An Entity of Type: person, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Shamshi-Adad (Akkadian: Šamši-Adad; Amorite: Shamshi-Addu ), ruled c. 1808–1776 BC, was an Amorite warlord and conqueror who had conquered lands across much of Syria, Anatolia, and Upper Mesopotamia.

Property Value
dbo:abstract
 • شمشي أدد ويسمى كذلك بشمشي حدد هو أحد ملوك الأموريين عاش في القرن الثامن عشر قبل الميلاد وتمكن من تكوين دولة شملت معظم بلاد ما بين النهرين وسوريا وآسيا الصغرى قبل أن تسقط بعد وفاته تحت سيطرة البابليين بقيادة حمورابي. (ar)
 • Šamší-Adad I. (z akkad. «Mé slunce [bůh] Adad»), vládl v letech 1813–1791 př. n. l., byl prvním vládcem staroasyrské říše, ačkoliv on sám v Aššuru ještě nesídlil. Potomek amoritského vládce drobného království na hranicích s Mari, Ila-kabkabiho, se po otcově smrti rozhodl vybudovat svou vlastní říši. Velmi rychle obsadil několik měst v severní Mezopotámii a nakonec obsadil i pevnost Ekallatum, kam dosadil svého syna jako místodržícího, díky čemuž ovládl i město Aššur. Avšak hlavním městem říše ustanovil již předtím dobyté město Šubat-Enlil. Porazil a obsadil dokonce i mocné a bohaté obchodní město Mari. Vytvořil tím říši zahrnující takřka celou severní Mezopotámii. Nechal se stejně jako dříve Sargon Akkadský titulovat jako „král veškerenstva“. Nejspíše podnikl i několik menších výprav k Středozemnímu moři, avšak o obsazení žádného dalšího území již neusiloval. On sám ještě dokázal nesourodé území držet pohromadě, ale po jeho smrti se začalo pomalu drolit a brzy většinu Asýrie obsadil babylonský král Chammurapi. (cs)
 • Šamši-Adad I. oder Schamschi-Adad war König in Obermesopotamien am Ende der altassyrischen Zeit, wo er ein eigenes Reich errichtete. Seine genaue Datierung ist umstritten. (de)
 • Šamši-Adad I o Shamshi-Adad I fue rey de Asiria entre 1813 y 1781 a. C. Se puede reconstruir en parte la biografía de Šamši-Adad gracias los escritos hallados en Mari, a la lista real asiria y a la crónica de los epónimos.Su padre, el caudillo amorrita Ila-Kabkabi,​ controlaba un territorio situado entre los reinos de Mari y Ešnunna, acabó siendo expulsado por estos refugiándose en Babilonia. Según la crónica de los epónimos encontramos a su hermano mayor Aminum ( el mismo Aminum que aparece en la lista real asiria como antecesor dinástico de Šamši-Adad) luchando con Naram-Sin, rey de Ešnunna, probablemente con el apoyo de Babilonia.Tras la muerte de Naram-Sin le suceden sus hijos repartiéndose el reino del padre. Asiria para Erishum II y Ešnunna para . Mientras tanto Šamši-Adad se ha apoderado de la ciudad de Ekallatum,​ situada un poco más al norte de Aššur la cual utiliza como base para enfrentarse a los dos hermanos. Al cabo de poco arrebata el trono de Aššur a Erishum II y desplaza la frontera con Ešnunna al sur. Šamši-Adad hijo de Ila-kabkabi, en el tiempo de Naram-Sin se marchó a Babilonia. En el eponimato de Ibni-Adad Šamši-Adad volvió de Babilonia, tomo Ekallatum y permaneció tres años en Ekallatum. En el eponimato de Atamar-Ishtar Šamši-Adad vino de Ekallatum, derrotó a Erishum hijo de Naram-Sin, subió al trono y reino durante 33 años. (fragmento de la lista real asiria) Para legitimar la usurpación del