About: Arithmetic mean     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FArithmetic_mean

In mathematics and statistics, the arithmetic mean ( , stress on first and third syllables of "arithmetic"), or simply the mean or average when the context is clear, is the sum of a collection of numbers divided by the count of numbers in the collection. The collection is often a set of results of an experiment or an observational study, or frequently a set of results from a survey. The term "arithmetic mean" is preferred in some contexts in mathematics and statistics because it helps distinguish it from other means, such as the geometric mean and the harmonic mean.

AttributesValues
rdfs:label
 • متوسط حسابي
 • Mitjana aritmètica
 • Aritmetický průměr
 • Arithmetisches Mittel
 • Arithmetic mean
 • Aritmetika meznombro
 • Media aritmética
 • Batezbesteko aritmetiko sinple
 • Moyenne arithmétique
 • 算術平均
 • 산술 평균
 • Rekenkundig gemiddelde
 • Średnia arytmetyczna
 • Среднее арифметическое
 • Média aritmética
 • Aritmetiskt medelvärde
 • Середнє арифметичне
 • 算术平均数
rdfs:comment
 • المتوسط الحسابي، أو الوسط الحسابي، وأحياناً المعدّل (بالإنجليزية: arithmetic mean) في الرياضيات والإحصاء هو قيمة تتجمع حولها قيم مجموعة ويمكن من خلالها الحكم على بقية قيم المجموعة، فتكون هذه القيمة هي الوسط الحسابي.
 • Aritmetický průměr je statistická veličina, která v jistém smyslu vyjadřuje typickou hodnotu popisující soubor mnoha hodnot. Aritmetický průměr se obvykle značí vodorovným pruhem nad názvem proměnné („x̄“) , popř. řeckým písmenem μ. Definice aritmetického průměru je , tzn. součet všech hodnot vydělený jejich počtem. V běžné řeči se obvykle obecným slovem průměr myslí právě aritmetický průměr.
 • Das Arithmetische Mittel, auch arithmetischer Mittelwert genannt (umgangssprachlich auch als Durchschnitt bezeichnet) ist ein Begriff in der Statistik. Es ist ein Lageparameter. Man berechnet diesen Mittelwert wie folgt:Summe der betrachteten Zahlen geteilt durch ihre Anzahl.Das arithmetische Mittel einer Stichprobe wird auch empirischer Mittelwert genannt.
 • En matemáticas y estadística, la media aritmética, también llamada promedio o media, de un conjunto infinito de números es el valor característico de una serie de datos cuantitativos, objeto de estudio que parte del principio de la esperanza matemática o valor esperado, se obtiene a partir de la suma de todos sus valores dividida entre el número de sumando. Cuando el conjunto es una muestra aleatoria recibe el nombre de media muestral siendo uno de los principales estadísticos muestrales.
 • En mathématiques, la moyenne arithmétique d'une liste de nombres réels est la somme des valeurs divisée par le nombre de valeurs. Il s’agit de la moyenne au sens usuel du terme, sans coefficients, l’adjectif « arithmétique » la distinguant d’autres moyennes mathématiques moins courantes.
 • 算術平均(さんじゅつへいきん、英: arithmetic mean)または相加平均(そうかへいきん)は、統計量のひとつ。数学および統計学における標本空間の代表値のひとつであり、一群の数をひとつの数値で表すために用いる。文脈上明らかな場合は単に平均とも呼ぶ。算術平均または相加平均という呼称は主に数学や統計学で使い、幾何平均や調和平均などの他の平均と区別するためのものである。 数学や統計学だけでなく、物理学、経済学、社会学、歴史学などあらゆる学問分野で算術平均を使っている。例えば、国内総生産を人口で割った算術平均からその国民の平均収入を推定することができる。 算術平均は代表値として使う場合には、ロバスト統計量ではないことに注意が必要である。外れ値の影響を受ける。特に歪度の大きい分布では算術平均は最大値と最小値の「真ん中」から外れることがあり、中央値のようなロバスト統計量の方が代表値としてふさわしい場合がある。
 • 수학과 통계학에서 산술 평균(算術平均, arithmetic mean)은 주어진 수의 합을 수의 개수로 나눈 값이다.
 • Het rekenkundig gemiddelde of aritmetisch gemiddelde is de som van een aantal getallen gedeeld door het aantal getallen. Het rekenkundig gemiddelde is een centrummaat. In de wiskunde en statistiek is het rekenkundig gemiddelde de meest gebruikelijke betekenis van een gemiddelde, en wordt daarom ook wel gewoon het gemiddelde genoemd. De naam rekenkundig gemiddelde wordt gebruikt wanneer men het van andere verwante maten wil onderscheiden, zoals de mediaan of de modus.
 • Średnia arytmetyczna – suma liczb podzielona przez ich liczbę. Dla liczb jest to więc wyrażenie W języku potocznym średnią arytmetyczną określa się po prostu jako średnią. Na przykład średnią czterech liczb, –5, –3, 0 i 12, jest Średnia arytmetyczna jest szczególnym przypadkiem średniej potęgowej rzędu 1.
