An Entity of Type: software, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

In electrical engineering, impedance is the opposition to alternating current presented by the combined effect of resistance and reactance in a circuit. Quantitatively, the impedance of a two-terminal circuit element is the ratio of the complex representation of the sinusoidal voltage between its terminals, to the complex representation of the current flowing through it. In general, it depends upon the frequency of the sinusoidal voltage. The reciprocal of impedance is admittance, whose SI unit is the siemens, formerly called mho.

Property Value
dbo:abstract
 • La impedància és una mesura de la manera i el grau en què un circuit resisteix el flux del corrent elèctric si s'hi aplica un determinat voltatge. El seu símbol és Z i es mesura en ohms. Si el voltatge aplicat és constant, els condensadors són aïllants i els inductors actuen com els conductors; la impedància és només a causa de les resistències i és un nombre real igual a la resistència del component R. Si el voltatge aplicat canvia amb el temps (com en un circuit de corrent altern), llavors el component pot afectar tant a la fase com a l'amplitud del corrent, a causa dels inductors i condensadors del circuit. En aquest cas, la impedància és un nombre complex (això és una manera convenient de descriure l'amplitud i la diferent fase conjuntament en un sol nombre). Està composta de la resistència R, la reactància inductiva XL i la reactància capacitativa XC d'acord amb la fórmula on j és la unitat imaginària, l'arrel quadrada de -1. La reactància inductiva i la reactància capacitativa poden ser agrupades en una única quantitat anomenada reactància, X = XL - XC, d'aquesta manera tenim . Cal tenir en compte que la reactància depèn de la freqüència f del voltatge aplicat. Si el voltatge aplicat canvia periòdicament amb una freqüència fixa f, segons una corba sinusoidal, és representada com la part real d'una funció de la forma on u és un nombre complex que representa la fase i l'amplitud (vegeu la fórmula d'Euler). Si el corrent es representa de forma anàloga com el valor real d'una funció i(t), llavors la relació entre corrent i voltatge ve donada per una equació molt similar la Llei d'Ohm. Si el voltatge no és una corba sinusoidal de freqüència fixa, llavors primer s'ha de dur a terme una anàlisi de Fourier per trobar els components del senyal en diferents freqüències. Cada un és llavors representat per la part real d'una funció complexa com l'esmentada i dividida per la impedància a la freqüència respectiva. Afegint als camps component del corrent resultant una funció i(t), de la que la part real és el corrent. La noció d'impedància pot ser útil quan el voltatge/corrent és constant (com en molts de circuits de corrent continu), per tal d'estudiar el que pot passar en l'instant en què el voltatge constant es connecta, o desconnecta: generalment, els inductors causen que el canvi en el corrent sia gradual, mentre els condensadors poden causar grans puntes en el corrent. Si l'estructura interna d'un component és coneguda, la seva impedància es pot calcular usant les mateixes lleis que s'utilitzen per a les resistències: la impedància total dels subcomponents connectats en sèrie és la suma de la impedància dels subcomponents; el recíproc del total de la impedància dels subcomponents connectats en paral·lel és la suma dels recíprocs de les impedàncies dels subcomponents. Aquestes regles simples són el motiu principal per usar el formalisme dels nombres complexos. Sovint, per conèixer la magnitud de la impedància n'hi ha prou amb: Això és igual a la proporció entre el voltage (VRMS) i el corrent RMS (IRMS): El mot impedància és sovint usat per anomenar aquesta magnitud; sigui com sigui, és important fer això per calcular-la, es calcula com s'ha esmentat i després es pren el resultat. No hi ha regles simples per calcular |Z| directament. Quan ajuntam components per portar senyals electromagnètics, és important tenir en compte la impedància; el contrari pot donar per resultat la pèrdua del senyal. (ca)
 • القَبولية (بالإنجليزية: Admittance)‏ ويرمز لها: Y، هي مقلوب المعاوقة وهي تمثل قبولية المادة الكلية لعبور التيار لكن في في أكثر التجارب العملية والقوانين الفيزيائية وأيضا في مراكز التعليم والبحث يتم التركيز بشكل أكبر على معاوقة المادة وليس على قبوليتها ووحدة قياسها هي السيمنز في النظام الدولي للوحدات (SI) . في ديسمبر عام 1887 قام مهندس الكهرباء البريطاني أوليفر هيفيسايد بصياغه مصطلح القبولية الكهربائية, وقام بتعريفها على أنها : حيث Y هي القبولية الكهربائية وتقاس بالسيمنز ( S ) .Z هي المعاوقة الكهربائية وتقاس بالأوم (Ω) . ويمكن استخدام وحدة الموه (℧) كبديل عن وحدة السيمنز(وحدة) . القبولية في الدائرة الكهربية بين أي طرفين في الدائرة النسبة بين التيار المار بين هذين الطرفين وبين فرق جهدي الطرفين، رياضيا كالتالي : والقبولية كمية متجهة تتشكل من جمع اتجاهي لجزئين أحدهما حقيقي وهو المواصلة والآخر تخيلي وهو المطاوعة وبما أن قيمة المطاوعة تتأثر بالتردد فإن القبولية كذلك تتأثر به وبالتالي تتغير قيمتها بتغير التردد وحينما يكون تردد الدائرة صفر هيرتز فإن قبوليتها إذن تكون مساوية للمواصلة فقط وتكون الطاوعة مساوية للصفر. حيث * هي القبولية الكهربائية , وتقاس بالسيمنز ( S ) أو بالموه (℧) . * هي المواصلة الكهربائية , وتقاس بالسيمنز ( S ) . * هي المطاوعة الكهربائية , وتقاس بالسيمنز ( S ) . * هي الوحدة التخيلية . (ar)
 • L'admitància és la inversa de la impedància i la seva notació és Y. En el sistema internacional (SI) es mesura en siemens. El nom d'aquest concepte de l'enginyeria electrònica es deu a Oliver Heaviside, que el va crear el desembre de 1887. Es defineix per: On: * Y l'admitància mesurada en siemens (S) ; * Z la impedància mesurada en Ohms (Ω) Nota: abans s'havia utilitzat la unitat mho (Ohm escrit a l'inrevés), la seva notació era una omega a l'inrevés (℧). Llavors com L'admitància és, com la impedància, un nombre complex, essent la conductància G la part real i la susceptància B la part imaginària, així hom té l'equació: La conductància G i la susceptància B venen donades per: La magnitud de l'admitància vindrà donada per: On: * G és la conductància mesurada en siemens (S); * B és la susceptància en S ; (ca)
 • المعاوقة أو الممانعة هي نوع أعم من المقاومة التيار الكهربائي في النبيطة الكهربية أو القطعة الإلكترونية. يفقد التيار الكهربائي شيئا من طاقته سواء على شكل طاقة مخزنة كما في الملف أو المكثف أو طاقة مبددة أو طاقة للقيام بشغل كما في المقاومات. الممانعة بالنسبة للتيار المتردد هي المقاومة بالنسبة للتيار المستمر. وحدة الممانعة هي نفسها وحدة المقاومة وهي الأوم ولكنها تختلف عن المقاومة الكهربائية من عدة نواحي. تمثل الممانعة Z رياضيا من جزئين أحدهما المقاومة (قيمة حقيقية) R وجزء تخيلي ، حيث ( j 2 = -1). يسمى مثل هذا العدد عدد مركب ويتكون الجزء التخيلي فيه j من الجذر التربيعي ل -1 ، ولهذا فهو تخيلي. (ar)
