An Entity of Type: company, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Environmental protection is the practice of protecting the natural environment by individuals, organizations and governments. Its objectives are to conserve natural resources and the existing natural environment and, where possible, to repair damage and reverse trends.

Property Value
dbo:abstract
 • الحفاظ على البيئة هي كل الإجراءات التي تتخذ من قبل هيئات عمومية تابعة للدولة أو الهيئات أو منظمات مستقلة للحد من التأثير السلبي للإنسان على البيئة،على غرار العمل المباشر للحفاظ على البيئة هناك الدراسات التي تقوم بها الهيئات البحثية لفهم النظام البيئي وكذلك الكامل في الكوكب وتحديد المؤثرات البشرية لدرجة الإخلال بالتوازن وتهديد الأجيال الحاضرة والقادمة، ووضع إجراءات تصحيحية. وهذه تتطلب تطوير المعرفة العلمية التي هي حاليا محدودة في هذا المجال. (ar)
 • Souslovím ochrana životního prostředí lze označit systematickou a vědecky podloženou lidskou činnost, která je realizována ochranou prostředí nutného k uspokojivému životu všech organismů na Zemi včetně člověka. Pojem bývá zaměňován s pojmem ekologie, příp. ochrana přírody. Pro vývoj mezinárodních aktivit v oblasti ochrany životního prostředí je klíčová Deklarace Konference Organizace spojených národů o životním prostředí a další dokumenty udržitelného rozvoje. Ochrana životního prostředí má v České republice svůj základ mimo jiné i v Ústavě ČR a Listině základních práv a svobod. Zavedena je primární odpovědnost státu za ochranu životního prostředí, přičemž stát má na ekologické aspekty dbát při každé své činnosti (jde o tzv. průřezovou, horizontální či integrovanou ochranu). Vyjádřena je tak hodnota veřejného zájmu na ochraně životního prostředí, přírodního bohatství a jejich zachování pro budoucí generace. Povinnost chránit přírodní prostředí se vztahuje na všechny státní orgány. V poslední době stoupá celospolečenský zájem o ochranu životního prostředí. Problematika jeho ochrany proniká i do kurikulí na vysokých školách. Na brněnské Masarykově univerzitě se nachází Katedra environmentálních studií. Environmentálně zaměřené obory se vyučují také na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. (cs)
 • Mediprotektado aŭ mediprotekto estas tia intenca, organizita socia agado, kies celo estas la evito, malpliigo, elimino de la damaĝaj sekvoj de la homa agado en la industrio, agrikulturo, minado. La mediprotektado celas rezervi la naturan medion por la sekvaj generacioj. La mediprotektado estas homcentra nocio: ĝi fokusas ĉefe pri la senviva medio de la homo (akvo, aero, konstruaĵoj) tiel ĝi ne estas sinonimo al naturprotekto. Al la mediprotektado apartenas batalo kontraŭ la (trafika kaj alia) bruo, medipoluado, akvopoluado, malpliiĝo de agrosurfaco, tutmonda varmiĝo ktp. Tiu okupo estas pri la interagado inter homo kaj lia natura ĉirkaŭaĵo aŭ tiu kreita de li. La sciencistoj, kiuj donas informojn aŭ solvojn en ĉi tiu kampo, nomiĝas mediaj sciencistoj, kaj inter iliaj fakoj estas: ekologio, , teraj sciencoj, kemia inĝenierado, . La kampo ankaŭ estas fekunda platformo por politikaj kaj sociaj ideologioj, kiuj postulas pli grandan konsideron pri mediaj konsideroj en la kunteksto de . (eo)
 • Environmental protection is the practice of protecting the natural environment by individuals, organizations and governments. Its objectives are to conserve natural resources and the existing natural environment and, where possible, to repair damage and reverse trends. Due to the pressures of overconsumption, population growth and technology, the biophysical environment is being degraded, sometimes permanently. This has been recognized, and governments have begun placing restraints on activities that cause environmental degradation. Since the 1960s, environmental movements have created more awareness of the multiple environmental problems. There is disagreement on the extent of the environmental impact of human activity, so protection measures are occasionally debated. (en)
