About: Debugger

An Entity of Type: work, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A debugger or debugging tool is a computer program used to test and debug other programs (the "target" program). The main use of a debugger is to run the target program under controlled conditions that permit the programmer to track its operations in progress and monitor changes in computer resources (most often memory areas used by the target program or the computer's operating system) that may indicate malfunctioning code. Typical debugging facilities include the ability to run or halt the target program at specific points, display the contents of memory, CPU registers or storage devices (such as disk drives), and modify memory or register contents in order to enter selected test data that might be a cause of faulty program execution.

Property Value
dbo:abstract
 • المصحح (بالإنجليزية: Debugger)‏ ويسمى أيضًا المنقح في علم البرمجة هو أداة لتشخيص، إيجاد، وإزالة الأخطاء من أنظمة الحواسيب؛ خصوصًا من البرمجيات. (ar)
 • Debugger je utilita / softwarový nástroj, který se používá pro hledání chyb při vývoji software ve fázi ladění. Většinou je možné zobrazit zdrojový kód laděného programu, takže je ihned možné vidět místo, kde se objevila programátorská chyba. Většina vývojových prostředí má debugger integrovaný nebo se připojuje na externě spuštěný nezávislý debugger, takže je možné ladit program ve stejném okně, ve kterém se vyvíjí samotný program. To vývojový cyklus software velmi urychluje. Debugger se také používá při crackingu pro pochopení jak program pracuje, pak je možné odstranit například ochranu proti kopírování nebo vytvořit mod do hry. (cs)
 • Αποσφαλματωτής (debugger) ή εργαλείο αποσφαλμάτωσης (debugging tool) ονομάζεται ένα πρόγραμμα υπολογιστή το οποίο χρησιμοποιείται για την εξέταση και αποσφαλμάτωση άλλων προγραμμάτων (του προγράμματος "στόχου"). Ο υπό εξέταση κώδικας θα μπορούσε εναλλακτικά να εκτελείται σε ένα προσομοιωτή συνόλου εντολών (instruction set simulator - ISS), μια τεχνική που καταλογίζει μεγάλη δύναμη στην ικανότητα της να σταματά όταν απαντώνται συγκεκριμένες συνθήκες αλλά τυπικά θα είναι κάπως πιο αργή από την εκτέλεση του κώδικα κατευθείαν στον κατάλληλο (ή στον ίδιο) επεξεργαστή. Μερικοί αποσφαλματωτές προσφέρουν δύο τρόπους λειτουργίας, πλήρης ή μερική προσομοίωση, για να περιορίσουν αυτόν τον αντίκτυπο. (el)
 • Un depurador (en anglès, debugger ), és un programa que permet depurar o netejar els errors d'un altre programa informàtic. El codi a ser examinat pot alternativament estar executant-se en un (ISS), una tècnica que permet una gran potència en la seva capacitat de detenir-se quan són oposades condicions específiques però serà típicament una mica més lent que executant el codi directament en el processador adequat. Alguns depuradors ofereixen dues maneres d'operació - la simulació parcial o completa, per limitar aquest impacte. Si és un depurador de nivell de font o depurador simbòlic, comunament ara vist en entorns de desenvolupament integrats, quan el programa "peta" o aconsegueix una condició predefinida, la depuració típicament mostra la posició en el codi original. Si és un depurador de baix nivell o un depurador de llenguatge de màquina, mostra la línia en el font desassemblat (tret que també tingui accés en línia al codi font original i pugui exhibir la secció apropiada del codi de l'assemblador o del compilador). Una "petada" succeeix quan el programa no pot continuar normalment a causa d'un error de programació. Per exemple, el programa va poder haver intentat usar una instrucció no disponible en la versió actual del CPU o haver intentat tenir accés a memòria protegida o no disponible. Típicament, els depuradors també ofereixen funcions més sofisticades com executar un programa (un pas o animació del programa), parar el programa (breacking), és a dir, pausar el programa per examinar l'estat actual en cert esdeveniment o instrucció especificada per mitjà d'un , i el seguiment de valors d'algunes variables. Alguns depuradors tenen la capacitat de modificar l'estat del programa mentre que s'està executant, en comptes de simplement observar-lo. També és possible continuar l'execució en una posició diferent al programa a través d'un bypass en una petada o error lògic. La importància d'un bon depurador no pot ser exagerada. De fet, l'existència i la qualitat de tal eina per a un llenguatge i una plataforma donades sovint pot ser el factor de decisió en el seu ús, fins i tot si un altre llenguatge/plataforma és més adequat per