을 뜻하는 영어 단어인 "architect"는 라틴어 "architectus"에서 유래한 것으로, 라틴어 단어는 그리스어 "arkhitekton"에서 나온 것이다.("arkhi"는 대장, "tekton"은 건설자를 의미한다). 넓은 범위에서 보면, 건축가는 사용자의 요구사항을 건축 환경에 반영하는 사람이다. 건축가는 자주 일반 대중의 삶의 질이나 안전에 영향을 주는 전문적인 결정을 내려야만 한다. 건축가는 전문화된 교육을 받아야하고, 건축에 실제로 참여하려면 면허를 취득해야하는데, 이것은 다른 전문직과 유사한 것이다. 공간에 따라 통과해야하는 실기가 다양하다. '거축'일란물'w추물는이c i어공학 분야의 전문가에게도 사용되는 말이다. 그러나 이 단어들은 어떤 영역에서 보호받는 지위를 가리키고 있다. ○ 건축가와 건축사의 차이점 '건축가'라는 말은 건축 분야에서 전문적인 역량을 갖춘 사람을 일컫는 말이지만 자격과는 무관하다. 건축 사법에 따르면 건축물의 설계나 공사감리 등을 할 수 있는 사람은 전문자격자인 '건축사'로 제한하고 있으므로 오직 건축사만 본인의 책임 하에 건축물의 설계 및 공사감리업무를 수행할 수 있다.이를테면 건축가와 건축사는 의료인과 의사의 관계로 유사하게 설명할 수 있다. 아주 수술을 잘하는 전문가가 있다 해도 의사 면허가 없는 사람에게 몸을 맡길 수 없는 것처럼, 제아무리 설계를 잘한다 해도 자격이 없는 사람에게 인명과 재산을 맡길 수 없으므로 건축물의 설계 및 공사감리업무는 전문자격자인 건축사가 하도록 법으로 정하고 있다. (ko)
 • Een architect of architecte (Grieks: architektón: bouwmeester; archi: opper, tektón: bouwer) is een ontwerper van gebouwen, die dit ontwerp visualiseert (op tekening zet) en de verwerkelijking van dit concept technisch en administratief begeleidt. Een ontwerper van infrastructuur, bruggen en dergelijke wordt meestal een civiel ingenieur (Nederland) of burgerlijk-bouwkundig ingenieur (Vlaanderen) genoemd. Steeds vaker ontstaan er samenwerkingsverbanden tussen bovengenoemde partijen, waardoor enigszins een grensvervaging in de ontwerpende disciplines merkbaar is. Soms komt men het synoniem bouwmeester tegen zoals de "Vlaamse Bouwmeester" die de overheid adviseert inzake bouwprojecten, de Nederlandse "Rijksbouwmeester". Nauw gerelateerd aan het werk van de architect is dat van de stedenbouwkundige. In Nederland en Vlaanderen genieten zij doorgaans dezelfde basisopleiding en gaat men zich in de laatste fase van de studie pas specialiseren; of men volgt een bijkomende specialisatie na de studie. (nl)
 • Architekt (łac. architectus, gr. arkhitekton) – osoba określana tytułem zawodowym nadawanym przez państwo w ustawie. Zwyczajowo osoba zajmująca się inicjowaniem i organizowaniem prac projektowych w budownictwie, a także osoba specjalizująca się w dziedzinie projektowania i wznoszenia budowli (w rozumieniu słownika języka polskiego budynek to także budowla). W większości krajów świata nie każda osoba zajmująca się inicjowaniem i organizowaniem prac projektowych w budownictwie jest prawnie uznana za architekta. Osoby specjalizujące się w dziedzinie projektowania i wznoszenia budowli określane są w języku polskim absolwentami kierunku budownictwo. Aby być uznanym za prawnego architekta, należy spełnić wymagane prawem warunki. Ponieważ inicjować i organizować prace projektowe nie zawsze musi architekt prawny (często jest to tytuł prawnie chroniony), w większości krajów taką osobę w aktach prawnych określa się projektantem (ang. designer). (pl)
 • Um arquiteto (AO 1945: arquitecto) é o profissional responsável pelo projeto, supervisão e execução de . Embora esta seja sua principal atividade, o campo de atuação de um arquiteto envolve todas as áreas correlatas ao controle e desenho do espaço habitado, como o urbanismo, o paisagismo, e diversas formas de design. Na maior parte dos países do mundo a legislação exige que para que alguém possa ser considerado um arquiteto, este deve possuir um diploma de nível superior. (pt)
