A performance appraisal, also referred to as a performance review, performance evaluation, (career) development discussion, or employee appraisal is a method by which the job performance of an employee is documented and evaluated. Performance appraisals are a part of career development and consist of regular reviews of employee performance within organizations. Annual performance reviews have been criticized as providing feedback too infrequently to be useful, and some critics argue performance reviews in general do more harm than good.

Property Value
dbo:abstract
 • إن تقييم الأداء، مراجعة الأداء أو تقييم الموظف، هي الطريقة التي يتم من خلالها تقييم آداء الموظف. ويُعد تقييم الأداء جزءاً من . كما تُعد تقييمات الآداء تقارير نقدية منتظمة لأداء الموظفين داخل المنظمات.تقييم الأداء هو عملية منهجية دورية لتقييم لتقييم الأداء الوظيفي والإنتاجية لموظف ما بالرجوع لمعايير موضوعة سلفاً وأهداف المنظمة. (ar)
 • A performance appraisal, also referred to as a performance review, performance evaluation, (career) development discussion, or employee appraisal is a method by which the job performance of an employee is documented and evaluated. Performance appraisals are a part of career development and consist of regular reviews of employee performance within organizations. Annual performance reviews have been criticized as providing feedback too infrequently to be useful, and some critics argue performance reviews in general do more harm than good. (en)
 • Die Mitarbeiterbewertung, Mitarbeiterbeurteilung oder Personalbeurteilung ist in der betriebswirtschaftlichen Organisationstheorie eine Komponente des Belohnungssystems für Mitarbeiter. Sie dient als innerbetriebliches Mittel zur Qualitätssicherung oder -verbesserung eines Betriebes oder einer Abteilung. (de)
 • La evaluación del desempeño o evaluación del rendimiento es un sistema formal para estimar el cumplimiento de las obligaciones laborales de un empleado. Es un proceso que sirve para juzgar o estimar el valor, la excelencia y las competencias de una persona, pero, sobre todo, la aportación que hace al negocio de la organización; es decir, la medida en que los colaboradores contribuyeron para alcanzar los objetivos propuestos.​ Su importancia es documentar cuán productivo es un empleado y en qué áreas podría mejorar. Una de las responsabilidades principales de los gerentes es valorar el desempeño de sus empleados.La dedicación y la disciplina, son claves para un óptimo desempeño laboral. Así como la presencia de los valores y competencias. (es)
 • L'entretien d'évaluation est un entretien qui a pour but de fixer des objectifs à atteindre au personnel pour une période déterminée, et leur évaluation pour le passé, en fonction de l'ensemble des priorités, des connaissances, de l'expérience et des comportements et aptitudes. Il s'agit d'une explicitation fine des missions afin de déterminer les compétences nécessaires à leur exercice et les actions de formations destinées à acquérir et à améliorer ces compétences. Des actions (avec éventuellement des délais) sont ainsi décidées pour faciliter et/ou améliorer le travail de l'évalué. Pour être efficace, un entretien d'évaluation doit déboucher sur des engagements mutuels sous forme d'objectifs et de moyens. Les objectifs sont déterminés par rapport aux missions générales de la structure, et ne sont pas uniquement quantitatifs (augmenter la production de 20 % ne peut être un objectif satisfaisant en lui-même si aucun autre ne l'accompagne). Les objectifs doivent également prévoir l'acquisition de nouvelles compétences, etc. Les moyens peuvent être fournis sous forme de formation, d'embauche, d'investissements, de redéploiement des tâches, etc. À partir des objectifs définis lors de l'entretien de l'année N-1, l'entretien de l'année N pourra commencer par un bilan de réalisation de ces objectifs, une discussion sur les écarts constatés, avant de fixer de nouveaux objectifs avec en contrepartie de nouveaux moyens. (fr)
