In sociology, deviance describes an action or behavior that violates social norms, including a formally enacted rule (e.g., crime), as well as informal violations of social norms (e.g., rejecting folkways and mores). Deviance is a behavioural disposition that is not in conformity with an institutionalized set-up or code of conduct. Although deviance may have a negative connotation, the violation of social norms is not always a negative action; positive deviation exists in some situations. Although a norm is violated, a behavior can still be classified as positive or acceptable.

Property Value
dbo:abstract
 • الانحراف في علم الاجتماع هو وصف للأفعال أو السلوكيات التي تخرق أو تنتهك المعايير الاجتماعية، بما في ذلك القوانين المسنونة، مثل القيام بعمل إجرامي، أو الخروقات غير الرسمية، مثل رفض عادات وأعراف مجتمع ما. الانحراف سلوكٌ لا يتوافق مع القواعد المؤسساتية أو قواعد السلوك. قد تكون للانحراف دلالة سلبية، إلا أن انتهاك المعايير الاجتماعية ليس دائمًا سلبيًا. يكون الانحراف إيجابيًا في بعض الحالات؛ فبالرغم من انتهاك القواعد، يمكن أن يُصنَف السلوك على أنه إيجابيٌ أو مقبول. تختلف الأعراف الاجتماعية عبر المجتمع وبين الثقافات. فيُنظَر إلى فعل أو سلوك معين على أنه منحرف ويلاقي العقوبة أو الجزاء في مجتمع ما، ويُنظر إليه نفسُه في مجتمع آخر على أنه سلوك طبيعي. بالإضافة إلى ذلك، يتغير التصور الجَمْعي للانحراف بتغير فهم المجتمع للمعايير الاجتماعية مع مرور الوقت. الانحراف نسبي يتعلق بالمكان الذي ارتُكب فيه وبوقت حدوثه. فمثلًا، قتل إنسان آخر تصرّف خاطئ بشكل عام، إلا حين تسمح الحكومات بذلك في أثناء الحرب أو في حالات الدفاع عن النفس. يوجد نوعان من الأفعال المنحرفة الرئيسة، الأفعال «السيئة بذاتها» والأفعال «السيئة لأنها مُنعت». إن دراسة الانحراف الاجتماعي أمر يهتم به علماء الاجتماع وعلماء النفس والأطباء النفسيون وعلماء الجريمة، وذلك من أجل إيجاد حلول للمشاكل المتعلقة، ولكيفية إيجاد أساليب رادعة، ولضرورة إيجاد صيغة لملائمة الضوابط مع مرور الزمن. (ar)
 • El terme desviació en sociologia s'aplica a tota conducta d'una persona o grup que viola les normes socials d'una comunitat donada, i és de suficient gravetat com per merèixer la desaprovació i condemna de la majoria. La desviació pot ser criminal o no-criminal, i inclou per tant la contracultura, la protesta social o qualsevol acte que sigui desaprovat per part d'un grup determinat. Cal notar, en tot cas, que la relativitat del terme, ja que allò que en una societat és considerat transgressor en una altra pot ser considerat normal, i viceversa: tal consideració depèn del moment històric, del corpus de normes acceptades en un context particular, i del grup que emèt el judici. És més, tot i que la paraula té generalment connotacions negatives, és un simple descriptor quantitatiu -és possible, per exemple, una desviació originada pel compliment en excés d'una determinada norma. D'acord amb les teories actuals, el comportament desviat és més comú en circumstàncies marcades per l'ambigüitat normativa, en les que les sancions que governen la conducta semblen ser contradictòries. Escenaris similars són estudiats per la (anomie) de Robert King Merton, i altres, a l'analitzar la confusió generada quan les normes socials entren en conflicte (o ni tan sols existeixen), i la desviació resultant. La teoria de l' d', per altra banda, estudià el rol de l'entorn immediat de les persones en l'aprenentatge i execució de comportaments desviats. Són els grups de referència més pròxims als individus -familia, amics, escola, treball, mitjans de comunicació,...