Data storage is the recording (storing) of information (data) in a storage medium. DNA and RNA, handwriting, phonographic recording, magnetic tape, and optical discs are all examples of storage media. Recording is accomplished by virtually any form of energy. Electronic data storage requires electrical power to store and retrieve data.

Property Value
dbo:abstract
 • تخزين البيانات (بالإنجليزية: Data storage) هي عملية تَخزين أو تسجيل المعلومات وَالبيانات، وتتم عملية التخزين عبر أي شكل من أشكال الطاقة. جهاز تخزين البيانات هو جهاز لتسجيل (تخزين) المعلومات (البيانات). يمكن للتسجيل أن يتم باستخدام أي شكل من أشكال الطاقة تقريباً، كالقدرة الناتجة عن تمدد عضلات اليد عند الكتابة، والتذبذبات الصوتية في التسجيل الصوتي على الفونوغراف، أو الطاقة الكهرومغناطيسية لتعديل شريط مغناطيسي أو أقراص بصرية. (ar)
 • Dispositius d'emmagatzematge de dades (Data Storage Device en anglès) són aquells per a gravar () informació (dades). La gravació o enregistrament pot fer-se usant virtualment qualsevol forma d'energia. Des de la força muscular de la mà, en escriure, a les vibracions acústiques en l'enregistrament fonogràfic, a modulant cintes magnètiques i . Un dispositiu d'emmagatzematge pot suportar informació, informació de processament o ambdues. Un dispositiu que tan sols conté informació és un medi de gravació. Els dispositius on la informació de procés pot tant accedir a un medi de gravació separable i portable (esborrable), com a un component permanent per a emmagatzemar i recuperar informació es diuen equips d'emmagatzematge de dades. L'emmagatzematge de dades electrònic és emmagatzematge que requereix energia elèctrica per a gravar i recuperar informació. La majoria de dispositius d'emmagatzematge que no requereixen la visió ni el cervell per a llegir pertanyen a aquesta categoria. Les dades electromagnètiques poden ser guardades tant en format analògic com digital en una gran varietat de medis. Aquest tipus de dades és considerat com dades codificades electrònicament depenent de si estan guardades o no en un dispositiu semiconductor. La major part dels medis d'emmagatzematge de dades processades electrònicament (incloent algunes formes d'emmagatzematge de dades informàtiques) són considerades d'emmagatzematge permanent (no volàtil), això vol dir que les dades romandran guardades quan l'energia elèctrica és treta del dispositiu. (ca)
 • Datové médium, paměťové médium nebo také datový nosič či záznamové médium je paměťový nosič datových informací (dat) používající k jejich uchování nějaký fyzikální princip. Kromě elektronických lze za datová média považovat i jakýkoli jiné hmotné nosiče, pokud slouží k zaznamenání určité informace. V praxi se pojem datové médium často zužuje na elektronická přenosná výměnná datová média, která umožňují ukládání datových souborů a jejich přenos mezi počítači a dalšími zařízeními (vnější paměť). V širším smyslu můžeme však za datové médium považovat i vnitřní paměť počítače, disky zabudované do počítače nebo naopak síťová datová úložiště (ať samostatná nebo v rámci cloud computingu). Nosičem datového záznamu může být digitální i analogový signál. Při použití analogového signálu je potřeba použít vhodné modulace digitálních veličin. Pro digitální záznam se digitální hodnota uloží většinou v binární formě. Záznam dat na datovém médiu může být permanentní (trvalý), semipermanentní (přepisovatelný) nebo volatilní (nestálý, např. po vypnutí napájení se obsah ztratí). (cs)
 • Ein Datenspeicher oder Speichermedium dient zur Speicherung von Daten. Der Begriff Speichermedium wird auch als Synonym für einen konkreten Datenträger verwendet. (de)
 • Τα μέσα αποθήκευσης δεδομένων είναι συσκευές χρήσιμες για την αποθήκευση δεδομένων και πληροφοριών. Στην επιστήμη υπολογιστών συνήθως θεωρούνται ως η δευτερεύουσα μνήμη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, κατ' αντιδιαστολή με την πρωτεύουσα κύρια μνήμη. (el)
 • Data storage is the recording (storing) of information (data) in a storage medium. DNA and RNA, handwriting, phonographic recording, magnetic tape, and optical discs are all examples of storage media. Recording is accomplished by virtually any form of energy. Electronic data storage requires electrical power to store and retrieve data. Data storage in a digital, machine-readable medium is sometimes called digital data. Computer data storage is one of the core functions of a general purpose computer. Electronic documents can be stored in much less space than paper documents. Barcodes and magnetic ink character recognition (MICR) are two ways of recording machine-readable data on paper. (en)
 • Un dispositivo de almacenamiento de datos es un conjunto de componentes electrónicos habilitados para leer o grabar datos en el soporte de almacenamiento de datos de forma temporal o permanente. Realizan operaciones de alfabetización física y lógica de los medios donde se almacenan los archivos de un sistema informático. (es)
