An Entity of Type: software, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Rational choice theory refers to a set of guidelines that help understand economic and social behaviour. The theory postulates that an individual will perform a cost-benefit analysis to determine whether an option is right for them. It also suggests that an individual's self-driven rational actions will help better the overall economy. Rational choice theory looks at three concepts: rational actors, self interest and the invisible hand.

Property Value
dbo:abstract
 • نظرية الاختيار العقلاني والمعروفة أيضا باسم نظرية الاختيار أو نظرية العمل العقلاني هي منهج لفهم المقاصد والوسائل، وإن كان التركيز فيها على الوسائل وتفترض التسليم بالمقاصد كثوابت، كما تفترض مواجهة الفرد لمحددات فيزيائية واقتصادية ومنطقية. تحاول هذه النظرية أن تبين الطريقة التي نختار بها أفضل الوسائل (الأفعال) لتحقيق المقاصد، والمعايير التي نفاضل بها بين الخيارات المتاحة لنا من الأفعال في إطار المحددات المختلفة التي تجابه الشخص. وهي كنظرية وصفية تحاول أن تجد تفسيراً للأفعال التي تقع من الأفراد وتتبين ما إذا كانت أفعالاً عقلانية، أي هي الخيار الأفضل للشخص الذي قام بها لتحقيق أهدافه التي قصدها. ولهذه النظرية تطبيقات واسعة في مجال الاقتصاد، وكذلك في مجال العلوم السياسية لا سيما ، وكذلك في علم النفس وعلم الاجتماع. وللنظرية أيضاً أوجه قصورها، وهناك نقد كثيف وجه إليها، إلا أنها رغم ذلك تظل الآن الأمل الذي يتعلق به علماء العلوم الاجتماعية الغربيون في توحيد القاعدة النظرية لجميع العلوم الاجتماعية. (ar)
 • La teoria de l'elecció racional, també coneguda com a teoria d'elecció o teoria de l'acció racional, és un marc teòric que és utilitzat per entendre i modelar formalment el comportament social i econòmic. És el principal corrent teòric en la microeconomia i suposa que l'individu o agent tendeix a maximitzar la seva utilitat o benefici i a reduir els costos o riscos. Els individus prefereixen més del que és bo i menys del que els causi mal.També es fa servir en ciències polítiques per interpretar els fenòmens polítics a partir de supòsits bàsics que deriven de principis de l'economia: el comportament dels individus en el sistema polític és similar al dels agents en el mercat, sempre tendeixen a maximitzar la seva utilitat o benefici i a reduir els costos o riscos. Aquesta racionalitat té a veure amb una certa intuïció que porta els individus a optimitzar i millorar les seves condicions. L' d'aquesta teoria. S'assumeix que tots els individus són egoistes, i tot individu té la capacitat racional, el temps i la independència emocional necessàries per triar la millor línia de conducta des del seu punt de vista. Per tant, tot individu es guia racionalment pel seu interès personal, independentment de la complexitat de l'elecció que hagi de prendre. Això no implica necessàriament que aquests supòsits siguin certs, és a dir, que els individus reals es comportin d'aquesta manera en tot moment. Però se suposa que es pot explicar el comportament observat en un agregat, com un mercat, si suposem que així és, tal com suggereixen Gary S. Becker o Milton Friedman. Aquest corrent també té el seu origen en la sociologia comprensiva de Max Weber. Per a aquest autor, l'estudi de la societat exigeix la construcció de "", és a dir, uns models teòrics que no són necessàriament certs, però que recullen els trets fonamentals del problema que es vol estudiar. L'elecció racional seria un tipus ideal en aquest sentit, ja que si entenem que el que realitza un agent és racional, ja és suficient per explicar la seva acció. Però per a això cal que identifiquem quins són els fins que pretén l'agent, i quins són els mitjans que considera vàlids per a aconseguir tals fins. Això aparta la sociologia comprensiva de les teories més economicistes de l'elecció racional, que suposen que tant els mitjans com els fins són universals, i que les accions varien a causa de variacions en el capital. va ser el pioner en l'aplicació dels criteris econòmics al comportament electoral. Altres autors que van impulsar aquest corrent dins de la ciència política moderna van ser Mancur Olson, Kenneth Arrow, James M. Buchanan, Raymond Aron, Gordon Tullock i . El marxisme analític, a través d'autors com o Jon Elster, s'ha esforçat per compatibilitzar el marxisme amb l'elecció racional. La teoria de l'elecció racional comparteix una sèrie de supòsits i aproximacions de l' com ara la Teoria de l'elecció pública. (ca)
