A gluon () is an elementary particle that acts as the exchange particle (or gauge boson) for the strong force between quarks. It is analogous to the exchange of photons in the electromagnetic force between two charged particles. In layman's terms, they "glue" quarks together, forming hadrons such as protons and neutrons.

Property Value
dbo:abstract
 • الغلوون (Gluon) هي الجسيمات الأولية التي تتواسط قوى التآثر القوي (بالإنجليزية: interaction Strong) بين الكواركات في الكروموديناميك الكمومي. وهي عبارة عن بوزون شعاعي (اتجاهي) (بالإنجليزية: vector boson) له عزم مغزلي 1 (بالإنجليزية: Spin 1)، ما يميزه عن غيره من البوزونات الشعاعية التي تمتلك عادة ثلاث حالات للعزم المغزلي ، لكن التباين القياسي (بالإنجليزية: gauge invariance) ينقص عدد حالات الزخم المغزلي (سبين) للغلوون إلى حالتين اثنتين فقط. (ar)
 • En física de partícules, i segons la cromodinàmica quàntica, s'anomena gluó al bosó de gauge mitjancer de la interacció forta. Aquesta interacció actua entre partícules amb càrrega de color, com són els quarks i els mateixos gluons. Això significa que els gluons poden interaccionar entre ells i per tant participen també en les interaccions fortes. Aquest és un fet característic que no es dóna en la interacció dèbil o electromagnètica i que dificulta el seu tractament matemàtic. Malgrat això, aquesta característica ens porta a efectes nous molt interessants, com el confinament de color i la llibertat asimptòtica. (ca)
 • Gluony jsou elementární částice zprostředkující silnou interakci mezi kvarky. Důsledkem působení gluonů je možnost vzniku atomového jádra, neboť umožňuje vytvoření vazby mezi protonem a neutronem v atomovém jádře. Název vychází z anglického glue – lepidlo, protože gluony jsou tím, co drží jádro atomu pevně pohromadě. Zajímavostí je, že se každý gluon může vyskytovat v jedné z až 8 variant barevného náboje. Uvnitř hadronu se navíc děje silná interakce vždy tak, že si kvarky (jež mají také každý svůj barevný náboj) mezi sebou navzájem posílají gluony o takových barevných nábojích, aby se pomocí „subtraktivního míchání barev“ docílilo zase neutrální kombinace barev nábojů kvarků po narušení rovnováhy samotnou interakcí. (cs)
 • Τα γκλουόνια ή γλοιόνια είναι στοιχειώδη σωματίδια (μποζόνια) με σπιν 1, μηδενική μάζα ηρεμίας και μηδενικό ηλεκτρικό φορτίο. Είναι σωματίδια τα οποία μεταφέρουν την ισχυρή αλληλεπίδραση, με την οποία αλληλεπιδρούν τα κουάρκς, θεμελιώδη σωματίδια από τα οποία απαρτίζεται η ύλη. Η αλληλεπίδραση αυτή περιγράφεται από την κβαντική χρωμοδυναμική. Τα γκλουόνια είναι ταυτόχρονα φορείς του ισχυρού πυρηνικού φορτίου ("") και μεσάζοντες της ισχυρής πυρηνικής δύναμης. Υπάρχουν σε οκτώ ποικιλίες, που αποτελούν όλους τους δυνατούς συνδυασμούς "χρώματος" και αντι-"χρώματος" για τα τρία "χρώματα": κόκκινο, πράσινο και μπλε, και τα αντι-χρώματά τους (τρία είδη θετικού/αρνητικού φορτίου χρώματος). Ο ένατος δυνατός συνδυασμός είναι "άχρωμος" (ακριβέστερα είναι "color-singlet") και για τον λόγο αυτό δεν μπορεί να μεταβιβάσει την ισχυρή αλληλεπίδραση και αγνοείται. Τα "χρώματα" αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τα χρώματα της οπτικής. Είναι απλά ένας τρόπος να ονοματίζουμε τα τρία είδη "φορτίου" της ισχυρής δύναμης. * Σύνοψη των σωματιδίων και των δυνάμεων της σωματιδιακής φυσικής (el)
