An Entity of Type: Law105872982, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Gamma correction or gamma is a nonlinear operation used to encode and decode luminance or tristimulus values in video or still image systems. Gamma correction is, in the simplest cases, defined by the following power-law expression: where the non-negative real input value is raised to the power and multiplied by the constant A to get the output value . In the common case of A = 1, inputs and outputs are typically in the range 0–1.

Property Value
dbo:abstract
 • La correcció gamma és un tipus de correcció de senyal d'imatge que s'aplica tot introduint artificialment una distorsió oposada per equilibrar la no linealitat del receptor (un dispositiu de projecció), ja que aquests no reprodueixen linealment cada color del senyal RGB. La correcció gamma controla tot el rang de luminància de cada imatge. Les imatges que no estiguin correctament corregides es veuran més fosques o més clares. Variant el valor de gamma el que fem és variar les relacions dels colors vermell, verd i blau. (ca)
 • Faktor gama, nebo jednoduše gama, definuje vztah mezi číselnou hodnotou pixelu a jeho skutečnou svítivostí. Gamu lze najít ve fotoaparátech, obrazových souborech, obrazovkách a prakticky v jakémkoli jiném zobrazovacím zařízení. Gama korekce je nutná kvůli tomu, že lidé vnímají světlo nelineárně. Lidské oko má vyšší citlivost ve stínech, zatímco při jasném osvětlení je méně citlivé na rozpoznání rozdílů v osvětlení. Senzor naopak vnímá světlo lineárně. Gama korekce pomáhá vylepšit techniku expozice, vytěžit maximum ze zpracování obrazu a efektivně využít paměť elektronických médií. Gama korekce, gama kódování nebo gama komprese znamenají totéž. (cs)
 • Die Gammakorrektur ist eine namentlich im Bereich der Bildverarbeitung häufig verwendete Korrekturfunktion zur Überführung einer physikalisch proportional (d. h. linear) wachsenden Größe in eine dem menschlichen Empfinden gemäß nicht linear wachsende Größe. Mathematisch gesehen handelt es sich bei dieser Funktion um eine Potenzfunktion mit einem oft nur kurz Gamma genannten Exponenten als einzigem Parameter. (de)
 • La corrección gamma, no-linealidad gamma, codificación gamma, o simplemente gamma, es como se denomina cierta operación no lineal que se usa para codificar y decodificar luminancia o en sistemas de video o imagen.​ La corrección gamma es, en su forma más sencilla, definida por la siguiente ley de potencias: donde es una constante y las entradas y salidas son valores reales no negativos; en el caso común de , las entradas y salidas caen típicamente en el rango 0-1. Un valor gamma γ < 1 a veces se denomina gamma de codificación, y el proceso de codificar con esta compresión no lineal basada en una ley de potencias se llama compresión gamma; a la inversa un valor gamma γ > 1 se llama gamma de decodificación y la aplicación de la ley de potencias expansiva se llama expansión gamma. (es)
 • Gamma correction or gamma is a nonlinear operation used to encode and decode luminance or tristimulus values in video or still image systems. Gamma correction is, in the simplest cases, defined by the following power-law expression: where the non-negative real input value is raised to the power and multiplied by the constant A to get the output value . In the common case of A = 1, inputs and outputs are typically in the range 0–1. A gamma value is sometimes called an encoding gamma, and the process of encoding with this compressive power-law nonlinearity is called gamma compression; conversely a gamma value is called a decoding gamma, and the application of the expansive power-law nonlinearity is called gamma expansion. (en)