 • Umweltschutz (umgangssprachlich auch Ökologie) bezeichnet die Gesamtheit aller Maßnahmen zum Schutze der Umwelt, um die Gesundheit des Menschen zu erhalten. Der Umweltschutz hat mehrere Funktionen und beinhaltet verschiedene Prinzipien. Er beugt Beeinträchtigungen der Umwelt vor (Prävention), drängt sie zurück (Repression) und stellt Naturressourcen wieder her, soweit das möglich ist (Reparation). Ihre Verursacher sollen Verantwortung für den Umgang mit der Umwelt übernehmen (Verursacherprinzip) und deren Nutzung nicht zu einseitigem Vorteil erfolgen (Kooperationsprinzip). Zum Umweltschutz gehören auch ethische und ästhetische Ansprüche. Das Augenmerk des Umweltschutzes liegt dabei sowohl auf einzelnen Teilbereichen der Umwelt (wie Boden, Wasser, Luft, Klima), als auch auf den Wechselwirkungen zwischen ihnen. Angesichts einer wachsenden Weltbevölkerung und des Strebens nach einem möglichst hohen Lebensstandard in Verbindung mit einer zunehmenden globalen Vernetzung sowie technischem und wissenschaftlichem Fortschritt steigt die globale Wirtschaftsleistung permanent an. Dies hat zu einem zunehmenden anthropogenen Einfluss auf die gesamte Biosphäre geführt, die den Umweltschutz immer wichtiger werden lässt. So gibt etwa der renommierte Wissenschaftliche Beirat der deutschen Bundesregierung „Globale Umweltveränderungen“ in seinem Gutachten von 1999 dem Schutz der Umwelt „die höchste Priorität aus überlebensstrategischen Gründen“ und mahnt dazu, „die Begrenztheit des Handelns zu erkennen“. Der Umweltschutz ist im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (GG) Artikel 20 a als Staatsziel verankert. Die Schweizerische Bundesverfassung fordert in Artikel 74 „den Schutz des Menschen und seiner natürlichen Umwelt“. (de)
 • La protección del medio ambiente es la práctica de proteger el medio ambiente natural por parte de individuos, organizaciones y gobiernos.​ Sus objetivos son conservar los recursos naturales y el entorno natural existente y, cuando sea posible, reparar los daños y revertir las tendencias.​ Debido a las presiones del consumo excesivo, el crecimiento de la población y la tecnología, el entorno biofísico se está degradando, a veces de forma permanente. Esto ha sido reconocido y los gobiernos han comenzado a imponer restricciones a las actividades que causan degradación ambiental. Desde la década de 1960, los movimientos ambientales han creado una mayor conciencia de los múltiples . Existe desacuerdo sobre el alcance del impacto ambiental de la actividad humana, por lo que las medidas de protección se debaten ocasionalmente. (es)
 • Is éard atá i gceist le caomhnú an chomhshaoil (nó cosaint na timpeallachta) ná cosaint is leasú acmhainní an domhain (plandaí, ainmhithe, aer, uisce, talamh, mianraí is fuinneamh) don am le teacht. (Chlúdódh sainmhíniú níos leithne dearadh na timpeallachta nó fiú cosaint dhaonnúil agus chaomhnú oidhreachta). Leis an gcomhshaol is mó a luaitear an téarma. Mar shampla, sa Straitéis Caomhnaithe Dhomhanda (1980) fógraíodh go raibh gá le caomhnú na n-acmhainní beo is na héagsúlachta géinití ar mhaithe le próisis riachtanacha eacnamaíochta agus inbhuanaitheacht speiceas is éiceachóras. Is gá go leanfaidh stoc inmharthana speicis ainmhithe is plandaí, aer glan is uisce íon inólta, agus ithir thorthúil. Is gá go gcaomhnófar áilleacht an nádúir is an chomhshaoil i gcoitinne freisin, mar bhunús spioradálta an duine anois agus sna glúine le teacht. Ar an 6 Samhain gach bliain, ceiliúrtar an Lá Idirnáisiúnta um Chosc Dhúshaothrú an Chomhshaoil sa Chogaíocht agus sa Choinbhleacht. (ga)
