Wave propagation is any of the ways in which waves travel. With respect to the direction of the oscillation relative to the propagation direction, we can distinguish between longitudinal wave and transverse waves. For electromagnetic waves, propagation may occur in a vacuum as well as in a material medium. Other wave types cannot propagate through a vacuum and need a transmission medium to exist.

Property Value
dbo:abstract
 • انتشار الموجات هو الظاهرة الفيزيائية التي تؤدي إلى تطور وانتشار موجة ما على مسافة متوسطة، أو بعض من حركة الجسيمات في الفضاء و الزمن. بالنظر إلى اتجاه انتشار الموجة في الفضاء، يمكننا أن نميز بين نوعين من الموجات: * موجات طولية، * موجات مستعرضة. المقدار الرئيسي الذي يميز انتشار الموجات هو السرعة، أي سرعة انتشار الموجة في وسط معين. في بعض الحالات، يلعب الخمود دوراً، على سبيل المثال في الانتشار عبر مسافات طويلة. (ar)
 • La propagació de les ones són un dels fenòmens físics més fonamentals: les ones es propaguen sobre la superfície de l'aigua i els terratrèmols, les ondulacions en les molles, les ones de llum, les ones de ràdio, les ones sonores, etc. La propagació d'una ona pot interpretar-se fent ús del model de la cadena lineal. Aquesta cadena està composta d'una sèrie de partícules d'igual massa separades per molles també iguals. Aquest model permet explicar el comportament dels cossos elàstics i per tant la propagació de les ones mecàniques. En el cas de les ones sonores i de la llum, s'acostuma a analitzar a una ona com la suma d'ones sinusoïdals simples. Aquest és el principi de superposició lineal. En contrast, quan s'observa acuradament les ones en la superfície de l'aigua, es veu que per la seva descripció aquest principi no es pot aplicar en general, excepte quan ocorren petites amplituds. L'estudi de les ones d'amplitud petita en l'aigua va ser un dels temes principals de la física del segle XIX. Durant mitjans del segle XX, l'estudi de molts fenòmens no lineals van tenir especial importància, per exemple, els feixos de làsers en l' i les ones en gasos de plasma exhibeixen fenòmens no lineals. La importància d'aquests fenòmens ha portat a estudis més acurats, els quals han revelat que la propagació d'ones no lineals sigui considera com entitats fonamentals en els fenòmens ondulatoris. A les ones estables en un mitjà de resposta no lineal i dispersiu se'ls coneix com a solitons. La història dels solitons està íntimament relacionada amb la història de la conducció de la calor en mitjans materials, a més de l'estudi de la propagació d'ones en la superfície de l'aigua. El 1914, Debye es feia la següent pregunta: per què els sòlids tenen conductivitat tèrmica finita? Ell mateix afirmava que si el sòlid es modelava com una cadena unidimensional d'oscil·ladors no lineals, és que els modes normals interaccionarien a causa de la no linealitat. El resultat net dóna un coeficient de transport finit en l'equació de difusió, mentre que la superposició de les forces lineals interatòmiques resulta en una conductivitat tèrmica infinita. El problema anterior va motivar que a principis de 1950 Enrico Fermi, i (FPU), portaran a teme experiments numèrics en cadenes d'oscil·ladors amb potencials d'interacció no harmònics. Van pensar que si l'energia es col·locava en la manera d'oscil·lació més baix (mode de longitud d'ona més llarg), eventualment prendria lloc l'equipartició de l'energia. El temps de relaxació perquè això ocorregués proporcionaria una mesura del coeficient de difusió. Per a la sorpresa de Enrico Fermi i els seus companys l'energia del sistema no es va "termalitzar". Només una fracció de l'energia es va repartir entre els altres modes i en, un temps posterior, llarg però finit, gairebé la mateixa quantitat d'energia de tornava a concentrar en la manera més baix. Aquest es coneix en mecànica com un fenomen de recurrència, similar al que s'observa en el moviment de dos pèndols acoblats, en què l'energia d'oscil·lació roman en una manera cert temps i després passa a un altre. Resulta que el temps de recurrència per a un nombre prou gran d'oscil·ladors acoblats excedeix qualsevol temps