In physics, action is an attribute of the dynamics of a physical system from which the equations of motion of the system can be derived through the principle of stationary action. Action is a mathematical functional which takes the trajectory, also called path or history, of the system as its argument and has a real number as its result. Generally, the action takes different values for different paths. Action has dimensions of [energy]⋅[time] or [momentum]⋅[length], and its SI unit is joule-second. Action is only of interest when the total energy of the system is conserved.

Property Value
dbo:abstract
 • En física l'acció és un atribut de la dinàmica d'un sistema físic. És un funcional que pren la trajectòria, també anomenada camí o història, del sistema com a argument, i té un nombre real com a resultat. L'acció té la dimensió d'energia × temps, i doncs la seva unitat és el joule·segon en el Sistema Internacional d'Unitats (SI). Generalment, l'acció pren valors diferents per camins diferents. La mecànica clàssica postula que el camí real seguit per un sistema físic és aquell en què l'acció pren un valor mínim, o, més estrictament, un valor estacionari. Les clàssiques d'un sistema es poden obtenir d'aquest principi de la mínima acció. La formulació de la mecànica clàssica amb aquest principi s'estén a la mecànica quàntica en la formulació del path integral o de Feynman, on un sistema físic segueix simultàniament tots els camins possibles amb amplituds de probabilitat determinades per l'acció clàssica. De fet, un dels postulats bàsics de la mecànica quàntica és l'existència d'una unitat natural d'acció, la constant de Planck ℏ, amb un valor petitíssim d'uns 10−34 J·s.La mateixa idea de la integral de camins permet formular les teories dels camps quàntics i per tant el model estàndard de la física de partícules. Sovint l'acció es pot representar com una integral presa al llarg del camí del sistema entre el temps inicial i el temps final: L'integrand, L, s'anomena lagrangiana del sistema, i depèn en cada instant de l'estat físic del sistema. (ca)
 • Akce (účinek) ve fyzice je měřitelná veličina, která popisuje časový vývoj fyzikálního systému. Akce je integrální alternativa k diferenciálnímu tvaru fyzikálních zákonů, přináší stejný výsledek. Akce není vždy stejná pro různé typy systémů. Akce jen vyžaduje, aby stav fyzikálního systému byl specifikován dvěma body, obvykle nazývanými a . Vývoj fyzikálního systému mezi počátečním a konečným stavem lze určit podle použitím variačního počtu. Jednotka účinku v Mezinárodní soustavě je J·s, stejná jako u Planckovy konstanty. (cs)
 • In physics, action is an attribute of the dynamics of a physical system from which the equations of motion of the system can be derived through the principle of stationary action. Action is a mathematical functional which takes the trajectory, also called path or history, of the system as its argument and has a real number as its result. Generally, the action takes different values for different paths. Action has dimensions of [energy]⋅[time] or [momentum]⋅[length], and its SI unit is joule-second. Action is only of interest when the total energy of the system is conserved. (en)
 • Die Wirkung ist in der theoretischen Physik eine physikalische Größe mit der Dimension Energie mal Zeit oder Länge mal Impuls. Sie hat also dieselbe Dimension wie der Drehimpuls. Die Wirkung ist ein Funktional, das die physikalisch durchlaufenen Bahnen in der Menge der denkbaren Bahnen auszeichnet. Die Bewegungsgleichungen der physikalisch durchlaufenen Bahnen besagen, dass bei festgehaltenem Anfangs- und Endpunkt im Phasenraum die Wirkung der physikalischen Bahn unter allen denkbaren Bahnen einen lokalen Extremwert annimmt. Diese Bedingung heißt Hamiltonsches Prinzip oder Prinzip der kleinsten Wirkung. (de)
