Resveratrol (3,5,4′-trihydroxy-trans-stilbene) is a stilbenoid, a type of natural phenol, and a phytoalexin produced by several plants in response to injury or when the plant is under attack by pathogens, such as bacteria or fungi. Sources of resveratrol in food include the skin of grapes, blueberries, raspberries, mulberries, and peanuts. Although commonly used as a dietary supplement and studied in laboratory models of human diseases, there is no high-quality evidence that resveratrol improves lifespan or has an effect on any human disease.

Property Value
dbo:abstract
 • ريسفيراترول هو مركب كيميائي من مركبات ، وهي نوع من الفينولات الطبيعية. ينتج المركب طبيعياً في النباتات عند تعرضها للإصابة أو لخطر العوامل الممرضة مثل البكتريا أو الفطريات، وذلك كوسيلة دفاعية، وتسمى هذه النوعية من المركبات بسبب أدائها الوظيفي باسم . (ar)
 • El Resveratrol (3,5,4'-trihidroxitransestilbè) és un estilbenoid, un tipus de fenol natural. És produït de forma natural per una sèrie de plantes quan són atacades per organismes patògens com alguns bacteris i/o fongs. Els efectes del resveratrol han estat objecte de nombrosos estudis en animals i humans. Els seus efectes en l'allargament de la vida en els models animals que s'han estudiat resten en controvèrsia, amb efectes incerts en mosques de la fruita, cucs nematodes, i peixos que tenen un període de vida curt. En experiments amb ratolins i rates, s’han trobat efectes anticancerosos, antiinflamatoris, de disminució del nivell de sucre en sang i efectes cardiovasculars beneficiosos. Aquests resultats però, encara no s'han repetit en experiments amb humans. Va haver-hi un assaig clínic en què es va veure que el subministrament de resveratrol en dosis molt altes (3-5 g) va baixar el nivell de sucre en sang. Aquest estudi però va ser dirigit de manera privada per la companyia farmacèutica Sirtris i no ha estat mai publicat en cap medi científic.El resveratrol es troba a la pell del “raïm vermell” i a la d’altres fruites. Tot i això, el vi negre en conté molt poc, de l’odre d’1 mg per got. El resveratrol també es pot sintetitzar química i biotecnològicament (gràcies a microorganismes metabòlics) i és venut com un suplement nutricional. (ca)
 • Resveratrol je přírodní antioxidant, polyfenol a derivát vyskytující se v těle některých rostlin. Přisuzují se mu léčivé účinky na řadu onemocnění. Záležitost je nicméně kontroverzní a zatímco některé odborné publikace tyto účinky spíše zpochybňují, jiné s ní pracují jako s faktem a dokládají je vědeckými výsledky. Látka se pro své údajné antioxidační a antibakteriální účinky používá jako součást volně prodejných doplňků stravy. (cs)
 • Η ρεσβερατρόλη (resveratrol, RVT) είναι ένωση της κατηγορίας των φυτοαλεξινών (phytoalexins) με βασική δομή των στιλβενίων (Στιλβένιο: 1,2-διφαινυλο-αιθυλένιο). Η ρεσβερατρόλη είναι φυσική ουσία που βρίσκεται κυρίως σε υψηλές συγκεντρώσεις στον φλοιό των σταφυλιών και ιδιαίτερα των κόκκινων σταφυλιών, στα φύλλα ευκαλύπτου και ελάτου, στους ξηρούς καρπούς, στα μούρα (mulberries, blueberries, cranberries, bilberries) . Σε μικρότερες ποσότητες έχει βρεθεί σε 70 ακόμη φυτικά προϊόντα. Πρόκειται για μια ουσία που οξειδώνεται πολύ εύκολα και ως εκ τούτου δεν μπορεί να παραμείνει καθαρή για μεγάλο χρονικό διάστημα. (el)
