General Packet Radio Service (GPRS) is a packet oriented mobile data standard on the 2G and 3G cellular communication network's global system for mobile communications (GSM). GPRS was established by European Telecommunications Standards Institute (ETSI) in response to the earlier CDPD and i-mode packet-switched cellular technologies. It is now maintained by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP).

Property Value
dbo:abstract
 • الخدمة الراديوية العامة للرزم (بالإنجليزية: General Packet Radio Service اختصاراً GPRS) هي للحزمة الموجهة، تتواجد لدى مستخدمي الجيل الثاني من أنظمة في نظام جي إس ام بالإضافة للجيل الثالث.تزود الجي بي ار اس بيانات تتراوح بين 56-114 kbit/s. (ar)
 • General Packet Radio Service (GPRS) je služba umožňující uživatelům mobilních telefonů GSM přenos dat a připojení k Internetu (případně k jiným sítím). GPRS přinesla výrazné snížení ceny za přenos dat pomocí mobilních telefonů. Zatímco starší služba Circuit Switched Data (CSD) využívala pro komunikaci datový okruh jako normální telefonní hovor (služba HSCSD dokonce několik okruhů) a byla účtována podle doby připojení, GPRS založená na technologii přepojování paketů využívá volné časové sloty, které může sdílet více uživatelů, a je účtována pouze za přenesená data nebo paušálem za určité časové období (obvykle 1 měsíc). GPRS bylo poprvé definováno v GSM standardech Release 97. Jeho nasazení vyžaduje rozšíření infrastruktury mobilní sítě, která pak bývá označována „2.5G“, tedy síť s technologií mezi druhou (2G) a třetí (3G) generací. Přenosová rychlost GPRS závisí na kvalitě rádiové komunikace se základnovou stanicí a na počtu použitých TDMA kanálů (časových slotů) a obvykle bývá mnohem nižší než teoretické maximum 80 kbit/s (při použití 4 časových slotů). Zvýšení rychlosti přináší EDGE a další technologie jako je Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) umožňující nasazení HSPA a sítě Long Term Evolution (LTE). (cs)
 • El servei general de paquets per ràdio, més conegut pel sigle anglès GPRS de General Packet Radio Service és el sistema que, afegit al GSM permet l'ús de la commutació de paquets. D'aquesta manera es millora la capacitat de la tecnologia mòbil 2G a l'hora de transmetre paquets de dades no vocals. (ca)
 • General Packet Radio Service (GPRS) is a packet oriented mobile data standard on the 2G and 3G cellular communication network's global system for mobile communications (GSM). GPRS was established by European Telecommunications Standards Institute (ETSI) in response to the earlier CDPD and i-mode packet-switched cellular technologies. It is now maintained by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP). GPRS is typically sold according to the total volume of data transferred during the billing cycle, in contrast with circuit switched data, which is usually billed per minute of connection time, or sometimes by one-third minute increments. Usage above the GPRS bundled data cap may be charged per MB of data, speed limited, or disallowed. GPRS is a best-effort service, implying variable throughput and latency that depend on the number of other users sharing the service concurrently, as opposed to circuit switching, where a certain quality of service (QoS) is guaranteed during the connection. In 2G systems, GPRS provides data rates of 56–114 kbit/sec. 2G cellular technology combined with GPRS is sometimes described as 2.5G, that is, a technology between the second (2G) and third (3G) generations of mobile telephony. It provides moderate-speed data transfer, by using unused time division multiple access (TDMA) channels in, for example, the GSM system. GPRS is integrated into GSM Release 97 and newer releases. (en)
 • GPRS (angle General Packet Radio Service) estas radioservo, kiu ebligas interŝanĝon de datumoj inter GSM-formataj poŝtelefonoj. (eo)