 • La protection de l'environnement consiste à prendre des mesures pour limiter ou éliminer l'impact négatif des activités humaines sur son environnement. Au-delà de la simple conservation de la nature, il s'agit de comprendre le fonctionnement systémique, et éventuellement planétaire de l'environnement ; d'identifier les actions humaines qui l'endommagent au point de porter préjudice aux générations actuelles ou futures ; et de mettre en place les actions de correction. Cette action est donc à la fois scientifique, car elle nécessite de développer nos connaissances pour le moment limitées dans ce domaine ; citoyenne, puisque les décisions à prendre ont un coût pour les générations actuelles, et un impact pour les générations futures ; politique, car les décisions à prendre sont forcément collectives et parfois planétaires. La connaissance scientifique du fonctionnement global de la planète est très récente ; ce n'est que vers la fin du XIXe siècle que les théories nécessaires ont pu se constituer. Il a fallu presque un siècle de plus pour découvrir que les activités humaines avaient un impact non seulement significatif sur cet environnement, mais qu'il risquait d'être définitif. En 1972, la création simultanée du Programme des Nations unies pour l'environnement et d'instances gouvernementales correspondantes dans les pays développés marque le point de départ de la volonté d'agir sur un plan collectif. En 2020, 227 défenseurs de l'environnement ont été assassinés. (fr)
 • 環境保護(environmental protection )とは、個人や組織、政府による自然環境の保護の実践である。 その目的は、天然資源と既存の自然環境を保全して、可能であれば被害を修復し、流れを反転させることである。 過剰消費と人口増加、科学技術の圧力により、生物・物理的環境は、時に恒久的に悪化している。これは認識され終えていて、政府は環境破壊を引き起こす活動に制限を掛け始めたところである。1960年代以降、環境運動は様々な環境問題へのより多くの気付きをもたらしてきた。人間活動による環境負荷の度合いについては意見の違いがあるために、保護対策は時おり討論される。 (ja)
 • 환경 보호(環境保護)는 개인, 단체, 정부에 의해 자연환경 보호를 실천하는 것이다. 목적은 천연 자원과 기존 천연 환경을 보존하고 가능하면 환경 피해 부분을 복구하는 것이다. (ko)
 • Met milieubescherming doelt men op het streven om het milieu te beschermen en de activiteiten die daarmee samenhangen. Milieubescherming in zijn moderne westerse vorm bestaat ongeveer 100 jaar, maar kreeg rond 1970 een enorme impuls. Over milieubescherming bestaan verschillende opvattingen, evenals over de vraag hoe het concreet gestalte moet krijgen. De dominante aanpak is om het milieu veilig te stellen via wetgeving. Daarnaast wordt gestreefd naar alternatieve, meer duurzame vormen van omgang met het milieu, zoals via zuiniger gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Ook natuurbescherming rekent men er wel toe. Per land kan de aanpak zeer uiteenlopen. Milieubescherming is grotendeels een taak van de overheid, waartoe dan wetgeving, beleid en milieubeheer gerekend worden. In veel landen zijn speciale ministeries voor milieu. Naast de overheid spelen particuliere organisaties een essentiële rol. Een bekende organisatie is Greenpeace, en in Nederland zijn Milieudefensie, Natuur & Milieu en de Provinciale Milieufederaties actief. Sommige organisaties zijn activistisch van aard (milieuactivisme), andere zijn op overheidsbeïnvloeding gericht via lobbyen en overleg. (nl)
 • Begreppet miljövård omfattar omsorg om naturen och människan ur ett ekologiskt perspektiv. Grundtanken är att se hur allting hänger ihop, hur människan själv är en del av naturen. Biologi och naturkunskap är viktiga beståndsdelar i miljövård, och man har blivit mer medveten om att kompostera och sortera sopor, återvinna restprodukter och motverka nedskräpning. Många länder började införa miljölagstiftning i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet. (sv)
