About: Market value

An Entity of Type: person, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Market value or OMV (Open Market Valuation) is the price at which an asset would trade in a competitive auction setting. Market value is often used interchangeably with open market value, fair value or fair market value, although these terms have distinct definitions in different standards, and differ in some circumstances.

Property Value
dbo:abstract
 • القيمة السوقية هي السعر الذي يتم عنده تداول أحد الأصول في إطار مزاد تنافسي، وغالبًا ما تُستخدم القيمة السوقية بالتبادل مع القيمة السوقية المفتوحة أو القيمة العادلة أو القيمة السوقية العادلة، على الرغم من أن هذه المصطلحات لها تعريفات مميزة في إطار معايير مختلفة، وقد تختلف في بعض الظروف. (ar)
 • Marktwert (englisch market value) ist der Wert, der einem Wirtschaftsobjekt auf einem Markt durch den Marktpreis von den Marktteilnehmern beigemessen wird. (de)
 • El valor de mercado u OMV (Open Market Valuation) es el precio al que un activo se negociaría en un entorno de subasta competitiva. El valor de mercado a menudo se usa indistintamente con el valor de mercado abierto, el valor razonable o , aunque estos términos tienen definiciones distintas en diferentes estándares, y pueden o no ser diferentes en algunas circunstancias. (es)
 • Merkatu-balioa ondasun edo aktibo batek konkurrentzia askeko merkatu batean lortuko lukeen balioa da. Salerosketa burutu den merkatu-preziotik bereizi behar da. Merkatu-balioa maiz erabiltzen da kontabilitatean ondasunak baloratzeko irizpide gisa, zuhurtasunezko printzipioari jarraiki betiere. (eu)
 • Market value or OMV (Open Market Valuation) is the price at which an asset would trade in a competitive auction setting. Market value is often used interchangeably with open market value, fair value or fair market value, although these terms have distinct definitions in different standards, and differ in some circumstances. (en)
 • En général, en économie, l’expression « valeur de marché » indique la (d’habitude exprimée en termes monétaires) d’un bien dans le cadre de la vente du même bien dans un marché liquide et entre parties bien informées. Par conséquent, la valeur de marché est déterminée tout d’abord par la valeur matérielle du bien lui-même, corrigée par d’autres facteurs, comme la loi de la demande et de l’offre. Elle est ensuite définie également par la volonté de l’acheteur d’acquérir et par la volonté du propriétaire du bien de vendre. La valeur de marché est donc fournie par la quantité de monnaie qu’on échange contre un bien donné. Sur la base du libellé de l’article 4, alinéa 1, point 76) du Règlement (UE) 575/2013, la valeur de marché désigne : « pour un bien immobilier, l'estimation du prix auquel le bien devrait s'échanger à la date de l'évaluation, entre un acheteur et un vendeur consentants dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale, où chaque partie agit en pleine connaissance de cause, de façon prudente et sans contrainte, à l'issue d'un processus de commercialisation approprié ». Dans certains domaines, comme dans le secteur immobilier, cette valeur est obtenue à travers une évaluation immobilière, qui conduit à déterminer la valeur du bien. Toutefois, cette dernière ne constitue pas, en soi, la valeur du marché, mais elle n’est qu’un point de départ pour sa détermination définitive. Parmi les sept valeurs (valeur de marché, , , , , et ), la valeur de marché et la valeur de coût sont « fondamentales », tandis que les autres sont « secondaires » ou « dérivées », du moment qu’elles résultent de la valeur de marché et de la valeur de coût. (fr)
 • 市場価値(しじょうかち)は、価格時点において買う意欲のある買い手と売る意欲のある売り手が各自市場及び資産に関する十分な情報を持ち、慎重に、かつ強制されないで行動し、適切なマーケティングの後に、第三者間の公正な取引交渉を経て、当該資産が交換されるであろう評価額である。(国際評価基準)一般には、「適正な時価」あるいは「正常な取引価格」と称されている。 (ja)
 • Il valore di mercato (o valore reale), in economia si intende generalmente il controvalore (solitamente in denaro) di un bene nell'ambito della compravendita dello stesso in un mercato liquido e tra parti consapevoli. Tra i sette valori (valore di mercato, costo, capitalizzazione, trasformazione, surrogazione, complementare e ) il valore di mercato e il valore di costo sono quelli "fondamentali" mentre gli altri sono "accessori" o "derivati" in quanto derivano dal valore di mercato e dal valore di costo. (it)
 • De marktwaarde van een product is de prijs waartegen het verhandeld zou worden in een concurrerende markt. Het wordt vaak verward met open marktwaarde, reële waarde of eerlijke marktwaarde, hoewel deze termen verschillende definities in verschillende normen hebben en in sommige omstandigheden kunnen verschillen. (nl)
