An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Computational biology refers to the use of data analysis, mathematical modeling and computational simulations to understand biological systems and relationships. An intersection of computer science, biology, and big data, the field also has foundations in applied mathematics, chemistry, and genetics. It differs from biological computing, a subfield of computer engineering which uses bioengineering to build computers.

Property Value
dbo:abstract
 • La biologia computacional és una disciplina que es basa en l'ús d'eines informàtiques aplicades al camp de la biologia. En aquesta s'hi engloba l'anàlisi i seqüenciació del genoma, la modelització de biomolècules, els estudis d'evolució i creació d'arbres filogenètics, etc. Alguns dels camps d'estudi relacionats amb la biologia computacional són: * Bioinformàtica , és l'aplicació d'algoritmes i tècniques estadístiques a la informació biològica que típicament consisteix en grans seqüències d'ADN, ARN, o proteïnes. Exemples de tècniques específiques inclouen alineament de seqüències, que és usat per a la recerca de seqüències en bases de dades i per a la seva comparació amb seqüències homòlogues; recerca de gens, i predicció de l'expressió gènica. El terme biologia computacional s'utilitza de vegades com a sinònim de Bioinformàtica . * , És un camp de que cerca construir models computacionals de sistemes biològics * Bioinformàtica estructural * * Modelatge molecular * Sistemes biològics * Predicció d'estructura de proteïnes * Bioquímica i biofísica computacional (ca)
 • علم الأحياء الحاسوبي حقل تخصصي متداخل بين تقنيات المعلوماتية وعلوم الحاسب والرياضيات التطبيقية مطبقة على مسائل من وحي البيولوجيا أو مسائل في صميم البيولوجيا. يتألف علم الأحياء الحاسوبي من عدة فروع : * معلوماتية حيوية يطبق وتقنيات الإحصاء على مجمووعات البيانات البيولوجية التي تتألف من عدد كبير من تسلسلات الدنا أو الرنا أو البروتينات. * علم الجينوم الحاسوبي Computational genomics * نمذجة جزيئية Molecular modeling * علم أحياء الأنظمة Systems biology * تنبؤ بالبنية البروتينية Protein structure prediction * الكيمياء الحيوية والفيزياء الحيوية الحاسوبية. (ar)
 • Computational biology refers to the use of data analysis, mathematical modeling and computational simulations to understand biological systems and relationships. An intersection of computer science, biology, and big data, the field also has foundations in applied mathematics, chemistry, and genetics. It differs from biological computing, a subfield of computer engineering which uses bioengineering to build computers. (en)
 • La biología computacional es el uso de algoritmos y computadores para facilitar el entendimiento de problemas biológicos. Rama de las ciencias que estudia sistemas biológicos mediante el diseño, estudio y aplicación de algoritmos computacionales. Se focaliza en el análisis de datos, modelado matemático y simulación computacional.​ Los sistemas estudiados abarcan desde la escala molecular a los ecosistemas, pasando por las células, el sistema nervioso, y los sistemas sociales. La biología computacional abarca varios campos ya establecidos: química, bioquímica, genética, matemáticas, ingeniería de sistemas, física, estadísticas, etc. (es)
 • Biologi komputasi meliputi pengembangan dan aplikasi dari data-analitis dan teoretis metode, pemodelan matematika dan simulasi komputasi teknik untuk mempelajari biologi, perilaku, dan sistem sosial.. Bidang ini didefinisikan secara luas dan mencakup dasar-dasar dalam ilmu komputer, matematika, animasi, statistik, biokimia, kimia, biofisika, biologi molekuler, genetika, genetika, ekologi, evolusi, anatomi, neuroscience, dan visualisasi. Biologi komputasi berbeda dari komputasi biologi, yang merupakan sub-bidang dari ilmu komputer dan teknik komputer menggunakan bioteknologi dan biologi untuk membangun komputer. Akan tetapi, biologi komputasi lebih mirip dengan bioinformatika, yang merupakan ilmu interdisipliner dengan menggunakan komputer untuk menyimpan dan mengolah data-data biologi. (in)