d'observació física rellevant i resulta en una conductivitat tèrmica finita. L'explicació d'aquest descobriment va romandre com un misteri fins que i van començar a estudiar novament aquest sistema a principis de 1960. El fet que només "s'activaren" els modes d'ordre més baix (longitud d'ona llarga), els va conduir a proposar una aproximació contínua del sistema i estudiar l'equació diferencial parcial anomenada Equació de Korteweg-de Vries (). Aquesta equació havia estat obtinguda el 1885 per DJ Korteweg i Gustav de Vries en la descripció de la propagació d'ones de longitud d'ona llarga, en aigües poc profundes. A partir d'un estudi detallat de l'equació, i van trobar que aquesta admet solucions estables en el sentit que les ones poden interaccionar i preservar els seus perfils i velocitats inicials després de la col·lisió. En poques paraulesexemple: les ones poden ser front d'ones circular: en una pertulvació en un punt exemple: en llançar una pedra a l'aigua es produeixen ones circulars, i al front d'ona pla: quan la propagació succeeix a la superfície del medi exemple: les ones del mar :) (ca)
 • Ausbreitungsgeschwindigkeit oder Wellengeschwindigkeit sind in der Wellenlehre Sammelbegriffe für die Geschwindigkeiten, mit der sich Wellen ausbreiten. Für eine monochromatische Welle ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit identisch mit der Phasengeschwindigkeit, also mit der Geschwindigkeit, mit der sich ein Wellenberg bewegt. In dispersiven Medien (z. B. Licht in Materie) ist diese Phasengeschwindigkeit von der Frequenz der Welle abhängig. Betrachtet man eine sich ausbreitende Störung, also ein Wellenpaket, so ist dies aus vielen monochromatischen Wellen mit unterschiedlichen Frequenzen zusammengesetzt. Die Geschwindigkeit, mit der sich ein solches Wellenpaket als Ganzes fortbewegt, also die Geschwindigkeit der Einhüllenden, ist die Gruppengeschwindigkeit. Für verlustbehaftete Ausbreitungsmedien oder Medien mit nichtlinearer Dispersionsrelation kann sich die Form des Wellenpaketes ändern. Daher muss die Gruppengeschwindigkeit unterschieden werden von der Frontgeschwindigkeit, mit der sich eine Wellenfront ausbreitet. Die Signalgeschwindigkeit, mit der Information oder Energie übertragen wird, ist maximal so groß wie die Frontgeschwindigkeit, während Phasen- und Gruppengeschwindigkeit einer Welle durchaus schneller sein können, insbesondere schneller als die Vakuumlichtgeschwindigkeit. (de)
 • La propagación de una onda puede interpretarse haciendo uso del modelo de la cadena lineal. Esta cadena está compuesta de una serie de partículas de igual masa separadas de resortes también iguales. Este modelo permite explicar el comportamiento de los cuerpos elásticos y por lo tanto la propagación de las ondas mecánicas. En el caso de las ondas sonoras y de la luz, se acostumbra analizar a una onda como la suma de ondas sinusoidales simples. Este es el principio de superposición lineal. En contraste, cuando uno observa cuidadosamente las ondas en la superficie del agua, uno ve que para su descripción dicho principio no se puede aplicar en general, excepto cuando ocurren pequeñas amplitudes. El estudio de las ondas de amplitud pequeña en el agua fue uno de los tópicos principales de la física del siglo XIX. Durante mediados del siglo XX, el estudio de muchos fenómenos no lineales cobraron especial importancia; por ejemplo, los haces de láseres en la óptica no lineal y las ondas en gases de plasmas exhiben . La importancia de tales fenómenos ha llevado a estudios más cuidadosos, lo que ha revelado que la propagación de ondas no lineales sean considera como entidades fundamentales en los ondulatorios. A las ondas estables en un medio de respuesta no lineal y dispersivo se les conoce como solitones. El problema anterior motivó que a principios de 1950 Enrico Fermi, y (FPU), llevaran al cabo experimentos numéricos en cadenas de osciladores con potenciales de interacción no armónicos. Pensaron que si la energía se colocaba en el modo de oscilación más bajo (modo de longitud de onda más largo), eventualmente