 • En física, la acción es la magnitud que expresa el producto de la energía implicada en un proceso por el tiempo que dura este proceso. Se puede diferenciar según el lapso de tiempo considerado en acción instantánea, acción promedio, etc. Es uno de los conceptos físicos fundamentales, cuyo uso por tanto se da tanto en mecánica clásica, como en mecánica relativista y mecánica cuántica. En el Sistema Internacional de Unidades su unidad es el julio · segundo. La acción es una magnitud escalar. (es)
 • En physique théorique, l’action est une grandeur physique, caractérisant globalement l'état d'un système et son évolution. C'est une grandeur fonctionnelle, qui prend en argument la trajectoire du système et la décrit globalement par un scalaire. L'évolution du système obéit au principe de moindre action, ce qui permet de déterminer en chaque point de la trajectoire l'équation du mouvement gouvernant le futur de ce système. C'est une grandeur physique ayant pour dimension le produit d'une énergie par un temps, ou de manière équivalente, d'une quantité de mouvement par un vecteur déplacement. Le moment cinétique a la même dimension qu'une action, mais il s'agit d'une grandeur vectorielle. (fr)
 • 物理学における作用(さよう、英: action)は、の動力学的な性質を示すもので、数学的には経路を引数にとる実数値の汎関数として表現される。一般には、異なる経路に対する作用は異なる値を持つ。古典力学においては、作用の停留点における経路が実現される。この法則を最小作用の原理と呼ぶ。 作用は、エネルギーと時間の積の次元を持つ。従って、国際単位系 (SI) では、作用の単位はジュール秒 (J⋅s) となる。作用の次元を持つ物理定数としてプランク定数がある。そのため、プランク定数は作用の物理的に普遍な単位としてしばしば用いられる。なお、作用と同じ次元の物理量として角運動量がある。 物理学において「作用」という言葉は様々な意味で用いられる。たとえば作用・反作用の法則や近接作用論・遠隔作用論の中で論じられる「作用」とは物体に及ぼされる力を指す。本項では力の意味での作用ではなく、解析力学におけるラグランジアンの積分としての作用についてを述べる。 (ja)
 • 작용(作用, 영어: action)은 계의 시간에 따른 경로를 나타내는 물리량이다. 라그랑지언의 시간에 대한 적분이다. 계의 고전적 경로는 (고정된 초기 및 최종 조건 아래) 작용의 국소적 최소점, 국소적 최대점, 또는 안장점을 이루며, 이를 최소작용 원리라 부른다. 양자론에서는 경로적분에서의 위상을 나타낸다. 통상적 기호는 라틴 대문자 다. (ko)
 • In de moderne natuurkunde is de actie een kenmerk van een traject/evolutie van een natuurkundig systeem over een tijdsperiode. Preciezer: het is een functionaal die aan elk mogelijk traject van een systeem een apart getal toekent. Dit getal drukt in zekere zin uit hoeveel die bepaalde beweging 'kost'. De kracht van deze definitie is als volgt: van alle mogelijke evoluties van een systeem, zal net déze gevolgd worden, waarvoor de actie ('kostprijs') minimaal is. Dit wordt ook wel het principe van de kleinste actie genoemd. Het begrip actie biedt de mogelijkheid om te specificeren hoe een systeem door de tijd evolueert. De actie van een systeem wordt meestal genoteerd als S. De eenheid van actie is Joule-seconden in SI-eenheden). (nl)
 • Działanie – podstawowe pojęcie mechaniki teoretycznej. Wyraża się w jednostkach iloczynu energii i czasu bądź pędu i drogi. Działanie to całka lagranżjanu układu między dwoma stanami: Obowiązuje wariacyjna zasada najmniejszego działania analogiczna do zasady najmniejszego czasu. Funkcja działania to całka dana wzorem: .gdzie to współrzędne uogólnione, a to łącząca punkty i . Definicja ta ma sens pod warunkiem, że ekstremale wychodzące z punktu więcej się nie przecinają. Funkcja działania spełnia równanie Hamiltona-Jacobiego. (pl)
 • Na física, ação (AO 1945: acção) é uma funcional escalar que deve ser tornada extrema pelo movimento que ocorre em algum sistema, segundo o princípio de Hamilton. A unidade de medida da ação é unidade de energia vezes tempo. Praticamente todos os campos da física podem ter suas leis expressas por meio da escolha de uma ação conveniente: mecânica clássica, eletromagnetismo, teoria da relatividade e até a mecânica quântica O Conceito de acção está intimamente relacionado com o conceito de lagrangiano, de facto, a acção é o integral do lagrangiano em relação ao tempo onde a integral é calculada ao longo de um dado trajecto da configuração do sistema determinado pelas coordenadas generalizadas e pelas velocidades generalizadas . (pt)
