About: Forecasting

An Entity of Type: Election, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

التنبؤ هو توقعات مدروسة لما سيحدث في المستقبل من قِبَل خبراء العلوم، وفق عدة معايير ومعلومات، والتنبؤ يكون في مختلف العلوم والأنشطة كالإقتصاد، علم الاجتماع، علم الأحياء وغيرها من العلوم الأخرى.

Property Value
dbo:abstract
 • التنبؤ هو توقعات مدروسة لما سيحدث في المستقبل من قِبَل خبراء العلوم، وفق عدة معايير ومعلومات، والتنبؤ يكون في مختلف العلوم والأنشطة كالإقتصاد، علم الاجتماع، علم الأحياء وغيرها من العلوم الأخرى. (ar)
 • Prognostika je věda o formulování prognóz. Její zařazení mezi samostatné vědecké disciplíny je přinejmenším sporné. V anglosaském světě je prognostika (= forecasting) považována za postup použitelný v mnoha oborech vědy a podnikání. Pouze v zemích komunistického bloku získala prognostika přechodně (v 80. letech 20. století) význam, který ji stavěl na úroveň ostatních společenských věd. Doménou československé prognostiky byl Prognostický ústav ČSAV, v němž působili mj. někteří pozdější polistopadoví politici, a to především ekonomové (Valtr Komárek (od roku 1984 ředitel), Tomáš Ježek (1986–1989), Václav Klaus (od roku 1987), Miloš Zeman (1990–1993) aj.), ale např. i historik a filosof Miloslav Ransdorf (1984–1992). Pokračovatelem PÚ ČSAV je na Slovensku Prognostický ústav Slovenské akademie věd (PÚ SAV) založený 1. ledna 1989,, v Česku se prognózováním zabývá např. Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK (CESES), Filosofického ústavu AV ČR, (společné pracoviště Filosofického ústavu Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy) nebo (společné pracoviště Univerzity Karlovy v Praze a Akademie věd České republiky). Společným znakem prognostiky v různých oborech je používání metod matematické statistiky. (cs)
 • El pronóstico es el proceso de estimación en situaciones de incertidumbre. El término predicción es similar, pero más general, y usualmente se refiere a la estimación de series temporales o datos instantáneos. El pronóstico ha evolucionado hacia la práctica del plan de demanda en el pronóstico diario de los negocios. La práctica del plan de demanda también se refiere al pronóstico de la cadena de suministros. Por consiguiente, los pronósticos son procesos críticos y continuos que se necesitan para obtener buenos resultados durante la planificación, de un proyecto. Si los clasificamos respecto al tiempo que abarcan, se puede clasificar en: * : En las empresas modernas, este tipo de pronóstico se efectúa cada mes o menos, y su tiempo de planeación tiene vigencia de un año. Se utiliza para programas de abastecimiento, producción, asignación de mano de obra a las plantillas de trabajadores, y planificación de los departamentos de fabricación. * : Abarca un lapso de seis meses a tres años. Este se utilizan para estimar planes de ventas, producción, flujos de efectivo y elaboración de presupuestos. * : Este tipo de pronóstico se utiliza en la planificación de nuevas inversiones, lanzamiento de nuevos productos y tendencias tecnológicas de materiales, procesos y productos, así como en la preparación de proyectos.El tiempo de duración es de tres años o más. (es)
 • La prévision est une « étude générale d'une situation donnée, dont on peut, par déduction, calcul, mesure scientifique, connaître par avance l'évolution; p...etc. Ce que l'on prévoit, ce qui est prévisible, ce que l'on juge devoir être ». D'une façon générale, c'est la science de la description de l'avenir. Dans un sens plus restrictif, en épistémologie contemporaine, la prévision se distingue de la prédiction qui est issue d'une loi ou théorie scientifique hautement confirmée ou corroborée tandis que la prévision découle d'hypothèses ou de conjectures moins assurées. (fr)
 • Een forecast is een term die veelal gebruikt wordt in supply chain management. Het is een voorspelling van de toekomstige vraag in de markt naar een bepaald product. Op grond van de forecast kan een leverancier de benodigde grondstoffen bestellen of fabriceren om aan de verwachte toekomstige vraag naar het product te kunnen voldoen. (nl)
