About: Takeover

An Entity of Type: organisation, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

In business, a takeover is the purchase of one company (the target) by another (the acquirer or bidder). In the UK, the term refers to the acquisition of a public company whose shares are listed on a stock exchange, in contrast to the acquisition of a private company.

Property Value
dbo:abstract
 • الاستحواذ في علم الاقتصاد والتجارة والأعمال هو السيطرة المالية والإدارية لإحدى الشركات على النشاط التجاري لشركة أخرى بشراء الأسهم كاملة أو جزء كبير منها، بحيث تصبح مخولة قانونياً بتعيين مجلس إدارة في الشركة المستحوذ عليها، مما يعني التبعية الإدارية والمالية للشركة الأم. يمكن أن تكون النية من الاستحواذ «طيبة» بهدف توسيع النشاط التجاري والإستحواذ على الحصة الأكبر في السوق، وذلك بموافقة مجلس إدارة الشركة الهدف. كما يمكن أن تكون نية الاستحواذ «عدائية» بهدف الالتفاف على قرارات مجلس إدارة الشركة الهدف المعاكسة لأهداف إستراتيجية لشركة الأكبر المستحوذِة. من أمثلة الإستحواذ العدائي ما قامت به شركة أوراكل أثناء استحواذها على شركة بيبول سوفتPeopleSoft. (ar)
 • Una Oferta Pública d'Adquisició de valors (coneguda pel seu acrònim OPA), és una operació borsària per la qual una persona física o jurídica ofereix als accionistes d'una empresa comprar-los les seves accions a un preu superior al seu valor de cotització per aconseguir una participació majoritària en la dita empresa. Aquesta operació pot realitzar-se amb l'aprovació de la direcció de l'empresa (OPA amistosa), o bé sense comptar amb la seva acceptació (OPA hostil). Segons la legislació espanyola l'oferta pública d'adquisició ha de ser comunicada a tots els accionistes públicament, així com a l'òrgan regulador del mercat de valors (CNMV), que serà l'encarregat de realitzar el control administratiu de l'operació. (ca)
 • Akvizice (převzetí, takeover) představuje převzetí podniků na základě koupě a prodeje. Může mít charakter přátelského i nepřátelského převzetí, tedy buď se souhlasem nebo proti vůli managementu přebírané firmy. Nabyvatel kupuje akcie, podíly, podnik. Od rekodifikace soukromého práva účinné od 1. ledna 2014 je užíván soukromým právem pojem závod, který je svými definičními znaky odlišní od pojmu podnik. Závod je totiž organizovaný soubor jmění, tj. aktiva i pasiva podnikatele (§ 502 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a podnikatel pak § 420 téhož zákona). Pojem akvizice je v právní a ekonomické mluvě hojně užívaným termínem, avšak definice jako taková v legislativě zakotvena není. Podmínkou je, aby před jejich provedením existovaly samostatné podniky. Jejich převzetí může mít podobu: * a) horizontální (podniky zabezpečují buď stejné výrobky nebo služby, nebo výrobky, které si konkurují) * b) vertikální (jeden podnik vystupuje jako potenciální nebo skutečný dodavatel výrobků či služeb pro podnik druhý) * c) konglomerátní/sdružená (oba podniky operují v oblastech spolu navzájem vůbec nesouvisejících) (cs)
 • Der Unternehmenskauf, auch Akquisition oder Übernahme, aus Anbietersicht Unternehmensverkauf, ist eine wirtschaftliche und rechtliche Transaktion, bei der ein Unternehmen oder eine Unternehmensbeteiligung ganz oder teilweise vom Verkäufer an einen Käufer gegen Kaufpreiszahlung in bar oder im Tausch gegen Anteile des Käufers verkauft und veräußert wird. (de)
 • Erosteko eskaintza publikoa, labur EEP, burtsako operazio bat da,, non sozietate batek txikiagoa izan ohi den beste baten kontrola hartu nahi duen, horren akzioak prezio jakin batean erosteko eskaintza publikoa eginez, oro har burtsako kotizazioa baino prezio altuagoan. Horretarako, bi aukera ditu: sozietate horren akzio guzti-guztiak erostea, edota, usuago gertatu ohi dena, munta handiko pakete baten jabe bihurtzea, hartara ateak zabalik izango baititu enpresa kontrolatzeko. (eu)