 • Действие в физике — скалярная физическая величина, являющаяся мерой движения физической системы. Действие является математическим функционалом, который берёт в качестве аргумента траекторию движения физической системы и возвращает в качестве результата вещественное число. Действие — одна из фундаментальных физических величин, входящая в современную формулировку большинства основных физических теорий во всех фундаментальных разделах физики, имеющая при этом и огромное значение в теоретической физике. Оно может иметь меньшее значение в сравнительно более прикладных областях, хотя и там нередко бывает употребительно. Используется равно и в квантовой, и в классической, и в релятивистской физике. В классической механике принцип наименьшего действия постулирует, что физическая система всегда следует траектории с наименьшим действием. В квантовой механике, в формулировке теории через интегралы по траекториям, физическая система одновременно следует всем возможным траекториям, причём амплитуда вероятности следования определённой траектории определяется действием этой траектории. Если характерное действие намного больше постоянной Планка, то амплитуда классической траектории с наименьшим действием является преобладающей — таким образом квантовая механика переходит в классическую. Действие имеет физическую размерность энергия · время = импульс · расстояние, совпадающую с размерностью момента импульса. По физическому смыслу действие — фаза квантовой «волны вероятности», точнее — из-за другой размерности в традиционных системах физических единиц (в том числе СИ) — пропорциональна этой фазе: — с постоянным размерным коэффициентом — константой Планка. Если для какой-то системы написано действие, то это в принципе определяет и её классическое поведение (то есть поведение системы в классическом приближении), и её квантовое поведение. Первое — через принцип стационарного (наименьшего) действия, второе — через фейнмановский интеграл по траекториям. При этом само действие записывается одинаково, в одной и той же форме, и для классического и для квантового случая, что делает его очень удобным инструментом (для квантования через фейнмановский интеграл в принципе надо знать только действие, определенное для обычных классических траекторий, то есть записанное так же, как и для классического применения). (ru)
 • Дія — фундаментальне фізичне поняття, функціонал із розмірністю [ енергія ]×[ час ], що відповідає розмірності моменту кількості руху. Розмірність дії має фундаментальна фізична константа — стала Планка. У фізиці принцип дії визначає природу руху, з якої може бути визначена траєкторія фізичної системи. Реальна траєкторія об'єкта, та, що приводить до постійних значень фізичної величини, яку називають дією. Таким чином, замість того, щоб думати про об'єкт, що прискорюється під дією прикладеної сили, можна думати про сили, що виділяють траєкторії зі стаціонарною дією. Цей принцип також називають принципом стаціонарної дії або принципом Гамільтона-Остроградського. Інше формулювання принципу як принцип найменшої дії є менш узагальнена і не завжди правильна. Цей принцип — простий, загальний та потужний засіб для того, щоб передбачити рух в класичній механіці. Розширення принципу дії описують релятивістську механіку, квантову механіку, електрику та магнетизм. (uk)
 • 在物理學裏,作用量(英语:action)是一個很特別、很抽象的物理量。它表示著一個動力物理系統內在的演化趨向。雖然與微分方程式方法大不相同,作用量也可以被用來分析物理系統的運動,所得到的答案是相同的。只需要設定系統在兩個點的狀態,初始狀態與最終狀態,然後,經過求解作用量的平穩值,就可以得到系統在兩個點之間每個點的狀態。 (zh)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 312881 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 23795 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 974817174 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:backgroundColour
