An Entity of Type: organisation, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A telephone numbering plan is a type of numbering scheme used in telecommunication to assign telephone numbers to subscriber telephones or other telephony endpoints. Telephone numbers are the addresses of participants in a telephone network, reachable by a system of destination code routing. Telephone numbering plans are defined in each of the administrative regions of the public switched telephone network (PSTN) and in private telephone networks.

Property Value
dbo:abstract
 • خطة ترقيم الهواتف هو نظام لتوزيع في شبكة للهواتف. بشكل عام هناك نوعين لخطة ترقيم الهواتف: * خطة ترقيم مغلقة : حيث تكون أرقام الهواتف ذات عدد أرقام ثابت بالإضافة إلى رمز للمنطقة مخصص لكل منطقة * خطة ترقيم مفتوحة : تكون أرقام الهواتف مختلفة عدد الأرقام سواء بالنسبة للرقم المحلي أو رقم رمز المنطقة (ar)
 • Un prefix telefònic és una xifra que no sempre cal marcar i que acompanya als dígits d'un número de telèfon local (que sempre s'han de prémer). Els prefixos telefònics i els seus usos es recullen en els anomenats sistemes de numeració telefònica, que adjudiquen grups de números de telèfon a països, regions, àrees i centraletes i també a xarxes no fixes com les de telefonia mòbil. (ca)
 • Telefonní předvolba neboli směrové telefonní číslo je číslo, které se přidává před místní telefonní číslo stanice v telefonní síti, má-li být voláno z jiného uzlu či země, a nejnověji i od jiného . V mezinárodním styku se předvolba skládá z přestupného znaku a směrového čísla. Tento postup umožňuje automatické spojování meziměstských a mezinárodních hovorů i přepojování hovorů mezi různými operátory. Telefonní předvolba se od běžného telefonního čísla liší tím, že začíná číslicemi či znaky, které se pro místní čísla na první pozici nepoužívají – obvykle nulou a pro mezinárodní hovory dvěma nulami. Znak "+" se celosvětově používá v mezinárodním formátu čísla a vždy se při volání musí nahradit takzvaným IDD prefixem, který závisí na zemi, z níž se volá. Například v Česku je to "00", stejně tak na Slovensku, ale například v USA je IDD prefix "011", což znamená, že při volání českému účastníkovi s číslem 602 123 123 se musí volat (v USA) "011420 602 123 123", zatímco ze Slovenska by to bylo "00420 602 123 123". V současnosti již ve většině zemí není nutné nahrazovat znak "+" prefixem IDD, ale stačí zadat z klávesnice přímo znak "+", který se při volbě čísla automaticky nahradí IDD prefixem. (cs)
 • Unter dem Begriff Nummerierungsplan (Nummernplan) versteht man die Normierung und Nummerierung von Telefonrufnummern innerhalb und zwischen den verschiedenen Telefonnetzen. Man unterscheidet internationale, nationale und private Nummerierungspläne.Internationale Nummerierungspläne sind beispielsweise: * E.164, der von der ITU-T standardisierte internationale Nummerierungsplan * Nordamerikanischer Nummerierungsplan, der von (früher Bellcore) standardisierte internationale Nummerierungsplan, dem ungefähr 24 Länder angehören Nationale Nummerierungspläne werden in der Regel von nationalen Regulierungsbehörden herausgegeben, so für Deutschland von der deutschen Bundesnetzagentur. Private oder nicht öffentliche Nummerierungspläne bestehen beispielsweise in Deutschland für die Telefonnetze der Deutschen Bundeswehr oder der Deutschen Bahn AG. (de)
 • Ένα Τηλεφωνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης (ή τηλεφωνικός κώδικας) είναι ένας είδος αριθμητικού σχήματος που χρησιμοποιείται στις Τηλεπικοινωνίες για την εκχώρηση αριθμών τηλεφώνου σε τηλέφωνα συνδρομητών ή σε άλλα σημεία τηλεφωνίας. Οι τηλεφωνικοί αριθμοί είναι οι διευθύνσεις των συμμετεχόντων σε ένα τηλεφωνικό δίκτυο, οι οποίες είναι προσβάσιμες από ένα σύστημα δρομολόγησης κώδικα περιορισμού. Τα τηλεφωνικά σχέδια αριθμοδότησης ορίζονται για κάθε διοικητική περιοχή από το Δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN) και είναι επίσης παρόντα σε ιδιωτικά τηλεφωνικά δίκτυα. Για σύστημα δημόσιων αριθμών, η γεωγραφική θέση παίζει ρόλο στην ακολουθία αριθμών που αντιστοιχούν σε κάθε συνδρομητή τηλεφώνου. (el)
 • Le plan de numérotation (également appelé indicatif téléphonique) est un système de numérotation utilisé dans les télécommunications afin d'attribuer des numéros de téléphone. Les plans de numérotation varient selon les pays ou les régions. (fr)