 • General Packet Radio Service, abgekürzt GPRS (deutsch: „Allgemeiner paketorientierter Funkdienst“) ist die Bezeichnung für den Dienst zur Datenübertragung in GSM-Netzen. Diese Handy-Netz-Generation wurde 2001 weltweit gestartet. (de)
 • El servicio general de paquetes vía radio, en inglés: General Packet Radio Service (GPRS), fue creado en la década de los 80Una conexión GPRS está establecida por la referencia a su nombre de punto de acceso (APN). Con GPRS se pueden utilizar servicios como Wireless Application Protocol (WAP), servicio de mensajes cortos (SMS), Multimedia Messaging System (MMS), Internet y para los servicios de comunicación, como el correo electrónico y la World Wide Web (WWW). Para fijar una conexión de GPRS para un módem inalámbrico, un usuario debe especificar un APN, opcionalmente un nombre y contraseña de usuario, y muy raramente una dirección IP, todo proporcionado por el operador de red. La transferencia de datos de GPRS se cobra por volumen de información transmitida (en kilo o megabytes), mientras que la comunicación de datos a través de conmutación de circuitos tradicionales se factura por minuto de tiempo de conexión, independientemente de si el usuario utiliza toda la capacidad del canal o está en un estado de inactividad. Por este motivo, se considera más adecuada la conexión conmutada para servicios como la voz que requieren un ancho de banda constante durante la transmisión, mientras que los servicios de paquetes como GPRS se orientan al tráfico de datos. La tecnología GPRS como bien lo indica su nombre es un servicio orientado a radio-enlaces que da mejor rendimiento a la conmutación de paquetes en dichos radio-enlaces. (es)
 • GPRS (singkatan bahasa Inggris: General Packet Radio Service, GPRS) adalah suatu teknologi yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan data lebih cepat dibandingkan dengan penggunaan teknologi Circuit Switch Data atau CSD.Penggabungan layanan telepon seluler dengan GPRS (General Packet Radio Service) menghasilkan generasi baru yang disebut 2.5G. Sistem GPRS dapat digunakan untuk transfer data (dalam bentuk paket data) yang berkaitan dengan e-mail, data gambar (MMS), Wireless Application Protocol (WAP), dan World Wide Web (WWW). (in)
 • Le General Packet Radio Service ou GPRS est une norme (protocole réseau) pour la téléphonie mobile dérivée du GSM et complémentaire de celui-ci, permettant un débit de données plus élevé. On le qualifie souvent de 2,5G ou 2G+. Le G est l'abréviation de génération et le 2,5 indique que c'est une technologie à mi-chemin entre le GSM (deuxième génération) et l'UMTS (troisième génération). Le GPRS est une extension du protocole GSM : il ajoute par rapport à ce dernier la transmission par paquets. Cette méthode est plus adaptée à la transmission des données. En effet, les ressources ne sont allouées que lorsque des données sont échangées, contrairement au mode « circuit » en GSM où un circuit est établi – et les ressources associées – pour toute la durée de la communication. Le GPRS a ensuite évolué au début des années 2000 vers la norme Edge également optimisée pour transférer des données et qui utilise les mêmes antennes et les mêmes fréquences radio. (fr)
 • Nelle telecomunicazioni il General Packet Radio Service (GPRS) è una delle tecnologie di telefonia mobile cellulare. Viene convenzionalmente definita di generazione 2.5, vale a dire una via di mezzo fra la seconda (GSM) e la terza generazione (UMTS). (it)
 • (General Packet Radio Service)는 GSM(Global System for Mobile Communications)망을 기반으로 데이터 트래픽을 전송하기 위해서 확장된 개념의 2.5세대 이동통신 표준으로써, 무선 인터넷과 영상통신의 서비스가 추가된 개념이다. (ko)