trono de Aššur, incluye a sus antepasado en la secuencia dinástica de la lista real asiria.Tras instalar a su hijo Ishme-Dagan como regente de Asiria, se instala en Shubat-Enlil (la actual Tell-leilan), en la zona alta del río Khabur desde donde puede controlar las comunicaciones entre Asiria y la Alta Mesopotamia.Continúa su expansión con la conquista de Mari de la que expulsa a Yakhdum-Lim que debe huir al reino de Yamkhad. Desde allí realiza una marcha ceremonial al Mediterráneo para celebrar su victoria. Luego deja como regente a su hijo Yasmakh-Addu. En el reinado de Šamši-Adad, Asiria es una zona secundaria de su reino. Šamši-Adad imita el modelo acadio de Sargón I y se declara "rey de Akkad" y traslada a asiria influencias babilónicas. Los últimos años del reinado de Šamši-Adad están marcados por los ataques a su reino tanto desde el este como del oeste. En el oeste, el matrimonio de su hijo Iasmakh-Adad con la hija del rey de Qatna, rival de Yamkhad, provocó el inicio de hostilidades entre ambos reinos. Al este, el nuevo rey de Ešnunna, Ibal-pi-El, intenta expandirse a costa del reino de Šamši-Adad hasta que finalmente llegan a un acuerdo de paz y alianza. Šamši-Adad se volvió de nuevo contra Yamkhad pero sus esfuerzos terminaron en desastre. Al poco, sin que sepamos cómo, desapareció. El imperio que había construido no sobrevivió a su desaparición. Su hijo Iasmakh-Adad perdió Mari a manos de Zimri-Lim, hijo de Yahdun-Lim, casado con la hija del rey de Yamkhad. Su hijo, Ishme-Dagan I, quedó confinado al territorio original de Asiria, el triángulo formado por los ríos Gran Zab y pequeño Zab. El resto del imperio finalmente se derrumbó durante el reinado de Ishme-Dagan I ante otro gobernante amorreo, Hammurabi de Babilonia. (es)
 • Shamshi-Adad (Akkadian: Šamši-Adad; Amorite: Shamshi-Addu ), ruled c. 1808–1776 BC, was an Amorite warlord and conqueror who had conquered lands across much of Syria, Anatolia, and Upper Mesopotamia. (en)
 • シャムシ・アダド1世(Shamshi Adad、生年不詳 - 前1781年)は、古アッシリア時代の王(在位:前1813年 - 前1781年)であり、オリエント世界に覇を唱えた人物である。アッシリア史上最も重要な王の一人である。アッシリア王名表によればアッシリアの第39代目の王であるがこの時代に関するアッシリア王名表の実証性は低い(後述)。 (ja)
 • Samsî-Addu (forme akkadienne : Shamshî-Adad), roi d'Ekallâtum, fondateur du royaume de Haute-Mésopotamie (c. 1815-1775 av. J.-C.), qui étend sa domination sur Mari et Assur, entre autres. Son nom signifie « Addu (le dieu de l'Orage) est mon soleil ». (fr)
 • Shamshi-Adad (o Samsi-Addu) fu un capo tribale amorreo che riuscì a costituire un dominio di vaste dimensioni nella parte settentrionale della Mesopotamia. Giunse a il trono di Assiria, dove regnò, secondo la cronologia media, tra il 1812 e il 1780 a.C.: si inserì in questa tradizione politica a lui "nettamente estranea" (nello specifico, la dinastia che faceva capo al re ) riuscendo peraltro a costituire una rete di rapporti con una serie di staterelli dell'Alta Mesopotamia che gli furono tributari. Ottenne di trasmettere al figlio, Ishme-Dagan I, solo la parte settentrionale dell'"impero", cioè l'Assiria propriamente detta (la valle del Tigri tra e Assur, fino al nord del cosiddetto "triangolo assiro"). Gli scribi neo-assiri cercarono poi "dotte giustificazioni" per