About: Silt

An Entity of Type: chemical compound, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Silt is granular material of a size between sand and clay and composed mostly of broken grains of quartz. Silt may occur as a soil (often mixed with sand or clay) or as sediment mixed in suspension with water. Silt usually has a floury feel when dry, and lacks plasticity when wet. Silt also can be felt by the tongue as granular when placed on the front teeth (even when mixed with clay particles).

Property Value
dbo:abstract
 • الغِرْيَن وقد يسمى الطمي (بالإنجليزية: silt)‏ هي مواد حبيبية مصدرها الكوارتز والفلسبار والتي تتراوح أبعادها بين حبيبات الرمل والغضار. تسمى هذه المادة أيضاً الطين الخشن. الغرين هو جزيئات تربة المحمول بفعل السيول لمسافة ما ومن ثم يترسب على الأرض بعد انحسار السيل. وأغلب الغرين يحدث في المناطق الجافة كالصحاري. (ar)
 • El llim és una fracció mineral del sòl composta per partícules amb un diàmetre de 0,063 a 0,002 mm. Segons un altre criteri els diàmetres dels components del llim es considerarien entre 1/16 i 1/256 mm Les partícules de llim tenen un gruix intermediari entre la sorra, que són més grosses, i les d'argila, que són més petites. Les fraccions que formen el llim no es noten al tacte, però es veuen al microscopi òptic. Les partícules de llim tendeixen a ser irregulars, diferents en llur forma i rarament llises o polides. Són en la seva gran majoria partícules microscòpiques, essent el quars el mineral dominant La fracció llim té una certa plasticitat, cohesió i adsorció a causa d'una pel·lícula d'argila que recobreix les partícules de la fracció llim, però en té en molt menor grau que la mateixa fracció d'argila. En un sòl agrícola hi són presents unes certes proporcions de llim, arena i argila que donaran lloc a la classificació granulomètrica final. En el cas de classificar-se com terra franca significa un equilibri entre els tres components, no que aquests hi siguin en proporció igual. (ca)
 • Unter Schluff (geologisch auch Silt) versteht man Feinböden unterschiedlicher Abkunft sowie unverfestigte klastische Sedimente, deren mineralische Bestandteile überwiegend (d. h. zu mehr als 50 %) eine Korngröße von 0,002 bis 0,063 Millimeter aufweisen. Schluff und Silt sind zugleich auch die Bezeichnungen für das entsprechende Korngrößenintervall, das eine Mittelstellung zwischen dem gröberen Sand und dem feineren Ton einnimmt. Partikel in Schluffgröße sind in hohem Maße in den bindigen Böden bzw. Sedimenten enthalten, die als Lehm bezeichnet werden. Als Kurzbezeichnung für die Korngröße Schluff dient ein großes „U“. In den Geowissenschaften werden klastische Sedimentgesteine mit einer Dominanz von Korngrößen im Schluffbereich Schluff- oder Siltsteine genannt. (de)
 • Silto estas detrita sedimento aŭ speco de fajngrundo, el eroj (silteroj) ĉirkaŭ 0,004 ĝis 0,06 milimetrojn dikaj, do pli grandaj ol argileroj, malpli grandaj ol sableroj, devenanta el la diseriĝo de diversaspecaj koheraj petroj, plej ofte precipe konsistanta el kvarco . (eo)
 • Lupetza material solte bat da, harea fina eta buztinaren arteko granulometriaduna. Sedimentu klastiko ez koherente bat da, ibaiek eta haizeak zintzilik garraiaturikoa, ur bideen ohantzean edo urpean hartutako lurretan metatzen dena. Honela sailkatzeko, partikulen diametroak 0.002 eta 0.06 mm artean egon behar du. Oso tipikoa da Nilo ibaiak metaturiko lupetza, nekazaritzarentzat lur emankorra ematen zuten sarri gertatzen ziren uholdeen ondoren, Antzinako Egiptotik, isuri hau, Asuango Presaren bidez moztu zen arte. ez duenez, bertan eraikitzeko lur zaila izaten da, arazoak franko ematen dituena, eta, arkitektura edo ingeniaritza lanetan, zimentazio sistema bereziak hartu behar dira. Lupetz organikoa: Buztina, lokatza, landare hondakinak. Lupetz ez organikoa: Harkaitzen hautsa barneratuz. Mota honetan dago Pampako loessa: lupetz fina gabe. (eu)