 • Teorie racionální volby či teorie racionálního jednání (často se používá také anglický název Rational choice theory nebo Rational action theory) je označení pro ty společenskovědní přístupy, které vysvětlují chování lidí a sociální jevy na základě předpokladu, že jednotliví aktéři se chovají racionálně v ekonomickém smyslu. To v kontextu teorie racionální volby znamená, že jednotliví jednající jedinci mají vyjasněné a konzistentní (byť nikoli nutně mezi sebou shodné) preference a snaží se svým jednáním maximalizovat svůj užitek. Ve vlastní ekonomické vědě je podobný přístup běžný již od klasických teoretiků 18. a 19. století. Nové na teorii racionální volby je, že se předpoklad racionálních a individualistických aktérů aplikuje i na jevy, které dříve tradičně zkoumala sociologie, teoretická právní věda, religionistika a další sociální vědy. Teoretici racionální volby jako Gary S. Becker, James M. Buchanan či tak aplikovali ekonomickou metodologii na jevy jako je chování zločinců, hledání životního partnera či kolektivní vyjednávání. Racionalita je široce používána jako předpoklad chování jednotlivců v mikro ekonomických modelech a analýzách a objevuje se téměř ve všech ekonomických učebnicích. Je také používána v politologii, sociologii a filozofii. Gary Becker byl prvním zastáncem aplikace racionálních modelů aktérů více zeširoka. Becker získal 1992 Nobelovu cenu za ekonomii za svou práci o diskriminaci, zločinu a lidského kapitálu. Konkrétní verzí racionality je instrumentální racionalita, která zahrnuje hledání nákladově nejefektivnějších prostředků k dosažení konkrétního cíle, aniž by se brala v úvahu jeho účelnost. Teoretici racionální volby netvrdí, že teorie popisuje proces výběru, ale že předpovídá výsledek a strukturu voleb. K paradigmatu racionální volby se často přidává předpoklad, že individuální preference mají vlastní zájem, v tomto případě může být jednotlivec označen jako homo economicus. Takový jednotlivec se chová, jako by vyrovnával náklady a přínosy, aby dosáhl akce, která maximalizuje osobní výhodu. Zastánci takových modelů, obzvláště , netvrdí, že předpoklady modelu jsou přesné popisy reality, jen že oni pomáhají formulovat jasné a falešné hypotézy. V tomto ohledu jediný způsob jak posoudit úspěch hypotéz jsou empirické testy. Teorie Miltona Friedmana říká, že jev může být považován za racionální, když úspěšně projde empirickým testem. Bez upřesnění cíle či preferencí jednotlivce nemusí být možné empiricky testovat nebo falšovat předpoklad racionality. Předpovědi konkrétní verze teorie jsou však testovatelné. V posledních letech byla nejběžnější verze teorie racionálního výběru, očekávaná teorie užitečnosti, zpochybněna experimentálními výsledky behaviorální ekonomiky. Ekonomové se učí z jiných oborů, jako je psychologie, a obohacují své teorie volby, aby získali přesnější pohled na lidské rozhodování. Například behaviorální ekonom a experimentální psycholog Daniel Kahneman získal v roce 2002 Nobelovu cenu za práci v oblasti ekonomických vědách. Teorie racionálního volby se v posledních desetiletích stále více zaměstnává v jiných společenských vědách, než je ekonomie, například v sociologii, evoluční teorii a politologii. To mělo dalekosáhlé dopady na studium politických věd, zejména v oborech, jako je studium zájmových skupin, volby, chování v zákonodárných sborech, koalicích a byrokracii. V těchto oblastech je použití paradigmatu racionální