 • Una oferta pública de adquisición (OPA) de acciones u otros valores es una operación mercantil en la que una o varias sociedades (oferentes) realizan una oferta de compra de acciones a todos los accionistas de una sociedad admitida a cotización en un mercado oficial para, de esta forma, alcanzar una participación en el capital con derecho de voto de la sociedad (junto con la que ya se posea, en su caso) que sea significativa. El precio fijado en la OPA puede hacerse efectivo por el oferente mediante dinero, acciones o de forma mixta utilizando tanto acciones como dinero.​ Como valores que puedan dar derecho a suscripción o adquisición de acciones, se encuentran también los derechos de suscripción, las obligaciones convertibles, warrants o similares. Una de las finalidades de las OPAS puede ser la toma de control de la sociedad. Tras la presentación de una OPA de toma de control, aquellas terceras partes que también deseen alcanzar el dominio de la sociedad tienen la posibilidad de lanzar una OPA denominada "competidora" antes de que venza el plazo para acogerse a la primera. La OPA también puede tener como finalidad la exclusión, cuando el objetivo es abandonar el mercado bursátil comprando todas las acciones en circulación. (es)
 • En finance, une offre publique est une opération lancée par une société, un groupe financier ou une autre institution privée, sous forme d'une proposition faite au public de lui acheter, échanger ou vendre un certain nombre de titres d'une société, dans le cadre de procédures précises, réglementées et contrôlées par les autorités de bourse, notamment en ce qui concerne les informations financières à fournir au public (en France par l'AMF ou aux États-Unis par la SEC). Les offres publiques peuvent être de plusieurs types : offre publique d'achat (OPA) pour un paiement en numéraire, offre publique d'échange (OPE) pour un paiement en titres, offre publique mixte pour un paiement en numéraire et en titres, offre publique alternative pour un paiement en numéraire ou en titres. Dans certaines situations, un actionnaire de contrôle peut être tenu de déposer une offre publique de retrait (OPR) afin d'offrir aux actionnaires la possibilité de céder leur titre à un prix équitable. Enfin, en France, tout actionnaire détenant plus de 90 % du capital et des droits de vote d'une société cotée peut, à la suite d'une offre publique, mettre en œuvre un retrait obligatoire (c.-à-d. obtenir des actionnaires minoritaires que ces derniers lui cèdent l'intégralité des titres qu'ils détiennent) conduisant à un retrait de la société de la cote. Une offre publique vise à acquérir des titres d'une société et ne doit pas être confondue avec des offres de titres faites par une société qui cherche à s'introduire en bourse ou augmenter son capital (offre publique à prix ouvert, offre à prix fixe…). (fr)
 • In business, a takeover is the purchase of one company (the target) by another (the acquirer or bidder). In the UK, the term refers to the acquisition of a public company whose shares are listed on a stock exchange, in contrast to the acquisition of a private company. Management of the target company may or may not agree with a proposed takeover, and this has resulted in the following takeover classifications: friendly, hostile, reverse or back-flip. Financing a takeover often involves loans or bond issues which may include junk bonds as well as a simple cash offers. It can also include shares in the new company. (en)
