About: Taxonomy

An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Taxonomy is the practice and science of categorization or classification. The word finds its roots in the Greek language τάξις, taxis (meaning 'order', 'arrangement') and νόμος, nomos ('law' or 'science'). Originally, taxonomy referred only to the categorisation of organisms or a particular categorisation of organisms. In a wider, more general sense, it may refer to a categorisation of things or concepts, as well as to the principles underlying such a categorisation. Taxonomy organizes taxonomic units known as "taxa" (singular "taxon")."

Property Value
dbo:abstract
 • Eine Taxonomie (altgriechisch τάξις táxis ,Ordnung’ und νόμος nómos ,Gesetz’) ist ein einheitliches Verfahren oder Modell (Klassifikationsschema), mit dem Objekte nach bestimmten Kriterien klassifiziert, das heißt in Kategorien oder Klassen (auch Taxa genannt) eingeordnet werden. Naturwissenschaftliche Disziplinen verwenden den Begriff der Taxonomie für eine in der Regel hierarchische Klassifikation (Klassen, Unterklassen usw.). Taxonomien sind für die Entwicklung einer Wissenschaft von erheblicher Bedeutung: Sie erleichtern den Umgang mit Einzelfällen und ermöglichen summarische Aussagen, die bis hin zu einer Erklärung von Zusammenhängen führen können. Sie zwingen zur Klarheit über die Unterschiede zwischen den Kategorien und führen dadurch zu einem besseren Verständnis des Untersuchungsbereichs. Anthropologische Untersuchungen zeigen, dass die in bestimmten Sprach- und Kulturräumen verwendeten Taxonomien in örtliche, kulturelle und soziale Systeme eingebettet sind und unterschiedlichen sozialen Zwecken dienen. Eine der bekanntesten und einflussreichsten Studien über Laien-Taxonomien (folk taxonomies) ist Émile Durkheims Die elementaren Formen des religiösen Lebens. (de)
 • علم التصنيف أو التاكسونوميا (بالإنجليزية: Taxonomy)‏ هو علم يدرس ممارسة التصنيف. تعود جذور الكلمة τάξις "تاكسس" إلى اللغة اليونانية وتعني (ترتيب) وكلمة τάξις "نوموس" وتعني (قانون أو علم). أشار علم التصنيف بالأصل إلى تصنيف الكائنات الحية فقط. وبالمعنى الأوسع والأعم، يشير علم التصنيف إلى تصنيف الأشياء أو المفاهيم، وكذلك المبادئ التي يقوم عليها هذا التصنيف. يختلف علم التصنيف عن علم الجُزْئية، الذي يتعامل مع تصنيف أجزاء من كل. للكثير من التصنيفات بنية هرمية، ولكن هذا ليس شرطًا. يستخدم التصنيف الوحدات التصنيفية التي تسمى تاكسونات (تاكسون: واحدة التصنيف). (ar)
 • Η Ταξινομία είναι η επιστήμη της ταξινόμησης. Τα διάφορα ταξινομικά συστήματα αποτελούνται από οι οποίες συχνά κατατάσσονται ιεραρχικά σε ταξινομικές βαθμίδες έχοντας μεταξύ τους σχέσεις υποείδους/υπερείδους. Για παράδειγμα, η ταξινομική μονάδα «αυτοκίνητο» είναι υποείδος της ταξινομικής μονάδας «όχημα». Έτσι κάθε αυτοκίνητο είναι και όχημα, αλλά κάθε όχημα δεν είναι και αυτοκίνητο. (el)
 • La taxonomía (del griego ταξις, taxis, "ordenamiento", y νομος, nomos, "norma" o "regla") es, en un sentido general, la clasificación ordenada y jerárquica.​ Usualmente se emplea el término para designar a la taxonomía biológica, el modo de ordenar a los organismos en un sistema de clasificación compuesto por una jerarquía de taxones anidados. La taxonomía biológica es una subdisciplina de la sistemática biológica, que estudia las relaciones de parentesco entre los organismos y su historia evolutiva. Actualmente, la taxonomía actúa después de haberse resuelto el árbol filogenético de los organismos estudiados, esto es, una vez que están resueltos los clados, o ramas evolutivas, en función de las relaciones de parentesco entre ellos.[cita requerida] El científico especialista en taxonomía se denomina taxónomo.