 • Архите́ктор (от др.-греч. αρχι- — главный, старший и др.-греч. τέκτων — плотник, строитель) — квалифицированный специалист, который на профессиональной основе осуществляет архитектурное проектирование (организацию архитектурной среды), включая проектирование зданий, в том числе разработку объёмно-планировочных и интерьерных решений. К профессии архитектора (в широком смысле) относятся: * Архитектор (в узком смысле), в должностные обязанности которого входит разработка архитектурных решений (эскизный проект, раздел «Архитектурные решения» проектной документации и соответствующие комплекты рабочих чертежей), а также авторский надзор за реализацией архитектурного проекта; * , организующий процесс разработки всех разделов проектной документации и комплектов рабочих чертежей; * Архитектор-градостроитель, разрабатывающий генеральные планы населённых пунктов и иную градостроительную документацию; * или района — муниципальный служащий, который обеспечивает разработку и контроль за исполнением нормативных правовых актов органов местного самоуправления в области градостроительства; * Дизайнер интерьера (архитектор-дизайнер) — архитектор, определяющий планировку и объемно-пространственное решение интерьера, а также его предметное наполнение и декоративное оформление; * Ландшафтный архитектор, разрабатывающий ландшафтные решения, проекты озеленения и благоустройства территорий, малые архитектурные формы (фонтаны, скамейки, беседки, стелы, фонари); * Историк и теоретик архитектуры, осуществляющие научную, а также преподавательскую деятельность в области архитектуры; * Архитектор-реставратор, восстанавливающий памятники архитектуры; * Архитектор-эксперт, осуществляющий экспертизу проектной документации. Профессия архитектора является творческой и считается свободной, то есть архитектор в своей деятельности независим и руководствуется только своими внутренними представлениями о красоте. Ограничения могут накладываться лишь объективно существующими условиями о пользе и прочности (выражаемыми в нормативных актах), а также предпочтениями заказчиков (выражаемыми в задании на проектирование). (ru)
 • Arkitekt är en titel på en upphovsperson till arkitektur. Personen kan ha akademisk examen i arkitektur, landskapsarkitektur, inredningsarkitektur eller fysisk planering eller vara autodidakt, som t ex Le Corbusier eller Tadao Ando. Arkitekter planerar och/eller gestaltar stadsmiljöer, byggnader samt inomhus- och utemiljöer. (sv)
 • Архіте́ктор, жін. архіте́кторка (грец. arkhitektōn: apxi + tektōn — будівник) — фахівець, який за допомогою матеріально-технічних ресурсів створює проєкт організації простору. Професія охоплює організацію всіх рівнів просторового середовища: від малих форм до великих територіальних систем. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 1170 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 26319 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 984000727 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:activitySector
dbp:averageSalary
 • see earnings (en)
dbp:caption
 • An architect, 1893. (en)
dbp:competencies
 • Engineering, technical knowledge, building design, planning and management skills (en)
dbp:fieldOfStudy
 • Architecture (en)
dbp:formation
 • See professional requirements (en)
dbp:officialNames
 • Architect (en)
dbp:type
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:isPartOf