 • A gluon () is an elementary particle that acts as the exchange particle (or gauge boson) for the strong force between quarks. It is analogous to the exchange of photons in the electromagnetic force between two charged particles. In layman's terms, they "glue" quarks together, forming hadrons such as protons and neutrons. In technical terms, gluons are vector gauge bosons that mediate strong interactions of quarks in quantum chromodynamics (QCD). Gluons themselves carry the color charge of the strong interaction. This is unlike the photon, which mediates the electromagnetic interaction but lacks an electric charge. Gluons therefore participate in the strong interaction in addition to mediating it, making QCD significantly harder to analyze than quantum electrodynamics (QED). (en)
 • En partikla fiziko gluonoj (de la angla glue - gluo) estas elementaj partikloj kiuj transdonas fortan nuklean forton. Ili tenas kune kvarkojn en hadronoj kaj protonojn kaj neŭtronojn en atomkerno. Pli science, gluonoj estas vektoraj kalibraj bosonoj, kiuj respondecas pri fortaj interkoloraj rilatoj en kvantuma kolordinamiko. Malsimile al neŭtraj fotonoj, kiuj transdonas elektromagnetan forton en kvantuma elektrodinamiko, gluonoj mem estas influitaj per forto, kiun ili transdonas. Forta nuklea forto influas al gluono ĉar ĝi mem havas kolorŝargon, kvazaŭ interagante kun si mem. Pro tio kvantuma kolordinamiko iĝas multe pli komplika ol kvantuma elektrodinamiko. (eo)
 • El gluon o gluón (de la voz inglesa glue 'pegamento', derivada a su vez del latín glūten a través del francés gluer 'pegar') es el bosón portador de la interacción nuclear fuerte, una de las cuatro fuerzas fundamentales. No posee masa ni carga eléctrica, pero sí carga de color, por lo que además de transmitir la interacción fuerte también la sufre. La teoría que postula la existencia de los gluones y describe su dinámica se denomina cromodinámica cuántica. El nombre hace alusión a "pegamento" (glue), ya que estas partículas son las que "unen" los quarks dentro de los nucleones. (es)
 • In der Teilchenphysik sind die Gluonen (engl. to glue = kleben) Elementarteilchen, die indirekt für die Anziehung von Protonen und Neutronen in einem Atomkern verantwortlich sind. Das Symbol für das Gluon ist . Damit bilden die Gluonen die Austauschteilchen der starken Wechselwirkung. Es gibt acht verschiedene Gluonen, die zwischen Quarks, den Bausteinen der Hadronen (Baryonen, z. B. Protonen und Neutronen, und Mesonen), ausgetauscht werden. Gluonen können aber auch direkt mit anderen Gluonen wechselwirken, so dass Teilchen existieren könnten, die nur aus Gluonen bestehen, die Glueballs. (de)
 • Gluoia (izena ingelesezko glue hitzetik dator, eta «lekeda» esan nahi du; hori, era berean, latinezko glūten hitzetik dator, «itsatsi» esan nahi duen frantsesezko gluer hitzaren bidez) elkarreragin nuklear indartsuaren bosoi eramailea da, bat. Ez du masarik, ezta karga elektrikorik ere, baina bai kolore karga, eta, ondorioz, elkarreragin indartsua igortzeaz gain jasan ere egiten du. Gluoien existentzia proposatzen eta euren dinamika deskribatzen duen teoria deritzo. Izenak "lekeda"ri (glue) erreferentzia egiten dio. Partikula hauek dira quarkak nukleoien barnean "elkartzen" dituztenak. (eu)
 • De réir chrómaidinimic an chandaim, is é an glúón bunaonad nó candam fuinnimh an idirgnhíomhaithe láidir idir cuairc. Greamaíonn siad cuairc dá chéile (ar nós “gliú”) i dtreo go gcruthaítear prótóin agus neodróin. Iompraíonn siad lucht datha (lucht leictreach) an idirghníomhaithe láidir, murab ionann is na fótóin, a dhéanann idirghníomhú leicreamhaighnéadach a roinnt ach nach bhfuil lucht leictreach acu féin. Fágann seo nach amháin go roinneann na glúóin an t-idirghníomhú láidir ach gur cuid de iad. Dá bhrí sin, is deacra go mór chrómaidinimic chandamach a anailísiú ná leictridhinimic chandamach. Níl mais ar bith ag an