About: Porosity

An Entity of Type: software, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Porosity or void fraction is a measure of the void (i.e. "empty") spaces in a material, and is a fraction of the volume of voids over the total volume, between 0 and 1, or as a percentage between 0% and 100%. Strictly speaking, some tests measure the "accessible void", the total amount of void space accessible from the surface (cf. closed-cell foam). There are many ways to test porosity in a substance or part, such as industrial CT scanning.

Property Value
dbo:abstract
 • المسامية أو نسبة الفجوات هي خاصية في الصخور والأتربة تصف كمّية المسامات نسبة لباقي المادة، ويُعبّر عنها بقياس نسبة الفجوات المتصلة أو غير المتصلة إلى الكتلة الكلّية للمادة. ويُرمز لهذه النسبة بقيمة عددية يلحقها رمز Φ.هناك نوعان من المسامية: مسامية الشقوق ومساميات الفجوات. الشقوق هي مجالات فارغة حيث يكون طول بعدين أعلى بشكل بين من البعد الثالث. مسامية الشقوق مرتبطة ميكانيكية أو حرارية. (ar)
 • La porositat és la proporció d'espais buits en el volum total d'un material i normalment s'expressa com a percentatge, és a dir, s'obté fent el quocient entre el volum d'espais buits i el volum total de la mostra multiplicat per cent. Els buits poden ser accessibles (o sigui, connectats a l'exterior del material) o inaccessibles. Parlem de porositat absoluta quant tenim en compte tots els buits i de porositat relativa quan només tenim en compte els accessibles. La porosimetria és la tècnica analítica utilitzada per determinar diversos aspectes quantificables de la naturalesa porosa. (ca)
 • Pórovitost nebo poréznost je vlastnost pevných nebo polotuhých materiálů, které obsahují množství drobných a rovnoměrně rozložených dutin či otvorů nejrůznějšího tvaru a původu. Pórovitost snižuje specifickou hmotnost materiálu, zvyšuje jeho izolační a další schopnosti, například nasákavost. Je prakticky významná u stavebních materiálů nebo u zemědělských půd. Řada hydraulických vlastností horninového prostředí bývá často také funkcí různých druhů pórovitosti. (cs)
 • Die Porosität ist eine dimensionslose Messgröße und stellt das Verhältnis von Hohlraumvolumen zu Gesamtvolumen eines Stoffes oder Stoffgemisches dar. Sie dient als klassifizierendes Maß für die tatsächlich vorliegenden Hohlräume. Zur Anwendung kommt die Größe im Bereich der Werkstoff- und Bautechnik sowie in den Geowissenschaften. Die Porosität hat großen Einfluss auf die Dichte eines Materials sowie auf den Widerstand bei der Durchströmung einer Schüttung (Darcy-Gesetz). Ursprünglich durch natürliche Gegebenheiten bedingt und in der Regel besonders bei der Herstellung anspruchsvoller Gußerzeugnisse unerwünscht gibt es heute auch eine künstlich herbeigeführte, insofern erwünschte Porosität, vornehmlich im Dienste der Herstellung von Leichtbaustoffen. Metallschaum und Leichtbeton sind Beispiele einer Porosität, die als solche aber nicht Gegenstand dieses Beitrags ist. (de)
 • La porosidad o fracción de huecos es una medida de espacios vacíos en un material, y es una fracción del volumen de huecos sobre el volumen total, entre 0-1, o como un porcentaje entre 0-100 %. El término se utiliza en varios campos, incluyendo farmacia, cerámica, metalurgia, materiales, fabricación, ciencias de la tierra, mecánicas de suelos e ingeniería. (es)