 • Resveratrol ist eine organische Verbindung mit der Summenformel C14H12O3 aus der Gruppe der Polyphenole. Es zählt zu den Phytoalexinen mit antioxidativen Eigenschaften. (de)
 • Resveratrolo (trans–3,4',5–trihydroxystilben, C14H12O3; 1,3-benzendiol, 5-[2-(4-hydroxyfenyl)ethenyl]-, (E)-) estas substanco, kiu troviĝas en ŝeloj kaj kernoj de blua vinbero (Vitis vinifera), arakidoj, ŝeloj kaj kernoj de nigra ribo, en radiko de la ĉina planto Polygonum cuspidatum (ekstrakton el tiu ĉi planto oni nomas ĥolikano), en ŝeloj de vakcinioj kaj en ruĝa vino. Reveratrolo troviĝas ankaŭ en blanka vino, sed kun la enhavo centoble malpligranda. Tiu ĉi substanco pro siaj antioksidaj kaj antibakteriaj efikoj uzatas kiel manĝo-suplemento. Resveratrolo influas metabolon de lipidoj kaj inhibas precipitadon de sangaj tabuletoj. Oni supozas, ke dank al sia kapablo inhibi androgenajn riciventojn ĝi havas pozitivan influon al prevento de kancero de prostato. Iuj studoj montras, ke ĝi kapablas plifortigi efikon de iuj antiretroviraj medikamentoj. Lastaj serĉoj montras, ke resveratrolo troviĝas en granda multo da plantoj kaj la plantoj la resveratrolon produktas pli multe, kiam ili estas en streĉo, kiel sian defendon por transvivi. Kio rilatas al la blua vinbero, oni elesploris, ke ĝi enhavas pli da resveratrolo, kiam la beroj estas nematuraj. (eo)
 • Resveratrol (3,5,4′-trihydroxy-trans-stilbene) is a stilbenoid, a type of natural phenol, and a phytoalexin produced by several plants in response to injury or when the plant is under attack by pathogens, such as bacteria or fungi. Sources of resveratrol in food include the skin of grapes, blueberries, raspberries, mulberries, and peanuts. Although commonly used as a dietary supplement and studied in laboratory models of human diseases, there is no high-quality evidence that resveratrol improves lifespan or has an effect on any human disease. (en)
 • El resveratrol (3, 5, 4'-trihidroxi-trans-estilbeno) es un estilbenoide, un tipo de fenol natural y una fitoalexina que se produce de manera natural en varias plantas como respuesta a una lesión o cuando éstas se encuentran bajo el ataque de patógenos, tales como bacterias u hongos.​ Las fuentes alimenticias del resveratrol incluyen la piel de las uvas, arándanos, frambuesas y moras.​ (es)
 • Resveratrol adalah salah satu senyawa polifenol yang terdapat pada tumbuhan dan dimanfaatkan dalam bidang medis. Senyawa tersebut digolongkan sebagai senyawa fitoaleksin, yaitu senyawa yang dihasilkan tanaman sebagai respon terhadap masuknya patogen atau penyakit. Pada tahun 1940, resveratrol ditemukan pertama kali di akar tanaman . Resveratrol banyak terdapat pada , kacang, ekaliptus, lili, stroberi, anggur dan produk olahannya, seperti wine. (in)