- els que determinen les normes de conformitat i desviació acceptades per aquests. Les , per exemple, solen ensenyar i/o imposar als seus membres normes diferents a les acceptades per la societat a la que pertànyen, generant per tant comportament desviat, sovint criminal. Tals grups solen ser considerar les normes i comportaments desviats com a part integral de la seva identitat, usant-los per a diferenciar-se i com a mitjà per aconseguir cert status social. En aquest sentit la teoria de l'etiquetatge, de , Émile Durkheim i altres, estudia com i perquè els individus i els grups són identificats com a desviats, i les conseqüències d'aquesta identificació com a tals. Un resultat habitual de l'etiquetatge és l'estigma social, amb connotacions negatives i un efecte profund en la identitat social i el concepte de jo de la persona etiquetada. La societat utilitza els rols estigmatitzats per a controlar i limitar el comportament desviat: "...els grups socials creen la desviació al crear normes la infracció de les quals crea desviació, i a l'aplicar aquestes normes a determinada gent, i etiquetar-los com 'outsiders'. Des d'aquest punt de vista, la desviació no és una qualitat de l'acte que la persona comet, sino una conseqüència de l'aplicació per part d'altra gent de normes i sancions al que comet l''ofensa'. El desviat és aquell a qui l'etiqueta ha estat aplicada amb èxit; el comportament desviat és aquell que la gent etiqueta com a tal". Un altre sociòleg partidari de la teoria de l'etiquetatge, Edwin Lemert, introduï els conceptes de desviació primària i secundària, la primera essent aquella connectada directament amb el comportament condemnat, i la segona amb el rol adoptat per adaptar-se a la condemna de tal comportament. L'individu passa a actuar de determinada manera perquè s'identifica amb l'etiqueta rebuda: "quan una persona comença a usar el comportament desviat o un rol basat en aquest com un mitjà de defensa, d'atac, o d'ajustament als problemes creats per la reacció social contra ell, la seva desviació és secundària". En paraules de David Matza: "esser identificat com un lladre, una prostituta, o més genèricament, un desviat, és agreujar encara més i accelerar el procés d'esdevenir això mateix". Tal procés posa en marxa la creació d'una nova identitat per l'individu etiquetat, reforçant el sentiment de pertinença a bandes criminals i/o grups marginals de la societat, eliminant en bona part les barreres internes al control desviat, tal com assenyala la teoria del control, de . Per a Émile Durkheim, tal acte de creació d'individus desviats és vital per tota societat com a camp d'experimentació d'estils de vida, pensament i actuació diferents, i en última instància com a motor del canvi social: "l'autoritat de la consciència moral no ha de ser excessiva, en tal cas ningú s'atreviria a criticar-la, i es tornaria massa fàcilment en una forma immutable". Quan la desviació assoleix l'acceptació de gran part de la població, l'antiga norma queda substituïda per aquesta. (ca)
 • Deviace (z lat. deviare, odchýlit se z cesty) znamená odchylku, v češtině obvykle jednání člověka nebo skupiny, které se odchyluje od sociální, kulturní nebo morální normy. Takové jednání se označuje jako deviantní a jednající člověk jako deviant.Tato odchylka od normy může být negativní (častější užití), ale i pozitivní. Opakem deviantního chování je chování konformní. Vnímání deviací se mění v závislosti na kulturním prostředí, na sociálním prostoru a času. Hodnocení určitého chování jako deviace závisí na hodnotícím subjektu a na jeho pojetí společenských norem; například i náboženská, ideová nebo mocenská menšina může považovat za deviantní jednání většiny, a současně být sama většinou považována za deviantní. (cs)