​ En la actualidad existe el consenso en la comunidad científica de que la clasificación debe ser enteramente consistente con lo que se sabe de la filogenia de los taxones, ya que solo entonces dará el servicio que se espera de ella al resto de las ramas de la Biología (ver por ejemplo Soltis y Soltis 2003)​, pero hay escuelas dentro de la Biología Sistemática que definen con matices diferentes la manera en que la clasificación debe corresponderse con la filogenia conocida. Más allá de la escuela que la defina, el fin último de la taxonomía es organizar al árbol filogenético en un sistema de clasificación. Para ello, la escuela cladística (la que predomina hoy en día) convierte a los clados en taxones. Un taxón es un clado al que fue asignada una categoría taxonómica, al que se otorgó un nombre en latín, del que se hizo una descripción, al que se asoció a un «ejemplar tipo», y que fue publicado en una revista científica. Cuando se hace todo esto, el taxón tiene un nombre correcto. La nomenclatura es la subdisciplina que se ocupa de reglamentar estos pasos, y se ocupa de que se atengan a los principios de nomenclatura. Los sistemas de clasificación que nacen como resultado, funcionan como contenedores de información por un lado, y como predictores por otro. Una vez que está terminada la clasificación de un taxón, se extraen los caracteres diagnósticos de cada uno de sus miembros, y sobre esa base se confeccionan claves dicotómicas de identificación, las cuales son utilizadas en la tarea de la determinación o identificación de organismos, que ubica a un organismo desconocido en un taxón conocido del sistema de clasificación dado. La determinación o identificación es además la especialidad, dentro de la taxonomía, que se ocupa de los principios de elaboración de las claves dicotómicas y otros instrumentos dirigidos al mismo fin. Las normas que regulan la creación de los sistemas de clasificación son en parte convenciones más o menos arbitrarias. Para comprender estas arbitrariedades (por ejemplo, la nomenclatura binominal de las especies y la uninominal de las categorías superiores a especie, o también la cantidad de categorías taxonómicas y los nombres de las mismas) es necesario estudiar la historia de la taxonomía, que nos ha dejado como herencia los Códigos Internacionales de Nomenclatura a cuyas reglas técnicas deben atenerse los sistemas de clasificación. La nueva crisis de biodiversidad, los avances en el análisis del ADN, y la posibilidad de intercambiar información a través de Internet, han dado un enorme impulso a esta ciencia en la década de 2000, y han generado un debate acerca de la necesidad de hacer reformas sustanciales a los Códigos, que aún se están discutiendo. Algunos ejemplos de nuevas propuestas son la "Taxonomía libre de rangos", las "marcas de ADN" y la publicación por Internet. (es)
 • Is éard is tacsanomaíocht (ón nGréigis Ársa:τάξις taxis "socrú" agus νομία nomia "modh") ann ná an eolaíocht a bhaineann le haithint agus le hainmniú speiceas, agus le hiad a shocrú in aicmiú faoi leith. Baineann réimse na tacsanomaíochta, uaireanta dá ngairtear "tacsanomaíocht na bitheolaíochta", le cur síos agus úsáid na n-aonad tacsanomaíoch, ar a dtugtar 'tacsóin' (uatha:tacsón). Bíonn tacsanomaíocht ar leith mar thoradh ar an phróiseas ("an tacsanomaíocht de ..."), eagraithe i struchtúr ordlathach nó scéim rangúcháin. (ga)
 • Taksonomi (dari bahasa Yunani τάξις taxis yang berarti "pengelompokan" dan νόμος nomos yang berarti "aturan") adalah ilmu pengelompokan suatu hal berdasarkan hal tertentu. Awalnya, taksonomi hanya mengacu pada kategorisasi makhluk hidup. Namun, dalam pengertian yang lebih luas dan lebih umum, taksonomi juga bisa merujuk pada kategorisasi benda atau konsep, serta prinsip-prinsip yang mendasari kategorisasi tersebut. Banyak taksonomi memiliki struktur hierarki, tetapi ini bukan merupakan persyaratan. Taksonomi menggunakan unit yang dikenal sebagai takson (bentuk jamak: taksa). Takson yang lebih tinggi bersifat lebih umum, sedangkan takson yang lebih rendah bersifat lebih spesifik. Taksonomi berbeda dengan , yang berhubungan dengan kategorisasi bagian-bagian dari keseluruhan. (in)