 • El limo es un sedimento clástico incoherente transportado en suspensión por los ríos y por el viento, que se deposita en el lecho de los cursos de agua o sobre los terrenos que han sido inundados. Para que se clasifique como tal, el diámetro de las partículas de limo debe encontrarse entre 0,0039 mm y 0,0625 mm. Es típico el limo depositado por el río Nilo después de las inundaciones que aportaban terreno fértil para la agricultura, desde el antiguo Egipto, hasta que este flujo fue interrumpido por la construcción de la presa de Asuán. Al no tener cohesión, es un terreno problemático para edificar sobre él, y en obras de arquitectura o ingeniería, es necesario adoptar sistemas especiales de cimentación. * Limo orgánico o Légamo: barro, lodo, restos vegetales. * Limo inorgánico: con inclusión de polvo de rocas. En este tipo se encuentra el loess pampeano: limo fino sin estratificación. (es)
 • Un limon ou parfois dénommé silt est en sédimentologie et en pédologie un matériau granulaire de taille comprise entre le sable et l'argile, c'est-à-dire entre 2 et 63 micromètres (les limites précises peuvent varier quelque peu suivant les laboratoires). Un dépôt majoritairement limoneux peut être qualifié de limon. Son origine minérale est généralement le quartz, le feldspath, le mica voire de minéraux argileux. Le limon est l'ultime produit de l'érosion fluviale des roches du bassin versant des rivières. Les limons étant souvent en suspension dans l'eau, ils peuvent contribuer à sa turbidité. Les limons caractérisent les dépôts éoliens de lœss, aussi nommés « limon des plateaux », et sont fréquents dans des dépôts alluviaux. Dans ce dernier cas, les particules limoneuses libèrent des éléments nutritifs qui ont un intérêt majeur pour le renouvellement de la fertilité des sols et donc pour leur exploitation agricole. Le limon peut se présenter sous forme de sol (souvent mélangé avec du sable ou de l'argile) ou sous forme de sédiment mélangé en suspension avec de l'eau (également appelée charge en suspension) dans une étendue d'eau telle qu'une rivière. Il peut également exister sous forme de sol déposé au fond d'une masse d'eau, comme dans les coulées de boue provenant des glissements de terrain. Le silt a une surface spécifique modérée avec un toucher plastique généralement non collant. Le silt a généralement un toucher farineux lorsqu'il est sec et glissant lorsqu'il est mouillé. Le silt, observé avec une loupe, présente un aspect brillant. Il peut également être appréhendé par la langue et apparaître granuleux lorsque placé sur les dents de devant (même lorsqu'il est mélangé avec des particules d'argile). (fr)
 • Comhbhailiúchán de pháirteagail mhíne mianraí a tháirgtear trí chnaí is síonchaitheamh carraige, le toisí 0.0625-0.002 mm, raon méide atá idirmheánach idir cré is gaineamh. Leagtar fosuithe siolta ag uisce, agus is féidir go gcomhdhlúthóidh sé chun carraig dríodair, cloch siolta, a dhéanamh. (ga)
 • Lanau adalah tanah atau butiran penyusun tanah/batuan yang berukuran di antara pasir dan lempung. Beberapa pustaka berbahasa Indonesia menyebut objek ini sebagai debu. Lanau dapat membentuk endapan yang mengapung di permukaan air maupun yang tenggelam. (in)