 • Охра́на окружа́ющей среды́ (или охра́на приро́ды, защи́та приро́ды) — комплекс мер, предназначенных для ограничения отрицательного влияния деятельности человека на окружающую среду (природу) и предотвращения её деградации. Такими мерами могут являться: * Ограничение выбросов в атмосферу и гидросферу с целью улучшения общей экологической обстановки. * Создание заповедников, национальных парков с целью сохранения природных комплексов. * Ограничение ловли рыбы, охоты с целью сохранения определённых видов. * Ограничение выброса мусора. (ru)
 • Ochrona środowiska – całokształt działań zmierzających do naprawienia wyrządzonych szkód lub zapobiegających wyrządzeniu szkód fizycznemu otoczeniu lub zasobom naturalnym, jak też działania zmierzające do zmniejszenia ryzyka wystąpienia takich szkód, bądź zachęcające do efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym środki służące oszczędzaniu energii i stosowania odnawialnych źródeł energii. Nauka o ochronie środowiska to sozologia. Sposoby ochrony środowiska: * racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, * przeciwdziałanie zanieczyszczeniom, * utrzymywanie i przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego, * recykling, czyli segregowanie odpadów w celu ich ponownego użycia. W Polsce obowiązek ochrony środowiska reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973). Kwestia ochrony środowiska jest często wykorzystywana jako argument w walce rdzennych ludów przeciw (efektowi) globalizacji ingerującej w ich życie. Nauka stosowana o ochronie środowiska dzieli się na dwa nurty: główny „antropocentryczny” lub hierarchiczny, i bardziej radykalny „ekocentryczny” lub egalitarny. Termin ochrona środowiska jest związany z innymi współczesnymi terminami takimi jak: edukacja ekologiczna, ekozarządzanie, wydajność w gospodarowaniu zasobami środowiska i minimalizacja zanieczyszczeń, odpowiedzialność środowiskowa oraz ekoetyka. (pl)
 • Охоро́на довкі́лля (англ. environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) — система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки. Це сукупність державних, адміністративних, правових, економічних, політичних і суспільних заходів, спрямованих на раціональне використання, відтворення і збереження природних ресурсів землі, обмеження негативного впливу людської діяльності на довкілля. Наукова дисципліна, перш за все — екологія, з якою її найчастіше порівнюють чи плутають. Визначною особливістю є практичний напрям діяльності і широкий спектр соціально-культурних і природних відносин, яких вона стосується. В колишньому СРСР на цю тему більше 30 років читав Кавтарадзе Дмитро Миколайович, який також був засновником і керівником однойменної лабораторії в МДУ ім. М. В. Ломоносова. На її базі були розроблені і впроваджені у навчальний процес ділові та , які дозволяють на практиці відчути характер природоохоронної діяльності, побачити цілісність і взаємопов'язаність світу. (uk)
 • A proteção ambiental é a prática de proteger o ambiente natural, nos níveis individual, organizacional ou governamental, tanto em benefício do próprio meio ambiente como dos seres humanos. Devido às pressões populacionais e de tecnologia, o ambiente biofísico está a ser degradado, por vezes de forma permanente. Isto tem sido reconhecido, e os governos começaram a colocar restrições sobre as atividades que causam degradação ambiental. Desde os anos 1960, as atividades dos movimentos ambientalistas criaram a consciência de várias questões