a la tasca. L'absència d'un depurador, una vegada estant acostumat a usar-ne, s'ha dit que "fa que vostè se senti com un home cec en una cambra fosca buscant un gat negre que no està allí". No obstant això, el programari pot (i sovint) es comporta diferent executant-se sota un depurador que normalment, a causa dels canvis inevitables que la presència d'un depurador farà a la temporització interna d'un programari. Com a resultat, fins i tot amb una bona eina de depuració, és sovint molt difícil rastrejar problemes de temps d'execució en complexos sistemes distribuïts amb múltiples fils. La mateixa funcionalitat que fa a un depurador útil per eliminar errors permet ser usat com a eina de per evadir la protecció anticòpia, la gestió digital de drets, i altres característiques de protecció de programari. Sovint també és útil com a eina general de verificació de proves, , o , especialment si són mostrades les . La majoria dels motors de depuració actuals, com el gdb i proporcionen interfícies basades en línia d'ordres. Els frontals de depuració són extensions populars als motors de depuració, que proporcionen integració a l'IDE, , i característiques de visualització. Alguns depuradors dels primers mainframes com l' i el van proporcionar aquesta mateixa funcionalitat per l'IBM System/360 i posteriors sistemes operatius, fins als anys 1970. (ca)
 • Ein Debugger (von engl. de- (Präfix; dt. ent-, aus-) im Sinne von entfernen und engl. bug im Sinne von Programmfehler) ist ein Werkzeug zum Diagnostizieren und Auffinden von Fehlern in Computersystemen, dabei vor allem in Programmen, aber auch in der für die Ausführung benötigten Hardware. Debugging bezeichnet die Tätigkeit, solche Fehler zu diagnostizieren und aufzufinden, sei es unter Verwendung eines Debuggers oder anderer Methoden. (de)
 • Erarserĉilo aŭ sencimigilo estas komputila programo kiun oni uzas por sencimigi aliajn komputilajn programojn, do malkovri la kaŭzon de eraro kaj korekti tiujn erarojn. La , kiun oni sencimigas, povas esti plenumata en tiel nomata , kio ebligas haltigi programon preskaŭ en ĉiu loko kaj sub ajnaj antaŭdifinitaj kondiĉoj, sed la plenumo de la kodo povas estis multoble pli malrapida, ol se oni rekte plenumas la kodon ĉe procesoro. Se iu programo ĉesas funkcie neatendite kaj produktas iun aŭ iun , tiam la erarserĉilo povas indiki la pozicion en la fontkodo, kiu estis plenumita la plej lasta. Tiujn sencimigilojn oni nomas fontnivelajn sencimigiloj, aŭ simbolaj sencimigiloj ("simbola" signifas ĉi tie, ke ĝi kapablis trovi la originan "simbolon" en la fontokodo, kiu kondukas al la problemo en la kompilita kodo. Kutime fontonivelaj sencimigiloj estas parto de . Kutime tiuj sencimigiloj ofertas pliajn opciojn por efektive kaj rapide trovi kaj korekti , ekzemple oni povas plenumi programon linion post linio, oni povas difini specialajn , kie la kuro de programo devas esti haltigita. Tiu sencimigilo estas nedisŝirebla parto de (IDE), kaj pro tio donas eblecon montri sisteman informon dum kaj momentajn valorojn de programaj variabloj. Ĉe kelkaj (ĉefe komputillingvoj sencimigiloj ankaŭ ebligas tujan ŝanĝon de la kodo kaj plenumas post la halto jam korektitan fontokodon. Plia tipo de sencimigilo estas malaltnivela sencimigilo aŭ sencimigilo de , kiu ĉiun ordonon de maŝina kodo. Sencimigilo faciligas la serĉadon de eraroj en programo, pro tio la disponebleco de bona erarserĉilo por specifa programlingvo kaj platformo povas esti grava argumento por uzi tiun lingvon. La uzado de erarserĉilo ja havas konsekvencojn se temas pri kiel la sencimigata programo sin kondutas. Konkrete la temposkemo de specifaj paŝoj povasdevii de normala plenumado. Tio malfaciligas trovi problemkaŭzojn en komplikaj programoj. Sencimigiloj, kiuj estas integritaj en havas specialan (front-end), kiu ebligas uzon de sencimigaj funkcioj kaj krome aldonas funkciojn por grafike bildigi la proceson. Alternativo por uzado de erarserĉilo estas la metado de protokolaj instrukcioj en programo, por ke dum la plenumado de programo estu komprenebla kio estas la valoroj de specifaj variabloj. Tiu ĉi metodo estas malkonciza kaj havas la ĉefan malavantaĝon ke por ĉiu sekvenda variablo estas bezonata aparta protokola instrukcio. (eo)
