VMware Workstation Pro is a hosted hypervisor that runs on x64 versions of Windows and Linux operating systems (an x86 version of earlier releases was available); it enables users to set up virtual machines (VMs) on a single physical machine, and use them simultaneously along with the actual machine. Each virtual machine can execute its own operating system, including versions of Microsoft Windows, Linux, BSD, and MS-DOS. VMware Workstation is developed and sold by VMware, Inc., a division of Dell Technologies. There is a free-of-charge version, VMware Workstation Player, for non-commercial use. An operating systems license is needed to use proprietary ones such as Windows. Ready-made Linux VMs set up for different purposes are available from several sources.

Property Value
dbo:abstract
 • VMware Workstation je virtualizační program (software), který umožňuje spustit na jednom počítači více virtuálních strojů. Každý takový stroj používá svůj vlastní operační systém (dále jen OS). Není přitom omezen OS hostitelského počítače, takže můžete spustit na 32bitovém OS 64bitový OS. Například na jednom počítači, na kterém jsou instalovány 32bitové Windows XP, můžete používat současně i Suse Linux, 64bitovou Fedoru Core 4, Windows 7 a další instalaci Windows XP. Je vhodný pro programové vývojáře, kteří potřebují svůj produkt otestovat na několika různých OS. (cs)
 • VMware Workstation ist eine Software des US-amerikanischen Unternehmens VMware zur Virtualisierung von Computern mit x86- bzw. x86-64-Architektur. Ziel des Produktes ist es, ein oder mehrere vollwertige Desktop-Umgebungen mit anderen Betriebssystemen (sogenannte Gastsysteme) bereitzustellen, ohne das native System neu starten zu müssen, um das Betriebssystem zu wechseln. Das Produkt wird dabei auf dem Wirtsystem (dem sogenannten Hostsystem) installiert und setzt spätestens seit Version 9 auf diesem einen 64-Bit-Prozessor voraus. (de)
 • Το VMware Workstation είναι ένας που εκτελείται σε x64 εκδόσεις των Windows και Linux. Επιτρέπει στους χρήστες να εγκαταστήσουν εικονικές μηχανές σε ένα μόνο φυσικό μηχάνημα και να τις χρησιμοποιήσουν ταυτόχρονα μαζί με το πραγματικό μηχάνημα. Κάθε εικονική μηχανή μπορεί να εκτελέσει το δικό της λειτουργικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων των Microsoft Windows, Linux, BSD και MS-DOS. Το VMware Workstation αναπτύσσεται από τη , ένα τμήμα της . Μια δωρεάν έκδοση, το VMware Workstation Player, για μη εμπορική χρήση είναι επίσης διαθέσιμη. Το VMware Workstation υποστηρίζει τη γεφύρωση υφιστάμενων προσαρμογέων δικτύου κεντρικού υπολογιστή και τη κοινή χρήση φυσικών μονάδων δίσκου και συσκευών USB με μια εικονική μηχανή. Ένα αρχείο εικόνας ISO μπορεί να προσαρτηθεί ως μια εικονική μονάδα οπτικού δίσκου και εικονικές μονάδες σκληρού δίσκου υλοποιούνται ως αρχεία .vmdk. Το VMware Workstation Pro μπορεί να αποθηκεύσει την κατάσταση μιας εικονικής μηχανής (ένα "snapshot") οποιαδήποτε στιγμή. Αυτά τα στιγμιότυπα μπορούν αργότερα να αποκατασταθούν, επιστρέφοντας αποτελεσματικά την εικονική μηχανή στην αποθηκευμένη κατάσταση, όπως ήταν και χωρίς ζημιά μετά το στιγμιότυπο στην εικονική μηχανή. Το VMware Workstation περιλαμβάνει τη δυνατότητα ομαδοποίησης πολλαπλών εικονικών μηχανών σε ένα φάκελο. Οι μηχανές σε αυτόν το φάκελο μπορούν στη συνέχεια να ενεργοποιηθούν και να απενεργοποιηθούν ως ένα μόνο αντικείμενο, χρήσιμο για τη δοκιμή σύνθετων περιβαλλόντων πελάτη-εξυπηρετητή. (el)
 • VMware Workstation adalah sebuah perangkat lunak mesin virtual untuk arsitektur komputer x64 dan x86-64 dari VMware, sebuah bagian dari EMC Corporation. Perangkat lunak ini digunakan untuk membuat banyak x86 dan x86-64 komputer virtual dan digunakan secara simultan dengan sistem operasi yang digunakan. Setiap mesin virtual tersebut bisa menjalankan sistem operasi yang dipilih, seperti nintendo, sega, dan lain sebagainya. Dalam arti yang sederhana, bsod workstation bisa menjalankan banyak sistem operasi secara simulatan dengan menggunakan satu fisik mesin. (in)