 • Прогно́стика (от греч. πρόγνωση «предвидение, предсказание») — наука (научная дисциплина) о законах и способах разработки прогнозов. В широком смысле под прогностикой понимается теория и практика прогнозирования. Нерекомендуемыми являются используемые в том же значении, что и «прогностика», термины «футурология», «прогнозономия» и «прогнозология». (ru)
 • Previsão, em estatística é o processo de estimativas em situações de incertezas. O termo previsão é semelhante, porém mais geral, e normalmente se refere a estimação de séries temporais ou dados instantâneos. O previsão se evoluiu para a prática do plano de demanda diária em um prognóstico diário dos negócios. A prática do plano de demanda também se refere à previsão de cadeia de suprimentos. Portanto, as previsões são processos críticos e contínuos necessários para obter bons resultados no planejamento de um projeto. Se classificarmos em relação ao intervalo de tempo, podem ser classificadas em: 1. Previsões de curto prazo(3meses a 1 ano): Nas empresas modernas, este tipo de previsão é realizada a cada mês ou menos, e seu tempo de planejamento é válido por um ano. Usado para programas de fornecimento, produção, alocação de mão de obra necessária para o número de departamentos de pessoal, planejamento e fabricação, modelo de trabalhadores, e planejamento dos departamentos de fabricação. 2. Previsões a médio prazo(1a 2 anos): É usado para estimar planos de vendas, produção, fluxo de caixa e elaboração de orçamento. 3.Previsões a longo prazo(igual ou superior a 3 anos): Este tipo de previsão é utilizado no planejamento de novos investimentos, lançamentos de novos produtos e tendências tecnológicas de materiais, processos , produtos, bem como na elaboração de projetos. A duração é de três anos ou mais. (pt)
 • Прогнозування — процес передбачення майбутнього стану предмета чи явища на основі аналізу його минулого і сучасного, систематично оцінювана інформація про якісні й кількісні характеристики розвитку обраного предмета чи явища в перспективі. Результатом прогнозування є прогноз — знання про майбутнє і про ймовірний розвиток сьогочасних тенденцій конкретного явища-об'єкту в подальшому існуванні. (uk)
 • التنبؤ هو توقعات مدروسة لما سيحدث في المستقبل من قِبَل خبراء العلوم، وفق عدة معايير ومعلومات، والتنبؤ يكون في مختلف العلوم والأنشطة كالإقتصاد، علم الاجتماع، علم الأحياء وغيرها من العلوم الأخرى. (ar)
 • Prognostika je věda o formulování prognóz. Její zařazení mezi samostatné vědecké disciplíny je přinejmenším sporné. V anglosaském světě je prognostika (= forecasting) považována za postup použitelný v mnoha oborech vědy a podnikání. Pouze v zemích komunistického bloku získala prognostika přechodně (v 80. letech 20. století) význam, který ji stavěl na úroveň ostatních společenských věd. Doménou československé prognostiky byl Prognostický ústav ČSAV, v němž působili mj. někteří pozdější polistopadoví politici, a to především ekonomové (Valtr Komárek (od roku 1984 ředitel), Tomáš Ježek (1986–1989), Václav Klaus (od roku 1987), Miloš Zeman (1990–1993) aj.), ale např. i historik a filosof Miloslav Ransdorf (1984–1992). Pokračovatelem PÚ ČSAV je na Slovensku Prognostický ústav Slovenské akademie věd (PÚ SAV) založený 1. ledna 1989,, v Česku se prognózováním zabývá např. Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK (CESES), Filosofického ústavu AV ČR, (společné pracoviště Filosofického ústavu Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy) nebo (společné pracoviště Univerzity Karlovy v Praze a Akademie věd České republiky). Společným znakem prognostiky v různých oborech je používání metod matematické statistiky. (cs)