 • Taxonomy is the practice and science of categorization or classification. The word finds its roots in the Greek language τάξις, taxis (meaning 'order', 'arrangement') and νόμος, nomos ('law' or 'science'). A taxonomy (or taxonomical classification) is a scheme of classification, especially a hierarchical classification, in which things are organized into groups or types. Among other things, a taxonomy can be used to organize and index knowledge (stored as documents, articles, videos, etc.), such as in the form of a library classification system, or a search engine taxonomy, so that users can more easily find the information they are searching for. Many taxonomies are hierarchies (and thus, have an intrinsic tree structure), but not all are. Originally, taxonomy referred only to the categorisation of organisms or a particular categorisation of organisms. In a wider, more general sense, it may refer to a categorisation of things or concepts, as well as to the principles underlying such a categorisation. Taxonomy organizes taxonomic units known as "taxa" (singular "taxon")." Taxonomy is different from meronomy, which deals with the categorisation of parts of a whole. (en)
 • La tassonomia (dal greco: τάξις, tàxis, ordinamento e νόμος, nòmos, norma o regola) è la disciplina che si occupa della classificazione gerarchica di elementi viventi o inanimati. L'esempio tipico è la tassonomia biologica, ossia i criteri con cui si classificano gli organismi in una gerarchia di taxa annidati con cui si può per esempio risalire alla loro evoluzione. (it)
 • 분류 체계(分類體系, taxonomy)는 분류의 실천과 과학이다. 이 용어는 순서, 정렬을 뜻하는 그리스어 낱말 τάξις(taxis), 법이나 과학을 뜻하는 νόμος(nomos)에서 기원한다. 대부분의 분류 체계는 계층 구조를 지니고 있지만 필수 사항은 아니다. 분류 체계는 분류군이라는 단위를 사용한다. (ko)
 • 本記事では、諸学問における分類の実践と分類体系および一般化された分類学について述べる。「分類」に相当する英語には「タクソノミー(taxonomy)」と「クラシフィケーション(classification)」があるが、ここでは前に相当するもののうち、生物分類学に限定されない意味のものを扱う。タクソノミーの語源は、ギリシア語の τάξις:taxis('秩序'や'整理'の意)と νόμος:nomos('法'や'科学'の意)に由来し、分類の結果生じるグループを分類群またはタクソン(taxon)と呼ぶ。 「タクソノミー」は元々は生物学の分類学を前提として使われる語であるが、後に他の分野でも、もの又は概念の分類体系、あるいはその分類が基づく原理を指すようになった。 (ja)
 • Taxonomie (Grieks: τάξις táxis ordening, schikking en νόμος nómos gebruik, wet) is, in wetenschappelijk en technologisch verband, het indelen van individuen of objecten in groepen (taxa, enkelvoud taxon). Taxonomie is hiermee een vorm van classificatie. Taxonomie verwijst naar zowel de gehanteerde methodologie van de indeling als naar de hiërarchische ordening die hiervan het resultaat is. De taxonomie is van oorsprong de vakwetenschap binnen de biologie, die soorten organismen ordent (classificeert) op grond van hun evolutionaire verwantschap. Inmiddels wordt het begrip taxonomie, bij uitbreiding, ook voor andere, formele classificatiesystemen gebruikt. (nl)
 • Taxonomia (do grego τασσεῖν ou tassein = "para classificar" e νόμος ou nomos = lei, ciência, administrar) foi a ciência de classificar organismos vivos (alfa taxonomia). Mais tarde a palavra foi aplicada em um sentido mais abrangente, podendo aplicar-se a uma das duas: classificação de coisas ou aos princípios subjacentes da classificação. Quase tudo - objectos animados, inanimados, lugares e eventos - pode ser classificado de acordo com algum esquema taxonômico. Alguns afirmam que a mente humana organiza naturalmente seu conhecimento do mundo em tais sistemas. Esta