 • VMware Workstation Pro is a hosted hypervisor that runs on x64 versions of Windows and Linux operating systems (an x86 version of earlier releases was available); it enables users to set up virtual machines (VMs) on a single physical machine, and use them simultaneously along with the actual machine. Each virtual machine can execute its own operating system, including versions of Microsoft Windows, Linux, BSD, and MS-DOS. VMware Workstation is developed and sold by VMware, Inc., a division of Dell Technologies. There is a free-of-charge version, VMware Workstation Player, for non-commercial use. An operating systems license is needed to use proprietary ones such as Windows. Ready-made Linux VMs set up for different purposes are available from several sources. VMware Workstation supports bridging existing host network adapters and sharing physical disk drives and USB devices with a virtual machine. It can simulate disk drives; an ISO image file can be mounted as a virtual optical disc drive, and virtual hard disk drives are implemented as .vmdk files. VMware Workstation Pro can save the state of a virtual machine (a "snapshot") at any instant. These snapshots can later be restored, effectively returning the virtual machine to the saved state, as it was and free from any post-snapshot damage to the VM. VMware Workstation includes the ability to group multiple virtual machines in an inventory folder. The machines in such a folder can then be powered on and powered off as a single object, useful for testing complex client-server environments. (en)
 • VMware Workstation è una serie di software sviluppati dalla VMware Inc. che consentono di eseguire più sistemi operativi in un ambiente virtuale. Ciò dà la possibilità di implementare su una piattaforma con sistema operativo Windows o Linux e relativo hardware un numero n di altre macchine virtuali con sistema operativo diverso. (it)
 • VM웨어 워크스테이션(VMware Workstation)은 VM웨어사가 만든 하이퍼바이저 기반 가상머신 소프트웨어이다. 현재는 x64 버전의 윈도우와 리눅스 운영 체제에서 구동되는 하이퍼바이저이지만, x86 버전의 과거 릴리스도 이용이 가능했다. VM웨어 플레이어 v7, 워크스테이션 v11까지만 해도 워크스테이션과 별개로 라는 무료 제품이 있었다. 2015년에 두 개의 패키지가 VM웨어 워크스테이션 12로 통합되었으며, 비상업적인 목적으로 VM웨어 워크스테이션 플레이어라는 무료 제품을 사용하다가 라이선스 코드를 구매시 VM웨어 워크스테이션 프로라는 상위 사양으로 갱신할 수 있다. 2016년 1월 VM웨어 워크스테이션과 퓨전의 개발팀 전체가 버림받았으며 미국내 모든 개발자들은 즉시 해고되었다. 이 제품들의 앞날은 모호하지만 회사는 개발을 계속할 것이라 약속하였다. (ko)
 • VMware Workstation – komercyjny pakiet oprogramowania dostarczany przez firmę VMware Inc (będącą obecnie własnością EMC Corporation). Najważniejszym jego składnikiem jest stacja robocza, składająca się z maszyny wirtualnej odpowiedniej dla komputera w architekturze x86, która pozwala na tworzenie i uruchamianie wielu wirtualnych komputerów jednocześnie. Każda maszyna wirtualna, tzw. host, może uruchamiać własny system operacyjny, tzw. gościa, takiego jak m.in. Microsoft Windows, Linux, systemy z rodziny BSD oraz wiele innych. Aplikacja VMware Workstation pozwala uruchamiać wiele systemów operacyjnych jednocześnie na jednej fizycznej maszynie. Dodatkowo, systemy uruchamiane jako wirtualne mogą komunikować się między sobą za pomocą protokołów internetowych. Pozwala to np. na testowanie tworzonych rozwiązań klient-serwer. Inne produkty VMware pomagają w zarządzaniu maszynami wirtualnymi, ułatwiając między innymi ich przenoszenie pomiędzy wieloma maszynami rzeczywistymi. (pl)
 • VMware Workstation é um hipervisor hospedado que é executado em versões x64 dos sistemas operacionais Windows e Linux (uma versão x86 de versões anteriores estava disponível); ele permite que os usuários configurem máquinas virtuais (VMs) em uma única máquina física e as utilizem simultaneamente com a máquina real. Cada máquina virtual pode executar seu próprio sistema operacional, incluindo versões do Microsoft Windows, Linux, BSD e MS-DOS. O VMware Workstation é desenvolvido e vendido pela VMware, Inc., uma divisão da Dell Technologies. Existe uma versão gratuita, o VMware Workstation Player, para uso não comercial. É preciso ter uma licença para usar os sistemas operacionais proprietários, como o Windows. Máquinas virtuais Linux prontas e configuradas para diferentes finalidades estão disponíveis a partir de várias fontes. (pt)