 • 株式公開買付け(かぶしきこうかいかいつけ)とは、ある株式会社の株式の買付けを、「買付け期間・買取り株数・価格」を公告し、不特定多数の株主から株式市場外で株式等を買い集める制度のことである。日本では公開買付けをTOB(take-over bid)と言うことが多い。 (ja)
 • 공개매수(takeover)란 불특정 다수인에 대하여 주식 등의 매수의 청약을 하거나 매도의 청약을 권유하고, 유가증권시장 밖에서 당해 주식 등을 매수하는 것을 말한다. 매수의 대상으로는 상장 또는 코스닥 등록법인이 발행한 유가증권으로서 의결권 있는 주권이나 , , 신주인수권을 표시하는 증서, 교환사채권이다. 매수 방법으로는 매수, 교환, 입찰, 기타 유상 양수도 포함한다. (ko)
 • Per Offerta Pubblica di Acquisto o OPA, in inglese tender offer, s'intende ogni offerta, invito aoffrire o messaggio promozionale finalizzato all'acquisto di prodotti finanziari: è quindi un'esortazione destinata agli azionisti dell’azienda in via di acquisizione a vendere, da parte di chi presenta l'offerta. Si considera pubblica un'offerta se rivolta ad un numero di soggetti pari o superiore alle 150 unità e se riguarda un valore complessivo dei titoli oggetto di offerta pari o superiore a 8.000.000,00 euro. (it)
 • In de zakenwereld is een overname (ook wel acquisitie genoemd) de verwerving van een bedrijf door een ander bedrijf. Deze overname kan op verschillende manieren een onderscheid maken tussen een "vriendelijke overname" en een "vijandige overname". In de bedrijfskunde worden bedrijfsovernames en -fusies vaak samen bestudeerd als mergers and acquisitions (M&A). Het grote verschil met een fusie is dat een overname ongelijkheid impliceert en een fusie gelijkheid. Het overgenomen bedrijf zal onder controle van het overnemende bedrijf vallen. Meestal is het overgenomen bedrijf beduidend kleiner dan het overnemende bedrijf. (nl)
 • Przejęcie przedsiębiorstwa – transakcja polegająca na przeniesieniu kontroli nad działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa. Następuje zazwyczaj w wyniku wykupienia udziałów, czasami bez zgody zarządu przedsiębiorstwa (wrogie przejęcie). (pl)
 • Uma oferta pública de aquisição de ações (OPA) é uma operação por meio da qual um acionista ou uma sociedade pretende comprar uma participação ou a totalidade das ações de uma empresa cotada em Bolsa.O termo em inglês muito utilizado para tratar da OPA, quando a mesma busca a aquisição de controle de outra empresa, é "take over". A OPA, no Brasil, encontra fundamento nos artigos 257 e seguintes da Lei Federal n. 6.404 de 1976, mais tarde substituída pela Instrução 358 da CVM, que exige a intervenção de uma instituição financeira de modo a garantir o cumprimento das obrigações assumidas pelo ofertante. Esta oferta tem de ser publicada na imprensa e deve conter o número mínimo de ações que o adquirente se propõe a adquirir e, se for o caso, o número máximo; o preço e as condições de pagamento; a subordinação da oferta ao número mínimo de aceitantes e a forma de rateio entre os aceitantes, se o número deles ultrapassar o máximo fixado; o procedimento que deverá ser adotado pelos acionistas aceitantes para manifestar a sua aceitação e efetivar a transferência das ações; o prazo de validade da oferta, que não poderá ser inferior a 20 dias e; informações sobre o ofertante. A Lei determina que a oferta é irretratável, e coerente, contudo permite que o ofertante, até 10 dias antes do término do prazo, melhore sua proposta - nunca uma reformatio in pejus. Neste caso, as novas condições se estenderão a todos os aceitantes - já que é mais benéfica. No caso de ocorrer oferta concorrente - quando outro acionista apresenta OPA - a legislação permite que o primeiro