 • A debugger or debugging tool is a computer program used to test and debug other programs (the "target" program). The main use of a debugger is to run the target program under controlled conditions that permit the programmer to track its operations in progress and monitor changes in computer resources (most often memory areas used by the target program or the computer's operating system) that may indicate malfunctioning code. Typical debugging facilities include the ability to run or halt the target program at specific points, display the contents of memory, CPU registers or storage devices (such as disk drives), and modify memory or register contents in order to enter selected test data that might be a cause of faulty program execution. The code to be examined might alternatively be running on an instruction set simulator (ISS), a technique that allows great power in its ability to halt when specific conditions are encountered, but which will typically be somewhat slower than executing the code directly on the appropriate (or the same) processor. Some debuggers offer two modes of operation, full or partial simulation, to limit this impact. A "trap" occurs when the program cannot normally continue because of a programming bug or invalid data. For example, the program might have tried to use an instruction not available on the current version of the CPU or attempted to access unavailable or protected memory. When the program "traps" or reaches a preset condition, the debugger typically shows the location in the original code if it is a source-level debugger or symbolic debugger, commonly now seen in integrated development environments. If it is a low-level debugger or a machine-language debugger it shows the line in the disassembly (unless it also has online access to the original source code and can display the appropriate section of code from the assembly or compilation). (en)
 • Araztailea, beste programa informatiko batek eginiko akatsak garbitzeko erabiltzen da. (eu)
 • Un depurador (en inglés: debugger) es un programa usado para probar y depurar (eliminar) los errores de otros programas (el programa "objetivo"). El código a ser examinado puede alternativamente estar corriendo en un (ISS), una técnica que permite gran potencia en su capacidad de detenerse cuando son encontradas condiciones específicas pero será típicamente algo más lento que ejecutando el código directamente en el apropiado (o el mismo) procesador. Algunos depuradores ofrecen dos modos de operación, la simulación parcial o completa, para limitar este impacto. Si es un depurador de nivel de fuente o depurador simbólico, comúnmente ahora visto en entornos de desarrollo integrados, cuando el programa "se estrella" o alcanza una condición predefinida, la depuración típicamente muestra la posición en el código original. Si es un depurador de bajo nivel o un depurador de lenguaje de máquina, muestra la línea en el fuente desensamblado (a menos que también tenga acceso en línea al código fuente original y pueda exhibir la sección apropiada del código del ensamblador o del compilador). Un "estrellamiento" sucede cuando el programa no puede continuar normalmente debido a un error de programación. Por ejemplo, el programa pudo haber intentado usar una instrucción no disponible en la versión actual del CPU o haber intentado tener acceso a memoria protegida o no disponible. Típicamente, los depuradores también ofrecen funciones más sofisticadas tales como correr un programa (un paso o animación del programa), parar el programa (breaking), es decir, pausar el programa para examinar el estado actual en cierto evento o instrucción especificada por medio de un , y el seguimiento de valores de algunas variables. Algunos depuradores tienen la capacidad de modificar el estado del programa mientras que está corriendo, en vez de simplemente observarlo. También es posible continuar la ejecución en una posición diferente en el programa bypaseando un estrellamiento o error lógico. La importancia de un buen depurador no puede ser exagerada. De hecho, la existencia y la calidad de tal herramienta para un lenguaje y una plataforma dadas a menudo puede ser el factor de decisión en su uso, incluso si otro lenguaje/plataforma es más adecuado para la tarea.[cita requerida] La ausencia de un depurador, una vez estando acostumbrado a usar uno, se ha dicho que "hace que usted se sienta como un hombre ciego en un cuarto oscuro buscando un gato negro que no está allí".