 • La biologie computationnelle (parfois appelée biologie numérique) est une branche de la biologie qui implique le développement et l'application de méthodes d'analyse de données, d'approches théoriques, de modélisation mathématique et de techniques de simulation computationnelle pour étudier des systèmes biologiques, écologiques, comportementaux et sociaux. Le domaine est largement défini et comprend des fondements en biologie, mathématiques appliquées, statistiques, biochimie, chimie, biophysique, biologie moléculaire, génétique, génomique, informatique et évolution. La biologie computationnelle est différente de l' (en), qui est un sous-domaine de l'informatique et de l'ingénierie informatique utilisant la bioingénierie et la biologie pour construire des ordinateurs, mais est similaire à la bio-informatique, qui est une science interdisciplinaire utilisant des ordinateurs pour stocker et traiter des données biologiques. (fr)
 • 計算生物学(けいさんせいぶつがく、英: computational biology)は、生物学の問題の解決に計算機科学、応用数学、統計学の手法を応用する学際研究分野。下記のような生物学の下位領域が含まれる。 バイオインフォマティクスDNA、RNA、タンパク質配列などから成る大規模なデータセットの調査にアルゴリズムや統計的手法を応用する。具体的な応用例として、配列アラインメント(配列データベース検索や相同配列比較に用いる)、遺伝子発見、遺伝子発現の予測などが挙げられる。計算生物学という用語がバイオインフォマティクスの同義語として用いられることもある。生物系の計算モデルを構築するの一分野。ゲノミクスの一分野。ゲノム・アセンブリとして知られる大規模なポストプロセシングを通した大量ゲノム配列決定によって細胞や生命体のゲノムを調べる。また、発現した遺伝子をDNAマイクロアレイを用いて統計学的に解析する。分子モデリング理論的アプローチや計算的手法を用いて分子の挙動のモデル化および模倣を試みる学問領域。数個の原子から成る低分子から、大きな生体高分子まで広い範囲が対象となる。システム生物学と呼ばれる広域的な生物学的相互作用ネットワークをモデル化を目指す学問領域。微分方程式を用いることが多い。タンパク質構造予測と構造ゲノミクス実験的に未解決の3次元タンパク質構造の精確な構造モデルの構築を目指す学問領域。計算生化学と計算生物物理学タンパク質機能の動力学的、熱力学的性質の解明を目指し、分子動力学法やモンテカルロ法由来のボルツマン・サンプリング法など、シミュレーションや構造モデリングの手法を多用する。 (ja)
 • 계산생물학 또는 전산생물학은 컴퓨터를 주로하여 생물학 문제를 해결하는 생물학의 한 분야이다. 생물정보학은 새로운 융합학문이나, 전산생물학은 생물학이나 이론위주이고 컴퓨터를 많이 쓴다는 점에서 다르다. (ko)
 • Biologia Computacional é um campo de estudo interdisciplinar que aplica técnicas da ciência da computação, matemática aplicada e estatística para problemas da biologia. Os campos da biologia que mais se beneficiam da Biologia Computacional incluem: * Bioinformática, que aplica algoritmos e técnicas estatísticas para bancos de dados de informação sobre biologia, que geralmente consistem de grande número sequências de DNA, RNA ou proteínas. * , um campo da para a construção de modelos computacionais de sistemas biológicos. * , um campo da genômica que estudo o genoma das células e organismos. * Simulação molecular, um campo que lida com métodos teóricos e técnicas computacionais para modelar ou imitar o comportamento de moléculas. * Biologia Sistêmica, que modela redes de interação biológica de grande escala. * e genômica estrutural, que produz sistematicamente modelos estruturais de estruturas de proteína que não foram feitas experimentalmente. * Bioquímica e biofísica computacional (pt)
 • Вычислительная биология — это междисциплинарный подход, использующий достижения информатики (и вычислительной техники), прикладной математики и статистики для решения проблем, поставляемых биологией. Главными областями в биологии, которыеприменяют такие методы, являются: * Биоинформатика — применяет машинные алгоритмы и статистические методы к наборам биологических данных, состоящих, как правило, из большого числа ДНК, РНК и белковых последовательностей. Если говорить о конкретных примерах, то это (используется и для поиска последовательности в базе данных, и для сравнения гомологических цепочек), поиск генов и предсказание экспрессии генов. Это