 • Porositatea objektu batek likidoak edo gasak xurgatzeko duen ahalmenari esaten zaio. ahalmena, formula matematiko baten bidez neur daiteke: Uraren xurgaketa ahalmena neurtzeko balio dezakeena: %P=((PoS-Po)*100)/PononPo = Objektuaren pisuaPoS = Objektuaren pisua uretan sartu ondoren%P = Objektuaren porositatea portzentaian adierazia (eu)
 • La porosité est l'ensemble des vides (pores) d'un matériau solide, ces vides sont remplis par des fluides (liquide ou gaz). La porosité est aussi une grandeur physique définie comme le rapport entre le volume des vides et le volume total d'un milieu poreux, sa valeur est comprise entre 0 et 1 (ou, en pourcentage, entre 0 et 100 %) : où : * est la porosité, * le volume des pores, * et le volume total du matériau, c'est-à-dire la somme du volume de solide et du volume des pores. La porosité d'un substrat conditionne ses capacités d'écoulement et de rétention (voir aussi Loi de Darcy). : (fr)
 • Tréith mheicniúil solad, agus tomhas ar a gcumas sreabháin a ligean tríothu. Is iad na cainéil chaola a dhéanann ábhar soladach póiriúil, a ligeann don ábhar sreabhán a ionsú trí ghníomhú ribeach, díreach mar a ionsúnn spúinse uisce. Faightear ola faoin talamh i gcarraigeacha póiriúla. Draenáileann uisce trí ghaineamh póiriúil scagach. (ga)
 • Porosity or void fraction is a measure of the void (i.e. "empty") spaces in a material, and is a fraction of the volume of voids over the total volume, between 0 and 1, or as a percentage between 0% and 100%. Strictly speaking, some tests measure the "accessible void", the total amount of void space accessible from the surface (cf. closed-cell foam). There are many ways to test porosity in a substance or part, such as industrial CT scanning. The term porosity is used in multiple fields including pharmaceutics, ceramics, metallurgy, materials, manufacturing, petrophysics, hydrology, earth sciences, soil mechanics, and engineering. (en)
 • Porositas adalah ukuran dari ruang kosong di antara material, dan merupakan fraksi dari volume ruang kosong terhadap total volume, yang bernilai antara 0 dan 1, atau sebagai persentase antara 0-100%. Istilah ini digunakan di berbagai kajian ilmu seperti geologi, geofisika, farmasi, teknik manufaktur, ilmu tanah, metalurgi, dan sebagainya. Porositas bergantung pada jenis bahan, ukuran bahan, distribusi pori, sementasi, riwayat diagenetik, dan komposisinya. Porositas bebatuan umumnya berkurang dengan bertambahnya usia dan kedalaman. Namun hal yang berlawanan dapat terjadi yang biasanya dikarenakan riwayat temperatur bebatuan. (in)
 • La porosità di un materiale è una grandezza scalare ed è genericamente definita come il rapporto tra il volume dei vuoti (pori), Vp e il volume totale Vm del materiale considerato: Da essa dipendono anche la capacità di coibentazione, la resistenza meccanica, la durabilità dei materiali; la sua valutazione è necessaria, in chimica per controllare il grado di avanzamento dei processi di sinterizzazione. Influenza le velocità delle onde sismiche che attraversano il materiale, le densità e quindi le misurazioni gravimetriche e la conducibilità elettrica quando sia saturato con un fluido conduttore elettrico. La porosità è solitamente intergranulare nei come acciai e nelle rocce clastiche, intercristallina nei , oppure vacuolare in caso di dissoluzione parziale del materiale (come spesso avviene in rocce carbonatiche) o per mancato riempimento sedimentario di cavità originariamente vuote (come l'interno di gusci di micro-organismi) o essere dovuta a microfratture della roccia seguito di sforzi tettonici. Mentre in metallurgia è fortemente indesiderata in quanto influenza negativamente la resistenza meccanica, in geologia degli idrocarburi è ricercata in quanto denota la ritenzione delle rocce. La porosità è, inoltre, un parametro fondamentale in geotecnica per la classificazione delle rocce in base alle loro caratteristiche di permeabilità per la determinazione del loro comportamento sotto carico nelle diverse condizioni di saturazione. (it)
