About: Public policy

An Entity of Type: book, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Public policy is a course of action created and/or enacted, typically by a government, in response to public, real-world problems. Beyond this broad definition, public policy has been conceptualized in a variety of ways. A popular way of understanding and engaging in public policy is through a series of stages known as "the policy cycle". The characterization of particular stages can vary, but a basic sequence is: agenda setting – formulation – legitimation – implementation – evaluation.

Property Value
dbo:abstract
 • السياسة العامة أو السياسات العامة هي الدليل محدد المبادئ للإجراءات التي تتخذها السلطات التنفيذية الإدارية لـ الدولة فيما يتعلق بفئة معينة من القضايا بطريقة تتماشى مع القانون والأعراف المؤسسية. وبشكل عام، يتمثل أساس السياسات العامة في مدى الالتزام بالقانون الوطني الدستوري الأساسي ذي الصلة وكذلك تنفيذ التشريعات مثل القانون الفيدرالي الأمريكي. كذلك تشمل الأسس الأخرى كلاً من التفسيرات والأنظمة القضائية والتي يتم اعتمادها بشكل عام من خلال تشريعات. تعرف مجموعة أخرى من العلماء هذا المصطلح باعتباره نظامًا يتضمن "خطط العمل، والإجراءات التشريعية، والقوانين والأولويات التمويلية المعنيّة بقضية معينة والتي تصدرها الجهة الحكومية أو أيٍ من ممثليها." وبهذا يمكننا القول أن السياسات العامة عادةً ما تتجسد في "الدساتير، والقوانين التشريعية، والأحكام القضائية." أما في الولايات المتحدة، فلا يشير هذا المفهوم إلى الإجراءات الناتجة عن السياسات المتخذة فحسب، بل يمتد لأكثر من ذلك ليشمل عملية صناعة القرار نفسها وكذلك تحليل القرارات الحكومية. وحيث إنه تخصصٌ أكاديميٌ، فإنه تتم دراسة السياسة العامة من قِبل الأساتذة والطلاب في كليات السياسة العامة من الجامعات الكبرى في جميع أنحاء العالم. ويطلق على الرابطة المهنية الأمريكية الخاصة بممارسي السياسات العامة وباحثيها وعلمائها وطلابها اسم الرابطة المعنية بتحليل السياسات العامة وإدارتها. (ar)
 • Public Policy (deutsch Staatstätigkeit) ist ein Begriff der Politikwissenschaft und bezeichnet die Summe der inhaltlichen Entscheidungen, Zielsetzungen und Aktivitäten der am Politikprozess Beteiligten. Es ist zudem ein interdisziplinäres staatswissenschaftliches Fach, das Fragestellungen im Spannungsfeld von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft behandelt. (de)
 • Veřejná politika (anglicky public policy) jsou záměrné aktivity a rozhodnutí vlády či jiných , která ovlivňují život společnosti. Termínu veřejná politika se užívá i k označení vědní disciplíny (public policy nebo policy science), která využívá přístupů a metod řady jiných společenských věd k analýze politických opatření či k jejich návrhu. (cs)
 • Une politique publique est un concept de science politique qui désigne les « interventions d’une autorité investie de puissance publique et de légitimité gouvernementale sur un domaine spécifique de la société ou du territoire ». La sociologie politique utilise ce concept afin d'analyser l'ensemble de ces interventions dans les différentes étapes de leur mise en œuvre, aussi bien que dans leur genèse ou au travers de leurs conséquences (il est alors question de « sociologie de l’action publique »). La science administrative tend plutôt à analyser et à évaluer une politique publique en fonction de sa capacité à atteindre les objectifs qui lui ont été assignés, ainsi qu'en fonction de l'efficacité des moyens déployés. Dans ce cadre, les politiques publiques peuvent également être décrites comme « un ensemble d'actions coordonnées, réalisées par une puissance publique, dans l'optique d'obtenir une modification ou une évolution d'une situation donnée ». Étudier leur impact permet de décrire la capacité qu'a une puissance publique à gérer les attentes et les problèmes propres à la société ou au pan de société concerné(e) et à agir en fonction d'une stratégie publique, de court, moyen ou long terme. Les domaines concernés peuvent être de toute nature : infrastructure, santé, famille, logement, emploi, formation professionnelle, recherche, fonction publique, crise, déficit... L’évaluation des politiques publiques, présentée comme un nouvel outil d’aide à la décision publique, est apparue aux États-Unis dans les années 1960 avant de se développer au Royaume-Uni, dans les pays scandinaves puis dans les autres démocraties occidentales vingt ans plus tard. La Commission européenne en a fait notamment une exigence règlementaire systématique dans le cadre des financements alloués aux États membres à partir des années 1990. (fr)