 • Le resvératrol est un polyphénol de la classe des stilbènes présent dans certains fruits comme les raisins, les mûres ou les cacahuètes. On le retrouve en quantité notable dans le raisin, et donc dans le jus de raisin et le vin qui en est issu. (fr)
 • Il resveratrolo (3,5,4'-triidrossi-trans-stilbene) è un fenolo non flavonoide e una fitoalessina prodotta naturalmente da numerose piante in risposta agli attacchi da agenti patogeni quali batteri o funghi. Le principali fonti alimetari di resveratrolo sono la buccia dell'uva, i mirtilli, i lamponi, il gelso e le arachidi. Viene comunemente usato come integratore alimentare, e studiato su modelli di malattie umane. Sebbene gli sia attribuita una possibile azione antitumorale, antinfiammatoria e di fluidificazione del sangue, non vi sono ancora prove certe sulla sua reale efficacia nelle patologie umane. Se assunto per via orale, il resveratrolo è ben assorbito dall'uomo, ma la sua biodisponibilità è relativamente bassa perché viene rapidamente metabolizzato ed eliminato. (it)
 • レスベラトロール(英語:resveratrol)はスチルベノイド(スチルベン誘導体)ポリフェノールの一種。系統名は3,5,4'-トリヒドロキシ-trans-スチルベン。いくつかの植物でファイトアレキシンとして機能しており、またブドウの果皮などにも含まれる抗酸化物質として知られる。 1939年、北海道帝国大学の高岡道夫により有毒植物バイケイソウ(Veratrum album)から発見され(有毒成分ではない)、レゾルシノール(Resorcinol)構造を有することから命名された。 レスベラトロールは赤ワインに含まれることから、フレンチパラドックスとの関連が指摘されており、心血管関連疾患の予防効果が期待されている。 レスベラトロールは寿命延長作用の研究が、酵母、線虫、ハエ、魚類で報告され、2006年、「Nature」にてヒトと同じ哺乳類であるマウスの寿命を延長させるとの成果が発表され、種を超えた寿命延長作用として、大きな注目を集めた。 マウスなどのモデル生物・実験動物を用いた研究では、寿命延長・抗炎症・抗癌・認知症予防・放射線による障害の抑止・血糖降下、脂肪の合成や蓄積に関わる酵素の抑制などの効果が報告されている。 (ja)
 • 레스베라트롤(Resveratrol)은 식물이 곰팡이나 해충같은 안좋은 환경에 직면했을 때 만들어내는 파이토알렉신으로서 폴리페놀계 물질이다. 인체의 여러 질병에 도움이 되는 것으로 알려져 있다. 예를 들어 , , , 항노화, 항염, 수명연장등의 효과가 보고되고 있다. 인체에 미치는 독성이나 부작용에 대한 것은 특히 장기 복용의 경우 아직까지 연구된 바가 없다. sir1이라고 하는 를 활성화시켜서 수명연장을 일으킨다. 또한 (QR1)와 (COX)를 억제한다. 포도껍질, 포도씨, 땅콩, 오디에 들어 있다. 물에는 녹지 않고 알코올에 잘 녹는다. 따라서 포도주스보다 적포도주에 많이 들어 있다. 이것은 를 설명해 줄 수 있다. 그러나 적포도주를 수명연장의 목적으로 마시기 위해서는 실험동물에 투여한 레스베라트롤의 양을 감안할 때 하루에 수십 병의 적포도주를 마셔야 한다. 알코올은 하루에 한두 잔 이상을 마시면 득보다 해가 많다는 점을 감안할 때 이는 좋은 방법이 아니다. 의 Rheum rhaponticum이라는 종의 뿌리에 많이 들어 있다. 다른 대황속 식물에 어느 정도 들어 있는지는 알려져 있지 않다. 트랜스 레스베라트롤과 시스 레스베라트롤의 두 가지 형태가 있다. 트랜스 레스베라트롤만이 약효가 있는 것으로 추측되고 있다. 열과 자외선에 의해 트랜스 레스베라트롤이 시스 레스베라트롤로 바뀐다. 체내에서 재빨리 대사된다. 대사 산물은 주로 황화 유도체와 유도체이다. 유도체들의 약리 작용은 아직까지 알려져 있지 않다. 순수 레스베라트롤은 체내에서 반감기가 8~14분정도이다. (ko)
 • Resveratrol is een polyfenol (meer bepaald een stilbenoïde), dat in diverse plantensoorten voorkomt, maar vooral in de schil van blauwe druiven. De zuivere stof komt voor als witte tot lichtgele kristallen, die slecht oplosbaar zijn in water. Van resveratrol wordt verondersteld dat het een gunstige werking heeft bij het voorkomen van hartaandoeningen en kanker. Het heeft ook een positief effect op de stofwisseling bij obese mannen. (nl)
