A Doctor of Philosophy (PhD, Ph.D., or DPhil; Latin philosophiae doctor or doctor philosophiae) is the highest university degree that is conferred after a course of study by universities in most countries. PhDs are awarded for programs across the whole breadth of academic fields. As an earned research degree, those studying for a PhD are usually required to produce original research that expands the boundaries of knowledge, normally in the form of a thesis or dissertation, and defend their work against experts in the field. The completion of a PhD is often a requirement for employment as a university professor, researcher, or scientist in many fields. Individuals who have earned a Doctor of Philosophy degree may, in many jurisdictions, use the title Doctor (often abbreviated "Dr" or "Dr.")

Property Value
dbo:abstract
 • دكتور في الفلسفة (باليونانية: Philosophiae Doctor) وتعرف اختصارا ب PhD أما المعنى الحرفي لها فهو "دكتور في الفلسفة". تُعرف هذه الشهادة في نظام الجامعات الأنجلوسكسونية أو الفرنسية-الكندية تحت مسمى الدكتوراه. أما مصطلح فلسفة فقد انتشر في القرن العاشر؛ فيما زاد توسعه وكثرة استعماله داخل الجامعات الألمانية، وهو يشير هنا إلى الدراسة العامة للمعرفة. (ar)
 • Ph.D. je zkratka (původně z lat. philosophiæ doctor) akademického titulu doktor, který lze získat vysokoškolským studiem v doktorském studijním programu v mnoha zemích po celém světě. Je to nejvyšší titul, kterého je možné dosáhnout studiem. Ph.D. tedy označuje nositele doktorátu, přičemž v některých zemích se jedná o alternativu doctor philosophiae (Doctor of Philosophy), někde také bývá zkracováno jako DPhil, či Dr. phil., ve světě často také ve zkratce PhD. (např. na Slovensku), jinde ve světě také často jako PhD; označuje se tak obecně mezinárodně uznávaný akademicko-vědecký titul získaný na univerzitě v třetím cyklu studia, uváděný za jménem (oddělen čárkou), který představuje vědeckou hodnost doktora. Pokud se tento titul uvádí před jménem, zkracuje se často jako Dr. V některých zemích se tento titul (Ph.D. – doktor) uděluje ve všech oblastech (např. v Česku), v jiných zemích může být pro určité oblasti vyčleněný jiný ekvivalent – typicky pro umělecké obory (např. ArtD. – doktor umění), nebo případně ekvivalentní varianta pro náboženské obory (např. Th.D. – doktor teologie) atp. Vysokoškolské studium se zpravidla ve světě rozděluje na tři samostatné stupně, úrovně, vzdělání (studijní programy): bakalářské (bachelor's degree) – magisterské (master's degree) – doktorské (doctor's degree, doctoral degree, doctorate), doktorát zde tedy představuje nejvyšší možný stupeň vysokoškolského vzdělání dosažený studiem (8 v ISCED) a je požadavkem pro práci na univerzitě jako profesor, pracovník ve výzkumu, či vědec, v mnoha oborech. V Evropě uvedené členění v 90. letech 20. století sjednotil tzv. Boloňský proces, což byl proces, kterým se označovala mezinárodní harmonizace v oblasti vysokoškolského studia – příčinou jeho zavedení byla porovnatelnost v jednotlivých zemích, určitá standardizace v této oblasti, resp. také usnadnění studia na jiné vysoké škole v zahraničí – důsledkem pak bylo mj. zavedení těchto stupňů studia, tří cyklů, nebo přechod na tzv. kreditový systém (European Credit Transfer and Accumulation System, tedy ECTS). Orientačně lze uvést, že bakalářské studium trvá většinou tři roky (3-4), případné navazující magisterské studium další dva roky (1-3), a právě doktorské studium pak zpravidla další čtyři roky (3-4) na vysoké škole, nicméně studium nezáleží primárně na letech, ale právě na získaných kreditech (např. v ČR pro Ph.D. je třeba většinou získat 240 kreditů, tedy 60 ECTS za akademický rok). Požadavky pro získání Ph.D. jsou odlišné v závislosti na zemi, instituci a časovém období udělování. Během studia, které vede k nabytí této kvalifikace, bývá takovýto student často označován jako doktorand (doctoral student) či PhD student (event. též doctoral candidate, Ph.D. candidate). Uchazeč o Ph.D. musí předložit projekt, svou práci – disertaci, často obsahující