 • Admitance jako komplexní veličina elektrického obvodu vyjádřená reálnou konduktancí a imaginární susceptancí je převrácenou hodnotou impedance. Značka: Jednotka SI: siemens, značka (cs)
 • Impedance je komplexní veličina elektrického obvodu vyjádřená reálnou rezistancí a imaginární reaktancí, bránící průchodu elektrického proudu. Značka: Jednotka SI: ohm, značka (cs)
 • Die Admittanz (vom lateinischen admittere, zu Deutsch „annehmen“) ist ein Begriff aus der Elektrotechnik, gleichwertig mit komplexer Leitwert. Sie bezeichnet das Verhältnis von sinusförmigem Wechselstrom, der durch einen linearen Verbraucher (Bauelement, Leitung usw.) fließt, zur daran anliegenden Wechselspannung. In bestimmten Zusammenhängen wird der Begriff auch wesentlich weiter gefasst. (de)
 • Εμπέδηση (ή σύνθετη αντίσταση) είναι ένα μέγεθος του ηλεκτρισμού που αναφέρεται σε κυκλώματα εναλλασσομένου ρεύματος. Η εμπέδηση επεκτείνει την έννοια της αντίστασης και σε κυκλώματα εναλλασσομένου ρεύματος όπου η τάση και η ένταση δεν είναι συμφασικά. Σε κυκλώματα συνεχούς ρεύματος ταυτίζεται με την αντίσταση.Η εμπέδηση συμβολίζεται συνήθως με το γράμμα Ζ και συχνά αναγράφεται σε μιγαδική αριθμητική μορφή. Η εμπέδηση μπορεί να είναι επαγωγική ή χωρητική και προκύπτει από την εν σειρά σύνδεση μίας ωμικής αντίστασης με ένα πηνίο ή ένα πυκνωτή αντίστοιχα. Ο όρος εμπέδηση επινοήθηκε από τον Oliver Heaviside το 1886.. Ο πρώτος που χρησιμοποίησε μιγαδική αναπαράσταση της εμπέδησης ήταν ο Arthur Kennelly το 1893.Σύμφωνα με το γενικευμένο νόμο του Ohm, η εμπέδηση ισούται με τον λόγο της τάσης προς την ένταση ηλεκτρικού ρεύματος για μία συγκεκριμένη συχνότητα εναλλασσόμενου ρεύματος όταν η τάση και η ένταση δίνονται σε μιγαδική μορφή. Η τιμή της εμπέδησης ενός κυκλώματος ενδέχεται να μεταβάλλεται με την μεταβολή της συχνότητας του ηλεκτρικού ρεύματος που το διαρρέει και συχνά παριστάνεται ως μιγαδική συνάρτηση της γωνιακής συχνότητας ρεύματος ω. Μονάδα μέτρησης της είναι το Ωμ, όπως και της ωμικής αντίστασης. (el)
 • Die elektrische Impedanz (lat. impedire „hemmen“, „hindern“), auch Wechselstromwiderstand, ist ein elektrischer Widerstand in der Wechselstromtechnik. Sie gibt bei einem zweipoligen Netzwerkelement das Verhältnis von elektrischer Spannung zur Stromstärke an. Der Begriff wird insbesondere dann verwendet, wenn zwischen den beiden Größen eine Phasenverschiebung besteht, wodurch sich das Verhältnis vom Widerstand in Gleichstromanwendungen unterscheidet. Die elektrische Impedanz ist eine physikalische Größe zur Beschreibung * des Verhaltens eines Bauelementes oder Gerätes (genauer gesagt eines passiven linearen Zweipols) beim Anliegen eines elektrischen Wechselstroms (siehe auch komplexe Wechselstromrechnung), * der elektromagnetischen Wellenausbreitung in einer Leitung oder einem Medium (siehe auch Wellenimpedanz). Bei der Wellenausbreitung ist kein konkretes Bauelement an diesem Widerstand beteiligt, weder ein Wirk- noch ein Blindwiderstand. (de)
 • Admitanco (simbolo Y) estas la inverso de la impedanco. Laŭ PIV temas pri "Grando egala al kvociento de la intenso de kurento trafluanta cirkviton per la interklema tensio (inverso de la impedanco); simb.: Y. Y = G +jB." Ĝia mezurunuo estas simenso (notita S). Ĝi estas difinita tiele: kun * Y admitanco esprimata en simenso, S; * Z impedanco esprimata en omo, Ω. Dum konduktanco G estas la inverso de rezistanco R, impedanco estas kompleksa rezistanco, eblas konsideri, ke admitanco estas kompleksa konduktanco. La reela parto de admitanco estas la konduktanco, ĝia imaginara parto estas la susceptanco: La modulo (absoluta valoro) de admitanco estas donita per (kiel ĉiuj kompleksaj nombroj): kun * G konduktanco esprimata en S; * B susceptanco esprimata en S. (eo)
 • Elektra impedanco aŭ pli simple impedanco estas mezuro de la kontraŭo al sinusoida elektra kurento. La koncepto de elektra impedanco ĝeneraligas la leĝon de Omo en AK-cirkvita analizo. Malsame al elektra rezistanco, la impedanco de elektra cirkvito povas esti kompleksa nombro. Oliver Heaviside kreis la terminon impedanco en Julio 1886. (eo)
 • La impedancia (Z) es una medida de oposición que presenta un circuito a una corriente cuando se aplica una tensión. La impedancia extiende el concepto de resistencia a los circuitos de corriente alterna (CA), y posee tanto magnitud como fase, a diferencia de la resistencia, que solo tiene magnitud. Cuando un circuito es alimentado con corriente continua (CC), su impedancia es igual a la resistencia, lo que puede ser interpretado como la impedancia con ángulo de fase cero. Por definición, la impedancia es la relación (cociente) entre el fasor tensión y el fasor intensidad de corriente: Donde es la impedancia, es el fasor tensión e corresponde al fasor intensidad. El concepto de impedancia tiene especial importancia si la corriente varía en el tiempo, en cuyo caso las magnitudes se describen con números complejos o funciones del análisis armónico. Su módulo (a veces inadecuadamente llamado impedancia) establece la relación entre los valores máximos o los valores eficaces de la tensión y de la corriente. La parte real de la impedancia es la resistencia y su parte imaginaria es la reactancia. El concepto de impedancia permite generalizar la ley de Ohm en el estudio de circuitos en corriente alterna (CA), dando lugar a la llamada ley de Ohm de corriente alterna que indica: El término fue acuñado por Oliver Heaviside en 1886. En general, la solución para las corrientes y las tensiones de un circuito formado por resistencias, condensadores e inductancias y sin ningún componente de comportamiento no lineal, son soluciones de ecuaciones diferenciales. Pero, cuando todos los generadores de tensión y de corriente tienen la misma frecuencia constante y sus amplitudes son constantes, las soluciones en estado estacionario (cuando todos los fenómenos transitorios han desaparecido) son sinusoidales y todas las tensiones y corrientes tienen la misma frecuencia que los generadores y amplitud constante. La fase, sin embargo, se verá afectada por la parte imaginaria (reactancia) de la impedancia. (es)