 • El pronóstico es el proceso de estimación en situaciones de incertidumbre. El término predicción es similar, pero más general, y usualmente se refiere a la estimación de series temporales o datos instantáneos. El pronóstico ha evolucionado hacia la práctica del plan de demanda en el pronóstico diario de los negocios. La práctica del plan de demanda también se refiere al pronóstico de la cadena de suministros. Por consiguiente, los pronósticos son procesos críticos y continuos que se necesitan para obtener buenos resultados durante la planificación, de un proyecto. Si los clasificamos respecto al tiempo que abarcan, se puede clasificar en: * : En las empresas modernas, este tipo de pronóstico se efectúa cada mes o menos, y su tiempo de planeación tiene vigencia de un año. Se utiliza para programas de abastecimiento, producción, asignación de mano de obra a las plantillas de trabajadores, y planificación de los departamentos de fabricación. * : Abarca un lapso de seis meses a tres años. Este se utilizan para estimar planes de ventas, producción, flujos de efectivo y elaboración de presupuestos. * : Este tipo de pronóstico se utiliza en la planificación de nuevas inversiones, lanzamiento de nuevos productos y tendencias tecnológicas de materiales, procesos y productos, así como en la preparación de proyectos.El tiempo de duración es de tres años o más. (es)
 • La prévision est une « étude générale d'une situation donnée, dont on peut, par déduction, calcul, mesure scientifique, connaître par avance l'évolution; p...etc. Ce que l'on prévoit, ce qui est prévisible, ce que l'on juge devoir être ». D'une façon générale, c'est la science de la description de l'avenir. Dans un sens plus restrictif, en épistémologie contemporaine, la prévision se distingue de la prédiction qui est issue d'une loi ou théorie scientifique hautement confirmée ou corroborée tandis que la prévision découle d'hypothèses ou de conjectures moins assurées. (fr)
 • Een forecast is een term die veelal gebruikt wordt in supply chain management. Het is een voorspelling van de toekomstige vraag in de markt naar een bepaald product. Op grond van de forecast kan een leverancier de benodigde grondstoffen bestellen of fabriceren om aan de verwachte toekomstige vraag naar het product te kunnen voldoen. (nl)
 • Прогно́стика (от греч. πρόγνωση «предвидение, предсказание») — наука (научная дисциплина) о законах и способах разработки прогнозов. В широком смысле под прогностикой понимается теория и практика прогнозирования. Нерекомендуемыми являются используемые в том же значении, что и «прогностика», термины «футурология», «прогнозономия» и «прогнозология». (ru)
 • Previsão, em estatística é o processo de estimativas em situações de incertezas. O termo previsão é semelhante, porém mais geral, e normalmente se refere a estimação de séries temporais ou dados instantâneos. O previsão se evoluiu para a prática do plano de demanda diária em um prognóstico diário dos negócios. A prática do plano de demanda também se refere à previsão de cadeia de suprimentos. Portanto, as previsões são processos críticos e contínuos necessários para obter bons resultados no planejamento de um projeto. Se classificarmos em relação ao intervalo de tempo, podem ser classificadas em: 1. Previsões de curto prazo(3meses a 1 ano): Nas empresas modernas, este tipo de previsão é realizada a cada mês ou menos, e seu tempo de planejamento é válido por um ano. Usado para programas de fornecimento, produção, alocação de mão de obra necessária para o número de departamentos de pessoal, planejamento e fabricação, modelo de trabalhadores, e planejamento dos departamentos de fabricação. 2. Previsões a médio prazo(1a 2 anos): É usado para estimar planos de vendas, produção, fluxo de caixa e elaboração de orçamento. 3.Previsões a longo prazo(igual ou superior a 3 anos): Este tipo de previsão é utilizado no planejamento de novos investimentos, lançamentos de novos produtos e tendências tecnológicas de materiais, processos , produtos, bem como na elaboração de projetos. A duração é de três anos ou mais. (pt)
