Primary education is typically the first stage of formal education, coming after preschool and before secondary school. Primary education takes place in primary school, the elementary school or first and middle school depending on the location. The International Standard Classification of Education considers primary education as a single-phase where programmes are typically designed to provide fundamental skills in reading, writing and mathematics and to establish a solid foundation for learning. This is ISCED Level 1: Primary education or first stage of basic education.

Property Value
dbo:abstract
 • التعليم الأساسي هي المرحلة الدراسية الابتدائية والإعدادية معا، إذ تحوي هذه المرحلة التسع السنوات الدراسية التي تسبق التعليم الثانوي. بعد التعليم الأساسي يحق للتلميذ الاختيار بين المدارس المهنية والتعليم الثانوي بشعبه المختلفة (، ، ، ).تنقسم هذه المرحلة في عدد من البلدان لمرحلتين مرحلة اولي تنطلق من سن السادسة سنوات الي سن الثانية عشر تليها مباشرة المرحلة الاعدادية بثلاثة سنواتتعريف التعليم الأساسي:هناك العديد من التعريفات للتعليم الأساسي أحد هذه التعريفات "هو القدر الأساسي من المعارف والعلوم التي تلتزم الدولة بنشرها بين شعبها وهي تختلف في عدد السنين والمراحل من دولة لاخرى (ar)
 • Základní nebo primární (elementární) vzdělání sestává z prvních let formálního strukturovaného vzdělání, které probíhá během dětství. Ve většině zemí je absolvování základního vzdělání pro děti povinné (i když mnohé právní systémy[které?] dovolují, aby jej poskytli rodiče). Povinné vzdělání začíná obvykle mezi 4. a 7. rokem dítěte. Dělení mezi primárním a sekundárním vzděláním se v různých zemích liší, začíná mezi 12. a 16. rokem dítěte. Primární vzdělání se obvykle poskytuje ve školách, kde děti zůstanou v nepřítomnosti rodičů nebo jiných rušících faktorů, v rovnoměrně postupujících třídách. Po dokončení primárního vzdělání dítě pokračuje sekundárním vzděláním. Děti se obvykle učí ve třídách s jedním učitelem, který je primárně odpovědný za jejich vzdělání a prospěch v daném roce. Tomuto učiteli mohou v různých třídách asistovat specializovaní učitelé určitých předmětů jako nebo tělesná výchova. Důležitým aspektem primárního vzdělávacího systému je kontinuální výuka jedním učitelem a možnost utvoření blízkých vztahů s ostatními žáky. Hlavním cílem primárního vzdělání je dosažení základní gramotnosti (umět číst a psát) a u všech žáků, stejně jako načrtnutí základů vědy, zeměpisu, historie a jiných společenských věd. Více než 100 milionů dětí na světě - většinou v rozvojových zemích nemá k základnímu vzdělání přístup. Příčinou je nedostatek škol, učitelů a chudoba - rodina buď nemá na školné nebo potřebuje dětskou práci pro vlastní obživu. V takovém případě často pošle do školy jen některé děti, většinou syny. Proto je jedním z Rozvojových cílů tisíciletí zajistit základní vzdělání pro všechny dívky i chlapce do roku 2015. (cs)
 • L'educació primària és l'etapa de l'ensenyament formal que s'encarrega de l'alfabetització de l'alumne i de transmetre-li els continguts culturals més bàsics de manera que pugui entendre el món que l'envolta i motivar-se per aprendre. Equival al nivell 1 d'instrucció de l'ISCED. Els continguts inclouen lectoescriptura en la llengua de l'escola, càlcul bàsic, coneixements del medi social i natural i en la majoria de casos ensenyaments artístics elementals. Es pot introduir també un segon idioma. En la majoria de països és una etapa de l'educació obligatòria, tot i que amb absentisme escolar per les condicions socioeconòmiques i desigualtats entre nens i nenes (que pot arribar al 40% en alguns països subsaharians). Originàriament està dirigida a infants (de 5 a 8 anys és la mitjana d'inici) fins a l'adolescència. Evidentment, però, els mateixos continguts mínims s'han de poder ensenyar als adults per erradicar l'analfabetisme. A molts Estats s'hi distingeix una etapa d'educació inicial, infantil o preescolar, no obligatòria, que antecedeix l'educació primària. A Espanya l'educació primària consta de sis cursos i s'inicia l'any quan el nen o nena fa sis anys. Es divideix en tres cicles de dos anys cadascun on les matèries són impartides per mestres amb la titulació específica per a aquesta etapa i ocasionalment amb altres docents i professionals de suport. Aconseguir una educació primària universal com a garantia per a altres drets humans és un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible per al 2030. Falta escolaritzar 121 milions de nens i nenes per a assolir-lo. (ca)