 • In electrical engineering, impedance is the opposition to alternating current presented by the combined effect of resistance and reactance in a circuit. Quantitatively, the impedance of a two-terminal circuit element is the ratio of the complex representation of the sinusoidal voltage between its terminals, to the complex representation of the current flowing through it. In general, it depends upon the frequency of the sinusoidal voltage. Impedance extends the concept of resistance to alternating current (AC) circuits, and possesses both magnitude and phase, unlike resistance, which has only magnitude. Impedance can be represented as a complex number, with the same units as resistance, for which the SI unit is the ohm (Ω).Its symbol is usually Z, and it may be represented by writing its magnitude and phase in the polar form |Z|∠θ. However, Cartesian complex number representation is often more powerful for circuit analysis purposes. The notion of impedance is useful for performing AC analysis of electrical networks, because it allows relating sinusoidal voltages and currents by a simple linear law. In multiple port networks, the two-terminal definition of impedance is inadequate, but the complex voltages at the ports and the currents flowing through them are still linearly related by the impedance matrix. The reciprocal of impedance is admittance, whose SI unit is the siemens, formerly called mho. Instruments used to measure the electrical impedance are called impedance analyzers. (en)
 • En electricidad, la admitancia (Y) de un circuito es la facilidad que este ofrece al paso de la corriente. Fue Oliver Heaviside quien comenzó a emplear este término en diciembre de 1887. De acuerdo con su definición, la admitancia es la inversa de la impedancia, : En el SI, la unidad de la admitancia es el Siemens, que antiguamente era llamada mho, proveniente de la unidad de resistencia, Ohm, escrita a la inversa. (es)
 • Inpedantzia elektrikoa edo inpedantzia bakarrik korronte elektriko sinusoidal baten aurkako eraginaren neurri bat da. Inpedantzia elektrikoaren kontzeptua Ohmen legea korronte aldizkatzaileko (KAko) zirkuituen analisirako orokortzeko erabiltzen da (KAari ingelesez alternating current deitzen zaio eta bere laburpena AC da). Erresistantze elektrikoa ez bezala, zirkuitu elektriko baten inpedantzea zenbaki konplexua izan daiteke. Oliver Heaviside-k asmatu zuen inpedantze hitza 1886ko uztailean. Inpendantziaren (Z) unitatea Nazioarteko Unitate Sisteman ohma da. (eu)
 • Admitantzia elektrikoa (Y) material batek korronte elektrikoari pasatzen uzteko jartzen dion erraztasuna da. Bere unitatea Nazioarteko Unitate Sisteman Siemensa da. Admitantzia inpedantzia elektrikoaren alderantzizkoa da: non Y admitantzia den siemensetan neurtua.Z inpedantzia den, Ohmetan (Ω) neurtua. Erresistentzia material batek korronte elektriko egonkor bati pasatzen uzteko jartzendion oztopo maila da; inpedantziak efektu dinamikoak ere kontutan hartzen ditu, eta erresistentziaz gain erreaktantzia barneratzen du.Era berean, admitantziak, korronte elektriko egonkor bati pasatzen uzteko jartzen erraztasun mailaz gain, materialearen suszeptantziaren efektu dinamikoak ere barneratzen ditu: non: * admitantzia elektrikoa den, Siemensetan neurtua. * konduktantzia elektrikoa den, Siemensetan neurtua. * suszeptantzia elektrikoa den, Siemensetan neurtua. * unitate irudikaria den. (eu)
 • L'admittance, notée Y, est l'inverse de l'impédance. Elle se mesure en siemens (S). Elle est définie par : Avec : * Y l'admittance en S ; * Z l'impédance en Ω. L'impédance étant une résistance complexe, et la conductance G étant l'inverse de la résistance, l'admittance est une conductance complexe. La partie réelle de l'admittance est la conductance, sa partie imaginaire est la susceptance : Le module de l'admittance est donné par (comme tous les nombres complexes) : Avec : * G la conductance en S ; * B la susceptance en S. (fr)
 • I gciorcaid srutha ailtéarnaigh (SA), tomhas ar an teorannú ar shruth, ar aon dul leis an bhfriotaíocht i gciorcaid srutha dhírigh (SD). Sainmhínítear é mar an voltas, roinnte ar an sruth. Úsáidtear Z mar shiombail dó, agus tomhaistear é in óim (Ω). Is cainníocht choimpléascach é, le cuid réadach atá cothrom leis an bhfriotaíocht, agus cuid shamhailteach a bhraitheann ar ionduchtas is toilleas na gcomhbhaill ciorcaid. Sa chás seo bíonn difríocht pais idir an sruth meandarach is an voltas meandarach. (ga)
 • Admitansi adalah perbandingan arus listrik efektif terhadap untuk isyarat (sinyal) listrik bolak-balik (yang berbentuk sinusoida). Lambang admitansi adalah Y dengan satuan Siemens. Jadi admitansi berlaku dalam suatu kalang (lingkaran arus) AC (alternating current). Admitansi adalah kebalikan dari impedansi, yaitu: Disini dan suseptansi jika sudut impedansi lagging terhadap tegangan dan jika sudut impedansi leading terhadap tegangan. (in)
 • Impedansi listrik, atau lebih sering disebut impedansi (bahasa Belanda: impedantie) atau impedans (bahasa Inggris: impedance), menjelaskan ukuran penolakan terhadap arus bolak-balik sinusoid. Impedansi listrik memperluas konsep resistansi listrik ke sirkuit AC, menjelaskan tidak hanya amplitudo relatif dari tegangan dan arus, tetapi juga fase relatif. Impedansi adalah kuantitas kompleks yang dinotasikan dengan dan istilah impedansi kompleks mungkin dapat dipertukarkan. Bentuk kutub secara praktis menunjukkan baik karakteristik magnitudo dan fase,� di mana magnitudo menunjukkan perbandingan amplitudo perbedaan tegangan terhadap amplitudo arus, memberikan perbedaan fase antara tegangan dan arus, sedangkan adalah bilangan imajiner. Dalam koordinat Kartesius, di mana bagian nyata dari impedansi adalah resistansi dan bagian imajiner adalah reaktansi . Secara dimensi, impedansi sama dengan resistansi; dan satuan SI adalah ohm. Istilah impedansi digunakan pertama kali oleh pada Juli 1886. adalah yang pertama kali menunjukkan impedansi dengan bilangan kompleks pada 1893.Kebalikan dari impedansi adalah admitansi. (in)
 • L'impédance électrique mesure l'opposition d'un circuit électrique au passage d'un courant alternatif sinusoïdal. La définition de l'impédance est une généralisation de la loi d'Ohm au courant alternatif. On passe de à , mais avec et de formes sinusoïdales. Le mot impédance fut inventé par Oliver Heaviside en juillet 1886. Il vient du verbe anglais to impede signifiant « retenir », « faire obstacle à » ; verbe qui dérive lui-même du latin impedire qui veut dire « entraver ». La Commission électrotechnique internationale (CEI), définit l'impédance d'un dipôle linéaire passif de bornes A et B en régime sinusoïdal de courant et de tension comme le quotient de la tension entre ses bornes et du courant qui le traverse. Soit formellement le quotient des nombres complexes phaseur et phaseur : Le concept d'impédance permet d'appliquer au régime sinusoïdal les formules utilisées en régime continu, tout en intégrant l'effet d'éléments capacitifs et inductifs. Dans cet article, l'unité imaginaire s'écrit et non pour éviter les confusions avec le courant. (fr)