 • O resveratrol é um polifenol que pode ser encontrado principalmente nas sementes de uvas, na película das uvas pretas e no vinho tinto. E também é encontrada na pele do amendoim. Foi descoberto em pesquisa na PUCRS que a raiz de uma hortaliça chamada azeda possui cem vezes mais resveratrol do que o suco de uva ou o vinho. Quanto mais intensa for a cor, quer do vinho quer das uvas, tanto maior o seu conteúdo em polifenóis. Além do resveratrol, existem outros polifenóis com interesse para a saúde humana, tais como os taninos, flavonas e os ácidos fenólicos. Estudos parecem indicar que o resveratrol pode ajudar a diminuir os níveis de lipoproteínas de baixa densidade, também conhecidas como colesterol LDL e aumentar os níveis de lipoproteínas de alta densidade, o colesterol HDL. (O LDL, principalmente no seu estado oxidado, pode acumular-se nas paredes dos vasos sanguíneos, levando à formação de placas de ateroma. Essas placas dão origem à aterosclerose, que causa a obstrução dos vasos sanguíneos). O resveratrol favorece a produção, pelo fígado, de HDL; e a redução da produção de LDL, e ainda impede a oxidação do LDL circulante. Tem, assim, importância na redução do risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como o infarto do miocárdio. Estudos parecem indicar também um efeito benéfico do resveratrol na prevenção do câncerPB / cancroPE, pela sua capacidade de conter a proliferação de células tumorais, através da inibição da proteína NF Kappa B, está envolvida na regulação da proliferação celular. (pt)
 • Ресвератрол — природный , производное транс-стильбена, полифенол. Синтезируется некоторыми растениями в качестве защитной реакции против паразитов, таких как бактерии или грибы. В экспериментах с мышами и крысами были выявлены противоопухолевое, противовоспалительные, понижающие уровень сахара в крови, кардиопротекторные и другие положительные эффекты ресвератрола. Кроме того, в 2003 г. была открыта способность ресвератрола увеличивать продолжительность жизни некоторых беспозвоночных, а после и короткоживущих рыб. С другой стороны, часть экспериментов не выявила данного эффекта. Клинических испытаний для подтверждения подобных эффектов на людях не проводилось. Ресвератрол содержится в кожуре винограда и других фруктов, в какао и в орехах. Также содержится в вине (в красном в среднем 0,2-5,8 мг/л, в белом содержание ниже), источником ресвератрола также является горец японский (лат. Polygonum Cuspidatum), содержание ресвератрола в нём от 0,15 до 1,77 мг/г сухого веса. (ru)
 • Resveratrol är en antioxidant och en som bildas av flera växter, bland annat i skalet på röda vindruvor, som ett försvar mot angrepp av bakterier och svampar. Lingon har rapporterats innehålla lika mycket resveratrol som vindruvor. En rad olika goda hälsoeffekter, som antiinflammatoriska, neurologiska, cancerhämmande, virushämmande och till och med antiåldrande effekter har rapporterats. Alla dessa studier har skett in vitro i provrör, jäst, eller på maskar, möss och råttor, och alltså inte på människa. Resveratrol säljs emellertid som framför allt en antioxidant av hälsokostbutiker. I en italiensk studie provades resveratrol