visão é baseada frequentemente na epistemologia de Immanuel Kant. Antropólogos têm observado que as taxonomias são inerentes à cultura local e aos sistemas sociais, servindo a várias funções sociais. Talvez o estudo mais bem conhecido e mais influente de taxonomias populares seja o The Elementary Forms of Religious Life de Émile Durkheim. As teorias de Kant e Durkheim influenciaram também Claude Lévi-Strauss, o fundador do estruturalismo antropológico. Levi-Strauss escreveu dois livros importantes em taxonomias: Totemism e The Savage Mind. Taxonomias como as analisadas por Durkheim e Levi-Strauss são chamadas de taxonomias populares para distingui-las das taxonomias científicas, que sustentam a dissociação das relações sociais e assim chegar ao objetivo e ao universal. A mais famosa e mais extensamente utilizada taxonomia científica é a taxonomia de Lineu, que classifica as coisas vivas e foi criada por Carl von Lineu. (pt)
 • Таксоно́мия (от др.-греч. τάξις — строй, порядок и νόμος — закон) — учение о принципах и практике классификации и систематизации сложноорганизованных иерархически соотносящихся сущностей. Принципы таксономии применяются во многих научных областях знаний, для упорядочивания объектов географии, геологии, языкознания, этнографии и всего многообразия органического мира. (ru)
 • Таксоно́мія (від грец. τασσεῖν — «класифікація» і грец. νόμος — «закон», «наука») — термін, що має декілька значень: * наука про об'єднання живих істот у групи на основі аналізу притаманних їм ознак; * групування речей або принципів, що лежать в основі цього групування. Таксономія — наука про принципи та способи класифікації й номенклатури складноорганізованих ієрархічних систем дійсності: органічного світу, об'єктів географії, геології, мовознавства, суспільства тощо. Синонім понять «систематика», «класифікація». Завдання таксономії — визначення і теоретичне обґрунтування класифікаційних одиниць — таксонів, їх системи, супідрядності, співвідношення та обсягу. В кінці XX століття виникла тенденція розуміти під Таксономія розділ систематики, вчення про систему таксономічних категорій. Спочатку термін посилався на наукову класифікацію живих організмів (альфа-таксономія). Зараз термін застосовується в ширшому сенсі, для посилання на групування речей або принципів, що лежать в основі цього групування. Будь-що може бути розподілено на групи відповідно до деякої таксономічної схеми, у якій буде узагальнення від простого до складного чи навпаки. Таксономії, які складені з таксономічних одиниць, відомих як таксони, зазвичай знаходяться у ієрархічній структурі, показуючи відношення між батьківськими та дочірніми лініями. Основним завданням систематики, або таксономії рослин є їх класифікація, тобто розміщення в більш або менш близьких однорідних груп на основі їх спорідненості. У системі рослин ці групи розміщують (класифікують) в серію підпорядкованих споріднених таксономічних рангів, яких сучасна систематика налічує до 25. (uk)
 • 分類學(英語:Taxonomy)是一门進行分類的方法與科學,源於希臘文的τάξις(taxis,意指類別),以及νόμος(nomos,意指方法、法則、科學)。不同層級的分類單位之間,有子分類與母分類的關係。舉例而言,車子是一種交通工具,因而車子是交通工具的子分類。 分类学的主要分支有生物分类学、图书分类学等。 (zh)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 36675611 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 26184 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1071851481 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • علم التصنيف أو التاكسونوميا (بالإنجليزية: Taxonomy)‏ هو علم يدرس ممارسة التصنيف. تعود جذور الكلمة τάξις "تاكسس" إلى اللغة اليونانية وتعني (ترتيب) وكلمة τάξις "نوموس" وتعني (قانون أو علم). أشار علم التصنيف بالأصل إلى تصنيف الكائنات الحية فقط. وبالمعنى الأوسع والأعم، يشير علم التصنيف إلى تصنيف الأشياء أو المفاهيم، وكذلك المبادئ التي يقوم عليها هذا التصنيف. يختلف علم التصنيف عن علم الجُزْئية، الذي يتعامل مع تصنيف أجزاء من كل. للكثير من التصنيفات بنية هرمية، ولكن هذا ليس شرطًا. يستخدم التصنيف الوحدات التصنيفية التي تسمى تاكسونات (تاكسون: واحدة التصنيف). (ar)