 • Un prefijo telefónico (también llamado número identificador de región (NIR), clave larga distancia automática (LADA),52 indicativo telefónico o código de área) es una sucesión numérica que se marca delante del número de usuario al realizar una llamada telefónica, con el propósito de seleccionar la demarcación territorial lógica a la que pertenece dicho usuario. Estas demarcaciones lógicas que los prefijos telefónicos designan pueden corresponderse con divisiones geográficas de la red telefónica, o bien con ciertos servicios especiales, como los números inteligentes o la red de telefonía móvil.[cita requerida] (es)
 • Un prefisso telefonico è un codice numerico, utilizzato nella telefonia, anteposto al numero identificativo per specificarne la zona geografica (o l'operatore) oppure una data categoria di servizi. Tali prefissi servono a identificare una area geografica (Paese, provincia o comune), o a separare una rete telefonica secondo confini logici (ad esempio, i vari prefissi telefonici dei diversi operatori di telefonia cellulare); oltre a tornare utili per l'identificazione di speciali reti informative (o a pagamento) e di numeri di servizio. Ogni Stato del mondo ha un suo prefisso telefonico internazionale, composto di una o più cifre; all'interno di ogni paese – come appena visto –esistono suddivisioni ulteriori per zona geografica o rete telefonica. A seconda dei casi, può essere necessario o meno usare un prefisso geografico se ci si trova già nell'area che viene selezionata (spesso i prefissi usano numeri speciali come lo zero, o comunque ben identificati da una convenzione). L'ortografia di un numero telefonico prevede che i prefissi – separati tra loro da un semplice spazio – siano divisi dai numeri identificativi da un trattino breve (senza spazi); in aggiunta, nessuna parte del numero dovrebbe contenere puntini né la barra [/]. (it)
 • Kode negara atau kode telepon adalah kode yang digunakan untuk menelpon dari luar negeri menuju negara tersebut. Kadang kala beberapa negara yang berbeda menggunakan kode yang sama. Misalkan Amerika Serikat dengan Kanada dan Jamaika, atau Rusia dengan Kazakhstan. Pada kasus terakhir ini, kedua negara pernah bersatu. Apabila sebuah daerah melepaskan diri dari negara induk, maka apabila daerah ini sudah diakui sebagai negara secara internasional, maka negara baru ini biasanya mendapatkan kode negara baru. (in)
 • 電話番号計画(でんわばんごうけいかく)は、電話番号を加入者や電気通信サービスに重複や矛盾なく割り当てて管理するものである。国際公衆交換電話網ではITU-T勧告E.164で規定されている。 (ja)
 • 전화번호 할당 계획(telephone numbering plan)은 전화번호를 신청자에게 할당하고 전화 호출 경로를 망에서 우회하는 데 쓰이는 원거리 통신의 계획이다. (ko)
 • Een netnummer (Nederland) of zonenummer (België) maakt deel uit van een nationaal telefoonnummer. Vroeger sprak men in Nederland van kengetal, wat in de volksmond nog steeds wordt gehoord. Netnummers zijn ingevoerd toen automatisch interlokaal telefoneren mogelijk werd.Tot die tijd was de tussenkomst van een telefoniste nodig en kon men volstaan met het noemen van de plaatsnaam. (nl)
 • A telephone numbering plan is a type of numbering scheme used in telecommunication to assign telephone numbers to subscriber telephones or other telephony endpoints. Telephone numbers are the addresses of participants in a telephone network, reachable by a system of destination code routing. Telephone numbering plans are defined in each of the administrative regions of the public switched telephone network (PSTN) and in private telephone networks. For public numbering systems, geographic location typically plays a role in the sequence of numbers assigned to each telephone subscriber. Many numbering plan administrators subdivide their territory of service into geographic regions designated by a prefix, often called an area code or city code, which is a set of digits forming the most-significant part of the dialing sequence to reach a telephone subscriber. Numbering plans may follow a variety of design strategies which have often arisen from the historical evolution of individual telephone networks and local requirements. A broad division is commonly recognized between a closed numbering plan, such as found in North America, which feature fixed-length area codes and local numbers, while