correggere l'onta dell'usurpazione di Shamshi-Adad e la cosiddetta Lista reale assira, nella sua prima parte, risulta inattendibile proprio nel suo tentativo di legittimarne l'operato. Il Bronzo medio è una fase documentalmente piuttosto ricca, in particolare per gli archivi di Mari. La corrispondenza di Mari permette di istituire un sincronismo tra la morte di Shamshi-Adad e il XVII o XVIII anno di regno di Hammurabi di Babilonia. In questo modo, la cronologia assira e quella babilonese si collegano. La prima, fondata sulla Lista reale assira, di cui esistono tre versioni, tutte di , se offre molte certezze per il I millennio a.C., risulta molto più labile per il periodo da Ishme-Dagan I e . (it)
 • Шамши-Адад I — верхнемесопотамский царь, правил приблизительно в 1810 — 1775 годах до н. э. Происходил из аморейского племени ханейцев. Захватив Ашшур и став правителем Ассирии, Шамши-Адад объединил под своей властью все территории, располагавшиеся между Тигром и Евфратом в их верхнем течении — именно поэтому возникло название «царство Верхней Месопотамии», которым некоторые современные ассириологи обозначают его державу. После его смерти гегемонию в регионе получил его младший современник, правитель Вавилонии Хаммурапи. (ru)
 • Shamshi-adad I (ook Šamši-Adad I Samsji-Adad I of Shamshi-Adad I) was koning van Assyrië van 1808 tot 1776 v.Chr. Volgens de eponiemenlijsten van Kanesh werd hij 67 jaar oud. Shamshi-adad I was een Amoriet die de troon veroverde. Amorieten spraken een West-Semitische taal, het Amoritisch, en zijn eigenlijke naam is dan ook Samsi Addu. Shamshi-adad is de Akkadische (Oost-Semitische) vorm van zijn naam. Hij wist Assyrië uit te breiden tot een aanzienlijk rijk. (nl)
 • Szamszi-Adad I (akadyjskie Šamšī-Adad; amoryckie Šamšī-Addu - tłum. „Słońcem moim jest bóg Adad”) – Amoryta, syn Ila-kabkabi z miasta Terqa, założyciel amoryckiej dynastii państwa asyryjskiego; twórca pierwszego asyryjskiego imperium. Według Asyryjskiej listy królów panować miał przez 33 lata (1814-1782 p.n.e.). Prowadził intensywną politykę podbojów, która doprowadziła Asyrię do pozycji mocarstwa w północnej Mezopotamii. Opanował terytoria od gór Zagros po Syrię i dotarł nawet do Morza Śródziemnego. (pl)
 • Samsiadade I ou Samsiadu I (em acádio: Šamši-Adad I; em amorita: Shamshi-Addu) foi um amorreu que governou a Assíria entre 1 809 até 1 782 a.C.. Era filho de Ilacabicabu, rei amorita de , e pai de seu sucessor e . (pt)
 • Shamshi-Adad I (1813–1781 f.Kr.) var en amoritisk kung över Assyrien. Han var son till , gift med en akkadisk prinsessa, och far till Ishme-Dagan I. Hans far regerade i ett mindre, amoritiskt rike. Shamshi-Adad gjorde sig dock gällande som krigare och besegrade med tiden assyrierkonungen . Han hävdade sig senare vara ättling till en tidig assyrisk kung. Detta amoritiska kungarike som skapades av Shamshi-Adad var en stor territorialstat som under sin korta livstid omfattade det syriska och nordmesopotamiska området ända bort till Zagrosbergskedian öster om Tigris. kung Shamshi-Adad inrättade sin huvudstad i Habur-området, en stad som nu är bekant som Tell Leilan. Han grundade en dynasti som faktiskt kom att regera i Assur sedan