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • المعماري هو الشخص الذي يصمم المباني من كل الأنواع، ويدير تنفيذها، والاسم باليونانية القديمة مركّب من كلمتين: “archi” أي رئيس، و“tectura” أي البناؤون، فالمعماري هو رئيس البنّائين، والعمارة هي أول الحِرَف، أو رأسها، ويعود ذلك إلى الأزمنة التاريخية الأولى، وقبل نشوء الأكاديميات المتخصصة بالعمارة والفنون في القرن السادس عشر، في فرنسا خاصة، وفي الغرب عامة. (ar)
 • L'arquitecte és el professional que s'encarrega de projectar edificacions o espais urbans, i vetllar per l'adequat desenvolupament de la seva construcció. En el sentit més ampli, l'arquitecte és el professional que interpreta les necessitats dels usuaris i les plasma en adequats espais arquitectònics i formes habitables i construïbles. L'arquitectura és una disciplina alhora tècnica, artística i pràctica. (ca)
 • Architekt je člověk tvořící architekturu, tedy plán realizace budovy nebo souboru budov a také dohlíží na jeho realizaci. Slovo „architekt“ je odvozeno z latinského architectus pocházejícího z řeckého slova arkhitekton (arkhi (vedoucí) + tekton (stavitel)). V nejširším smyslu je architekt osobou, která transformuje potřeby uživatele do požadavků na stavitele. Architekt musí důkladně rozumět principům, vlastnostem a předpisům, kterým musí jeho design stavby odpovídat. Dále musí znát všechny prostředky, které může stavitel použít pro realizaci potřeb uživatele, aby byl schopen navrhnout co nejlepší kompromisní řešení s ohledem na požadavky, čas a náklady. (cs)
 • Arkitekto, arkitekturisto, arĥitekto) estas persono kiu profesie projektas konstruaĵojn kaj okupiĝas pri la teknika, scienca, funkcia kaj realiga planado de konstruaĵoj ĉiaspecaj. La baza kompetenteco de la arkitekto estas la - super konstruado leviĝanta - kreado de arkitekturo. (eo)
 • Der Architekt (griechisch ἀρχιτέκτων architékton, deutsch ‚Oberster Handwerker‘, ‚Baukünstler‘, ‚Baumeister‘, aus ἀρχή arché, deutsch ‚Anfang‘, ‚Ursprung‘, ‚Grundlage‘, ‚das Erste‘ und τέχνη téchne, deutsch ‚Kunst‘, ‚Handwerk‘) befasst sich mit der technischen, wirtschaftlichen, funktionalen und gestalterischen Planung und Errichtung oder Änderung von Gebäuden und Bauwerken vorwiegend des Hochbaues. Seine Kernkompetenz ist das über das Bauen hinausgehende Schaffen von Architektur. (de)
 • El arquitecto es el profesional que se encarga de proyectar, diseñar, dirigir la construcción y el mantenimiento de edificios, urbanizaciones, ciudades y estructuras de diverso tipo. Su arte se basa en reflexionar sobre conceptos del habitar bajo necesidades sociales. Es un profesional con nivel de estudios superiores, que requiere una profunda formación técnica, artística y social. Proyectar edificaciones, espacios urbanos o varias estructuras, y velar por el adecuado desarrollo de su construcción y mantenimiento, es la consecuencia de dicha reflexión, generando un entorno y espacios habitables para el ser humano. (es)
 • Um arquiteto (AO 1945: arquitecto) é o profissional responsável pelo projeto, supervisão e execução de . Embora esta seja sua principal atividade, o campo de atuação de um arquiteto envolve todas as áreas correlatas ao controle e desenho do espaço habitado, como o urbanismo, o paisagismo, e diversas formas de design. Na maior parte dos países do mundo a legislação exige que para que alguém possa ser considerado um arquiteto, este deve possuir um diploma de nível superior. (pt)