nglúón, agus tá 1 aonad de ghuairne aige, rud a chiallaíonn gur bósón é. Tá an glúón ar aon dul leis an bhfótón sa mhéid seo. Tá ocht gcinn de ghlúóin ann le dathanna éagsúla. Iompraíonn cuairc trí chineál luchtanna datha; iompraíonn frithchuairc trí chineál frithdhathanna. Is féidir a shamhlú go n-iompraíonn glúóin idir dathanna agus fhrithdhathanna, agus dá bhrí sin is féidir naoi dteaglaim dathanna agus frithdhathanna a áireamh i nglúóin. * dearg-frithdhearg (), dearg-frithghlas (), dearg-frithghorm () * glas-frithdhearg (), glas-frithghlas (), glas-frithghorm () * gorm-frithdhearg, (), gorm-frithghlas (), gorm-frithghorm () Ní “fíordhathanna” glúón atá i gceist anseo ach dathanna “éifeachtacha”. Chun a thuiscint conas a chuirtear le chéile iad, ní foláir aird a thabhairt ar an matamaitic. (ga)
 • En physique, les gluons sont les bosons de jauge responsables de l'interaction forte. Les gluons confinent les quarks ensemble en les liant très fortement. Ils permettent ainsi l'existence des protons et des neutrons, ainsi que des autres hadrons, et donc de l'univers que nous connaissons. (fr)
 • Gluon (dari kata bahasa Inggris glue yang berarti lem, ditambah dengan akhiran -on) adalah partikel dasar yang bertindak sebagai partikel exchange (atau boson gauge) untuk gaya kuat antara quark, danalog dengan pertukaran foton dalam gaya elektromagnetik antara dua partikel bermuatan. Antipartikel dari gluon adalah gluon yang lain. Dalam istilah teknis, gluon adalah boson gauge vektor yang menjadi perantara interaksi kuat muatan warna dari kuark dalam kromodinamika kuantum. Tidak seperti foton yang bermuatan netral dalam elektrodinamika kuantum, gluon sendiri memiliki muatan warna, dan karena itu turut ikut serta dalam interaksi kuat selain menjadi perantara. Ini menyebabkan kromodinamika kuantum lebih sulit dianalisis daripada elektrodinamika kuantum. (in)
 • Un gluone (da glue, inglese per colla) è una particella elementare che agisce come particella di scambio (o bosoni di gauge) della interazione forte tra i quark. È analogo allo scambio di fotoni nell'interazione elettromagnetica tra due particelle cariche. In parole povere, "incollano" insieme i quark, formando adroni, come i protoni e i neutroni. In termini tecnici, i gluoni sono bosoni vettori di gauge che mediano l'interazione forte dei quark nella cromodinamica quantistica (QCD). I gluoni stessi possiedono la carica di colore dell'interazione forte. Questo è diverso dal fotone, che media l'interazione elettromagnetica ma manca di una carica elettrica. Pertanto i gluoni stessi partecipano nella interazione forte oltre a mediarla, rendendo la QCD molto più difficile da analizzare rispetto alla QED (elettrodinamica quantistica). Hanno carica elettrica zero, elicità 1 e generalmente si assume che abbiano massa nulla. Dato che sono bosoni vettori di gauge hanno spin pari a 1. Il loro stato legato viene definito in inglese glueball (palla di colla). (it)
 • 글루온(영어: gluon), 접착자(接着子), 또는 붙임알은 강한 상호작용을 매개하는 기본입자다. 쿼크 상호작용의 기본적인 표현이며 원자핵에서 양성자와 중성자를 묶는데 간접적으로 관여한다.어원은 풀을 뜻하는 영어 "glue"(글루)인데, 마치 하드론 내의 쿼크를 마치 풀칠하여 묶는 역할을 한다는 뜻이다.총 8가지의 색이 있다. 글루온의 반입자는 또 다른 글루온이다. 질량 0, 전하 0, 스핀은 1이다. 기호는 "g"이다. 보다 전문적인 용어로, 글루온은 양자색역학에서 쿼크 사이의 강한 색전하 상호작용을 매개하는 벡터 게이지 보손이다. 양자전기역학에서는 그 게이지 보손인 광자가 전하를 띠지 않지만, 색역학에서는 글루온 자신도 색을 띤다. 즉 글루온은 다른 글루온과 상호작용을 한다. 이는 전기역학보다 색역학이 더 복잡한 주된 이유다. (ko)
