The Qarmatians (Arabic: قرامطة‎, romanized: Qarāmiṭa; Persian: قرمطیان‎, romanized: Qarmatiān; also transliterated Carmathians, Qarmathians, Karmathians) were a syncretic branch of Sevener Ismaili Shia Islam. They were centred in al-Hasa (Eastern Arabia), where they established a religious-utopian republic in 899 CE. They are most known for their revolt against the Abbasid Caliphate.

Property Value
dbo:abstract
 • القرامطة نسبة للدولة القرمطية التي انشقت عن الدولة الفاطمية وقامت إثر ثورة اجتماعية وأخذت طابعا دينيا. انشأ القرامطة دولتهم في محافظة الأحساء الحالية في شرق السعودية. يعدها بعض الباحثين من أوائل الثورات الاشتراكية في العالم. اشتهر القرامطة أساسا بفضل ثورتهم ضد الخلافة العباسية. (ar)
 • Els càrmates (de l'àrab القرامطة, al-qarāmiṭa, en singular القرمطي, al-qarmaṭī) van ser un moviment políticoreligiós dels segles IX i X sorgit del xiisme ismaïlita. Se'ls tracta de vegades de moviment protocomunista i sempre de secta guerrera. No hi ha, en qualsevol cas, documentació abundant sobre ells. (ca)
 • La karmatoj (arabe, القرامطة al-qarāmiṭa) estis politik-religia movado de la islamo ismaela de la 9-a kaj 10-a jarcentoj. Oni konsideras ilin kelkfoje kiel prakomunistoj, kaj ĉiam kiel militista sekto. Tamen, ne ekzistas abundaj informoj pri ili. En 902 la karmataj militistoj, gvidataj de Zikrawayh ibn Muhrawayh, konkeris kelkajn urbojn de la nordo de Sirio (Halepo, Homs, Hama). Ili estis venkitaj de la abazidaj trupoj iom poste. Alia estro, konata kiel la Viro de la Kamelino, atakis Damaskon, en kies batalo perdis sian vivon. Alia tria militisto, kiu konsideris sin mem Mahdi (persono kiu laŭ islama tradicio aperos en la tempofino), dum iom da tempo timigis parton de Sirio, ĝis la ekzekuto fare de la abazidoj en 904. Zikrawayh, estis mortigita en 907, per kio finiĝis tiaj sangaj epokoj en Sirio kaj Irako, dum tiuj jaroj. En 913 estis murdita la fondinto de la ŝtato Barejno, Al-Yannabi, kaj sukcedita de sia filo, per kio kreiĝis dinastio de karmatoj. En 930, dum regado de , la karmatoj atakis Mekaon, amasmortigis la loĝantojn kaj ŝtelis la Nigran Ŝtonon de la Kaabo, kiun ili ne redonis, ĝis la jaro 950 post multekosta aĉetado. La potenco de la karmatoj konsiderinde malfortiĝis ekde 939. (eo)
 • Die Qarmaten (auch Karmaten, arabisch قرامطة, DMG Qarāmiṭa) waren eine messianische und radikale schiitische Gruppierung des 9., 10. und 11. Jahrhunderts, die ebenso wie die Fatimiden zu den Ismailiten zählt und auf Hamdan Qarmat (890–906) zurückgeht. (de)
 • Los cármatas (en árabe, القرامطة al-qarāmiṭa) fueron un movimiento político-religioso surgido del islam ismailí de los siglos IX y X. Se los trata a veces de movimiento protocomunista, y siempre de secta guerrera. No existe, en cualquier caso, documentación abundante sobre ellos. (es)
 • The Qarmatians (Arabic: قرامطة‎, romanized: Qarāmiṭa; Persian: قرمطیان‎, romanized: Qarmatiān; also transliterated Carmathians, Qarmathians, Karmathians) were a syncretic branch of Sevener Ismaili Shia Islam. They were centred in al-Hasa (Eastern Arabia), where they established a religious-utopian republic in 899 CE. They are most known for their revolt against the Abbasid Caliphate. Mecca was sacked by a Qarmatian leader, Abu Tahir al-Jannabi, outraging the Muslim world, particularly with their theft of the Black Stone and desecration of the Zamzam Well with corpses during the Hajj season of 930 CE. (en)