 • En photographie argentique fixe ou cinématographique et en vidéo, le gamma caractérise le contraste d'un support de captation ou de diffusion d'images. (fr)
 • Correzione di gamma, non linearità del gamma, codifica gamma o spesso semplicemente gamma, è una trasformazione non lineare usata per codificare e decodificare la luminanza o i valori del tristimolo in un sistema video o fotografico. La correzione di gamma, è, nel caso più semplice, definita dalla seguente legge di potenza: dove i valori di ingresso e uscita sono valori reali non negativi, compresi tra un minimo e un massimo determinato; nelle codifiche digitali tali estremi sono generalmente 0 e 1. Un valore gamma è chiamato di solito un gamma codificante, e il procedimento di codifica con la suddetta legge di potenza ad esponente minore di 1 è chiamato compressione gamma; viceversa, un valore gamma è chiamato gamma decodificante e l'applicazione di tale non linearità mediante semplice legge di potenza espansiva, cioè con esponente maggiore di 1, è chiamata espansione gamma. (it)
 • 감마 보정(감마 교정)은 비디오 카메라, 컴퓨터 그래픽 등에서 비선형 (nonlinear transfer function)를 사용하여 빛의 강도(intensity) 신호를 비선형적으로 변형하는 것을 말한다. 일반적으로 감마 보정(gamma correction)이란 용어가 널리 쓰이나, 대부분의 경우 감마 부호화(gamma encoding)란 표현이 더 적절하다. 디스플레이 등의 특성에 따라 감마 값을 미세하게 조정하는 것은 이며, 감마 보정과는 다른 개념이다 (ko)
 • ガンマ補正(ガンマほせい)ないしガンマは、ビデオないし静止画システムで輝度ないし三刺激値を符号化および復号するために使用される非線形操作である。もっとも単純な場合、ガンマ補正は以下のべき乗則表現で定義される: ここで負にならない実数の入力値は乗され、定数Aが掛けられて出力値が得られる。A = 1 の一般的な場合では、入力と出力は通常0~1の範囲にある。 ガンマ値 において、この圧縮べき乗則の非線形性を使用して符号化するプロセスはガンマ圧縮と呼ばれる。 (ja)
 • Gammacorrectie is een niet-lineaire operatie om de lichtintensiteit, luminantie of helderheid van een afbeelding of bewegend beeld te corrigeren. Deze hoeveelheid gammacorrectie verandert niet alleen de helderheid maar ook de verhouding rood-groen-blauw (RGB). Gamma is eigenlijk het contrast of de evenredigheid tussen de helderheid van het beeld en het videosignaal uitgedrukt in volt (V). (nl)
 • Korekcja (modulacja) gamma – algorytm nieliniowego przetwarzania obrazu używany do kodowania i dekodowania luminancji w grafice komputerowej i systemach wizyjnych, wykorzystujący nielinearny sposób w jaki ludzkie oko postrzega światło widzialne. Gdyby obraz ten nie był poddawany korekcji gamma, wtedy wymagałby przydzielenia zbyt dużej ilości bitów dla bardzo jasnych punktów obrazu, których oko nie może rozróżnić, i zbyt małej ilości bitów dla bardzo ciemnych punktów obrazu, na które oko ludzkie jest mocno wyczulone. W rezultacie wymagałoby to użycia znacznie większej ilości bitów do uzyskania obrazu o tej samej jakości, co jest równoznaczne z wymogiem uzyskania znacznie szerszego pasma przy transmisji takich obrazów. Innym zastosowaniem korekcji gamma jest usuwanie zniekształceń wprowadzanych przez urządzenia (np. monitor, skaner) albo zamierzone modyfikowanie obrazu (np. w celach artystycznych) wykonywane poprzez zmianę kontrastu obrazu wejściowego. Nierozerwalnie z korekcją gamma związana jest krzywa gamma opisująca stopień modyfikacji luminancji w całym dostępnym zakresie. Krzywa gamma jest stosowana zazwyczaj w przetwarzaniu pojedynczych obrazów oraz sekwencji wizyjnych, zarówno analogowych, jak i cyfrowych, i pozwala na uzyskanie zakresu dynamiki, który jest aktualnie nazywany SDR (ang. Standard Dynamic Range), czyli standardowym zakresem dynamiki. Krzywa gamma oparta jest o ograniczenia telewizorów kineskopowych (CRT), ponieważ bazująca na niej korekcja gamma została wprowadzona, aby skompensować ich charakterystykę wejściowo-wyjściową. Telewizory CRT, pozwalały na uzyskanie maksymalnej luminancji na poziomie 100 cd/m². Korekcja gamma jest operacją punktową wykonywaną na obrazie