 • La sociología de la desviación es la rama de la sociología que se encarga del estudio del consenso sobre las normas sociales, los actos y comportamientos que se desvían de estas y el sistema de control social construido para evitar tales desviaciones.​ La desviación es un tema fundamental en sociología y desde el nacimiento de esta disciplina ha sido una de sus principales preocupaciones.​ En este sentido las principales corrientes sociológicas han dado su interpretación sobre el cómo y el porqué del incumplimiento de las normas sociales. La desviación ha sido analizada desde distintas disciplinas como la antropología, la filosofía, el derecho, la biología o la medicina: además, en los últimos años se han desarrollado estudios en criminología, disciplina con la que la sociología de la desviación está íntimamente ligada. Si bien la primera se centra más en la relación entre la víctima, el victimario y las leyes, la sociología de la desviación analiza también las conductas que, sin estar prescritas como delitos, son catalogadas como anormales y reciben algún tipo de sanción social.​ (es)
 • Als Devianz (von französisch dévier, deutsch abweichen) oder abweichendes Verhalten werden in Soziologie und Psychologie Verhaltensweisen bezeichnet, die mit geltenden Normen und Werten nicht übereinstimmen. Delinquenz ist eine Teilmenge von Devianz. Aus der Perspektive des Etikettierungsansatzes ist abweichendes Verhalten stets Ergebnis einer Zuschreibung. In einem überkommenen Sinne wurden auch Eigenschaften und Merkmale wie etwa Behinderung und Hautfarbe als deviant bezeichnet. (de)
 • Is éard atá i gceist leis an gclaonaíocht ná coincheap socheolaíochta a thagraíonn do scinneadh an duine ó noirm na . Cuid den chlaonaíocht é an , arb ionann é agus scinneadh ón dlí, ach thairis sin, claonaíocht de chineál eile atá i gceist nuair a bhristear nós nó béas. (ga)
 • Perilaku menyimpang yang juga biasa dikenal dengan nama penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau , baik dalam sudut pandang kemanusiaan (agama) secara individu maupun pembenarannya sebagai bagian daripada makhluk sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perilaku menyimpang diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan, atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada di dalam masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, semua manusia dibatasi oleh aturan (norma) untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat. Namun di tengah kehidupan masyarakat kadang-kadang masih kita jumpai tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan (norma) yang berlaku pada masyarakat, misalnya seorang siswa menyontek pada saat ulangan, berbohong, mencuri, dan mengganggu siswa lain. Penyimpangan terhadap norma-norma atau nilai-nilai masyarakat disebut deviasi (deviation), sedangkan pelaku atau individu yang melakukan penyimpangan disebut devian (deviant). Kebalikan dari perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak menyimpang yang sering disebut dengan konformitas. Konformitas adalah bentuk interaksi sosial yang di dalamnya seseorang berperilaku sesuai dengan harapan kelompok. (in)
 • Per devianza si intende comunemente ogni atto o comportamento (anche solo verbale) di una persona o di un gruppo che viola le norme di una collettività e che di conseguenza va incontro a una qualche forma di sanzione, disapprovazione, condanna o discriminazione. Un atto viene definito deviante non per la natura stessa del comportamento, ma per la risposta che suscita nell'ambiente socioculturale in cui ha luogo. Il tema è studiato nell'ambito della sociologia della devianza e del mutamento sociale. (it)
 • La déviance est une notion de sociologie désignant des comportements non conformes aux normes sociales. Dans les sphères normatives de la société, la déviance peut être punie par la loi, par des , ou vu comme un trouble psychologique ou comportemental. Les normes sociales étant sujettes à des modifications, certaines conduites déviantes peuvent donc devenir acceptable socialement, ou voire conformistes, de même que des conduites conformistes peuvent à leur tour devenir déviantes. Le cas de l'acceptation ou non de l'homosexualité et de son déclassement en tant que trouble mental illustre cette évolution des normes. Selon Émile Durkheim, les conduites déviantes permettent le changement social, car sinon on assisterait à une reproduction sociale à l'identique, de générations en générations. (fr)