 • Les Qarmates ou (rarement) Karmates (al-qarāmiṭa القرامطة) sont un courant dissident du chiisme ismaélien refusant de reconnaître le fatimide Ubayd Allah al-Mahdî comme imam, actifs surtout au Xe siècle en Irak, Syrie, Palestine et dans la région de Bahreïn où ils fondèrent un état (~903-1077) aux prétentions égalitaires - mais néanmoins esclavagiste -, qui contrôla pendant un siècle la côte d’Oman. Il y eut des Qarmates dans toutes les régions atteintes par les missions ismaélites : Yémen, Sind, Khorasan, Transoxiane. Ils entreprirent contre les Abbassides, puis contre les Fatimides, des excursions militaires (dont le sac de la Mecque et Médine en 930) qui leur valurent une réputation de guerriers cruels et sanguinaires. L’ismaélisme des Qarmates, probablement influencé par le mazdakisme, se distingue par son messianisme, son millénarisme et le radicalisme de sa contestation de l’inégalité sociale entre les hommes libres et de l’ordre religieux exotérique. Louis Massignon voit dans la propagande qarmate la source première du thème des trois imposteurs. Le terme de Qarmate a été appliqué avec une connotation péjorative à l’ensemble des ismaéliens par certains auteurs opposés à ce courant. (fr)
 • Qaramitah (bahasa Arab: قرامطة‎ Qarāmita; juga ditransliterasikan sebagai Qaramithah, Carmathian, Qarmathia, Karmathians) adalah suatu masyarakat beragama yang mencampurkan elemen Ismaili Shia Islam yang berpusat di al-Hasa (Arabia Timur), yang mendirikan republik masyarakat beragama utopia pada 899 M. Mereka dikensl karena melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Kekhalifahan Abbasiyah. Mekkah dikepung oleh pemimpin Qaramitah, , mereka juga melakukan penyerangan di sumur Zamzam dan membawa Hajar Aswad ketika musim haji tahun 930 M. (in)
 • カルマト派 (アラビア語: قرامطة‎) は、9世紀末から11世紀にかけて活動した、イスラーム教シーア派イスマーイール派の一分派。アッバース朝に対する反乱を起こし、アハサーを中心として独立勢力を築いた。 930年には率いるカルマト派が聖地マッカを占拠し、黒石を持ち去りザムザムの泉を死体で汚すなどの事件を起こしてイスラーム世界を震撼させた。その後もアッバース朝やファーティマ朝を脅かしたが、11世紀半ばに滅亡した。 (ja)
 • I Carmati (in arabo: قرامطة‎, Qarāmiṭa, ossia "Quelli che scrivono in lettere minuscole", ma più probabilmente "i seguaci di [Hamdan] Qarmat") sono stati un gruppo ismailita millenarista stanziato nell'Arabia orientale () in cui nell'899 costituirono una repubblica utopica.Divennero particolarmente famosi nel mondo islamico per aver tuttavia trucidato pellegrini musulmani alla Mecca, insozzato la fonte di Zemzem e depredato la Pietra Nera della Kaʿba meccana (allora sotto sovranità abbaside), tenendola in custodia per quasi un quarantennio, prima di restituirla alla devozione dei musulmani sunniti e sciiti in cambio di un congruo riscatto. I Carmati furono anche chiamati "i Fruttivendoli" (al-Baqliyya) per le loro abitudini alimentari strettamente vegetariane. (it)
 • 까라미타파(아랍어: قرامطة, Qarāmita, 영어: Qarmatians)는 역사적으로 존재하였던 시아파의 소규모 이스마일파(7이맘파) 분파 집단이다. 주로 (알아흐사, الأحساء) 지역에 분포하였는데, 899년 이 지역에 유토피아적 공화국을 건설하였다. 사상은 기존의 이슬람 사상과는 크게 다른 형태를 띠었다. 이들은 샤리아의 폐지와 부정, 부활의 부정, 최후의 심판의 부정 등을 교리로 채택하고 있었다. 일반적으로는 시아파의 분파로 분류되지만, (마흐디)에게서 오류를 발견한 후 시아 이맘조차 거부하고 독자적인 진리로의 길을 추구하였다는 점에서는 아주 이질적이다. 정치적으로는 압바스 왕조에 대한 반란으로 유명하다. 까라미타파의 수장 (아랍어: ابوطاهر سلیمان الجنّابی 아부 타히르 술라이만 알잔나비[*])는 바레인에 까라미타파 공화국을 건설하고 압바스군과 전투를 벌여 여러 지역에서 승리를 거두었다. 까라미타의 군대는 일반 무슬림들을 공격하고 약탈하였으며, 순례객과 대상도 공격하였다. 930년에는 메카에서 을 훔치고 카바를 파괴하였으며, 에 무슬림의 시체를 던져 넣는 등의 신성 모독을 저질러 메카에 치욕을 안겼다. 까라미타파가 이런 난폭한 행위를 한 이유는 근본적으로 순례의 의무를 폐지시키고, 이슬람의 순례, 단식, 예배 등이 내적 의미만을 지니는 단순한 종교적 상징일 뿐이라는 이들의 사상을 행동으로 입증하기 위함이었다. 까라미타파는 강경한 채식주의를 고수하여 바끌리야(al-Baqliyyah, 채소 상인)라고 불리기도 했다. 이들은 예멘, 바레인 등지에 11세기까지 남아 있었으나 차츰 쇠퇴하여 사라졌다. 까라미타파의 조직은 공산당 조직과 흡사했으며, 사회주의의 원시적 형태로 언급되기도 한다. (ko)