an open numbering plan features a variance in the length of the area code, local number, or both of a telephone number assigned to a subscriber line. The International Telecommunication Union (ITU) has established a comprehensive numbering plan, designated E.164, for uniform interoperability of the networks of its member state or regional administrations. It is an open numbering plan, however, imposing a maximum length of 15 digits to telephone numbers. The standard defines a country calling code (country code) for each state or region which is prefixed to each national numbering plan telephone number for international destination routing. Private numbering plans exist in telephone networks that are privately operated in an enterprise or organizational campus. Such systems may be supported by a private branch exchange (PBX), which provides a central access point to the PSTN and also controls internal calls between telephone extensions. In contrast to numbering plans, which determine telephone numbers assigned to subscriber stations, dialing plans establish the customer dialing procedures, i.e., the sequence of digits or symbols to be dialed to reach a destination. It is the manner in which the numbering plan is used. Even in closed numbering plans, it is not always necessary to dial all digits of a number. For example, an area code may often be omitted when the destination is in the same area as the calling station. (en)
 • Plan numeracji krajowej – zbiór reguł, ustalany przez organ regulujący funkcjonowanie infrastruktury telekomunikacyjnej w danym kraju, określających zasady przydzielania numerów telefonicznych dla konkretnych operatorów, usług i jednostek terytorialnych. Obecnie w Polsce, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne, plan numeracji krajowej dla sieci telefonicznych jest określany w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego ds. informatyzacji (od listopada 2015 roku Ministra Cyfryzacji). Do 2015 roku było to w gestii ministra właściwego ds. łączności (w latach 2011–2015 Ministra Administracji i Cyfryzacji). Aktualnie obowiązuje Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 października 2013 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne (Dz.U. z 2013 r. poz. 1281).Plan numeracji krajowej powinien uwzględniać zalecenia Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU), w szczególności zalecenia ITU-T E.164. (pl)
 • Riktnummer är en siffersekvens som identifierar såväl geografiska som icke-geografiska samtalsområden för telefoni. Formellt utgör riktnumret en sammanslagning av det , vanligtvis 0, och nationell destinationskod (national destination code, NDC). Den inledande nollan användes före riktnumrens införande för att koppla samtal till den manuella växeln. För samtal inom samma geografiska riktnummerområde behöver man i de flesta länder inte slå riktnumret. För samtal från utlandet slår man riktnummer och abonnentnummer efter landsnumret, dock utan nationellt prefix. Det finns internationella rekommendationer, utfärdade av Internationella teleunionen (ITU), gällande vilka tjänster som bör knytas till vilka nationella destinationskoder. Nedan listas några rekommendationer, med exempel på tillämpning inom parentes: * 7xx för nummer med personlig anknytning (070, 072, 073, 076 samt 079 för mobiltelefoni i Sverige) * 8xx för frisamtal (1-800 för frisamtal i USA) * 9xx för betalsamtal (0900 för betalsamtal i Sverige) (sv)
 • Телефонний код — система, яка дозволяє користувачам телефонних пристроїв здійснювати або приймати міжміські та міжнародні телефонні виклики. Код зони нумерації (званий ABC для географічно обумовленої зони нумерації або DEF — для нумерації, яка географічно не підпадає під визначення зони) — дві або три десяткові цифри — та частина телефонного номера, яка вказує міжміський вузол зв'язку. Телефонними планами нумерації коди зон присвоюються міжміським вузлам зв'язку, так що абонент може зв'язатися з абонентами поза межами свого місцевого вузла зв'язку. Зазвичай код зони, який вказується перед номером абонента, відповідає певному географічному розташуванню. (uk)
 • 电话号码分类计划是覆盖全球所有地区和国家的电话号码分类的计划,包括固定电话和移动电话。一个电话号码在本地拨打时不需要加拨地区号。 (zh)