tomaría lugar la . El tiempo de relajación para que esto ocurriera proporcionaría una medida del coeficiente de difusión. Para la sorpresa de Fermi y sus colegas la energía del sistema no se "termalizó". Sólo una fracción de la energía se repartió entre los demás modos y en, un tiempo posterior, largo pero finito, casi la misma cantidad de energía de volvía a concentrar en el modo más bajo. Este se conoce en mecánica como un , similar al que se observa en el movimiento de dos péndulos acoplados, en los que la energía de oscilación permanece en un modo cierto tiempo y después pasa a otro. Resulta que el tiempo de recurrencia para un número suficientemente grande de osciladores acoplados excede cualquier tiempo de observación física La explicación de este descubrimiento permaneció en un misterio hasta que Norman Zabusky y Martin Kruskal comenzaron a estudiar nuevamente este sistema a principios de 1960. El hecho de que sólo se "activaran" los modos de orden más bajo (longitud de onda larga), les condujo a proponer una aproximación continua del sistema y estudiar la ecuación diferencial parcial llamada KdV. Esta ecuación había sido obtenida en 1885 por D.J. Korteweg y Gustav de Vries en la descripción de la propagación de ondas de longitud de onda larga, en aguas poco profundas (es)
 • Wave propagation is any of the ways in which waves travel. With respect to the direction of the oscillation relative to the propagation direction, we can distinguish between longitudinal wave and transverse waves. For electromagnetic waves, propagation may occur in a vacuum as well as in a material medium. Other wave types cannot propagate through a vacuum and need a transmission medium to exist. (en)
 • La propagation des ondes est un phénomène physique dont découlent l'évolution et la progression d'une onde au sein d’un milieu, ou encore certains mouvements d'une particule dans l'espace et le temps. En considérant la direction de propagation de l'onde dans l'espace, on peut distinguer deux types d'ondes : * les ondes longitudinales, * les ondes transversales. La grandeur principale caractérisant la propagation des ondes est la célérité, c'est-à-dire la vitesse de propagation d'une onde dans un milieu donné. Dans certains cas l'amortissement joue un rôle, par exemple dans la propagation sur de grandes distances. (fr)
 • Propagatie ofwel voortplanting van radiogolven bepaalt welk pad radiosignalen afleggen van zender naar ontvanger. In het bijzonder wordt de term in de radiotechniek gebruikt om niet-rechtlijnige manieren van voortplantingen van radiogolven aan te geven. In het luchtledige gebeurt de voortplanting rechtlijnig. Hierop lijkt het meeste de de zichtlijnverbinding. Hierbij bevindt zicht geen voorwerp tussen zender en ontvanger, met andere woorden: ze kunnen elkaar zien. Aangezien de aarde rond is, zal een zender vanaf een bepaalde afstand achter de horizon van de ontvanger verdwijnen. Ook achter de horizon kan in bepaalde gevallen een zender ontvangen worden, en het is juist voor die gevallen dat de term propagatie wordt gebruikt. Meestal gaat het dan om reflectie van het radiosignaal in de ionosfeer. Er zijn diverse factoren die de propagatie beïnvloeden, gezamenlijk de condities genoemd: 1. * elektrisch geladen lagen in de ionosfeer en daarmee samenhangend de zonnestand en de klimaatzones 2. * poollicht 3. * hemellichamen 4. * atmosferische omstandigheden = het weer Propagatie verschilt bovendien per golflengte dus per frequentie. De toekenning van radio-omroepbanden door de WARC aan radio- en televisiestations, radioamateurs en communicatiesatellieten en van het toegestane frequentiebereik van elektrische apparatuur houdt rekening met de propagatieverschijnselen in het algemeen en die ter plekke. (nl)
 • Propagacja – rozprzestrzenianie się zaburzenia w ośrodku. Jeżeli źródło zaburzenia wywołuje zmiany w sposób cykliczny, to mówi się o propagacji fali. (pl)