på möss som smittats med ett influensavirus. De möss som fick resveratrol hade 40 procents ökad överlevnad jämfört med de möss som bara fick placebo. Sex dygn efter att mössen ympats med influensaviruset hade de möss som fått resveratrol 98 procent lägre halt viruspartiklar i lungorna jämfört med de möss som fått placebo. Det finns även spekulationer om resveratrol som finns i rödvin skulle kunna förklara varför befolkningen i södra Frankrike, som har en diet som leder till hjärt- och kärlsjukdomar, ändå klarar sig jämförelsevis sett mycket väl från sådana sjukdomar. Forskare anser att många fler studier behövs för att kartlägga resveratrols effekter på hälsa. Resveratrol är delvis en semisyntetisk opiat, eftersom den bland annat härstammar från växten thebein. Resveratrol användes i många år av idrottsmän tills det förbjöds i tävlingssyfte år 2004 eftersom det kunde ge ett positivt utslag på särskilda drogtester. (sv)
 • Резвератро́л — фітоалексин, що в природних умовах виробляється кількома рослинами за умовами інфекції бактеріями або грибами. Фітоалексини — антибактеріальні та протигрибкові речовини, що виробляються рослинами у відповідь на інфекцію патогенів. Резвератрол також може бути бути отриманий за допомогою хімічного синтезу та продається як біологічно активна добавка. Резвератрол має багато корисних ефектів на здоров'я людини та тварин, повідомлені його дія проти раку, вірусних інфекцій, старіння, протизапальна дія, та ефект збільшення тривалості життя, хоча багато з цих результатів отримані на тваринах (наприклад, щурах), і не були підтверджені на людині. Резвератрол знаходиться в шкірці червоного винограду і червоному вині, але засновуючись на дослідженнях тварин, в занадто малих кількостях для пояснення «французького парадоксу», тобто відносно низької частоти серцевих хвороб у жителів півдня Франції, незважаючи на високе споживання насичених жирів. (uk)
 • 白藜芦醇(英語:resveratrol)是一种非黄酮类的酚类物质,屬於的。白藜芦醇是植物为了抵御細菌或真菌入侵而产生的物质。天然白藜芦醇的來源有葡萄、藍莓、樹莓及桑葚的果皮以及決明屬植物。 白藜芦醇目前常當作膳食補充劑。在一些動物實驗中,白藜芦醇對動物有幫助,但目前還沒有可靠的證據可以證實白藜芦醇對人體健康的幫助。 (zh)
dbo:alternativeName
 • trans-3,5,4′-Trihydroxystilbene; (en)
 • trans-Resveratrol; (en)
 • (E)-5-(4-hydroxystyryl)benzene-1,3-diol (en)
 • (E)-5-(p-Hydroxystyryl)resorcinol; (en)
 • 3,4′,5-Stilbenetriol; (en)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 342649 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 42379 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 981556075 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:imagecaption
 • Chemical structures of cis- and trans-resveratrol (en)
dbp:imagefile
 • Cis_and_trans_resveratrol_notext.svg (en)
 • Resveratrol3d.png (en)
 • resveratrol.svg (en)
dbp:imagename
 • Chemical 9–69 structure of trans-resveratrol (en)
 • Chemical structure of trans-resveratrol (en)
 • Chemical structures of cis- and trans-resveratrols (en)
dbp:imagesize
 • 180 (xsd:integer)
 • 250 (xsd:integer)
dbp:name
 • Resveratrol (en)
dbp:othernames
 • -5 (xsd:integer)