 • Прогнозування — процес передбачення майбутнього стану предмета чи явища на основі аналізу його минулого і сучасного, систематично оцінювана інформація про якісні й кількісні характеристики розвитку обраного предмета чи явища в перспективі. Результатом прогнозування є прогноз — знання про майбутнє і про ймовірний розвиток сьогочасних тенденцій конкретного явища-об'єкту в подальшому існуванні. (uk)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 246074 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 35856 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1039217572 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • التنبؤ هو توقعات مدروسة لما سيحدث في المستقبل من قِبَل خبراء العلوم، وفق عدة معايير ومعلومات، والتنبؤ يكون في مختلف العلوم والأنشطة كالإقتصاد، علم الاجتماع، علم الأحياء وغيرها من العلوم الأخرى. (ar)
 • La prévision est une « étude générale d'une situation donnée, dont on peut, par déduction, calcul, mesure scientifique, connaître par avance l'évolution; p...etc. Ce que l'on prévoit, ce qui est prévisible, ce que l'on juge devoir être ». D'une façon générale, c'est la science de la description de l'avenir. Dans un sens plus restrictif, en épistémologie contemporaine, la prévision se distingue de la prédiction qui est issue d'une loi ou théorie scientifique hautement confirmée ou corroborée tandis que la prévision découle d'hypothèses ou de conjectures moins assurées. (fr)
 • Een forecast is een term die veelal gebruikt wordt in supply chain management. Het is een voorspelling van de toekomstige vraag in de markt naar een bepaald product. Op grond van de forecast kan een leverancier de benodigde grondstoffen bestellen of fabriceren om aan de verwachte toekomstige vraag naar het product te kunnen voldoen. (nl)
 • Прогно́стика (от греч. πρόγνωση «предвидение, предсказание») — наука (научная дисциплина) о законах и способах разработки прогнозов. В широком смысле под прогностикой понимается теория и практика прогнозирования. Нерекомендуемыми являются используемые в том же значении, что и «прогностика», термины «футурология», «прогнозономия» и «прогнозология». (ru)
 • Прогнозування — процес передбачення майбутнього стану предмета чи явища на основі аналізу його минулого і сучасного, систематично оцінювана інформація про якісні й кількісні характеристики розвитку обраного предмета чи явища в перспективі. Результатом прогнозування є прогноз — знання про майбутнє і про ймовірний розвиток сьогочасних тенденцій конкретного явища-об'єкту в подальшому існуванні. (uk)
 • Prognostika je věda o formulování prognóz. Její zařazení mezi samostatné vědecké disciplíny je přinejmenším sporné. V anglosaském světě je prognostika (= forecasting) považována za postup použitelný v mnoha oborech vědy a podnikání. Pouze v zemích komunistického bloku získala prognostika přechodně (v 80. letech 20. století) význam, který ji stavěl na úroveň ostatních společenských věd. Společným znakem prognostiky v různých oborech je používání metod matematické statistiky. (cs)
 • El pronóstico es el proceso de estimación en situaciones de incertidumbre. El término predicción es similar, pero más general, y usualmente se refiere a la estimación de series temporales o datos instantáneos. El pronóstico ha evolucionado hacia la práctica del plan de demanda en el pronóstico diario de los negocios. La práctica del plan de demanda también se refiere al pronóstico de la cadena de suministros. (es)
 • Previsão, em estatística é o processo de estimativas em situações de incertezas. O termo previsão é semelhante, porém mais geral, e normalmente se refere a estimação de séries temporais ou dados instantâneos. O previsão se evoluiu para a prática do plano de demanda diária em um prognóstico diário dos negócios. A prática do plano de demanda também se refere à previsão de cadeia de suprimentos. 2. Previsões a médio prazo(1a 2 anos): É usado para estimar planos de vendas, produção, fluxo de caixa e elaboração de orçamento. (pt)