 • Las políticas públicas son los proyectos/actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y una administración pública con fines de satisfacer las necesidades de una sociedad.​ También se puede entender como las acciones, medidas regulatorias, leyes, y prioridades de gasto sobre un tema, promulgadas por una entidad gubernamental.​ La evolución del término va vinculado a las necesidades específicas de nuestro entorno social, cultural, político, económico, psicológico e institucional. Es decir, en el siglo XX, la toma de decisiones eran exclusivas desde gobierno, poseía el poder de crear, estructurar, modificar el ciclo de la política pública. En el siglo XXI, la participación de diversos actores es imprescindible en la toma de decisiones para formar una Gobernanza en cualquier territorio, se debe crear consenso y legitimidad en los asuntos públicos que se emprendan en cualquier sociedad. (es)
 • Kebijakan publik secara sederhana dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dinyatakan oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Kebijakan publik merupakan bentuk perwujudan dari sebuah tindakan pemerintah dalam menanggapi sesuatu, bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik. Pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan bagian dari kebijakan publik karena pilihan tersebut memiliki pengaruh atau dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. (in)
 • 公共政策(こうきょうせいさく、英: public policy)とは、民間部門だけでは処理・解決・準備できない国民全体に影響のある「公共」的な課題・問題に対処して政府や地方公共団体、つまりは国及び地方自治体などの公的政策部門が主導をとって、国民の社会・文化・生活の全てに於いて有益性・安全性・平等性・公共の福祉性などを、改善または増進させる目的で立案される施策及びその政治的計画方針をいう。 (ja)
 • Una politica pubblica è un piano di azioni coordinate che permette di guidare le decisioni e le azioni di una pluralità di attori, e di ottenere esiti razionali. Il termine "politica" può essere applicato a governi e amministrazioni pubbliche, ma anche a organizzazioni del settore privato. Ordini esecutivi presidenziali, politiche di trasporto locale, politiche per il personale, sono tutti esempi di politiche pubbliche. (it)
 • Public policy is a course of action created and/or enacted, typically by a government, in response to public, real-world problems. Beyond this broad definition, public policy has been conceptualized in a variety of ways. A popular way of understanding and engaging in public policy is through a series of stages known as "the policy cycle". The characterization of particular stages can vary, but a basic sequence is: agenda setting – formulation – legitimation – implementation – evaluation. Officials considered as policymakers bear responsibility to reflect the interests of a host of different stakeholders. Policy design entails conscious and deliberate effort to define policy aims and map them instrumentally. Academics and other experts in policy studies have developed a range of tools and approaches to help in this task. (en)
 • 공공정책(公共政策, 영어: Public Policy)은 정부 또는 공공기관이 문제를 해결하거나 목표를 달성하기 위하여 결정한 행동 방침 또는 지침이다. 법령, 사업, 사업계획, 결정 등 여러 형태로 표현된다. 정부가 가진 합법적인 강제력이 수반되기 때문에, 만약 이에 반하는 행동을 할 때는 벌금, 규제 등의 제재를 받을 수 있다. (ko)
 • Polityka publiczna (ang. public policy) – sfera, czy dziedzina zracjonalizowanych i systemowych działań państwa i społeczeństwa wokół problemów publicznych. Jest to także dyscyplina nauk społecznych (policy sciences, public affairs) w krajach zachodnich, zwłaszcza anglosaskich. Polityka publiczna jak dyscyplina nauk społecznych wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych i anglosaskiej tradycji pragmatyzmu i empiryzmu. Harold Lasswell jest uznawany za twórcę nauki o politykach publicznych jako odrębnej dziedziny wiedzy (policy sciences). Dużą rolę odegrał jego esej Policy Orientation zawarty w publikacji The Policy Sciencies z 1951 roku. Lasswell uznawał tę naukę za stosowaną dziedzinę wiedzy (problem-solving discipline). Według Lasswella cechy tej nauki są takie: * podejście wielodyscyplinarne (polityki sektorowe można bowiem zrozumieć dostrzegając skalę ich zależności od stanu innych polityk), * skoncentrowanie na kontekście, w jakim występują dane problemy, które mają stać się przedmiotem analiz i prób ich rozwiązania, * orientacja normatywna (zakorzenienie w humanistycznych wartościach). Bazuje na spostrzeżeniu, że dana grupa społeczna zaczyna rozwiązywać