 • 공극률(孔隙率, porosity, n)은 토양부피 V에 대한 전체 공극 부피Vv의 비율을 말한다. 공극률은 액상률(수분율)과 기상율(공기율)의 합이며, 토양의 입자밀도와 전용적밀도로부터 계산한다. (ko)
 • ポロシティ(porosity, void fraction)とは、固体物質が小孔や割れ目、粒子間空隙などの空間(void, pore)を含む量を表す尺度。物質の全体積に占める空間の体積の割合で定義され、0 - 1または0 - 100%の値を取る。この概念が用いられる分野には薬剤学、窯業、金属工学、物質科学、製造業、地球科学、土質力学などがある。 (ja)
 • Porowatość materiału – właściwość ciał stałych określająca wielkość i ilość pustych przestrzeni wewnątrz materiału. Puste przestrzenie są obszarami, w których nie ma materiału stałego, ewentualnie tylko płyn – najczęściej woda lub powietrze. Porowatość określa się liczbowo jako stosunek sumarycznej objętości tych pustych przestrzeni (porów) do objętości całego ciała Porowatość względna lub bezwzględna ciała określa tylko objętość porów i można ją wyznaczyć, porównując gęstość tego ciała do gęstości substancji stałej tworzącej to ciało. Doświadczalnie można to zrobić poprzez sprasowanie ciała i wyznaczenie jego objętości bez porów a następnie ze wzoru Powszechnie przyjęte jest, że określenie „porowatość” dotyczy rozkładu wielkości porów, czyli zawiera informacje o objętości porów, jak i o ilości porów o danej średnicy. Można ją wyznaczyć np. metodą porozymetrii rtęciowej lub planimetryczną metodą mikroskopową. (pl)
 • Porositeit of poreusheid is de aanwezigheid van kleine openingen (poriën) in een materiaal. Porositeit heeft in het algemeen tot gevolg dat het materiaal langzaam vocht doorlaat. Ook opzuigen of omhoogzuigen van vocht door capillaire werking is mogelijk. Voorbeelden van poreuze materialen zijn: * baksteen * ongeglazuurd aardewerk * sponzen * gesteenten als kalksteen en zandsteen * de schaal van het ei van kippen. * marmer Ook bestaan er poreuze pleisters, poreuze kunststoffen, en poreus gesinterd metaal. Voor isolatie van een gebouw is een poreus materiaal gewenst, door de warmtehoudende eigenschap van de grote hoeveelheid lucht in het materiaal. Ook kan door middel van porositeit metalen helpen om niet verder te corroderen. Dat zijn de metalen aluminium, zink, tin, chroom, nikkel en lood. De metalen corroderen een dun laagje. De corrosielaagjes zijn niet poreus, en de corrosie stopt. (nl)
 • Porosidade, em pedologia (geologia e hidrogeologia) e engenharia, é a fração relativa do volume da rocha, ou de qualquer outra substância sólida, ocupada por poros e que está ligada à capacidade deste material em reunir fluidos. A porosidade pode ser primária ou original, quando se desenvolve no processo de deposição, ou secundária ou induzida, quando se desenvolve pro processos geológicos químicos ou mecânicos posteriores á deposição. A porosidade tem influência sobre a permeabilidade. (pt)