очень большая научная область; термин «вычислительная биология» часто выступает как синоним для биоинформатики, что не совсем корректно. * , подраздел биокибернетики, занимающаяся построением вычислительных моделей биологических систем. * Вычислительная геномика, подраздел геномики, который изучает геномы клеток и организмов с помощью высокопроизводительного геномного секвенирования (что требует значительной последующей обработки — так называемой геномной сборки), и который использует метод ДНК-микрочипов для статистического анализа выраженных в конкретных типах клеток генов. * Молекулярное моделирование, область исследований, которая привлекает теоретические и вычислительные методы для моделирования или имитации поведения молекул, причём молекул в самом широком смысле — состоящих от нескольких атомов и до «гигантских» биологических цепочек. * Системная биология, ставящая целью моделирование полномасштабных биологических сетей взаимодействия (для целой клетки или даже всего организма), часто использует дифференциальные уравнения. * и структурная геномика — делают попытки систематически вычислять точные трёхмерные модели структур белков, которые ещё не были получены экспериментальным путём. * Вычислительные подразделы биохимии и биофизики, широко использующие структурное моделирование и имитационные методы, такие как молекулярная динамика или метод выборки Больцмана (в свою очередь основанный на методе Монте-Карло), в попытке пролить свет на кинетику и термодинамику функций белков. * Нейробиология — научная дисциплина, изучающая роль нейронных сетей в работе мозга. Теоретические основы нейробиологии изложил канадский ученый Дональд Хебб в работе The Organization of Behaviour (1949). (ru)
 • Beräkningsbiologi involverar utveckling och tillämpning av dataanalytiska och teoretiska metoder, matematisk modellering och beräkningssimuleringstekniker för att studera biologiska, beteendemässiga och sociala system. Fältet är brett definierat och omfattas i datalogi, tillämpad matematik, animation, statistik, biokemi, kemi, biofysik, molekylär biologi, genetik, genomik, ekologi, evolution, anatomi, neurovetenskap och . Beräkningsbiologi skiljer sig från , vilket är ett delområde av datavetenskap och datorteknik som använder bioteknik och biologi för att bygga datorer, men liknar bioinformatik, vilket är en tvärvetenskap som använder datorer för att lagra och bearbeta biologiska data. (sv)
 • Обчислювальна біологія — міждисциплінарна область науки, що використовує досягнення інформатики, , прикладної математики і статистики для вирішення біологічних проблем. Головними областями в біології, які застосовують такі методи, є: * Біоінформатика — застосовує машинні алгоритми і статистичні методи до наборів біологічних даних, що, як правило, складаються з великого числа нуклеотидних (ДНК і РНК) та пептидних (білки) послідовностей і даних структури білків. Приклади застосувань біоінформатики включають вирівнювання послідовностей, (що використовується для пошуку в базах даних і порівняння гомологічних послідовностей), і прогноз експресії генів. Це дуже велика наукова область; інколи термін «обчислювальна біологія» виступає як синонім біоінформатики, що не зовсім вірно. * Обчислювальна геноміка, підрозділ геноміки, який вивчає геноми клітин і організмів за допомогою високопродуктивного геномного секвенування (що вимагає значної подальшої обробки — так званої збірки геному), і який використовує метод ДНК-мікрочипів для статистичного аналізу виражених в конкретних типах клітин генів. * Математична біологія (або обчислювальне біомоделювання), підрозділ біокібернетики, що займається побудовою обчислювальних моделей біологічних систем. * Молекулярне моделювання, область досліджень, яка привертає