 • Die Grundschulpädagogik ist allgemein die Pädagogik für das Handeln an Grundschulen beziehungsweise in Primarstufen. (de)
 • Hezkuntza-sistema ofizialetan, lehen hezkuntza haur hezkuntzaren ondoren 6-12 urte bitarteko haurrek, kasu gehienetan, jasotzen duten hezkuntza-aldia da, derrigorrezkoa eta doakoa da herrialde gehienetan. Hezkuntza aldi honetako helburuak haurraren irakurmean garatzea, haurrak modu zuzenean idatzi eta kalkulu aritmetikoa ikasi, gizarte eta naturaren oinarrizko ezaupideak jaso, zentzu artistikoa garatu eta giza-harremanak eta afektibitatea garatzea izaten dira. Lehen hezkuntzaren ondorengo hezkuntza-aldia bigarren hezkuntza da. (eu)
 • La educación primaria (también conocida como educación básica, enseñanza básica, enseñanza elemental, enseñanza primaria, estudios básicos, primarios o TES/DI) es la que asegura la correcta alfabetización, es decir, que enseña a leer, escribir, cálculo básico y algunos de los conceptos culturales considerados imprescindibles, denominadas competencias básicas y competencias clave. La primera alude al conjunto de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto; y la segunda, hace referencia a las competencias que toda persona necesita para su desarrollo personal, según recoge la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente (2006/962/CE). Su finalidad es proporcionar a los estudiantes una formación común que haga posible el desarrollo de las capacidades y habilidades individuales motrices, de equilibrio personal; de relación y de actuación social con la adquisición de los elementos básicos culturales; los aprendizajes anteriormente mencionados. La educación primaria, también conocida como la educación elemental, es la primera de seis años establecidos y estructurados de la educación que se produce desde los 6 años hasta los 12 años, dependiendo de cada país. Anterior a esta encontramos la etapa conocida como Educación Infantil. Los países exigen que los niños reciban una educación primaria y en muchos, es aceptable para los padres disponer del plan de estudios aprobado. Es el primer paso para la educación secundaria y superior. En la mayoría de países constituye una enseñanza obligatoria y se imparte en escuelas o colegios. Esto exige que el niño se apropie del código escrito, como posibilidad de significación y construcción del sentido, y no solo como decodificación fonética.​ De aquí se desprende la importancia de la estimulación en forma oral, ya que los niños escribirán de acuerdo a lo que escuchan y hablan. Enriquecer los contextos es importante para que los niños puedan ser estimulados desde edades tempranas. (es)
 • Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak. Pendidikan dasar menjadi dasar bagi jenjang pendidikan menengah. Periode pendidikan dasar ini adalah selama 6 tahun. Di akhir masa pendidikan dasar, para siswa diharuskan mengikuti dan lulus dari Ujian Nasional (UN). Kelulusan UN menjadi syarat untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat selanjutnya (SMP/MTs). (in)
 • L’enseignement primaire, ou l’école primaire, est, dans plusieurs pays, le premier degré de l’enseignement. Il permet notamment l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et des bases des mathématiques. Les enfants entreprennent leurs études primaires vers l’âge de 6 ans et les achèvent vers l’âge de 11 ans. La maternelle dans les écoles du Québec ne fait pas partie du parcours primaire. En effet, certaines écoles offrent la maternelle mais puisque ce n’est pas obligatoire ; elle n'est pas considérée comme une année du primaire. (fr)
 • Primary education is typically the first stage of formal education, coming after preschool and before secondary school. Primary education takes place in primary school, the elementary school or first and middle school depending on the location. The International Standard Classification of Education considers primary education as a single-phase where programmes are typically designed to provide fundamental skills in reading, writing and mathematics and to establish a solid foundation for learning. This is ISCED Level 1: Primary education or first stage of basic education. (en)
 • 初等教育(しょとうきょういく, Primary education)は、通常5-7歳から開始される段階の教育であり、ISCEDではレベル1に分類され、大抵6年間である。 これはISCEDレベル0の就学前教育(幼稚園や認定こども園など)の後に続く過程であり、言語の読解・綴字(識字)、基礎計算などの人間の社会生活能力の育成が重要視され、大部分の国で義務教育・となっている。 国際連合のミレニアム開発目標においては、「(2A) 2015年までに、全ての子どもが男女の区別なく初等教育の全課程を修了できるようにする」と合意されている。 (ja)