výsledky originálního výzkumu, který je v principu natolik hodnotný, aby mohl být uveřejněn v recenzovaném časopise. V mnoha zemích takovýto kandidát musí obhájit tuto práci před komisí zkoušejících odborníků jmenovaných univerzitou. V kontextu akademického titulu – termín „filozofie“ (philosophiae) zde neodkazuje výhradně na oblast akademické disciplíny filosofie, ale je zde používán v širším slova smyslu v souladu s původním řeckým významem, který znamená „láska k moudrosti“. Ve většině Evropy všechny oblasti (historie, filosofie, humanitní vědy, matematika a přírodní vědy) jiné než teologie, právo a medicína (tzv. profesní, odborné nebo technické) byly tradičně známé jako filosofie a v Německu a jinde v Evropě základní fakulta svobodných umění byla známa jako filosofická fakulta. (cs)
 • Philosophiæ doctor (o doctor philosophiæ, abreviado PhD o Ph. D., literalmente «doctor en filosofía») es, en el sistema universitario anglosajón, el título más empleado para un diploma de doctorado especializado en investigación. El término philosophĭa se utiliza con la misma frecuencia con la que se empleaba y difundía antes del siglo XX en las universidades alemanas, y designa el estudio general de conocimientos y el amor por los mismos, según reza la etimología de la palabra.​​ (es)
 • Der Ph.D. [piː‿eɪtʃ diː] (auch PhD, englisch Doctor of Philosophy, neulateinisch philosophiae doctor) ist in englischsprachigen Ländern der wissenschaftliche Doktorgrad in fast allen Fächern und der höchste Abschluss des Postgraduiertenstudiums. In diesen Ländern ist der Ph.D.-Abschluss in aller Regel mit der Berechtigung verbunden, an einer Universität selbstständig und alleinverantwortlich zu lehren. Im Rahmen des Bologna-Prozesses wurden 2005 in Bergen Promotionsstudiengänge (Graduiertenschulen) bekräftigt, die bereits in einigen deutschen Landeshochschulgesetzen verankert sind und so auch an deutschen Hochschulen zum Ph.D. als akademischem Grad führen. (de)
 • Philosophiæ doctor (ou doctor philosophiæ ; abrégé PhD ou Ph. D. ; littéralement « docteur en philosophie ») est, dans le système universitaire anglophone ou canadien francophone, l'intitulé le plus courant d'un diplôme de doctorat de recherche. Le terme philosophie est utilisé dans son sens antérieur au XXe siècle, tel qu'il a été répandu par les universités allemandes, et désigne ici l'étude générale des connaissances. (fr)
 • Is ionann céim dochtúra (nó céim dochtúireachta), a scríobhtar de ghnáth mar Ph.D., nó PhD, D.Phil nó mar DPhil i dtíortha an Bhéarla, agus céim iarchéime a bhronnann ollscoileanna. (ga)
 • Doktor filsafat (bahasa Inggris:Doctor of Philosophy) yang populer disingkat PhD atau Ph.D. merupakan gelar akademik tertinggi pada banyak bidang keilmuan. Istilah filsafat pada gelar akademik ini tidak bermakna doktor di bidang keilmuan filsafat, melainkan sebagai gelar penghormatan dalam tingkat kebijaksanaan (philosophia:love of wisdom) pada suatu bidang keilmuan selain bidang teologi, hukum dan medis. Istilah PhD sering merujuk pada sebutan profesor universitas. Gelar PhD yang diterapkan di berbagai negara setara dengan gelar doktor di Indonesia. Kriteria dan persyaratan untuk meraih gelar ini dapat beragam di setiap negara, universitas dan fakultas yang menguji calon akademisi. (in)
 • Il dottorato di ricerca è il più alto titolo accademico in molti Paesi del mondo. Ha come principale finalità quella di formare alla ricerca e all'insegnamento universitari. Nei paesi anglofoni è denominato Doctor of Philosophy, dal latino Philosophiæ Doctor. Il titolo viene comunemente abbreviato come Ph.D. o PhD; questa abbreviazione è riconosciuta anche dal vigente ordinamento italiano. (it)
 • Doctor of Philosophy(ドクター・オブ・フィロソフィー)はおもに英語圏で授与されている博士水準の学位である。直訳では「哲学博士」となることから分かるように、基本的にはあくまで、伝統4学部のうち職業教育系の神学・法学・医学を除いた「哲学部(ないし教養部)」のリベラル・アーツ系の学位である。人類が保有する教育機関・体系の中で与えられる学位のうち最高位のものである(博士の学位参照)。 ラテン語の Philosophiae Doctor を略して Ph.D.(ピー・エイチ・ディー)ともいう。イギリス式ではピリオドを打たず PhD とも表記するが、同じイギリスでもオックスフォード大学、サセックス大学、ヨーク大学などでは英語表記の略を用いた D.Phil. と表記する。いずれの場合も Ph. D. のようにスペースを空けたり Ph.D のように最後のピリオドを省略したりはしない。 (ja)