ambientais. Não há acordo sobre a extensão do impacto ambiental da atividade humana e as medidas de proteção são ocasionalmente censuradas. A proteção do meio ambiente é necessária devido às várias atividades humanas. A produção de resíduos, a poluição do ar e também a perda de biodiversidade (resultante da introdução de espécies invasoras e da extinção de espécies) são algumas das questões relacionadas com a proteção ambiental. Diversas conferências internacionais visam a preservação do meio ambiente. As conferências da ECO-92 e a Conferência de Estocolmo, por exemplo, foram duas das mais importantes no âmbito, e estabeleceram muitas das normas internacionais que impactaram nas decisões internas dos governos em questões ambientais. A proteção ambiental é influenciada por três fatores interligados: legislação ambiental, ética e educação. Cada um desses fatores desempenha o seu papel em influenciar decisões ambientais a nível nacional e os valores e comportamentos ambientais a nível pessoal. Para que a proteção do meio ambiente se torne uma realidade, é importante que as sociedades desenvolvam cada uma dessas áreas que, em conjunto, irão informar e conduzir as decisões ambientais. A legislação ambiental brasileira é considerada uma das mais completas e avançadas do mundo no quesito de proteção ambiental, mesmo que muitos dos aparatos estatais de regulamentação e cumprimento das leis não atuem da forma que deveriam, resultando em processos de extinção de grande parte da biodiversidade do país. (pt)
 • 環境保護(簡稱環保)是在個人、組織或政府層面,為大自然和人類福祉而保護自然環境的行為。由於工業發展導致環境污染問題過於嚴重,損害生態環境,部份更達到無法挽回的地步,觸發各工業化國家對環境的重視,繼而利用國家法律法規去規管和處理人類變異問題,並作出宣傳使全社會注意污染對環境的深遠影響。自1960年代起,環保運動已漸漸令大眾更重視身邊的各種環境問題。 學術機構現在提供課程,如環境研究、環境管理和環境工程等,教授環境保護歴史和方法。保護環境需要人類的各種活動。廢物生產、空氣污染、生物多樣性滅絕(物種入侵和滅絕所致)都是環保的相關議題。環境保護有三個相關因素:環境立法、道德與教育。這些因素都對國家環保決策和個人環境價值與行為產生影響。 一項研究顯示,環境保護是普世價值之一,也就是說,所有的社會都注重環境保護。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 375743 (xsd:integer)
dbo:wikiPageInterLanguageLink
dbo:wikiPageLength
 • 44350 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1119739215 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • الحفاظ على البيئة هي كل الإجراءات التي تتخذ من قبل هيئات عمومية تابعة للدولة أو الهيئات أو منظمات مستقلة للحد من التأثير السلبي للإنسان على البيئة،على غرار العمل المباشر للحفاظ على البيئة هناك الدراسات التي تقوم بها الهيئات البحثية لفهم النظام البيئي وكذلك الكامل في الكوكب وتحديد المؤثرات البشرية لدرجة الإخلال بالتوازن وتهديد الأجيال الحاضرة والقادمة، ووضع إجراءات تصحيحية. وهذه تتطلب تطوير المعرفة العلمية التي هي حاليا محدودة في هذا المجال. (ar)
 • 環境保護(environmental protection )とは、個人や組織、政府による自然環境の保護の実践である。 その目的は、天然資源と既存の自然環境を保全して、可能であれば被害を修復し、流れを反転させることである。 過剰消費と人口増加、科学技術の圧力により、生物・物理的環境は、時に恒久的に悪化している。これは認識され終えていて、政府は環境破壊を引き起こす活動に制限を掛け始めたところである。1960年代以降、環境運動は様々な環境問題へのより多くの気付きをもたらしてきた。人間活動による環境負荷の度合いについては意見の違いがあるために、保護対策は時おり討論される。 (ja)
 • 환경 보호(環境保護)는 개인, 단체, 정부에 의해 자연환경 보호를 실천하는 것이다. 목적은 천연 자원과 기존 천연 환경을 보존하고 가능하면 환경 피해 부분을 복구하는 것이다. (ko)
 • Begreppet miljövård omfattar omsorg om naturen och människan ur ett ekologiskt perspektiv. Grundtanken är att se hur allting hänger ihop, hur människan själv är en del av naturen. Biologi och naturkunskap är viktiga beståndsdelar i miljövård, och man har blivit mer medveten om att kompostera och sortera sopor, återvinna restprodukter och motverka nedskräpning. Många länder började införa miljölagstiftning i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet. (sv)