określone problemy, gdy nakazują jej to wartości, które wyznaje). W Polsce polityka publiczna jako dyscyplina wiedzy znajduje się w stanie początkowego rozwoju. Na uczelniach wyższych istnieją tylko nieliczne ośrodki analiz polityk. Rzadko są wykładane jako osobny przedmiot. Punktem zwrotnym stało się jednak wpisanie przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego nauki o polityce publicznej na oficjalną listę nauk społecznych. Część uczelni podjęła próbę uruchomienia odrębnego kierunku „polityka publiczna”, niektóre wprowadzają do nauczania przedmiot polityka publiczna. Natomiast termin „polityka publiczna” jako dziedzina działań publicznych nie został w pełni przyjęty do praktyki ich opisu. Niemniej jednak sytuacja zmienia się. Termin jest coraz częściej stosowany w dokumentach publicznych i analizach eksperckich. (pl)
 • Política pública, comumente referida no plural políticas públicas, é a soma das atividades dos governos, que agem diretamente ou através de delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos. De uma forma ainda mais abrangente, pode-se considerar as Políticas Públicas como "o que o governo escolhe fazer ou não fazer". Vargas Velasques define o termo como "conjunto de sucessivas iniciativas, decisões e ações do regime político frente a situações socialmente problemáticas e que buscam a resolução delas, ou pelo menos trazê-las a níveis manejáveis". Já para Maria Paula Dallari Bucci, atenta à distinção realizada por Ronald Dworkin entre “principles” e “policies” e à teorização de Robert Alexy sobre ações positivas do Estado, “políticas públicas são programas de ação governamental visando a coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados. Políticas públicas são metas coletivas conscientes e, como tais, um problema de direito público, em sentido lato.”. A política pública é concebida como o conjunto de ações desencadeadas pelo Estado - no caso brasileiro, nas escalas federal, estadual e municipal -, com vistas ao atendimento a determinados setores da sociedade civil. Elas podem ser desenvolvidas em parcerias com organizações não governamentais e, como se verifica mais recentemente, com a iniciativa privada. Tradicionalmente são compostas baseadas em 4 elementos centrais: Dependem do envolvimento do governo, da percepção de um problema, da definição de um objetivo e da configuração de um processo de ação. (pt)
 • Державна (публічна) політика — принципове керівництво до дії для органів державної влади, насамперед органів виконавчої влади, що стосується певних напрямків їх діяльності, відповідне законам і соціальним звичаям. Підставами державної (публічної) політики є конституційні закони і правила, тлумачення законів і правове регулювання. Державну (публічну) політику визначають також як «систему дій, регулятивних заходів, законів, і фінансових пріоритетів з того чи іншого напрямку, проголошену органом державної влади або його представниками». Державна (публічна) політика зазвичай втілюється в «конституціях, законодавчих актах і судових рішеннях» . У понятті «державна політика» підкреслюється активна роль держави при формуванні та здійсненні цілей державного управління: "Державна політика — це сфера діяльності на стику політичної та управлінської. У ній відбувається вироблення та узгодження з основними політичними суб'єктами системи цілей державного управління, а також доведення цієї системи цілей до суб'єктів, які здійснюють державне управління "(Кара-Мурза С. Г.). У понятті «публічна політика», що прийшло в українську мову з країн Заходу, виділяється орієнтація держави на реалізацію особистих і громадян: "Публічна політика — це діяльність, що характеризується системною взаємодією держави, приватного сектора, інститутів громадянського суспільства, різноманітних соціальних, професійних груп і шарів, громадських об'єднань з приводу реалізації особистих і суспільних інтересів, виробництва, розподілу та використання громадських ресурсів і благ з урахуванням волевиявлення народу або населення певних територій "(Міхєєв В. А.). (uk)