den vida större staten brutit samman. Denna dynasti fördrevs emellertid från Assur under ett regelrätt uppror som leddes av en viss Puzur-Sin. Shamshi-Adad I enade alla oberoende, assyriska stadsstater i norra Mesopotamien och styrde sitt rike från staden Shubat-Enlil. Hans rike omfattade även städerna Assur och Mari. Han satte sin äldste son Ishme-Dagan som kung i och en annan son, , som kung i Mari. I flera brev klagade Shamshi-Adad över den sistnämnde sonen och beskyllde honom för att vara upptagen med nöjen och att därmed försumma sitt ämbete. Shamshi-Adad I dog i strid eller 1781 f.Kr. Då han dog blev Ishme-Dagan I kung. Stora delar av riket gick efterhand förlorat till Hammurabis rike. Shamshi-Adad I:s rike har kallats det första assyriska imperiet, men invånarna i Assur hade mycket lite att göra med hans imperium och han förkastades av senare assyriska härskare. (sv)
 • 沙姆希阿达德一世(英語:Shamshi-Adad I)是古亚述的一位国王,按亚述学的低年表其在位时间为前1813年-前1781年。他使古亚述达到鼎盛,曾一度控制美索不达米亚、叙利亚和小亚细亚的大部分地区。沙姆希阿达德一世去世后,亚述被汉谟拉比的巴比伦所败,并在整个古巴比伦时期处于臣服地位。 (zh)
 • Шамші-Адад I (аккад. Моє сонце — Адад) — вождь одного з аморейських племен, що створив на межі XIX–XVIII століть велику державу в північному Межиріччі. Старший сучасник Хамурапі. Правив 33 роки. Хоч пізніша ассирійська традиція, слідом за нею і багато які сучасні джерела, називають Шамші-Адада ассирійським царем, але насправді Ассирії як країни тоді не існували, а власне місто Ашшур не відігравало в створеній цим правителем державі якоїсь особливої ролі. (uk)
dbo:activeYearsStartYear
 • 1808-01-01 (xsd:gYear)
dbo:parent
dbo:successor
dbo:thumbnail
dbo:title
 • King of the Universe (en)
 • Pacifier of the Land betweenTigrisandEuphrates (en)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 1441398 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 17974 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1068505200 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:after
 • Ishme-Dagan I (en)
dbp:before
 • Erishum II (en)
dbp:caption
 • Line-drawing of an incomplete seal of Shamshi-Adad I (en)
dbp:deathDate
 • 1776 (xsd:integer)
dbp:deathPlace
dbp:father
dbp:name
 • Shamshi-Adad I (en)
dbp:nativeLang
 • Amorite (en)
 • Akkadian (en)
dbp:nativeLang1Name
 • Šamši-Adad (en)
dbp:nativeLang2Name
 • Shamshi-Addu (en)
dbp:reign
 • 1808 (xsd:integer)
dbp:succession
 • King of Upper Mesopotamia (en)
dbp:successor
 • Ishme-Dagan I (en)
 • Yasmah-Adad (en)
dbp:title
dbp:wikiPageUsesTemplate
dbp:years
 • 1808 (xsd:integer)
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • شمشي أدد ويسمى كذلك بشمشي حدد هو أحد ملوك الأموريين عاش في القرن الثامن عشر قبل الميلاد وتمكن من تكوين دولة شملت معظم بلاد ما بين النهرين وسوريا وآسيا الصغرى قبل أن تسقط بعد وفاته تحت سيطرة البابليين بقيادة حمورابي. (ar)
 • Šamši-Adad I. oder Schamschi-Adad war König in Obermesopotamien am Ende der altassyrischen Zeit, wo er ein eigenes Reich errichtete. Seine genaue Datierung ist umstritten. (de)
 • Shamshi-Adad (Akkadian: Šamši-Adad; Amorite: Shamshi-Addu ), ruled c. 1808–1776 BC, was an Amorite warlord and conqueror who had conquered lands across much of Syria, Anatolia, and Upper Mesopotamia. (en)