monochromatycznym, bazującą na krzywej gamma. Wzór matematyczny tej korekcji jest następujący: gdzie to liczba rzeczywista, a wartości wejściowe i wyjściowe zwykle należą do zakresu 0 – 1. Dla wartości < 1 przeprowadzany proces przetwarzania obrazu często nazywany jest kompresją gamma, natomiast dla wartości > 1 – ekspansją gamma. W większości systemów komputerowych obrazy kodowane są z wartością gamma około 0,45, a dekodowane z wartością odwrotną, czyli 2,2 (przerywana linia czarna na rys. 2., częściowo przykryta linią czerwoną). Wyjątkiem były komputery Macintosh, które do pojawienia się Mac OS X 10.6 stosowały do kompresji gamma wartość 0,55, a do ekspansji – 1,8. W przypadku przestrzeni kolorów sRGB, która jest standardem w większości kamer, drukarek i komputerów PC, nie używa się jednak prostej funkcji potęgowej jak powyżej, ale obrazy dekodowane są z wartością gamma w pobliżu 2,2 przez większość zakresu, natomiast w zakresie poniżej 0,04045 (dla wartości po kompresji gamma) dekodowane są z gammą równą 1 (zależność liniowa), co można zobaczyć na rys. 2. w postaci niebieskiej linii. (pl)
 • Gammakurvan är ett mått på skillnaden i ljusstyrka mellan hur människan ser någonting vs hur en apparat återger det. Människans syn uppfattar kontrasten mellan mörka toner bättre än ljusa toner, medan fotografi och video inte hanterar tonerna på samma sätt. Detta gör att man behöver korrigera bilden för att den skall se så naturtrogen ut som möjligt. Svartvit negativfilm och färgnegativfilm för allmänt bruk har ett gammavärde på 0,6-0,7. Diapositiv som omvändningsframkallas har högre värden 1,6-1,7; filmen blir hårdare och svårare att kopiera, särskild duplikatfilm finnes men resultatet blir inte ypperligt.Vid kopiering till särskilt omvändningspapper eller sker samma typ av otillfredsställande kontrasthöjning. Detta betyder att endast motiv med låg kontrast är att rekommendera. Med svartvit film kan fotografen framgångsrikt använda det faktum att framkallningstiden påverkar gammakurvan. Kort framkallningstid ger mjukare negativ medan längre framkallningstid ger hårdare negativ. Det är dock endast brukligt att experimentera med negativ för storformatskamera då kornstorleken annars kan bli störande för fotot vid överframkallning. har som regel höga gammavärden, ibland över 1,0, och kan till och med sakna mellantoner i gråskalan. De som använder datorprogram för brukar ha ett verktyg som heter gamma till förfogande i vilket liknande justeringar kan göras. (sv)
 • Гамма-коррекция или коррекция гаммы (иногда — гамма) — предыскажения яркости чёрно-белого или цветоделённых составляющих цветного изображения при его записи в телевидении и цифровой фотографии. В качестве передаточной функции при гамма-коррекции чаще всего используется степенная в виде Где служит коэффициентом, а входные и выходные значения — неотрицательные вещественные числа. В общем случае, если , то входные и выходные значения находятся в пределах от 0 до 1. При равенстве единице характеристика передачи полутонов линейна и перепады освещённости объекта в светах и тенях отображаются одинаково. В случае, когда этот параметр меньше единицы, улучшается распознавание деталей на слабо освещённых участках. Такое соотношение, называемое «гаммой кодирования», используется при преобразовании оптического изображения в электрический сигнал или цифровой файл в передающих камерах и цифровых фотоаппаратах. При воспроизведении полученного сигнала на кинескопе из-за особенностей его световых характеристик происходит обратное преобразование, в результате которого результирующая гамма всей системы приближается к единице, обеспечивая пропорциональную передачу полутонов во всём диапазоне. Аналогичный процесс происходит при воспроизведении изображения на жидкокристаллических дисплеях за счёт цепей обратной коррекции видеокарт. (ru)
