An Entity of Type: person function, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

The hospitality industry is a broad category of fields within the service industry that includes lodging, food and drink service, event planning, theme parks, travel and tourism. It includes hotels, tourism agencies, restaurants and bars.

Property Value
dbo:abstract
 • صناعة الضيافة (بالإنجليزية: Hospitality industry)‏ هي فئة واسعة من المجالات داخل صناعة الخدمات التي تشمل السكن، وخدمة الطعام والمشروبات، وتنظيم الفعاليات، والمنتزهات الترفيهية، والسفر، والسياحة. وتشمل الفنادق ووكالات السياحة والمطاعم والحانات. (ar)
 • L'hoteleria o hostaleria són aquelles activitats econòmiques consistents en la prestació de serveis lligats a l'allotjament i l'alimentació esporàdics, molt usualment vinculats al turisme. Els establiments dedicats a aquestes activitats –a totes dues conjuntament o a una per separat– reben diferents noms, segons la seva categoria o finalitat, encara que les denominacions oficials solen dependre de la reglamentació local, que els classifica amb criteris urbanístics, sanitaris, impositius o de seguretat. Entre les diverses denominacions podem destacar els hotels, els hostals, els paradors, les pensions, els albergs juvenils, els habitatges de turisme rural, els balnearis, els bars, les tavernes, els cellers, els restaurants, les fondes, els quiosquets, etc. Alguns s'especialitzen en algun tipus de menjar o de beguda: hamburgueseries, pizzeries, gelateries, orxateries, xocolateries, etc. Altres, inicialment especialitzats, s'han diversificat per oferir tota mena de consumicions, com les cafeteries o les teteries. Quan es combinen amb un altre tipus de serveis o d'atraccions, els establiments hotelers poden entrar en un altre tipus de categories, com els englobats dins les activitats d'oci (discoteques, etc.). Tampoc se sol considerar hostaleria el servei de menjar a domicili. Se sol considerar un equivalent de l'hostaleria l'activitat dels apartaments turístics (especialment els aparthotels o els apartaments localitzats en un complex turístic o similar), tot i que no se sol considerar hostaleria l'arrendament d'immobles per a residència habitual. Els serveis hostalers lligats a activitats com la sanitària (hospitals) o l'educativa (col·legis majors) de vegades es consideren i gestionen separadament, i de vegades es consideren i gestionen conjuntament amb l'activitat principal. Els creuers són una activitat que combina el transport amb l'hostaleria, cosa que, en menor mesura, té lloc també en el ferrocarril (als cotxes llits o als vagons restaurants) i en l'aviació comercial (amb diferents comoditats per als passatgers, com ara menjars, begudes i dispositius per facilitar el descans i el son als seients). (ca)
 • Unter dem Gastgewerbe, präziser Hotel- und Gastgewerbe oder Beherbergungs- und Gaststättenwesen (in Deutschland HoGa oder HoReCa abgekürzt), versteht man die gewerbsmäßige Verpflegung und/oder Beherbergung in einem Beherbergungs- und Gaststättenbetrieb (auch Gastbetrieb genannt). (de)
 • Gastindustrio aŭ gastiga sektoro estas ĝeneralaj terminoj por la ekonomia agado konsistanta en la propono de servoj ligitaj al sporadaj gastigado kaj nutrado, tre ofte ligitaj al turismo, sed ne nur. La komercaj instalaĵoj dediĉitaj al tiaj aktivecoj (ĉu al ambaŭ kune ĉu nur al unu el tiuj aparte) ricevas tre diversajn nomojn, laŭ iliaj kategorioj kaj celoj, kvankam tre ofte la oficialaj nomigoj dependas de la loka regularo, kiu klasigas ilin laŭ urbanizaj, sansistemaj, impostaj kaj sekurecaj kriterioj. Inter aliaj nomoj estas jenaj: hoteloj, moteloj, pensionoj, junulargastejoj, kamparloĝejoj, trinkejoj, tavernoj, vinkeloj, restoracioj, ktp. Kelkaj el ili estas specializitaj en iu tipo de manĝaĵo aŭ trinkaĵo: hamburgerejoj, picejoj, glacivendejoj, ĉokoladtrinkejoj, ktp. Aliaj, dekomence specializitaj, diversiĝis por proponi ajnan tipon de konsumadon, kiel bierejo, kafejoj aŭ tesalonoj. Kiam tiuj instalaĵoj estas kombinataj kun alia tipo de servoj aŭ altiroj, la gastiginstalaĵoj povas eniri en alia tipo de kategorioj, kiel okazas ĉe la agadoj de distro (diskotekoj, dancejoj ktp.). Kvankam proksimaj, ankaŭ ne estas konsiderata gastindustrio la servo de liverado de manĝaĵoj al hejmo. Tamen ja foje oni konsideras ekvivalenta al gastindustrio la agado de turismaj apartamentoj kiuj similas al ia speco de hotelo (speciale tiuj kiuj estas en difinita turisma destinejo aŭ turisma komplekso aŭ similaĵo), kvankam oni ne konsideras kutime la luadon de nemoveblaĵoj por uzado ĉu sezona ĉu loĝeĵa. La gastoservoj ligitaj al aktivecoj kiel la sansistemo (ekzemple en hospitaloj) aŭ la eduksistemo (ekzemple en studenthejmoj) foje estas konsiderataj kaj administrataj separate, kaj foje estas konsiderataj kaj administrataj kune kun la ĉefa aktiveco. La krozoŝipoj estas agado kiu kombinas la transporton kun la gastigado, kio je pli malgranda mezuro povas okazi ankaŭ en fervojo (per dormovagono aŭ ) kaj en la komerca aviado (diversaj proponoj por la pasaĝeroj —manĝo, trinko kaj facililoj por ripozo aŭ dormo-). (eo)
 • Ostalaritza diru trukean bidaiariei ostatu eta oro har herritarrei jan eta edateko zerbitzuak eskaintzen dizkien sektore ekonomikoa da, hotelak, ostatuak, tabernak, jatetxeak eta antzekoak barnehartzen dituena,. Turismoarekin estu loturik dagoen sektorea da. (eu)
 • The hospitality industry is a broad category of fields within the service industry that includes lodging, food and drink service, event planning, theme parks, travel and tourism. It includes hotels, tourism agencies, restaurants and bars. (en)
 • Hostelería, hotelería o posada es el nombre genérico de las actividades económicas consistentes en la prestación de servicios ligados al alojamiento, hospitalidad y la alimentación​ esporádicos, muy usualmente ligados al turismo. Los establecimientos comerciales dedicados a estas actividades (a ambas conjuntamente o a una de ellas por separado) reciben distintos nombres, según su categoría o finalidad, aunque las denominaciones oficiales suelen depender de la reglamentación local, que los clasifica con criterios urbanísticos, sanitarios, impositivos o de seguridad. Entre otras denominaciones están las de: hoteles, hostales, paradores, , albergues juveniles, casas rurales, bares, tabernas, bodegas, bodegones, restaurantes, , chiringuitos, paladares, etc. Algunos se especializan en algún tipo de comida o bebida: , pizzerías, heladerías, horchaterías, chocolaterías, etc. Otros, inicialmente especializados, se han diversificado para ofrecer todo tipo de consumiciones, como las cafeterías o los salones de té. Cuando se combinan con otro tipo de servicios o atracciones, los establecimientos hosteleros pueden entrar en otro tipo de categorías, como las actividades de ocio (discotecas, etc.). Tampoco se suele considerar hostelería el servicio de comida a domicilio. Se suele considerar equivalente a la hostelería la actividad de los (especialmente los aparthoteles o los apartamentos localizados en un complejo turístico o similar), aunque no se suele considerar hostelería el arrendamiento de inmuebles para residencia habitual. Los servicios hosteleros ligados a actividades como la sanitaria (hospitales) o la educativa (colegios mayores) a veces se consideran y gestionan separadamente, y a veces se consideran y gestionan conjuntamente con la actividad principal. Los cruceros son una actividad que combina el transporte con la hostelería, lo que en menor medida tiene lugar en el ferrocarril (coche-cama o wagon-lits; ) y en la aviación comercial (diferentes comodidades para los pasajeros —comidas, bebidas y dispositivos para facilitar el descanso y el sueño en los asientos-). (es)