 • シャムシ・アダド1世(Shamshi Adad、生年不詳 - 前1781年)は、古アッシリア時代の王(在位:前1813年 - 前1781年)であり、オリエント世界に覇を唱えた人物である。アッシリア史上最も重要な王の一人である。アッシリア王名表によればアッシリアの第39代目の王であるがこの時代に関するアッシリア王名表の実証性は低い(後述)。 (ja)
 • Samsî-Addu (forme akkadienne : Shamshî-Adad), roi d'Ekallâtum, fondateur du royaume de Haute-Mésopotamie (c. 1815-1775 av. J.-C.), qui étend sa domination sur Mari et Assur, entre autres. Son nom signifie « Addu (le dieu de l'Orage) est mon soleil ». (fr)
 • Шамши-Адад I — верхнемесопотамский царь, правил приблизительно в 1810 — 1775 годах до н. э. Происходил из аморейского племени ханейцев. Захватив Ашшур и став правителем Ассирии, Шамши-Адад объединил под своей властью все территории, располагавшиеся между Тигром и Евфратом в их верхнем течении — именно поэтому возникло название «царство Верхней Месопотамии», которым некоторые современные ассириологи обозначают его державу. После его смерти гегемонию в регионе получил его младший современник, правитель Вавилонии Хаммурапи. (ru)
 • Shamshi-adad I (ook Šamši-Adad I Samsji-Adad I of Shamshi-Adad I) was koning van Assyrië van 1808 tot 1776 v.Chr. Volgens de eponiemenlijsten van Kanesh werd hij 67 jaar oud. Shamshi-adad I was een Amoriet die de troon veroverde. Amorieten spraken een West-Semitische taal, het Amoritisch, en zijn eigenlijke naam is dan ook Samsi Addu. Shamshi-adad is de Akkadische (Oost-Semitische) vorm van zijn naam. Hij wist Assyrië uit te breiden tot een aanzienlijk rijk. (nl)
 • Szamszi-Adad I (akadyjskie Šamšī-Adad; amoryckie Šamšī-Addu - tłum. „Słońcem moim jest bóg Adad”) – Amoryta, syn Ila-kabkabi z miasta Terqa, założyciel amoryckiej dynastii państwa asyryjskiego; twórca pierwszego asyryjskiego imperium. Według Asyryjskiej listy królów panować miał przez 33 lata (1814-1782 p.n.e.). Prowadził intensywną politykę podbojów, która doprowadziła Asyrię do pozycji mocarstwa w północnej Mezopotamii. Opanował terytoria od gór Zagros po Syrię i dotarł nawet do Morza Śródziemnego. (pl)
 • Samsiadade I ou Samsiadu I (em acádio: Šamši-Adad I; em amorita: Shamshi-Addu) foi um amorreu que governou a Assíria entre 1 809 até 1 782 a.C.. Era filho de Ilacabicabu, rei amorita de , e pai de seu sucessor e . (pt)
 • 沙姆希阿达德一世(英語:Shamshi-Adad I)是古亚述的一位国王,按亚述学的低年表其在位时间为前1813年-前1781年。他使古亚述达到鼎盛,曾一度控制美索不达米亚、叙利亚和小亚细亚的大部分地区。沙姆希阿达德一世去世后,亚述被汉谟拉比的巴比伦所败,并在整个古巴比伦时期处于臣服地位。 (zh)
 • Шамші-Адад I (аккад. Моє сонце — Адад) — вождь одного з аморейських племен, що створив на межі XIX–XVIII століть велику державу в північному Межиріччі. Старший сучасник Хамурапі. Правив 33 роки. Хоч пізніша ассирійська традиція, слідом за нею і багато які сучасні джерела, називають Шамші-Адада ассирійським царем, але насправді Ассирії як країни тоді не існували, а власне місто Ашшур не відігравало в створеній цим правителем державі якоїсь особливої ролі. (uk)
 • Šamší-Adad I. (z akkad. «Mé slunce [bůh] Adad»), vládl v letech 1813–1791 př. n. l., byl prvním vládcem staroasyrské říše, ačkoliv on sám v Aššuru ještě nesídlil. Potomek amoritského vládce drobného království na hranicích s Mari, Ila-kabkabiho, se po otcově smrti rozhodl vybudovat svou vlastní říši. Velmi rychle obsadil několik měst v severní Mezopotámii a nakonec obsadil i pevnost Ekallatum, kam dosadil svého syna jako místodržícího, díky čemuž ovládl i město Aššur. Avšak hlavním městem říše ustanovil již předtím dobyté město Šubat-Enlil. Porazil a obsadil dokonce i mocné a bohaté obchodní město Mari. Vytvořil tím říši zahrnující takřka celou severní Mezopotámii. Nechal se stejně jako dříve Sargon Akkadský titulovat jako „král veškerenstva“. Nejspíše podnikl i několik menších výprav k St (cs)