​ Sin embargo, el software puede (y a menudo) se comporta diferentemente corriendo bajo un depurador que normalmente, debido a los cambios inevitables que la presencia de un depurador hará a la temporización interna de un programa de software. Como resultado, incluso con una buena herramienta de depuración, es a menudo muy difícil rastrear problemas de tiempo de corrida en complejos sistemas distribuidos con múltiples hilos. La misma funcionalidad que hace a un depurador útil para eliminar errores permite ser usado como herramienta de craqueo de software para evadir la protección anticopia, la gestión digital de derechos, y otras características de protección de software. A menudo también lo hace útil como herramienta general de verificación de pruebas, , o , especialmente si son mostradas las . La mayoría de los motores de depuración actuales, tales como gdb y dbx proporcionan interfaces basadas en línea de comandos. Los frontales de depuración son extensiones populares a los motores de depuración, que proporcionan integración al IDE, , y características de visualización. Algunos depuradores de los primeros mainframes tales como el y el proporcionaron esta misma funcionalidad para el IBM System/360 y posteriores sistemas operativos, hasta los años 1970. (es)
 • Un debugger in informatica è un programma/software specificatamente progettato per l'analisi e l'eliminazione dei bug (debugging), ovvero errori di programmazione interni al codice di altri programmi. Assieme al compilatore è fra i più importanti strumenti di sviluppo a disposizione di un programmatore, spesso compreso all'interno di un ambiente integrato di sviluppo (IDE), in quanto in grado di aiutare il programmatore ad individuare errori di semantica all'interno del codice sorgente del programma, altrimenti di difficile individuazione in fase di runtime. La maggior parte dei debugger include un disassembler, come il programma delle GNU Binutils. (it)
 • Pengawakutu (bahasa Inggris: debugger) adalah program komputer yang digunakan untuk menguji dan pengawakutuan program lainnya (program target). Kode yang diujikan dijalankan pada sebuah . Beberapa pengawakutu menawarkan dua mode operasi, yaitu simulasi parsial atau penuh, untuk membatasi dampak. terjadi jika program tidak bisa melanjutkan secara normal karena adanya kutu pemrograman. Misalnya: program mungkin akan mencoba menggunakan instruksi yang tidak tersedia pada CPU versi terbaru atau mencoba mengakses memori terproteksi. (in)
 • 디버거(영어: debugger) 또는 디버깅 도구(debugging tool)는 다른 대상 프로그램을 테스트하고 디버그하는 데 쓰이는 컴퓨터 프로그램이다. 검사받는 코드는 (ISS: Instruction set simulator) 위에서 돌아감으로 인해 특정한 조건에서 멈출 수 있는 강점을 갖지만, 직접 프로세서에서 실행될 때 보다는 느려진다. 몇몇 디버거들은 이 효과를 제한하기 위해 동작의 두 가지 모드를 제공하는데, 전체 또는 부분적 시뮬레이션이 그것이다. 소프트웨어 버그나 유효하지 않은 값에 의해서 프로그램이 정상적으로 진행되지 않는 것을 트랩이라고 한다. 소스 레벨 디버거 또는 심볼릭 디버거의 경우 프로그램이 트랩되거나 정해진 조건에 도달하면, 디버거는 원본 코드에서의 위치를 보여준다. 요즘에는 대부분의 통합 개발 환경에서 볼 수 있다. 만약 로우 레벨 디버거 또는 기계어 디버거라면 이것은 디스어셈블리에서의 위치를 보여준다. (ko)
 • デバッガ(英: debugger)とは、デバッグ作業を支援するコンピュータプログラムのこと。利用者がデバッグ対象プログラムを対話的に動作/一時停止させたり、プログラムが使っている変数の一覧や内容等を表示させたりする機能がある。近年では統合開発環境に含まれていることが多い。また、インサーキット・エミュレータ (ICE) などでは、ハードウェアと連携して動作する。「デバッガー」と表記することもある。また、デバッグを行なう作業者のことをデバッガあるいはデバッガーと呼ぶこともある。 インタプリタには内蔵されていることもある。たとえばPerlは起動時に -d オプションを指定することで、デバッガモードになる。 (ja)
 • Een debugger is een computerprogramma dat gebruikt wordt om andere computerprogramma's te debuggen, oftewel de oorzaak van een bug te achterhalen. Als het te verbeteren programma op een onverwachte manier wordt afgebroken vanwege een fout, laat de debugger, als het een source-level of symbolische debugger is, de positie in de broncode zien waar de fout optreedt. Over het algemeen bieden debuggers meer geavanceerde functies zoals: * stap voor stap een programma uitvoeren * een breekpunt, of breakpoint, zetten zodat de uitvoering van een programma op dat punt wordt onderbroken om daarna weer door te kunnen gaan. Hierdoor kunnen de waarden van variabelen op dat punt worden bekeken. * een trace zetten bij het zogenaamde watchen van variabelen * de call stack bekijken * het tijdens het debuggen opvragen van de waarde van een variabele * het tijdens het debuggen wijzigen van de waarde van een variabele * het tijdens het debuggen wijzigen van de code * een debugger voor een assembleertaal heeft ook vaak de mogelijkheid om de inhoud van processorregisters of geheugenplaatsen op te vragen of te wijzigen Een debugger maakt het opsporen van fouten in een programma gemakkelijker en de beschikbaarheid van een goede debugger voor een bepaalde programmeertaal en platform kan een belangrijk argument zijn om deze taal te gebruiken. Het gebruiken van een debugger heeft wel gevolgen voor de manier waarop het programma dat gedebugd wordt zich gedraagt. Met name de timing van de uitvoering van bepaalde stappen kan afwijken van de normale uitvoering. Dit maakt het met name lastig om probleemoorzaken te vinden in complexe programma's met meer threads. Een alternatief voor het gebruiken van een debugger is het plaatsen van logginginstructies in een programma, zodat tijdens de uitvoering van een programma inzichtelijk wordt wat de waarden van bepaalde variabelen zijn. Deze methode is omslachtig en heeft als belangrijk nadeel dat voor elke te volgen variabele een aparte loginstructie moet worden opgenomen, tenzij de gebruikte programmeertaal daar speciale voorzieningen voor heeft, zoals dat bijvoorbeeld voor COBOL geldt. (nl)