 • アドミタンス(英: admittance)は、交流回路における電流と電圧の比である。慣習的に記号 Y、単位としてはジーメンス(S)が用いられる。計算を簡略化するため複素数表示(フェーザ表示)で表されることが多い。直流回路における電気伝導の代わりに用いられる。交流回路における電圧と電流の比である インピーダンス Z とは次の関係がある。 本項では、特に断りのない限り、記号 j を虚数単位、ω を交流の角周波数に用いる。 (ja)
 • インピーダンス(英: impedance)は、電気回路の交流回路においてある部分を流れる電流に対してその部分に加わる電圧の比を表す。 直流回路においてはオームの法則により電圧降下は電気抵抗(レジスタンス)を比例定数として電流に比例するが、交流回路においてはコンデンサ(キャパシタ)、コイルによる位相の変化を伴う電圧降下も生じる。この効果も考慮した比例定数がインピーダンスであり、複素数で表される。単位はオーム(単位記号はΩ)が用いられる。 (ja)
 • ( 임피던스는 여기로 연결됩니다. 다른 뜻에 대해서는 임피던스 (동음이의) 문서를 참고하십시오.) 온저항(impedance 임피던스[*])은 회로에서 전압이 가해졌을 때 전류의 흐름을 방해하는 값이다. 임피던스의 값은 교류 회로의 전압과 전류의 비로 나타낼 수 있으며, 일반적으로 교류 전압의 진동수에 의존한다. 교류 회로에서 임피던스는 저항 개념의 확장인데, 크기값만 갖는 저항과 달리 크기와 위상의 값을 갖는다. 직류 회로에서는 임피던스와 저항이 같은데, 이는 임피던스의 위상각이 0이라 생각하면 된다. 전기 회로망에서 교류 회로를 분석할 때 임피던스가 자주 사용되는데, 임피던스를 이용하면 삼각함수의 형태를 갖는 전압과 전류의 관계를 직선으로 나타낼 수 있기 때문이다. 임피던스는 복소수로 표시되며, 국제단위계에서 단위는 옴(Ω)이다. 임피던스의 기호는 보통 로 나타내며, 크기와 위상각을 함께 나타낼 때에는 의 형태로 나타낼 수 있다. 보통 복소평면에 나타내는 방법이 회로를 분석할 때 가장 많이 쓰인다. 직류회로의 전기저항과는 달리 온저항이 큰 것이 꼭 온저항이 작은 것보다 저항이 크다고 단정지을 수는 없다. 서로 다른 두 회로를 연결할 때는 각 회로의 온저항을 같게 해주는 것이 원칙이다. 임피던스의 역수는 어드미턴스로, 국제단위계에서 단위는 지멘스(S)이다. 이하에서는 : 허수단위, : 교류의 각진동수로 놓는다. (ko)
 • 어드미턴스(admittance)란, 교류 회로에 있어서 전류가 얼마나 잘 흐르나를 나타내는 수치이다. 임피던스의 역수다. 국제단위계에서 단위는 지멘스다. 계산을 간략화하기 위해 복소수 표시로 표시되는 일이 잦다. 저항의 역수인 컨덕턴스와 리액턴스의 역수인 를 포함한다. 이하에서는 j : 허수단위, ω : 교류의 각진동수 로 놓는다. (ko)
 • L'impedenza, in elettrotecnica, è una grandezza fisica che rappresenta l'opposizione di un circuito al passaggio di una corrente elettrica alternata, o, più in generale, di una corrente variabile. È esprimibile come numero complesso ed è data dal rapporto tra tensione e corrente. Se i fasori sono definiti su bipoli diversi (o su porte diverse di un n-porta) viene solitamente chiamata transimpedenza. Comunemente l'impedenza è indicata con e la sua unità di misura è l'ohm. (it)
 • De admittantie is gedefinieerd als het omgekeerde van de impedantie : De eenheid van admittantie is de siemens. Het verband tussen de geleidbaarheid of conductantie , de susceptantie en de admittantie is: Schakelt men admittanties parallel, dan geldt voor de vervangende admittantie : Schakelt men de admittanties in serie, dan geldt voor de vervangende admittantie : Opmerking: vanwege de bekendheid van de (commerciële) naam Siemens wordt de eenheid van admittantie in de praktijk vaak mho genoemd (= ohm achterstevoren geschreven). Daarbij is 1 mho = 1 siemens. Afhankelijk van de typografische mogelijkheden wordt ook een omgekeerde hoofdletter omega gebruikt: . (nl)
 • In elettricità l'ammettenza, in regime sinusoidale (detto a seconda dei casi corrente alternata), è la grandezza fisica che esprime il rapporto tra un fasore della corrente e un fasore della tensione. Se i fasori sono definiti su bipoli diversi (o su porte diverse di un n-porta) viene solitamente chiamata transammettenza. Comunemente è indicata con Y ed, essendo il rapporto di due fasori, è un numero complesso. È definita come dove Y è l'ammettenza, misurata in siemensZ è l'impedenza, misurata in ohm Si noti che per l'ammettenza sono stati usati storicamente anche l'unità di misura mho e il simbolo ℧ (una lettera omega maiuscola rovesciata), entrambi oggi sconsigliati. (it)
 • Impedantie kan gezien worden als een complexe weerstand. Het woord komt van het Latijnse impedire, dat hinderen betekent. Het begrip impedantie wordt in de elektriciteitsleer gebruikt om te rekenen met spoelen en condensatoren die een tijds- en frequentieafhankelijke weerstand hebben. In het algemeen: het is een begrip dat wordt gebruikt in de beschrijving van een lineaire respons op een tijdsafhankelijk signaal. Het vindt in een aantal op het oog tamelijk verschillende vakgebieden toepassing: * In de elektrotechniek voor de beschrijving van frequentieafhankelijk gedrag van elektrische stromen. * Een vergelijkbare beschrijving geldt voor warmtestromen. * In de studie van wordt een wiskundig geheel vergelijkbare beschrijving gebruikt voor de beschrijving van trillingen en golven. * In de akoestiek wordt het weerkaatsen van geluidsgolven ermee beschreven. * In de mechanica beschrijft de impedantie het verband tussen de kracht op het mechanisch systeem en de bijhorende beweging (verplaatsing, snelheid én versnelling). * In de thermodynamica speelt de thermische impedantie van een systeem een rol. * In seismologisch onderzoek ten behoeve van onder andere delfstoffenwinning worden geluidsgolven gebruikt om de bodemstructuur te bepalen. Hier treden brekings- en buigingsverschijnselen op net als bij elektromagnetische golven (licht), waarbij veranderingen van de impedantie vergelijkbaar zijn met de brekingsindex. Het gemeenschappelijke in vrijwel al deze gevallen is dat het gaat om twee signalen die op lineaire wijze met elkaar samenhangen, waarbij het ene signaal een zogenaamde intensieve parameter is (d.i. een parameter die een toestand weergeeft, zoals een spanning, een elektrische veldsterkte, een temperatuur, een hoogte, een kracht, etc.), terwijl de andere parameter een zogenaamde extensieve parameter voorstelt (d.i. een parameter die een zekere hoeveelheid (uitgebreidheid) weergeeft, zoals een volumestroom (bijvoorbeeld van materie), een elektrische stroom, een magnetische veldsterkte, een warmtestroom, een verplaatsing, etc.). De impedantie is de verhouding tussen de intensieve en de extensieve parameter (en de admittantie tussen de extensieve en de intensieve parameter). (nl)
 • Impedancja, impedancja zespolona, Z (od łac. impedimentum, przeszkoda) – wielkość charakteryzująca zależność między natężeniem prądu i napięciem w obwodach prądu przemiennego (sinusoidalnie zmiennego). Impedancja jest uogólnieniem oporu elektrycznego, charakteryzującego tę zależność w obwodach prądu stałego. Impedancja jest wielkością zespoloną. Część rzeczywista impedancji opisuje opór związany z prądem płynącym w fazie zgodnej z przyłożonym napięciem, część urojona – z prądem przesuniętym w fazie, który wyprzedza przyłożone napięcie lub jest opóźniony względem niego. Uwaga: Czasem skrótowo i błędnie impedancją jest nazywany moduł impedancji, czyli zawada, ale także odwrotnie – impedancja zawadą. (pl)