 • Η Ταξινομία είναι η επιστήμη της ταξινόμησης. Τα διάφορα ταξινομικά συστήματα αποτελούνται από οι οποίες συχνά κατατάσσονται ιεραρχικά σε ταξινομικές βαθμίδες έχοντας μεταξύ τους σχέσεις υποείδους/υπερείδους. Για παράδειγμα, η ταξινομική μονάδα «αυτοκίνητο» είναι υποείδος της ταξινομικής μονάδας «όχημα». Έτσι κάθε αυτοκίνητο είναι και όχημα, αλλά κάθε όχημα δεν είναι και αυτοκίνητο. (el)
 • Is éard is tacsanomaíocht (ón nGréigis Ársa:τάξις taxis "socrú" agus νομία nomia "modh") ann ná an eolaíocht a bhaineann le haithint agus le hainmniú speiceas, agus le hiad a shocrú in aicmiú faoi leith. Baineann réimse na tacsanomaíochta, uaireanta dá ngairtear "tacsanomaíocht na bitheolaíochta", le cur síos agus úsáid na n-aonad tacsanomaíoch, ar a dtugtar 'tacsóin' (uatha:tacsón). Bíonn tacsanomaíocht ar leith mar thoradh ar an phróiseas ("an tacsanomaíocht de ..."), eagraithe i struchtúr ordlathach nó scéim rangúcháin. (ga)
 • Taksonomi (dari bahasa Yunani τάξις taxis yang berarti "pengelompokan" dan νόμος nomos yang berarti "aturan") adalah ilmu pengelompokan suatu hal berdasarkan hal tertentu. Awalnya, taksonomi hanya mengacu pada kategorisasi makhluk hidup. Namun, dalam pengertian yang lebih luas dan lebih umum, taksonomi juga bisa merujuk pada kategorisasi benda atau konsep, serta prinsip-prinsip yang mendasari kategorisasi tersebut. Banyak taksonomi memiliki struktur hierarki, tetapi ini bukan merupakan persyaratan. Taksonomi menggunakan unit yang dikenal sebagai takson (bentuk jamak: taksa). Takson yang lebih tinggi bersifat lebih umum, sedangkan takson yang lebih rendah bersifat lebih spesifik. Taksonomi berbeda dengan , yang berhubungan dengan kategorisasi bagian-bagian dari keseluruhan. (in)
 • La tassonomia (dal greco: τάξις, tàxis, ordinamento e νόμος, nòmos, norma o regola) è la disciplina che si occupa della classificazione gerarchica di elementi viventi o inanimati. L'esempio tipico è la tassonomia biologica, ossia i criteri con cui si classificano gli organismi in una gerarchia di taxa annidati con cui si può per esempio risalire alla loro evoluzione. (it)
 • 분류 체계(分類體系, taxonomy)는 분류의 실천과 과학이다. 이 용어는 순서, 정렬을 뜻하는 그리스어 낱말 τάξις(taxis), 법이나 과학을 뜻하는 νόμος(nomos)에서 기원한다. 대부분의 분류 체계는 계층 구조를 지니고 있지만 필수 사항은 아니다. 분류 체계는 분류군이라는 단위를 사용한다. (ko)
 • 本記事では、諸学問における分類の実践と分類体系および一般化された分類学について述べる。「分類」に相当する英語には「タクソノミー(taxonomy)」と「クラシフィケーション(classification)」があるが、ここでは前に相当するもののうち、生物分類学に限定されない意味のものを扱う。タクソノミーの語源は、ギリシア語の τάξις:taxis('秩序'や'整理'の意)と νόμος:nomos('法'や'科学'の意)に由来し、分類の結果生じるグループを分類群またはタクソン(taxon)と呼ぶ。 「タクソノミー」は元々は生物学の分類学を前提として使われる語であるが、後に他の分野でも、もの又は概念の分類体系、あるいはその分類が基づく原理を指すようになった。 (ja)
 • Taxonomie (Grieks: τάξις táxis ordening, schikking en νόμος nómos gebruik, wet) is, in wetenschappelijk en technologisch verband, het indelen van individuen of objecten in groepen (taxa, enkelvoud taxon). Taxonomie is hiermee een vorm van classificatie. Taxonomie verwijst naar zowel de gehanteerde methodologie van de indeling als naar de hiërarchische ordening die hiervan het resultaat is. De taxonomie is van oorsprong de vakwetenschap binnen de biologie, die soorten organismen ordent (classificeert) op grond van hun evolutionaire verwantschap. Inmiddels wordt het begrip taxonomie, bij uitbreiding, ook voor andere, formele classificatiesystemen gebruikt. (nl)
 • Таксоно́мия (от др.-греч. τάξις — строй, порядок и νόμος — закон) — учение о принципах и практике классификации и систематизации сложноорганизованных иерархически соотносящихся сущностей. Принципы таксономии применяются во многих научных областях знаний, для упорядочивания объектов географии, геологии, языкознания, этнографии и всего многообразия органического мира. (ru)