volby k vysvětlení širokých sociálních jevů předmětem aktivní kontroverze. Koncept racionality používaný v teorii racionální volby je odlišný od hovorového a nejčastěji používaného použití slova. Hovorově „racionální“ chování obvykle znamená „rozumné“, „předvídatelné“. Teorie racionálního výběru používá užší definici racionality. Na své nejzákladnější úrovni je chování racionální, pokud je cíleně zaměřené, uvědomělé (hodnotící) a konzistentní (v čase a v různých situacích výběru). To kontrastuje s chováním, které je náhodné, impulzivní, podmíněné nebo přijaté na základě (nevědomého) napodobování. První neoklasičtí ekonomové, kteří píší o racionálním výběru, včetně Williama Stanleyho Jevonse, předpokládali, že aktéři si vybírají spotřebu tak, aby maximalizovali své štěstí nebo užitek. Současná teorie zakládá racionální výběr na souboru axiomů výběru, které musí být uspokojeny, a obvykle nespecifikuje, odkud pochází cíl (preference, touhy). To nařizuje pouze důsledné pořadí alternativ. Jednotlivci si vybírají nejlepší volbu podle svých osobních preferencí a omezení, jimž čelí. Například, není nic neracionálního v preferování ryb před masem, ale existuje něco iracionálního v preferování ryb před masem v jednom okamžiku a preferování masa před rybou v jiném, aniž by se cokoliv změnilo. (cs)
 • La teoría de la elección racional, también conocida como teoría de la acción racional, es un marco teórico propio de la ciencia política y la economía que es utilizado para entender y modelar formalmente el comportamiento social y económico. Es la principal corriente teórica en la microeconomía y supone que el individuo o agente tiende a maximizar su utilidad-beneficio y a reducir los costos o riesgos. Los individuos prefieren más de lo bueno y menos de lo que les cause mal. La teoría es utilizada en las ciencias políticas para interpretar los fenómenos políticos a partir de supuestos básicos que derivan de principios de la economía: el comportamiento de los individuos en el sistema político es similar al de los agentes en el mercado, siempre tienden a maximizar su utilidad o beneficio y a reducir los costos o riesgos. Esta racionalidad tiene que ver con una cierta intuición que lleva a los individuos a optimizar y mejorar sus condiciones. El actor individual es la unidad de análisis de esta teoría. Se asume que todos los individuos son egoístas, y todo individuo tiene la capacidad racional, el tiempo y la independencia emocional necesarias para elegir la mejor línea de conducta desde su punto de vista. Por tanto, todo individuo se guía racionalmente por su interés personal, independientemente de la complejidad de la elección que deba tomar. Esto no implica necesariamente que estos supuestos sean ciertos, es decir, que los individuos reales se comporten de esa manera en todo y cada momento. Pero se supone que se puede explicar el comportamiento observado en un agregado, como un mercado, si suponemos que así es, tal y como sugieren Gary S. Becker o Milton Friedman. Esta corriente también tiene su origen en la sociología comprensiva de Max Weber. Para este autor, el estudio de la sociedad exige la construcción de "tipos ideales", es decir, unos modelos teóricos que no son necesariamente ciertos, pero que recogen los rasgos fundamentales del problema que se desea estudiar. La elección racional sería un tipo ideal en este sentido, debido a que si entendemos que lo que realiza un agente es racional, ya es suficiente para explicar su acción. Pero para ello es necesario que identifiquemos cuáles son los fines que pretende el agente, y cuáles son los medios que considera válidos para alcanzar tales fines. Esto aparta la sociología comprensiva de las teorías más economicistas de la elección racional, que suponen que tanto los medios como los fines son universales, y que las acciones varían debido a variaciones en el capital. fue el pionero en la aplicación de los criterios económicos al comportamiento electoral. Otros autores que impulsaron esta corriente dentro de la ciencia política moderna fueron Mancur Olson, Kenneth Arrow, James M. Buchanan, Raymond Aron, Gordon Tullock y . El marxismo analítico, a través de autores como o Jon Elster, se ha esforzado por compatibilizar el marxismo con la elección racional. La teoría de la elección racional comparte una serie de supuestos y aproximaciones del individualismo metodológico como la Teoría de la elección pública. (es)