 • Admitancja, drożność – odwrotność impedancji, całkowita przewodność elektryczna w obwodach prądu przemiennego. gdzie: – admitancja, – impedancja. Admitancja jest liczbą zespoloną, jej część rzeczywista to konduktancja a urojona to susceptancja . Moduł admitancji określa wzór: Jednostką konduktancji, susceptancji i modułu admitancji w układzie SI jest simens. W ogólności admitancja jest funkcją częstotliwości. Dla prądu stałego jej część urojona jest równa zero, a rzeczywista jest równa konduktancji. (pl)
 • Impedância elétrica ou simplesmente impedância (quando, em domínio de circuitos ou sistemas elétricos, não houver possibilidade de confusão com outras possíveis acepções de impedância), é a oposição que um circuito elétrico faz à passagem de corrente elétrica quando é submetido a uma tensão. Pode ser definida como a relação entre o valor eficaz da diferença de potencial entre dois pontos do circuito em consideração e o valor eficaz da corrente elétrica resultante no circuito. (pt)
 • Admittans är inom elektroteknik en storhet som beskriver ledningsförmågan i ett elektriskt system. Det är motsatsen till (inversen av) impedans. Ju högre admittans ett system har, desto mer ström släpper det igenom. Admittans betecknas med och har enheten siemens (S) eller ohm-invers (Ω-1). Vid beräkningar i växelspänningssystem med jω-metoden är admittansen komplex och kan delas upp i konduktans (reella delen) och susceptans (imaginära delen). Admittans förhåller sig till andra enheter som: ( är den imaginära enheten; se vidare jω-metoden.) (sv)
 • Імпеда́нс (англ. impedance від лат. impedio — перешкоджати) — комплексний опір, який позначається здебільшого і вимірюється в Омах. Імпеданс визначається, як , де — активний опір, — реактивний опір. Імпеданс можна записати й у тригонометричній формі: , де — абсолютна величина імпедансу, а — фаза. Абсолютна величина імпедансу дорівнює . Використання імпедансу дозволяє, розраховуючи електричні кола, визначати водночас амплітуду й фазу струму та напруги на елементах кола. Це поняття вперше ввів у науковий обіг Олівер Гевісайд у 1886 році. (uk)
 • Elektrisk impedans är det elektriska motståndet för en växelström och mäts i SI-enheten ohm (Ω). Impedansen består av två mot varandra vinkelräta (ortogonala) komponenter, en resistans och en reaktans. Reaktansen hos en krets uppvisar endera induktiv eller kapacitiv karaktär och orsakar en fasvridning mellan spänning och ström i intervallet -90° till +90°. Om resistansen betecknas och reaktansen kan impedansen skrivas som ett komplext tal och dess belopp skrivas som Fasvridningen kan beräknas som Med hjälp av Ohms lag kan man beräkna beloppet för spänningen över en växelströmskrets enligt (där U = spänningens belopp, Z = impedansens belopp och I = strömstyrkans belopp). Det är vanligt att impedansen skrivs som ett komplext tal. Resistansen anges då av det komplexa talets realdel och reaktansen anges av det komplexa talets imaginärdel. Användande av komplexa tal gör det möjligt att samtidigt behandla de ingående storheternas belopp och fasvinklar (se jω-metoden). Impedans förekommer i alla elektriska kretsar och komponenter. Termen impedans introducerades av Oliver Heaviside juli 1886. I en avhandling år 1893, var den förste att använda komplexa tal för att representera impedanser. (sv)
 • Електричний адміттанс (фр. Admittance від лат. Admittere пропускати, впускати) — комплексна провідність двополюсника для гармонійного сигналу. В електротехніці адміттанс або повна провідність - це міра того, наскільки легко коло або пристрій проводять електричний струм. Він визначається як зворотний опір імпедансу. Стандартне позначення адміттанса в формулах — Y або y, розмірність — dim Y = L−2 M−1 T3 I2 ,одиниця виміру в SI — сименс. Скорочені позначення — См, міжнародне — S, синонімічна одиниця - mho (зворотне значення одного ома), і її символ - ℧ (омега Ω вгорі ). Олівер Гевісайд придумав термін адміттанс в грудні 1887 р. (uk)
 • Em eletricidade, admitância, simbolizada Y, é o inverso da impedância. Ele é medida S (siemens). Ela é definida por: Onde : * Y é a admitância em S ; * Z é a impedância em Ω Sendo a impedância uma resistência complexa, e a condutância G o inverso da resistência, a admitância é uma condutância complexa. A parte real da admitância é a condutância, e sua parte imaginária é a susceptância: A magnitude da admitância é dada por: Onde : * G é a condutância em S ; * B é a susceptância em S ; (pt)
 • 阻抗(英語:Electrical impedance)又称电阻抗,是电路中电阻、电感、电容对交流电的阻碍作用的统称。阻抗是一个复数,实部称为电阻,虚部称为电抗;其中电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗,电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗,容抗和感抗合称为电抗。阻抗將電阻的概念加以延伸至交流電路領域,不僅描述電壓與電流的相對振幅,也描述其相對相位。當通過電路的電流是直流電時,電阻與阻抗相等,電阻可以視為相位為零的阻抗。阻抗的概念不仅存在于电路中,在力学的振动系统中也有涉及。 阻抗通常以符號 標記。阻抗是複數,可以用相量 或 來表示;其中,是阻抗的大小, 是阻抗的相位。這種表示法稱為「相量表示法」。 具體而言,阻抗定義為電壓與電流的頻域比率。阻抗的大小 是電壓振幅與電流振幅的絕對值比率,阻抗的相位 是電壓與電流的相位差。採用國際單位制,阻抗的單位是歐姆(Ω),與電阻的單位相同。阻抗的倒數是導納,即電流與電壓的頻域比率。導納的單位是西門子 (單位)(舊單位是姆歐)。 (zh)
 • Электри́ческий адмитта́нс (фр. admittance от лат. admittere пропускать, впускать) — комплексная проводимость двухполюсника для гармонического сигнала. В русскоязычной литературе этот термин обычно не применяется — вместо него употребляется термин «комплексная проводимость» (см., например,). Стандартное обозначение адмиттанса в формулах — Y или y, размерность — dim Y = L−2M−1T3I2, единица измерения в СИ — сименс. Сокращенные обозначения — См, международное — S. (ru)
 • Электри́ческий импеда́нс (ко́мплексное электри́ческое сопротивле́ние) (англ. impedance от лат. impedio «препятствовать») — комплексное сопротивление между двумя узлами цепи или двухполюсника для гармонического сигнала. Понятие и термин ввёл физик и математик О. Хевисайд в 1886 году. (ru)
 • 导纳(英語:Admittance)是电导和电纳的统称,在电力电子学中导纳定义为阻抗(impedance)的倒数,符号Y,单位是西门子,简称西(S)。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 41957 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 30969 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1124803566 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:date
 • November 2022 (en)
dbp:reason
 • Kennelly is not independent of Kennelly (en)
 • Kennelly makes no such claim in his paper (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • المعاوقة أو الممانعة هي نوع أعم من المقاومة التيار الكهربائي في النبيطة الكهربية أو القطعة الإلكترونية. يفقد التيار الكهربائي شيئا من طاقته سواء على شكل طاقة مخزنة كما في الملف أو المكثف أو طاقة مبددة أو طاقة للقيام بشغل كما في المقاومات. الممانعة بالنسبة للتيار المتردد هي المقاومة بالنسبة للتيار المستمر. وحدة الممانعة هي نفسها وحدة المقاومة وهي الأوم ولكنها تختلف عن المقاومة الكهربائية من عدة نواحي. تمثل الممانعة Z رياضيا من جزئين أحدهما المقاومة (قيمة حقيقية) R وجزء تخيلي ، حيث ( j 2 = -1). يسمى مثل هذا العدد عدد مركب ويتكون الجزء التخيلي فيه j من الجذر التربيعي ل -1 ، ولهذا فهو تخيلي. (ar)
