An Entity of Type: person, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Quantum praedecessores is a papal bull issued on December 1, 1145, by Pope Eugenius III, calling for a Second Crusade. It was the first papal bull issued with a crusade as its subject. The bull was issued in response to the fall of Edessa, in December 1144. Pilgrims from the east had brought news of the fall of Edessa to Europe throughout 1145, and embassies from the Principality of Antioch, the Kingdom of Jerusalem, and the Kingdom of Armenia soon arrived directly at the papal court at Viterbo. Hugh, Bishop of Jabala, one of the dioceses of Jerusalem, was among those who delivered the news.

Property Value
dbo:abstract
 • Quantum praedecessores byla papežská bula vydaná Evženem III. dne 1. prosince 1145, pro svolání nové křížové výpravy (v pořadí druhé) na Blízký východ. Bula byla sepsána v italském městě a adresována francouzskému králi Ludvíku VII. Důvodem vydání buly byla zpráva, která se dostala do západní Evropy o obléhání Edessy, která se 24. prosince 1144 dostala do tureckých rukou. Ztráta Edessy znamenala ztrátu jednoho z největších a nejstarších křesťanských měst na východě. Francouzský král a jeho poddaní, kteří se podíleli na křížové výpravě měli osvobodit Edessu a její okolí. Papež v bule slibuje všem, kdo se budou podílet na křížové výpravě jak plnomocné odpustky ode všech trestů za hříchy, tak i církevní ochranu pro jejich rodiny a majetek. Kromě toho, papež stanovil, že všichni kdo se účastní křížové výpravy a zemřou při ní, získají pro svou duši plnomocné odpustky. (cs)
 • Quantum praedecessores és una butlla del Papa Eugeni III promulgada l'1 de desembre de 1145 per convocar la Segona croada, essent la primera butlla de la història sobre les croades. La butlla es publicà com a resposta a la caiguda d'Edessa el desembre de 1144. Els pelegrins d'Orient portaren notícies d'aquesta catàstrofe al llarg de l'any 1145, i arribaren ambaixades des d'Antioquia, Jerusalem i Armènia a la cort papal a Viterbo. Hug, bisbe de Jabala, una de les diòcesis de Jerusalem, fou un dels que portaren la notícia. El títol d'aquesta butlla prové de la primera frase: Quantum praedecessores nostri Romani pontifices pro liberatione Orientalis Ecclesiae laboraverunt, antiquorum relatione dicidimus, et in gestis eorum scriptum reperimus. La butlla fou promulgada a i fa un breu relat dels esdeveniments de la Primera croada, lamentant la pèrdua de la ciutat d'Edessa, una de les ciutats cristianes més antigues. Està dirigida directament al rei Lluís VII de França i als seus súbdits, i promet la remissió de la pena temporal pels pecats ja perdonats a tots els qui recullin la creu, així com la protecció eclesiàstica a llurs famílies i possessions, així com Urbà II havia fet en convocar la Primera croada. Segons la butlla, aquells qui completessin la croada o que morissin en l'intent rebrien la indulgència plenària, i això suposa la primera menció escrita de l'Església a aquesta concessió, que implica la completa remissió de la pena temporal del croat. Lluís VII es trobava preparant la seva pròpia croada, independent de la convocada a través de la butlla papal. Sembla àdhuc que Lluís ignorà la butlla completament i és probable que les ambaixades vingudes d'Orient haguessin visitat el rei francès així com el Papa. En qualsevol cas, i després de consultar amb el predicador Bernat de Claravall, Lluís VII finalment acudí a buscar el beneplàcit papal, i la seva croada comptà amb tot el suport eclesiàstic. La butlla fou emesa de nou l'1 de març de 1146, i Bernat començà a predicar la Croada per tot França, i més endavant també a Alemanya, on convencé Conrad III perquè s'hi unís. És interessant tenir en compte que, tot i que es tractà de la primera ocasió en què una butlla papal fa una crida a la croada, el papat com a institució estigué pràcticament absent de la resta de l'expedició. La Primera croada no comptà amb una butlla d'aquest tipus, sinó que el suport del papat sorgí arran del Concili de Clarmont de 1095. Tanmateix, s'estengué ràpidament gràcies als predicadors, i Urbà II fou contemplat com el líder de la croada a través dels seus legats, com Ademar de Monteil. A mitjan segle xii, el poder papal havia disminuït, i la pròpia Roma es trobava sota el control de la Comuna de Roma. Tot i que hi hagué legats papals acompanyant la Croada, l'expedició estigué sota el control de Lluís VII i de Conrad III, i no pas de líders religiosos. La Croada fou pràcticament destruïda en la seva marxa per Anatòlia. Lluís i Conrad s'uniren més tard a l'exèrcit de Jerusalem en el fracassat setge de Damasc de 1148. (ca)
