About: Entity

An Entity of Type: military conflict, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

An entity is something that exists as itself, as a subject or as an object, actually or potentially, concretely or abstractly, physically or not. It need not be of material existence. In particular, abstractions and legal fictions are usually regarded as entities. In general, there is also no presumption that an entity is animate, or present. The adjectival form is entitative.

Property Value
dbo:abstract
 • الكيان هو شيء موجود في حد ذاته فعلا أو افتراضا، حيث أنه ليس من الضروري أن يكون الكيان ملموساً إذ يمكن اعتبار الأوصاف المجردة للأشياء والأفعال كائنات، كما أنه لا يشترط للكيان أن يصف الاشياء الحية فقط.في مجال الأعمال التجارية، يمكن للكيان أن يكون شخصاً أو إدارة معينة أو فريقاً أو شركة أو تعاونية. الغرض من هذه الكيانات هو 1. * تعظيم الاستراتيجيات الضريبية 2. * حماية المسؤولية 3. * ضمان حماية الأصول 4. * الحفاظ على الثروة من خلال ايجاد طرق متعددة للدخل 5. * تحسين الفرص. في بعض الأحيان، يتم استخدام كلمة «كائن» بمعنى الوجود، سواء كان هذا الوجود مادياً أو مجازياً، على سبيل المثال، يمكن اعتبار اللغة كائناً غير مادي بينما الموظف عبارة عن كيان مادي ملموس. (ar)
 • Un ens al sentit filosòfic és tot allò que la seva existència és reconegut per algun sistema d'ontologia. És el participi present artificial del verb llatí esse (ésser), creat pels teòlegs escolastics. Un ens pot per tant ser concret, abstracte, particular o universal. És a dir, els ens no són només objectes quotidians com cadires o persones, sinó també propietats, relacions, esdeveniments, nombres, conjunts, proposicions, mons possibles, creences, pensaments, etc. En l'analogia de l'ens Tomàs d'Aquino utilitza el concepte en els seus axiomes llatines famoses: «Ens et bonum convertuntur» (El que existeix i el bó poden convertir-se) amb les implicacions escolàstiques «Ens et verum convertuntur» (el ver), «Ens et pulchrum convertuntur» (el bell) i la conclusió «Ens et Deus convertuntur». El mal seria, segons aquesta teoria, l'absència del bó i doncs l'absència de Déus. * Al sentit jurídic o al llenguatge quotidià ens és un sinònim per a entitat o institució. (ca)
 • Entität (mittellateinisch entitas, zu spätlateinisch ens ‚seiend, Ding‘) ist in der Philosophie ein Grundbegriff der Ontologie, der in zwei Bedeutungen verwendet wird: * Zum einen bezeichnet er etwas, das existiert, ein Seiendes, einen konkreten oder abstrakten Gegenstand. In diesem Sinn wird der Begriff der Entität in der Regel als Sammelbegriff verwendet, um so unterschiedliche Gegenstände wie Dinge, Eigenschaften, Relationen, Sachverhalte oder Ereignisse auf einmal anzusprechen. Dies ist die im zeitgenössischen Sprachgebrauch gängige Verwendung. * Zum anderen kann er auch für das Wesen eines Gegenstandes im Sinne eines für das Dasein und die Identität des Gegenstands notwendigen Elements stehen. In dieser Hinsicht ist Entität dem klassischen Substanz-Begriff sinnverwandt. Der erste Sinn des Begriffes ist der heute gebräuchlichere. So wird in einigen Bereichen der Kultur und Technik der Begriff ‚Entität‘ ähnlich wie in der Philosophie verwendet, um ‚Dinge‘ zu bezeichnen, die (wenigstens zunächst) in keine Kategorie einzuordnen sind (oder eingeordnet werden sollen). * In der Kunst: Der Münchner Künstler W.R. Hell hat ein Relief ‚Kontakte‘ geschaffen, das zwei einander ähnliche Gebilde zeigt, die in keine Kategorie passen. Das Relief hat ihn selbst zu einem Gedicht inspiriert:„Zwei EntitätenGetrenntDurch ihr So-Sein sind sie unvereinbar getrennt…“ * In Elektrotechnik und Informatik: Die Internationalen Normen ISO/IEC 20924 Internet of Things / Vocabulary und IEC 60050-741 / Internet of Things definieren“entity – thing (physical or non-physical) having a distinct existence”,und in der deutschen Fassung (DKE-IEV) entsprechend„Entität – Ding (physisch oder nicht-physisch), das eindeutig existiert“. Allerdings wird anderswo oft die Selbstständigkeit der Existenz der Entität nur noch für ein konkretes Diskursuniversum behauptet. (de)