 • La théorie du choix rationnel (en anglais « rational choice theory », prononcé 'ræʃənl tʃɔɪs thēərē), ou « décision rationnelle », en micro-économie contemporaine, regroupe plusieurs théories de l'action qui, de manière générale, attribuent aux agents un comportement rationnel, lequel, en raison de préférences, dénote une recherche du plus grand profit pour le moindre mal. Elles ont été développées en économie (où elles constituent un paradigme dominant), en sociologie (où elles sont en concurrence avec d'autres paradigmes) et en psychologie, notamment en criminologie. Dans la littérature anglo-saxonne, la théorie du choix rationnel est également l'un des paradigmes dominants en science politique et un outil utilisé pour étudier les choix publics. Très répandues et partagées, elle fait l'objet de nombreuses critiques, fondées notamment sur la réfutation de l'idée que l'individu est guidé par le seul calcul de ses intérêts. (fr)
 • 'Teori pilihan rasional, kadang disebut teori pilihan atau teori tindakan rasional, adalah kerangka pemikiran untuk memahami dan perilaku sosial dan ekonomi. Asumsi dasar teori pilihan rasional adalah seluruh perilaku sosial disebabkan oleh perilaku individu yang masing-masing membuat keputusannya sendiri. Teori ini berfokus pada penentu pilihan individu . Teori pilihan rasional juga berasumsi bahwa seseorang memiliki di antara beberapa pilihan alternatif yang memungkinkan orang tersebut menyatakan pilihan yang diinginkannya. Preferensi tersebut dianggap lengkap (orang tersebut selalu dapat menentukan alternatif yang mereka inginkan atau tak ada alternatif yang diinginkan) dan transitif (apabila pilihan A lebih diinginkan daripada pilihan B dan pilihan B lebih diinginkan daripada pilihan C, maka A lebih diinginkan daripada C). kemudian mempertimbangkan informasi yang ada, kemungkinan peristiwa, dan potensi biaya dan keuntungan dari menentukan pilihan, dan bertindak konsisten dalam memilih tindakan terbaik. Rasionalitas sering dijadikan asumsi perilaku individu dalam model dan analisis ekonomi mikro dan muncul di hampir semua penjelasan pembuatan keputusan manusia yang ada di buku pelajaran ekonomi. Rasionalitas juga penting bagi ilmu politik modern, sosiologi, dan filsafat. Versi turunan dari rasionalitas adalah yang meliputi pencarian cara paling hemat biaya untuk meraih tujuan tertentu tanpa melihat berharga atau tidaknya tujuan tersebut. Gary Becker adalah salah satu pendukung penerapan model perilaku rasional secara luas. Becker dianugerahi Hadiah Nobel Ekonomi tahun 1992 atas penelitiannya tentang diskriminasi, kejahatan, dan modal manusia. (in)
 • 合理的選択理論 (英: rational choice theory) とは、行為者の合理性を大前提とする社会理論のことである。経済学を中心に発達したが、2006年現在で政治学でも一定の勢力を持っているし、社会学ではまだまだマイノリティであるが、一部に強力な支持者がいる。方法論的個人主義により、社会の中の様々な現象を捉えようとする考え方の一つである。また方法論的個人主義と並んで個人の合理性が合理的選択理論の前提的な仮定だが、合理性とは個人が自己の効用を最大化するように行動することを指す(個人的合理性)。 (ja)
 • La teoria della scelta razionale applicata alla sociologia è un insieme di principi secondo i quali l'individuo pondera le proprie scelte in base ad un computo autonomo tra costi e profitti delle conseguenze di tale scelta. (it)