 • L'hôtellerie, appelée également industrie hôtelière, est une activité appartenant au secteur tertiaire qui regroupe l'ensemble des établissements qui proposent un service d'accueil — de gîte et/ou de couvert — à des clients, de passage ou locaux, pendant une durée déterminée, en échange d'une contribution. Cette activité est souvent associée à deux autres donnant le secteur « hôtellerie-restauration-cafés » (couramment appelé HORECA), ou au niveau international, selon le Bureau international du travail, au secteur plus large de « l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme » (HRT). Le terme désigne au cours de l'histoire un lieu d'accueil et de restauration, notamment des commerçants et voyageurs, que l'on retrouve accolé aujourd'hui à « hôtel ». Durant la période médiévale en Occident chrétien, cette hospitalité est organisée par l'Église. À partir du début du XIXe siècle, l'hôtellerie connaît une évolution en distinguant l'accueil de voyageurs selon leur origine sociale. Enfin, avec le développement du tourisme, l'hôtellerie devient un véritable acteur de ce nouveau secteur. (fr)
 • 환대산업(歡待産業, 영어: hospitality industry)은 호텔, , 카지노, 관광에 제한하지 않고 넓은 범위의 다양한 서비스 산업을 통틀어 부르는 용어이다. (ko)
 • ホスピタリティ産業(ホスピタリティさんぎょう)は、主に人的接客サービスを提供する業種の総称。 (ja)
 • Un'impresa ricettiva è un'impresa che opera per la produzione e lo scambio del servizio di ospitalità provvedendo alla prestazione di servizi di alloggio con o senza ristorazione. (it)
 • Індустрія гостинності — широка категорія галузей у складі індустрії послуг, що включає послуги розміщення, послуги харчування та питні заклади, організація заходів, парки розваг, транспорт, круїзні лінії, подорожі та додаткові галузі індустрії туризму. Індустрія гостинності — індустрія, яка залежить від наявності вільного часу та наявного доходу. Одиниця у індустрії як ресторан, готель або парк розваг складається з багатьох підрозділів, як-от обслуговування об'єкта та безпосередні операції (сервери, прибиральниці, портьє, кухарі, бармени, менеджмент, маркетинг, управління людськими ресурсами, та інші). Перед структуруванням як галузі, історичні корені гостинності можна знайти в західному світі у вигляді соціальної допомоги переважно для християнських паломників, які прямували до Риму. З цієї причини найстарішою державною лікарнею в Європі була Ospedale di Santo Spirito in Sassia, заснована в Римі у VIII столітті. за зразком східного світу. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 2383439 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 7479 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1124536016 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:caption
 • Hotel room (en)
 • Traditional restaurant (en)
dbp:direction
 • vertical (en)
dbp:image
 • Praha, hotel Panorama, interiér 03.jpg (en)
 • Restoran Potrti kotač, Jurovčak.4.jpg (en)
dbp:width
 • 230 (xsd:integer)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:isPartOf
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • صناعة الضيافة (بالإنجليزية: Hospitality industry)‏ هي فئة واسعة من المجالات داخل صناعة الخدمات التي تشمل السكن، وخدمة الطعام والمشروبات، وتنظيم الفعاليات، والمنتزهات الترفيهية، والسفر، والسياحة. وتشمل الفنادق ووكالات السياحة والمطاعم والحانات. (ar)
 • Unter dem Gastgewerbe, präziser Hotel- und Gastgewerbe oder Beherbergungs- und Gaststättenwesen (in Deutschland HoGa oder HoReCa abgekürzt), versteht man die gewerbsmäßige Verpflegung und/oder Beherbergung in einem Beherbergungs- und Gaststättenbetrieb (auch Gastbetrieb genannt). (de)
 • Ostalaritza diru trukean bidaiariei ostatu eta oro har herritarrei jan eta edateko zerbitzuak eskaintzen dizkien sektore ekonomikoa da, hotelak, ostatuak, tabernak, jatetxeak eta antzekoak barnehartzen dituena,. Turismoarekin estu loturik dagoen sektorea da. (eu)
 • The hospitality industry is a broad category of fields within the service industry that includes lodging, food and drink service, event planning, theme parks, travel and tourism. It includes hotels, tourism agencies, restaurants and bars. (en)
 • 환대산업(歡待産業, 영어: hospitality industry)은 호텔, , 카지노, 관광에 제한하지 않고 넓은 범위의 다양한 서비스 산업을 통틀어 부르는 용어이다. (ko)
 • ホスピタリティ産業(ホスピタリティさんぎょう)は、主に人的接客サービスを提供する業種の総称。 (ja)
 • Un'impresa ricettiva è un'impresa che opera per la produzione e lo scambio del servizio di ospitalità provvedendo alla prestazione di servizi di alloggio con o senza ristorazione. (it)