 • Een gluon is een elementair deeltje dat verantwoordelijk is voor het overbrengen van de sterke kernkracht. Het woord komt van het Engelse woord glue, dat lijm betekent. Zonder de sterke kernkracht zouden de positief geladen protonen in de atoomkern door hun onderlinge elektrische afstoting uit elkaar vliegen. Gluonen zijn bosonen. Zij binden de quarks samen zodat ze protonen, neutronen en andere hadronen vormen. De elektrische lading van de gluonen is gelijk aan nul, hun spin is gelijk aan 1. Men neemt algemeen aan dat gluonen geen massa hebben, hoewel een kleine massa van enkele MeV niet uitgesloten kan worden. Er zijn acht verschillende soorten gluonen. De kwantumchromodynamica (QCD), de anno 2018 algemeen geaccepteerde theorie voor de beschrijving van de sterke kernkracht, beschrijft dat gluonen worden uitgewisseld als deeltjes met een kleurlading een interactie met elkaar hebben. Als twee quarks een gluon uitwisselen, zal hun kleurlading daardoor veranderen. Het gluon draagt een anti-kleurlading om te compenseren voor het veranderen van de kleurlading van beide betrokken quarks. Omdat gluonen zelf een kleurlading hebben, kunnen zij ook met andere gluonen uitwisseling vertonen. Dit maakt de wiskundige analyse van de sterke kernkracht erg ingewikkeld en moeilijk. De eerste experimentele bewijzen van het bestaan van gluonen werden gevonden in de jaren 1980 in het -apparaat in het Duitse onderzoekscentrum DESY in Hamburg. (nl)
 • Gluon (z ang. glue, klej) – bezmasowa cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach silnych (bozon pośredniczący), polegających na wymianie gluonów między kwarkami lub między innymi gluonami. Gluon przenosi ładunek kolorowy i nie ma ładunku elektrycznego (jest obojętny elektrycznie). Gluony są kwantami pola Yanga-Millsa. Teorią opisującą oddziaływania gluonów i kwarków jest chromodynamika kwantowa. Wymieniane między kwarkami gluony tworzą pole sił kolorowych. Gluony mają własny ładunek kolorowy, dlatego oprócz przenoszenia oddziaływań pomiędzy kwarkami potrafią oddziaływać same z sobą, co prowadzi na przykład do powstania pętli gluonowych w diagramach Feynmana. Gluony występują w ośmiu stanach kwantowych odpowiadającym różnym kolorom; jednym ze sposobów na ich zapisanie jest: * (gluon czerwono-antyzielony) * (gluon zielono-antyniebieski) * (gluon niebiesko-antyczerwony) * (gluon zielono-antyczerwony) * (gluon niebiesko-antyzielony) * (gluon czerwono-antyniebieski) * * Gluony jako nośniki oddziaływania silnego, mają ładunki podwójne: jeden kolor i jeden antykolor, jednakże każdy gluon przenosi tylko jeden ładunek kolorowy: albo jeden kolor, albo jeden antykolor. Przykładowo istnieje gluon czerwono-antyniebieski (gluon czerwony/antyniebieski), który przenosi kolor czerwony. Gdy kwark emituje lub pochłania gluon, wtedy kolor kwarka ulega zmianie. Przypuśćmy na przykład, że kwark czerwony zamienia się w kwark niebieski i wysyła gluon czerwono-antyniebieski. Taki gluon jest pochłaniany przez inny kwark niebieski. W wyniku absorpcji gluonu czerwono-antyniebieskiego niebieski kwark zamienia się w kwark czerwony. (pl)
 • Glúons (português brasileiro) ou gluões (português europeu) são partículas fundamentais que agem como partículas de troca (ou bósons de calibre) para a força forte entre quarks, análoga à troca de fótons na força eletromagnética entre duas partículas carregadas. Em termos técnicos, os glúons são bósons vetoriais que medeiam as forças fortes de quarks na cromodinâmica quântica (QCD). Os próprios glúons levam a carga de cor da interação forte. Isso é diferente do fóton, que medeia a interação eletromagnética, mas não tem uma carga elétrica. Glúons, portanto, participam da força forte, além de mediá-la, tornando a QCD significativamente mais difícil de se analisar do que a QED (eletrodinâmica quântica). (pt)