 • In sociology, deviance describes an action or behavior that violates social norms, including a formally enacted rule (e.g., crime), as well as informal violations of social norms (e.g., rejecting folkways and mores). Deviance is a behavioural disposition that is not in conformity with an institutionalized set-up or code of conduct. Although deviance may have a negative connotation, the violation of social norms is not always a negative action; positive deviation exists in some situations. Although a norm is violated, a behavior can still be classified as positive or acceptable. Social norms differ throughout society and between cultures. A certain act or behaviour may be viewed as deviant and receive sanctions or punishments within one society and be seen as a normal behaviour in another society. Additionally, as a society's understanding of social norms changes over time, so too does the collective perception of deviance. Deviance is relative to the place where it was committed or to the time the act took place. Killing another human is generally considered wrong for example, except when governments permit it during warfare or for self defense. There are two types of major deviant actions: mala in se and mala prohibita. (en)
 • 사회학에서 일탈(deviance, 逸脫)은 사회적 규범을 위반하는 행동이나 행위를 의미한다. 이러한 일탈은 공식적으로 제정된 규칙에 대한 위반(예: 범죄)뿐만 아니라, 강제되지 않는 사회규범에 대한 위반(예: 관습, 풍속에 대한 거부)을 모두 포괄한다. 일탈은 제도화된 행동강령이나 규칙에서 정하는 것과 맞지 않는 행동 성향으로 묘사할 수 있다. 일탈이라는 용어 자체에 부정적인 의미가 내포되어 있지만, 사회적 규범에 대한 위반이 항상 부정적이게 비춰지는 것은 아니며, 이 특정한 상황에서 존재할 수 있다. 특정한 상황에서는 규범을 어기는 행동도 허용되거나, 긍정적으로 비춰질 수 있다. 사회적 규범은 사회에 따라서, 문화에 따라서 다른 형태로 나타난다. 한 사회 속에서 일탈로 간주되고, 나 처벌을 받을 수 있는 특정 행동이 다른 사회 속에서는 정상적인 행동으로 이해될 수 있다. 또한, 같은 사회 속에서도 시간이 지남에 따라 규범적 가치의 변화가 생기기 때문에 일탈로 여겨지던 행동이 더 이상 일탈로 받아들여지지 않을 수 있다. 특정 행동이 일어난 상황, 시간 및 장소가 그 행위가 일탈인지 아닌지 평가되는데 영향을 미친다. 이러한 영향은 상대주의로 설명된다. 살인은 일반적으로 엄중하게 다뤄지는 범죄 행위이지만, 전쟁 중이거나 을 방어하기 위한 한정적인 상황에서는 정부가 살인을 허락할 수 있다. 일탈 행동을 크게 본래적 범죄와 금지적 범죄의 두 가지로 분류할 수 있다. (ko)
 • 逸脱(いつだつ、英: deviance)は、平均的な基準からの偏向の総称のこと。一般には、単に統計的な意味で出現頻度のごく少ないという意味にとどまらず、その上に「ルールから外れた望ましくない」という道徳的裁定が込められる。 (ja)
 • Afwijkend, ongewenst, deviant of grensoverschrijdend gedrag is gedrag dat afwijkt van geldende culturele normen. Een specifieke vorm is het delict, maar niet alleen afwijkingen van de wet gelden als deviant gedrag. Ook afwijken van ongeschreven gedragsregels geldt als zodanig, zelfs als dit gebeurt door gerespecteerde personen. Een andere vorm van deviant gedrag is seksueel grensoverschrijdend gedrag. Wat afwijkend gedrag is, varieert tussen samenlevingen onderling, maar ook daarbinnen tussen bijvoorbeeld sociale klassen. Daarnaast varieert dit door de tijd heen terwijl een maatschappij zich ontwikkelt.Afwijkend gedrag kan van invloed zijn op de sociale status en en zelfs tot leiden. (nl)
 • Dewiacja społeczna – odchylenie od reguł działania społecznego, postępowanie niezgodne z normami, a także z przyjętymi w społeczeństwie lub w grupie społecznej. Zachowania dewiacyjne nie są jednoznacznie interpretowane i ich określenie jest zależne od przyjętych systemów normatywnych w danym społeczeństwie. W niektórych ujęciach teoretycznych definiowane jest relatywistycznie jako zachowanie, które zostało przez społeczność zdefiniowane jako dewiacyjne. Pojęcie to upowszechniło się najpierw w socjologii amerykańskiej, dla odróżnienia od określenia patologii. Jednym z pierwszych przedstawicieli nauk społecznych, którzy podejmowali problem odstępstw od norm, był Émile Durkheim, który w