 • Arkitekt är en titel på en upphovsperson till arkitektur. Personen kan ha akademisk examen i arkitektur, landskapsarkitektur, inredningsarkitektur eller fysisk planering eller vara autodidakt, som t ex Le Corbusier eller Tadao Ando. Arkitekter planerar och/eller gestaltar stadsmiljöer, byggnader samt inomhus- och utemiljöer. (sv)
 • Архіте́ктор, жін. архіте́кторка (грец. arkhitektōn: apxi + tektōn — будівник) — фахівець, який за допомогою матеріально-технічних ресурсів створює проєкт організації простору. Професія охоплює організацію всіх рівнів просторового середовища: від малих форм до великих територіальних систем. (uk)
 • An architect is a person who plans, designs and oversees the construction of buildings. To practice architecture means to provide services in connection with the design of buildings and the space within the site surrounding the buildings that have human occupancy or use as their principal purpose. Etymologically, the term architect derives from the Latin architectus, which derives from the Greek (arkhi-, chief + tekton, builder), i.e., chief builder. (en)
 • Dans son acception classique, l'architecte est d'abord un artiste et accessoirement un technicien (dans le cadre des architectes de l'État, du gouvernement, du département ou de la ville) spécialisé dans l'art de la conception des bâtiments. Répondant aux besoins de son client, il traduit en plan une réflexion sur l'espace, la lumière, les volumes et les matériaux, puis conduit le chantier. Professionnel de haut niveau (cinq ans d'études après le baccalauréat pour être architecte et six ans d'études pour construire en son nom), il doit avoir de larges connaissances et s'appuie sur des spécialistes pour détailler son projet. Il peut exercer comme salarié (cadre), gérant d'une société ou à titre libéral. (fr)
 • Pengertian Arsitek adalah seorang ahli di bidang ilmu arsitektur, ahli rancang bangun atau ahli lingkungan binaan. Istilah arsitek seringkali diartikan secara sempit sebagai seorang perancang bangunan, adalah orang yang terlibat dalam perencanaan, , dan mengawasi konstruksi bangunan, yang perannya untuk memandu keputusan yang memengaruhi aspek bangunan tersebut dalam sisi astetika, budaya, atau masalah sosial. Definisi tersebut kuranglah tepat karena lingkup pekerjaan seorang arsitek sangat luas, mulai dari lingkup interior ruangan, lingkup bangunan, lingkup kompleks bangunan, sampai dengan lingkup kota dan regional. Karenanya, lebih tepat mendefinisikan arsitek sebagai seorang ahli di bidang ilmu arsitektur, ahli rancang bangun atau lingkungan binaan. (in)
 • 建築家(けんちくか、architect)は、一般に建築における建物の設計や工事の監理などを職業とする専門家のことである。 建築を実践することは、建物の設計や建物を取り巻く敷地内の空間で、人間の占有や使用を主目的としたサービスを提供することを意味する。語源学的に、建築家はラテンのarchitectusから派生している。更にそれは、ギリシャ語のチーフ建設者(arkhi-、チーフ + tekton、建設者)から派生している。建築家は建築の作者のタイトルであり、都市環境、建築物、および屋内外の環境を計画および設計する職である。 専門的には、建築家の決定は公共の安全に影響するため、建築を業とするためのライセンスを得るためには実践的な経験が必要であるが、高度な教育と実務 (またはインターンシップ)すなわち建築家になるための実践的、技術的、学問的要件は、国地域によって異なる(下記参照)。なるための教育については建築、ランドスケープアーキテクチュア、インテリア建築、または計画のいずれかの学位を取得しているが、ル・コルビュジエや安藤忠雄などのように独学で学ぶこともできる。 アーキテクトとアーキテクチャという用語は、造園、造船、情報技術(ネットワークアーキテクトやソフトウェアアーキテクトなど)の分野でも使用されている。 (ja)