 • 합리적 선택 이론(rational choice theory) 또는 선택 이론(choice theory), 합리적 행동 이론(rational action theory)은 사회적, 경제적 행동을 이해하고 모형화하기 위한 틀이다. 합리적 선택 이론의 기본적 전제는 집합적인 사회적 행위는 개별적인 행위자의 행위로부터 연유한다는 것이며, 행위자 각각은 개별적인 결정을 내린다. 그러므로 이 이론은 개인의 결정 요인에 초점을 맞춘다. 합리적 결정 이론은 개인이 어떤 것을 선호하는지 말할 수 있는 선택 가능한 대안 중에서 선호를 가지고 있다고 가정한다. 이러한 선호는 완결되고 (항상 두 대안 중 어떤 것을 선호하는지 또는 다른 것에 대해서 어느 것도 선호하지 않는다고 말할 수 있다.) 전이된다고 (대안 A를 대안 B보다 선호하고 대안 B를 C보다 선호한다면 A를 C보다 선호하는 것이다.) 가정된다. 합리적 주체는 자신의 선호를 결정할 때, 이용 가능한 정보, 사건의 가능성, 잠재적 비용과 이익을 고려하며, 스스로 결정한 행위의 가장 좋은 대안을 정할 때 일관적으로 행동한다고 가정된다. (ko)
 • Rational choice theory refers to a set of guidelines that help understand economic and social behaviour. The theory postulates that an individual will perform a cost-benefit analysis to determine whether an option is right for them. It also suggests that an individual's self-driven rational actions will help better the overall economy. Rational choice theory looks at three concepts: rational actors, self interest and the invisible hand. Rationality can be used as an assumption for the behaviour of individuals in a wide range of contexts outside of economics. It is also used in political science, sociology, and philosophy. (en)
 • De rationelekeuzetheorie is een onderdeel van de handelingstheorie binnen de economie die het handelen van mensen beschrijft vanuit de aanname dat mensen hun keuzes baseren op rationeel denken. Hierbij wordt een afweging gemaakt tussen een aantal keuzemogelijkheden. De uiteindelijke keuze is gebaseerd op een rationele, logische afweging van de verschillende opties, waarbij het maximaal haalbare voor het individu centraal staat. Het individu kiest dus wat voor zichzelf de gunstigste optie is. (nl)
 • A teoria de escolha racional, também conhecida como teoria de escolha ou teoria da ação racional, é um modelo para a compreensão e, muitas vezes, a modelagem formal do comportamento social e econômico. A premissa básica da teoria da escolha racional é que o comportamento social agregado resulta do comportamento de atores individuais, cada um dos quais está tomando suas decisões individuais. A teoria também se concentra nos determinantes das escolhas individuais (individualismo metodológico). A teoria da escolha racional, então, assume que um indivíduo tem preferências entre as alternativas de escolha disponíveis que lhes permitem indicar qual opção ele prefere. Estas preferências são consideradas completas (a pessoa pode sempre dizer qual das alternativas considera preferível ou que nenhuma é preferível à outra) e transitivas (se a opção A é preferida à opção B e a opção B é preferida à opção C, então A é preferido em relação a C). Presume-se que o agente racional leve em conta informações disponíveis, probabilidades de eventos e potenciais custos e benefícios na determinação de preferências, e aja consistentemente na escolha da melhor escolha de ação auto-determinada. A racionalidade é amplamente utilizada como uma suposição do comportamento dos indivíduos em modelos e análises microeconômicos, e aparece em quase toda a literatura de economia relacionada com a tomada de decisão humana. Ela também é usada na ciência política, na sociologia, e na filosofia. Uma versão específica de racionalidade, a racionalidade instrumental, envolve almejar a melhor relação custo-benefício para atingir um objetivo específico, sem tomar em consideração a virtude ou dignidade do objetivo. Gary Becker foi um dos primeiros proponentes da aplicação mais abrangente de modelos de um ator racional. Becker recebeu em 1992, o Prêmio Nobel Memorial em Ciências Econômicas para seus estudos de discriminação, crime, e capital humano. (pt)