 • VMware Workstation — программное обеспечение виртуализации, предназначенное для компьютеров x86-64 операционных систем Microsoft Windows и Linux. Позволяет пользователю установить одну или более виртуальных машин на один физический компьютер и запускать их параллельно с ним. Каждая виртуальная машина может выполнять свою операционную систему, включая Microsoft Windows, Linux, BSD, и MS-DOS. VMware Workstation разработана и продается компанией VMware, подразделением EMC Corporation. VMware Workstation поддерживает мосты с сетевым адаптером реального компьютера, а также создание общих папок с виртуальной машиной. Программа может монтировать реальные CD или DVD диски или ISO образы в виртуальные оптические приводы, при этом виртуальная машина будет считать, что приводы настоящие. Виртуальные жесткие диски хранятся в файлах . VMware Workstation в любой момент может сохранить текущее состояние виртуальной машины (снимок). Данные снимки позже могут быть восстановлены, что возвращает виртуальную машину в сохраненное состояние. VMware Workstation включает в себя возможность объединять несколько виртуальных машин в группу, которую можно включать, выключать, приостанавливать или возобновлять как единый объект, что является полезным для тестирования технологий клиент-сервер. Также доступен VMware Player — похожий пакет виртуализации, однако урезанный. Данный пакет бесплатен для некоммерческого использования и свободен в распространении. (ru)
 • VMware Workstation — гіпервізор компанії VMware для платформ x86 і x86-64, що дозволяє запустити на комп'ютері декілька операційних систем одночасно. Кожна віртуальна машина може виконувати свою власну операційну систему, включаючи Microsoft Windows, Linux, BSD і MS-DOS. VMware Workstation розроблений компанією VMware Inc., підрозділом корпорації EMC. VMware Workstation підтримує з'єднання дійсних мережевих хостів та обміну фізичних дисків і USB пристрої з віртуальною машиною. Крім того, за допомогою VMware Workstation можна імітувати образи дисків. Можна змонтувати файл ISO у віртуальний привід оптичних дисків, так що віртуальна машина побачить його як реальний диск. У VMware Workstation є можливість призначати кільком віртуальним машинам команди, які потім можуть бути запущені, закриті, перервані або відновлені як єдиний об'єкт, що робить її особливо корисною для тестування клієнт-серверних середовищ. VMware Player на відміну від Workstation з аналогічною, але обмеженою функціональністю, був безкоштовним. У 2015 році ці два пакети були об'єднані в VMware Workstation 12, з безкоштовною версією VMware Workstation Player для некомерційного використання. VMware Workstation 12 по кількості проданих ліцензійних екземплярів обігнала навіть саму VMware Workstation Pro. (uk)
 • VMware Workstation是VMware公司推出的一款桌面虚拟计算软件,具有Windows、Linux 版本。此软件可以提供虚拟机功能,使计算机可以同时运行多个不同操作系统。2015年,VMware Workstation發表12版,VMware Player轉型為VMware Workstation的免費版並改名為VMware Workstation Player,VMware Workstation的付費版定名為VMware Workstation Pro。 (zh)
dbo:computingPlatform
dbo:developer
dbo:genre
dbo:latestReleaseDate
 • 2020-09-15 (xsd:date)
dbo:latestReleaseVersion
 • 16.0 Pro
dbo:license
dbo:operatingSystem
dbo:programmingLanguage
dbo:status
 • Active
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 8175250 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 48547 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 982130116 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:developer
dbp:genre
dbp:latestReleaseDate