 • Porositet (täthet) har olika betydelser: * Inom markvetenskap uttrycks det i volymprocent och är komplement till materialitet; * Inom materialvetenskap anger porositeten andelen porer i ett material. Porer i material förekommer som öppna porer och slutna porer. Till de öppna porerna räknas luftporer, kapillärporer och gelporer. Öppna porer har kontakt med utsidan av materialet. De slutna porerna kan ses som bubblor instängda i materialet utan kontakt med omgivningen. Porositeten i ett material beräknas utifrån följande matematiska samband: Porositet = 1 – (densitet/kompaktdensitet) eller: P = 1 – (ρ/ρk)Porerna i ett material har betydelse för materialets hållfasthet, densitet, värmeisoleringsförmåga och förmågan att transportera till exempel vatten. Porer sänker både materialets hållfasthet och dess densitet. Av de tre ovan nämnda porslagen är det kapillärporen som främst har betydelse för transport av vatten i ett material. I luftporerna kan inte vattnet tränga undan luftmolekylerna då luftporen kan ses som en återvändsgränd. I gelporerna som endast mäter 1-7 nanometer i diameter råder sådana förhållanden att vattenmolekylerna som mäter 0,35 nm låses fast och i praktiken inte kan lämna poren. Gelporer vattenfylls av den vattenånga som finns i luften. I till exempel betong kan man utgå från att samtliga gelporer är vattenfyllda.1 * Porositeten i trä varierar mellan olika träslag och årsringsbredden. Kompaktdensiteten är lika med 1560 kg³. På grund av den höga porositeten i trä är vikten betydligt lägre än 1000 kg m³ på grund av träslagens olika Skrymdensitet samt fukthalt som beror på materialets absorberande förmåga. * I pappersindustrin definieras porositeten som kvoten mellan porvolym och skrymvolym. Porvolym är härvid volymen av öppna håligheter inom den totala materialmängden, medan skrymvolym är totala volymen av materialmängden inberäknat såväl öppna håligheter som slutna volymer. Begreppet används för papper men också för till exempel flis. Porositet bör inte förväxlas med permeans, även om dessa begrepp ibland används synonymt. Permeans för papper anger genomträngligheten för gas eller vätska och bestäms genom standardiserade provningsförfaranden. Flera olika metoder förekommer för dessa mätningar. Luftpermeans anger egenskapen att släppa igenom luft och bestäms genom att man blåser luft genom materialet under en viss tid enligt standardiserat provningsförfarande. (Man mäter härvid den volym luft (ml), som passerar genom materialet under viss tid. Tätare material (till exempel tätare pappersark) ger mer luftmotstånd. Luftpermeansen för papper kan påverkas bland annat genom malning och pressning av papperet.) Vid pappersprovning förekommer också begreppet luftresistens, som anger egenskapen att erbjuda motstånd mot luftgenomträngning, och även denna egenskap bestäms genom standardiserad provningsmetod. Dessa olika, men delvis jämförbara begrepp och provningsmetoder, kan synas förvirrande, men respektive standardmetod lämpar sig bäst för vissa förhållanden, till exempel för vissa pappersslag men inte för andra, beroende på provningsapparaturens utformning. Som exempel på papper med låg luftpermeans kan nämnas så kallat smörgåspapper ("greaseproof"). Ett pappersslag där man önskar hög luftpermeans (och samtidigt hög styrka) är säckpapper, som måste kunna släppa igenom luft när säckarna fylls med material. (sv)
 • 孔隙率(英語:Porosity)或孔隙分数是表征材料的孔隙部分的物理量,定义为孔隙的体积与材料总体积的比率,所以总是在0到1之间,用百分数表示,为0到100%之间。由于开孔或与开孔连通的孔隙才能允许液体进入,在应用上更有价值,所以多将开孔所占体积与材料总体积的比值定义为有效孔隙率(effective porosity),有效孔隙率小于等于总孔隙率。有多种方法可以测试材料的孔隙率和有效孔隙率, 孔隙率概念被广泛用于药理学、陶瓷、冶金、材料生产、土壤机理和工程等多方面。 (zh)