 • Телефо́нный пла́н нумера́ции — система телефонных номеров, позволяющая пользователям телефонной сети совершать и принимать звонки, а также определять направление вызова и идентифицировать звонящего (см. АОН). План нумерации внутренней телефонной сети организации определяет принципы совершения вызовов внутренним абонентам (сотрудникам), а также номера доступа к внутренним сервисам корпоративной АТС или ведомственной сети и способ доступа к внешней телефонной сети общего пользования. Телефонный план нумерации в сети общего доступа подразделяется на зоны нумерации. Для географически определяемой зоны нумерации используется название ABC, DEF — для географически не определяемой зоны нумерации. В Российской Федерации 3 первых десятичных знака — та часть географического телефонного номера, которая указывает на междугородный узел связи. Телефонными планами нумерации коды зон присваиваются междугородным узлам связи, так что звонящий абонент может связаться с телефонами за пределами своего местного узла связи. Обычно код зоны, находящийся перед номером, соответствует определённому географическому местоположению. В различных телефонных сетях применяются различные планы нумерации, в зависимости от потребностей. В телефонной сети общего пользования применяются открытые и закрытые планы нумерации. При открытом плане нумерации местное телефонное соединение устанавливается набором только местного номера без набора национального номера.При закрытом плане нумерации набор национального номера необходим для телефонного соединения любого вида — местного, внутризонового, междугороднего. Международный союз электросвязи отдаёт предпочтение закрытому плану нумерации. В соответствии с приказом Мининформсвязи, в 2008 году Россия должна была полностью перейти на закрытый план нумерации. Однако по состоянию на 20 августа 2013 года закрытый план нумерации был введён только в Москве. Абонентам, совершающим звонки внутри своей зоны (например, абонентам в своём же городе), обычно не требуется набирать код зоны. В международных телефонных номерах код зоны следует непосредственно за международным телефонным кодом страны. Хотя Международный союз электросвязи (ITU) пытается сделать так, чтобы по всему миру были внедрены единые стандарты доступа к международной и междугородной связи, до сих пор в разных странах существуют различные способы доступа к внезоновым звонкам. Например, ITU рекомендует, чтобы для международного доступа использовался код 00. Однако эти рекомендации действуют не во всех государствах. Например, США и Канада используют Североамериканский план нумерации со своими правилами. Россия так же использует свой способ доступа (через «восьмёрку»). Международный план нумерации устанавливает телефонные коды стран, то есть коды, определяющие целые страны или группы стран. Стандарт E.164 регулирует телефонные коды стран на международном уровне и устанавливает максимальную длину полного международного телефонного номера. Каждая страна сама устанавливает нумерацию внутри своей телефонной сети. В результате, региональные коды зон могут иметь: * фиксированную длину, например, 3 цифры в США, Канаде, России, 1 цифру в Австралии; * переменную длину, например, от 2 до 5 цифр в Германии и Австрии, от 1 до 3 цифр в Японии, 1 или 2 цифры в Израиле; * либо могут быть включены прямо в номер абонента, как, например, в Испании или Норвегии — это называется «закрытый» план нумерации. В некоторых случаях необходимо всегда набирать и код выхода на междугородную станцию (в Европе обычно 0): так происходит в Бельгии, Швейцарии, ЮАР. Обычно коды зон определяют и стоимость звонка. Звонки внутри своей зоны или небольшой группы соседних или перекрывающих друг друга зон стоят намного меньше звонков за пределы такой зоны или группы зон. Кроме того, существуют специальные коды зон для бесплатных и звонков, для звонков в сотовые сети связи. Существуют также исключения: в некоторых странах (например, в Израиле) звонки тарифицируются по одной стоимости независимо от того, куда звонит абонент, а в других (например, в Великобритании) код зоны обычно делится на две части с разной стоимостью. (ru)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 627405 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 28059 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1021927332 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • خطة ترقيم الهواتف هو نظام لتوزيع في شبكة للهواتف. بشكل عام هناك نوعين لخطة ترقيم الهواتف: * خطة ترقيم مغلقة : حيث تكون أرقام الهواتف ذات عدد أرقام ثابت بالإضافة إلى رمز للمنطقة مخصص لكل منطقة * خطة ترقيم مفتوحة : تكون أرقام الهواتف مختلفة عدد الأرقام سواء بالنسبة للرقم المحلي أو رقم رمز المنطقة (ar)