pracy „Zasady metody socjologicznej” poświęcił jeden rozdział na kwestię odróżniania faktów normalnych i patologicznych, gdzie pisał , że „o fakcie społecznym nie można tedy powiedzieć, że jest normalny dla określonego rodzaju społecznego, jeżeli się nie doda, jaką równie określoną fazę rozwojową mamy na myśli. W rezultacie, aby wiedzieć, czy faktowi przysługuje ta nazwa, nie wystarczy obserwować, w jakiej fazie występuje u większości społeczeństw danego rodzaju, lecz trzeba również brać pod uwagę odpowiednią fazę ich ewolucji”. Przy określaniu normalności nie podkreślał też aspektu moralnego: „Przede wszystkim zbrodnia jest normalna, ponieważ społeczeństwo bez zbrodni jest niemożliwe”. Odnosił się w tym przypadku do normalności, jako powszechności zjawisk w społeczeństwie. (pl)
 • Comportamento divergente ou comportamento desviante são as ações daquele que se desvia das regras de um grupo social. Distingue-se das noções de crime, loucura (doença mental) ou anormalidade apenas pela metodologia própria de abordagem do tema. É um objeto de estudo tanto da Antropologia e Sociologia como da Psicologia social, e especialmente dessa última por utilizar as noções de comportamento ou conduta. De acordo com , a pesquisa científica aceitou as premissas do senso comum segundo a qual há algo inerentemente desviante (qualitativamente distinto) em atos que infringem as regras sociais bem como o pressuposto de que o ato desviante ocorre porque alguma característica da pessoa que o comete torna necessário ou inevitável cometê-lo. Contudo observa que os grupos sociais criam o desvio ao fazer as regras cuja infração constitui o desvio e aplica essas regras a indivíduos particulares, rotulando-os como desviantes (outsiders) e tratando-os a partir de então de modo específico, sendo o desvio não uma qualidade do ato mas uma conseqüência da aplicação das regras e sanções ao transgressor. A natureza da regra ou norma infringida, se um costume (folkways, mores) ou uma lei, é o que vai definir a natureza da transgressão e suas conseqüências usualmente já previstas pela cultura. Segundo o antropólogo Gilberto Velho, um dos principais estudiosos brasileiros do tema, tradicionalmente, o indivíduo desviante tem sido encarado a partir de uma perspectiva médica preocupada em distinguir o "são" do insano, e, assim, certas pessoas apresentariam características de comportamentos anormais, desequilíbrios ou doenças incuráveis ou passíveis de recuperação - assinalando que os autores modernos evidenciam os mecanismos sócio-culturais para produção de tais desvios, destacando as noções de anomia e patologia social. (pt)
 • Avvikande beteende eller avvikelse är i ett sociologiskt sammanhang handlingar och beteenden som bryter mot sociala normer, inklusive formellt antagna regler såsom lagar (till exempel kriminalitet) och informella sådana såsom seder och bruk. Sociologer, psykologer och kriminologer studerar fenomenet avvikelser och hur normer uppstår, förändras över tid och efterlevs. (sv)
 • Девиантное поведение (также социальная девиация, отклоняющееся поведение) (лат. deviation — отклонение) — это устойчивое поведение личности, отклоняющееся от общепринятых, наиболее распространённых и устоявшихся общественных норм. Негативное девиантное поведение приводит к применению обществом определённых формальных и неформальных санкций (изоляция, лечение, исправление или наказание нарушителя). Девиантность как социальное явление и реакция общества на неё изучается социологией, индивидуальные девиации — психологией. Проблема девиантного поведения находится в центре внимания с начала возникновения социологии. Французский социолог Эмиль Дюркгейм, написавший ставшую классической работу «Самоубийство» (1897), считается одним из основоположников современной девиантологии. Он ввел понятие аномии, — это состояние запутанности и дезориентации в обществе во время кризисов или радикальных социальных перемен. Дюркгейм объяснил это на примере увеличения количества самоубийств во время неожиданных экономических спадов и подъемов. Последователь Дюркгейма, американский социолог Роберт Кинг Мертон в рамках своей теории структурного функционализма создал одну из первых социологических классификаций поведенческих реакций человека. (ru)