 • Silt is granular material of a size between sand and clay and composed mostly of broken grains of quartz. Silt may occur as a soil (often mixed with sand or clay) or as sediment mixed in suspension with water. Silt usually has a floury feel when dry, and lacks plasticity when wet. Silt also can be felt by the tongue as granular when placed on the front teeth (even when mixed with clay particles). Silt is a common material, making up 45% of average modern mud. It is found in many river deltas and as wind-deposited accumulations, particularly in central Asia, north China, and North America. It is produced in both very hot climates (through such processes as collisions of quartz grains in dust storms) and very cold climates (through such processes as glacial grinding of quartz grains.) Loess is soil rich in silt which makes up some of the most fertile agricultural land on Earth. However, silt is very vulnerable to erosion, and it has poor mechanical properties, making construction on silty soil problematic. The failure of the Teton Dam in 1976 has been attributed to the use of unsuitable loess in the dam core, and liquefication of silty soil is a significant earthquake hazard. Windblown and waterborne silt are significant forms of environmental pollution, often exacerbated by poor farming practices. (en)
 • シルト(英: silt)あるいは日本語で沈泥(ちんでい)とは、砂より小さく粘土より粗い砕屑物のこと。地質学では、泥(粒径が1/16mm以下のもの)の中で、粘土(粒径が1/256mm以下)より粒が大きく粗いもの(粒径1/16mm - 1/256mm)をシルトと呼ぶ。 シルトが続成作用によって堆積岩になったものをシルト岩という。 (ja)
 • Silt of leem (België) is een sediment dat qua grootte tussen lutum en zand wordt ingedeeld. Een deeltje wordt silt genoemd als het wat grootte betreft, tussen de 2 en 63 micrometer valt. In België wordt silt leem genoemd, met de reden dat dit voor het overgrote deel uit leemgrond bestaat. Hiermee kent België een dubbel gebruik van het woord leem voor zowel de grondsoort als de textuurklasse. Tussen de gebruikte classificatiesystemen valt op dat er verschillende grenzen gehanteerd worden voor de klasse silt. In de (afkomstig van Krumbein), vallen siltdeeltjes qua grootte tussen 1⁄256 en 1⁄16 mm (3,9 tot 62,5 μm). deelt silt in tussen 2 μm and 63 μm, waarbij de kleideeltjes kleiner zijn en de zanddeeltjes groter. In het , ligt de grens tussen zand en silt bij de 50 μm grootte van de deeltjes. Het USDA system is overgenomen door de Food and Agriculture Organization (FAO). In het (USCS) and het wordt de grens tussen zand en silt gelegd bij de deeltjesgrootte van 75 μm (dat wil zeggen materiaal dat door de #200 zeef gaat). Feitelijk verschilt silt chemisch behoorlijk van klei. Verder zijn siltkorreltjes ongeveer gelijk qua grootte in alle dimensies, in tegenstelling tot kleideeltjes, die bestaan uit plaatvormige deeltjes die bij elkaar worden gehouden door elektrostatische krachten en daardoor veel cohesie hebben. Silten en kleien hebben een kenmerkende plasticiteit. Silt is een zeer veelvoorkomend sediment in allerlei sedimentaire gesteenten. Een gesteente dat geheel uit silt bestaat, wordt siltsteen genoemd. Silt vormt vaak de matrix van grovere gesteenten, zoals zandstenen of conglomeraten. (nl)
 • 실트(silt)는 모래보다 작고 점토보다 큰 토양입자이다. 지질학에서는 진흙(입경이 1/16 mm이하의 것) 중에서 점토(입경이 1/256 mm이하)보다 알갱이가 크고 성긴 것(입경 1/16 mm ~ 1/256 mm)를 실트라고 부른다. 실트가 속성작용에 의해서 퇴적암이 된 것을 (siltstone)이라고 한다. (ko)
 • Muł – niezlityfikowana skała klastyczna, tworząca się w naturalnych (lub ewentualnie sztucznych) zbiornikach wodnych (osad aluwialny, limniczny lub inny), zbudowana z mieszaniny pyłu i iłu o różnym składzie mineralnym (ziarna o średnicy od 0,01 do 0,1 milimetra) z dodatkiem substancji organicznych. Muł zlityfikowany nosi nazwę mułowca, gdy zaś diageneza doprowadzi do powstania oddzielności łupkowej, mówimy o łupku mułowcowym. Wyróżnia się kilka odmian mułu: muł czarny, muł czerwony, muł globigerynowy, muł kokolitowy, muł niebieski, muł okrzemkowy, muł pteropodowy, muł radiolariowy, muł zielony. (pl)