 • L'hoteleria o hostaleria són aquelles activitats econòmiques consistents en la prestació de serveis lligats a l'allotjament i l'alimentació esporàdics, molt usualment vinculats al turisme. Els establiments dedicats a aquestes activitats –a totes dues conjuntament o a una per separat– reben diferents noms, segons la seva categoria o finalitat, encara que les denominacions oficials solen dependre de la reglamentació local, que els classifica amb criteris urbanístics, sanitaris, impositius o de seguretat. Entre les diverses denominacions podem destacar els hotels, els hostals, els paradors, les pensions, els albergs juvenils, els habitatges de turisme rural, els balnearis, els bars, les tavernes, els cellers, els restaurants, les fondes, els quiosquets, etc. Alguns s'especialitzen en algun ti (ca)
 • Gastindustrio aŭ gastiga sektoro estas ĝeneralaj terminoj por la ekonomia agado konsistanta en la propono de servoj ligitaj al sporadaj gastigado kaj nutrado, tre ofte ligitaj al turismo, sed ne nur. La komercaj instalaĵoj dediĉitaj al tiaj aktivecoj (ĉu al ambaŭ kune ĉu nur al unu el tiuj aparte) ricevas tre diversajn nomojn, laŭ iliaj kategorioj kaj celoj, kvankam tre ofte la oficialaj nomigoj dependas de la loka regularo, kiu klasigas ilin laŭ urbanizaj, sansistemaj, impostaj kaj sekurecaj kriterioj. Inter aliaj nomoj estas jenaj: hoteloj, moteloj, pensionoj, junulargastejoj, kamparloĝejoj, trinkejoj, tavernoj, vinkeloj, restoracioj, ktp. Kelkaj el ili estas specializitaj en iu tipo de manĝaĵo aŭ trinkaĵo: hamburgerejoj, picejoj, glacivendejoj, ĉokoladtrinkejoj, ktp. Aliaj, dekomence sp (eo)
 • L'hôtellerie, appelée également industrie hôtelière, est une activité appartenant au secteur tertiaire qui regroupe l'ensemble des établissements qui proposent un service d'accueil — de gîte et/ou de couvert — à des clients, de passage ou locaux, pendant une durée déterminée, en échange d'une contribution. Cette activité est souvent associée à deux autres donnant le secteur « hôtellerie-restauration-cafés » (couramment appelé HORECA), ou au niveau international, selon le Bureau international du travail, au secteur plus large de « l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme » (HRT). (fr)
 • Hostelería, hotelería o posada es el nombre genérico de las actividades económicas consistentes en la prestación de servicios ligados al alojamiento, hospitalidad y la alimentación​ esporádicos, muy usualmente ligados al turismo. Los servicios hosteleros ligados a actividades como la sanitaria (hospitales) o la educativa (colegios mayores) a veces se consideran y gestionan separadamente, y a veces se consideran y gestionan conjuntamente con la actividad principal. (es)
 • Індустрія гостинності — широка категорія галузей у складі індустрії послуг, що включає послуги розміщення, послуги харчування та питні заклади, організація заходів, парки розваг, транспорт, круїзні лінії, подорожі та додаткові галузі індустрії туризму. Перед структуруванням як галузі, історичні корені гостинності можна знайти в західному світі у вигляді соціальної допомоги переважно для християнських паломників, які прямували до Риму. З цієї причини найстарішою державною лікарнею в Європі була Ospedale di Santo Spirito in Sassia, заснована в Римі у VIII столітті. за зразком східного світу. (uk)
rdfs:label
 • Hospitality industry (en)
 • صناعة الضيافة (ar)
 • Hoteleria (ca)
 • Gastgewerbe (de)
 • Gastindustrio (eo)
 • Hostelería (es)
 • Ostalaritza (eu)
 • Hôtellerie (fr)
 • Impresa ricettiva (it)
 • 환대산업 (ko)
 • ホスピタリティ産業 (ja)
 • Індустрія гостинності (uk)
owl:sameAs
skos:exactMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:industry of
is dbo:occupation of
is dbo:product of
is dbo:service of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:discipline of
is dbp:industry of
is dbp:occupation of
is dbp:products of
is dbp:services of
is dbp:type of
is dc:subject of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License