 • Ento laŭ esperantlingvaj vortaroj kiel PIV estas "abstraktaĵo, rigardata kiel reala ekzistaĵo", aŭ en pli vasta difino estas io ajn kio havas propran ekziston; sed ne devas temi pri materia ekzisto. Ekzemple do, ankaŭ ideoj, nombroj kaj ecoj estas entoj. La vorto estas specifa faka termino de filozofio, en neformala lingvaĵo ofte eblas anstataŭe uzi la pli konatan terminon "unuo". (eo)
 • An entity is something that exists as itself, as a subject or as an object, actually or potentially, concretely or abstractly, physically or not. It need not be of material existence. In particular, abstractions and legal fictions are usually regarded as entities. In general, there is also no presumption that an entity is animate, or present. The term is broad in scope and may refer to animals; natural features such as mountains; inanimate objects such as tables; numbers or sets as symbols written on a paper; human contrivances such as laws, corporations and academic disciplines; or supernatural beings such as gods and spirits. The adjectival form is entitative. (en)
 • Izakia bere kabuz existitzen dena da. Izate hori izan daiteke subjektu gisa edo objektu gisa, gaur egun edo etorkizuneko balizko egoera batean, zehazki edo abstraktuki, fisikoki edo ez. Izakiak dira, esaterako, harriak, zenbakiak, hizkuntzak, mamuak, jainkoak, etab. Filosofian, ontologia deritzo izakien ikasketari. (eu)
 • Une entité, dans son sens le plus général, est une chose, un objet, ou une réalité, voire une substance au sens philosophique, toujours de nature et de propriétés indéterminées[réf. nécessaire], et apparemment dotée d'une forme d'individualité, d'identité ou d'unité. Dans le langage courant, ce mot désigne une chose dont on ne sait rien ou dont on ne souhaite rien spécifier, et qui revêt donc un aspect abstrait, le plus souvent une personne (que l'on déshumanise ce faisant, ou dont on n'est pas certain qu'il s'agit d'un être humain) ou une institution, mais parfois aussi un objet inanimé. En ce sens, tout ce qui existe ou est postulé exister peut être appelé « une entité » ; il s'agit donc d'habitude d'une expression volontairement vague. (fr)
 • En filosofía, una entidad o ente (del latín: ens) es algo que es de alguna manera determinada, o que existe. El término «ente», así como el de ser es muy general y vago, ya que en la historia de la filosofía occidental se ha usado con diversos sentidos.​ Algunos autores recientes proponen una distinción entre los conceptos de ser (el acto de ser) y de ente (lo que es), entre los que están Martin Heidegger​ y Étienne Gilson.​ (es)
 • Entitas adalah sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda, walaupun tidak harus dalam bentuk fisik. , misalnya, biasanya dianggap juga sebagai suatu entitas. Dalam pengembangan sistem, entitas digunakan sebagai model yang menggambarkan komunikasi dan pemrosesan internal seperti misalnya membedakan dokumen dengan pemrosesan pesanan. (in)
 • ( 필리핀의 영화에 대해서는 존재자 (영화) 문서를 참고하십시오.) 존재자(存在者, 영어: entity)란 그 자체로서 실존하는 무언가다. 이 때 실존이란 주관적일 수도 있고 객관적일 수도 있으며, 현실적일 수도 있고 잠재적일 수도 있으며, 구체적일 수도 있고 추상적일 수도 있으며, 물리적일 수도 있고 비물리적일 수도 있다. 굳이 물질적으로 실존하는 것일 필요는 없다. (ko)
 • Een entiteit is iets dat een bestaan heeft. In het Latijn is een ens een zijnde en is de entitas het er zijn van een zijnde. Een entiteit kan zowel materieel als immaterieel (abstract) van aard zijn. Een materiële entiteit staat gelijk aan een, al dan niet levend, object. Een immateriële entiteit is bijvoorbeeld een wet, een idee, een vereniging, een verzameling. (nl)