 • 2020-09-15 (xsd:date)
dbp:latestReleaseVersion
 • 16 (xsd:integer)
 • (en)
dbp:license
 • Freeware Trialware and commercial (en)
dbp:logo
 • Vmware workstation 16 icon.svg (en)
dbp:logoCaption
 • VMware Workstation 16 icon (en)
dbp:name
 • VMware Workstation (en)
dbp:operatingSystem
dbp:platform
 • (en)
 • x86-64 only (en)
dbp:programmingLanguage
dbp:released
 • 1999 (xsd:integer)
dbp:status
 • Active (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dbp:wordnet_type
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • VMware Workstation je virtualizační program (software), který umožňuje spustit na jednom počítači více virtuálních strojů. Každý takový stroj používá svůj vlastní operační systém (dále jen OS). Není přitom omezen OS hostitelského počítače, takže můžete spustit na 32bitovém OS 64bitový OS. Například na jednom počítači, na kterém jsou instalovány 32bitové Windows XP, můžete používat současně i Suse Linux, 64bitovou Fedoru Core 4, Windows 7 a další instalaci Windows XP. Je vhodný pro programové vývojáře, kteří potřebují svůj produkt otestovat na několika různých OS. (cs)
 • VMware Workstation ist eine Software des US-amerikanischen Unternehmens VMware zur Virtualisierung von Computern mit x86- bzw. x86-64-Architektur. Ziel des Produktes ist es, ein oder mehrere vollwertige Desktop-Umgebungen mit anderen Betriebssystemen (sogenannte Gastsysteme) bereitzustellen, ohne das native System neu starten zu müssen, um das Betriebssystem zu wechseln. Das Produkt wird dabei auf dem Wirtsystem (dem sogenannten Hostsystem) installiert und setzt spätestens seit Version 9 auf diesem einen 64-Bit-Prozessor voraus. (de)
 • VMware Workstation adalah sebuah perangkat lunak mesin virtual untuk arsitektur komputer x64 dan x86-64 dari VMware, sebuah bagian dari EMC Corporation. Perangkat lunak ini digunakan untuk membuat banyak x86 dan x86-64 komputer virtual dan digunakan secara simultan dengan sistem operasi yang digunakan. Setiap mesin virtual tersebut bisa menjalankan sistem operasi yang dipilih, seperti nintendo, sega, dan lain sebagainya. Dalam arti yang sederhana, bsod workstation bisa menjalankan banyak sistem operasi secara simulatan dengan menggunakan satu fisik mesin. (in)
 • VMware Workstation è una serie di software sviluppati dalla VMware Inc. che consentono di eseguire più sistemi operativi in un ambiente virtuale. Ciò dà la possibilità di implementare su una piattaforma con sistema operativo Windows o Linux e relativo hardware un numero n di altre macchine virtuali con sistema operativo diverso. (it)
 • VM웨어 워크스테이션(VMware Workstation)은 VM웨어사가 만든 하이퍼바이저 기반 가상머신 소프트웨어이다. 현재는 x64 버전의 윈도우와 리눅스 운영 체제에서 구동되는 하이퍼바이저이지만, x86 버전의 과거 릴리스도 이용이 가능했다. VM웨어 플레이어 v7, 워크스테이션 v11까지만 해도 워크스테이션과 별개로 라는 무료 제품이 있었다. 2015년에 두 개의 패키지가 VM웨어 워크스테이션 12로 통합되었으며, 비상업적인 목적으로 VM웨어 워크스테이션 플레이어라는 무료 제품을 사용하다가 라이선스 코드를 구매시 VM웨어 워크스테이션 프로라는 상위 사양으로 갱신할 수 있다. 2016년 1월 VM웨어 워크스테이션과 퓨전의 개발팀 전체가 버림받았으며 미국내 모든 개발자들은 즉시 해고되었다. 이 제품들의 앞날은 모호하지만 회사는 개발을 계속할 것이라 약속하였다. (ko)
 • VMware Workstation是VMware公司推出的一款桌面虚拟计算软件,具有Windows、Linux 版本。此软件可以提供虚拟机功能,使计算机可以同时运行多个不同操作系统。2015年,VMware Workstation發表12版,VMware Player轉型為VMware Workstation的免費版並改名為VMware Workstation Player,VMware Workstation的付費版定名為VMware Workstation Pro。 (zh)
 • Το VMware Workstation είναι ένας που εκτελείται σε x64 εκδόσεις των Windows και Linux. Επιτρέπει στους χρήστες να εγκαταστήσουν εικονικές μηχανές σε ένα μόνο φυσικό μηχάνημα και να τις χρησιμοποιήσουν ταυτόχρονα μαζί με το πραγματικό μηχάνημα. Κάθε εικονική μηχανή μπορεί να εκτελέσει το δικό της λειτουργικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων των Microsoft Windows, Linux, BSD και MS-DOS. Το VMware Workstation αναπτύσσεται από τη , ένα τμήμα της . Μια δωρεάν έκδοση, το VMware Workstation Player, για μη εμπορική χρήση είναι επίσης διαθέσιμη. (el)