теоретичні і обчислювальні методи для моделювання або імітації поведінки молекул, причому молекул в найширшому сенсі — що полягають від декількох атомов і до «гігантських» біологічних ланцюжків. * Системна біологія, що ставить за мету моделювання повномасштабних біологічних сигнальних систем і систем передачі сигналів (для цілої клітини або навіть цілого організму), часто використовуючи методи біомоделювання (математичної біології) та методів аналізу електротехнічних мереж. * Передбачення структури білків і структурна геноміка — роблять спроби обчислювати точні тривимірні моделі структур білків, які не були отримані експериментальним шляхом. * Обчислювальні підрозділи біохімії і біофізики, що широко використовують структурне моделювання і імітаційні методи, такі як молекулярна динаміка або методи засновані на методі Монте-Карло, в спробі пролити світло кінетику і термодинаміку роботи білків. (uk)
 • 计算生物学(Computational Biology)是生物学的一个分支。根据美国国家卫生研究所(NIH)的定义,它是指开发和应用数据分析及理论的方法、数学建模和计算机仿真技术,用于生物学、行为学和社会群体系统的研究的一门学科。该领域被广泛定义,包括计算机科学,应用数学,动画,统计学,生物化学,化学,生物物理学,分子生物学,遗传学,基因组学,生态学,进化,解剖学,神经科学和科学可视化的基础。 计算生物学与不同,生物计算是计算机科学和计算机工程的子领域,使用生物工程和生物学建造计算机,但是类似于生物信息学,这是一个跨学科的科学,使用计算机存储和处理生物数据。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 149353 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 32798 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1122128908 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • علم الأحياء الحاسوبي حقل تخصصي متداخل بين تقنيات المعلوماتية وعلوم الحاسب والرياضيات التطبيقية مطبقة على مسائل من وحي البيولوجيا أو مسائل في صميم البيولوجيا. يتألف علم الأحياء الحاسوبي من عدة فروع : * معلوماتية حيوية يطبق وتقنيات الإحصاء على مجمووعات البيانات البيولوجية التي تتألف من عدد كبير من تسلسلات الدنا أو الرنا أو البروتينات. * علم الجينوم الحاسوبي Computational genomics * نمذجة جزيئية Molecular modeling * علم أحياء الأنظمة Systems biology * تنبؤ بالبنية البروتينية Protein structure prediction * الكيمياء الحيوية والفيزياء الحيوية الحاسوبية. (ar)
 • Computational biology refers to the use of data analysis, mathematical modeling and computational simulations to understand biological systems and relationships. An intersection of computer science, biology, and big data, the field also has foundations in applied mathematics, chemistry, and genetics. It differs from biological computing, a subfield of computer engineering which uses bioengineering to build computers. (en)
 • La biología computacional es el uso de algoritmos y computadores para facilitar el entendimiento de problemas biológicos. Rama de las ciencias que estudia sistemas biológicos mediante el diseño, estudio y aplicación de algoritmos computacionales. Se focaliza en el análisis de datos, modelado matemático y simulación computacional.​ Los sistemas estudiados abarcan desde la escala molecular a los ecosistemas, pasando por las células, el sistema nervioso, y los sistemas sociales. La biología computacional abarca varios campos ya establecidos: química, bioquímica, genética, matemáticas, ingeniería de sistemas, física, estadísticas, etc. (es)
 • 計算生物学(けいさんせいぶつがく、英: computational biology)は、生物学の問題の解決に計算機科学、応用数学、統計学の手法を応用する学際研究分野。下記のような生物学の下位領域が含まれる。 バイオインフォマティクスDNA、RNA、タンパク質配列などから成る大規模なデータセットの調査にアルゴリズムや統計的手法を応用する。具体的な応用例として、配列アラインメント(配列データベース検索や相同配列比較に用いる)、遺伝子発見、遺伝子発現の予測などが挙げられる。計算生物学という用語がバイオインフォマティクスの同義語として用いられることもある。生物系の計算モデルを構築するの一分野。ゲノミクスの一分野。ゲノム・アセンブリとして知られる大規模なポストプロセシングを通した大量ゲノム配列決定によって細胞や生命体のゲノムを調べる。また、発現した遺伝子をDNAマイクロアレイを用いて統計学的に解析する。分子モデリング理論的アプローチや計算的手法を用いて分子の挙動のモデル化および模倣を試みる学問領域。数個の原子から成る低分子から、大きな生体高分子まで広い範囲が対象となる。システム生物学と呼ばれる広域的な生物学的相互作用ネットワークをモデル化を目指す学問領域。微分方程式を用いることが多い。タンパク質構造予測と構造ゲノミクス実験的に未解決の3次元タンパク質構造の精確な構造モデルの構築を目指す学問領域。計算生化学と計算生物物理学タンパク質機能の動力学的、熱力学的性質の解明を目指し、分子動力学法やモンテカルロ法由来のボルツマン・サンプリング法など、シミュレーションや構造モデリングの手法を多用する。 (ja)