 • Un prefix telefònic és una xifra que no sempre cal marcar i que acompanya als dígits d'un número de telèfon local (que sempre s'han de prémer). Els prefixos telefònics i els seus usos es recullen en els anomenats sistemes de numeració telefònica, que adjudiquen grups de números de telèfon a països, regions, àrees i centraletes i també a xarxes no fixes com les de telefonia mòbil. (ca)
 • Ένα Τηλεφωνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης (ή τηλεφωνικός κώδικας) είναι ένας είδος αριθμητικού σχήματος που χρησιμοποιείται στις Τηλεπικοινωνίες για την εκχώρηση αριθμών τηλεφώνου σε τηλέφωνα συνδρομητών ή σε άλλα σημεία τηλεφωνίας. Οι τηλεφωνικοί αριθμοί είναι οι διευθύνσεις των συμμετεχόντων σε ένα τηλεφωνικό δίκτυο, οι οποίες είναι προσβάσιμες από ένα σύστημα δρομολόγησης κώδικα περιορισμού. Τα τηλεφωνικά σχέδια αριθμοδότησης ορίζονται για κάθε διοικητική περιοχή από το Δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN) και είναι επίσης παρόντα σε ιδιωτικά τηλεφωνικά δίκτυα. Για σύστημα δημόσιων αριθμών, η γεωγραφική θέση παίζει ρόλο στην ακολουθία αριθμών που αντιστοιχούν σε κάθε συνδρομητή τηλεφώνου. (el)
 • Le plan de numérotation (également appelé indicatif téléphonique) est un système de numérotation utilisé dans les télécommunications afin d'attribuer des numéros de téléphone. Les plans de numérotation varient selon les pays ou les régions. (fr)
 • Kode negara atau kode telepon adalah kode yang digunakan untuk menelpon dari luar negeri menuju negara tersebut. Kadang kala beberapa negara yang berbeda menggunakan kode yang sama. Misalkan Amerika Serikat dengan Kanada dan Jamaika, atau Rusia dengan Kazakhstan. Pada kasus terakhir ini, kedua negara pernah bersatu. Apabila sebuah daerah melepaskan diri dari negara induk, maka apabila daerah ini sudah diakui sebagai negara secara internasional, maka negara baru ini biasanya mendapatkan kode negara baru. (in)
 • 電話番号計画(でんわばんごうけいかく)は、電話番号を加入者や電気通信サービスに重複や矛盾なく割り当てて管理するものである。国際公衆交換電話網ではITU-T勧告E.164で規定されている。 (ja)
 • 전화번호 할당 계획(telephone numbering plan)은 전화번호를 신청자에게 할당하고 전화 호출 경로를 망에서 우회하는 데 쓰이는 원거리 통신의 계획이다. (ko)
 • Een netnummer (Nederland) of zonenummer (België) maakt deel uit van een nationaal telefoonnummer. Vroeger sprak men in Nederland van kengetal, wat in de volksmond nog steeds wordt gehoord. Netnummers zijn ingevoerd toen automatisch interlokaal telefoneren mogelijk werd.Tot die tijd was de tussenkomst van een telefoniste nodig en kon men volstaan met het noemen van de plaatsnaam. (nl)
 • 电话号码分类计划是覆盖全球所有地区和国家的电话号码分类的计划,包括固定电话和移动电话。一个电话号码在本地拨打时不需要加拨地区号。 (zh)
 • Telefonní předvolba neboli směrové telefonní číslo je číslo, které se přidává před místní telefonní číslo stanice v telefonní síti, má-li být voláno z jiného uzlu či země, a nejnověji i od jiného . V mezinárodním styku se předvolba skládá z přestupného znaku a směrového čísla. Tento postup umožňuje automatické spojování meziměstských a mezinárodních hovorů i přepojování hovorů mezi různými operátory. V současnosti již ve většině zemí není nutné nahrazovat znak "+" prefixem IDD, ale stačí zadat z klávesnice přímo znak "+", který se při volbě čísla automaticky nahradí IDD prefixem. (cs)
 • Unter dem Begriff Nummerierungsplan (Nummernplan) versteht man die Normierung und Nummerierung von Telefonrufnummern innerhalb und zwischen den verschiedenen Telefonnetzen. Man unterscheidet internationale, nationale und private Nummerierungspläne.Internationale Nummerierungspläne sind beispielsweise: * E.164, der von der ITU-T standardisierte internationale Nummerierungsplan * Nordamerikanischer Nummerierungsplan, der von (früher Bellcore) standardisierte internationale Nummerierungsplan, dem ungefähr 24 Länder angehören (de)
 • Un prefijo telefónico (también llamado número identificador de región (NIR), clave larga distancia automática (LADA),52 indicativo telefónico o código de área) es una sucesión numérica que se marca delante del número de usuario al realizar una llamada telefónica, con el propósito de seleccionar la demarcación territorial lógica a la que pertenece dicho usuario. (es)