 • A Doctor of Philosophy (PhD, Ph.D., or DPhil; Latin philosophiae doctor or doctor philosophiae) is the highest university degree that is conferred after a course of study by universities in most countries. PhDs are awarded for programs across the whole breadth of academic fields. As an earned research degree, those studying for a PhD are usually required to produce original research that expands the boundaries of knowledge, normally in the form of a thesis or dissertation, and defend their work against experts in the field. The completion of a PhD is often a requirement for employment as a university professor, researcher, or scientist in many fields. Individuals who have earned a Doctor of Philosophy degree may, in many jurisdictions, use the title Doctor (often abbreviated "Dr" or "Dr.") with their name, although the proper etiquette associated with this usage may also be subject to the professional ethics of their own scholarly field, culture, or society. Those who teach at universities or work in academic, educational, or research fields are usually addressed by this title "professionally and socially in a salutation or conversation." Alternatively, holders may use post-nominal letters such as "Ph.D.", "PhD", or "DPhil" (depending on the awarding institution). It is, however, considered incorrect to use both the title and post-nominals at the same time. The specific requirements to earn a PhD degree vary considerably according to the country, institution, and time period, from entry-level research degrees to higher doctorates. During the studies that lead to the degree, the student is called a doctoral student or PhD student; a student who has completed all their coursework and comprehensive examinations and is working on their thesis/dissertation is sometimes known as a doctoral candidate or PhD candidate (see: all but dissertation). A student attaining this level may be granted a Candidate of Philosophy degree at some institutions or may be granted a master's degree en route to the doctoral degree. Sometimes this status is also colloquially known as "PhD ABD," meaning "All But Dissertation." A PhD candidate must submit a project, thesis, or dissertation often consisting of a body of original academic research, which is in principle worthy of publication in a peer-reviewed journal. In many countries, a candidate must defend this work before a panel of expert examiners appointed by the university. Universities sometimes award other types of doctorate besides the PhD, such as the Doctor of Musical Arts (D.M.A.) for music performers and the Doctor of Education (Ed.D.) for professional educators. In 2005 the European Universities Association defined the "Salzburg Principles," 10 basic principles for third-cycle degrees (doctorates) within the Bologna Process. These were followed in 2016 by the "Florence Principles," seven basic principles for doctorates in the arts laid out by the European League of Institutes of the Arts, which have been endorsed by the European Association of Conservatoires, the International Association of Film and Television Schools, the International Association of Universities and Colleges of Art, Design and Media, and the Society for Artistic Research. In some countries like China and Japan, a recipient of doctorate in disciplines such as engineering and pharmacy where professional degrees (for example, EngD and PharmD) are usually awarded in the western countries, is called a PhD regardless. It is not uncommon that the person's title or diploma be translated into English as PhD in (that discipline). In these countries, the distinction between professional doctorates and PhDs is less significant. In the context of the Doctor of Philosophy and other similarly titled degrees, the term "philosophy" does not refer to the field or academic discipline of philosophy, but is used in a broader sense in accordance with its original Greek meaning, which is "love of wisdom." In most of Europe, all fields (history, philosophy, social sciences, mathematics, and natural philosophy/sciences) other than theology, law, and medicine (the so-called professional, vocational, or technical curriculum) were traditionally known as philosophy, and in Germany and elsewhere in Europe the basic faculty of liberal arts was known as the "faculty of philosophy." (en)