 • Admitance jako komplexní veličina elektrického obvodu vyjádřená reálnou konduktancí a imaginární susceptancí je převrácenou hodnotou impedance. Značka: Jednotka SI: siemens, značka (cs)
 • Impedance je komplexní veličina elektrického obvodu vyjádřená reálnou rezistancí a imaginární reaktancí, bránící průchodu elektrického proudu. Značka: Jednotka SI: ohm, značka (cs)
 • Die Admittanz (vom lateinischen admittere, zu Deutsch „annehmen“) ist ein Begriff aus der Elektrotechnik, gleichwertig mit komplexer Leitwert. Sie bezeichnet das Verhältnis von sinusförmigem Wechselstrom, der durch einen linearen Verbraucher (Bauelement, Leitung usw.) fließt, zur daran anliegenden Wechselspannung. In bestimmten Zusammenhängen wird der Begriff auch wesentlich weiter gefasst. (de)
 • Elektra impedanco aŭ pli simple impedanco estas mezuro de la kontraŭo al sinusoida elektra kurento. La koncepto de elektra impedanco ĝeneraligas la leĝon de Omo en AK-cirkvita analizo. Malsame al elektra rezistanco, la impedanco de elektra cirkvito povas esti kompleksa nombro. Oliver Heaviside kreis la terminon impedanco en Julio 1886. (eo)
 • En electricidad, la admitancia (Y) de un circuito es la facilidad que este ofrece al paso de la corriente. Fue Oliver Heaviside quien comenzó a emplear este término en diciembre de 1887. De acuerdo con su definición, la admitancia es la inversa de la impedancia, : En el SI, la unidad de la admitancia es el Siemens, que antiguamente era llamada mho, proveniente de la unidad de resistencia, Ohm, escrita a la inversa. (es)
 • Inpedantzia elektrikoa edo inpedantzia bakarrik korronte elektriko sinusoidal baten aurkako eraginaren neurri bat da. Inpedantzia elektrikoaren kontzeptua Ohmen legea korronte aldizkatzaileko (KAko) zirkuituen analisirako orokortzeko erabiltzen da (KAari ingelesez alternating current deitzen zaio eta bere laburpena AC da). Erresistantze elektrikoa ez bezala, zirkuitu elektriko baten inpedantzea zenbaki konplexua izan daiteke. Oliver Heaviside-k asmatu zuen inpedantze hitza 1886ko uztailean. Inpendantziaren (Z) unitatea Nazioarteko Unitate Sisteman ohma da. (eu)
 • L'admittance, notée Y, est l'inverse de l'impédance. Elle se mesure en siemens (S). Elle est définie par : Avec : * Y l'admittance en S ; * Z l'impédance en Ω. L'impédance étant une résistance complexe, et la conductance G étant l'inverse de la résistance, l'admittance est une conductance complexe. La partie réelle de l'admittance est la conductance, sa partie imaginaire est la susceptance : Le module de l'admittance est donné par (comme tous les nombres complexes) : Avec : * G la conductance en S ; * B la susceptance en S. (fr)
 • I gciorcaid srutha ailtéarnaigh (SA), tomhas ar an teorannú ar shruth, ar aon dul leis an bhfriotaíocht i gciorcaid srutha dhírigh (SD). Sainmhínítear é mar an voltas, roinnte ar an sruth. Úsáidtear Z mar shiombail dó, agus tomhaistear é in óim (Ω). Is cainníocht choimpléascach é, le cuid réadach atá cothrom leis an bhfriotaíocht, agus cuid shamhailteach a bhraitheann ar ionduchtas is toilleas na gcomhbhaill ciorcaid. Sa chás seo bíonn difríocht pais idir an sruth meandarach is an voltas meandarach. (ga)
 • Admitansi adalah perbandingan arus listrik efektif terhadap untuk isyarat (sinyal) listrik bolak-balik (yang berbentuk sinusoida). Lambang admitansi adalah Y dengan satuan Siemens. Jadi admitansi berlaku dalam suatu kalang (lingkaran arus) AC (alternating current). Admitansi adalah kebalikan dari impedansi, yaitu: Disini dan suseptansi jika sudut impedansi lagging terhadap tegangan dan jika sudut impedansi leading terhadap tegangan. (in)
 • アドミタンス(英: admittance)は、交流回路における電流と電圧の比である。慣習的に記号 Y、単位としてはジーメンス(S)が用いられる。計算を簡略化するため複素数表示(フェーザ表示)で表されることが多い。直流回路における電気伝導の代わりに用いられる。交流回路における電圧と電流の比である インピーダンス Z とは次の関係がある。 本項では、特に断りのない限り、記号 j を虚数単位、ω を交流の角周波数に用いる。 (ja)
 • インピーダンス(英: impedance)は、電気回路の交流回路においてある部分を流れる電流に対してその部分に加わる電圧の比を表す。 直流回路においてはオームの法則により電圧降下は電気抵抗(レジスタンス)を比例定数として電流に比例するが、交流回路においてはコンデンサ(キャパシタ)、コイルによる位相の変化を伴う電圧降下も生じる。この効果も考慮した比例定数がインピーダンスであり、複素数で表される。単位はオーム(単位記号はΩ)が用いられる。 (ja)
 • 어드미턴스(admittance)란, 교류 회로에 있어서 전류가 얼마나 잘 흐르나를 나타내는 수치이다. 임피던스의 역수다. 국제단위계에서 단위는 지멘스다. 계산을 간략화하기 위해 복소수 표시로 표시되는 일이 잦다. 저항의 역수인 컨덕턴스와 리액턴스의 역수인 를 포함한다. 이하에서는 j : 허수단위, ω : 교류의 각진동수 로 놓는다. (ko)
 • L'impedenza, in elettrotecnica, è una grandezza fisica che rappresenta l'opposizione di un circuito al passaggio di una corrente elettrica alternata, o, più in generale, di una corrente variabile. È esprimibile come numero complesso ed è data dal rapporto tra tensione e corrente. Se i fasori sono definiti su bipoli diversi (o su porte diverse di un n-porta) viene solitamente chiamata transimpedenza. Comunemente l'impedenza è indicata con e la sua unità di misura è l'ohm. (it)
 • Admitancja, drożność – odwrotność impedancji, całkowita przewodność elektryczna w obwodach prądu przemiennego. gdzie: – admitancja, – impedancja. Admitancja jest liczbą zespoloną, jej część rzeczywista to konduktancja a urojona to susceptancja . Moduł admitancji określa wzór: Jednostką konduktancji, susceptancji i modułu admitancji w układzie SI jest simens. W ogólności admitancja jest funkcją częstotliwości. Dla prądu stałego jej część urojona jest równa zero, a rzeczywista jest równa konduktancji. (pl)
 • Impedância elétrica ou simplesmente impedância (quando, em domínio de circuitos ou sistemas elétricos, não houver possibilidade de confusão com outras possíveis acepções de impedância), é a oposição que um circuito elétrico faz à passagem de corrente elétrica quando é submetido a uma tensão. Pode ser definida como a relação entre o valor eficaz da diferença de potencial entre dois pontos do circuito em consideração e o valor eficaz da corrente elétrica resultante no circuito. (pt)
 • Admittans är inom elektroteknik en storhet som beskriver ledningsförmågan i ett elektriskt system. Det är motsatsen till (inversen av) impedans. Ju högre admittans ett system har, desto mer ström släpper det igenom. Admittans betecknas med och har enheten siemens (S) eller ohm-invers (Ω-1). Vid beräkningar i växelspänningssystem med jω-metoden är admittansen komplex och kan delas upp i konduktans (reella delen) och susceptans (imaginära delen). Admittans förhåller sig till andra enheter som: ( är den imaginära enheten; se vidare jω-metoden.) (sv)