ofertante prorrogue o prazo de sua proposta, de modo a coincidir com o prazo final da OPA concorrente. Ao término do prazo da oferta, se o número de ações representativas da aceitação atingir o mínimo previsto, o negócio se concluirá com a efetivação da transferência das ações e o pagamento do preço. Se o número de ações dos ofertantes ultrapassar o limite máximo estabelecido na OPA, proceder-se-á ao rateio entre os aceitantes. (pt)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 56119 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 23768 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1115904852 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • الاستحواذ في علم الاقتصاد والتجارة والأعمال هو السيطرة المالية والإدارية لإحدى الشركات على النشاط التجاري لشركة أخرى بشراء الأسهم كاملة أو جزء كبير منها، بحيث تصبح مخولة قانونياً بتعيين مجلس إدارة في الشركة المستحوذ عليها، مما يعني التبعية الإدارية والمالية للشركة الأم. يمكن أن تكون النية من الاستحواذ «طيبة» بهدف توسيع النشاط التجاري والإستحواذ على الحصة الأكبر في السوق، وذلك بموافقة مجلس إدارة الشركة الهدف. كما يمكن أن تكون نية الاستحواذ «عدائية» بهدف الالتفاف على قرارات مجلس إدارة الشركة الهدف المعاكسة لأهداف إستراتيجية لشركة الأكبر المستحوذِة. من أمثلة الإستحواذ العدائي ما قامت به شركة أوراكل أثناء استحواذها على شركة بيبول سوفتPeopleSoft. (ar)
 • Der Unternehmenskauf, auch Akquisition oder Übernahme, aus Anbietersicht Unternehmensverkauf, ist eine wirtschaftliche und rechtliche Transaktion, bei der ein Unternehmen oder eine Unternehmensbeteiligung ganz oder teilweise vom Verkäufer an einen Käufer gegen Kaufpreiszahlung in bar oder im Tausch gegen Anteile des Käufers verkauft und veräußert wird. (de)
 • Erosteko eskaintza publikoa, labur EEP, burtsako operazio bat da,, non sozietate batek txikiagoa izan ohi den beste baten kontrola hartu nahi duen, horren akzioak prezio jakin batean erosteko eskaintza publikoa eginez, oro har burtsako kotizazioa baino prezio altuagoan. Horretarako, bi aukera ditu: sozietate horren akzio guzti-guztiak erostea, edota, usuago gertatu ohi dena, munta handiko pakete baten jabe bihurtzea, hartara ateak zabalik izango baititu enpresa kontrolatzeko. (eu)
 • 株式公開買付け(かぶしきこうかいかいつけ)とは、ある株式会社の株式の買付けを、「買付け期間・買取り株数・価格」を公告し、不特定多数の株主から株式市場外で株式等を買い集める制度のことである。日本では公開買付けをTOB(take-over bid)と言うことが多い。 (ja)
 • 공개매수(takeover)란 불특정 다수인에 대하여 주식 등의 매수의 청약을 하거나 매도의 청약을 권유하고, 유가증권시장 밖에서 당해 주식 등을 매수하는 것을 말한다. 매수의 대상으로는 상장 또는 코스닥 등록법인이 발행한 유가증권으로서 의결권 있는 주권이나 , , 신주인수권을 표시하는 증서, 교환사채권이다. 매수 방법으로는 매수, 교환, 입찰, 기타 유상 양수도 포함한다. (ko)
 • Per Offerta Pubblica di Acquisto o OPA, in inglese tender offer, s'intende ogni offerta, invito aoffrire o messaggio promozionale finalizzato all'acquisto di prodotti finanziari: è quindi un'esortazione destinata agli azionisti dell’azienda in via di acquisizione a vendere, da parte di chi presenta l'offerta. Si considera pubblica un'offerta se rivolta ad un numero di soggetti pari o superiore alle 150 unità e se riguarda un valore complessivo dei titoli oggetto di offerta pari o superiore a 8.000.000,00 euro. (it)
 • Przejęcie przedsiębiorstwa – transakcja polegająca na przeniesieniu kontroli nad działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa. Następuje zazwyczaj w wyniku wykupienia udziałów, czasami bez zgody zarządu przedsiębiorstwa (wrogie przejęcie). (pl)
 • Una Oferta Pública d'Adquisició de valors (coneguda pel seu acrònim OPA), és una operació borsària per la qual una persona física o jurídica ofereix als accionistes d'una empresa comprar-los les seves accions a un preu superior al seu valor de cotització per aconseguir una participació majoritària en la dita empresa. (ca)