 • 伽馬校正(Gamma correction) 又叫伽馬非線性化(gamma nonlinearity)、伽馬編碼(gamma encoding) 或是就只單純叫伽馬(gamma)。是用來針對影片或是影像系統裡對於光線的輝度(luminance)或是三色刺激值(tristimulus values)所進行非線性的運算或反運算。最簡單的例子裡伽馬校正是由下列冪定律公式所定義的。 其中A是一个常量,輸入和輸出的值都為非負实数值。一般地來說在A=1的通常情况下,输入输出的值的範圍都是在0到1之間。伽马值γ < 1的情况有时被称作编码伽马值(encoding gamma),而执行这个编码运算所使用上述冪定律的过程也叫做伽马压缩(gamma compression);相对地,伽马值γ > 1的情况有时也被称作解码伽马值(decoding gamma),而执行这个解码运算所使用上述冪定律的过程也叫做“伽马展开(gamma expansion)”。 (zh)
 • Га́мма-коре́кція — коригування яскравості цифрового зображення або відеопотоку. Зазвичай, використовується степенева функція у вигляді Гамма-корекція призначена: * для демонстрації зображень на пристроях виводу з нелінійною характеристикою яскравості; * для зберігання оцифрованого зображення у формі, де на темні кольори припадає менший відносний шум квантування, ніж на світлі. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 68466 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 39988 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1123929549 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • La correcció gamma és un tipus de correcció de senyal d'imatge que s'aplica tot introduint artificialment una distorsió oposada per equilibrar la no linealitat del receptor (un dispositiu de projecció), ja que aquests no reprodueixen linealment cada color del senyal RGB. La correcció gamma controla tot el rang de luminància de cada imatge. Les imatges que no estiguin correctament corregides es veuran més fosques o més clares. Variant el valor de gamma el que fem és variar les relacions dels colors vermell, verd i blau. (ca)
 • Die Gammakorrektur ist eine namentlich im Bereich der Bildverarbeitung häufig verwendete Korrekturfunktion zur Überführung einer physikalisch proportional (d. h. linear) wachsenden Größe in eine dem menschlichen Empfinden gemäß nicht linear wachsende Größe. Mathematisch gesehen handelt es sich bei dieser Funktion um eine Potenzfunktion mit einem oft nur kurz Gamma genannten Exponenten als einzigem Parameter. (de)
 • En photographie argentique fixe ou cinématographique et en vidéo, le gamma caractérise le contraste d'un support de captation ou de diffusion d'images. (fr)
 • 감마 보정(감마 교정)은 비디오 카메라, 컴퓨터 그래픽 등에서 비선형 (nonlinear transfer function)를 사용하여 빛의 강도(intensity) 신호를 비선형적으로 변형하는 것을 말한다. 일반적으로 감마 보정(gamma correction)이란 용어가 널리 쓰이나, 대부분의 경우 감마 부호화(gamma encoding)란 표현이 더 적절하다. 디스플레이 등의 특성에 따라 감마 값을 미세하게 조정하는 것은 이며, 감마 보정과는 다른 개념이다 (ko)
 • ガンマ補正(ガンマほせい)ないしガンマは、ビデオないし静止画システムで輝度ないし三刺激値を符号化および復号するために使用される非線形操作である。もっとも単純な場合、ガンマ補正は以下のべき乗則表現で定義される: ここで負にならない実数の入力値は乗され、定数Aが掛けられて出力値が得られる。A = 1 の一般的な場合では、入力と出力は通常0~1の範囲にある。 ガンマ値 において、この圧縮べき乗則の非線形性を使用して符号化するプロセスはガンマ圧縮と呼ばれる。 (ja)
 • Gammacorrectie is een niet-lineaire operatie om de lichtintensiteit, luminantie of helderheid van een afbeelding of bewegend beeld te corrigeren. Deze hoeveelheid gammacorrectie verandert niet alleen de helderheid maar ook de verhouding rood-groen-blauw (RGB). Gamma is eigenlijk het contrast of de evenredigheid tussen de helderheid van het beeld en het videosignaal uitgedrukt in volt (V). (nl)
 • 伽馬校正(Gamma correction) 又叫伽馬非線性化(gamma nonlinearity)、伽馬編碼(gamma encoding) 或是就只單純叫伽馬(gamma)。是用來針對影片或是影像系統裡對於光線的輝度(luminance)或是三色刺激值(tristimulus values)所進行非線性的運算或反運算。最簡單的例子裡伽馬校正是由下列冪定律公式所定義的。 其中A是一个常量,輸入和輸出的值都為非負实数值。一般地來說在A=1的通常情况下,输入输出的值的範圍都是在0到1之間。伽马值γ < 1的情况有时被称作编码伽马值(encoding gamma),而执行这个编码运算所使用上述冪定律的过程也叫做伽马压缩(gamma compression);相对地,伽马值γ > 1的情况有时也被称作解码伽马值(decoding gamma),而执行这个解码运算所使用上述冪定律的过程也叫做“伽马展开(gamma expansion)”。 (zh)