 • Doctor of Philosophy (afkorting: PhD (Engels) of Ph.D. (Amerikaans), Latijn: Philosophiæ Doctor) is een Anglo-Amerikaanse variant op de academische titel doctor. Het betreft een research-doctoraat en is in veel landen de hoogste academische graad die iemand kan behalen. In het Verenigd Koninkrijk, Ierland en sommige Gemenebestlanden bestaan er ook doctorstitels voor wetenschappers met meer ervaring, het zogenoemde "higher doctorate". (nl)
 • Doktor (łac. doctor = nauczyciel, mistrz; w skrócie: dr) – stopień naukowy nadawany przez jednostki naukowe (uniwersytety lub ich wydziały, instytuty itp.) osobom, które obroniły swoje rozprawy doktorskie. W Polsce stopień doktora może być stopniem naukowym lub stopniem w zakresie sztuki. W różnych krajach stosowane jest różne nazewnictwo tego stopnia, a także może mieć on różne znaczenia, co może prowadzić do nieporozumień. Różnice występują zwłaszcza pomiędzy Europą kontynentalną a Wielką Brytanią i USA. (pl)
 • До́ктор филосо́фии (лат. Philosophiæ Doctor, Ph.D., PhD, обычно произносится [пи-эйч-ди]) — учёная степень, присуждаемая в некоторых странах Запада, а также в Казахстане и на Украине. В США существующая в некоторых университетах степень доктора наук (Sc.D. = лат. Scientiae Doctor англ. Doctor of Science) также считается равной Ph.D. Квалификационной работой соискателя степени является докторская диссертация (англ. Ph.D. thesis). (ru)
 • Filosofie doktor (latin doctor philosophiae) är den som efter grundutbildning vid filosofisk fakultet (humanistisk fakultet, matematisk-naturvetenskaplig fakultet eller samhällsvetenskaplig fakultet) avlagt grundexamen och därefter bedrivit forskarstudier (doktorerat) och avlagt föreskrivna kunskapsprov därför och som författat och sedan vid offentlig disputation försvarat en doktorsavhandling. För svenska filosofie doktorer används förkortningen fil.dr (fil. dr) eller FD. Graden motsvarar doctor philosophiae (förkortad dr.philos.) i Norge och Ph.d.-graden i Danmark (inte att förväxlas med den danska doctor philosophiae (förkortad dr.phil.). I Sverige används titeln teknologie doktor för personer som har avlagt doktorsexamen vid teknisk fakultet, men den engelska översättningen av deras titel är ändå vanligen Doctor of Philosophy (PhD). (sv)
 • 哲學博士(拉丁語:Philosophiæ Doctor,英語:Doctor of Philosophy,簡稱:PhD/Ph.D./D.Phil.,又譯研究博士),在绝大多数国家是大学可以授予的最高学位,已完成博士阶段课程但尚未完成论文的博士生又称为“博士候选人”(Ph.D. candidate)。各专业完成博士课程与研究者都有可能获得哲学博士学位。作为一种研究型学位,希望获得学位的博士生需要作出有独创性的研究,并将研究结果写成论文、通过论文答辩方可获得哲学博士学位。在英语中,取得哲学博士学位者有权将“Dr.”(博士)放在自己的名字之前或在名字后接“Ph.D.”。对许多学科领域来说,取得哲学博士学位是获得大学教职或成为研究者的基本条件。 (zh)
 • Доктор філософії (з лат. Philosophiæ Doctor, Ph.D., іноді PhD чи DPhil, МФА: [piː eɪtʃ diː]) — науковий ступінь у більшості країн світу. В Україні тимчасово (на перехідний період) запровадили з липня 2016 року замість наукового ступеня кандидат наук, присудження якого триватиме до 31 грудня 2020 року . (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 21031297 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 121570 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 986371702 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:date
 • January 2017 (en)
 • September 2020 (en)
 • November 2017 (en)
dbp:reason
 • Appears to be conflating time to move through degrees in the U.S. and issues of training within PhDs in Germany and the U.K. (en)