 • O particípio presente do verbo grego on, corresponde ao termo latino ens, traduzido por ente, na língua portuguesa. Nas demais línguas neolatinas, como o italiano, a etimologia entre os dois termos foi mantida ao longo dos séculos (italiano: ente e essere), enquanto em outras, como o inglês ou francês, utiliza-se um só verbo para ambas as palavras, o que, nos últimos decênios, foi alterado, com a introdução de neologismos - como por exemplo "étant" e "essente", no francês -, principalmente devido às noções de Martin Heidegger na filosofia. A distinção entre Ser e Ente, contudo, para a maioria dos filósofos, sempre foi de extrema dificuldade, sobretudo quando se situa o problema para além da análise linguística. Pode-se dizer que, em sua acepção mais radical, ente é Tudo aquilo que existe, uma vez que o método clássico de definição por gênero próximo e diferença específica é inaplicável ao ente, que é a mais universal de todas as noções, mormente, tudo que existe pode ser categorizado como "ente", inclusive figuras abstratas como as virtudes, os sentimentos, e os números, ou ainda noções coletivas, como Estado, Sociedade etc. (Entes de razão). Em sentido ainda mais acurado, em contraposição ao Ser, o ente pode ser descrito como o ser determinado, uma vez que a filosofia clássica situa as determinações (ou acidentes) como não apenas aquilo que constitui uma, ou várias, propriedades ou atributos do sujeito (mesmo que não lhe sejam essenciais), mas também como Limitação, cuja existência só pode ser definida em função de outro ser (nesta caso, a substância). Neste aspecto, as categorias são atributos, ou acidentes, do ente substancial, e o ente é definido como "Ser determinado", uma vez que não pode possuir todos os acidentes da mesma forma e ao mesmo tempo. Inúmeros filósofos atuais insistem na necessidade da diferença entre "Ser" e "Ente", dentre eles Heidegger, que mais recentemente destacou as diferenças entre a problemática do ente (ôntico) e a problemática do ser (ontológica), justificando ainda que a ontologia clássica não é aplicável ao ser, uma vez que o ser ("Sein") é prévio aos entes ("Seienden"). Assim, apenas a análise existencial do ente, que pergunta pelo Ser-aí (o Dasein) pode realmente compreender, em seu âmago, o sentido do ser. Contrariamente à visão de Heidegger, Nicolai Hartmann vai na via inversa, e assegura que "O ser e o ente se distinguem da mesma maneira que se distinguem a verdade e o verdadeiro, a realidade do real". O ens, no sentido da ontologia tradicional, é o objeto da metafísica, enquanto o ser é objeto da ontologia, sendo certo que "é praticamente impossível referir-se ao ser sem investigar o ente", embora ambos sejam distintos mentalmente. (pt)
 • Entitet (av latin entitas, avledning av ens, 'det som är', pres. part. av esse, 'vara') är en i filosofin använd term för någonting överhuvudtaget; det måste alltså inte vara ett fysiskt ting, utan en entitet kan lika gärna utgöras av exempelvis en idé eller en teori, och understundom även mytologiskt väsen. Se speciellt Martin Heidegger. Enligt SAOL är betydelsen av ordet entitet: "väsen, ting, föremål". Särskilt används ordet entitet om någots varande som skilt från allt övrigt, som en särskild enhet. (sv)
 • Суще — світоглядне поняття, яке у філософії розглядається в двох аспектах: з боку своєї визначеності, сутності, і з боку свого існування, буття. «Із розвитком критики метафізичних традицій суще протиставляється буттю, як тому, що лежить у підґрунті і поза межами сущого (Гайдеггер). Тлумачення буття через ототожнення його із сущим, за Гайдеггером, є неавтентичним способом філософування, який втілює метафізика». (uk)
 • Су́щее — существительное, образованное от причастия «существующее», означает «то, что есть». В философии сущее рассматривается в двух аспектах — со стороны своей определённости, сущности, и со стороны своего существования, бытия. Различение бытия, или существования (экзистенции), и сущности (эссенции) проводит средневековый философ Боэций (ок. 480 — 524). Сущность вещи выражается в её определении, в её понятии, постигаемом разумом. О существовании вещи мы узнаём из опыта. Согласно Боэцию, бытие и сущность совпадают только в Боге, который есть простая субстанция; в сотворённых вещах бытие и сущность не совпадают. Для того, чтобы некоторая сущность получила существование, она должна стать причастной бытию посредством акта творения, осуществляемого божественной волей. Хайдеггер первым выделил Dasein (присутствие) как особое