 • white (en)
dbp:border
 • 1 (xsd:integer)
dbp:borderColour
 • black (en)
dbp:indent
 • : (en)
dbp:title
 • Euler–Lagrange equation (en)
 • Principle of stationary action (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Akce (účinek) ve fyzice je měřitelná veličina, která popisuje časový vývoj fyzikálního systému. Akce je integrální alternativa k diferenciálnímu tvaru fyzikálních zákonů, přináší stejný výsledek. Akce není vždy stejná pro různé typy systémů. Akce jen vyžaduje, aby stav fyzikálního systému byl specifikován dvěma body, obvykle nazývanými a . Vývoj fyzikálního systému mezi počátečním a konečným stavem lze určit podle použitím variačního počtu. Jednotka účinku v Mezinárodní soustavě je J·s, stejná jako u Planckovy konstanty. (cs)
 • In physics, action is an attribute of the dynamics of a physical system from which the equations of motion of the system can be derived through the principle of stationary action. Action is a mathematical functional which takes the trajectory, also called path or history, of the system as its argument and has a real number as its result. Generally, the action takes different values for different paths. Action has dimensions of [energy]⋅[time] or [momentum]⋅[length], and its SI unit is joule-second. Action is only of interest when the total energy of the system is conserved. (en)
 • Die Wirkung ist in der theoretischen Physik eine physikalische Größe mit der Dimension Energie mal Zeit oder Länge mal Impuls. Sie hat also dieselbe Dimension wie der Drehimpuls. Die Wirkung ist ein Funktional, das die physikalisch durchlaufenen Bahnen in der Menge der denkbaren Bahnen auszeichnet. Die Bewegungsgleichungen der physikalisch durchlaufenen Bahnen besagen, dass bei festgehaltenem Anfangs- und Endpunkt im Phasenraum die Wirkung der physikalischen Bahn unter allen denkbaren Bahnen einen lokalen Extremwert annimmt. Diese Bedingung heißt Hamiltonsches Prinzip oder Prinzip der kleinsten Wirkung. (de)
 • En física, la acción es la magnitud que expresa el producto de la energía implicada en un proceso por el tiempo que dura este proceso. Se puede diferenciar según el lapso de tiempo considerado en acción instantánea, acción promedio, etc. Es uno de los conceptos físicos fundamentales, cuyo uso por tanto se da tanto en mecánica clásica, como en mecánica relativista y mecánica cuántica. En el Sistema Internacional de Unidades su unidad es el julio · segundo. La acción es una magnitud escalar. (es)
 • 物理学における作用(さよう、英: action)は、の動力学的な性質を示すもので、数学的には経路を引数にとる実数値の汎関数として表現される。一般には、異なる経路に対する作用は異なる値を持つ。古典力学においては、作用の停留点における経路が実現される。この法則を最小作用の原理と呼ぶ。 作用は、エネルギーと時間の積の次元を持つ。従って、国際単位系 (SI) では、作用の単位はジュール秒 (J⋅s) となる。作用の次元を持つ物理定数としてプランク定数がある。そのため、プランク定数は作用の物理的に普遍な単位としてしばしば用いられる。なお、作用と同じ次元の物理量として角運動量がある。 物理学において「作用」という言葉は様々な意味で用いられる。たとえば作用・反作用の法則や近接作用論・遠隔作用論の中で論じられる「作用」とは物体に及ぼされる力を指す。本項では力の意味での作用ではなく、解析力学におけるラグランジアンの積分としての作用についてを述べる。 (ja)
 • 작용(作用, 영어: action)은 계의 시간에 따른 경로를 나타내는 물리량이다. 라그랑지언의 시간에 대한 적분이다. 계의 고전적 경로는 (고정된 초기 및 최종 조건 아래) 작용의 국소적 최소점, 국소적 최대점, 또는 안장점을 이루며, 이를 최소작용 원리라 부른다. 양자론에서는 경로적분에서의 위상을 나타낸다. 통상적 기호는 라틴 대문자 다. (ko)
 • In de moderne natuurkunde is de actie een kenmerk van een traject/evolutie van een natuurkundig systeem over een tijdsperiode. Preciezer: het is een functionaal die aan elk mogelijk traject van een systeem een apart getal toekent. Dit getal drukt in zekere zin uit hoeveel die bepaalde beweging 'kost'. De kracht van deze definitie is als volgt: van alle mogelijke evoluties van een systeem, zal net déze gevolgd worden, waarvoor de actie ('kostprijs') minimaal is. Dit wordt ook wel het principe van de kleinste actie genoemd. Het begrip actie biedt de mogelijkheid om te specificeren hoe een systeem door de tijd evolueert. De actie van een systeem wordt meestal genoteerd als S. De eenheid van actie is Joule-seconden in SI-eenheden). (nl)