 • 초등 교육(初等敎育, 영어: Primary Education)은 국가 중심의 중 첫 번째 단계이며, 중등 교육의 이전 단계이다. (ko)
 • Met basisonderwijs of primair onderwijs wordt het onderwijs bedoeld aan kinderen in de leeftijd van ongeveer vier jaar tot twaalf jaar (soms tot 13 of 14 jaar). In de meeste ontwikkelde landen is het basisonderwijs verplicht via de leerplicht. In het basisonderwijs worden elementaire zaken onderwezen als rekenen en taal. Het basisonderwijs heeft daarmee een belangrijke functie in het voorkomen van analfabetisme. Het recht op basisonderwijs is opgenomen als artikel 26 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. (nl)
 • O ensino primário, educação primária ou instrução primária constitui o primeiro estágio da educação escolar de diversos países, sendo normalmente realizado por crianças com idade a partir dos seis anos. Conforme o sistema educativo, a sua duração pode variar, sendo normalmente, precedido pela educação pré-escolar e seguido pelo ensino secundário. A sua designação oficial também pode variar de país para país, sendo frequentes denominações alternativas como "ensino fundamental", "ensino elementar" ou "ensino de base". Internacionalmente, a educação primária é considerada o primeiro estágio da educação básica e corresponde ao nível 1 da Classificação Internacional Normalizada da Educação (ISCED). Contudo, nos sistemas educativos de alguns países, o ensino primário pode incluir também os níveis 0 e 2 do ISCED. Na grande maioria dos países, o ensino primário é obrigatório para as crianças dentro certos limites de idade. Além de ser realizado em escolas primárias, em certos países o ensino primário pode alternativamente ser ministrado em casa pelos próprios pais do aluno, os quais recebem autorização para isso dentro de certas condições. A transição do ensino primário para o ensino secundário pode variar de acordo com o sistema educativo, mas geralmente ocorre por volta dos 11 ou 12 anos de idade. Alguns sistemas educativos dispõem de um estágio de ensino intermédio ou preparatório, para a transição entre o primário e o secundário, com a passagem para o ensino secundário a fazer-se apenas por volta dos 14 anos. Os principais objetivos do ensino primário são fazer com que os seus alunos obtenham a literacia e a numeracia básicas, bem como conhecimentos elmentares de ciências, geografia, história, matemática e outras ciências sociais. A prioridade relativa das várias áreas, bem como os métodos para as ministrar, são assunto de acesos debates políticos e pedagógicos. Tipicamente, o ensino primário é realizado em classes sequenciais, com os alunos a transitarem para a classe seguinte em cada ano, até o completarem totalmente e transitarem para o seguinte estágio educativo. As crianças são normalmente integradas numa turma a cargo de um único professor que será o responsável principal pela sua educação. Este professor pode ser auxiliado por outros professores especializados em certas disciplinas como a música ou a educação física. Normalmente, o mesmo professor continua a ter a seu cargo a mesma turma durante toda a sua permanência no ensino primário, acompanhando-a nas transições de classe. A continuidade com o mesmo professor e a oportunidade que isso permite de construir uma relação de proximidade com o aluno é uma das caraterísticas mais notáveis do ensino primário. Tradicionalmente, várias formas de castigos corporais têm sido uma parte integrar da educação de crianças. No entanto, particularmente no Mundo Ocidental, esta prática tem sido criticada e, em alguns caso, proibida por lei. (pt)
 • Начальное образование — это первый этап общего образования детей. Получая начальное образование, дети приобретают первые знания об окружающем мире, навыки общения и решения прикладных задач. На этом этапе формируется и начинает развиваться личность ребёнка, что подчеркивает важность начального образования для общества и страны. В России начальное общее образование считается обязательным и общедоступным. Обучение детей в начальных школах обычно начинается с возраста семи лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. Начальное образование формирует общеучебные навыки и умения, уровень освоения которых в значительной мере определяет успешность всего последующего обучения. Школьники, успешно завершившие начальное общее образование, продолжают обучение на ступени общего образования. (ru)