сущее, в отличие от сущих как наличности (неприсутствиеразмерных сущих). «Присутствие есть сущее, которое не только случается среди другого сущего. Оно напротив, онтически отличается тем, что для этого сущего в его бытии речь идет о самом этом бытии» (Dasein — «сущее, в бытии которого речь (дело) идет о самом этом бытии»). Оно постигается в аналитике экзистенциалов, в отличие от других сущих, которые традиционно постигаются через категории (Аристотель). В славянских переводах Библии слово Сущий используется как имя Бога (Исх. 3:14). Этому соответствует представление Боэция, что бытие и сущность совпадают только в боге. (ru)
 • 實體(英語:Entity)是有可區別性且內於其自身而獨立存在的某種事物。但它不需是物理存在。尤其是抽象和也通常被視為實體。 實體可被看成是一包含有子集的集合。在哲學中,這種集合被稱為客體。 實體可被使用來指涉某個可能是人、動物、植物或真菌等不會思考的生命、無生命物體或信念等的事物。在這一方面,實體可以被視為一全包的詞語。 有時,實體被當做本質的廣義,不論即指的是否為物質上的存在,如時常會指涉到的無物質形式的實體-語言。更有甚者,實體有時亦指存在或本質本身。 在法律上,實體是指能具有權利和義務的事物。這通常是指法人,但也包括自然人。 (zh)
dbo:wikiPageID
 • 42176 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 3451 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1123762311 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Ento laŭ esperantlingvaj vortaroj kiel PIV estas "abstraktaĵo, rigardata kiel reala ekzistaĵo", aŭ en pli vasta difino estas io ajn kio havas propran ekziston; sed ne devas temi pri materia ekzisto. Ekzemple do, ankaŭ ideoj, nombroj kaj ecoj estas entoj. La vorto estas specifa faka termino de filozofio, en neformala lingvaĵo ofte eblas anstataŭe uzi la pli konatan terminon "unuo". (eo)
 • Izakia bere kabuz existitzen dena da. Izate hori izan daiteke subjektu gisa edo objektu gisa, gaur egun edo etorkizuneko balizko egoera batean, zehazki edo abstraktuki, fisikoki edo ez. Izakiak dira, esaterako, harriak, zenbakiak, hizkuntzak, mamuak, jainkoak, etab. Filosofian, ontologia deritzo izakien ikasketari. (eu)
 • En filosofía, una entidad o ente (del latín: ens) es algo que es de alguna manera determinada, o que existe. El término «ente», así como el de ser es muy general y vago, ya que en la historia de la filosofía occidental se ha usado con diversos sentidos.​ Algunos autores recientes proponen una distinción entre los conceptos de ser (el acto de ser) y de ente (lo que es), entre los que están Martin Heidegger​ y Étienne Gilson.​ (es)
 • Entitas adalah sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda, walaupun tidak harus dalam bentuk fisik. , misalnya, biasanya dianggap juga sebagai suatu entitas. Dalam pengembangan sistem, entitas digunakan sebagai model yang menggambarkan komunikasi dan pemrosesan internal seperti misalnya membedakan dokumen dengan pemrosesan pesanan. (in)
 • Een entiteit is iets dat een bestaan heeft. In het Latijn is een ens een zijnde en is de entitas het er zijn van een zijnde. Een entiteit kan zowel materieel als immaterieel (abstract) van aard zijn. Een materiële entiteit staat gelijk aan een, al dan niet levend, object. Een immateriële entiteit is bijvoorbeeld een wet, een idee, een vereniging, een verzameling. (nl)
 • Entitet (av latin entitas, avledning av ens, 'det som är', pres. part. av esse, 'vara') är en i filosofin använd term för någonting överhuvudtaget; det måste alltså inte vara ett fysiskt ting, utan en entitet kan lika gärna utgöras av exempelvis en idé eller en teori, och understundom även mytologiskt väsen. Se speciellt Martin Heidegger. Enligt SAOL är betydelsen av ordet entitet: "väsen, ting, föremål". Särskilt används ordet entitet om någots varande som skilt från allt övrigt, som en särskild enhet. (sv)
 • Суще — світоглядне поняття, яке у філософії розглядається в двох аспектах: з боку своєї визначеності, сутності, і з боку свого існування, буття. «Із розвитком критики метафізичних традицій суще протиставляється буттю, як тому, що лежить у підґрунті і поза межами сущого (Гайдеггер). Тлумачення буття через ототожнення його із сущим, за Гайдеггером, є неавтентичним способом філософування, який втілює метафізика». (uk)