 • General packet radio service (GPRS) is een techniek die een uitbreiding vormt op het bestaande gsm-netwerk. Met deze technologie kan op een efficiëntere, snellere en goedkopere manier mobiele data verzonden en ontvangen worden. Hoewel we spreken over GPRS-netwerken is GPRS geen nieuw netwerk. Bij GPRS zijn gebruikers altijd online. Dit betekent dat ze een constante verbinding met internet of bedrijfsnetwerk hebben, en dus maar een keer in hoeven te bellen om de hele dag online te zijn. Ze betalen daarbij niet voor de tijd dat ze ingelogd zijn, maar worden afgerekend op de hoeveelheid data die ze downloaden of versturen. De gebruiker houdt de verbinding ook alleen maar bezet op momenten dat er daadwerkelijk gebruik van wordt gemaakt. Daardoor wordt de capaciteit beter benut en kan er meer data tegelijk uitgewisseld worden. (nl)
 • General Packet Radio Service (GPRS) – technika związana z pakietowym przesyłaniem danych w sieciach GSM. Oferowana w praktyce prędkość transmisji rzędu 30-80 kb/s umożliwia korzystanie z Internetu lub z transmisji strumieniowej audio/wideo. Użytkownik płaci w niej za faktycznie wysłaną lub odebraną ilość bajtów, a nie za czas, w którym połączenie było aktywne. GPRS nazywane jest często „technologią” 2.5G, ponieważ stanowi element ewolucji GSM (jako telefonii komórkowej drugiej generacji) do sieci w standardzie 3G. Istnieje też pojęcie „Sieć GPRS”. Mówi się o niej w kontekście infrastruktury telekomunikacyjnej, która umożliwia transmisję pakietową. Składa się ona ze stacji bazowych używanych w klasycznej sieci GSM do transmisji głosu i z niezależnie rozbudowywanej sieci szkieletowej, która łączy sieć radiową z zewnętrznymi sieciami IP oraz z innymi sieciami komórkowymi. Specyfikacja GPRS jest rozwijana jako część standardu GSM przez konsorcjum standaryzacyjne 3GPP. (pl)
 • O General Packet Radio Service (GPRS) é uma tecnologia que aumenta as taxas de transferência de dados nas redes GSM existentes. Esta permite o transporte de dados por pacotes (Comutação por pacotes). Sendo assim, o GPRS oferece uma taxa de transferência de dados muito mais elevada que as taxas de transferência das tecnologias anteriores, que usavam comutação por circuito, que eram em torno de 12kbps. Já o GPRS, em situações ideais, pode ultrapassar a marca dos 170kbps. No entanto na prática,essa taxa está em torno dos 40 kbps. Diferente das tecnologias de comutação de circuitos, que é um modo no qual uma conexão (ou circuito) é estabelecida do ponto de origem da transferência de dados ao destino e os recursos da rede são dedicados por toda a duração da chamada (ou até que o usuário interrompa a conexão), no GPRS o serviço é ”sempre ativo”, ou seja, ele é um modo no qual os recursos somente são atribuídos a um usuário quando for necessário enviar ou receber dados. Esta técnica permite que vários usuários compartilhem os mesmos recursos, aumentando assim a capacidade da rede e permitindo uma gerência razoavelmente eficiente dos recursos. Isto permite às operadoras GPRS disponibilizar acesso à Internet móvel em alta velocidade e a um custo razoável, pois a cobrança é feita pela quantidade de pacotesde dados transmitidos e não pelo tempo de conexão à rede. (pt)
 • GPRS, General Packet Radio Services, är en plattform för mobila datanätverkstjänster i GSM- och 3G-nätverk. GPRS innebär att man kan överföra data till mobiltelefoner (och andra handhållna apparater) vid hastigheter mellan 30 och 100 kilobit/sekund och att telefonen kan vara ständigt uppkopplad mot Internet. Eftersom informationen skickas i ”paket” när den behövs, precis som på Internet, behöver man inte hålla en linje öppen. Man kan istället vara uppkopplad hela tiden och betala för överförd datamängd, det vill säga för det antal datapaket som sänts. GPRS beskrivs ibland som ”2,5G”, ett mellanting mellan andra och tredje generationens mobiltelefoni. I motsats till ursprunglig GSM (och även NMT) är GPRS helt paketorienterat, det vill säga att det kompletterar den äldre infrastrukturen där man har en fast uppkoppling mellan stationerna