 • Глюо́н (от англ. gluon, от glue — клей) — элементарная безмассовая частица, переносчик сильного взаимодействия. Говоря техническим языком, глюоны — векторные калибровочные бозоны, непосредственно отвечающие за сильное цветовое взаимодействие между кварками в квантовой хромодинамике (КХД). В отличие от фотонов в квантовой электродинамике (КЭД), которые электрически нейтральны и не взаимодействуют друг с другом, глюоны сами несут цветовой заряд и, таким образом, участвуют в сильных взаимодействиях, а не только переносят их. Это делает КХД значительно более сложной для понимания, чем КЭД. (ru)
 • Gluonen (av engelska glue, ’lim’) är den kraftbärande partikeln i teorin för stark växelverkan, den så kallade kvantkromodynamiken. Gluonerna binder samman kvarkar till hadroner, som protonen, neutronen och π-mesonen. Gluonen är elektriskt neutral, har spinn 1 och är masslös. I kvantkromodynamiken växelverkar kvarkar genom att sända ut och absorbera gluoner. All stark växelverkan sker mellan partiklar med en typ av laddning som kallas färgladdning, vilken beskrivs av den icke-abelska gruppen SU(3). För gluonen finns det 8 olika sådana laddningstillstånd och man brukar därför säga att det finns åtta gluoner. Eftersom gluonerna själva har färgladdning betyder det också att de kan växelverka med varandra. Detta leder till fenomen som asymptotisk frihet och färginneslutning. Gluonen upptäcktes i experiment på 80-talet vid den tyska acceleratorn PETRA vid DESY i Hamburg, i så kallade tre-jet-händelser, där en kollision av en elektron och en positron skapade en kvark, en antikvark och en gluon. (sv)
 • 在粒子物理學中,膠子(gluon)是負責在兩個夸克之間傳遞強作用力的基本粒子,類似光子負責在兩個帶電粒子之間傳遞電磁力一般。 用科學術語來說明,膠子是量子色動力學用來在兩個夸克之間傳遞強相互作用的矢量規範玻色子。膠子本身帶有強相互作用的色荷,這與光子不同,光子不帶有電荷。因此,膠子不但傳遞強相互作用,它還參與強相互作用,這使得量子色動力學的分析遠比量子電動力學困難。 (zh)
 • Глюон (від англ. glue — клей) — електрично нейтральна елементарна частинка, яка відіграє таку ж роль у сильній ядерній взаємодії, як фотон в електромагнітній. У рамках Стандартної моделі фізики елементарних частинок вважається, що нуклони складаються з кварків та , які рухаються практично вільно всередині нуклона. Глюони «склеюють» кварки всередині нуклона. Існування глюона виявляється тільки опосередковано. За гіпотезою про стале положенняне зрозуміло кварків та , енергія , яку потрібно затратити на розщеплення нуклонів, зростає зі збільшенням відстані, і тому виділення чистого кварка потребує нескінченно великої енергії. Ці елементарні частинки несуть спеціальний кольоровий заряд сильної взаємодії (як у випадку з терміном «кварк», термін «колір» тут обрано довільно і жодного стосунку до звичайного кольору він не має), на відміну від фотона , який опосередковує електромагнітне поле, але не має електричного заряду. Тому глюони беруть участь у сильній взаємодії, а не тільки опосередковують її. Це робить квантову хромодинаміку значно складнішою для аналізу за квантову електродинаміку. На відміну від електричного заряду, кольоровий заряд набуває трьох значень. Всі частинки, які можна спостерігати в вільному стані не несуть кольорового заряду, і тому їх називають «білими» (або «прозорими»). (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 12666 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 22609 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 982989000 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:caption
 • Diagram 1: In Feynman diagrams, emitted gluons are represented as helices. This diagram depicts the annihilation of an electron and positron. (en)
dbp:colorCharge
 • octet (en)
dbp:composition