 • Um depurador (em inglês: debugger) é um programa de computador usado para testar outros programas e fazer sua depuração, que consiste em encontrar os defeitos do programa. O código a ser examinado pode estar sendo executado sob uma máquina virtual, uma técnica que permite total flexibilidade de acesso aos estados da máquina virtual, que também é software. Mas os processadores modernos têm muitos recursos, que também facilitam o acesso a instruções do programa. Por exemplo, desde há muito tempo é possível interromper a execução de instruções do programa depurado em qualquer ponto e examinar o conteúdo de suas variáveis. Quando o programa aborta, o depurador mostra a posição no código fonte original, se for um depurador de código fonte, ou um depurador simbólico. Caso seja um depurador de linguagem de máquina, ele mostra a linha onde ocorreu o problema através de desmontagem. Um programa é abortado quando ele usa uma instrução não disponível (inválida) na CPU, quando tenta acessar memória inexistente ou não disponível para ele, bloqueada pelo mecanismo de proteção. Ou seja: quando tenta acessar devido a defeito ou não, recursos indisponíveis para ele. Em geral, o sistema operacional é que faz com que o programa aborte. Em geral, os depuradores também oferecem funcionalidades mais sofisticadas, como: a execução passo-a-passo de um programa; a suspensão do programa para examinar seu estado atual, em pontos predefinidos, chamados pontos de parada; o acompanhamento do valor de variáveis que podem ser usadas inclusive para gerar uma suspensão, ou ativar um ponto de parada. Apesar da importância do uso de depuradores, é bom lembrar que um programa pode se comportar de forma diferente quando executando sob um depurador. O bom humor leva este problema a ser chamado de Heisenbug na literatura especializada, em alusão à incerteza de Heisenberg. Por exemplo, um depurador alterará a velocidade de processamento do programa, o que tanto fará surgir novos problemas de sincronização, quanto poderá mascarar aqueles já existentes. Por esta razão, mesmo os melhores depuradores existentes podem não ser eficazes na solução dos problemas de sincronização muitas vezes presentes em sistemas multitarefa ou distribuídos. É interessante notar que as mesmas funcionalidades que tornam um depurador útil para o desenvolvedor que precisa eliminar defeitos, podem ser usadas por quem queira quebrar proteção contra cópia, ou fazer um crack de software com alguma limitação de uso. Muitos programadores—em particular aqueles habituados ao desenvolvimento em ambientes de desenvolvimento integrado, não gostam ou têm dificuldade de trabalhar com depuradores com recursos limitados de interação, como é o caso de depuradores que oferecem apenas uma interface de linha de comando. Em vez disso, preferem usar front-ends que acrescentem funções de visualização e interação mais sofisticadas e flexíveis, principalmente através de interface gráfica com o usuário. (pt)
 • Debugger – program komputerowy służący do dynamicznej analizy innych programów, w celu odnalezienia i identyfikacji zawartych w nich błędów, zwanych z angielskiego bugami (robakami). Proces nadzorowania wykonania programu za pomocą debuggera określa się mianem debugowania. Podstawowym zadaniem debuggera jest sprawowanie kontroli nad wykonaniem kodu, co umożliwia zlokalizowanie instrukcji odpowiedzialnych za wadliwe działanie programu. Współczesne debuggery pozwalają na efektywne śledzenie wartości poszczególnych zmiennych, wykonywanie instrukcji krok po kroku czy wstrzymywanie działania programu w określonych miejscach. Debugger jest standardowym wyposażeniem większości współczesnych środowisk programistycznych. Debuggery posiadają również wady – symulacja działania kodu nie jest idealnym odtworzeniem wykonania tego kodu w warunkach normalnych. Wobec tego debuggery mogą nie wykrywać bugów niezależnych bezpośrednio od treści badanego programu. (pl)