 • 人事評価(じんじひょうか)または人事考課とは従業員の業務の遂行度、業績、能力を評価し、賃金や昇進等の人事施策に反映させる仕組みのこと。6カ月や1年など定期的にかつ継続的に実施される。日本の中堅・大企業には人事考課制度が定着しており、厚生労働省2002年雇用管理調査によると従業員数300人以上1000人未満の企業では導入率89.1%などだった。 労働経済学では人事査定とも呼ばれる。 (ja)
 • Een functioneringsgesprek is een dialoog waarin het wederzijds functioneren van de werknemer en diens leidinggevende besproken wordt. Dit in tegenstelling tot het beoordelingsgesprek waarin slechts het functioneren van de werknemer besproken wordt. Doelen voor een functioneringsgesprek kunnen prestatieverbetering, bijsturing, stimulering en ontwikkeling zijn. Eventueel aansluitende bespreekpunten kunnen zaken zijn zoals het herkennen en eventueel aanpakken van problemen op de werkvloer. De STAR-interviewmethode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat) wordt geregeld gebruikt voor functioneringsgesprekken, maar ook voor bijvoorbeeld sollicitatiegesprekken. Met deze methode wil de interviewer een zo betrouwbaar mogelijk beeld krijgen van met name het gedrag van een medewerker, zonder dat deze zelf bij diens handelen aanwezig is geweest. (nl)
 • Ocena pracowników – podstawowe narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie pozwalające na monitorowanie i kontrolowanie pracy (m.in. zgodności z przyjętymi standardami, efektywności) osób zatrudnionych w organizacji. Ocena pracowników pełni funkcje: * informacyjną (zwaną też funkcją ewaluacyjną), * motywacyjną, * decyzyjną, * rozwojową, * edukacyjną – jeżeli ocena obejmuje standardy organizacyjne (np. zgodność postępowania z przyjętym kodeksem etycznym) staje się czynnikiem kształtującym postawy i zachowania, nierzadko również w obszarze pozazawodowym. Najczęściej przybiera formę formularzy, w których ujęte są kategorie podlegające ocenie wraz ze stopniem w jakim dany pracownik wypełnia przyjęte standardy w danej kategorii. Często kategorie ulegają dywersyfikacji ze względu na dział przedsiębiorstwa oraz miejsce stanowiska w strukturze organizacyjnej. Oceny mogą przybierać formę: * skal behawioralnych, * ocen opisowych, * rejestracji wydarzeń krytycznych (pozytywnych lub negatywnych), * rankingów pracowniczych, * rozmów oceniających. Powiązane z systemem wynagrodzeń stają się ważnym czynnikiem kształtującym politykę personalną organizacji. (pl)
 • Avaliação de desempenho refere-se a um mecanismo ou ferramenta que busca conhecer e medir o desempenho dos indivíduos na organização, estabelecendo uma comparação entre o desempenho esperado e o apresentado por esses indivíduos. Normalmente, é um processo realizado trimestral, semestral ou anualmente por um supervisor, em relação a um subordinado, e que é projetado para ajudar os empregados a entender suas funções, seus objetivos, suas expectativas e o sucesso de seu desempenho. Além disso, fornece à Gestão de recursos humanos informações para tomadas de decisões acerca de salários, bonificações, promoções, demissões, treinamento e planejamento de carreira, proporcionando o crescimento e o desenvolvimento da pessoa avaliada. (pt)
 • Систе́ма оце́нки персона́ла — это набор нескольких инструментальных систем, прочно связанных основными функциями управления персоналом: * Подбор и расстановка персонала * Мотивация, компенсации и льготы * Обучение и * Работа с кадровым резервом * Контроль и принятие кадровых решений Оценка подразумевает наличие критериев оценки (, KPI) и шкалы оценки. Оценку персонала в бизнесе принято делить на: * Оценку компетенций (знаний, умений, навыков, ценностей, личностных особенностей) * Оценку результативности (достижение целей, бизнес-результатов, KPI) Выделяют следующие методы оценки компетенций * * Ассессмент-центр * Тестирование * Интервьюирование * Деловые игры Оценка психологических характеристик личности часто