 • Data is for Canada, not the UK (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • دكتور في الفلسفة (باليونانية: Philosophiae Doctor) وتعرف اختصارا ب PhD أما المعنى الحرفي لها فهو "دكتور في الفلسفة". تُعرف هذه الشهادة في نظام الجامعات الأنجلوسكسونية أو الفرنسية-الكندية تحت مسمى الدكتوراه. أما مصطلح فلسفة فقد انتشر في القرن العاشر؛ فيما زاد توسعه وكثرة استعماله داخل الجامعات الألمانية، وهو يشير هنا إلى الدراسة العامة للمعرفة. (ar)
 • Philosophiæ doctor (o doctor philosophiæ, abreviado PhD o Ph. D., literalmente «doctor en filosofía») es, en el sistema universitario anglosajón, el título más empleado para un diploma de doctorado especializado en investigación. El término philosophĭa se utiliza con la misma frecuencia con la que se empleaba y difundía antes del siglo XX en las universidades alemanas, y designa el estudio general de conocimientos y el amor por los mismos, según reza la etimología de la palabra.​​ (es)
 • Philosophiæ doctor (ou doctor philosophiæ ; abrégé PhD ou Ph. D. ; littéralement « docteur en philosophie ») est, dans le système universitaire anglophone ou canadien francophone, l'intitulé le plus courant d'un diplôme de doctorat de recherche. Le terme philosophie est utilisé dans son sens antérieur au XXe siècle, tel qu'il a été répandu par les universités allemandes, et désigne ici l'étude générale des connaissances. (fr)
 • Is ionann céim dochtúra (nó céim dochtúireachta), a scríobhtar de ghnáth mar Ph.D., nó PhD, D.Phil nó mar DPhil i dtíortha an Bhéarla, agus céim iarchéime a bhronnann ollscoileanna. (ga)
 • Il dottorato di ricerca è il più alto titolo accademico in molti Paesi del mondo. Ha come principale finalità quella di formare alla ricerca e all'insegnamento universitari. Nei paesi anglofoni è denominato Doctor of Philosophy, dal latino Philosophiæ Doctor. Il titolo viene comunemente abbreviato come Ph.D. o PhD; questa abbreviazione è riconosciuta anche dal vigente ordinamento italiano. (it)
 • Doctor of Philosophy(ドクター・オブ・フィロソフィー)はおもに英語圏で授与されている博士水準の学位である。直訳では「哲学博士」となることから分かるように、基本的にはあくまで、伝統4学部のうち職業教育系の神学・法学・医学を除いた「哲学部(ないし教養部)」のリベラル・アーツ系の学位である。人類が保有する教育機関・体系の中で与えられる学位のうち最高位のものである(博士の学位参照)。 ラテン語の Philosophiae Doctor を略して Ph.D.(ピー・エイチ・ディー)ともいう。イギリス式ではピリオドを打たず PhD とも表記するが、同じイギリスでもオックスフォード大学、サセックス大学、ヨーク大学などでは英語表記の略を用いた D.Phil. と表記する。いずれの場合も Ph. D. のようにスペースを空けたり Ph.D のように最後のピリオドを省略したりはしない。 (ja)
 • Doctor of Philosophy (afkorting: PhD (Engels) of Ph.D. (Amerikaans), Latijn: Philosophiæ Doctor) is een Anglo-Amerikaanse variant op de academische titel doctor. Het betreft een research-doctoraat en is in veel landen de hoogste academische graad die iemand kan behalen. In het Verenigd Koninkrijk, Ierland en sommige Gemenebestlanden bestaan er ook doctorstitels voor wetenschappers met meer ervaring, het zogenoemde "higher doctorate". (nl)
 • Doktor (łac. doctor = nauczyciel, mistrz; w skrócie: dr) – stopień naukowy nadawany przez jednostki naukowe (uniwersytety lub ich wydziały, instytuty itp.) osobom, które obroniły swoje rozprawy doktorskie. W Polsce stopień doktora może być stopniem naukowym lub stopniem w zakresie sztuki. W różnych krajach stosowane jest różne nazewnictwo tego stopnia, a także może mieć on różne znaczenia, co może prowadzić do nieporozumień. Różnice występują zwłaszcza pomiędzy Europą kontynentalną a Wielką Brytanią i USA. (pl)
 • До́ктор филосо́фии (лат. Philosophiæ Doctor, Ph.D., PhD, обычно произносится [пи-эйч-ди]) — учёная степень, присуждаемая в некоторых странах Запада, а также в Казахстане и на Украине. В США существующая в некоторых университетах степень доктора наук (Sc.D. = лат. Scientiae Doctor англ. Doctor of Science) также считается равной Ph.D. Квалификационной работой соискателя степени является докторская диссертация (англ. Ph.D. thesis). (ru)
 • 哲學博士(拉丁語:Philosophiæ Doctor,英語:Doctor of Philosophy,簡稱:PhD/Ph.D./D.Phil.,又譯研究博士),在绝大多数国家是大学可以授予的最高学位,已完成博士阶段课程但尚未完成论文的博士生又称为“博士候选人”(Ph.D. candidate)。各专业完成博士课程与研究者都有可能获得哲学博士学位。作为一种研究型学位,希望获得学位的博士生需要作出有独创性的研究,并将研究结果写成论文、通过论文答辩方可获得哲学博士学位。在英语中,取得哲学博士学位者有权将“Dr.”(博士)放在自己的名字之前或在名字后接“Ph.D.”。对许多学科领域来说,取得哲学博士学位是获得大学教职或成为研究者的基本条件。 (zh)