 • Сре́днее арифмети́ческое (в математике и статистике) множества чисел — число, равное сумме всех чисел множества, делённой на их количество. Является одной из наиболее распространённых мер центральной тенденции. Предложена (наряду со средним геометрическим и средним гармоническим) ещё пифагорейцами. Частными случаями среднего арифметического являются среднее (генеральной совокупности) и выборочное среднее (выборки). При стремлении количества элементов множества чисел стационарного случайного процесса к бесконечности среднее арифметическое стремится к математическому ожиданию случайной величины.
 • Aritmetiskt medelvärde, ofta bara kallat medelvärde, är det genomsnittliga värdet av en uppsättning tal och definieras som
 • 算术平均数(Arithmetic mean)是表征数据集中趋势的一个统计指标。它是一组数据之和,除以这组数据个数/項数。 算术平均数在统计学上的优点,就是它较中位数、众数更少受到随机因素影响,缺点是它更容易受到极端值影响。 计算公式为: 在统计学中,对样本的平均值用 表示,对母体数据的平均值用 表示。樣本平均數可作為母體平均數的一個.
 • La mitjana aritmètica o terme mitjà és un paràmetre estadístic associat a un conjunt de dades numèriques que s'obté sumant els valors de totes les dades i dividint-lo pel nombre d'elements del conjunt. Pot dir-se que aquest paràmetre estadístic és el resultat d'ajuntar tots els elements corresponents de cadascun dels individus que els posseeixen i repartir-los a parts iguals entre tots ells. En altres paraules la mitjana representa el valor que prendria una determinada variable en un conjunt de dades si es repartís equitativament entre tots els seus elements.
 • In mathematics and statistics, the arithmetic mean ( , stress on first and third syllables of "arithmetic"), or simply the mean or average when the context is clear, is the sum of a collection of numbers divided by the count of numbers in the collection. The collection is often a set of results of an experiment or an observational study, or frequently a set of results from a survey. The term "arithmetic mean" is preferred in some contexts in mathematics and statistics because it helps distinguish it from other means, such as the geometric mean and the harmonic mean.
 • Averaĝo estas en matematiko kaj statistiko la aritmetika meznombro, unu el specoj de meznombro. La aritmetika meznombro de aro da nombroj estas kalkulata per adiciado de ĉiuj tiuj nombroj sekvate de la divido de la sumo per la kvanto de tiaj nombroj. Se estas la kvanto n nombroj , la aritmetika meznombro estas difinita per la formulo: aŭ En statistiko, se aro estas do estas la loĝantara aritmetika meznombro de ĝi. Se la aro estas , do estas la rezultanta statistika specimena aritmetika meznombro.
 • Batezbesteko aritmetiko sinplea, besterik gabe batezbesteko aritmetiko ere deitua, estatistikan maiz erabiltzen den batezbesteko eta zentro-joerako neurri bat da. Erdigunerako neurri gisa, datu-multzo baten batez besteko aritmetiko sinplearen inguruan biltzen dira datu guztiak, datuen gutxi gorabeherako zentro-joera bat emanez. Beraz, bere helburua, datu guztiak balio bakar batez ordeztea da .
 • Arquitas de Tarento, um matemático pitagórico que viveu por volta de 400 a.C., definiu que existiam três tipos de média. Um número é a média aritmética de dois outros quando o excesso do primeiro para o segundo é igual ao excesso do segundo para o terceiro, a média geométrica quando a proporção do segundo para o terceiro é igual à proporção do primeiro para o segundo, e a média harmônica quando a quantidade que o primeiro excede o segundo em relação ao primeiro é igual à quantidade que o segundo excede o terceiro em relação ao terceiro; em notação moderna, sendo o primeiro x, o segundo m e o terceiro y (x > m > y > 0):
 • Арифмети́чне сере́днє (в математиці і статистиці) — сума всіх фіксованих значень набору, поділена на кількість елементів набору. Якщо з контексту зрозуміло, про яке значення йде мова, тоді просто кажуть середнє. Термін середнє арифметичне вживають для того щоб виокремити використовуване значення від інших середніх величин, таких, наприклад, як середнє геометричне або середнє гармонійне. Частковими випадками середнього арифметичного є середнє () і вибіркове середнє (вибірки).
foaf:isPrimaryTopicOf
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Link from a Wikipage to an external page
Faceted Search & Find service v1.17_git51 as of Sep 16 2020


Alternative Linked Data Documents: PivotViewer | iSPARQL | ODE     Content Formats:       RDF       ODATA       Microdata      About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3319 as of Dec 29 2020, on Linux (x86_64-centos_6-linux-glibc2.12), Single-Server Edition (61 GB total memory)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2021 OpenLink Software