встречается при подборе персонала. Методики оценки ограничиваются тестированием и интервьюированием. Качество оценки зависит от квалификации специалиста, проводящего оценку. Оценка знаний, умений и навыков чаще встречается при подборе и обучении персонала. Основные методики оценки — это тестирование и тренажеры, реже интервьюирование. Однако для оценки ряда навыков лучше подходят деловые игры. Качество оценки зависит от проработанности методической базы (, кейсы) и компетентности экспертов, проводящих оценку. Поведение — самый сложный объект оценки. Применяется во всех трех функциях HR. Оценка поведения проходит в рамках компетентностного подхода, разработанного Макклеландом в середине 70-х гг. XXв. Распространенным методом оценки компетенций является интервью по компетенциям (бихевиоральное, поведенческое интервью). Качество оценки полностью зависит от проработанности методической базы (модель компетенций) и компетентности экспертов, проводящих оценку. Вторым популярным методом оценки компетенций является ассессмент-центр, представляющих собой систему тестов, кейсов, деловых игр и интервью, направленную на комплексную оценку деловых и личностных качеств. Оценка эффективности труда отличается тем, что прочно связана с бизнес-процессами компании и системой контроля. Иными словами, оценка эффективности — это обычно оценка, проводимая на стадии контроля персонала. Оценка эффективности — это оценка выполнения персональных KPI. KPI и мотивация персонала в системе ежемесячного контроля позволяют получать значительные конкурентные преимущества для вашей компании. (ru)
 • Utvecklingssamtal är ett arbetsrelaterat samtal mellan elev, lärare och vårdnadshavare i skolan eller mellan arbetsgivare och arbetstagare på en arbetsplats. (sv)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 228062 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 67263 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 986536499 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:isPartOf
dct:subject
rdfs:comment
 • إن تقييم الأداء، مراجعة الأداء أو تقييم الموظف، هي الطريقة التي يتم من خلالها تقييم آداء الموظف. ويُعد تقييم الأداء جزءاً من . كما تُعد تقييمات الآداء تقارير نقدية منتظمة لأداء الموظفين داخل المنظمات.تقييم الأداء هو عملية منهجية دورية لتقييم لتقييم الأداء الوظيفي والإنتاجية لموظف ما بالرجوع لمعايير موضوعة سلفاً وأهداف المنظمة. (ar)
 • A performance appraisal, also referred to as a performance review, performance evaluation, (career) development discussion, or employee appraisal is a method by which the job performance of an employee is documented and evaluated. Performance appraisals are a part of career development and consist of regular reviews of employee performance within organizations. Annual performance reviews have been criticized as providing feedback too infrequently to be useful, and some critics argue performance reviews in general do more harm than good. (en)
 • Die Mitarbeiterbewertung, Mitarbeiterbeurteilung oder Personalbeurteilung ist in der betriebswirtschaftlichen Organisationstheorie eine Komponente des Belohnungssystems für Mitarbeiter. Sie dient als innerbetriebliches Mittel zur Qualitätssicherung oder -verbesserung eines Betriebes oder einer Abteilung. (de)
 • La evaluación del desempeño o evaluación del rendimiento es un sistema formal para estimar el cumplimiento de las obligaciones laborales de un empleado. Es un proceso que sirve para juzgar o estimar el valor, la excelencia y las competencias de una persona, pero, sobre todo, la aportación que hace al negocio de la organización; es decir, la medida en que los colaboradores contribuyeron para alcanzar los objetivos propuestos.​ Su importancia es documentar cuán productivo es un empleado y en qué áreas podría mejorar. Una de las responsabilidades principales de los gerentes es valorar el desempeño de sus empleados.La dedicación y la disciplina, son claves para un óptimo desempeño laboral. Así como la presencia de los valores y competencias. (es)