dbp:discovered
 • and (en)
 • e+e− → qg: 1979 at PETRA by TASSO, MARK-J, JADE and PLUTO experiments (en)
 • e+e− → Υ → 3g: 1978 at DORIS by PLUTO experiments (en)
dbp:electricCharge
 • 0 (xsd:integer)
dbp:group
dbp:interaction
dbp:mass
 • 0 (xsd:integer)
 • (en)
 • < (en)
dbp:name
 • Gluon (en)
dbp:numTypes
 • 8 (xsd:integer)
dbp:spin
 • 1 (xsd:integer)
dbp:statistics
dbp:symbol
 • g (en)
dbp:theorized
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • الغلوون (Gluon) هي الجسيمات الأولية التي تتواسط قوى التآثر القوي (بالإنجليزية: interaction Strong) بين الكواركات في الكروموديناميك الكمومي. وهي عبارة عن بوزون شعاعي (اتجاهي) (بالإنجليزية: vector boson) له عزم مغزلي 1 (بالإنجليزية: Spin 1)، ما يميزه عن غيره من البوزونات الشعاعية التي تمتلك عادة ثلاث حالات للعزم المغزلي ، لكن التباين القياسي (بالإنجليزية: gauge invariance) ينقص عدد حالات الزخم المغزلي (سبين) للغلوون إلى حالتين اثنتين فقط. (ar)
 • En física de partícules, i segons la cromodinàmica quàntica, s'anomena gluó al bosó de gauge mitjancer de la interacció forta. Aquesta interacció actua entre partícules amb càrrega de color, com són els quarks i els mateixos gluons. Això significa que els gluons poden interaccionar entre ells i per tant participen també en les interaccions fortes. Aquest és un fet característic que no es dóna en la interacció dèbil o electromagnètica i que dificulta el seu tractament matemàtic. Malgrat això, aquesta característica ens porta a efectes nous molt interessants, com el confinament de color i la llibertat asimptòtica. (ca)
 • En partikla fiziko gluonoj (de la angla glue - gluo) estas elementaj partikloj kiuj transdonas fortan nuklean forton. Ili tenas kune kvarkojn en hadronoj kaj protonojn kaj neŭtronojn en atomkerno. Pli science, gluonoj estas vektoraj kalibraj bosonoj, kiuj respondecas pri fortaj interkoloraj rilatoj en kvantuma kolordinamiko. Malsimile al neŭtraj fotonoj, kiuj transdonas elektromagnetan forton en kvantuma elektrodinamiko, gluonoj mem estas influitaj per forto, kiun ili transdonas. Forta nuklea forto influas al gluono ĉar ĝi mem havas kolorŝargon, kvazaŭ interagante kun si mem. Pro tio kvantuma kolordinamiko iĝas multe pli komplika ol kvantuma elektrodinamiko. (eo)
 • El gluon o gluón (de la voz inglesa glue 'pegamento', derivada a su vez del latín glūten a través del francés gluer 'pegar') es el bosón portador de la interacción nuclear fuerte, una de las cuatro fuerzas fundamentales. No posee masa ni carga eléctrica, pero sí carga de color, por lo que además de transmitir la interacción fuerte también la sufre. La teoría que postula la existencia de los gluones y describe su dinámica se denomina cromodinámica cuántica. El nombre hace alusión a "pegamento" (glue), ya que estas partículas son las que "unen" los quarks dentro de los nucleones. (es)
 • In der Teilchenphysik sind die Gluonen (engl. to glue = kleben) Elementarteilchen, die indirekt für die Anziehung von Protonen und Neutronen in einem Atomkern verantwortlich sind. Das Symbol für das Gluon ist . Damit bilden die Gluonen die Austauschteilchen der starken Wechselwirkung. Es gibt acht verschiedene Gluonen, die zwischen Quarks, den Bausteinen der Hadronen (Baryonen, z. B. Protonen und Neutronen, und Mesonen), ausgetauscht werden. Gluonen können aber auch direkt mit anderen Gluonen wechselwirken, so dass Teilchen existieren könnten, die nur aus Gluonen bestehen, die Glueballs. (de)