 • Охра́на окружа́ющей среды́ (или охра́на приро́ды, защи́та приро́ды) — комплекс мер, предназначенных для ограничения отрицательного влияния деятельности человека на окружающую среду (природу) и предотвращения её деградации. Такими мерами могут являться: * Ограничение выбросов в атмосферу и гидросферу с целью улучшения общей экологической обстановки. * Создание заповедников, национальных парков с целью сохранения природных комплексов. * Ограничение ловли рыбы, охоты с целью сохранения определённых видов. * Ограничение выброса мусора. (ru)
 • 環境保護(簡稱環保)是在個人、組織或政府層面,為大自然和人類福祉而保護自然環境的行為。由於工業發展導致環境污染問題過於嚴重,損害生態環境,部份更達到無法挽回的地步,觸發各工業化國家對環境的重視,繼而利用國家法律法規去規管和處理人類變異問題,並作出宣傳使全社會注意污染對環境的深遠影響。自1960年代起,環保運動已漸漸令大眾更重視身邊的各種環境問題。 學術機構現在提供課程,如環境研究、環境管理和環境工程等,教授環境保護歴史和方法。保護環境需要人類的各種活動。廢物生產、空氣污染、生物多樣性滅絕(物種入侵和滅絕所致)都是環保的相關議題。環境保護有三個相關因素:環境立法、道德與教育。這些因素都對國家環保決策和個人環境價值與行為產生影響。 一項研究顯示,環境保護是普世價值之一,也就是說,所有的社會都注重環境保護。 (zh)
 • Souslovím ochrana životního prostředí lze označit systematickou a vědecky podloženou lidskou činnost, která je realizována ochranou prostředí nutného k uspokojivému životu všech organismů na Zemi včetně člověka. Pojem bývá zaměňován s pojmem ekologie, příp. ochrana přírody. Pro vývoj mezinárodních aktivit v oblasti ochrany životního prostředí je klíčová Deklarace Konference Organizace spojených národů o životním prostředí a další dokumenty udržitelného rozvoje. (cs)
 • Mediprotektado aŭ mediprotekto estas tia intenca, organizita socia agado, kies celo estas la evito, malpliigo, elimino de la damaĝaj sekvoj de la homa agado en la industrio, agrikulturo, minado. La mediprotektado celas rezervi la naturan medion por la sekvaj generacioj. La mediprotektado estas homcentra nocio: ĝi fokusas ĉefe pri la senviva medio de la homo (akvo, aero, konstruaĵoj) tiel ĝi ne estas sinonimo al naturprotekto. Al la mediprotektado apartenas batalo kontraŭ la (trafika kaj alia) bruo, medipoluado, akvopoluado, malpliiĝo de agrosurfaco, tutmonda varmiĝo ktp. (eo)
 • Umweltschutz (umgangssprachlich auch Ökologie) bezeichnet die Gesamtheit aller Maßnahmen zum Schutze der Umwelt, um die Gesundheit des Menschen zu erhalten. Der Umweltschutz hat mehrere Funktionen und beinhaltet verschiedene Prinzipien. Er beugt Beeinträchtigungen der Umwelt vor (Prävention), drängt sie zurück (Repression) und stellt Naturressourcen wieder her, soweit das möglich ist (Reparation). Ihre Verursacher sollen Verantwortung für den Umgang mit der Umwelt übernehmen (Verursacherprinzip) und deren Nutzung nicht zu einseitigem Vorteil erfolgen (Kooperationsprinzip). Zum Umweltschutz gehören auch ethische und ästhetische Ansprüche. Das Augenmerk des Umweltschutzes liegt dabei sowohl auf einzelnen Teilbereichen der Umwelt (wie Boden, Wasser, Luft, Klima), als auch auf den Wechselwirku (de)
 • Environmental protection is the practice of protecting the natural environment by individuals, organizations and governments. Its objectives are to conserve natural resources and the existing natural environment and, where possible, to repair damage and reverse trends. (en)
 • La protección del medio ambiente es la práctica de proteger el medio ambiente natural por parte de individuos, organizaciones y gobiernos.​ Sus objetivos son conservar los recursos naturales y el entorno natural existente y, cuando sea posible, reparar los daños y revertir las tendencias.​ (es)
 • Is éard atá i gceist le caomhnú an chomhshaoil (nó cosaint na timpeallachta) ná cosaint is leasú acmhainní an domhain (plandaí, ainmhithe, aer, uisce, talamh, mianraí is fuinneamh) don am le teacht. (Chlúdódh sainmhíniú níos leithne dearadh na timpeallachta nó fiú cosaint dhaonnúil agus chaomhnú oidhreachta). Leis an gcomhshaol is mó a luaitear an téarma. Mar shampla, sa Straitéis Caomhnaithe Dhomhanda (1980) fógraíodh go raibh gá le caomhnú na n-acmhainní beo is na héagsúlachta géinití ar mhaithe le próisis riachtanacha eacnamaíochta agus inbhuanaitheacht speiceas is éiceachóras. (ga)