 • По́ристость (устар. скважность) — доля объёма пор в общем объёме пористого тела. Является безразмерной величиной от 0 до 1 (или от 0 до 100 %). 0 соответствует материалу без пор; 100%-я пористость недостижима, но возможны приближения к ней (пена, аэрогель и т. п.). Дополнительно может указываться характер пористости в зависимости от величины пор: мелкопористость, крупнопористость и т. п. Характер пористости является словесной характеристикой материала и его определение зависит от отрасли. Внутри пор может быть вакуум. Также поры могут быть заполнены газом или жидкостью с плотностью, значительно меньшей, чем истинная плотность материала образца. В этом случае величина пористости не зависит от истинной плотности материала, а зависит только от геометрии пор. (ru)
 • Пористість (англ. porosity) — наявність порожнин (пор) у тілі (середовищі); вимірюють пористості коефіцієнтом. П. визначає величину запасів нафти (газу) в продуктивному пласті. Характеристика розмірів і кількості пор у твердому матеріалі. Визначається (у частках одиниці або %) відношенням сумарного об'єму пор у матеріалі до його загального об'єму. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 19461794 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 21747 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1096348645 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • المسامية أو نسبة الفجوات هي خاصية في الصخور والأتربة تصف كمّية المسامات نسبة لباقي المادة، ويُعبّر عنها بقياس نسبة الفجوات المتصلة أو غير المتصلة إلى الكتلة الكلّية للمادة. ويُرمز لهذه النسبة بقيمة عددية يلحقها رمز Φ.هناك نوعان من المسامية: مسامية الشقوق ومساميات الفجوات. الشقوق هي مجالات فارغة حيث يكون طول بعدين أعلى بشكل بين من البعد الثالث. مسامية الشقوق مرتبطة ميكانيكية أو حرارية. (ar)
 • La porositat és la proporció d'espais buits en el volum total d'un material i normalment s'expressa com a percentatge, és a dir, s'obté fent el quocient entre el volum d'espais buits i el volum total de la mostra multiplicat per cent. Els buits poden ser accessibles (o sigui, connectats a l'exterior del material) o inaccessibles. Parlem de porositat absoluta quant tenim en compte tots els buits i de porositat relativa quan només tenim en compte els accessibles. La porosimetria és la tècnica analítica utilitzada per determinar diversos aspectes quantificables de la naturalesa porosa. (ca)
 • Pórovitost nebo poréznost je vlastnost pevných nebo polotuhých materiálů, které obsahují množství drobných a rovnoměrně rozložených dutin či otvorů nejrůznějšího tvaru a původu. Pórovitost snižuje specifickou hmotnost materiálu, zvyšuje jeho izolační a další schopnosti, například nasákavost. Je prakticky významná u stavebních materiálů nebo u zemědělských půd. Řada hydraulických vlastností horninového prostředí bývá často také funkcí různých druhů pórovitosti. (cs)
 • La porosidad o fracción de huecos es una medida de espacios vacíos en un material, y es una fracción del volumen de huecos sobre el volumen total, entre 0-1, o como un porcentaje entre 0-100 %. El término se utiliza en varios campos, incluyendo farmacia, cerámica, metalurgia, materiales, fabricación, ciencias de la tierra, mecánicas de suelos e ingeniería. (es)
 • Porositatea objektu batek likidoak edo gasak xurgatzeko duen ahalmenari esaten zaio. ahalmena, formula matematiko baten bidez neur daiteke: Uraren xurgaketa ahalmena neurtzeko balio dezakeena: %P=((PoS-Po)*100)/PononPo = Objektuaren pisuaPoS = Objektuaren pisua uretan sartu ondoren%P = Objektuaren porositatea portzentaian adierazia (eu)