 • Государственная (публичная) политика — принципиальное руководство к действию для органов государственной власти, прежде всего органов исполнительной власти, касающееся определённых направлений их деятельности, соответствующее законам и социальным обычаям. Основаниями государственной (публичной) политики являются конституционные законы и правила, толкование законов и правовое регулирование. Государственную (публичную) политику определяют также как «систему действий, регулятивных мер, законов, и финансовых приоритетов по тому или иному направлению, провозглашенную органом государственной власти или его представителями». Государственная (публичная) политика обычно воплощается в «конституциях, законодательных актах и судебных решениях». В понятии «государственная политика», традиционном для российской науки, подчёркивается активная роль государства при формировании и осуществлении целей государственного управления: «Государственная политика — это сфера деятельности на стыке политической и управленческой. В ней происходит выработка и согласование с основными политическими субъектами системы целей государственного управления, а также доведение этой системы целей до субъектов, осуществляющих государственное управление» (Кара-Мурза С. Г.). В понятии «публичная политика», пришедшем в русский язык из стран Запада, выделяется ориентация государства на реализацию личных и общественных интересов граждан: «Публичная политика — это деятельность, характеризующаяся системным взаимодействием государства, частного сектора, институтов гражданского общества, многообразных социальных, профессиональных групп и слоёв, общественных объединений по поводу реализации личных и общественных интересов, производства, распределения и использования общественных ресурсов и благ с учётом волеизъявления народа или населения определённых территорий» (Михеев В. А.). (ru)
 • 公共政策(英語:Public policy)是政府或其他社会公共权威部门,在特定时期为解决公共事務或公共问题所采取的政策、选择,立法與司法機構所制定法規中會包含這些執政原則,通常有广泛而深远的影响或后果。主要以政府的法律、法规、决策和行动表现出来。公共政策是政府施展其职能的主要手段,属于一种公共物品。 (zh)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 153324 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 38250 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1026244985 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Public Policy (deutsch Staatstätigkeit) ist ein Begriff der Politikwissenschaft und bezeichnet die Summe der inhaltlichen Entscheidungen, Zielsetzungen und Aktivitäten der am Politikprozess Beteiligten. Es ist zudem ein interdisziplinäres staatswissenschaftliches Fach, das Fragestellungen im Spannungsfeld von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft behandelt. (de)
 • Veřejná politika (anglicky public policy) jsou záměrné aktivity a rozhodnutí vlády či jiných , která ovlivňují život společnosti. Termínu veřejná politika se užívá i k označení vědní disciplíny (public policy nebo policy science), která využívá přístupů a metod řady jiných společenských věd k analýze politických opatření či k jejich návrhu. (cs)
 • Kebijakan publik secara sederhana dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dinyatakan oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Kebijakan publik merupakan bentuk perwujudan dari sebuah tindakan pemerintah dalam menanggapi sesuatu, bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik. Pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan bagian dari kebijakan publik karena pilihan tersebut memiliki pengaruh atau dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. (in)
 • 公共政策(こうきょうせいさく、英: public policy)とは、民間部門だけでは処理・解決・準備できない国民全体に影響のある「公共」的な課題・問題に対処して政府や地方公共団体、つまりは国及び地方自治体などの公的政策部門が主導をとって、国民の社会・文化・生活の全てに於いて有益性・安全性・平等性・公共の福祉性などを、改善または増進させる目的で立案される施策及びその政治的計画方針をいう。 (ja)
 • Una politica pubblica è un piano di azioni coordinate che permette di guidare le decisioni e le azioni di una pluralità di attori, e di ottenere esiti razionali. Il termine "politica" può essere applicato a governi e amministrazioni pubbliche, ma anche a organizzazioni del settore privato. Ordini esecutivi presidenziali, politiche di trasporto locale, politiche per il personale, sono tutti esempi di politiche pubbliche. (it)
 • 공공정책(公共政策, 영어: Public Policy)은 정부 또는 공공기관이 문제를 해결하거나 목표를 달성하기 위하여 결정한 행동 방침 또는 지침이다. 법령, 사업, 사업계획, 결정 등 여러 형태로 표현된다. 정부가 가진 합법적인 강제력이 수반되기 때문에, 만약 이에 반하는 행동을 할 때는 벌금, 규제 등의 제재를 받을 수 있다. (ko)
 • 公共政策(英語:Public policy)是政府或其他社会公共权威部门,在特定时期为解决公共事務或公共问题所采取的政策、选择,立法與司法機構所制定法規中會包含這些執政原則,通常有广泛而深远的影响或后果。主要以政府的法律、法规、决策和行动表现出来。公共政策是政府施展其职能的主要手段,属于一种公共物品。 (zh)