 • Il limo (o silt) è un inerte di granulometria fine, compresa tra quella delle sabbie, più grossolana (>63 µm), e quella delle argille, più fine (<4 µm), che viene trasportato in sospensione dai fiumi e si deposita sul letto dei corsi d'acqua o sui terreni che hanno subito inondazioni. È presente anche in stagni e paludi. Può derivare dagli impianti di lavorazione degli inerti e, più esattamente, dalla sedimentazione delle acque di lavaggio degli inerti stessi. (it)
 • Silt är en finkornig jordart som har kornstorlek från 0,002–0,063 mm. Äldre svenska benämningar för silt är mjäla (0,002–0,02 mm) och finmo (0,02–0,06 mm). I USA finns tre olika definitioner av silt: 1. American Standard of Testing Materials ASTM 0,074mm (200 mesh) - 0,005 mm 2. USDA 0,05 - 0,002 mm 3. International Society of Soil Science ISSS 0,02 - 0,002 mm (sv)
 • Chama-se silte ou limo a todo e qualquer fragmento de mineral ou rocha menor do que areia fina e maior do que argila e que na escala de Wentworth, de amplo uso em geologia, corresponde a um diâmetro d no intervalo de 3,9 µm < d < 62,5 µm (0,0039 mm < d < 0,0625 mm). De acordo com uma norma da ABNT, a NBR 6502, define-se silte como: "solo que apresenta baixa ou nenhuma plasticidade e que exibe baixa resistência quando seco ao ar. As propriedades dominantes de um determinado solo são devidas à partes constituídas pela fração silte. É formado por partículas com diâmetros compreendidos entre 0,002 mm e 0,06 mm". Como a olho nu não seja possível distinguir o silte das argilas, elas podem ser separadas devido a sua plasticidade, que é pouca ou nenhuma no caso do silte. O silte é produzido pelo esmigalhamento mecânico das rochas, ao contrário da erosão química que resulta nas argilas. Este esmigalhamento mecânico pode ser devido a ação de geleiras, pela abrasão, pela erosão eólica, (erosão produzida por vento), bem como pela erosão devido às águas, como nos leitos dos rios e córregos. O silte também é denominado de a poeira da pedra, especialmente quando produzido pela ação glacial. O silte pode ocorrer como um depósito ou como o material transportado por um córrego ou por uma corrente de oceano. O silte é facilmente transportado pela água e pode ser carregado a longas distâncias pelo ar como poeira. (pt)
 • Ил — зернистый материал размером между песком и глиной, состоящий в основном из обломков зерен кварца.. Ил может встречаться в виде грунта (часто смешанной с песком или глиной) или в виде осадка, взвешенного в воде. Ил обычно имеет мучнистый вид в сухом виде и не пластичен во влажном состоянии. Ил также может ощущаться языком как гранулы при попадании на передние зубы (даже в смеси с частицами глины). Ил - распространенный материал, составляющий 45% грязи. Он встречается в дельтах многих рек и в виде скоплений, отложенных ветром, особенно в Центральной Азии, северном Китае и Северной Америке. Он образуется как в очень жарком климате (в результате таких процессов, как столкновение зерен кварца во время пыльных бурь), так и в очень холодном климате (в результате таких процессов, как ледниковое измельчение зерен кварца). Лёсс — это грунт, богатый илом, которая является одной из самых плодородных сельскохозяйственных земель на Земле. Однако ил очень уязвим для эрозии и имеет плохие