 • Га́мма-коре́кція — коригування яскравості цифрового зображення або відеопотоку. Зазвичай, використовується степенева функція у вигляді Гамма-корекція призначена: * для демонстрації зображень на пристроях виводу з нелінійною характеристикою яскравості; * для зберігання оцифрованого зображення у формі, де на темні кольори припадає менший відносний шум квантування, ніж на світлі. (uk)
 • Faktor gama, nebo jednoduše gama, definuje vztah mezi číselnou hodnotou pixelu a jeho skutečnou svítivostí. Gamu lze najít ve fotoaparátech, obrazových souborech, obrazovkách a prakticky v jakémkoli jiném zobrazovacím zařízení. (cs)
 • La corrección gamma, no-linealidad gamma, codificación gamma, o simplemente gamma, es como se denomina cierta operación no lineal que se usa para codificar y decodificar luminancia o en sistemas de video o imagen.​ La corrección gamma es, en su forma más sencilla, definida por la siguiente ley de potencias: (es)
 • Gamma correction or gamma is a nonlinear operation used to encode and decode luminance or tristimulus values in video or still image systems. Gamma correction is, in the simplest cases, defined by the following power-law expression: where the non-negative real input value is raised to the power and multiplied by the constant A to get the output value . In the common case of A = 1, inputs and outputs are typically in the range 0–1. (en)
 • Correzione di gamma, non linearità del gamma, codifica gamma o spesso semplicemente gamma, è una trasformazione non lineare usata per codificare e decodificare la luminanza o i valori del tristimolo in un sistema video o fotografico. La correzione di gamma, è, nel caso più semplice, definita dalla seguente legge di potenza: (it)
 • Korekcja (modulacja) gamma – algorytm nieliniowego przetwarzania obrazu używany do kodowania i dekodowania luminancji w grafice komputerowej i systemach wizyjnych, wykorzystujący nielinearny sposób w jaki ludzkie oko postrzega światło widzialne. Gdyby obraz ten nie był poddawany korekcji gamma, wtedy wymagałby przydzielenia zbyt dużej ilości bitów dla bardzo jasnych punktów obrazu, których oko nie może rozróżnić, i zbyt małej ilości bitów dla bardzo ciemnych punktów obrazu, na które oko ludzkie jest mocno wyczulone. W rezultacie wymagałoby to użycia znacznie większej ilości bitów do uzyskania obrazu o tej samej jakości, co jest równoznaczne z wymogiem uzyskania znacznie szerszego pasma przy transmisji takich obrazów. (pl)
 • Gammakurvan är ett mått på skillnaden i ljusstyrka mellan hur människan ser någonting vs hur en apparat återger det. Människans syn uppfattar kontrasten mellan mörka toner bättre än ljusa toner, medan fotografi och video inte hanterar tonerna på samma sätt. Detta gör att man behöver korrigera bilden för att den skall se så naturtrogen ut som möjligt. har som regel höga gammavärden, ibland över 1,0, och kan till och med sakna mellantoner i gråskalan. De som använder datorprogram för brukar ha ett verktyg som heter gamma till förfogande i vilket liknande justeringar kan göras. (sv)
 • Гамма-коррекция или коррекция гаммы (иногда — гамма) — предыскажения яркости чёрно-белого или цветоделённых составляющих цветного изображения при его записи в телевидении и цифровой фотографии. В качестве передаточной функции при гамма-коррекции чаще всего используется степенная в виде (ru)
rdfs:label
 • Correcció gamma (ca)
 • Gama korekce (cs)
 • Gammakorrektur (de)
 • Corrección gamma (es)
 • Gamma (photographie) (fr)
 • Gamma correction (en)
 • Correzione di gamma (it)
 • 감마 보정 (ko)
 • ガンマ補正 (ja)
 • Gammacorrectie (nl)
 • Korekcja gamma (pl)
 • Гамма-коррекция (ru)
 • Gammakurva (sv)
 • Гамма-корекція (uk)
 • 伽瑪校正 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License