 • 分類學(英語:Taxonomy)是一门進行分類的方法與科學,源於希臘文的τάξις(taxis,意指類別),以及νόμος(nomos,意指方法、法則、科學)。不同層級的分類單位之間,有子分類與母分類的關係。舉例而言,車子是一種交通工具,因而車子是交通工具的子分類。 分类学的主要分支有生物分类学、图书分类学等。 (zh)
 • Eine Taxonomie (altgriechisch τάξις táxis ,Ordnung’ und νόμος nómos ,Gesetz’) ist ein einheitliches Verfahren oder Modell (Klassifikationsschema), mit dem Objekte nach bestimmten Kriterien klassifiziert, das heißt in Kategorien oder Klassen (auch Taxa genannt) eingeordnet werden. Naturwissenschaftliche Disziplinen verwenden den Begriff der Taxonomie für eine in der Regel hierarchische Klassifikation (Klassen, Unterklassen usw.). (de)
 • La taxonomía (del griego ταξις, taxis, "ordenamiento", y νομος, nomos, "norma" o "regla") es, en un sentido general, la clasificación ordenada y jerárquica.​ Usualmente se emplea el término para designar a la taxonomía biológica, el modo de ordenar a los organismos en un sistema de clasificación compuesto por una jerarquía de taxones anidados. La taxonomía biológica es una subdisciplina de la sistemática biológica, que estudia las relaciones de parentesco entre los organismos y su historia evolutiva. Actualmente, la taxonomía actúa después de haberse resuelto el árbol filogenético de los organismos estudiados, esto es, una vez que están resueltos los clados, o ramas evolutivas, en función de las relaciones de parentesco entre ellos.[cita requerida] El científico especialista en taxonomía s (es)
 • Taxonomy is the practice and science of categorization or classification. The word finds its roots in the Greek language τάξις, taxis (meaning 'order', 'arrangement') and νόμος, nomos ('law' or 'science'). Originally, taxonomy referred only to the categorisation of organisms or a particular categorisation of organisms. In a wider, more general sense, it may refer to a categorisation of things or concepts, as well as to the principles underlying such a categorisation. Taxonomy organizes taxonomic units known as "taxa" (singular "taxon")." (en)
 • Taxonomia (do grego τασσεῖν ou tassein = "para classificar" e νόμος ou nomos = lei, ciência, administrar) foi a ciência de classificar organismos vivos (alfa taxonomia). Mais tarde a palavra foi aplicada em um sentido mais abrangente, podendo aplicar-se a uma das duas: classificação de coisas ou aos princípios subjacentes da classificação. Quase tudo - objectos animados, inanimados, lugares e eventos - pode ser classificado de acordo com algum esquema taxonômico. (pt)
 • Таксоно́мія (від грец. τασσεῖν — «класифікація» і грец. νόμος — «закон», «наука») — термін, що має декілька значень: * наука про об'єднання живих істот у групи на основі аналізу притаманних їм ознак; * групування речей або принципів, що лежать в основі цього групування. Спочатку термін посилався на наукову класифікацію живих організмів (альфа-таксономія). Зараз термін застосовується в ширшому сенсі, для посилання на групування речей або принципів, що лежать в основі цього групування. (uk)
rdfs:label
 • Taxonomy (en)
 • علم التصنيف (عام) (ar)
 • Ταξινομία (el)
 • Taxonomie (de)
 • Taxonomía (es)
 • Taxinomie étendue (fr)
 • Tacsanomaíocht (ginearálta) (ga)
 • Taksonomi (in)
 • Tassonomia (it)
 • 分類体系 (ja)
 • 분류 체계 (ko)
 • Taxonomie (nl)
 • Taxonomia (geral) (pt)
 • Таксономия (ru)
 • Таксономія (uk)
 • 分类学 (zh)
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:genre of
is dbo:knownFor of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:fields of
is dbp:knownFor of
is dbp:subdivisionRanks of
is gold:hypernym of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License