 • Šamši-Adad I o Shamshi-Adad I fue rey de Asiria entre 1813 y 1781 a. C. Se puede reconstruir en parte la biografía de Šamši-Adad gracias los escritos hallados en Mari, a la lista real asiria y a la crónica de los epónimos.Su padre, el caudillo amorrita Ila-Kabkabi,​ controlaba un territorio situado entre los reinos de Mari y Ešnunna, acabó siendo expulsado por estos refugiándose en Babilonia. Según la crónica de los epónimos encontramos a su hermano mayor Aminum ( el mismo Aminum que aparece en la lista real asiria como antecesor dinástico de Šamši-Adad) luchando con Naram-Sin, rey de Ešnunna, probablemente con el apoyo de Babilonia.Tras la muerte de Naram-Sin le suceden sus hijos repartiéndose el reino del padre. Asiria para Erishum II y Ešnunna para . Mientras tanto Šamši-Adad se ha apod (es)
 • Shamshi-Adad (o Samsi-Addu) fu un capo tribale amorreo che riuscì a costituire un dominio di vaste dimensioni nella parte settentrionale della Mesopotamia. Giunse a il trono di Assiria, dove regnò, secondo la cronologia media, tra il 1812 e il 1780 a.C.: si inserì in questa tradizione politica a lui "nettamente estranea" (nello specifico, la dinastia che faceva capo al re ) riuscendo peraltro a costituire una rete di rapporti con una serie di staterelli dell'Alta Mesopotamia che gli furono tributari. Ottenne di trasmettere al figlio, Ishme-Dagan I, solo la parte settentrionale dell'"impero", cioè l'Assiria propriamente detta (la valle del Tigri tra e Assur, fino al nord del cosiddetto "triangolo assiro"). Gli scribi neo-assiri cercarono poi "dotte giustificazioni" per correggere l'onta d (it)
 • Shamshi-Adad I (1813–1781 f.Kr.) var en amoritisk kung över Assyrien. Han var son till , gift med en akkadisk prinsessa, och far till Ishme-Dagan I. Hans far regerade i ett mindre, amoritiskt rike. Shamshi-Adad gjorde sig dock gällande som krigare och besegrade med tiden assyrierkonungen . Han hävdade sig senare vara ättling till en tidig assyrisk kung. Shamshi-Adad I dog i strid eller 1781 f.Kr. Då han dog blev Ishme-Dagan I kung. Stora delar av riket gick efterhand förlorat till Hammurabis rike. (sv)
rdfs:label
 • شمشي أدد الأول (ar)
 • Xamxi-Adad I (ca)
 • Šamši-Adad I. (cs)
 • Šamši-Adad I. (de)
 • Shamshiadad I (es)
 • Samsî-Addu (fr)
 • Shamshi-Adad I (in)
 • Shamshi-Adad I (en)
 • シャムシ・アダド1世 (ja)
 • Shamshi-Adad I (it)
 • Sjamsji-adad I (nl)
 • Szamszi-Adad I (pl)
 • Samsiadade I (pt)
 • Шамші-Адад I (uk)
 • Шамши-Адад I (ru)
 • Shamshi-Adad I (sv)
 • 沙姆希阿达德一世 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Shamshi-Adad I (en)
is dbo:parent of
is dbo:predecessor of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:after of
is dbp:before of
is dbp:father of
is dbp:leader of
is dbp:predecessor of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License