 • Wartość rynkowa – całkowita kwota, jaką, w celu uzyskania w danym momencie danych towarów lub usług, nabywca lub usługobiorca na takim samym etapie sprzedaży jak ten, na którym dokonywana jest dostawa towarów lub świadczenie usług, musiałby, w warunkach uczciwej konkurencji, zapłacić niezależnemu dostawcy lub usługodawcy. W przypadku gdy nie można ustalić porównywalnej dostawy towarów lub świadczenia usług, przez wartość rynkową rozumie się: a) w odniesieniu do towarów – kwotę nie mniejszą niż cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a w przypadku braku ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy, b) w odniesieniu do usług – kwotę nie mniejszą niż całkowity koszt poniesiony przez podatnika na wykonanie tych usług. (pl)
 • O valor de mercado, em economia, refere-se ao valor que um produto atinge no mercado, baseando-se na concorrência de mercado e lei de oferta e procura. Costuma-se contrapor o valor de mercado ao valor real do produto. Por exemplo, o valor de mercado de uma roupa de grife famosa pode ir muito acima ou abaixo do seu valor real, dependendo da estação. Quando é lançada, a procura é alta, e o valor de mercado sobe. Alguns meses depois, a mesma roupa encalha nas lojas, podendo ser vendida a preços que não cobrem nem o custo de produção. Para uma empresa de capital aberto, valor de mercado é basicamente o valor da ação na bolsa multiplicado pelo número de ações existentes.Valor de mercado também é a medida de um bem expressa em unidade monetária e que resulta sempre de uma estatística feita com os dados de informações sobre os preços praticados na venda e ou oferta de bens similares no mesmo mercado naquele momento. É uma medida, um dado numérico que possibilita a comparação entre bens similares. Esse valor exprime uma grandeza peculiar do bem. É a medida que o mercado lhe impõe como referência para uma eventual oportunidade de compra ou de venda através de uma escala de unidade monetária. Nesta ótica considera-se valor de mercado como valor nominal: ambos levam em conta o aumento de preços na economia (inflação), bem como sua eventual queda (deflação). São opostos ao valor real, pois este não leva em conta as variações citadas, mas somente os custos de produção de determinado produto. (pt)
 • Marknadsvärde är en term inom marknadsekonomin. Marknadsvärde kan beskrivas som det pris en produkt eller tjänst handlas till på en marknad. Marknadsvärdet av ett företag bestäms inte enbart av existerande materiella tillgångar, utan påverkas i stor utsträckning av förväntningar. En investerare ser till hur stor avkastning en investering förväntas ge i förhållande till dess risk. En riskfylld investering måste dock ge en avkastning som är större än den riskfria räntan, representerad av exempelvis statsskuldväxlar (givet att investeringen är positivt korrelerad med marknadsrisken och att aktörer är riskaversiva). När ett företag tillkännager en nyhet eller släpper en resultatrapport kan marknadsvärdet förändras både uppåt och nedåt, beroende på hur marknaden tror att rapporten kommer att påverka . Exempel: Företag A har materiella tillgångar värda 100 miljoner kronor och en inkomst på 10 miljoner kr per år. Bolaget kan vara värt mer eller mindre än 100 miljoner kr, beroende på skulder, eventuella immateriella tillgångar (exempelvis kunskap om medicin), förväntad framtida vinstutveckling och företagets risk. (sv)
 • Ры́ночная сто́имость — наиболее вероятная цена, по которой товар или услуга могут быть проданы на свободном рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на цену сделки не влияют какие-либо существенные обстоятельства, то есть когда: * одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать исполнение; * стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют каждая в своих интересах; * объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов оценки; * цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; * платёж за объект оценки предполагается в денежной форме. (ru)
dbo:wikiPageID
 • 730256 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 13605 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1056806623 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:date
 • November 2021 (en)
dbp:reason
 • This line is not in quotes so is not part of the ruling, but makes no explanation of what it means. (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:isPartOf
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • القيمة السوقية هي السعر الذي يتم عنده تداول أحد الأصول في إطار مزاد تنافسي، وغالبًا ما تُستخدم القيمة السوقية بالتبادل مع القيمة السوقية المفتوحة أو القيمة العادلة أو القيمة السوقية العادلة، على الرغم من أن هذه المصطلحات لها تعريفات مميزة في إطار معايير مختلفة، وقد تختلف في بعض الظروف. (ar)
 • Marktwert (englisch market value) ist der Wert, der einem Wirtschaftsobjekt auf einem Markt durch den Marktpreis von den Marktteilnehmern beigemessen wird. (de)