 • Karmaci – jeden z prądów ismailizmu, uznającego za siódmego i ostatniego imama szyickiego. Nazwa wzięła się prawdopodobnie od słowa aramejskiego ‘karmat’, znaczącego ‘tajemny nauczyciel’. Ruch zaczął działać w południowym Iraku, gdzie aramejski był nadal w powszechnym użyciu. Karmaci określani są czasem jako 'bolszewicy islamu', ponieważ głosili równość wszystkich stanów i kast, czym zdobyli szerokie poparcie wśród najbiedniejszej części społeczeństwa. Ruch karmatów zapoczątkował Abd Allah Ibn Majmun al-Kaddah, syn okulisty (arab. ‘kaddah’) z Chuzistanu, wtajemniczony przez ojca w wiedzę ezoteryczną. Do realizacji swoich celów politycznych imam Abd Allah zorganizował rozległą sieć konspiracyjną. Zdaniem Bielawskiego karmatyzm starał się zadowolić każdą grupę opozycyjną w kalifacie: „dla szyitów był to spisek szyicki przeciw sunnitom, dla charydżytów przyjmował zabarwienie demokracji społecznej, dla perskich nacjonalistów był to spisek antyarabski, dla wolnomyślicieli – obietnica zupełnego liberalizmu”Wśród adeptów podważano wiarę w islam sunnicki na rzecz ślepego posłuszeństwa wobec imama, podczas gdy sam imam był sceptykiem w sprawach religii. (pl)
 • Os carmatas (em árabe: قرامطة; transl.: Qarāmita , lit. "aqueles que escrevem em letras pequenas") foram uma seita do xiismo ismaelita que alcançou o seu auge entre os século IX e XI. O nome do grupo deriva do fundador, . (pt)
 • Карма́ты (араб. قرامطة‎) — крупная ветвь религиозно-политической секты исмаилитов, создавшие утопическую общину в Бахрейне, в 899 году отделившуюся от основной ветви исмаилитского движения. Карматы не признали основателя Фатимидского государства Убайдаллаха имамом и махди и ожидали пришествия истинного «сокрытого» имама Мухаммада ибн Исмаила (внука Джафара ас-Садика). (ru)
 • Карма́ти (араб. ‎ قرامطة‎ , Qarāmita) — прибічники найбільш радикальної із течій мусульманської шиїтської общини ісмаїлітів, що виникла в IX ст. в Південній Месопотамії. Із кінця IX ст. вони очолювали ряд повстань, найбільші з яких відбулися в Месопотамії (суч. Ірак), Бахрейні, Сирії. У 899 році перенесли центр своєї діяльності з Сирії до Персії. Кармати пропагували ідеали відновлення общинної власності на землю та загальної рівності. У X – кін. XI ст. в Бахрейні існувала держава карматів. Наприкінці XI – поч. XII ст. рух карматів припинив своє існування. (uk)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 1256582 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 19081 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 986341777 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:authorlink
 • Wilferd Madelung (en)
dbp:first
 • Wilferd (en)
dbp:last
 • Madelung (en)
dbp:pages
 • 660 (xsd:integer)
dbp:title
 • Ḳarmaṭī (en)
dbp:url
dbp:volume
 • 4 (xsd:integer)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • القرامطة نسبة للدولة القرمطية التي انشقت عن الدولة الفاطمية وقامت إثر ثورة اجتماعية وأخذت طابعا دينيا. انشأ القرامطة دولتهم في محافظة الأحساء الحالية في شرق السعودية. يعدها بعض الباحثين من أوائل الثورات الاشتراكية في العالم. اشتهر القرامطة أساسا بفضل ثورتهم ضد الخلافة العباسية. (ar)
 • Els càrmates (de l'àrab القرامطة, al-qarāmiṭa, en singular القرمطي, al-qarmaṭī) van ser un moviment políticoreligiós dels segles IX i X sorgit del xiisme ismaïlita. Se'ls tracta de vegades de moviment protocomunista i sempre de secta guerrera. No hi ha, en qualsevol cas, documentació abundant sobre ells. (ca)