 • Rational Choice-teori (RC) är en samhällsvetenskaplig metod som härstammar ur en viss typ av metodologisk skola kallad metodologisk individualism. Teorin kan användas för att försöka förstå och beskriva socialt och ekonomiskt beteende hos människor eller djur. Teorin förutsätter att människor alltid agerar fullständigt maximerande i relation till sitt av eget tycke identifierade egenintresse, och inte påverkas alls av sin omgivning, men även att människan (oftast) har tillgång till perfekt information. Empiriska analyser görs genom statistisk modellering som i sin tur bygger på starkt formaliserad teori, där matematiska modeller används. Modellernas antaganden görs för att i så hög grad som möjligt förutsäga och beskriva de enskildas agerande och beteende, socialt som ekonomiskt, i olika situationer. Inom nationalekonomi dominerar teorin, i synnerhet inom mikroekonomi där den är det överskuggande paradigmet. När det gäller empiriskt undersökande forskning hänger rational choice-perspektivet nära samman med kvantitativa forskningsmetoder. (sv)
 • Теорія раціонального вибору — загальний термін для різних підходів теорії дії в економічних та соціальних науках. Ці підходи описують раціональну поведінку діючих суб'єктів (акторів). Основні припущення класичної теорії раціонального вибору вбачаються вже в працях Фукідіда: * Держави — головні актори міжнародної політики; * Дії держав раціональні; * Зовнішні дії з боку природи, як правило, безладні, але існують винятки; * Основні цілі держав: могутність і безпека. Поряд з цим теорія раціонального вибору орієнтується на класичну політичну економію , посилається на «розуміючу соціологію» та ідеї . Робиться спроба пояснити складні соціальні дії на абстрактних моделях. Раніше представники теорії раціонального вибору бачили перспективи її застосування в можливості встановлення універсальних соціальних законів за аналогією з ньютонівської механікою, проте сучасні дослідники, визнаючи гідності математичних моделей для теоретичних побудов, також вказують на пріоритет причинних пояснень. Моделі раціонального вибору варіюються від класичної концепції Homo œconomicus (економічна людина) до моделі RREEMM (людина винахідлива, обмежена, оцінююча, очікуюча, максимізуюча) у сучасній соціології. Щодо розуміння переваг раціонального індивіда в наш час[коли?] відсутня єдність. (uk)
 • Теория рационального выбора — общий термин для различных подходов теории действия в социальных науках. Эти подходы описывают рациональное поведение действующих субъектов (акторов). Важное значение теория имеет для экономики, где рациональный выбор является одной из основополагающих концепций. (ru)
 • 理性選擇理論(英語:Rational choice theory),又稱為選擇理論(Choice theory)、理性行為理論(Rational action theory),是政治科學及社會科學的一系列理論,主張行動本質上都是理性的,人們在行動前會考量利害得失來做出決定。 理性選擇中的理性,是指能夠分析、比較各種選擇的利益與效用,之後對於較高的效用與利益顯示出偏好,並作為行為的根據,屬於一種工具理性。這個理論假設在每個人都是理性主體,對於不同選擇間,都存在偏好,個人會根據偏好來形成決策,做出行動。這些偏好,在邏輯上,都具備一致性(對於兩個特定選擇中,個人永遠可以做出偏好的高低排序,而且排序本身不會有矛盾),以及嚴格可遞移性(若存在三個選擇A,B,C,個人偏好A > B,B >C,則他必定偏好A > C)。理性主體在形成偏好,做出決策之前,都會尋求所有可能的資訊,以理性進行綜合推理判斷,比較各種選擇方案的成本及效益,最後才會做出決策。 以理性來解釋每個人類行為的背後原因,這理論的概念模型是個體經濟學背後的重要依據。在經濟學之外,包括政治學與社會學中,理性選擇理論都是重要的研究方式之一。經濟學家蓋瑞·貝克的研究成果,被認為是理性選擇理論由經濟學界擴展至其他領域的重要推動力量之一。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 25400 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 51194 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1024457549 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • 合理的選択理論 (英: rational choice theory) とは、行為者の合理性を大前提とする社会理論のことである。経済学を中心に発達したが、2006年現在で政治学でも一定の勢力を持っているし、社会学ではまだまだマイノリティであるが、一部に強力な支持者がいる。方法論的個人主義により、社会の中の様々な現象を捉えようとする考え方の一つである。また方法論的個人主義と並んで個人の合理性が合理的選択理論の前提的な仮定だが、合理性とは個人が自己の効用を最大化するように行動することを指す(個人的合理性)。 (ja)
 • La teoria della scelta razionale applicata alla sociologia è un insieme di principi secondo i quali l'individuo pondera le proprie scelte in base ad un computo autonomo tra costi e profitti delle conseguenze di tale scelta. (it)
 • 합리적 선택 이론(rational choice theory) 또는 선택 이론(choice theory), 합리적 행동 이론(rational action theory)은 사회적, 경제적 행동을 이해하고 모형화하기 위한 틀이다. 합리적 선택 이론의 기본적 전제는 집합적인 사회적 행위는 개별적인 행위자의 행위로부터 연유한다는 것이며, 행위자 각각은 개별적인 결정을 내린다. 그러므로 이 이론은 개인의 결정 요인에 초점을 맞춘다. 합리적 결정 이론은 개인이 어떤 것을 선호하는지 말할 수 있는 선택 가능한 대안 중에서 선호를 가지고 있다고 가정한다. 이러한 선호는 완결되고 (항상 두 대안 중 어떤 것을 선호하는지 또는 다른 것에 대해서 어느 것도 선호하지 않는다고 말할 수 있다.) 전이된다고 (대안 A를 대안 B보다 선호하고 대안 B를 C보다 선호한다면 A를 C보다 선호하는 것이다.) 가정된다. 합리적 주체는 자신의 선호를 결정할 때, 이용 가능한 정보, 사건의 가능성, 잠재적 비용과 이익을 고려하며, 스스로 결정한 행위의 가장 좋은 대안을 정할 때 일관적으로 행동한다고 가정된다. (ko)