så ingår istället information om sändare och mottagare i paketen, det vill säga på samma sätt som i traditionell datakommunikation. Det som gör att GPRS är effektivare än "vanlig GSM" är att GPRS tillåter att en och samma användare utnyttjar fler i TDMA som är den radiolänk som används. I vanlig GSM eller rättare sagt TDMA så har varje användare en i, enkelt uttryckt ett roterande tåg av tidluckor. På detta sätt har varje användare sin plats i tåget och får inte plats igen förrän tåget roterat ett varv och platsen kommit tillbaka. Detta system bygger på att systemet håller reda på mellan vilka stationer/abonnenter en viss tidlucka ska. I GPRS däremot finns informationen inbyggd i varje paket, vilket gör att en uppkoppling kan utnyttja mer än en tidlucka "per varv", givetvis med förlust av den extra information som skickas. Genom detta blir GPRS och CDMA sämre på att hantera multimedia än TDMA. Datamängden kan givetvis bli mycket större, men ljud och bild har ett större behov av att ha ett konstant flöde, vilket som tur är till stor del uppvägs av den ökade datamängden/bandbredden. Detta sätt att utnyttja resurserna är också det som ligger till grund för CDMA som kan betraktas som en efterträdare till TDMA. På så sätt kan man se GPRS som ett sätt att använda CDMA-teknik i ett TDMA-nät. GPRS använder fyra kodningstekniker som innebär 4 olika hastigheter per tidlucka[källa behövs]. GPRS infördes i större utsträckning i Sverige under 2002, efter att ha funnits sedan december 2000 (hos bland annat Telia). (sv)
 • GPRS (МФА: [dʒiːpiːɑːɹˈɛs]; англ. General Packet Radio Service — «пакетная радиосвязь общего пользования») — надстройка над технологией мобильной связи GSM, осуществляющая пакетную передачу данных. GPRS позволяет пользователю сети сотовой связи производить обмен данными с другими устройствами в сети GSM и с внешними сетями, в том числе Интернет. GPRS предполагает тарификацию по объёму переданной/полученной информации, а не по времени, проведённому онлайн. (ru)
 • Загальний сервіс пакетної радіопередачі (англ. General Packet Radio Service, GPRS) — стандарт, який використовує не зайняту голосовим зв'язком смугу частот для передачі інформації. Використовується в мобільних пристроях для передачі MMS, WAP-серфінгу та повноцінного з'єднання з Інтернетом. Розрізняють так звані класи GPRS — рівень підтримки стандарту конкретним приладом. Існують класи від першого до дванадцятого — чим вищий клас, тим більшу швидкість передачі даних може, теоретично, забезпечити телефон. (uk)
 • 通用封包無線服務(英語:General Packet Radio Service,缩写:GPRS)是GSM移动电话用户可以使用的一种移动数据业务/技术。它经常被描述成「2.5G」,意指这项技术介于第二代(2G)与第三代(3G)移动通讯技术之间。它是利用GSM网络中未使用的TDMA信道,提供中速的数据传输服务。起初有人想通过扩展GPRS来覆盖其他标准,只是这些网络都正在转而使用GSM标准,这样GSM就成了GPRS唯一能够使用的网络。GPRS在Release 97之后被集成进GSM标准,起先它是由ETSI标准化,但是现在已经移交3GPP负责。 (zh)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 12920 (xsd:integer)
dbo:wikiPageInterLanguageLink
dbo:wikiPageLength
 • 21816 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 980780547 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:date
 • 2008-02-09 (xsd:date)
dbp:title
 • GPRS security information (en)
dbp:url
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • الخدمة الراديوية العامة للرزم (بالإنجليزية: General Packet Radio Service اختصاراً GPRS) هي للحزمة الموجهة، تتواجد لدى مستخدمي الجيل الثاني من أنظمة في نظام جي إس ام بالإضافة للجيل الثالث.تزود الجي بي ار اس بيانات تتراوح بين 56-114 kbit/s. (ar)
 • El servei general de paquets per ràdio, més conegut pel sigle anglès GPRS de General Packet Radio Service és el sistema que, afegit al GSM permet l'ús de la commutació de paquets. D'aquesta manera es millora la capacitat de la tecnologia mòbil 2G a l'hora de transmetre paquets de dades no vocals. (ca)
 • GPRS (angle General Packet Radio Service) estas radioservo, kiu ebligas interŝanĝon de datumoj inter GSM-formataj poŝtelefonoj. (eo)