 • السياسة العامة أو السياسات العامة هي الدليل محدد المبادئ للإجراءات التي تتخذها السلطات التنفيذية الإدارية لـ الدولة فيما يتعلق بفئة معينة من القضايا بطريقة تتماشى مع القانون والأعراف المؤسسية. وبشكل عام، يتمثل أساس السياسات العامة في مدى الالتزام بالقانون الوطني الدستوري الأساسي ذي الصلة وكذلك تنفيذ التشريعات مثل القانون الفيدرالي الأمريكي. كذلك تشمل الأسس الأخرى كلاً من التفسيرات والأنظمة القضائية والتي يتم اعتمادها بشكل عام من خلال تشريعات. (ar)
 • Las políticas públicas son los proyectos/actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y una administración pública con fines de satisfacer las necesidades de una sociedad.​ También se puede entender como las acciones, medidas regulatorias, leyes, y prioridades de gasto sobre un tema, promulgadas por una entidad gubernamental.​ (es)
 • Une politique publique est un concept de science politique qui désigne les « interventions d’une autorité investie de puissance publique et de légitimité gouvernementale sur un domaine spécifique de la société ou du territoire ». (fr)
 • Public policy is a course of action created and/or enacted, typically by a government, in response to public, real-world problems. Beyond this broad definition, public policy has been conceptualized in a variety of ways. A popular way of understanding and engaging in public policy is through a series of stages known as "the policy cycle". The characterization of particular stages can vary, but a basic sequence is: agenda setting – formulation – legitimation – implementation – evaluation. (en)
 • Polityka publiczna (ang. public policy) – sfera, czy dziedzina zracjonalizowanych i systemowych działań państwa i społeczeństwa wokół problemów publicznych. Jest to także dyscyplina nauk społecznych (policy sciences, public affairs) w krajach zachodnich, zwłaszcza anglosaskich. Natomiast termin „polityka publiczna” jako dziedzina działań publicznych nie został w pełni przyjęty do praktyki ich opisu. Niemniej jednak sytuacja zmienia się. Termin jest coraz częściej stosowany w dokumentach publicznych i analizach eksperckich. (pl)
 • Política pública, comumente referida no plural políticas públicas, é a soma das atividades dos governos, que agem diretamente ou através de delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos. De uma forma ainda mais abrangente, pode-se considerar as Políticas Públicas como "o que o governo escolhe fazer ou não fazer". Vargas Velasques define o termo como "conjunto de sucessivas iniciativas, decisões e ações do regime político frente a situações socialmente problemáticas e que buscam a resolução delas, ou pelo menos trazê-las a níveis manejáveis". (pt)
 • Государственная (публичная) политика — принципиальное руководство к действию для органов государственной власти, прежде всего органов исполнительной власти, касающееся определённых направлений их деятельности, соответствующее законам и социальным обычаям. Основаниями государственной (публичной) политики являются конституционные законы и правила, толкование законов и правовое регулирование. (ru)
 • Державна (публічна) політика — принципове керівництво до дії для органів державної влади, насамперед органів виконавчої влади, що стосується певних напрямків їх діяльності, відповідне законам і соціальним звичаям. Підставами державної (публічної) політики є конституційні закони і правила, тлумачення законів і правове регулювання. (uk)
rdfs:label
 • Public policy (en)
 • سياسة عامة (ar)
 • Veřejná politika (cs)
 • Public Policy (de)
 • Políticas públicas (es)
 • Kebijakan publik (in)
 • Politique publique (fr)
 • Politica pubblica (it)
 • 公共政策 (ja)
 • 공공정책 (ko)
 • Polityka publiczna (pl)
 • Política pública (pt)
 • Государственная политика (ru)
 • Державна політика (uk)
 • 公共政策 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:almaMater of
is dbo:education of
is dbo:field of
is dbo:genre of
is dbo:industry of
is dbo:knownFor of
is dbo:mainInterest of
is dbo:nonFictionSubject of
is dbo:occupation of
is dbo:profession of
is dbo:service of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:category of
is dbp:data of
is dbp:discipline of
is dbp:distinctions of
is dbp:education of
is dbp:field of
is dbp:fields of
is dbp:focus of
is dbp:genre of
is dbp:industry of
is dbp:keywords of
is dbp:knownFor of
is dbp:mainInterests of
is dbp:occupation of
is dbp:practiceAreas of
is dbp:profession of
is dbp:purpose of
is dbp:scope of
is dbp:subDiscipline of
is dbp:subject of
is dbp:type of
is gold:hypernym of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License