 • 人事評価(じんじひょうか)または人事考課とは従業員の業務の遂行度、業績、能力を評価し、賃金や昇進等の人事施策に反映させる仕組みのこと。6カ月や1年など定期的にかつ継続的に実施される。日本の中堅・大企業には人事考課制度が定着しており、厚生労働省2002年雇用管理調査によると従業員数300人以上1000人未満の企業では導入率89.1%などだった。 労働経済学では人事査定とも呼ばれる。 (ja)
 • Avaliação de desempenho refere-se a um mecanismo ou ferramenta que busca conhecer e medir o desempenho dos indivíduos na organização, estabelecendo uma comparação entre o desempenho esperado e o apresentado por esses indivíduos. Normalmente, é um processo realizado trimestral, semestral ou anualmente por um supervisor, em relação a um subordinado, e que é projetado para ajudar os empregados a entender suas funções, seus objetivos, suas expectativas e o sucesso de seu desempenho. Além disso, fornece à Gestão de recursos humanos informações para tomadas de decisões acerca de salários, bonificações, promoções, demissões, treinamento e planejamento de carreira, proporcionando o crescimento e o desenvolvimento da pessoa avaliada. (pt)
 • Utvecklingssamtal är ett arbetsrelaterat samtal mellan elev, lärare och vårdnadshavare i skolan eller mellan arbetsgivare och arbetstagare på en arbetsplats. (sv)
 • L'entretien d'évaluation est un entretien qui a pour but de fixer des objectifs à atteindre au personnel pour une période déterminée, et leur évaluation pour le passé, en fonction de l'ensemble des priorités, des connaissances, de l'expérience et des comportements et aptitudes. Il s'agit d'une explicitation fine des missions afin de déterminer les compétences nécessaires à leur exercice et les actions de formations destinées à acquérir et à améliorer ces compétences. Des actions (avec éventuellement des délais) sont ainsi décidées pour faciliter et/ou améliorer le travail de l'évalué. (fr)
 • Ocena pracowników – podstawowe narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie pozwalające na monitorowanie i kontrolowanie pracy (m.in. zgodności z przyjętymi standardami, efektywności) osób zatrudnionych w organizacji. Ocena pracowników pełni funkcje: * informacyjną (zwaną też funkcją ewaluacyjną), * motywacyjną, * decyzyjną, * rozwojową, * edukacyjną – jeżeli ocena obejmuje standardy organizacyjne (np. zgodność postępowania z przyjętym kodeksem etycznym) staje się czynnikiem kształtującym postawy i zachowania, nierzadko również w obszarze pozazawodowym. (pl)
 • Een functioneringsgesprek is een dialoog waarin het wederzijds functioneren van de werknemer en diens leidinggevende besproken wordt. Dit in tegenstelling tot het beoordelingsgesprek waarin slechts het functioneren van de werknemer besproken wordt. Doelen voor een functioneringsgesprek kunnen prestatieverbetering, bijsturing, stimulering en ontwikkeling zijn. Eventueel aansluitende bespreekpunten kunnen zaken zijn zoals het herkennen en eventueel aanpakken van problemen op de werkvloer. (nl)
 • Систе́ма оце́нки персона́ла — это набор нескольких инструментальных систем, прочно связанных основными функциями управления персоналом: * Подбор и расстановка персонала * Мотивация, компенсации и льготы * Обучение и * Работа с кадровым резервом * Контроль и принятие кадровых решений Оценка подразумевает наличие критериев оценки (, KPI) и шкалы оценки. Оценку персонала в бизнесе принято делить на: * Оценку компетенций (знаний, умений, навыков, ценностей, личностных особенностей) * Оценку результативности (достижение целей, бизнес-результатов, KPI) (ru)
rdfs:label
 • تقييم أداء (ar)
 • Mitarbeiterbewertung (de)
 • Evaluación del desempeño (es)
 • Performance appraisal (en)
 • Entretien d'évaluation (fr)
 • 人事評価 (ja)
 • Ocena pracowników (pl)
 • Functioneringsgesprek (nl)
 • Avaliação de desempenho (pt)
 • Utvecklingssamtal (sv)
 • Оценка персонала (ru)
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of