 • 34 (xsd:integer)
 • trans-3,5,4′-Trihydroxystilbene; (en)
 • trans-Resveratrol; (en)
dbp:verifiedrevid
 • 477172311 (xsd:integer)
dbp:watchedfields
 • changed (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • ريسفيراترول هو مركب كيميائي من مركبات ، وهي نوع من الفينولات الطبيعية. ينتج المركب طبيعياً في النباتات عند تعرضها للإصابة أو لخطر العوامل الممرضة مثل البكتريا أو الفطريات، وذلك كوسيلة دفاعية، وتسمى هذه النوعية من المركبات بسبب أدائها الوظيفي باسم . (ar)
 • Resveratrol je přírodní antioxidant, polyfenol a derivát vyskytující se v těle některých rostlin. Přisuzují se mu léčivé účinky na řadu onemocnění. Záležitost je nicméně kontroverzní a zatímco některé odborné publikace tyto účinky spíše zpochybňují, jiné s ní pracují jako s faktem a dokládají je vědeckými výsledky. Látka se pro své údajné antioxidační a antibakteriální účinky používá jako součást volně prodejných doplňků stravy. (cs)
 • Resveratrol ist eine organische Verbindung mit der Summenformel C14H12O3 aus der Gruppe der Polyphenole. Es zählt zu den Phytoalexinen mit antioxidativen Eigenschaften. (de)
 • Resveratrol (3,5,4′-trihydroxy-trans-stilbene) is a stilbenoid, a type of natural phenol, and a phytoalexin produced by several plants in response to injury or when the plant is under attack by pathogens, such as bacteria or fungi. Sources of resveratrol in food include the skin of grapes, blueberries, raspberries, mulberries, and peanuts. Although commonly used as a dietary supplement and studied in laboratory models of human diseases, there is no high-quality evidence that resveratrol improves lifespan or has an effect on any human disease. (en)
 • El resveratrol (3, 5, 4'-trihidroxi-trans-estilbeno) es un estilbenoide, un tipo de fenol natural y una fitoalexina que se produce de manera natural en varias plantas como respuesta a una lesión o cuando éstas se encuentran bajo el ataque de patógenos, tales como bacterias u hongos.​ Las fuentes alimenticias del resveratrol incluyen la piel de las uvas, arándanos, frambuesas y moras.​ (es)
 • Resveratrol adalah salah satu senyawa polifenol yang terdapat pada tumbuhan dan dimanfaatkan dalam bidang medis. Senyawa tersebut digolongkan sebagai senyawa fitoaleksin, yaitu senyawa yang dihasilkan tanaman sebagai respon terhadap masuknya patogen atau penyakit. Pada tahun 1940, resveratrol ditemukan pertama kali di akar tanaman . Resveratrol banyak terdapat pada , kacang, ekaliptus, lili, stroberi, anggur dan produk olahannya, seperti wine. (in)
 • Le resvératrol est un polyphénol de la classe des stilbènes présent dans certains fruits comme les raisins, les mûres ou les cacahuètes. On le retrouve en quantité notable dans le raisin, et donc dans le jus de raisin et le vin qui en est issu. (fr)