 • Die Qarmaten (auch Karmaten, arabisch قرامطة, DMG Qarāmiṭa) waren eine messianische und radikale schiitische Gruppierung des 9., 10. und 11. Jahrhunderts, die ebenso wie die Fatimiden zu den Ismailiten zählt und auf Hamdan Qarmat (890–906) zurückgeht. (de)
 • Los cármatas (en árabe, القرامطة al-qarāmiṭa) fueron un movimiento político-religioso surgido del islam ismailí de los siglos IX y X. Se los trata a veces de movimiento protocomunista, y siempre de secta guerrera. No existe, en cualquier caso, documentación abundante sobre ellos. (es)
 • Qaramitah (bahasa Arab: قرامطة‎ Qarāmita; juga ditransliterasikan sebagai Qaramithah, Carmathian, Qarmathia, Karmathians) adalah suatu masyarakat beragama yang mencampurkan elemen Ismaili Shia Islam yang berpusat di al-Hasa (Arabia Timur), yang mendirikan republik masyarakat beragama utopia pada 899 M. Mereka dikensl karena melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Kekhalifahan Abbasiyah. Mekkah dikepung oleh pemimpin Qaramitah, , mereka juga melakukan penyerangan di sumur Zamzam dan membawa Hajar Aswad ketika musim haji tahun 930 M. (in)
 • カルマト派 (アラビア語: قرامطة‎) は、9世紀末から11世紀にかけて活動した、イスラーム教シーア派イスマーイール派の一分派。アッバース朝に対する反乱を起こし、アハサーを中心として独立勢力を築いた。 930年には率いるカルマト派が聖地マッカを占拠し、黒石を持ち去りザムザムの泉を死体で汚すなどの事件を起こしてイスラーム世界を震撼させた。その後もアッバース朝やファーティマ朝を脅かしたが、11世紀半ばに滅亡した。 (ja)
 • Os carmatas (em árabe: قرامطة; transl.: Qarāmita , lit. "aqueles que escrevem em letras pequenas") foram uma seita do xiismo ismaelita que alcançou o seu auge entre os século IX e XI. O nome do grupo deriva do fundador, . (pt)
 • Карма́ты (араб. قرامطة‎) — крупная ветвь религиозно-политической секты исмаилитов, создавшие утопическую общину в Бахрейне, в 899 году отделившуюся от основной ветви исмаилитского движения. Карматы не признали основателя Фатимидского государства Убайдаллаха имамом и махди и ожидали пришествия истинного «сокрытого» имама Мухаммада ибн Исмаила (внука Джафара ас-Садика). (ru)
 • Карма́ти (араб. ‎ قرامطة‎ , Qarāmita) — прибічники найбільш радикальної із течій мусульманської шиїтської общини ісмаїлітів, що виникла в IX ст. в Південній Месопотамії. Із кінця IX ст. вони очолювали ряд повстань, найбільші з яких відбулися в Месопотамії (суч. Ірак), Бахрейні, Сирії. У 899 році перенесли центр своєї діяльності з Сирії до Персії. Кармати пропагували ідеали відновлення общинної власності на землю та загальної рівності. У X – кін. XI ст. в Бахрейні існувала держава карматів. Наприкінці XI – поч. XII ст. рух карматів припинив своє існування. (uk)
 • The Qarmatians (Arabic: قرامطة‎, romanized: Qarāmiṭa; Persian: قرمطیان‎, romanized: Qarmatiān; also transliterated Carmathians, Qarmathians, Karmathians) were a syncretic branch of Sevener Ismaili Shia Islam. They were centred in al-Hasa (Eastern Arabia), where they established a religious-utopian republic in 899 CE. They are most known for their revolt against the Abbasid Caliphate. (en)
 • La karmatoj (arabe, القرامطة al-qarāmiṭa) estis politik-religia movado de la islamo ismaela de la 9-a kaj 10-a jarcentoj. Oni konsideras ilin kelkfoje kiel prakomunistoj, kaj ĉiam kiel militista sekto. Tamen, ne ekzistas abundaj informoj pri ili. En 902 la karmataj militistoj, gvidataj de Zikrawayh ibn Muhrawayh, konkeris kelkajn urbojn de la nordo de Sirio (Halepo, Homs, Hama). Ili estis venkitaj de la abazidaj trupoj iom poste. Alia estro, konata kiel la Viro de la Kamelino, atakis Damaskon, en kies batalo perdis sian vivon. Alia tria militisto, kiu konsideris sin mem Mahdi (persono kiu laŭ islama tradicio aperos en la tempofino), dum iom da tempo timigis parton de Sirio, ĝis la ekzekuto fare de la abazidoj en 904. Zikrawayh, estis mortigita en 907, per kio finiĝis tiaj sangaj epokoj en (eo)