 • Quantum praedecessores en una bula papal promulgada por el Papa Eugenio III el 1 de diciembre de 1145 con el objeto de convocar la Segunda Cruzada, siendo la primera bula de la historia cuyo objeto eran las Cruzadas. La bula se publicó como respuesta a la caída de Edesa en diciembre de 1144. Los peregrinos de oriente trajeron noticias de este evento a lo largo del año 1145, y llegaron embajadas desde Antioquía, Jerusalén y Armenia a la corte papal en Viterbo. , una de las diócesis de Jerusalén, fue uno de los que llevaron la noticia. El título de esta bula proviene de la primera oración de la misma que dice: Quantum praedecessores nostri Romani pontífices pro liberatione Orientalis Ecclesiae laboraverunt, antiquorum relatione didicimus, et in gestis eorum scriptum reperimus. La bula fue promulgada en Vetralla y hace un breve relato de los acontecimientos de la Primera Cruzada, lamentando la pérdida de la ciudad de Edesa, una de las ciudades cristianas más antiguas. Está dirigida directamente al rey Luis VII de Francia y a sus súbditos, y promete la remisión de la pena temporal por los pecados ya perdonados a todo aquel que recoja la cruz, así como la protección eclesiástica a sus familias y posesiones, al igual que el Papa Urbano II había hecho al convocar la Primera Cruzada. Según la bula, aquellos que completasen la cruzada o que muriesen en el intento recibirían la indulgencia plenaria, en lo que supone la primera mención escrita de la Iglesia a dicha concesión, que implica la completa remisión de la pena temporal del cruzado. Luis VII se encontraba preparando su propia cruzada, independiente de la convocada a través de la bula papal. Parece incluso que Luis ignoró la bula completamente y es probable que las embajadas venidas de oriente hubiesen visitado al rey francés al igual que al Papa. En cualquier caso, y tras consultar con el predicador Bernardo de Claraval, Luis VII finalmente acudió a buscar el beneplácito papal, y su cruzada contó con todo el apoyo eclesiástico. La bula fue emitida de nuevo el 1 de marzo de 1146, y Bernardo comenzó a predicar la Cruzada a lo largo y ancho de Francia, y más tarde también en Alemania, en donde convenció a Conrado III de Alemania para unirse a ella. Es interesante tener en cuenta que, aunque se trató de la primera ocasión en la que una bula papal hace un llamamiento a la Cruzada, el papado como institución estuvo prácticamente ausente del resto de la expedición. La Primera Cruzada no contó con una bula de ese tipo, sino que el apoyo del papado surgió a raíz del Concilio de Clermont de 1095. Sin embargo, se extendió rápidamente gracias a los predicadores, y Urbano II fue contemplado como el líder de la cruzada a través de sus legados, como Ademar de Monteil. A mediados del siglo XII, el poder papal había disminuido, y la propia Roma se encontraba bajo el control de la Comuna de Roma. Aunque hubo legados papales acompañando a la Cruzada, la expedición estuvo bajo el control de Luis VII y de Conrado III, y no de un líder religioso. La Cruzada fue prácticamente destruida en su marcha por Anatolia. Luis y Conrado se unieron más tarde al ejército de Jerusalén en el fracasado sitio de Damasco de 1148. (es)
 • Quantum praedecessores adalah sebuah bulla kepausan yang dikeluarkan pada tanggal 1 Desember 1145 oleh Paus Eugenius III yang memanggil Perang Salib Kedua. Ini adalah bulla kepausan pertama yang dikeluarkan dengan tentara salib sebagai subyeknya. 'Quantum praedecessores dikeluarkan sebagai tanggapan dari jatuhnya Edessa pada bulan Desember tahun 1144. Peziarah dari timur telah membawa berita jatuhnya Edessa tahun 1145, dan kedutaan besar dari Kerajaan Antiokhia, Kerajaan Yerusalem dan segera tiba di lapangan Viterbo. Hugh, uskup Jabala, adalah salah satu yang mengirim berita ini. (in)
 • Quantum praedecessores fu una bolla promulgata da papa Eugenio III il 1º dicembre 1145, per la convocazione di una nuova crociata (la seconda) in Medio Oriente. Essa fu scritta da Vetralla ed indirizzata al re francese Luigi VII. Il motivo della bolla fu la diffusione in Occidente della notizia della caduta di Edessa in mano turca il 24 dicembre 1144 e la perdita di una delle più importanti e più antiche città cristiane dell'Oriente. Al re francese ed ai suoi sudditi che si impegneranno nella crociata per liberare Edessa e la sua contea, il papa assicura il perdono di tutti i peccati, così come la protezione ecclesiastica alle loro famiglie e ai loro beni. Inoltre il papa afferma che tutti coloro che parteciperanno alla crociata e che vi moriranno, riceveranno l'indulgenza plenaria. (it)