 • 偏差社会学(英語:Sociology of deviance)是社會學的分支之一,以人類各种违反社会规范的越軌行為作为主要研究对象,包括违反既定规则的行为(例如犯罪),或对社会规范的非正式侵犯(例如拒绝接受某地区、民族的风俗)。对社会学、心理学、精神病学、以及犯罪学来说,通过人类的越轨行为也可以研究社会规范是如何形成、如何改变和如何实行。 (zh)
 • Соціа́льна девіа́ція (лат. deviatio, від лат. devio — відхиляюсь) — поведінка особистості, яка не відповідає загальному стандарту. У соціології описує дію або поведінку, яка порушує соціальні норми, в тому числі формально прийняті правила (тобто, злочин), а також неформальні порушення соціальних норм (тобто, відкидання та звичаїв). Вивчення, як створюються ці норми, як вони змінюються з плином часу, і як вони виконуються входить до компетенції кримінологістів, психіатрів, психологів та соціологів. Девіація в соціології вивчалася безліччю вчених і простих дослідників, які внесли свій внесок у загальний розвиток. Однією з перших класичних робіт з цієї теми вважається » Еміля Дюркгейма 1897 року. Дюркгейм був відомим французьким соціологом, який заснував навіть цілий напрям соціологічної школи. (uk)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 14534297 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 42250 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 981116678 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Deviace (z lat. deviare, odchýlit se z cesty) znamená odchylku, v češtině obvykle jednání člověka nebo skupiny, které se odchyluje od sociální, kulturní nebo morální normy. Takové jednání se označuje jako deviantní a jednající člověk jako deviant.Tato odchylka od normy může být negativní (častější užití), ale i pozitivní. Opakem deviantního chování je chování konformní. Vnímání deviací se mění v závislosti na kulturním prostředí, na sociálním prostoru a času. Hodnocení určitého chování jako deviace závisí na hodnotícím subjektu a na jeho pojetí společenských norem; například i náboženská, ideová nebo mocenská menšina může považovat za deviantní jednání většiny, a současně být sama většinou považována za deviantní. (cs)
 • Als Devianz (von französisch dévier, deutsch abweichen) oder abweichendes Verhalten werden in Soziologie und Psychologie Verhaltensweisen bezeichnet, die mit geltenden Normen und Werten nicht übereinstimmen. Delinquenz ist eine Teilmenge von Devianz. Aus der Perspektive des Etikettierungsansatzes ist abweichendes Verhalten stets Ergebnis einer Zuschreibung. In einem überkommenen Sinne wurden auch Eigenschaften und Merkmale wie etwa Behinderung und Hautfarbe als deviant bezeichnet. (de)
 • Is éard atá i gceist leis an gclaonaíocht ná coincheap socheolaíochta a thagraíonn do scinneadh an duine ó noirm na . Cuid den chlaonaíocht é an , arb ionann é agus scinneadh ón dlí, ach thairis sin, claonaíocht de chineál eile atá i gceist nuair a bhristear nós nó béas. (ga)
 • Per devianza si intende comunemente ogni atto o comportamento (anche solo verbale) di una persona o di un gruppo che viola le norme di una collettività e che di conseguenza va incontro a una qualche forma di sanzione, disapprovazione, condanna o discriminazione. Un atto viene definito deviante non per la natura stessa del comportamento, ma per la risposta che suscita nell'ambiente socioculturale in cui ha luogo. Il tema è studiato nell'ambito della sociologia della devianza e del mutamento sociale. (it)
 • 逸脱(いつだつ、英: deviance)は、平均的な基準からの偏向の総称のこと。一般には、単に統計的な意味で出現頻度のごく少ないという意味にとどまらず、その上に「ルールから外れた望ましくない」という道徳的裁定が込められる。 (ja)