 • Działanie – podstawowe pojęcie mechaniki teoretycznej. Wyraża się w jednostkach iloczynu energii i czasu bądź pędu i drogi. Działanie to całka lagranżjanu układu między dwoma stanami: Obowiązuje wariacyjna zasada najmniejszego działania analogiczna do zasady najmniejszego czasu. Funkcja działania to całka dana wzorem: .gdzie to współrzędne uogólnione, a to łącząca punkty i . Definicja ta ma sens pod warunkiem, że ekstremale wychodzące z punktu więcej się nie przecinają. Funkcja działania spełnia równanie Hamiltona-Jacobiego. (pl)
 • 在物理學裏,作用量(英语:action)是一個很特別、很抽象的物理量。它表示著一個動力物理系統內在的演化趨向。雖然與微分方程式方法大不相同,作用量也可以被用來分析物理系統的運動,所得到的答案是相同的。只需要設定系統在兩個點的狀態,初始狀態與最終狀態,然後,經過求解作用量的平穩值,就可以得到系統在兩個點之間每個點的狀態。 (zh)
 • En física l'acció és un atribut de la dinàmica d'un sistema físic. És un funcional que pren la trajectòria, també anomenada camí o història, del sistema com a argument, i té un nombre real com a resultat. L'acció té la dimensió d'energia × temps, i doncs la seva unitat és el joule·segon en el Sistema Internacional d'Unitats (SI). Sovint l'acció es pot representar com una integral presa al llarg del camí del sistema entre el temps inicial i el temps final: L'integrand, L, s'anomena lagrangiana del sistema, i depèn en cada instant de l'estat físic del sistema. (ca)
 • En physique théorique, l’action est une grandeur physique, caractérisant globalement l'état d'un système et son évolution. C'est une grandeur fonctionnelle, qui prend en argument la trajectoire du système et la décrit globalement par un scalaire. L'évolution du système obéit au principe de moindre action, ce qui permet de déterminer en chaque point de la trajectoire l'équation du mouvement gouvernant le futur de ce système. (fr)
 • Na física, ação (AO 1945: acção) é uma funcional escalar que deve ser tornada extrema pelo movimento que ocorre em algum sistema, segundo o princípio de Hamilton. A unidade de medida da ação é unidade de energia vezes tempo. Praticamente todos os campos da física podem ter suas leis expressas por meio da escolha de uma ação conveniente: mecânica clássica, eletromagnetismo, teoria da relatividade e até a mecânica quântica O Conceito de acção está intimamente relacionado com o conceito de lagrangiano, de facto, a acção é o integral do lagrangiano em relação ao tempo (pt)
 • Действие в физике — скалярная физическая величина, являющаяся мерой движения физической системы. Действие является математическим функционалом, который берёт в качестве аргумента траекторию движения физической системы и возвращает в качестве результата вещественное число. В классической механике принцип наименьшего действия постулирует, что физическая система всегда следует траектории с наименьшим действием. (ru)
 • Дія — фундаментальне фізичне поняття, функціонал із розмірністю [ енергія ]×[ час ], що відповідає розмірності моменту кількості руху. Розмірність дії має фундаментальна фізична константа — стала Планка. Цей принцип — простий, загальний та потужний засіб для того, щоб передбачити рух в класичній механіці. Розширення принципу дії описують релятивістську механіку, квантову механіку, електрику та магнетизм. (uk)
rdfs:label
 • Action (physics) (en)
 • Acció (física) (ca)
 • Akce (fyzika) (cs)
 • Wirkung (Physik) (de)
 • Acción (física) (es)
 • Action (physique) (fr)
 • 作用 (物理学) (ja)
 • 작용 (물리학) (ko)
 • Actie (natuurkunde) (nl)
 • Działanie (fizyka) (pl)
 • Действие (физическая величина) (ru)
 • Ação (física) (pt)
 • Дія (фізика) (uk)
 • 作用量 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:differentFrom
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of