 • Початкова освіта — це перший етап загальної освіти дітей. Отримуючи початкову освіту, діти набувають перші знання про навколишній світ, навички спілкування та вирішення прикладних завдань. На цьому етапі формується і починає розвиватися особистість дитини, що підкреслює важливість початкової освіти для суспільства та держави. В Україні початкова загальна освіта вважається обов'язковою і загальнодоступною. Навчання дітей у початкових школах зазвичай починається з віку шести років шести місяців, при відсутності протипоказань за станом здоров'я, але не пізніше досягнення ними віку восьми років. Початкова освіта формує загальнонавчальні навички та вміння, рівень освоєння яких значною мірою визначає успішність всього подальшого навчання. Школярі, що успішно завершили початкову загальну освіту, продовжують навчання на ступені загальної освіти. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 11722032 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 15233 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 982681097 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:author
 • UNESCO (en)
dbp:documenturl
dbp:license
 • CC BY-SA 3.0 IGO (en)
dbp:publisher
 • UNESCO (en)
dbp:source
 • UNESCO (en)
dbp:title
 • Empowering students for just societies: a handbook for primary school teachers (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
rdf:type
rdfs:comment
 • التعليم الأساسي هي المرحلة الدراسية الابتدائية والإعدادية معا، إذ تحوي هذه المرحلة التسع السنوات الدراسية التي تسبق التعليم الثانوي. بعد التعليم الأساسي يحق للتلميذ الاختيار بين المدارس المهنية والتعليم الثانوي بشعبه المختلفة (، ، ، ).تنقسم هذه المرحلة في عدد من البلدان لمرحلتين مرحلة اولي تنطلق من سن السادسة سنوات الي سن الثانية عشر تليها مباشرة المرحلة الاعدادية بثلاثة سنواتتعريف التعليم الأساسي:هناك العديد من التعريفات للتعليم الأساسي أحد هذه التعريفات "هو القدر الأساسي من المعارف والعلوم التي تلتزم الدولة بنشرها بين شعبها وهي تختلف في عدد السنين والمراحل من دولة لاخرى (ar)
 • Die Grundschulpädagogik ist allgemein die Pädagogik für das Handeln an Grundschulen beziehungsweise in Primarstufen. (de)
 • Hezkuntza-sistema ofizialetan, lehen hezkuntza haur hezkuntzaren ondoren 6-12 urte bitarteko haurrek, kasu gehienetan, jasotzen duten hezkuntza-aldia da, derrigorrezkoa eta doakoa da herrialde gehienetan. Hezkuntza aldi honetako helburuak haurraren irakurmean garatzea, haurrak modu zuzenean idatzi eta kalkulu aritmetikoa ikasi, gizarte eta naturaren oinarrizko ezaupideak jaso, zentzu artistikoa garatu eta giza-harremanak eta afektibitatea garatzea izaten dira. Lehen hezkuntzaren ondorengo hezkuntza-aldia bigarren hezkuntza da. (eu)
 • Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak. Pendidikan dasar menjadi dasar bagi jenjang pendidikan menengah. Periode pendidikan dasar ini adalah selama 6 tahun. Di akhir masa pendidikan dasar, para siswa diharuskan mengikuti dan lulus dari Ujian Nasional (UN). Kelulusan UN menjadi syarat untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat selanjutnya (SMP/MTs). (in)
 • L’enseignement primaire, ou l’école primaire, est, dans plusieurs pays, le premier degré de l’enseignement. Il permet notamment l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et des bases des mathématiques. Les enfants entreprennent leurs études primaires vers l’âge de 6 ans et les achèvent vers l’âge de 11 ans. La maternelle dans les écoles du Québec ne fait pas partie du parcours primaire. En effet, certaines écoles offrent la maternelle mais puisque ce n’est pas obligatoire ; elle n'est pas considérée comme une année du primaire. (fr)
 • Primary education is typically the first stage of formal education, coming after preschool and before secondary school. Primary education takes place in primary school, the elementary school or first and middle school depending on the location. The International Standard Classification of Education considers primary education as a single-phase where programmes are typically designed to provide fundamental skills in reading, writing and mathematics and to establish a solid foundation for learning. This is ISCED Level 1: Primary education or first stage of basic education. (en)
 • 初等教育(しょとうきょういく, Primary education)は、通常5-7歳から開始される段階の教育であり、ISCEDではレベル1に分類され、大抵6年間である。 これはISCEDレベル0の就学前教育(幼稚園や認定こども園など)の後に続く過程であり、言語の読解・綴字(識字)、基礎計算などの人間の社会生活能力の育成が重要視され、大部分の国で義務教育・となっている。 国際連合のミレニアム開発目標においては、「(2A) 2015年までに、全ての子どもが男女の区別なく初等教育の全課程を修了できるようにする」と合意されている。 (ja)
 • 초등 교육(初等敎育, 영어: Primary Education)은 국가 중심의 중 첫 번째 단계이며, 중등 교육의 이전 단계이다. (ko)