 • レスベラトロール(英語:resveratrol)はスチルベノイド(スチルベン誘導体)ポリフェノールの一種。系統名は3,5,4'-トリヒドロキシ-trans-スチルベン。いくつかの植物でファイトアレキシンとして機能しており、またブドウの果皮などにも含まれる抗酸化物質として知られる。 1939年、北海道帝国大学の高岡道夫により有毒植物バイケイソウ(Veratrum album)から発見され(有毒成分ではない)、レゾルシノール(Resorcinol)構造を有することから命名された。 レスベラトロールは赤ワインに含まれることから、フレンチパラドックスとの関連が指摘されており、心血管関連疾患の予防効果が期待されている。 レスベラトロールは寿命延長作用の研究が、酵母、線虫、ハエ、魚類で報告され、2006年、「Nature」にてヒトと同じ哺乳類であるマウスの寿命を延長させるとの成果が発表され、種を超えた寿命延長作用として、大きな注目を集めた。 マウスなどのモデル生物・実験動物を用いた研究では、寿命延長・抗炎症・抗癌・認知症予防・放射線による障害の抑止・血糖降下、脂肪の合成や蓄積に関わる酵素の抑制などの効果が報告されている。 (ja)
 • Resveratrol is een polyfenol (meer bepaald een stilbenoïde), dat in diverse plantensoorten voorkomt, maar vooral in de schil van blauwe druiven. De zuivere stof komt voor als witte tot lichtgele kristallen, die slecht oplosbaar zijn in water. Van resveratrol wordt verondersteld dat het een gunstige werking heeft bij het voorkomen van hartaandoeningen en kanker. Het heeft ook een positief effect op de stofwisseling bij obese mannen. (nl)
 • 白藜芦醇(英語:resveratrol)是一种非黄酮类的酚类物质,屬於的。白藜芦醇是植物为了抵御細菌或真菌入侵而产生的物质。天然白藜芦醇的來源有葡萄、藍莓、樹莓及桑葚的果皮以及決明屬植物。 白藜芦醇目前常當作膳食補充劑。在一些動物實驗中,白藜芦醇對動物有幫助,但目前還沒有可靠的證據可以證實白藜芦醇對人體健康的幫助。 (zh)
 • El Resveratrol (3,5,4'-trihidroxitransestilbè) és un estilbenoid, un tipus de fenol natural. És produït de forma natural per una sèrie de plantes quan són atacades per organismes patògens com alguns bacteris i/o fongs. (ca)
 • Η ρεσβερατρόλη (resveratrol, RVT) είναι ένωση της κατηγορίας των φυτοαλεξινών (phytoalexins) με βασική δομή των στιλβενίων (Στιλβένιο: 1,2-διφαινυλο-αιθυλένιο). Η ρεσβερατρόλη είναι φυσική ουσία που βρίσκεται κυρίως σε υψηλές συγκεντρώσεις στον φλοιό των σταφυλιών και ιδιαίτερα των κόκκινων σταφυλιών, στα φύλλα ευκαλύπτου και ελάτου, στους ξηρούς καρπούς, στα μούρα (mulberries, blueberries, cranberries, bilberries) . Σε μικρότερες ποσότητες έχει βρεθεί σε 70 ακόμη φυτικά προϊόντα. (el)
 • Resveratrolo (trans–3,4',5–trihydroxystilben, C14H12O3; 1,3-benzendiol, 5-[2-(4-hydroxyfenyl)ethenyl]-, (E)-) estas substanco, kiu troviĝas en ŝeloj kaj kernoj de blua vinbero (Vitis vinifera), arakidoj, ŝeloj kaj kernoj de nigra ribo, en radiko de la ĉina planto Polygonum cuspidatum (ekstrakton el tiu ĉi planto oni nomas ĥolikano), en ŝeloj de vakcinioj kaj en ruĝa vino. Reveratrolo troviĝas ankaŭ en blanka vino, sed kun la enhavo centoble malpligranda. Tiu ĉi substanco pro siaj antioksidaj kaj antibakteriaj efikoj uzatas kiel manĝo-suplemento. (eo)
 • Il resveratrolo (3,5,4'-triidrossi-trans-stilbene) è un fenolo non flavonoide e una fitoalessina prodotta naturalmente da numerose piante in risposta agli attacchi da agenti patogeni quali batteri o funghi. Le principali fonti alimetari di resveratrolo sono la buccia dell'uva, i mirtilli, i lamponi, il gelso e le arachidi. Se assunto per via orale, il resveratrolo è ben assorbito dall'uomo, ma la sua biodisponibilità è relativamente bassa perché viene rapidamente metabolizzato ed eliminato. (it)
 • 레스베라트롤(Resveratrol)은 식물이 곰팡이나 해충같은 안좋은 환경에 직면했을 때 만들어내는 파이토알렉신으로서 폴리페놀계 물질이다. 인체의 여러 질병에 도움이 되는 것으로 알려져 있다. 예를 들어 , , , 항노화, 항염, 수명연장등의 효과가 보고되고 있다. 인체에 미치는 독성이나 부작용에 대한 것은 특히 장기 복용의 경우 아직까지 연구된 바가 없다. sir1이라고 하는 를 활성화시켜서 수명연장을 일으킨다. 또한 (QR1)와 (COX)를 억제한다. 포도껍질, 포도씨, 땅콩, 오디에 들어 있다. 물에는 녹지 않고 알코올에 잘 녹는다. 따라서 포도주스보다 적포도주에 많이 들어 있다. 이것은 를 설명해 줄 수 있다. 그러나 적포도주를 수명연장의 목적으로 마시기 위해서는 실험동물에 투여한 레스베라트롤의 양을 감안할 때 하루에 수십 병의 적포도주를 마셔야 한다. 알코올은 하루에 한두 잔 이상을 마시면 득보다 해가 많다는 점을 감안할 때 이는 좋은 방법이 아니다. 의 Rheum rhaponticum이라는 종의 뿌리에 많이 들어 있다. 다른 대황속 식물에 어느 정도 들어 있는지는 알려져 있지 않다. (ko)