 • De rationelekeuzetheorie is een onderdeel van de handelingstheorie binnen de economie die het handelen van mensen beschrijft vanuit de aanname dat mensen hun keuzes baseren op rationeel denken. Hierbij wordt een afweging gemaakt tussen een aantal keuzemogelijkheden. De uiteindelijke keuze is gebaseerd op een rationele, logische afweging van de verschillende opties, waarbij het maximaal haalbare voor het individu centraal staat. Het individu kiest dus wat voor zichzelf de gunstigste optie is. (nl)
 • Теория рационального выбора — общий термин для различных подходов теории действия в социальных науках. Эти подходы описывают рациональное поведение действующих субъектов (акторов). Важное значение теория имеет для экономики, где рациональный выбор является одной из основополагающих концепций. (ru)
 • 理性選擇理論(英語:Rational choice theory),又稱為選擇理論(Choice theory)、理性行為理論(Rational action theory),是政治科學及社會科學的一系列理論,主張行動本質上都是理性的,人們在行動前會考量利害得失來做出決定。 理性選擇中的理性,是指能夠分析、比較各種選擇的利益與效用,之後對於較高的效用與利益顯示出偏好,並作為行為的根據,屬於一種工具理性。這個理論假設在每個人都是理性主體,對於不同選擇間,都存在偏好,個人會根據偏好來形成決策,做出行動。這些偏好,在邏輯上,都具備一致性(對於兩個特定選擇中,個人永遠可以做出偏好的高低排序,而且排序本身不會有矛盾),以及嚴格可遞移性(若存在三個選擇A,B,C,個人偏好A > B,B >C,則他必定偏好A > C)。理性主體在形成偏好,做出決策之前,都會尋求所有可能的資訊,以理性進行綜合推理判斷,比較各種選擇方案的成本及效益,最後才會做出決策。 以理性來解釋每個人類行為的背後原因,這理論的概念模型是個體經濟學背後的重要依據。在經濟學之外,包括政治學與社會學中,理性選擇理論都是重要的研究方式之一。經濟學家蓋瑞·貝克的研究成果,被認為是理性選擇理論由經濟學界擴展至其他領域的重要推動力量之一。 (zh)
 • نظرية الاختيار العقلاني والمعروفة أيضا باسم نظرية الاختيار أو نظرية العمل العقلاني هي منهج لفهم المقاصد والوسائل، وإن كان التركيز فيها على الوسائل وتفترض التسليم بالمقاصد كثوابت، كما تفترض مواجهة الفرد لمحددات فيزيائية واقتصادية ومنطقية. تحاول هذه النظرية أن تبين الطريقة التي نختار بها أفضل الوسائل (الأفعال) لتحقيق المقاصد، والمعايير التي نفاضل بها بين الخيارات المتاحة لنا من الأفعال في إطار المحددات المختلفة التي تجابه الشخص. وهي كنظرية وصفية تحاول أن تجد تفسيراً للأفعال التي تقع من الأفراد وتتبين ما إذا كانت أفعالاً عقلانية، أي هي الخيار الأفضل للشخص الذي قام بها لتحقيق أهدافه التي قصدها. (ar)
 • La teoria de l'elecció racional, també coneguda com a teoria d'elecció o teoria de l'acció racional, és un marc teòric que és utilitzat per entendre i modelar formalment el comportament social i econòmic. És el principal corrent teòric en la microeconomia i suposa que l'individu o agent tendeix a maximitzar la seva utilitat o benefici i a reduir els costos o riscos. Els individus prefereixen més del que és bo i menys del que els causi mal.També es fa servir en ciències polítiques per interpretar els fenòmens polítics a partir de supòsits bàsics que deriven de principis de l'economia: el comportament dels individus en el sistema polític és similar al dels agents en el mercat, sempre tendeixen a maximitzar la seva utilitat o benefici i a reduir els costos o riscos. Aquesta racionalitat té a (ca)
 • Teorie racionální volby či teorie racionálního jednání (často se používá také anglický název Rational choice theory nebo Rational action theory) je označení pro ty společenskovědní přístupy, které vysvětlují chování lidí a sociální jevy na základě předpokladu, že jednotliví aktéři se chovají racionálně v ekonomickém smyslu. To v kontextu teorie racionální volby znamená, že jednotliví jednající jedinci mají vyjasněné a konzistentní (byť nikoli nutně mezi sebou shodné) preference a snaží se svým jednáním maximalizovat svůj užitek. (cs)
 • La teoría de la elección racional, también conocida como teoría de la acción racional, es un marco teórico propio de la ciencia política y la economía que es utilizado para entender y modelar formalmente el comportamiento social y económico. Es la principal corriente teórica en la microeconomía y supone que el individuo o agente tiende a maximizar su utilidad-beneficio y a reducir los costos o riesgos. Los individuos prefieren más de lo bueno y menos de lo que les cause mal. (es)