 • Avvikande beteende eller avvikelse är i ett sociologiskt sammanhang handlingar och beteenden som bryter mot sociala normer, inklusive formellt antagna regler såsom lagar (till exempel kriminalitet) och informella sådana såsom seder och bruk. Sociologer, psykologer och kriminologer studerar fenomenet avvikelser och hur normer uppstår, förändras över tid och efterlevs. (sv)
 • 偏差社会学(英語:Sociology of deviance)是社會學的分支之一,以人類各种违反社会规范的越軌行為作为主要研究对象,包括违反既定规则的行为(例如犯罪),或对社会规范的非正式侵犯(例如拒绝接受某地区、民族的风俗)。对社会学、心理学、精神病学、以及犯罪学来说,通过人类的越轨行为也可以研究社会规范是如何形成、如何改变和如何实行。 (zh)
 • الانحراف في علم الاجتماع هو وصف للأفعال أو السلوكيات التي تخرق أو تنتهك المعايير الاجتماعية، بما في ذلك القوانين المسنونة، مثل القيام بعمل إجرامي، أو الخروقات غير الرسمية، مثل رفض عادات وأعراف مجتمع ما. الانحراف سلوكٌ لا يتوافق مع القواعد المؤسساتية أو قواعد السلوك. قد تكون للانحراف دلالة سلبية، إلا أن انتهاك المعايير الاجتماعية ليس دائمًا سلبيًا. يكون الانحراف إيجابيًا في بعض الحالات؛ فبالرغم من انتهاك القواعد، يمكن أن يُصنَف السلوك على أنه إيجابيٌ أو مقبول. (ar)
 • El terme desviació en sociologia s'aplica a tota conducta d'una persona o grup que viola les normes socials d'una comunitat donada, i és de suficient gravetat com per merèixer la desaprovació i condemna de la majoria. La desviació pot ser criminal o no-criminal, i inclou per tant la contracultura, la protesta social o qualsevol acte que sigui desaprovat per part d'un grup determinat. Cal notar, en tot cas, que la relativitat del terme, ja que allò que en una societat és considerat transgressor en una altra pot ser considerat normal, i viceversa: tal consideració depèn del moment històric, del corpus de normes acceptades en un context particular, i del grup que emèt el judici. És més, tot i que la paraula té generalment connotacions negatives, és un simple descriptor quantitatiu -és possibl (ca)
 • In sociology, deviance describes an action or behavior that violates social norms, including a formally enacted rule (e.g., crime), as well as informal violations of social norms (e.g., rejecting folkways and mores). Deviance is a behavioural disposition that is not in conformity with an institutionalized set-up or code of conduct. Although deviance may have a negative connotation, the violation of social norms is not always a negative action; positive deviation exists in some situations. Although a norm is violated, a behavior can still be classified as positive or acceptable. (en)
 • La sociología de la desviación es la rama de la sociología que se encarga del estudio del consenso sobre las normas sociales, los actos y comportamientos que se desvían de estas y el sistema de control social construido para evitar tales desviaciones.​ La desviación es un tema fundamental en sociología y desde el nacimiento de esta disciplina ha sido una de sus principales preocupaciones.​ En este sentido las principales corrientes sociológicas han dado su interpretación sobre el cómo y el porqué del incumplimiento de las normas sociales. (es)
 • Perilaku menyimpang yang juga biasa dikenal dengan nama penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau , baik dalam sudut pandang kemanusiaan (agama) secara individu maupun pembenarannya sebagai bagian daripada makhluk sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perilaku menyimpang diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan, atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada di dalam masyarakat. (in)
 • La déviance est une notion de sociologie désignant des comportements non conformes aux normes sociales. Dans les sphères normatives de la société, la déviance peut être punie par la loi, par des , ou vu comme un trouble psychologique ou comportemental. Selon Émile Durkheim, les conduites déviantes permettent le changement social, car sinon on assisterait à une reproduction sociale à l'identique, de générations en générations. (fr)