 • Met basisonderwijs of primair onderwijs wordt het onderwijs bedoeld aan kinderen in de leeftijd van ongeveer vier jaar tot twaalf jaar (soms tot 13 of 14 jaar). In de meeste ontwikkelde landen is het basisonderwijs verplicht via de leerplicht. In het basisonderwijs worden elementaire zaken onderwezen als rekenen en taal. Het basisonderwijs heeft daarmee een belangrijke functie in het voorkomen van analfabetisme. Het recht op basisonderwijs is opgenomen als artikel 26 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. (nl)
 • L'educació primària és l'etapa de l'ensenyament formal que s'encarrega de l'alfabetització de l'alumne i de transmetre-li els continguts culturals més bàsics de manera que pugui entendre el món que l'envolta i motivar-se per aprendre. Equival al nivell 1 d'instrucció de l'ISCED. Els continguts inclouen lectoescriptura en la llengua de l'escola, càlcul bàsic, coneixements del medi social i natural i en la majoria de casos ensenyaments artístics elementals. Es pot introduir també un segon idioma. (ca)
 • Základní nebo primární (elementární) vzdělání sestává z prvních let formálního strukturovaného vzdělání, které probíhá během dětství. Ve většině zemí je absolvování základního vzdělání pro děti povinné (i když mnohé právní systémy[které?] dovolují, aby jej poskytli rodiče). Povinné vzdělání začíná obvykle mezi 4. a 7. rokem dítěte. Dělení mezi primárním a sekundárním vzděláním se v různých zemích liší, začíná mezi 12. a 16. rokem dítěte. (cs)
 • La educación primaria (también conocida como educación básica, enseñanza básica, enseñanza elemental, enseñanza primaria, estudios básicos, primarios o TES/DI) es la que asegura la correcta alfabetización, es decir, que enseña a leer, escribir, cálculo básico y algunos de los conceptos culturales considerados imprescindibles, denominadas competencias básicas y competencias clave. La primera alude al conjunto de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto; y la segunda, hace referencia a las competencias que toda persona necesita para su desarrollo personal, según recoge la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente (2006/962/CE). Su finalidad es proporcionar a los estudiantes una (es)
 • O ensino primário, educação primária ou instrução primária constitui o primeiro estágio da educação escolar de diversos países, sendo normalmente realizado por crianças com idade a partir dos seis anos. Conforme o sistema educativo, a sua duração pode variar, sendo normalmente, precedido pela educação pré-escolar e seguido pelo ensino secundário. A sua designação oficial também pode variar de país para país, sendo frequentes denominações alternativas como "ensino fundamental", "ensino elementar" ou "ensino de base". (pt)
 • Начальное образование — это первый этап общего образования детей. Получая начальное образование, дети приобретают первые знания об окружающем мире, навыки общения и решения прикладных задач. На этом этапе формируется и начинает развиваться личность ребёнка, что подчеркивает важность начального образования для общества и страны. В России начальное общее образование считается обязательным и общедоступным. Обучение детей в начальных школах обычно начинается с возраста семи лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. (ru)
 • Початкова освіта — це перший етап загальної освіти дітей. Отримуючи початкову освіту, діти набувають перші знання про навколишній світ, навички спілкування та вирішення прикладних завдань. На цьому етапі формується і починає розвиватися особистість дитини, що підкреслює важливість початкової освіти для суспільства та держави. В Україні початкова загальна освіта вважається обов'язковою і загальнодоступною. Навчання дітей у початкових школах зазвичай починається з віку шести років шести місяців, при відсутності протипоказань за станом здоров'я, але не пізніше досягнення ними віку восьми років. (uk)
rdfs:label
 • Primary education (en)
 • تعليم أساسي (ar)
 • Educació primària (ca)
 • Základní vzdělání (cs)
 • Grundschulpädagogik (de)
 • Educación primaria (es)
 • Lehen hezkuntza (eu)
 • Enseignement primaire (fr)
 • Pendidikan dasar (in)
 • 初等教育 (ja)
 • 초등교육 (ko)
 • Basisonderwijs (nl)
 • Начальное образование (ru)
 • Ensino primário (pt)
 • Початкова освіта (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:education of
is dbo:principal of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:education of
is dbp:purpose of
is dbp:schooltype of
is dbp:type of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of