 • O resveratrol é um polifenol que pode ser encontrado principalmente nas sementes de uvas, na película das uvas pretas e no vinho tinto. E também é encontrada na pele do amendoim. Foi descoberto em pesquisa na PUCRS que a raiz de uma hortaliça chamada azeda possui cem vezes mais resveratrol do que o suco de uva ou o vinho. Quanto mais intensa for a cor, quer do vinho quer das uvas, tanto maior o seu conteúdo em polifenóis. Além do resveratrol, existem outros polifenóis com interesse para a saúde humana, tais como os taninos, flavonas e os ácidos fenólicos. (pt)
 • Ресвератрол — природный , производное транс-стильбена, полифенол. Синтезируется некоторыми растениями в качестве защитной реакции против паразитов, таких как бактерии или грибы. В экспериментах с мышами и крысами были выявлены противоопухолевое, противовоспалительные, понижающие уровень сахара в крови, кардиопротекторные и другие положительные эффекты ресвератрола. Кроме того, в 2003 г. была открыта способность ресвератрола увеличивать продолжительность жизни некоторых беспозвоночных, а после и короткоживущих рыб. С другой стороны, часть экспериментов не выявила данного эффекта. Клинических испытаний для подтверждения подобных эффектов на людях не проводилось. (ru)
 • Резвератро́л — фітоалексин, що в природних умовах виробляється кількома рослинами за умовами інфекції бактеріями або грибами. Фітоалексини — антибактеріальні та протигрибкові речовини, що виробляються рослинами у відповідь на інфекцію патогенів. Резвератрол також може бути бути отриманий за допомогою хімічного синтезу та продається як біологічно активна добавка. (uk)
 • Resveratrol är en antioxidant och en som bildas av flera växter, bland annat i skalet på röda vindruvor, som ett försvar mot angrepp av bakterier och svampar. Lingon har rapporterats innehålla lika mycket resveratrol som vindruvor. En rad olika goda hälsoeffekter, som antiinflammatoriska, neurologiska, cancerhämmande, virushämmande och till och med antiåldrande effekter har rapporterats. Alla dessa studier har skett in vitro i provrör, jäst, eller på maskar, möss och råttor, och alltså inte på människa. Resveratrol säljs emellertid som framför allt en antioxidant av hälsokostbutiker. (sv)
rdfs:label
 • Resveratrol (en)
 • ريسفيراترول (ar)
 • Resveratrol (ca)
 • Resveratrol (cs)
 • Resveratrol (de)
 • Ρεσβερατρόλη (el)
 • Resveratrolo (eo)
 • Resveratrol (es)
 • Resvératrol (fr)
 • Resveratrol (in)
 • Resveratrolo (it)
 • レスベラトロール (ja)
 • 레스베라트롤 (ko)
 • Resveratrol (nl)
 • Resweratrol (pl)
 • Resveratrol (pt)
 • Ресвератрол (ru)
 • Resveratrol (sv)
 • Резвератрол (uk)
 • 白藜芦醇 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Resveratrol (en)
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of