 • 계산생물학 또는 전산생물학은 컴퓨터를 주로하여 생물학 문제를 해결하는 생물학의 한 분야이다. 생물정보학은 새로운 융합학문이나, 전산생물학은 생물학이나 이론위주이고 컴퓨터를 많이 쓴다는 점에서 다르다. (ko)
 • 计算生物学(Computational Biology)是生物学的一个分支。根据美国国家卫生研究所(NIH)的定义,它是指开发和应用数据分析及理论的方法、数学建模和计算机仿真技术,用于生物学、行为学和社会群体系统的研究的一门学科。该领域被广泛定义,包括计算机科学,应用数学,动画,统计学,生物化学,化学,生物物理学,分子生物学,遗传学,基因组学,生态学,进化,解剖学,神经科学和科学可视化的基础。 计算生物学与不同,生物计算是计算机科学和计算机工程的子领域,使用生物工程和生物学建造计算机,但是类似于生物信息学,这是一个跨学科的科学,使用计算机存储和处理生物数据。 (zh)
 • La biologia computacional és una disciplina que es basa en l'ús d'eines informàtiques aplicades al camp de la biologia. En aquesta s'hi engloba l'anàlisi i seqüenciació del genoma, la modelització de biomolècules, els estudis d'evolució i creació d'arbres filogenètics, etc. Alguns dels camps d'estudi relacionats amb la biologia computacional són: (ca)
 • Biologi komputasi meliputi pengembangan dan aplikasi dari data-analitis dan teoretis metode, pemodelan matematika dan simulasi komputasi teknik untuk mempelajari biologi, perilaku, dan sistem sosial.. Bidang ini didefinisikan secara luas dan mencakup dasar-dasar dalam ilmu komputer, matematika, animasi, statistik, biokimia, kimia, biofisika, biologi molekuler, genetika, genetika, ekologi, evolusi, anatomi, neuroscience, dan visualisasi. (in)
 • La biologie computationnelle (parfois appelée biologie numérique) est une branche de la biologie qui implique le développement et l'application de méthodes d'analyse de données, d'approches théoriques, de modélisation mathématique et de techniques de simulation computationnelle pour étudier des systèmes biologiques, écologiques, comportementaux et sociaux. Le domaine est largement défini et comprend des fondements en biologie, mathématiques appliquées, statistiques, biochimie, chimie, biophysique, biologie moléculaire, génétique, génomique, informatique et évolution. (fr)
 • Biologia Computacional é um campo de estudo interdisciplinar que aplica técnicas da ciência da computação, matemática aplicada e estatística para problemas da biologia. Os campos da biologia que mais se beneficiam da Biologia Computacional incluem: (pt)
 • Beräkningsbiologi involverar utveckling och tillämpning av dataanalytiska och teoretiska metoder, matematisk modellering och beräkningssimuleringstekniker för att studera biologiska, beteendemässiga och sociala system. Fältet är brett definierat och omfattas i datalogi, tillämpad matematik, animation, statistik, biokemi, kemi, biofysik, molekylär biologi, genetik, genomik, ekologi, evolution, anatomi, neurovetenskap och . (sv)
 • Вычислительная биология — это междисциплинарный подход, использующий достижения информатики (и вычислительной техники), прикладной математики и статистики для решения проблем, поставляемых биологией. Главными областями в биологии, которыеприменяют такие методы, являются: (ru)
 • Обчислювальна біологія — міждисциплінарна область науки, що використовує досягнення інформатики, , прикладної математики і статистики для вирішення біологічних проблем. Головними областями в біології, які застосовують такі методи, є: (uk)
rdfs:label
 • Computational biology (en)
 • علم الأحياء المحوسب (ar)
 • Biologia computacional (ca)
 • Biología computacional (es)
 • Biologie computationnelle (fr)
 • Biologi komputasi (in)
 • 계산생물학 (ko)
 • 計算生物学 (ja)
 • Biologia computacional (pt)
 • Beräkningsbiologi (sv)
 • Вычислительная биология (ru)
 • 计算生物学 (zh)
 • Обчислювальна біологія (uk)
owl:sameAs
skos:broadMatch
skos:closeMatch
skos:relatedMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:knownFor of
is dbo:person of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:discipline of
is dbp:field of
is dbp:fields of
is dbp:knownFor of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License