 • La théorie du choix rationnel (en anglais « rational choice theory », prononcé 'ræʃənl tʃɔɪs thēərē), ou « décision rationnelle », en micro-économie contemporaine, regroupe plusieurs théories de l'action qui, de manière générale, attribuent aux agents un comportement rationnel, lequel, en raison de préférences, dénote une recherche du plus grand profit pour le moindre mal. Elles ont été développées en économie (où elles constituent un paradigme dominant), en sociologie (où elles sont en concurrence avec d'autres paradigmes) et en psychologie, notamment en criminologie. Dans la littérature anglo-saxonne, la théorie du choix rationnel est également l'un des paradigmes dominants en science politique et un outil utilisé pour étudier les choix publics. (fr)
 • Rational choice theory refers to a set of guidelines that help understand economic and social behaviour. The theory postulates that an individual will perform a cost-benefit analysis to determine whether an option is right for them. It also suggests that an individual's self-driven rational actions will help better the overall economy. Rational choice theory looks at three concepts: rational actors, self interest and the invisible hand. (en)
 • 'Teori pilihan rasional, kadang disebut teori pilihan atau teori tindakan rasional, adalah kerangka pemikiran untuk memahami dan perilaku sosial dan ekonomi. Asumsi dasar teori pilihan rasional adalah seluruh perilaku sosial disebabkan oleh perilaku individu yang masing-masing membuat keputusannya sendiri. Teori ini berfokus pada penentu pilihan individu . (in)
 • A teoria de escolha racional, também conhecida como teoria de escolha ou teoria da ação racional, é um modelo para a compreensão e, muitas vezes, a modelagem formal do comportamento social e econômico. A premissa básica da teoria da escolha racional é que o comportamento social agregado resulta do comportamento de atores individuais, cada um dos quais está tomando suas decisões individuais. A teoria também se concentra nos determinantes das escolhas individuais (individualismo metodológico). (pt)
 • Rational Choice-teori (RC) är en samhällsvetenskaplig metod som härstammar ur en viss typ av metodologisk skola kallad metodologisk individualism. Teorin kan användas för att försöka förstå och beskriva socialt och ekonomiskt beteende hos människor eller djur. Teorin förutsätter att människor alltid agerar fullständigt maximerande i relation till sitt av eget tycke identifierade egenintresse, och inte påverkas alls av sin omgivning, men även att människan (oftast) har tillgång till perfekt information. (sv)
 • Теорія раціонального вибору — загальний термін для різних підходів теорії дії в економічних та соціальних науках. Ці підходи описують раціональну поведінку діючих суб'єктів (акторів). Основні припущення класичної теорії раціонального вибору вбачаються вже в працях Фукідіда: * Держави — головні актори міжнародної політики; * Дії держав раціональні; * Зовнішні дії з боку природи, як правило, безладні, але існують винятки; * Основні цілі держав: могутність і безпека. (uk)
rdfs:label
 • Rational choice theory (en)
 • نظرية الاختيار العقلاني (ar)
 • Teoria de l'elecció racional (ca)
 • Teorie racionální volby (cs)
 • Theorie der rationalen Entscheidung (de)
 • Teoría de la elección racional (es)
 • Teori pilihan rasional (in)
 • Théorie du choix rationnel (fr)
 • Teoria della scelta razionale (it)
 • 合理的選択理論 (ja)
 • 합리적 선택 이론 (ko)
 • Rationelekeuzetheorie (nl)
 • Teoria racjonalnego wyboru (pl)
 • Teoria da escolha racional (pt)
 • Rational choice (sv)
 • Теория рационального выбора (ru)
 • Теорія раціонального вибору (uk)
 • 理性選擇理論 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:field of
is dbo:knownFor of
is dbo:mainInterest of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:discipline of
is dbp:field of
is dbp:mainInterests of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License