 • VMware Workstation Pro is a hosted hypervisor that runs on x64 versions of Windows and Linux operating systems (an x86 version of earlier releases was available); it enables users to set up virtual machines (VMs) on a single physical machine, and use them simultaneously along with the actual machine. Each virtual machine can execute its own operating system, including versions of Microsoft Windows, Linux, BSD, and MS-DOS. VMware Workstation is developed and sold by VMware, Inc., a division of Dell Technologies. There is a free-of-charge version, VMware Workstation Player, for non-commercial use. An operating systems license is needed to use proprietary ones such as Windows. Ready-made Linux VMs set up for different purposes are available from several sources. (en)
 • VMware Workstation – komercyjny pakiet oprogramowania dostarczany przez firmę VMware Inc (będącą obecnie własnością EMC Corporation). Najważniejszym jego składnikiem jest stacja robocza, składająca się z maszyny wirtualnej odpowiedniej dla komputera w architekturze x86, która pozwala na tworzenie i uruchamianie wielu wirtualnych komputerów jednocześnie. Każda maszyna wirtualna, tzw. host, może uruchamiać własny system operacyjny, tzw. gościa, takiego jak m.in. Microsoft Windows, Linux, systemy z rodziny BSD oraz wiele innych. Aplikacja VMware Workstation pozwala uruchamiać wiele systemów operacyjnych jednocześnie na jednej fizycznej maszynie. Dodatkowo, systemy uruchamiane jako wirtualne mogą komunikować się między sobą za pomocą protokołów internetowych. Pozwala to np. na testowanie tworz (pl)
 • VMware Workstation é um hipervisor hospedado que é executado em versões x64 dos sistemas operacionais Windows e Linux (uma versão x86 de versões anteriores estava disponível); ele permite que os usuários configurem máquinas virtuais (VMs) em uma única máquina física e as utilizem simultaneamente com a máquina real. Cada máquina virtual pode executar seu próprio sistema operacional, incluindo versões do Microsoft Windows, Linux, BSD e MS-DOS. O VMware Workstation é desenvolvido e vendido pela VMware, Inc., uma divisão da Dell Technologies. Existe uma versão gratuita, o VMware Workstation Player, para uso não comercial. É preciso ter uma licença para usar os sistemas operacionais proprietários, como o Windows. Máquinas virtuais Linux prontas e configuradas para diferentes finalidades estão d (pt)
 • VMware Workstation — программное обеспечение виртуализации, предназначенное для компьютеров x86-64 операционных систем Microsoft Windows и Linux. Позволяет пользователю установить одну или более виртуальных машин на один физический компьютер и запускать их параллельно с ним. Каждая виртуальная машина может выполнять свою операционную систему, включая Microsoft Windows, Linux, BSD, и MS-DOS. VMware Workstation разработана и продается компанией VMware, подразделением EMC Corporation. (ru)
 • VMware Workstation — гіпервізор компанії VMware для платформ x86 і x86-64, що дозволяє запустити на комп'ютері декілька операційних систем одночасно. Кожна віртуальна машина може виконувати свою власну операційну систему, включаючи Microsoft Windows, Linux, BSD і MS-DOS. VMware Workstation розроблений компанією VMware Inc., підрозділом корпорації EMC. У VMware Workstation є можливість призначати кільком віртуальним машинам команди, які потім можуть бути запущені, закриті, перервані або відновлені як єдиний об'єкт, що робить її особливо корисною для тестування клієнт-серверних середовищ. (uk)
rdfs:label
 • VMware Workstation (cs)
 • VMware Workstation (de)
 • VMware Workstation (el)
 • VMware Workstation (en)
 • VMware Workstation (in)
 • VMware Workstation (it)
 • VM웨어 워크스테이션 (ko)
 • VMware Workstation (pl)
 • VMware Workstation (pt)
 • VMware Workstation (ru)
 • VMware Workstation (uk)
 • VMware Workstation (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • VMware Workstation (en)
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of