 • Gluoia (izena ingelesezko glue hitzetik dator, eta «lekeda» esan nahi du; hori, era berean, latinezko glūten hitzetik dator, «itsatsi» esan nahi duen frantsesezko gluer hitzaren bidez) elkarreragin nuklear indartsuaren bosoi eramailea da, bat. Ez du masarik, ezta karga elektrikorik ere, baina bai kolore karga, eta, ondorioz, elkarreragin indartsua igortzeaz gain jasan ere egiten du. Gluoien existentzia proposatzen eta euren dinamika deskribatzen duen teoria deritzo. Izenak "lekeda"ri (glue) erreferentzia egiten dio. Partikula hauek dira quarkak nukleoien barnean "elkartzen" dituztenak. (eu)
 • En physique, les gluons sont les bosons de jauge responsables de l'interaction forte. Les gluons confinent les quarks ensemble en les liant très fortement. Ils permettent ainsi l'existence des protons et des neutrons, ainsi que des autres hadrons, et donc de l'univers que nous connaissons. (fr)
 • 글루온(영어: gluon), 접착자(接着子), 또는 붙임알은 강한 상호작용을 매개하는 기본입자다. 쿼크 상호작용의 기본적인 표현이며 원자핵에서 양성자와 중성자를 묶는데 간접적으로 관여한다.어원은 풀을 뜻하는 영어 "glue"(글루)인데, 마치 하드론 내의 쿼크를 마치 풀칠하여 묶는 역할을 한다는 뜻이다.총 8가지의 색이 있다. 글루온의 반입자는 또 다른 글루온이다. 질량 0, 전하 0, 스핀은 1이다. 기호는 "g"이다. 보다 전문적인 용어로, 글루온은 양자색역학에서 쿼크 사이의 강한 색전하 상호작용을 매개하는 벡터 게이지 보손이다. 양자전기역학에서는 그 게이지 보손인 광자가 전하를 띠지 않지만, 색역학에서는 글루온 자신도 색을 띤다. 즉 글루온은 다른 글루온과 상호작용을 한다. 이는 전기역학보다 색역학이 더 복잡한 주된 이유다. (ko)
 • Глюо́н (от англ. gluon, от glue — клей) — элементарная безмассовая частица, переносчик сильного взаимодействия. Говоря техническим языком, глюоны — векторные калибровочные бозоны, непосредственно отвечающие за сильное цветовое взаимодействие между кварками в квантовой хромодинамике (КХД). В отличие от фотонов в квантовой электродинамике (КЭД), которые электрически нейтральны и не взаимодействуют друг с другом, глюоны сами несут цветовой заряд и, таким образом, участвуют в сильных взаимодействиях, а не только переносят их. Это делает КХД значительно более сложной для понимания, чем КЭД. (ru)
 • 在粒子物理學中,膠子(gluon)是負責在兩個夸克之間傳遞強作用力的基本粒子,類似光子負責在兩個帶電粒子之間傳遞電磁力一般。 用科學術語來說明,膠子是量子色動力學用來在兩個夸克之間傳遞強相互作用的矢量規範玻色子。膠子本身帶有強相互作用的色荷,這與光子不同,光子不帶有電荷。因此,膠子不但傳遞強相互作用,它還參與強相互作用,這使得量子色動力學的分析遠比量子電動力學困難。 (zh)
 • Gluony jsou elementární částice zprostředkující silnou interakci mezi kvarky. Důsledkem působení gluonů je možnost vzniku atomového jádra, neboť umožňuje vytvoření vazby mezi protonem a neutronem v atomovém jádře. Název vychází z anglického glue – lepidlo, protože gluony jsou tím, co drží jádro atomu pevně pohromadě. (cs)
 • Τα γκλουόνια ή γλοιόνια είναι στοιχειώδη σωματίδια (μποζόνια) με σπιν 1, μηδενική μάζα ηρεμίας και μηδενικό ηλεκτρικό φορτίο. Είναι σωματίδια τα οποία μεταφέρουν την ισχυρή αλληλεπίδραση, με την οποία αλληλεπιδρούν τα κουάρκς, θεμελιώδη σωματίδια από τα οποία απαρτίζεται η ύλη. Η αλληλεπίδραση αυτή περιγράφεται από την κβαντική χρωμοδυναμική. * Σύνοψη των σωματιδίων και των δυνάμεων της σωματιδιακής φυσικής (el)
 • A gluon () is an elementary particle that acts as the exchange particle (or gauge boson) for the strong force between quarks. It is analogous to the exchange of photons in the electromagnetic force between two charged particles. In layman's terms, they "glue" quarks together, forming hadrons such as protons and neutrons. (en)
 • De réir chrómaidinimic an chandaim, is é an glúón bunaonad nó candam fuinnimh an idirgnhíomhaithe láidir idir cuairc. Greamaíonn siad cuairc dá chéile (ar nós “gliú”) i dtreo go gcruthaítear prótóin agus neodróin. Níl mais ar bith ag an nglúón, agus tá 1 aonad de ghuairne aige, rud a chiallaíonn gur bósón é. Tá an glúón ar aon dul leis an bhfótón sa mhéid seo. * dearg-frithdhearg (), dearg-frithghlas (), dearg-frithghorm () * glas-frithdhearg (), glas-frithghlas (), glas-frithghorm () * gorm-frithdhearg, (), gorm-frithghlas (), gorm-frithghorm () (ga)