 • El valor de mercado u OMV (Open Market Valuation) es el precio al que un activo se negociaría en un entorno de subasta competitiva. El valor de mercado a menudo se usa indistintamente con el valor de mercado abierto, el valor razonable o , aunque estos términos tienen definiciones distintas en diferentes estándares, y pueden o no ser diferentes en algunas circunstancias. (es)
 • Merkatu-balioa ondasun edo aktibo batek konkurrentzia askeko merkatu batean lortuko lukeen balioa da. Salerosketa burutu den merkatu-preziotik bereizi behar da. Merkatu-balioa maiz erabiltzen da kontabilitatean ondasunak baloratzeko irizpide gisa, zuhurtasunezko printzipioari jarraiki betiere. (eu)
 • Market value or OMV (Open Market Valuation) is the price at which an asset would trade in a competitive auction setting. Market value is often used interchangeably with open market value, fair value or fair market value, although these terms have distinct definitions in different standards, and differ in some circumstances. (en)
 • 市場価値(しじょうかち)は、価格時点において買う意欲のある買い手と売る意欲のある売り手が各自市場及び資産に関する十分な情報を持ち、慎重に、かつ強制されないで行動し、適切なマーケティングの後に、第三者間の公正な取引交渉を経て、当該資産が交換されるであろう評価額である。(国際評価基準)一般には、「適正な時価」あるいは「正常な取引価格」と称されている。 (ja)
 • Il valore di mercato (o valore reale), in economia si intende generalmente il controvalore (solitamente in denaro) di un bene nell'ambito della compravendita dello stesso in un mercato liquido e tra parti consapevoli. Tra i sette valori (valore di mercato, costo, capitalizzazione, trasformazione, surrogazione, complementare e ) il valore di mercato e il valore di costo sono quelli "fondamentali" mentre gli altri sono "accessori" o "derivati" in quanto derivano dal valore di mercato e dal valore di costo. (it)
 • De marktwaarde van een product is de prijs waartegen het verhandeld zou worden in een concurrerende markt. Het wordt vaak verward met open marktwaarde, reële waarde of eerlijke marktwaarde, hoewel deze termen verschillende definities in verschillende normen hebben en in sommige omstandigheden kunnen verschillen. (nl)
 • En général, en économie, l’expression « valeur de marché » indique la (d’habitude exprimée en termes monétaires) d’un bien dans le cadre de la vente du même bien dans un marché liquide et entre parties bien informées. Par conséquent, la valeur de marché est déterminée tout d’abord par la valeur matérielle du bien lui-même, corrigée par d’autres facteurs, comme la loi de la demande et de l’offre. Elle est ensuite définie également par la volonté de l’acheteur d’acquérir et par la volonté du propriétaire du bien de vendre. La valeur de marché est donc fournie par la quantité de monnaie qu’on échange contre un bien donné. (fr)
 • Wartość rynkowa – całkowita kwota, jaką, w celu uzyskania w danym momencie danych towarów lub usług, nabywca lub usługobiorca na takim samym etapie sprzedaży jak ten, na którym dokonywana jest dostawa towarów lub świadczenie usług, musiałby, w warunkach uczciwej konkurencji, zapłacić niezależnemu dostawcy lub usługodawcy. W przypadku gdy nie można ustalić porównywalnej dostawy towarów lub świadczenia usług, przez wartość rynkową rozumie się: b) w odniesieniu do usług – kwotę nie mniejszą niż całkowity koszt poniesiony przez podatnika na wykonanie tych usług. (pl)
 • O valor de mercado, em economia, refere-se ao valor que um produto atinge no mercado, baseando-se na concorrência de mercado e lei de oferta e procura. Costuma-se contrapor o valor de mercado ao valor real do produto. Por exemplo, o valor de mercado de uma roupa de grife famosa pode ir muito acima ou abaixo do seu valor real, dependendo da estação. Quando é lançada, a procura é alta, e o valor de mercado sobe. Alguns meses depois, a mesma roupa encalha nas lojas, podendo ser vendida a preços que não cobrem nem o custo de produção. (pt)
 • Marknadsvärde är en term inom marknadsekonomin. Marknadsvärde kan beskrivas som det pris en produkt eller tjänst handlas till på en marknad. Marknadsvärdet av ett företag bestäms inte enbart av existerande materiella tillgångar, utan påverkas i stor utsträckning av förväntningar. Exempel: Företag A har materiella tillgångar värda 100 miljoner kronor och en inkomst på 10 miljoner kr per år. Bolaget kan vara värt mer eller mindre än 100 miljoner kr, beroende på skulder, eventuella immateriella tillgångar (exempelvis kunskap om medicin), förväntad framtida vinstutveckling och företagets risk. (sv)
 • Ры́ночная сто́имость — наиболее вероятная цена, по которой товар или услуга могут быть проданы на свободном рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на цену сделки не влияют какие-либо существенные обстоятельства, то есть когда: (ru)
rdfs:label
 • قيمة سوقية (ar)
 • Valor de mercat (ca)
 • Marktwert (de)
 • Market value (en)
 • Valor de mercado (es)
 • Merkatu-balio (eu)
 • Valeur de marché (fr)
 • Valore di mercato (it)
 • 市場価値 (ja)
 • Marktwaarde (nl)
 • Wartość rynkowa (pl)
 • Рыночная стоимость (ru)
 • Valor de mercado (pt)
 • Marknadsvärde (sv)
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License