 • 實體(英語:Entity)是有可區別性且內於其自身而獨立存在的某種事物。但它不需是物理存在。尤其是抽象和也通常被視為實體。 實體可被看成是一包含有子集的集合。在哲學中,這種集合被稱為客體。 實體可被使用來指涉某個可能是人、動物、植物或真菌等不會思考的生命、無生命物體或信念等的事物。在這一方面,實體可以被視為一全包的詞語。 有時,實體被當做本質的廣義,不論即指的是否為物質上的存在,如時常會指涉到的無物質形式的實體-語言。更有甚者,實體有時亦指存在或本質本身。 在法律上,實體是指能具有權利和義務的事物。這通常是指法人,但也包括自然人。 (zh)
 • الكيان هو شيء موجود في حد ذاته فعلا أو افتراضا، حيث أنه ليس من الضروري أن يكون الكيان ملموساً إذ يمكن اعتبار الأوصاف المجردة للأشياء والأفعال كائنات، كما أنه لا يشترط للكيان أن يصف الاشياء الحية فقط.في مجال الأعمال التجارية، يمكن للكيان أن يكون شخصاً أو إدارة معينة أو فريقاً أو شركة أو تعاونية. الغرض من هذه الكيانات هو 1. * تعظيم الاستراتيجيات الضريبية 2. * حماية المسؤولية 3. * ضمان حماية الأصول 4. * الحفاظ على الثروة من خلال ايجاد طرق متعددة للدخل 5. * تحسين الفرص. (ar)
 • Un ens al sentit filosòfic és tot allò que la seva existència és reconegut per algun sistema d'ontologia. És el participi present artificial del verb llatí esse (ésser), creat pels teòlegs escolastics. Un ens pot per tant ser concret, abstracte, particular o universal. És a dir, els ens no són només objectes quotidians com cadires o persones, sinó també propietats, relacions, esdeveniments, nombres, conjunts, proposicions, mons possibles, creences, pensaments, etc. * Al sentit jurídic o al llenguatge quotidià ens és un sinònim per a entitat o institució. (ca)
 • Entität (mittellateinisch entitas, zu spätlateinisch ens ‚seiend, Ding‘) ist in der Philosophie ein Grundbegriff der Ontologie, der in zwei Bedeutungen verwendet wird: * Zum einen bezeichnet er etwas, das existiert, ein Seiendes, einen konkreten oder abstrakten Gegenstand. In diesem Sinn wird der Begriff der Entität in der Regel als Sammelbegriff verwendet, um so unterschiedliche Gegenstände wie Dinge, Eigenschaften, Relationen, Sachverhalte oder Ereignisse auf einmal anzusprechen. Dies ist die im zeitgenössischen Sprachgebrauch gängige Verwendung. * Zum anderen kann er auch für das Wesen eines Gegenstandes im Sinne eines für das Dasein und die Identität des Gegenstands notwendigen Elements stehen. In dieser Hinsicht ist Entität dem klassischen Substanz-Begriff sinnverwandt. (de)
 • An entity is something that exists as itself, as a subject or as an object, actually or potentially, concretely or abstractly, physically or not. It need not be of material existence. In particular, abstractions and legal fictions are usually regarded as entities. In general, there is also no presumption that an entity is animate, or present. The adjectival form is entitative. (en)
 • Une entité, dans son sens le plus général, est une chose, un objet, ou une réalité, voire une substance au sens philosophique, toujours de nature et de propriétés indéterminées[réf. nécessaire], et apparemment dotée d'une forme d'individualité, d'identité ou d'unité. (fr)
 • O particípio presente do verbo grego on, corresponde ao termo latino ens, traduzido por ente, na língua portuguesa. Nas demais línguas neolatinas, como o italiano, a etimologia entre os dois termos foi mantida ao longo dos séculos (italiano: ente e essere), enquanto em outras, como o inglês ou francês, utiliza-se um só verbo para ambas as palavras, o que, nos últimos decênios, foi alterado, com a introdução de neologismos - como por exemplo "étant" e "essente", no francês -, principalmente devido às noções de Martin Heidegger na filosofia. (pt)
 • Су́щее — существительное, образованное от причастия «существующее», означает «то, что есть». В философии сущее рассматривается в двух аспектах — со стороны своей определённости, сущности, и со стороны своего существования, бытия. В славянских переводах Библии слово Сущий используется как имя Бога (Исх. 3:14). Этому соответствует представление Боэция, что бытие и сущность совпадают только в боге. (ru)
rdfs:label
 • Entity (en)
 • كيان (ar)
 • Ens (ca)
 • Entität (de)
 • Ento (eo)
 • Izaki (eu)
 • Entidad (es)
 • Entitas (in)
 • Entité (fr)
 • 존재자 (ko)
 • Entiteit (nl)
 • Ente (pt)
 • Сущее (ru)
 • Entitet (sv)
 • Суще (uk)
 • 實體 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is gold:hypernym of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License