 • En avlusare (engelska: debugger) är ett programmeringsverktyg som används för att undersöka ett datorprogram under körning. Det primära användningsområdet är som hjälpmedel vid felsökning. Med en vanlig avlusare går det vanligtvis att stoppa programmet under körning för att till exempel inspektera värdet på programvariabler och minnesinnehåll på olika minnesadresser, eller kanske för att fortsätta programmet stegvis. Mekanismer för att ändra värden innan man fortsätter körningen är också vanliga. Avlusare kan antingen vara fristående program, eller en del av större programutvecklingssystem. I sådana fall kan det också vara möjligt att kompilera om delar av koden, utan att starta om sin avlusningssession. Detta kan vara extra användbart om felet som studeras uppträder sällan eller är svårt att återskapa. Speciella lägen/verktyg kan även finnas för avlusning av kärnor och för att analysera lagrade filer med minnesinnehållet från en krasch, "post mortem"-analys. (sv)
 • Відлагоджувач (зневаджувач, також зустр. англіцизм: деба́гер, українською означає відлагоджувати (програма що допомагає виявити помилки в програмному коді, в даному випадку) англ. debugger — комп'ютерна програма, яка використовується для тестування і виправлення вад інших програм. Як варіант, код для розгляду може бути запущено на емуляторі інструкцій, що дозволяє більший контроль зупинки процесу при заданих умовах, але, як правило, тоді виконання коду відбувається набагато повільніше, ніж якщо це робиться напряму на процесорі. (uk)
 • Отла́дчик (англ. debugger от bug, баг) — компьютерная программа для автоматизации процесса отладки: поиска ошибок в других программах, ядрах операционных систем, SQL-запросах и других видах кода. В зависимости от встроенных возможностей, отладчик позволяет выполнять трассировку, отслеживать, устанавливать или изменять значения переменных в процессе выполнения кода, устанавливать и удалять точки останова или условия остановки и так далее. (ru)
 • 調試工具(英語:Debugger)亦稱除錯程式、調試器,指一種用於调试其它程式的電腦程式及工具。能夠讓程式碼在(ISS)中可以檢查運行狀況以及選擇性地運行,以便排错、除錯。當開發的進度遇到瓶頸或找不出哪裡有問題時,這技術將是非常有用的。但是將程式運行在除錯器之下,這將比直接在運作的平台以及處理器上執行還要來得慢。 當程式當機時,如果除錯器是屬於來源階段除錯器(source-level debugger)或象徵階段除錯器(symbolic debugger),除錯器即可以顯示出錯誤所在位置的原始碼,並使其於整合開發環境裡也能看見。要是屬於(low-level debugger)或機器語言除錯器(machine-language debugger)的話,它將能顯示的是一行一行的反組譯碼(這裡指的當機情況是指,當發生原因是因為程式設計師在設計上的疏失,使得程式無法繼續正常執行的情況。例如程式嘗試去調用某個對在該版本的CPU上而言是不合理的操作,或者是對保護或無法存取的記憶體位置進行寫入)。 典型的除錯器通常能夠在程式執行時擁有以下這些功能,例如(single-stepping)、利用(breakpoint)使程式遇到各種種類的事件(event)時(breaking)(一般用於使程式停止在想要檢查的狀態)、以及追蹤某些變數的變化。有些除錯器也有能力在想要除錯的程式在執行狀態時,去改變它的狀態,而不僅僅只是用來觀察而已。 一個好的除錯器存在的重要性不誇張。就算一個程式語言/平台在電腦的行程裡運作非常良好。有無除錯器以及除錯器的好壞,對於一個程式語言及平台來說,經常是能不能正常執行的重要因素。總之,軟體要能夠(或經常)執行在不同的除錯器下進行測試,是非常重要的。不過由於除錯器出現將做對軟體程式的的不可避免的變動。所以,即使是一個幾近完美的除錯器,在或分散式系統下,它也會更難去測試到執行時(runtime)的問題。 一個除錯器除了能夠用來除錯(debug),同樣的,它也經常被用來作為的工具,像是用來跳過軟體的,還有,以及其它功能。 大部份的主流除錯工程,譬如gdb和提供基於(console-based command line)。除錯器前端應用,現在普遍是提供給整合式開發工具(IDE)做為、、視覺化等特點。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 50485 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 12103 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1057682092 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • المصحح (بالإنجليزية: Debugger)‏ ويسمى أيضًا المنقح في علم البرمجة هو أداة لتشخيص، إيجاد، وإزالة الأخطاء من أنظمة الحواسيب؛ خصوصًا من البرمجيات. (ar)
 • Αποσφαλματωτής (debugger) ή εργαλείο αποσφαλμάτωσης (debugging tool) ονομάζεται ένα πρόγραμμα υπολογιστή το οποίο χρησιμοποιείται για την εξέταση και αποσφαλμάτωση άλλων προγραμμάτων (του προγράμματος "στόχου"). Ο υπό εξέταση κώδικας θα μπορούσε εναλλακτικά να εκτελείται σε ένα προσομοιωτή συνόλου εντολών (instruction set simulator - ISS), μια τεχνική που καταλογίζει μεγάλη δύναμη στην ικανότητα της να σταματά όταν απαντώνται συγκεκριμένες συνθήκες αλλά τυπικά θα είναι κάπως πιο αργή από την εκτέλεση του κώδικα κατευθείαν στον κατάλληλο (ή στον ίδιο) επεξεργαστή. Μερικοί αποσφαλματωτές προσφέρουν δύο τρόπους λειτουργίας, πλήρης ή μερική προσομοίωση, για να περιορίσουν αυτόν τον αντίκτυπο. (el)
 • Ein Debugger (von engl. de- (Präfix; dt. ent-, aus-) im Sinne von entfernen und engl. bug im Sinne von Programmfehler) ist ein Werkzeug zum Diagnostizieren und Auffinden von Fehlern in Computersystemen, dabei vor allem in Programmen, aber auch in der für die Ausführung benötigten Hardware. Debugging bezeichnet die Tätigkeit, solche Fehler zu diagnostizieren und aufzufinden, sei es unter Verwendung eines Debuggers oder anderer Methoden. (de)
 • Araztailea, beste programa informatiko batek eginiko akatsak garbitzeko erabiltzen da. (eu)