 • La porosité est l'ensemble des vides (pores) d'un matériau solide, ces vides sont remplis par des fluides (liquide ou gaz). La porosité est aussi une grandeur physique définie comme le rapport entre le volume des vides et le volume total d'un milieu poreux, sa valeur est comprise entre 0 et 1 (ou, en pourcentage, entre 0 et 100 %) : où : * est la porosité, * le volume des pores, * et le volume total du matériau, c'est-à-dire la somme du volume de solide et du volume des pores. La porosité d'un substrat conditionne ses capacités d'écoulement et de rétention (voir aussi Loi de Darcy). : (fr)
 • Tréith mheicniúil solad, agus tomhas ar a gcumas sreabháin a ligean tríothu. Is iad na cainéil chaola a dhéanann ábhar soladach póiriúil, a ligeann don ábhar sreabhán a ionsú trí ghníomhú ribeach, díreach mar a ionsúnn spúinse uisce. Faightear ola faoin talamh i gcarraigeacha póiriúla. Draenáileann uisce trí ghaineamh póiriúil scagach. (ga)
 • 공극률(孔隙率, porosity, n)은 토양부피 V에 대한 전체 공극 부피Vv의 비율을 말한다. 공극률은 액상률(수분율)과 기상율(공기율)의 합이며, 토양의 입자밀도와 전용적밀도로부터 계산한다. (ko)
 • ポロシティ(porosity, void fraction)とは、固体物質が小孔や割れ目、粒子間空隙などの空間(void, pore)を含む量を表す尺度。物質の全体積に占める空間の体積の割合で定義され、0 - 1または0 - 100%の値を取る。この概念が用いられる分野には薬剤学、窯業、金属工学、物質科学、製造業、地球科学、土質力学などがある。 (ja)
 • Porosidade, em pedologia (geologia e hidrogeologia) e engenharia, é a fração relativa do volume da rocha, ou de qualquer outra substância sólida, ocupada por poros e que está ligada à capacidade deste material em reunir fluidos. A porosidade pode ser primária ou original, quando se desenvolve no processo de deposição, ou secundária ou induzida, quando se desenvolve pro processos geológicos químicos ou mecânicos posteriores á deposição. A porosidade tem influência sobre a permeabilidade. (pt)
 • 孔隙率(英語:Porosity)或孔隙分数是表征材料的孔隙部分的物理量,定义为孔隙的体积与材料总体积的比率,所以总是在0到1之间,用百分数表示,为0到100%之间。由于开孔或与开孔连通的孔隙才能允许液体进入,在应用上更有价值,所以多将开孔所占体积与材料总体积的比值定义为有效孔隙率(effective porosity),有效孔隙率小于等于总孔隙率。有多种方法可以测试材料的孔隙率和有效孔隙率, 孔隙率概念被广泛用于药理学、陶瓷、冶金、材料生产、土壤机理和工程等多方面。 (zh)
 • Пористість (англ. porosity) — наявність порожнин (пор) у тілі (середовищі); вимірюють пористості коефіцієнтом. П. визначає величину запасів нафти (газу) в продуктивному пласті. Характеристика розмірів і кількості пор у твердому матеріалі. Визначається (у частках одиниці або %) відношенням сумарного об'єму пор у матеріалі до його загального об'єму. (uk)
 • Die Porosität ist eine dimensionslose Messgröße und stellt das Verhältnis von Hohlraumvolumen zu Gesamtvolumen eines Stoffes oder Stoffgemisches dar. Sie dient als klassifizierendes Maß für die tatsächlich vorliegenden Hohlräume. Zur Anwendung kommt die Größe im Bereich der Werkstoff- und Bautechnik sowie in den Geowissenschaften. Die Porosität hat großen Einfluss auf die Dichte eines Materials sowie auf den Widerstand bei der Durchströmung einer Schüttung (Darcy-Gesetz). (de)
 • Porosity or void fraction is a measure of the void (i.e. "empty") spaces in a material, and is a fraction of the volume of voids over the total volume, between 0 and 1, or as a percentage between 0% and 100%. Strictly speaking, some tests measure the "accessible void", the total amount of void space accessible from the surface (cf. closed-cell foam). There are many ways to test porosity in a substance or part, such as industrial CT scanning. (en)