 • A telephone numbering plan is a type of numbering scheme used in telecommunication to assign telephone numbers to subscriber telephones or other telephony endpoints. Telephone numbers are the addresses of participants in a telephone network, reachable by a system of destination code routing. Telephone numbering plans are defined in each of the administrative regions of the public switched telephone network (PSTN) and in private telephone networks. (en)
 • Un prefisso telefonico è un codice numerico, utilizzato nella telefonia, anteposto al numero identificativo per specificarne la zona geografica (o l'operatore) oppure una data categoria di servizi. Tali prefissi servono a identificare una area geografica (Paese, provincia o comune), o a separare una rete telefonica secondo confini logici (ad esempio, i vari prefissi telefonici dei diversi operatori di telefonia cellulare); oltre a tornare utili per l'identificazione di speciali reti informative (o a pagamento) e di numeri di servizio. (it)
 • Plan numeracji krajowej – zbiór reguł, ustalany przez organ regulujący funkcjonowanie infrastruktury telekomunikacyjnej w danym kraju, określających zasady przydzielania numerów telefonicznych dla konkretnych operatorów, usług i jednostek terytorialnych. Obecnie w Polsce, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne, plan numeracji krajowej dla sieci telefonicznych jest określany w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego ds. informatyzacji (od listopada 2015 roku Ministra Cyfryzacji). Do 2015 roku było to w gestii ministra właściwego ds. łączności (w latach 2011–2015 Ministra Administracji i Cyfryzacji). Aktualnie obowiązuje Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 października 2013 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w k (pl)
 • Riktnummer är en siffersekvens som identifierar såväl geografiska som icke-geografiska samtalsområden för telefoni. Formellt utgör riktnumret en sammanslagning av det , vanligtvis 0, och nationell destinationskod (national destination code, NDC). Den inledande nollan användes före riktnumrens införande för att koppla samtal till den manuella växeln. För samtal inom samma geografiska riktnummerområde behöver man i de flesta länder inte slå riktnumret. För samtal från utlandet slår man riktnummer och abonnentnummer efter landsnumret, dock utan nationellt prefix. (sv)
 • Телефонний код — система, яка дозволяє користувачам телефонних пристроїв здійснювати або приймати міжміські та міжнародні телефонні виклики. Код зони нумерації (званий ABC для географічно обумовленої зони нумерації або DEF — для нумерації, яка географічно не підпадає під визначення зони) — дві або три десяткові цифри — та частина телефонного номера, яка вказує міжміський вузол зв'язку. (uk)
 • Телефо́нный пла́н нумера́ции — система телефонных номеров, позволяющая пользователям телефонной сети совершать и принимать звонки, а также определять направление вызова и идентифицировать звонящего (см. АОН). План нумерации внутренней телефонной сети организации определяет принципы совершения вызовов внутренним абонентам (сотрудникам), а также номера доступа к внутренним сервисам корпоративной АТС или ведомственной сети и способ доступа к внешней телефонной сети общего пользования. (ru)
rdfs:label
 • خطة ترقيم الهواتف (ar)
 • Prefix telefònic (ca)
 • Telefonní předvolba (cs)
 • Nummerierungsplan (de)
 • Τηλεφωνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης (el)
 • Telephone numbering plan (en)
 • Telefona kodo (eo)
 • Prefijo telefónico (es)
 • Plan de numérotation (fr)
 • Kode telepon (in)
 • 電話番号計画 (ja)
 • Prefisso telefonico (it)
 • 전화번호 할당 계획 (ko)
 • Netnummer (nl)
 • Plan numeracji krajowej (pl)
 • Prefixo telefônico (pt)
 • Телефонный план нумерации (ru)
 • Riktnummer (sv)
 • Телефонний код (uk)
 • 电话号码分类计划 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:areaCode of
is dbp:areaCodeType of
is dbp:blank6Name of
is dbp:blankName of
is dbp:dialPlanType of
is dbp:leaderTitle of
is dbp:planType of
is dbp:postalCodeType of
is dbp:subdivisionType of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License