механические свойства, что затрудняет строительство на илистой почве. Разрушение плотины Тетон в 1976 году было связано с использованием неподходящего лёсса в ядре плотины, а разжижение илистого грунта представляет собой значительную опасность землетрясения. Переносимый ветром и переносимый водой ил представляют собой серьезные формы загрязнения окружающей среды, часто усугубляемые неправильными методами ведения сельского хозяйства. Ил в естественных условиях находится в текучем состоянии, при высушивании приобретает свойства твёрдого тела. Содержит значительное количество очень мелких фракций: от 30 до 50 % частиц менее 0,01 мм. В английском и ряде других языков слово ил означает только пелитовую размерность осадка и сопоставимо по значению с понятием глина. На дне морей и континентальных водоёмов (озёр, прудов) распространены илы, состоящие из тонкозернистых продуктов разрушения горных пород (терригенный, известковый, пелитовый, алевритовый, алеврито-пелитовый) и из микроскопических раковин или скелетных остатков морских организмов (глобигериновый, диатомовый, радиоляриевый, птероподовый). Выделяют илы, обогащённые вулканическим пеплом (вулканический). Иногда илы обогащены органическим веществом (сапропель), разложение которого вызывает сероводородное заражение или развитие гнилостных процессов (гнилой ил). Ил является начальной стадией формирования связанных осадочных пород. Ил используется в сельском хозяйстве как удобрение, или в компостных кучах. Некоторые илы (озёрный, прудовый, лагунный) применяют как удобрение и для минеральной подкормки домашних животных, а также в медицине, для грязелечения. Накопление ила в гаванях и фарватерах (заиливание) создает проблемы для судоходства, поэтому сооружаются ограждающие дамбы и проводятся дноуглубительные работы. (ru)
 • 淤泥(Silt),又稱沉泥或粉土,是泥土的基本組成成份之一。地質學中,淤泥是介於沙土及黏土之間,長約2到62微米、直徑4到9微米的一種,主要由石英及长石這兩種礦物組成。淤泥可能以土壤的成份或悬浊水體內的沉積物兩種形式出現。當河道泛濫,又或被山崩時的泥石流帶動,淤泥會在流動時隨同水體在沿途沉積成為土壤。由於淤泥的比表面积屬中度,非黏粘,有好像塑膠那樣帶彈性。當完全乾燥時,淤泥會變回粉塵般的幼細,但潮濕後立即又變回黏滑。在手持的放大鏡下,淤泥清晰可見,往往帶有尖銳的外表。當以牙齒咬或以舌頭觸摸時,這種棱角亦能感覺到,而這亦是分辨水中的淤泥或黏土的一種方法。 (zh)
 • Мул (англ. ooze, mud, silt) — тонкодисперсний водонасичений неущільнений осад, що утворюється на дні водоймищ. Мул — початкова стадія формування багатьох осадових гірських порід. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 170406 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 28572 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1117789871 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • الغِرْيَن وقد يسمى الطمي (بالإنجليزية: silt)‏ هي مواد حبيبية مصدرها الكوارتز والفلسبار والتي تتراوح أبعادها بين حبيبات الرمل والغضار. تسمى هذه المادة أيضاً الطين الخشن. الغرين هو جزيئات تربة المحمول بفعل السيول لمسافة ما ومن ثم يترسب على الأرض بعد انحسار السيل. وأغلب الغرين يحدث في المناطق الجافة كالصحاري. (ar)
 • Unter Schluff (geologisch auch Silt) versteht man Feinböden unterschiedlicher Abkunft sowie unverfestigte klastische Sedimente, deren mineralische Bestandteile überwiegend (d. h. zu mehr als 50 %) eine Korngröße von 0,002 bis 0,063 Millimeter aufweisen. Schluff und Silt sind zugleich auch die Bezeichnungen für das entsprechende Korngrößenintervall, das eine Mittelstellung zwischen dem gröberen Sand und dem feineren Ton einnimmt. Partikel in Schluffgröße sind in hohem Maße in den bindigen Böden bzw. Sedimenten enthalten, die als Lehm bezeichnet werden. Als Kurzbezeichnung für die Korngröße Schluff dient ein großes „U“. In den Geowissenschaften werden klastische Sedimentgesteine mit einer Dominanz von Korngrößen im Schluffbereich Schluff- oder Siltsteine genannt. (de)