 • 사회학에서 일탈(deviance, 逸脫)은 사회적 규범을 위반하는 행동이나 행위를 의미한다. 이러한 일탈은 공식적으로 제정된 규칙에 대한 위반(예: 범죄)뿐만 아니라, 강제되지 않는 사회규범에 대한 위반(예: 관습, 풍속에 대한 거부)을 모두 포괄한다. 일탈은 제도화된 행동강령이나 규칙에서 정하는 것과 맞지 않는 행동 성향으로 묘사할 수 있다. 일탈이라는 용어 자체에 부정적인 의미가 내포되어 있지만, 사회적 규범에 대한 위반이 항상 부정적이게 비춰지는 것은 아니며, 이 특정한 상황에서 존재할 수 있다. 특정한 상황에서는 규범을 어기는 행동도 허용되거나, 긍정적으로 비춰질 수 있다. 사회적 규범은 사회에 따라서, 문화에 따라서 다른 형태로 나타난다. 한 사회 속에서 일탈로 간주되고, 나 처벌을 받을 수 있는 특정 행동이 다른 사회 속에서는 정상적인 행동으로 이해될 수 있다. 또한, 같은 사회 속에서도 시간이 지남에 따라 규범적 가치의 변화가 생기기 때문에 일탈로 여겨지던 행동이 더 이상 일탈로 받아들여지지 않을 수 있다. (ko)
 • Afwijkend, ongewenst, deviant of grensoverschrijdend gedrag is gedrag dat afwijkt van geldende culturele normen. Een specifieke vorm is het delict, maar niet alleen afwijkingen van de wet gelden als deviant gedrag. Ook afwijken van ongeschreven gedragsregels geldt als zodanig, zelfs als dit gebeurt door gerespecteerde personen. Een andere vorm van deviant gedrag is seksueel grensoverschrijdend gedrag. (nl)
 • Dewiacja społeczna – odchylenie od reguł działania społecznego, postępowanie niezgodne z normami, a także z przyjętymi w społeczeństwie lub w grupie społecznej. Zachowania dewiacyjne nie są jednoznacznie interpretowane i ich określenie jest zależne od przyjętych systemów normatywnych w danym społeczeństwie. W niektórych ujęciach teoretycznych definiowane jest relatywistycznie jako zachowanie, które zostało przez społeczność zdefiniowane jako dewiacyjne. Pojęcie to upowszechniło się najpierw w socjologii amerykańskiej, dla odróżnienia od określenia patologii. (pl)
 • Comportamento divergente ou comportamento desviante são as ações daquele que se desvia das regras de um grupo social. Distingue-se das noções de crime, loucura (doença mental) ou anormalidade apenas pela metodologia própria de abordagem do tema. É um objeto de estudo tanto da Antropologia e Sociologia como da Psicologia social, e especialmente dessa última por utilizar as noções de comportamento ou conduta. (pt)
 • Девиантное поведение (также социальная девиация, отклоняющееся поведение) (лат. deviation — отклонение) — это устойчивое поведение личности, отклоняющееся от общепринятых, наиболее распространённых и устоявшихся общественных норм. Негативное девиантное поведение приводит к применению обществом определённых формальных и неформальных санкций (изоляция, лечение, исправление или наказание нарушителя). Девиантность как социальное явление и реакция общества на неё изучается социологией, индивидуальные девиации — психологией. (ru)
 • Соціа́льна девіа́ція (лат. deviatio, від лат. devio — відхиляюсь) — поведінка особистості, яка не відповідає загальному стандарту. У соціології описує дію або поведінку, яка порушує соціальні норми, в тому числі формально прийняті правила (тобто, злочин), а також неформальні порушення соціальних норм (тобто, відкидання та звичаїв). Вивчення, як створюються ці норми, як вони змінюються з плином часу, і як вони виконуються входить до компетенції кримінологістів, психіатрів, психологів та соціологів. (uk)
rdfs:label
 • Deviance (sociology) (en)
 • انحراف (علم الاجتماع) (ar)
 • Desviació (sociologia) (ca)
 • Deviace (sociologie) (cs)
 • Devianz (de)
 • Sociología de la desviación (es)
 • Déviance (fr)
 • Claonaíocht (ga)
 • Perilaku menyimpang (in)
 • Devianza (sociologia) (it)
 • 逸脱 (ja)
 • 일탈 (ko)
 • Deviant gedrag (nl)
 • Comportamento divergente (pt)
 • Dewiacja społeczna (pl)
 • Девиантное поведение (ru)
 • Девіація (соціологія) (uk)
 • Avvikande beteende (sv)
 • 越轨社会学 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:symptom of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:species of
is dbp:subDiscipline of
is dbp:subject of
is dc:subject of
is foaf:primaryTopic of