 • Quantum praedecessores is a papal bull issued on December 1, 1145, by Pope Eugenius III, calling for a Second Crusade. It was the first papal bull issued with a crusade as its subject. The bull was issued in response to the fall of Edessa, in December 1144. Pilgrims from the east had brought news of the fall of Edessa to Europe throughout 1145, and embassies from the Principality of Antioch, the Kingdom of Jerusalem, and the Kingdom of Armenia soon arrived directly at the papal court at Viterbo. Hugh, Bishop of Jabala, one of the dioceses of Jerusalem, was among those who delivered the news. As with most papal bulls, it had no specific title, and has come to be known by its opening words; in Latin the first sentence read "Quantum praedecessores nostri Romani pontifices pro liberatione Orientalis Ecclesiae laboraverunt, antiquorum relatione didicimus, et in gestis eorum scriptum reperimus" – in English, "How much our predecessors the Roman pontiffs did labour for the deliverance of the oriental church, we have learned from the accounts of the ancients and have found it written in their acts." The bull, issued at Vetralla, briefly recounted the acts of the First Crusade, and lamented the loss of Edessa, Mesopotamia, one of the oldest Christian cities. The bull was addressed directly to Louis VII of France and his subjects, and promised the remission of sins for all those who took the cross, as well as ecclesiastical protection for their families and possessions, just as Pope Urban II had done before the First Crusade. Those who completed the crusade, or died along the way, were offered full absolution. Louis was already preparing a crusade of his own, independent of Eugenius' bull, and it appears that Louis may have at first ignored the bull completely. It is possible that the embassies from the east had visited Louis as well. However, in consultation with the preacher Bernard of Clairvaux, Louis eventually sought Eugenius' blessing, and Louis' crusade enjoyed full papal support. The bull was reissued on March 1, 1146, and Bernard began to preach the crusade throughout France and later in Germany as well, where he persuaded Conrad III to participate. Although this is the first papal bull calling for a crusade, the papacy was largely absent from the rest of the expedition. The First Crusade had no such bull – support was gathered at the Council of Clermont in 1095, and spread quickly through popular preaching. Urban II was seen as the leader of the crusade, through his legates, such as Adhemar of Le Puy. By the mid-12th century, papal power had dwindled somewhat, and Rome was controlled by the Commune of Rome. Although there were papal legates accompanying the crusade, the expedition was controlled by Louis and Conrad, not a religious leader. The crusade was mostly destroyed during its march through Anatolia. Louis and Conrad later joined with the army of Jerusalem at the unsuccessful Siege of Damascus in 1148. (en)
 • Quantum praedecessores was een pauselijke bul, uitgevaardigd door paus Eugenius III op 1 december 1145 (en opnieuw uitgevaardigd op 1 maart 1146), waarin opgeroepen werd voor een Tweede Kruistocht. De bul volgde op de val van Edessa op 26 december 1144 en was gericht aan koning Lodewijk VII van Frankrijk. In de bul noemde de paus de gebeurtenissen die hadden plaatsgevonden in Edessa, waarbij de aartsbisschop en andere geestelijken (samen met de daar aanwezige christenen) waren omgebracht of onder de voet gelopen en relieken ontheiligd waren, gebeurtenissen die een nieuwe kruistocht rechtvaardigden. Deelnemers aan de kruistocht (inclusief hun familieleden) konden rekenen op de bescherming van de pauselijke staat op het gebied van onder andere: * Bezittingen: bij aanwezigheid van de deelnemers zouden de geestelijken toezien op bescherming en het handhaven van het bezit * Schulden: Geen rente was verschuldigd over de periode voorafgaand aan de kruistocht Verder werd aan allen die deelnamen en zouden terugkeren –levend of overleden- absolutie gegeven worden voor al hun zonden. Tevens verzocht de paus in deze bul om deelnemers op te roepen zich niet te laten verleiden door persoonlijk gewin en persoonlijke uitstraling, maar zich volledig te richten op het doel van de onderneming: de bevrijding van Edessa en verdrijving van de in zijn ogen