 • Імпеда́нс (англ. impedance від лат. impedio — перешкоджати) — комплексний опір, який позначається здебільшого і вимірюється в Омах. Імпеданс визначається, як , де — активний опір, — реактивний опір. Імпеданс можна записати й у тригонометричній формі: , де — абсолютна величина імпедансу, а — фаза. Абсолютна величина імпедансу дорівнює . Використання імпедансу дозволяє, розраховуючи електричні кола, визначати водночас амплітуду й фазу струму та напруги на елементах кола. Це поняття вперше ввів у науковий обіг Олівер Гевісайд у 1886 році. (uk)
 • Em eletricidade, admitância, simbolizada Y, é o inverso da impedância. Ele é medida S (siemens). Ela é definida por: Onde : * Y é a admitância em S ; * Z é a impedância em Ω Sendo a impedância uma resistência complexa, e a condutância G o inverso da resistência, a admitância é uma condutância complexa. A parte real da admitância é a condutância, e sua parte imaginária é a susceptância: A magnitude da admitância é dada por: Onde : * G é a condutância em S ; * B é a susceptância em S ; (pt)
 • 阻抗(英語:Electrical impedance)又称电阻抗,是电路中电阻、电感、电容对交流电的阻碍作用的统称。阻抗是一个复数,实部称为电阻,虚部称为电抗;其中电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗,电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗,容抗和感抗合称为电抗。阻抗將電阻的概念加以延伸至交流電路領域,不僅描述電壓與電流的相對振幅,也描述其相對相位。當通過電路的電流是直流電時,電阻與阻抗相等,電阻可以視為相位為零的阻抗。阻抗的概念不仅存在于电路中,在力学的振动系统中也有涉及。 阻抗通常以符號 標記。阻抗是複數,可以用相量 或 來表示;其中,是阻抗的大小, 是阻抗的相位。這種表示法稱為「相量表示法」。 具體而言,阻抗定義為電壓與電流的頻域比率。阻抗的大小 是電壓振幅與電流振幅的絕對值比率,阻抗的相位 是電壓與電流的相位差。採用國際單位制,阻抗的單位是歐姆(Ω),與電阻的單位相同。阻抗的倒數是導納,即電流與電壓的頻域比率。導納的單位是西門子 (單位)(舊單位是姆歐)。 (zh)
 • Электри́ческий адмитта́нс (фр. admittance от лат. admittere пропускать, впускать) — комплексная проводимость двухполюсника для гармонического сигнала. В русскоязычной литературе этот термин обычно не применяется — вместо него употребляется термин «комплексная проводимость» (см., например,). Стандартное обозначение адмиттанса в формулах — Y или y, размерность — dim Y = L−2M−1T3I2, единица измерения в СИ — сименс. Сокращенные обозначения — См, международное — S. (ru)
 • Электри́ческий импеда́нс (ко́мплексное электри́ческое сопротивле́ние) (англ. impedance от лат. impedio «препятствовать») — комплексное сопротивление между двумя узлами цепи или двухполюсника для гармонического сигнала. Понятие и термин ввёл физик и математик О. Хевисайд в 1886 году. (ru)
 • 导纳(英語:Admittance)是电导和电纳的统称,在电力电子学中导纳定义为阻抗(impedance)的倒数,符号Y,单位是西门子,简称西(S)。 (zh)
 • القَبولية (بالإنجليزية: Admittance)‏ ويرمز لها: Y، هي مقلوب المعاوقة وهي تمثل قبولية المادة الكلية لعبور التيار لكن في في أكثر التجارب العملية والقوانين الفيزيائية وأيضا في مراكز التعليم والبحث يتم التركيز بشكل أكبر على معاوقة المادة وليس على قبوليتها ووحدة قياسها هي السيمنز في النظام الدولي للوحدات (SI) . في ديسمبر عام 1887 قام مهندس الكهرباء البريطاني أوليفر هيفيسايد بصياغه مصطلح القبولية الكهربائية, وقام بتعريفها على أنها : حيث Y هي القبولية الكهربائية وتقاس بالسيمنز ( S ) .Z هي المعاوقة الكهربائية وتقاس بالأوم (Ω) . ويمكن استخدام وحدة الموه (℧) كبديل عن وحدة السيمنز(وحدة) . حيث (ar)
 • L'admitància és la inversa de la impedància i la seva notació és Y. En el sistema internacional (SI) es mesura en siemens. El nom d'aquest concepte de l'enginyeria electrònica es deu a Oliver Heaviside, que el va crear el desembre de 1887. Es defineix per: On: * Y l'admitància mesurada en siemens (S) ; * Z la impedància mesurada en Ohms (Ω) Nota: abans s'havia utilitzat la unitat mho (Ohm escrit a l'inrevés), la seva notació era una omega a l'inrevés (℧). Llavors com La conductància G i la susceptància B venen donades per: La magnitud de l'admitància vindrà donada per: On: (ca)
 • La impedància és una mesura de la manera i el grau en què un circuit resisteix el flux del corrent elèctric si s'hi aplica un determinat voltatge. El seu símbol és Z i es mesura en ohms. Si el voltatge aplicat és constant, els condensadors són aïllants i els inductors actuen com els conductors; la impedància és només a causa de les resistències i és un nombre real igual a la resistència del component R. . Cal tenir en compte que la reactància depèn de la freqüència f del voltatge aplicat. una equació molt similar la Llei d'Ohm. Sovint, per conèixer la magnitud de la impedància n'hi ha prou amb: (ca)
 • Εμπέδηση (ή σύνθετη αντίσταση) είναι ένα μέγεθος του ηλεκτρισμού που αναφέρεται σε κυκλώματα εναλλασσομένου ρεύματος. Η εμπέδηση επεκτείνει την έννοια της αντίστασης και σε κυκλώματα εναλλασσομένου ρεύματος όπου η τάση και η ένταση δεν είναι συμφασικά. Σε κυκλώματα συνεχούς ρεύματος ταυτίζεται με την αντίσταση.Η εμπέδηση συμβολίζεται συνήθως με το γράμμα Ζ και συχνά αναγράφεται σε μιγαδική αριθμητική μορφή. Η εμπέδηση μπορεί να είναι επαγωγική ή χωρητική και προκύπτει από την εν σειρά σύνδεση μίας ωμικής αντίστασης με ένα πηνίο ή ένα πυκνωτή αντίστοιχα. Ο όρος εμπέδηση επινοήθηκε από τον Oliver Heaviside το 1886.. Ο πρώτος που χρησιμοποίησε μιγαδική αναπαράσταση της εμπέδησης ήταν ο Arthur Kennelly το 1893.Σύμφωνα με το γενικευμένο νόμο του Ohm, η εμπέδηση ισούται με τον λόγο της τάσης προ (el)
 • Admitanco (simbolo Y) estas la inverso de la impedanco. Laŭ PIV temas pri "Grando egala al kvociento de la intenso de kurento trafluanta cirkviton per la interklema tensio (inverso de la impedanco); simb.: Y. Y = G +jB." Ĝia mezurunuo estas simenso (notita S). Ĝi estas difinita tiele: kun * Y admitanco esprimata en simenso, S; * Z impedanco esprimata en omo, Ω. Dum konduktanco G estas la inverso de rezistanco R, impedanco estas kompleksa rezistanco, eblas konsideri, ke admitanco estas kompleksa konduktanco. La modulo (absoluta valoro) de admitanco estas donita per (kiel ĉiuj kompleksaj nombroj): (eo)
 • Die elektrische Impedanz (lat. impedire „hemmen“, „hindern“), auch Wechselstromwiderstand, ist ein elektrischer Widerstand in der Wechselstromtechnik. Sie gibt bei einem zweipoligen Netzwerkelement das Verhältnis von elektrischer Spannung zur Stromstärke an. Der Begriff wird insbesondere dann verwendet, wenn zwischen den beiden Größen eine Phasenverschiebung besteht, wodurch sich das Verhältnis vom Widerstand in Gleichstromanwendungen unterscheidet. Die elektrische Impedanz ist eine physikalische Größe zur Beschreibung (de)
 • In electrical engineering, impedance is the opposition to alternating current presented by the combined effect of resistance and reactance in a circuit. Quantitatively, the impedance of a two-terminal circuit element is the ratio of the complex representation of the sinusoidal voltage between its terminals, to the complex representation of the current flowing through it. In general, it depends upon the frequency of the sinusoidal voltage. The reciprocal of impedance is admittance, whose SI unit is the siemens, formerly called mho. (en)