 • Pengawakutu (bahasa Inggris: debugger) adalah program komputer yang digunakan untuk menguji dan pengawakutuan program lainnya (program target). Kode yang diujikan dijalankan pada sebuah . Beberapa pengawakutu menawarkan dua mode operasi, yaitu simulasi parsial atau penuh, untuk membatasi dampak. terjadi jika program tidak bisa melanjutkan secara normal karena adanya kutu pemrograman. Misalnya: program mungkin akan mencoba menggunakan instruksi yang tidak tersedia pada CPU versi terbaru atau mencoba mengakses memori terproteksi. (in)
 • 디버거(영어: debugger) 또는 디버깅 도구(debugging tool)는 다른 대상 프로그램을 테스트하고 디버그하는 데 쓰이는 컴퓨터 프로그램이다. 검사받는 코드는 (ISS: Instruction set simulator) 위에서 돌아감으로 인해 특정한 조건에서 멈출 수 있는 강점을 갖지만, 직접 프로세서에서 실행될 때 보다는 느려진다. 몇몇 디버거들은 이 효과를 제한하기 위해 동작의 두 가지 모드를 제공하는데, 전체 또는 부분적 시뮬레이션이 그것이다. 소프트웨어 버그나 유효하지 않은 값에 의해서 프로그램이 정상적으로 진행되지 않는 것을 트랩이라고 한다. 소스 레벨 디버거 또는 심볼릭 디버거의 경우 프로그램이 트랩되거나 정해진 조건에 도달하면, 디버거는 원본 코드에서의 위치를 보여준다. 요즘에는 대부분의 통합 개발 환경에서 볼 수 있다. 만약 로우 레벨 디버거 또는 기계어 디버거라면 이것은 디스어셈블리에서의 위치를 보여준다. (ko)
 • デバッガ(英: debugger)とは、デバッグ作業を支援するコンピュータプログラムのこと。利用者がデバッグ対象プログラムを対話的に動作/一時停止させたり、プログラムが使っている変数の一覧や内容等を表示させたりする機能がある。近年では統合開発環境に含まれていることが多い。また、インサーキット・エミュレータ (ICE) などでは、ハードウェアと連携して動作する。「デバッガー」と表記することもある。また、デバッグを行なう作業者のことをデバッガあるいはデバッガーと呼ぶこともある。 インタプリタには内蔵されていることもある。たとえばPerlは起動時に -d オプションを指定することで、デバッガモードになる。 (ja)
 • Відлагоджувач (зневаджувач, також зустр. англіцизм: деба́гер, українською означає відлагоджувати (програма що допомагає виявити помилки в програмному коді, в даному випадку) англ. debugger — комп'ютерна програма, яка використовується для тестування і виправлення вад інших програм. Як варіант, код для розгляду може бути запущено на емуляторі інструкцій, що дозволяє більший контроль зупинки процесу при заданих умовах, але, як правило, тоді виконання коду відбувається набагато повільніше, ніж якщо це робиться напряму на процесорі. (uk)
 • Отла́дчик (англ. debugger от bug, баг) — компьютерная программа для автоматизации процесса отладки: поиска ошибок в других программах, ядрах операционных систем, SQL-запросах и других видах кода. В зависимости от встроенных возможностей, отладчик позволяет выполнять трассировку, отслеживать, устанавливать или изменять значения переменных в процессе выполнения кода, устанавливать и удалять точки останова или условия остановки и так далее. (ru)
 • Un depurador (en anglès, debugger ), és un programa que permet depurar o netejar els errors d'un altre programa informàtic. El codi a ser examinat pot alternativament estar executant-se en un (ISS), una tècnica que permet una gran potència en la seva capacitat de detenir-se quan són oposades condicions específiques però serà típicament una mica més lent que executant el codi directament en el processador adequat. Alguns depuradors ofereixen dues maneres d'operació - la simulació parcial o completa, per limitar aquest impacte. (ca)
 • Debugger je utilita / softwarový nástroj, který se používá pro hledání chyb při vývoji software ve fázi ladění. Většinou je možné zobrazit zdrojový kód laděného programu, takže je ihned možné vidět místo, kde se objevila programátorská chyba. Většina vývojových prostředí má debugger integrovaný nebo se připojuje na externě spuštěný nezávislý debugger, takže je možné ladit program ve stejném okně, ve kterém se vyvíjí samotný program. To vývojový cyklus software velmi urychluje. (cs)
 • A debugger or debugging tool is a computer program used to test and debug other programs (the "target" program). The main use of a debugger is to run the target program under controlled conditions that permit the programmer to track its operations in progress and monitor changes in computer resources (most often memory areas used by the target program or the computer's operating system) that may indicate malfunctioning code. Typical debugging facilities include the ability to run or halt the target program at specific points, display the contents of memory, CPU registers or storage devices (such as disk drives), and modify memory or register contents in order to enter selected test data that might be a cause of faulty program execution. (en)
 • Erarserĉilo aŭ sencimigilo estas komputila programo kiun oni uzas por sencimigi aliajn komputilajn programojn, do malkovri la kaŭzon de eraro kaj korekti tiujn erarojn. La , kiun oni sencimigas, povas esti plenumata en tiel nomata , kio ebligas haltigi programon preskaŭ en ĉiu loko kaj sub ajnaj antaŭdifinitaj kondiĉoj, sed la plenumo de la kodo povas estis multoble pli malrapida, ol se oni rekte plenumas la kodon ĉe procesoro. Plia tipo de sencimigilo estas malaltnivela sencimigilo aŭ sencimigilo de , kiu ĉiun ordonon de maŝina kodo. (eo)