 • Gluon (dari kata bahasa Inggris glue yang berarti lem, ditambah dengan akhiran -on) adalah partikel dasar yang bertindak sebagai partikel exchange (atau boson gauge) untuk gaya kuat antara quark, danalog dengan pertukaran foton dalam gaya elektromagnetik antara dua partikel bermuatan. Antipartikel dari gluon adalah gluon yang lain. (in)
 • Un gluone (da glue, inglese per colla) è una particella elementare che agisce come particella di scambio (o bosoni di gauge) della interazione forte tra i quark. È analogo allo scambio di fotoni nell'interazione elettromagnetica tra due particelle cariche. In parole povere, "incollano" insieme i quark, formando adroni, come i protoni e i neutroni. Hanno carica elettrica zero, elicità 1 e generalmente si assume che abbiano massa nulla. Dato che sono bosoni vettori di gauge hanno spin pari a 1. Il loro stato legato viene definito in inglese glueball (palla di colla). (it)
 • Gluon (z ang. glue, klej) – bezmasowa cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach silnych (bozon pośredniczący), polegających na wymianie gluonów między kwarkami lub między innymi gluonami. Gluon przenosi ładunek kolorowy i nie ma ładunku elektrycznego (jest obojętny elektrycznie). Gluony są kwantami pola Yanga-Millsa. Teorią opisującą oddziaływania gluonów i kwarków jest chromodynamika kwantowa. (pl)
 • Een gluon is een elementair deeltje dat verantwoordelijk is voor het overbrengen van de sterke kernkracht. Het woord komt van het Engelse woord glue, dat lijm betekent. Zonder de sterke kernkracht zouden de positief geladen protonen in de atoomkern door hun onderlinge elektrische afstoting uit elkaar vliegen. De eerste experimentele bewijzen van het bestaan van gluonen werden gevonden in de jaren 1980 in het -apparaat in het Duitse onderzoekscentrum DESY in Hamburg. (nl)
 • Glúons (português brasileiro) ou gluões (português europeu) são partículas fundamentais que agem como partículas de troca (ou bósons de calibre) para a força forte entre quarks, análoga à troca de fótons na força eletromagnética entre duas partículas carregadas. (pt)
 • Gluonen (av engelska glue, ’lim’) är den kraftbärande partikeln i teorin för stark växelverkan, den så kallade kvantkromodynamiken. Gluonerna binder samman kvarkar till hadroner, som protonen, neutronen och π-mesonen. Gluonen är elektriskt neutral, har spinn 1 och är masslös. Gluonen upptäcktes i experiment på 80-talet vid den tyska acceleratorn PETRA vid DESY i Hamburg, i så kallade tre-jet-händelser, där en kollision av en elektron och en positron skapade en kvark, en antikvark och en gluon. (sv)
 • Глюон (від англ. glue — клей) — електрично нейтральна елементарна частинка, яка відіграє таку ж роль у сильній ядерній взаємодії, як фотон в електромагнітній. У рамках Стандартної моделі фізики елементарних частинок вважається, що нуклони складаються з кварків та , які рухаються практично вільно всередині нуклона. Глюони «склеюють» кварки всередині нуклона. Існування глюона виявляється тільки опосередковано. За гіпотезою про стале положенняне зрозуміло кварків та , енергія , яку потрібно затратити на розщеплення нуклонів, зростає зі збільшенням відстані, і тому виділення чистого кварка потребує нескінченно великої енергії. (uk)
rdfs:label
 • غلوون (ar)
 • Gluó (ca)
 • Gluon (cs)
 • Gluon (de)
 • Γκλουόνιο (el)
 • Gluon (en)
 • Gluono (eo)
 • Gluon (es)
 • Gluoi (eu)
 • Gluon (fr)
 • Glúón (ga)
 • Gluon (in)
 • Gluone (it)
 • 글루온 (ko)
 • Gluon (nl)
 • Gluon (pl)
 • Glúon (pt)
 • Глюон (ru)
 • Глюон (uk)
 • Gluon (sv)
 • 膠子 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of