 • 波的传播是指波行进的任何方式。 通过比较振动方向与行进方向的关系,我们可以区分纵波和横波。 电磁波和引力波(又称“重力波”)可以在真空中传播,也可以在材料介质中传播,但其他大部分类型的波都不能在真空中传播,需要在传输介质中才能存在。 另一个解释波的传播的实用参数是波速,多由介质的某种密度决定。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 5017866 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 5969 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 965788462 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • انتشار الموجات هو الظاهرة الفيزيائية التي تؤدي إلى تطور وانتشار موجة ما على مسافة متوسطة، أو بعض من حركة الجسيمات في الفضاء و الزمن. بالنظر إلى اتجاه انتشار الموجة في الفضاء، يمكننا أن نميز بين نوعين من الموجات: * موجات طولية، * موجات مستعرضة. المقدار الرئيسي الذي يميز انتشار الموجات هو السرعة، أي سرعة انتشار الموجة في وسط معين. في بعض الحالات، يلعب الخمود دوراً، على سبيل المثال في الانتشار عبر مسافات طويلة. (ar)
 • Wave propagation is any of the ways in which waves travel. With respect to the direction of the oscillation relative to the propagation direction, we can distinguish between longitudinal wave and transverse waves. For electromagnetic waves, propagation may occur in a vacuum as well as in a material medium. Other wave types cannot propagate through a vacuum and need a transmission medium to exist. (en)
 • Propagacja – rozprzestrzenianie się zaburzenia w ośrodku. Jeżeli źródło zaburzenia wywołuje zmiany w sposób cykliczny, to mówi się o propagacji fali. (pl)
 • 波的传播是指波行进的任何方式。 通过比较振动方向与行进方向的关系,我们可以区分纵波和横波。 电磁波和引力波(又称“重力波”)可以在真空中传播,也可以在材料介质中传播,但其他大部分类型的波都不能在真空中传播,需要在传输介质中才能存在。 另一个解释波的传播的实用参数是波速,多由介质的某种密度决定。 (zh)
 • La propagació de les ones són un dels fenòmens físics més fonamentals: les ones es propaguen sobre la superfície de l'aigua i els terratrèmols, les ondulacions en les molles, les ones de llum, les ones de ràdio, les ones sonores, etc. La propagació d'una ona pot interpretar-se fent ús del model de la cadena lineal. Aquesta cadena està composta d'una sèrie de partícules d'igual massa separades per molles també iguals. Aquest model permet explicar el comportament dels cossos elàstics i per tant la propagació de les ones mecàniques. (ca)
 • Ausbreitungsgeschwindigkeit oder Wellengeschwindigkeit sind in der Wellenlehre Sammelbegriffe für die Geschwindigkeiten, mit der sich Wellen ausbreiten. Für eine monochromatische Welle ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit identisch mit der Phasengeschwindigkeit, also mit der Geschwindigkeit, mit der sich ein Wellenberg bewegt. In dispersiven Medien (z. B. Licht in Materie) ist diese Phasengeschwindigkeit von der Frequenz der Welle abhängig. (de)
 • La propagación de una onda puede interpretarse haciendo uso del modelo de la cadena lineal. Esta cadena está compuesta de una serie de partículas de igual masa separadas de resortes también iguales. Este modelo permite explicar el comportamiento de los cuerpos elásticos y por lo tanto la propagación de las ondas mecánicas. Esta ecuación había sido obtenida en 1885 por D.J. Korteweg y Gustav de Vries en la descripción de la propagación de ondas de longitud de onda larga, en aguas poco profundas (es)
 • La propagation des ondes est un phénomène physique dont découlent l'évolution et la progression d'une onde au sein d’un milieu, ou encore certains mouvements d'une particule dans l'espace et le temps. En considérant la direction de propagation de l'onde dans l'espace, on peut distinguer deux types d'ondes : * les ondes longitudinales, * les ondes transversales. (fr)
 • Propagatie ofwel voortplanting van radiogolven bepaalt welk pad radiosignalen afleggen van zender naar ontvanger. In het bijzonder wordt de term in de radiotechniek gebruikt om niet-rechtlijnige manieren van voortplantingen van radiogolven aan te geven. Er zijn diverse factoren die de propagatie beïnvloeden, gezamenlijk de condities genoemd: 1. * elektrisch geladen lagen in de ionosfeer en daarmee samenhangend de zonnestand en de klimaatzones 2. * poollicht 3. * hemellichamen 4. * atmosferische omstandigheden = het weer (nl)
rdfs:label
 • انتشار الموجات (ar)
 • Propagació d'ones (ca)
 • Wellengeschwindigkeit (de)
 • Propagación de ondas (es)
 • Propagation des ondes (fr)
 • Wave propagation (en)
 • Propagatie (radio) (nl)
 • Propagacja (fizyka) (pl)
 • 波的传播 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of