 • Un depurador (en inglés: debugger) es un programa usado para probar y depurar (eliminar) los errores de otros programas (el programa "objetivo"). El código a ser examinado puede alternativamente estar corriendo en un (ISS), una técnica que permite gran potencia en su capacidad de detenerse cuando son encontradas condiciones específicas pero será típicamente algo más lento que ejecutando el código directamente en el apropiado (o el mismo) procesador. Algunos depuradores ofrecen dos modos de operación, la simulación parcial o completa, para limitar este impacto. (es)
 • Un debugger in informatica è un programma/software specificatamente progettato per l'analisi e l'eliminazione dei bug (debugging), ovvero errori di programmazione interni al codice di altri programmi. Assieme al compilatore è fra i più importanti strumenti di sviluppo a disposizione di un programmatore, spesso compreso all'interno di un ambiente integrato di sviluppo (IDE), in quanto in grado di aiutare il programmatore ad individuare errori di semantica all'interno del codice sorgente del programma, altrimenti di difficile individuazione in fase di runtime. (it)
 • Een debugger is een computerprogramma dat gebruikt wordt om andere computerprogramma's te debuggen, oftewel de oorzaak van een bug te achterhalen. Als het te verbeteren programma op een onverwachte manier wordt afgebroken vanwege een fout, laat de debugger, als het een source-level of symbolische debugger is, de positie in de broncode zien waar de fout optreedt. Over het algemeen bieden debuggers meer geavanceerde functies zoals: (nl)
 • Debugger – program komputerowy służący do dynamicznej analizy innych programów, w celu odnalezienia i identyfikacji zawartych w nich błędów, zwanych z angielskiego bugami (robakami). Proces nadzorowania wykonania programu za pomocą debuggera określa się mianem debugowania. Debuggery posiadają również wady – symulacja działania kodu nie jest idealnym odtworzeniem wykonania tego kodu w warunkach normalnych. Wobec tego debuggery mogą nie wykrywać bugów niezależnych bezpośrednio od treści badanego programu. (pl)
 • Um depurador (em inglês: debugger) é um programa de computador usado para testar outros programas e fazer sua depuração, que consiste em encontrar os defeitos do programa. O código a ser examinado pode estar sendo executado sob uma máquina virtual, uma técnica que permite total flexibilidade de acesso aos estados da máquina virtual, que também é software. Mas os processadores modernos têm muitos recursos, que também facilitam o acesso a instruções do programa. Por exemplo, desde há muito tempo é possível interromper a execução de instruções do programa depurado em qualquer ponto e examinar o conteúdo de suas variáveis. (pt)
 • En avlusare (engelska: debugger) är ett programmeringsverktyg som används för att undersöka ett datorprogram under körning. Det primära användningsområdet är som hjälpmedel vid felsökning. Med en vanlig avlusare går det vanligtvis att stoppa programmet under körning för att till exempel inspektera värdet på programvariabler och minnesinnehåll på olika minnesadresser, eller kanske för att fortsätta programmet stegvis. Mekanismer för att ändra värden innan man fortsätter körningen är också vanliga. (sv)
 • 調試工具(英語:Debugger)亦稱除錯程式、調試器,指一種用於调试其它程式的電腦程式及工具。能夠讓程式碼在(ISS)中可以檢查運行狀況以及選擇性地運行,以便排错、除錯。當開發的進度遇到瓶頸或找不出哪裡有問題時,這技術將是非常有用的。但是將程式運行在除錯器之下,這將比直接在運作的平台以及處理器上執行還要來得慢。 當程式當機時,如果除錯器是屬於來源階段除錯器(source-level debugger)或象徵階段除錯器(symbolic debugger),除錯器即可以顯示出錯誤所在位置的原始碼,並使其於整合開發環境裡也能看見。要是屬於(low-level debugger)或機器語言除錯器(machine-language debugger)的話,它將能顯示的是一行一行的反組譯碼(這裡指的當機情況是指,當發生原因是因為程式設計師在設計上的疏失,使得程式無法繼續正常執行的情況。例如程式嘗試去調用某個對在該版本的CPU上而言是不合理的操作,或者是對保護或無法存取的記憶體位置進行寫入)。 一個除錯器除了能夠用來除錯(debug),同樣的,它也經常被用來作為的工具,像是用來跳過軟體的,還有,以及其它功能。 大部份的主流除錯工程,譬如gdb和提供基於(console-based command line)。除錯器前端應用,現在普遍是提供給整合式開發工具(IDE)做為、、視覺化等特點。 (zh)
rdfs:label
 • مصحح (ar)
 • Depurador (ca)
 • Debugger (cs)
 • Debugger (de)
 • Debugger (en)
 • Αποσφαλματωτής (el)
 • Erarserĉilo (eo)
 • Depurador (es)
 • Araztaile (eu)
 • Pengawakutu (in)
 • Debugger (it)
 • Débogueur (fr)
 • デバッガ (ja)
 • 디버거 (ko)
 • Debugger (nl)
 • Debugger (pl)
 • Отладчик (ru)
 • Depurador (pt)
 • Avlusare (sv)
 • Налагоджувач (uk)
 • 调试工具 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:genre of
is dbo:knownFor of
is dbo:product of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:genre of
is dbp:products of
is gold:hypernym of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License