 • General Packet Radio Service, abgekürzt GPRS (deutsch: „Allgemeiner paketorientierter Funkdienst“) ist die Bezeichnung für den Dienst zur Datenübertragung in GSM-Netzen. Diese Handy-Netz-Generation wurde 2001 weltweit gestartet. (de)
 • GPRS (singkatan bahasa Inggris: General Packet Radio Service, GPRS) adalah suatu teknologi yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan data lebih cepat dibandingkan dengan penggunaan teknologi Circuit Switch Data atau CSD.Penggabungan layanan telepon seluler dengan GPRS (General Packet Radio Service) menghasilkan generasi baru yang disebut 2.5G. Sistem GPRS dapat digunakan untuk transfer data (dalam bentuk paket data) yang berkaitan dengan e-mail, data gambar (MMS), Wireless Application Protocol (WAP), dan World Wide Web (WWW). (in)
 • Nelle telecomunicazioni il General Packet Radio Service (GPRS) è una delle tecnologie di telefonia mobile cellulare. Viene convenzionalmente definita di generazione 2.5, vale a dire una via di mezzo fra la seconda (GSM) e la terza generazione (UMTS). (it)
 • (General Packet Radio Service)는 GSM(Global System for Mobile Communications)망을 기반으로 데이터 트래픽을 전송하기 위해서 확장된 개념의 2.5세대 이동통신 표준으로써, 무선 인터넷과 영상통신의 서비스가 추가된 개념이다. (ko)
 • GPRS (МФА: [dʒiːpiːɑːɹˈɛs]; англ. General Packet Radio Service — «пакетная радиосвязь общего пользования») — надстройка над технологией мобильной связи GSM, осуществляющая пакетную передачу данных. GPRS позволяет пользователю сети сотовой связи производить обмен данными с другими устройствами в сети GSM и с внешними сетями, в том числе Интернет. GPRS предполагает тарификацию по объёму переданной/полученной информации, а не по времени, проведённому онлайн. (ru)
 • Загальний сервіс пакетної радіопередачі (англ. General Packet Radio Service, GPRS) — стандарт, який використовує не зайняту голосовим зв'язком смугу частот для передачі інформації. Використовується в мобільних пристроях для передачі MMS, WAP-серфінгу та повноцінного з'єднання з Інтернетом. Розрізняють так звані класи GPRS — рівень підтримки стандарту конкретним приладом. Існують класи від першого до дванадцятого — чим вищий клас, тим більшу швидкість передачі даних може, теоретично, забезпечити телефон. (uk)
 • 通用封包無線服務(英語:General Packet Radio Service,缩写:GPRS)是GSM移动电话用户可以使用的一种移动数据业务/技术。它经常被描述成「2.5G」,意指这项技术介于第二代(2G)与第三代(3G)移动通讯技术之间。它是利用GSM网络中未使用的TDMA信道,提供中速的数据传输服务。起初有人想通过扩展GPRS来覆盖其他标准,只是这些网络都正在转而使用GSM标准,这样GSM就成了GPRS唯一能够使用的网络。GPRS在Release 97之后被集成进GSM标准,起先它是由ETSI标准化,但是现在已经移交3GPP负责。 (zh)
 • General Packet Radio Service (GPRS) je služba umožňující uživatelům mobilních telefonů GSM přenos dat a připojení k Internetu (případně k jiným sítím). GPRS přinesla výrazné snížení ceny za přenos dat pomocí mobilních telefonů. Zatímco starší služba Circuit Switched Data (CSD) využívala pro komunikaci datový okruh jako normální telefonní hovor (služba HSCSD dokonce několik okruhů) a byla účtována podle doby připojení, GPRS založená na technologii přepojování paketů využívá volné časové sloty, které může sdílet více uživatelů, a je účtována pouze za přenesená data nebo paušálem za určité časové období (obvykle 1 měsíc). (cs)
 • General Packet Radio Service (GPRS) is a packet oriented mobile data standard on the 2G and 3G cellular communication network's global system for mobile communications (GSM). GPRS was established by European Telecommunications Standards Institute (ETSI) in response to the earlier CDPD and i-mode packet-switched cellular technologies. It is now maintained by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP). (en)