 • Доктор філософії (з лат. Philosophiæ Doctor, Ph.D., іноді PhD чи DPhil, МФА: [piː eɪtʃ diː]) — науковий ступінь у більшості країн світу. В Україні тимчасово (на перехідний період) запровадили з липня 2016 року замість наукового ступеня кандидат наук, присудження якого триватиме до 31 грудня 2020 року . (uk)
 • Ph.D. je zkratka (původně z lat. philosophiæ doctor) akademického titulu doktor, který lze získat vysokoškolským studiem v doktorském studijním programu v mnoha zemích po celém světě. Je to nejvyšší titul, kterého je možné dosáhnout studiem. (cs)
 • Der Ph.D. [piː‿eɪtʃ diː] (auch PhD, englisch Doctor of Philosophy, neulateinisch philosophiae doctor) ist in englischsprachigen Ländern der wissenschaftliche Doktorgrad in fast allen Fächern und der höchste Abschluss des Postgraduiertenstudiums. In diesen Ländern ist der Ph.D.-Abschluss in aller Regel mit der Berechtigung verbunden, an einer Universität selbstständig und alleinverantwortlich zu lehren. (de)
 • A Doctor of Philosophy (PhD, Ph.D., or DPhil; Latin philosophiae doctor or doctor philosophiae) is the highest university degree that is conferred after a course of study by universities in most countries. PhDs are awarded for programs across the whole breadth of academic fields. As an earned research degree, those studying for a PhD are usually required to produce original research that expands the boundaries of knowledge, normally in the form of a thesis or dissertation, and defend their work against experts in the field. The completion of a PhD is often a requirement for employment as a university professor, researcher, or scientist in many fields. Individuals who have earned a Doctor of Philosophy degree may, in many jurisdictions, use the title Doctor (often abbreviated "Dr" or "Dr.") (en)
 • Doktor filsafat (bahasa Inggris:Doctor of Philosophy) yang populer disingkat PhD atau Ph.D. merupakan gelar akademik tertinggi pada banyak bidang keilmuan. Istilah filsafat pada gelar akademik ini tidak bermakna doktor di bidang keilmuan filsafat, melainkan sebagai gelar penghormatan dalam tingkat kebijaksanaan (philosophia:love of wisdom) pada suatu bidang keilmuan selain bidang teologi, hukum dan medis. Istilah PhD sering merujuk pada sebutan profesor universitas. (in)
 • Filosofie doktor (latin doctor philosophiae) är den som efter grundutbildning vid filosofisk fakultet (humanistisk fakultet, matematisk-naturvetenskaplig fakultet eller samhällsvetenskaplig fakultet) avlagt grundexamen och därefter bedrivit forskarstudier (doktorerat) och avlagt föreskrivna kunskapsprov därför och som författat och sedan vid offentlig disputation försvarat en doktorsavhandling. I Sverige används titeln teknologie doktor för personer som har avlagt doktorsexamen vid teknisk fakultet, men den engelska översättningen av deras titel är ändå vanligen Doctor of Philosophy (PhD). (sv)
rdfs:label
 • دكتور في الفلسفة (ar)
 • Ph.D. (cs)
 • Ph.D. (de)
 • Doctor of Philosophy (en)
 • Philosophiæ doctor (es)
 • Philosophiæ doctor (fr)
 • Céim dochtúra (ga)
 • Doktor Filsafat (in)
 • Dottorato di ricerca (it)
 • Doctor of Philosophy (ja)
 • Doktor (stopień naukowy) (pl)
 • Doctor of Philosophy (nl)
 • Доктор философии (ru)
 • Filosofie doktor (sv)
 • Доктор філософії (uk)
 • 哲學博士 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:almaMater of
is dbo:award of
is dbo:dean of
is dbo:education of
is dbo:head of
is dbo:keyPerson of
is dbo:knownFor of
is dbo:occupation of
is dbo:person of
is dbo:predecessor of
is dbo:president of
is dbo:profession of
is dbo:provost of
is dbo:rector of
is dbo:spouse of
is dbo:successor of
is dbo:training of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:after of
is dbp:almaMater of
is dbp:awards of
is dbp:bishop of
is dbp:caption of
is dbp:dean of
is dbp:doctoral of
is dbp:education of
is dbp:field of
is dbp:founder of
is dbp:honorificPrefix of
is dbp:honorificSuffix of
is dbp:label of
is dbp:leaderName of
is dbp:list of
is dbp:method of
is dbp:name of
is dbp:occupation of
is dbp:predecessor of
is dbp:president of
is dbp:profession of
is dbp:title of
is dbp:training of
is foaf:primaryTopic of