 • L'Architetto (abbreviato arch.) è la figura professionale massimamente esperta della progettazione urbanistica, edilizia e architettonica, del restauro dei monumenti, della progettazione del paesaggio, dell'allestimento, dell'estimo immobiliare e del disegno. È storicamente tra gli attori principali della trasformazione dell'ambiente costruito. Gli architetti trovano impiego non solo nel campo dell'edilizia, ma anche in settori più o meno affini alla progettazione architettonica, come design, ergonomia e grafica informatica. (it)
 • 건축가(建築家)는 건물을 건축할 때, 계획을 세우고 설계를 하며 감독하는 사람이다. 건축을 뜻하는 영어 단어인 "architect"는 라틴어 "architectus"에서 유래한 것으로, 라틴어 단어는 그리스어 "arkhitekton"에서 나온 것이다.("arkhi"는 대장, "tekton"은 건설자를 의미한다). 넓은 범위에서 보면, 건축가는 사용자의 요구사항을 건축 환경에 반영하는 사람이다. 건축가는 자주 일반 대중의 삶의 질이나 안전에 영향을 주는 전문적인 결정을 내려야만 한다. 건축가는 전문화된 교육을 받아야하고, 건축에 실제로 참여하려면 면허를 취득해야하는데, 이것은 다른 전문직과 유사한 것이다. 공간에 따라 통과해야하는 실기가 다양하다. '거축'일란물'w추물는이c i어공학 분야의 전문가에게도 사용되는 말이다. 그러나 이 단어들은 어떤 영역에서 보호받는 지위를 가리키고 있다. ○ 건축가와 건축사의 차이점 (ko)
 • Een architect of architecte (Grieks: architektón: bouwmeester; archi: opper, tektón: bouwer) is een ontwerper van gebouwen, die dit ontwerp visualiseert (op tekening zet) en de verwerkelijking van dit concept technisch en administratief begeleidt. Nauw gerelateerd aan het werk van de architect is dat van de stedenbouwkundige. In Nederland en Vlaanderen genieten zij doorgaans dezelfde basisopleiding en gaat men zich in de laatste fase van de studie pas specialiseren; of men volgt een bijkomende specialisatie na de studie. (nl)
 • Architekt (łac. architectus, gr. arkhitekton) – osoba określana tytułem zawodowym nadawanym przez państwo w ustawie. Zwyczajowo osoba zajmująca się inicjowaniem i organizowaniem prac projektowych w budownictwie, a także osoba specjalizująca się w dziedzinie projektowania i wznoszenia budowli (w rozumieniu słownika języka polskiego budynek to także budowla). (pl)
 • Архите́ктор (от др.-греч. αρχι- — главный, старший и др.-греч. τέκτων — плотник, строитель) — квалифицированный специалист, который на профессиональной основе осуществляет архитектурное проектирование (организацию архитектурной среды), включая проектирование зданий, в том числе разработку объёмно-планировочных и интерьерных решений. К профессии архитектора (в широком смысле) относятся: (ru)
rdfs:label
 • Architect (en)
 • مهندس معماري (ar)
 • Arquitecte (ca)
 • Architekt (cs)
 • Architekt (de)
 • Arkitekto (eo)
 • Arquitecto (es)
 • Architecte (fr)
 • Arsitek (in)
 • Architetto (it)
 • 建築家 (ja)
 • 건축가 (ko)
 • Architect (nl)
 • Architekt (pl)
 • Архитектор (ru)
 • Arquiteto (pt)
 • Arkitekt (sv)
 • Архітектор (uk)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:architect of
is dbo:designer of
is dbo:discipline of
is dbo:education of
is dbo:field of
is dbo:industry of
is dbo:knownFor of
is dbo:occupation of
is dbo:profession of
is dbo:relative of
is dbo:training of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:architect of
is dbp:discipline of
is dbp:education of
is dbp:field of
is dbp:industry of
is dbp:knownFor of
is dbp:laterwork of
is dbp:leaderTitle of
is dbp:occupation of
is dbp:otheroccupation of
is dbp:practice of
is dbp:profession of
is dbp:relatedOccupation of
is dbp:training of
is dbp:type of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of