 • Silto estas detrita sedimento aŭ speco de fajngrundo, el eroj (silteroj) ĉirkaŭ 0,004 ĝis 0,06 milimetrojn dikaj, do pli grandaj ol argileroj, malpli grandaj ol sableroj, devenanta el la diseriĝo de diversaspecaj koheraj petroj, plej ofte precipe konsistanta el kvarco . (eo)
 • Comhbhailiúchán de pháirteagail mhíne mianraí a tháirgtear trí chnaí is síonchaitheamh carraige, le toisí 0.0625-0.002 mm, raon méide atá idirmheánach idir cré is gaineamh. Leagtar fosuithe siolta ag uisce, agus is féidir go gcomhdhlúthóidh sé chun carraig dríodair, cloch siolta, a dhéanamh. (ga)
 • Lanau adalah tanah atau butiran penyusun tanah/batuan yang berukuran di antara pasir dan lempung. Beberapa pustaka berbahasa Indonesia menyebut objek ini sebagai debu. Lanau dapat membentuk endapan yang mengapung di permukaan air maupun yang tenggelam. (in)
 • シルト(英: silt)あるいは日本語で沈泥(ちんでい)とは、砂より小さく粘土より粗い砕屑物のこと。地質学では、泥(粒径が1/16mm以下のもの)の中で、粘土(粒径が1/256mm以下)より粒が大きく粗いもの(粒径1/16mm - 1/256mm)をシルトと呼ぶ。 シルトが続成作用によって堆積岩になったものをシルト岩という。 (ja)
 • 실트(silt)는 모래보다 작고 점토보다 큰 토양입자이다. 지질학에서는 진흙(입경이 1/16 mm이하의 것) 중에서 점토(입경이 1/256 mm이하)보다 알갱이가 크고 성긴 것(입경 1/16 mm ~ 1/256 mm)를 실트라고 부른다. 실트가 속성작용에 의해서 퇴적암이 된 것을 (siltstone)이라고 한다. (ko)
 • Il limo (o silt) è un inerte di granulometria fine, compresa tra quella delle sabbie, più grossolana (>63 µm), e quella delle argille, più fine (<4 µm), che viene trasportato in sospensione dai fiumi e si deposita sul letto dei corsi d'acqua o sui terreni che hanno subito inondazioni. È presente anche in stagni e paludi. Può derivare dagli impianti di lavorazione degli inerti e, più esattamente, dalla sedimentazione delle acque di lavaggio degli inerti stessi. (it)
 • Silt är en finkornig jordart som har kornstorlek från 0,002–0,063 mm. Äldre svenska benämningar för silt är mjäla (0,002–0,02 mm) och finmo (0,02–0,06 mm). I USA finns tre olika definitioner av silt: 1. American Standard of Testing Materials ASTM 0,074mm (200 mesh) - 0,005 mm 2. USDA 0,05 - 0,002 mm 3. International Society of Soil Science ISSS 0,02 - 0,002 mm (sv)
 • 淤泥(Silt),又稱沉泥或粉土,是泥土的基本組成成份之一。地質學中,淤泥是介於沙土及黏土之間,長約2到62微米、直徑4到9微米的一種,主要由石英及长石這兩種礦物組成。淤泥可能以土壤的成份或悬浊水體內的沉積物兩種形式出現。當河道泛濫,又或被山崩時的泥石流帶動,淤泥會在流動時隨同水體在沿途沉積成為土壤。由於淤泥的比表面积屬中度,非黏粘,有好像塑膠那樣帶彈性。當完全乾燥時,淤泥會變回粉塵般的幼細,但潮濕後立即又變回黏滑。在手持的放大鏡下,淤泥清晰可見,往往帶有尖銳的外表。當以牙齒咬或以舌頭觸摸時,這種棱角亦能感覺到,而這亦是分辨水中的淤泥或黏土的一種方法。 (zh)
 • Мул (англ. ooze, mud, silt) — тонкодисперсний водонасичений неущільнений осад, що утворюється на дні водоймищ. Мул — початкова стадія формування багатьох осадових гірських порід. (uk)
 • El llim és una fracció mineral del sòl composta per partícules amb un diàmetre de 0,063 a 0,002 mm. Segons un altre criteri els diàmetres dels components del llim es considerarien entre 1/16 i 1/256 mm Les partícules de llim tenen un gruix intermediari entre la sorra, que són més grosses, i les d'argila, que són més petites. Les fraccions que formen el llim no es noten al tacte, però es veuen al microscopi òptic. (ca)
 • Lupetza material solte bat da, harea fina eta buztinaren arteko granulometriaduna. Sedimentu klastiko ez koherente bat da, ibaiek eta haizeak zintzilik garraiaturikoa, ur bideen ohantzean edo urpean hartutako lurretan metatzen dena. Honela sailkatzeko, partikulen diametroak 0.002 eta 0.06 mm artean egon behar du. Oso tipikoa da Nilo ibaiak metaturiko lupetza, nekazaritzarentzat lur emankorra ematen zuten sarri gertatzen ziren uholdeen ondoren, Antzinako Egiptotik, isuri hau, Asuango Presaren bidez moztu zen arte. Lupetz organikoa: Buztina, lokatza, landare hondakinak. (eu)