ongelovigen. Lodewijk VII had overigens al de intentie om zelf op te trekken naar het oosten voordat de pauselijke bul was uitgevaardigd. De paus zou zelf niet met legers actief deelnemen aan de kruistocht, dit in tegenstelling tot de eerste kruistocht; het waren de Franse en Duitse legers (onder aanvoering van Lodewijk VII en Koenraad III), die optrokken naar het Heilige Land en daar in 1148 arriveerden. De kruistocht zou uiteindelijk op niets uitlopen. (nl)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 1901228 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 4561 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 991821299 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:bot
 • InternetArchiveBot (en)
dbp:date
 • July 2016 (en)
dbp:fixAttempted
 • yes (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Quantum praedecessores adalah sebuah bulla kepausan yang dikeluarkan pada tanggal 1 Desember 1145 oleh Paus Eugenius III yang memanggil Perang Salib Kedua. Ini adalah bulla kepausan pertama yang dikeluarkan dengan tentara salib sebagai subyeknya. 'Quantum praedecessores dikeluarkan sebagai tanggapan dari jatuhnya Edessa pada bulan Desember tahun 1144. Peziarah dari timur telah membawa berita jatuhnya Edessa tahun 1145, dan kedutaan besar dari Kerajaan Antiokhia, Kerajaan Yerusalem dan segera tiba di lapangan Viterbo. Hugh, uskup Jabala, adalah salah satu yang mengirim berita ini. (in)
 • Quantum praedecessores és una butlla del Papa Eugeni III promulgada l'1 de desembre de 1145 per convocar la Segona croada, essent la primera butlla de la història sobre les croades. La butlla es publicà com a resposta a la caiguda d'Edessa el desembre de 1144. Els pelegrins d'Orient portaren notícies d'aquesta catàstrofe al llarg de l'any 1145, i arribaren ambaixades des d'Antioquia, Jerusalem i Armènia a la cort papal a Viterbo. Hug, bisbe de Jabala, una de les diòcesis de Jerusalem, fou un dels que portaren la notícia. (ca)
 • Quantum praedecessores byla papežská bula vydaná Evženem III. dne 1. prosince 1145, pro svolání nové křížové výpravy (v pořadí druhé) na Blízký východ. Bula byla sepsána v italském městě a adresována francouzskému králi Ludvíku VII. (cs)
 • Quantum praedecessores en una bula papal promulgada por el Papa Eugenio III el 1 de diciembre de 1145 con el objeto de convocar la Segunda Cruzada, siendo la primera bula de la historia cuyo objeto eran las Cruzadas. La bula se publicó como respuesta a la caída de Edesa en diciembre de 1144. Los peregrinos de oriente trajeron noticias de este evento a lo largo del año 1145, y llegaron embajadas desde Antioquía, Jerusalén y Armenia a la corte papal en Viterbo. , una de las diócesis de Jerusalén, fue uno de los que llevaron la noticia. (es)
 • Quantum praedecessores is a papal bull issued on December 1, 1145, by Pope Eugenius III, calling for a Second Crusade. It was the first papal bull issued with a crusade as its subject. The bull was issued in response to the fall of Edessa, in December 1144. Pilgrims from the east had brought news of the fall of Edessa to Europe throughout 1145, and embassies from the Principality of Antioch, the Kingdom of Jerusalem, and the Kingdom of Armenia soon arrived directly at the papal court at Viterbo. Hugh, Bishop of Jabala, one of the dioceses of Jerusalem, was among those who delivered the news. (en)
 • Quantum praedecessores fu una bolla promulgata da papa Eugenio III il 1º dicembre 1145, per la convocazione di una nuova crociata (la seconda) in Medio Oriente. Essa fu scritta da Vetralla ed indirizzata al re francese Luigi VII. (it)
 • Quantum praedecessores was een pauselijke bul, uitgevaardigd door paus Eugenius III op 1 december 1145 (en opnieuw uitgevaardigd op 1 maart 1146), waarin opgeroepen werd voor een Tweede Kruistocht. De bul volgde op de val van Edessa op 26 december 1144 en was gericht aan koning Lodewijk VII van Frankrijk. In de bul noemde de paus de gebeurtenissen die hadden plaatsgevonden in Edessa, waarbij de aartsbisschop en andere geestelijken (samen met de daar aanwezige christenen) waren omgebracht of onder de voet gelopen en relieken ontheiligd waren, gebeurtenissen die een nieuwe kruistocht rechtvaardigden. (nl)
rdfs:label
 • Quantum praedecessores (ca)
 • Quantum praedecessores (cs)
 • Quantum praedecessores (de)
 • Quantum praedecessores (en)
 • Quantum praedecessores (es)
 • Quantum praedecessores (in)
 • Quantum praedecessores (it)
 • Quantum praedecessores (nl)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License