 • La impedancia (Z) es una medida de oposición que presenta un circuito a una corriente cuando se aplica una tensión. La impedancia extiende el concepto de resistencia a los circuitos de corriente alterna (CA), y posee tanto magnitud como fase, a diferencia de la resistencia, que solo tiene magnitud. Cuando un circuito es alimentado con corriente continua (CC), su impedancia es igual a la resistencia, lo que puede ser interpretado como la impedancia con ángulo de fase cero. Por definición, la impedancia es la relación (cociente) entre el fasor tensión y el fasor intensidad de corriente: (es)
 • Admitantzia elektrikoa (Y) material batek korronte elektrikoari pasatzen uzteko jartzen dion erraztasuna da. Bere unitatea Nazioarteko Unitate Sisteman Siemensa da. Admitantzia inpedantzia elektrikoaren alderantzizkoa da: non Y admitantzia den siemensetan neurtua.Z inpedantzia den, Ohmetan (Ω) neurtua. non: * admitantzia elektrikoa den, Siemensetan neurtua. * konduktantzia elektrikoa den, Siemensetan neurtua. * suszeptantzia elektrikoa den, Siemensetan neurtua. * unitate irudikaria den. (eu)
 • L'impédance électrique mesure l'opposition d'un circuit électrique au passage d'un courant alternatif sinusoïdal. La définition de l'impédance est une généralisation de la loi d'Ohm au courant alternatif. On passe de à , mais avec et de formes sinusoïdales. Le mot impédance fut inventé par Oliver Heaviside en juillet 1886. Il vient du verbe anglais to impede signifiant « retenir », « faire obstacle à » ; verbe qui dérive lui-même du latin impedire qui veut dire « entraver ». Dans cet article, l'unité imaginaire s'écrit et non pour éviter les confusions avec le courant. (fr)
 • Impedansi listrik, atau lebih sering disebut impedansi (bahasa Belanda: impedantie) atau impedans (bahasa Inggris: impedance), menjelaskan ukuran penolakan terhadap arus bolak-balik sinusoid. Impedansi listrik memperluas konsep resistansi listrik ke sirkuit AC, menjelaskan tidak hanya amplitudo relatif dari tegangan dan arus, tetapi juga fase relatif. Impedansi adalah kuantitas kompleks yang dinotasikan dengan dan istilah impedansi kompleks mungkin dapat dipertukarkan. Bentuk kutub secara praktis menunjukkan baik karakteristik magnitudo dan fase,� Dalam koordinat Kartesius, (in)
 • In elettricità l'ammettenza, in regime sinusoidale (detto a seconda dei casi corrente alternata), è la grandezza fisica che esprime il rapporto tra un fasore della corrente e un fasore della tensione. Se i fasori sono definiti su bipoli diversi (o su porte diverse di un n-porta) viene solitamente chiamata transammettenza. Comunemente è indicata con Y ed, essendo il rapporto di due fasori, è un numero complesso. È definita come dove Y è l'ammettenza, misurata in siemensZ è l'impedenza, misurata in ohm (it)
 • ( 임피던스는 여기로 연결됩니다. 다른 뜻에 대해서는 임피던스 (동음이의) 문서를 참고하십시오.) 온저항(impedance 임피던스[*])은 회로에서 전압이 가해졌을 때 전류의 흐름을 방해하는 값이다. 임피던스의 값은 교류 회로의 전압과 전류의 비로 나타낼 수 있으며, 일반적으로 교류 전압의 진동수에 의존한다. 교류 회로에서 임피던스는 저항 개념의 확장인데, 크기값만 갖는 저항과 달리 크기와 위상의 값을 갖는다. 직류 회로에서는 임피던스와 저항이 같은데, 이는 임피던스의 위상각이 0이라 생각하면 된다. 전기 회로망에서 교류 회로를 분석할 때 임피던스가 자주 사용되는데, 임피던스를 이용하면 삼각함수의 형태를 갖는 전압과 전류의 관계를 직선으로 나타낼 수 있기 때문이다. 임피던스의 역수는 어드미턴스로, 국제단위계에서 단위는 지멘스(S)이다. 이하에서는 : 허수단위, : 교류의 각진동수로 놓는다. (ko)
 • De admittantie is gedefinieerd als het omgekeerde van de impedantie : De eenheid van admittantie is de siemens. Het verband tussen de geleidbaarheid of conductantie , de susceptantie en de admittantie is: Schakelt men admittanties parallel, dan geldt voor de vervangende admittantie : Schakelt men de admittanties in serie, dan geldt voor de vervangende admittantie : (nl)
 • Impedantie kan gezien worden als een complexe weerstand. Het woord komt van het Latijnse impedire, dat hinderen betekent. Het begrip impedantie wordt in de elektriciteitsleer gebruikt om te rekenen met spoelen en condensatoren die een tijds- en frequentieafhankelijke weerstand hebben. In het algemeen: het is een begrip dat wordt gebruikt in de beschrijving van een lineaire respons op een tijdsafhankelijk signaal. Het vindt in een aantal op het oog tamelijk verschillende vakgebieden toepassing: (nl)
 • Impedancja, impedancja zespolona, Z (od łac. impedimentum, przeszkoda) – wielkość charakteryzująca zależność między natężeniem prądu i napięciem w obwodach prądu przemiennego (sinusoidalnie zmiennego). Impedancja jest uogólnieniem oporu elektrycznego, charakteryzującego tę zależność w obwodach prądu stałego. Impedancja jest wielkością zespoloną. Część rzeczywista impedancji opisuje opór związany z prądem płynącym w fazie zgodnej z przyłożonym napięciem, część urojona – z prądem przesuniętym w fazie, który wyprzedza przyłożone napięcie lub jest opóźniony względem niego. (pl)
 • Elektrisk impedans är det elektriska motståndet för en växelström och mäts i SI-enheten ohm (Ω). Impedansen består av två mot varandra vinkelräta (ortogonala) komponenter, en resistans och en reaktans. Reaktansen hos en krets uppvisar endera induktiv eller kapacitiv karaktär och orsakar en fasvridning mellan spänning och ström i intervallet -90° till +90°. Om resistansen betecknas och reaktansen kan impedansen skrivas som ett komplext tal och dess belopp skrivas som Fasvridningen kan beräknas som Med hjälp av Ohms lag kan man beräkna beloppet för spänningen över en växelströmskrets enligt (sv)
 • Електричний адміттанс (фр. Admittance від лат. Admittere пропускати, впускати) — комплексна провідність двополюсника для гармонійного сигналу. В електротехніці адміттанс або повна провідність - це міра того, наскільки легко коло або пристрій проводять електричний струм. Він визначається як зворотний опір імпедансу. Стандартне позначення адміттанса в формулах — Y або y, розмірність — dim Y = L−2 M−1 T3 I2 ,одиниця виміру в SI — сименс. Скорочені позначення — См, міжнародне — S, (uk)
rdfs:label
 • معاوقة (ar)
 • قبولية (ar)
 • Impedància (ca)
 • Admitància (ca)
 • Admitance (cs)
 • Impedance (cs)
 • Admittanz (de)
 • Elektrische Impedanz (de)
 • Ηλεκτρική εμπέδηση (el)
 • Admitanco (eo)
 • Elektra impedanco (eo)
 • Admitancia (es)
 • Impedancia (es)
 • Inpedantzia elektriko (eu)
 • Admitantzia (eu)
 • Admittance (fr)
 • Coisceas (ga)
 • Electrical impedance (en)
 • Impedansi listrik (in)
 • Admitansi (in)
 • Impédance (électricité) (fr)
 • Ammettenza (it)
 • Impedenza (it)
 • アドミタンス (ja)
 • インピーダンス (ja)
 • 온저항 (ko)
 • 어드미턴스 (ko)
 • Admittantie (nl)
 • Impedantie (nl)
 • Admitancja (pl)
 • Impedância elétrica (pt)
 • Impedancja (pl)
 • Admitância (pt)
 • Адмиттанс (ru)
 • Электрический импеданс (ru)
 • Impedans (sv)
 • Admittans (sv)
 • 导纳 (zh)
 • Адміттанс (uk)
 • 阻抗 (zh)
 • Електричний імпеданс (uk)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License