 • Akvizice (převzetí, takeover) představuje převzetí podniků na základě koupě a prodeje. Může mít charakter přátelského i nepřátelského převzetí, tedy buď se souhlasem nebo proti vůli managementu přebírané firmy. Nabyvatel kupuje akcie, podíly, podnik. Od rekodifikace soukromého práva účinné od 1. ledna 2014 je užíván soukromým právem pojem závod, který je svými definičními znaky odlišní od pojmu podnik. Závod je totiž organizovaný soubor jmění, tj. aktiva i pasiva podnikatele (§ 502 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a podnikatel pak § 420 téhož zákona). (cs)
 • Una oferta pública de adquisición (OPA) de acciones u otros valores es una operación mercantil en la que una o varias sociedades (oferentes) realizan una oferta de compra de acciones a todos los accionistas de una sociedad admitida a cotización en un mercado oficial para, de esta forma, alcanzar una participación en el capital con derecho de voto de la sociedad (junto con la que ya se posea, en su caso) que sea significativa. El precio fijado en la OPA puede hacerse efectivo por el oferente mediante dinero, acciones o de forma mixta utilizando tanto acciones como dinero.​ (es)
 • En finance, une offre publique est une opération lancée par une société, un groupe financier ou une autre institution privée, sous forme d'une proposition faite au public de lui acheter, échanger ou vendre un certain nombre de titres d'une société, dans le cadre de procédures précises, réglementées et contrôlées par les autorités de bourse, notamment en ce qui concerne les informations financières à fournir au public (en France par l'AMF ou aux États-Unis par la SEC). (fr)
 • In business, a takeover is the purchase of one company (the target) by another (the acquirer or bidder). In the UK, the term refers to the acquisition of a public company whose shares are listed on a stock exchange, in contrast to the acquisition of a private company. (en)
 • In de zakenwereld is een overname (ook wel acquisitie genoemd) de verwerving van een bedrijf door een ander bedrijf. Deze overname kan op verschillende manieren een onderscheid maken tussen een "vriendelijke overname" en een "vijandige overname". In de bedrijfskunde worden bedrijfsovernames en -fusies vaak samen bestudeerd als mergers and acquisitions (M&A). (nl)
 • Uma oferta pública de aquisição de ações (OPA) é uma operação por meio da qual um acionista ou uma sociedade pretende comprar uma participação ou a totalidade das ações de uma empresa cotada em Bolsa.O termo em inglês muito utilizado para tratar da OPA, quando a mesma busca a aquisição de controle de outra empresa, é "take over". No caso de ocorrer oferta concorrente - quando outro acionista apresenta OPA - a legislação permite que o primeiro ofertante prorrogue o prazo de sua proposta, de modo a coincidir com o prazo final da OPA concorrente. (pt)
rdfs:label
 • Takeover (en)
 • استحواذ (تجارة) (ar)
 • Oferta Pública d'Adquisició (ca)
 • Převzetí podniku (cs)
 • Unternehmenskauf (de)
 • Oferta pública de adquisición (es)
 • Erosteko eskaintza publiko (eu)
 • Offre publique (fr)
 • Offerta pubblica di acquisto (it)
 • 공개매수 (ko)
 • Overname (nl)
 • 株式公開買付け (ja)
 • Przejęcie przedsiębiorstwa (pl)
 • Oferta pública de aquisição (pt)
 • Поглощение (ru)
 • Поглинання (uk)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:fate of
is gold:hypernym of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License