 • Les Qarmates ou (rarement) Karmates (al-qarāmiṭa القرامطة) sont un courant dissident du chiisme ismaélien refusant de reconnaître le fatimide Ubayd Allah al-Mahdî comme imam, actifs surtout au Xe siècle en Irak, Syrie, Palestine et dans la région de Bahreïn où ils fondèrent un état (~903-1077) aux prétentions égalitaires - mais néanmoins esclavagiste -, qui contrôla pendant un siècle la côte d’Oman. Il y eut des Qarmates dans toutes les régions atteintes par les missions ismaélites : Yémen, Sind, Khorasan, Transoxiane. Ils entreprirent contre les Abbassides, puis contre les Fatimides, des excursions militaires (dont le sac de la Mecque et Médine en 930) qui leur valurent une réputation de guerriers cruels et sanguinaires. (fr)
 • I Carmati (in arabo: قرامطة‎, Qarāmiṭa, ossia "Quelli che scrivono in lettere minuscole", ma più probabilmente "i seguaci di [Hamdan] Qarmat") sono stati un gruppo ismailita millenarista stanziato nell'Arabia orientale () in cui nell'899 costituirono una repubblica utopica.Divennero particolarmente famosi nel mondo islamico per aver tuttavia trucidato pellegrini musulmani alla Mecca, insozzato la fonte di Zemzem e depredato la Pietra Nera della Kaʿba meccana (allora sotto sovranità abbaside), tenendola in custodia per quasi un quarantennio, prima di restituirla alla devozione dei musulmani sunniti e sciiti in cambio di un congruo riscatto. (it)
 • 까라미타파(아랍어: قرامطة, Qarāmita, 영어: Qarmatians)는 역사적으로 존재하였던 시아파의 소규모 이스마일파(7이맘파) 분파 집단이다. 주로 (알아흐사, الأحساء) 지역에 분포하였는데, 899년 이 지역에 유토피아적 공화국을 건설하였다. 사상은 기존의 이슬람 사상과는 크게 다른 형태를 띠었다. 이들은 샤리아의 폐지와 부정, 부활의 부정, 최후의 심판의 부정 등을 교리로 채택하고 있었다. 일반적으로는 시아파의 분파로 분류되지만, (마흐디)에게서 오류를 발견한 후 시아 이맘조차 거부하고 독자적인 진리로의 길을 추구하였다는 점에서는 아주 이질적이다. 까라미타파는 강경한 채식주의를 고수하여 바끌리야(al-Baqliyyah, 채소 상인)라고 불리기도 했다. 이들은 예멘, 바레인 등지에 11세기까지 남아 있었으나 차츰 쇠퇴하여 사라졌다. 까라미타파의 조직은 공산당 조직과 흡사했으며, 사회주의의 원시적 형태로 언급되기도 한다. (ko)
 • Karmaci – jeden z prądów ismailizmu, uznającego za siódmego i ostatniego imama szyickiego. Nazwa wzięła się prawdopodobnie od słowa aramejskiego ‘karmat’, znaczącego ‘tajemny nauczyciel’. Ruch zaczął działać w południowym Iraku, gdzie aramejski był nadal w powszechnym użyciu. Karmaci określani są czasem jako 'bolszewicy islamu', ponieważ głosili równość wszystkich stanów i kast, czym zdobyli szerokie poparcie wśród najbiedniejszej części społeczeństwa. Ruch karmatów zapoczątkował Abd Allah Ibn Majmun al-Kaddah, syn okulisty (arab. ‘kaddah’) z Chuzistanu, wtajemniczony przez ojca w wiedzę ezoteryczną. Do realizacji swoich celów politycznych imam Abd Allah zorganizował rozległą sieć konspiracyjną. Zdaniem Bielawskiego karmatyzm starał się zadowolić każdą grupę opozycyjną w kalifacie: „dla s (pl)
rdfs:label
 • Qarmatians (en)
 • قرامطة (ar)
 • Càrmata (ca)
 • Qarmaten (de)
 • Karmatoj (eo)
 • Cármata (es)
 • Qarmates (fr)
 • Qaramitah (in)
 • Carmati (it)
 • カルマト派 (ja)
 • 까라미타파 (ko)
 • Karmaci (pl)
 • Carmatas (pt)
 • Карматы (ru)
 • Кармати (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:influencedBy of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:combatant of
is dbp:opponents of
is dbp:relatedC of
is dbp:religion of
is dbp:sect of
is foaf:primaryTopic of