 • La protection de l'environnement consiste à prendre des mesures pour limiter ou éliminer l'impact négatif des activités humaines sur son environnement. Au-delà de la simple conservation de la nature, il s'agit de comprendre le fonctionnement systémique, et éventuellement planétaire de l'environnement ; d'identifier les actions humaines qui l'endommagent au point de porter préjudice aux générations actuelles ou futures ; et de mettre en place les actions de correction. Cette action est donc à la fois scientifique, car elle nécessite de développer nos connaissances pour le moment limitées dans ce domaine ; citoyenne, puisque les décisions à prendre ont un coût pour les générations actuelles, et un impact pour les générations futures ; politique, car les décisions à prendre sont forcément col (fr)
 • Ochrona środowiska – całokształt działań zmierzających do naprawienia wyrządzonych szkód lub zapobiegających wyrządzeniu szkód fizycznemu otoczeniu lub zasobom naturalnym, jak też działania zmierzające do zmniejszenia ryzyka wystąpienia takich szkód, bądź zachęcające do efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym środki służące oszczędzaniu energii i stosowania odnawialnych źródeł energii. Nauka o ochronie środowiska to sozologia. Sposoby ochrony środowiska: (pl)
 • Met milieubescherming doelt men op het streven om het milieu te beschermen en de activiteiten die daarmee samenhangen. Milieubescherming in zijn moderne westerse vorm bestaat ongeveer 100 jaar, maar kreeg rond 1970 een enorme impuls. (nl)
 • A proteção ambiental é a prática de proteger o ambiente natural, nos níveis individual, organizacional ou governamental, tanto em benefício do próprio meio ambiente como dos seres humanos. Devido às pressões populacionais e de tecnologia, o ambiente biofísico está a ser degradado, por vezes de forma permanente. Isto tem sido reconhecido, e os governos começaram a colocar restrições sobre as atividades que causam degradação ambiental. Desde os anos 1960, as atividades dos movimentos ambientalistas criaram a consciência de várias questões ambientais. Não há acordo sobre a extensão do impacto ambiental da atividade humana e as medidas de proteção são ocasionalmente censuradas. (pt)
 • Охоро́на довкі́лля (англ. environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) — система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки. Це сукупність державних, адміністративних, правових, економічних, політичних і суспільних заходів, спрямованих на раціональне використання, відтворення і збереження природних ресурсів землі, обмеження негативного впливу людської діяльності на довкілля. (uk)
rdfs:label
 • Environmental protection (en)
 • حماية بيئية (ar)
 • Ochrana životního prostředí (cs)
 • Umweltschutz (de)
 • Mediprotekto (eo)
 • Protección del medio ambiente (es)
 • Caomhnú an chomhshaoil (ga)
 • Protection de l'environnement (fr)
 • 환경 보호 (ko)
 • 環境保護 (ja)
 • Milieubescherming (nl)
 • Ochrona środowiska (pl)
 • Proteção ambiental (pt)
 • Охрана окружающей среды (ru)
 • Miljövård (sv)
 • Охорона довкілля (uk)
 • 环境保护 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:field of
is dbo:genre of
is dbo:industry of
is dbo:knownFor of
is dbo:nonFictionSubject of
is dbo:occupation of
is dbo:product of
is dbo:service of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:fields of
is dbp:focus of
is dbp:genre of
is dbp:industry of
is dbp:knownFor of
is dbp:purpose of
is dbp:services of
is dbp:subject of
is dbp:type of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License