 • El limo es un sedimento clástico incoherente transportado en suspensión por los ríos y por el viento, que se deposita en el lecho de los cursos de agua o sobre los terrenos que han sido inundados. Para que se clasifique como tal, el diámetro de las partículas de limo debe encontrarse entre 0,0039 mm y 0,0625 mm. Es típico el limo depositado por el río Nilo después de las inundaciones que aportaban terreno fértil para la agricultura, desde el antiguo Egipto, hasta que este flujo fue interrumpido por la construcción de la presa de Asuán. (es)
 • Silt is granular material of a size between sand and clay and composed mostly of broken grains of quartz. Silt may occur as a soil (often mixed with sand or clay) or as sediment mixed in suspension with water. Silt usually has a floury feel when dry, and lacks plasticity when wet. Silt also can be felt by the tongue as granular when placed on the front teeth (even when mixed with clay particles). (en)
 • Un limon ou parfois dénommé silt est en sédimentologie et en pédologie un matériau granulaire de taille comprise entre le sable et l'argile, c'est-à-dire entre 2 et 63 micromètres (les limites précises peuvent varier quelque peu suivant les laboratoires). Un dépôt majoritairement limoneux peut être qualifié de limon. (fr)
 • Silt of leem (België) is een sediment dat qua grootte tussen lutum en zand wordt ingedeeld. Een deeltje wordt silt genoemd als het wat grootte betreft, tussen de 2 en 63 micrometer valt. In België wordt silt leem genoemd, met de reden dat dit voor het overgrote deel uit leemgrond bestaat. Hiermee kent België een dubbel gebruik van het woord leem voor zowel de grondsoort als de textuurklasse. (nl)
 • Muł – niezlityfikowana skała klastyczna, tworząca się w naturalnych (lub ewentualnie sztucznych) zbiornikach wodnych (osad aluwialny, limniczny lub inny), zbudowana z mieszaniny pyłu i iłu o różnym składzie mineralnym (ziarna o średnicy od 0,01 do 0,1 milimetra) z dodatkiem substancji organicznych. Muł zlityfikowany nosi nazwę mułowca, gdy zaś diageneza doprowadzi do powstania oddzielności łupkowej, mówimy o łupku mułowcowym. (pl)
 • Chama-se silte ou limo a todo e qualquer fragmento de mineral ou rocha menor do que areia fina e maior do que argila e que na escala de Wentworth, de amplo uso em geologia, corresponde a um diâmetro d no intervalo de 3,9 µm < d < 62,5 µm (0,0039 mm < d < 0,0625 mm). Como a olho nu não seja possível distinguir o silte das argilas, elas podem ser separadas devido a sua plasticidade, que é pouca ou nenhuma no caso do silte. (pt)
 • Ил — зернистый материал размером между песком и глиной, состоящий в основном из обломков зерен кварца.. Ил может встречаться в виде грунта (часто смешанной с песком или глиной) или в виде осадка, взвешенного в воде. Ил обычно имеет мучнистый вид в сухом виде и не пластичен во влажном состоянии. Ил также может ощущаться языком как гранулы при попадании на передние зубы (даже в смеси с частицами глины). Иногда илы обогащены органическим веществом (сапропель), разложение которого вызывает сероводородное заражение или развитие гнилостных процессов (гнилой ил). (ru)
rdfs:label
 • Silt (en)
 • غرين (ar)
 • Llim (ca)
 • Schluff (de)
 • Silto (eo)
 • Limo (es)
 • Lupetz (eu)
 • Siolta (ga)
 • Lanau (in)
 • Limon (roche) (fr)
 • Limo (it)
 • 실트 (ko)
 • シルト (ja)
 • Silt (nl)
 • Muł (geologia) (pl)
 • Silte (pt)
 • Silt (sv)
 • Ил (ru)
 • Мул (uk)
 • 淤泥 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:otherlithology of
is dbp:prilithology of
is dbp:soil of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License