 • Porositas adalah ukuran dari ruang kosong di antara material, dan merupakan fraksi dari volume ruang kosong terhadap total volume, yang bernilai antara 0 dan 1, atau sebagai persentase antara 0-100%. Istilah ini digunakan di berbagai kajian ilmu seperti geologi, geofisika, farmasi, teknik manufaktur, ilmu tanah, metalurgi, dan sebagainya. (in)
 • La porosità di un materiale è una grandezza scalare ed è genericamente definita come il rapporto tra il volume dei vuoti (pori), Vp e il volume totale Vm del materiale considerato: Da essa dipendono anche la capacità di coibentazione, la resistenza meccanica, la durabilità dei materiali; la sua valutazione è necessaria, in chimica per controllare il grado di avanzamento dei processi di sinterizzazione. Influenza le velocità delle onde sismiche che attraversano il materiale, le densità e quindi le misurazioni gravimetriche e la conducibilità elettrica quando sia saturato con un fluido conduttore elettrico. (it)
 • Porowatość materiału – właściwość ciał stałych określająca wielkość i ilość pustych przestrzeni wewnątrz materiału. Puste przestrzenie są obszarami, w których nie ma materiału stałego, ewentualnie tylko płyn – najczęściej woda lub powietrze. Porowatość określa się liczbowo jako stosunek sumarycznej objętości tych pustych przestrzeni (porów) do objętości całego ciała (pl)
 • Porositeit of poreusheid is de aanwezigheid van kleine openingen (poriën) in een materiaal. Porositeit heeft in het algemeen tot gevolg dat het materiaal langzaam vocht doorlaat. Ook opzuigen of omhoogzuigen van vocht door capillaire werking is mogelijk. Voorbeelden van poreuze materialen zijn: * baksteen * ongeglazuurd aardewerk * sponzen * gesteenten als kalksteen en zandsteen * de schaal van het ei van kippen. * marmer Ook bestaan er poreuze pleisters, poreuze kunststoffen, en poreus gesinterd metaal. (nl)
 • По́ристость (устар. скважность) — доля объёма пор в общем объёме пористого тела. Является безразмерной величиной от 0 до 1 (или от 0 до 100 %). 0 соответствует материалу без пор; 100%-я пористость недостижима, но возможны приближения к ней (пена, аэрогель и т. п.). Дополнительно может указываться характер пористости в зависимости от величины пор: мелкопористость, крупнопористость и т. п. Характер пористости является словесной характеристикой материала и его определение зависит от отрасли. (ru)
 • Porositet (täthet) har olika betydelser: * Inom markvetenskap uttrycks det i volymprocent och är komplement till materialitet; * Inom materialvetenskap anger porositeten andelen porer i ett material. Porer i material förekommer som öppna porer och slutna porer. Till de öppna porerna räknas luftporer, kapillärporer och gelporer. Öppna porer har kontakt med utsidan av materialet. De slutna porerna kan ses som bubblor instängda i materialet utan kontakt med omgivningen. Porositeten i ett material beräknas utifrån följande matematiska samband: Porositet = 1 – (densitet/kompaktdensitet) eller: P = 1 – (ρ/ρk)Porerna i ett material har betydelse för materialets hållfasthet, densitet, värmeisoleringsförmåga och förmågan att transportera till exempel vatten. Porer sänker både materialets hållfast (sv)
rdfs:label
 • مسامية (ar)
 • Porositat (ca)
 • Pórovitost (cs)
 • Porosität (de)
 • Porosidad (es)
 • Porositate (eu)
 • Póiriúlacht (ga)
 • Porositas (in)
 • Porosité (fr)
 • Porosità (it)
 • 공극률 (ko)
 • ポロシティ (ja)
 • Porositeit (nl)
 • Porosity (en)
 • Porowatość (pl)
 • Porosidade (pt)
 • Porositet (sv)
 • Пористость (ru)
 • 孔隙率 (zh)
 • Пористість (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License