 • El servicio general de paquetes vía radio, en inglés: General Packet Radio Service (GPRS), fue creado en la década de los 80Una conexión GPRS está establecida por la referencia a su nombre de punto de acceso (APN). Con GPRS se pueden utilizar servicios como Wireless Application Protocol (WAP), servicio de mensajes cortos (SMS), Multimedia Messaging System (MMS), Internet y para los servicios de comunicación, como el correo electrónico y la World Wide Web (WWW). Para fijar una conexión de GPRS para un módem inalámbrico, un usuario debe especificar un APN, opcionalmente un nombre y contraseña de usuario, y muy raramente una dirección IP, todo proporcionado por el operador de red. La transferencia de datos de GPRS se cobra por volumen de información transmitida (en kilo o megabytes), mientras (es)
 • Le General Packet Radio Service ou GPRS est une norme (protocole réseau) pour la téléphonie mobile dérivée du GSM et complémentaire de celui-ci, permettant un débit de données plus élevé. On le qualifie souvent de 2,5G ou 2G+. Le G est l'abréviation de génération et le 2,5 indique que c'est une technologie à mi-chemin entre le GSM (deuxième génération) et l'UMTS (troisième génération). (fr)
 • General Packet Radio Service (GPRS) – technika związana z pakietowym przesyłaniem danych w sieciach GSM. Oferowana w praktyce prędkość transmisji rzędu 30-80 kb/s umożliwia korzystanie z Internetu lub z transmisji strumieniowej audio/wideo. Użytkownik płaci w niej za faktycznie wysłaną lub odebraną ilość bajtów, a nie za czas, w którym połączenie było aktywne. GPRS nazywane jest często „technologią” 2.5G, ponieważ stanowi element ewolucji GSM (jako telefonii komórkowej drugiej generacji) do sieci w standardzie 3G. (pl)
 • General packet radio service (GPRS) is een techniek die een uitbreiding vormt op het bestaande gsm-netwerk. Met deze technologie kan op een efficiëntere, snellere en goedkopere manier mobiele data verzonden en ontvangen worden. Hoewel we spreken over GPRS-netwerken is GPRS geen nieuw netwerk. (nl)
 • O General Packet Radio Service (GPRS) é uma tecnologia que aumenta as taxas de transferência de dados nas redes GSM existentes. Esta permite o transporte de dados por pacotes (Comutação por pacotes). Sendo assim, o GPRS oferece uma taxa de transferência de dados muito mais elevada que as taxas de transferência das tecnologias anteriores, que usavam comutação por circuito, que eram em torno de 12kbps. Já o GPRS, em situações ideais, pode ultrapassar a marca dos 170kbps. No entanto na prática,essa taxa está em torno dos 40 kbps. (pt)
 • GPRS, General Packet Radio Services, är en plattform för mobila datanätverkstjänster i GSM- och 3G-nätverk. GPRS innebär att man kan överföra data till mobiltelefoner (och andra handhållna apparater) vid hastigheter mellan 30 och 100 kilobit/sekund och att telefonen kan vara ständigt uppkopplad mot Internet. Eftersom informationen skickas i ”paket” när den behövs, precis som på Internet, behöver man inte hålla en linje öppen. Man kan istället vara uppkopplad hela tiden och betala för överförd datamängd, det vill säga för det antal datapaket som sänts. GPRS beskrivs ibland som ”2,5G”, ett mellanting mellan andra och tredje generationens mobiltelefoni. (sv)
rdfs:label
 • جي بي آر إس (ar)
 • Servei general de paquets per ràdio (ca)
 • General Packet Radio Service (cs)
 • General Packet Radio Service (de)
 • General Packet Radio Service (en)
 • GPRS (eo)
 • Servicio general de paquetes vía radio (es)
 • General Packet Radio Service (fr)
 • GPRS (in)
 • General Packet Radio Service (it)
 • GPRS (ko)
 • General packet radio service (nl)
 • General Packet Radio Service (pl)
 • General Packet Radio Service (pt)
 • General Packet Radio Service (sv)
 • GPRS (ru)
 • GPRS (uk)
 • GPRS (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:product of
is dbo:service of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:connectivity of
is dbp:label of
is dbp:networkDataConnectivity of
is dbp:networks of
is dbp:onlineservice of
is dbp:products of
is dbp:services of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of