 • التنبؤ هو توقعات مدروسة لما سيحدث في المستقبل من قِبَل خبراء العلوم، وفق عدة معايير ومعلومات، والتنبؤ يكون في مختلف العلوم والأنشطة كالإقتصاد، علم الاجتماع، علم الأحياء وغيرها من العلوم الأخرى. (ar)
 • La prévision est une « étude générale d'une situation donnée, dont on peut, par déduction, calcul, mesure scientifique, connaître par avance l'évolution; p...etc. Ce que l'on prévoit, ce qui est prévisible, ce que l'on juge devoir être ». D'une façon générale, c'est la science de la description de l'avenir. Dans un sens plus restrictif, en épistémologie contemporaine, la prévision se distingue de la prédiction qui est issue d'une loi ou théorie scientifique hautement confirmée ou corroborée tandis que la prévision découle d'hypothèses ou de conjectures moins assurées. (fr)
 • Een forecast is een term die veelal gebruikt wordt in supply chain management. Het is een voorspelling van de toekomstige vraag in de markt naar een bepaald product. Op grond van de forecast kan een leverancier de benodigde grondstoffen bestellen of fabriceren om aan de verwachte toekomstige vraag naar het product te kunnen voldoen. (nl)
 • Прогно́стика (от греч. πρόγνωση «предвидение, предсказание») — наука (научная дисциплина) о законах и способах разработки прогнозов. В широком смысле под прогностикой понимается теория и практика прогнозирования. Нерекомендуемыми являются используемые в том же значении, что и «прогностика», термины «футурология», «прогнозономия» и «прогнозология». (ru)
 • Прогнозування — процес передбачення майбутнього стану предмета чи явища на основі аналізу його минулого і сучасного, систематично оцінювана інформація про якісні й кількісні характеристики розвитку обраного предмета чи явища в перспективі. Результатом прогнозування є прогноз — знання про майбутнє і про ймовірний розвиток сьогочасних тенденцій конкретного явища-об'єкту в подальшому існуванні. (uk)
 • Prognostika je věda o formulování prognóz. Její zařazení mezi samostatné vědecké disciplíny je přinejmenším sporné. V anglosaském světě je prognostika (= forecasting) považována za postup použitelný v mnoha oborech vědy a podnikání. Pouze v zemích komunistického bloku získala prognostika přechodně (v 80. letech 20. století) význam, který ji stavěl na úroveň ostatních společenských věd. Společným znakem prognostiky v různých oborech je používání metod matematické statistiky. (cs)
 • El pronóstico es el proceso de estimación en situaciones de incertidumbre. El término predicción es similar, pero más general, y usualmente se refiere a la estimación de series temporales o datos instantáneos. El pronóstico ha evolucionado hacia la práctica del plan de demanda en el pronóstico diario de los negocios. La práctica del plan de demanda también se refiere al pronóstico de la cadena de suministros. (es)
 • Previsão, em estatística é o processo de estimativas em situações de incertezas. O termo previsão é semelhante, porém mais geral, e normalmente se refere a estimação de séries temporais ou dados instantâneos. O previsão se evoluiu para a prática do plano de demanda diária em um prognóstico diário dos negócios. A prática do plano de demanda também se refere à previsão de cadeia de suprimentos. 2. Previsões a médio prazo(1a 2 anos): É usado para estimar planos de vendas, produção, fluxo de caixa e elaboração de orçamento. (pt)
rdfs:label
 • Forecasting (en)
 • تنبؤ (ar)
 • Prognostika (cs)
 • Pronóstico (estadística) (es)
 • Prévision (fr)
 • 予測 (ja)
 • Forecast (nl)
 • Previsão (estatística) (pt)
 • Прогностика (ru)
 • Прогнозування (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:industry of
is dbo:knownFor of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:discipline of
is dbp:fields of
is dbp:knownFor of
is gold:hypernym of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License