 • Le stockage d'information est aujourd'hui assuré par un support d'information électronique , ou électromagnétique, qui, vu de l'utilisateur, peut être physique (disque dur, clé USB, etc.) ou virtuel (Internet dénommé le « nuage » (en anglais cloud voire en franglais « le cloud »), mais qui en l'état de la technologie est enregistré sur un support physique (SSD, disque dur, CD/DVD, bande magnétique, etc.). Ainsi, le terme de « dématérialisation » employé pour désigner le passage d'un support d'information papier à un support électronique est peu approprié, puisque ce dernier est lui aussi lié à du matériel. Le choix de la méthode de stockage se fait selon plusieurs critères : * la fréquence d'utilisation ; * les besoins capacitaires de l'information (taille) ; * la criticité de l'information (coût, sécurité) ; * La capacité de stockage et la vitesse d’accès à l'information. L'évolution des techniques de stockage est rapide, et tend vers plus de capacité, plus de vitesse, plus de fiabilité, tout en étant moins cher à capacité équivalente. Les types de média sont variés et changent souvent. (fr)
 • Úsáidtear an téarma stóras tánaisteach i réimse na ríomhaireachta le haghaidh stóras sonraí ar ghléasanna nach bhfuil ceangailte go díreach leis an láraonad próiseála (i gcodarsnacht le a bhíonn ceangailte go díreach leis an LAP). (ga)
 • Un supporto di memoria (anche supporto di memorizzazione o supporto di informazione), in informatica e elettronica, è un dispositivo di memorizzazione su cui si registrano informazioni (dati). Il termine è utilizzato soprattutto in riferimento a file, audio e video, ma teoricamente la registrazione può avvenire con qualunque grandezza fisica, anche un foglio di carta per scrivere. (it)
 • 電子媒体(でんしばいたい)の記事では、非電子的および電子的な、記録媒体について述べる。映像機器や音響機器での映像や音楽の記録再生や、電子計算機(コンピュータ)での情報処理に使用する記録媒体の総称。コンピュータで扱う情報については、記録内容は全てデジタルデータである、という特徴がある一方、映像機器や音響機器においては、アナログ方式で記録再生されるものもある。かつては磁気テープ(ビデオテープやコンパクトカセットなど)が主流であったが、近年はハードディスクドライブなど、ディスク形状のものが主流になりつつある、と認識している者がいるようだが、1956年にen:IBM 305 RAMACが誕生して以来、ディスクも同様に主流として使われている。 また、CD-ROM、DVD-ROM、BD-ROMなどは、全く物理的(機械的)に作られており、「電子」メディアと言うには無理がある。 (ja)
 • 데이터 스토리지 (Data storage)는 저장 매체안에 정보(데이터)를 저장하는 것이다. DNA 및 RNA, 필기, 음반 녹음, 자기 테이프 및 광 디스크 는 모두 저장 매체이다. 거의 모든 형태의 에너지는 기록이 된다. 전자 데이터 스토리지는 데이터를 저장하고 검색하기 위해 전력이 필요합니다. 디지털 기계가 읽을 수 있는매체 에 데이터를 저장하는 것을 때로 디지털 데이터 라고 한다. 컴퓨터 데이터 저장은 일반 컴퓨터 의 핵심 기능 중 하나이다. 전자 문서 는 종이 문서 보다 훨씬 적은 공간에 저장 될 수 있다. 바코드 와 자기 잉크 문자 인식 (MICR)은 자기 잉크 문자 인식 를 종이에 기계가 읽을 수 있는 데이터 를 저장할수 있는 두 가지 방법이다. (ko)
 • Een gegevensdrager is een opslagmedium, een fysiek voorwerp waarop gegevens zijn opgeslagen of kunnen worden opgeslagen. Volgens deze definitie is zowel een vel papier als een kleitablet een gegevensdrager. Het woord gegevensdrager wordt echter in de informatica in het algemeen gebruikt voor middelen waarop digitaal opgeslagen gegevens kunnen worden bewaard. Hoewel niet zo gedefinieerd, bedoelt men vaak verwisselbare media, die afzonderlijk van een systeem kunnen worden bewaard. In de biologie kan organisch materiaal dat erfelijke informatie draagt, zoals DNA en RNA, gezien worden als een opslagmedium. DNA kan ook gebruikt worden om digitale gegevens op te slaan. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen analoge en digitale gegevensdragers. Het verschil zit daarbij niet altijd in de gebruikte technologie, maar in de wijze waarop gegevens zijn vastgelegd: als continu variërend signaal, of in discrete eenheden (meestal bits). Een compact disc bevat bijvoorbeeld een digitaal gecodeerd bestand: enen en nullen, opgeslagen als een reeks 'putjes' in het reflecterende materiaal van de schijf. Hieruit kan via rekenkundige bewerkingen een benadering van het oorspronkelijke geluidssignaal worden gereconstrueerd. Een ouderwetse bandopname daarentegen bevat een rechtstreekse weergave van het geluidssignaal, waarbij het magnetisatieniveau van de band continu varieert. Maar op een geluidscassette kunnen ook digitale gegevens worden opgeslagen, zoals in de begintijd van de thuiscomputer wel gebruikelijk was. Digitale gegevensdragers zijn minder gevoelig voor ruis bij het uitlezen en zijn beter bestand tegen een geringe achteruitgang van de fysieke drager. Voorbeelden van digitale gegevensdragers zijn: * ponskaarten (uitgevonden door Hollerith) * ponsbanden (vroeger gebruikt in telexen, computers en digitale draaibanken) * compact cassettes (bij de eerste thuiscomputers) * digital audio tapes (voor hoge geluidskwaliteit) (dat) * diskettes * cd's * dvd's * USB-sticks * geheugenkaarten * blu-ray Analoge gegevensdragers beginnen zeldzaam te worden. Enkele voorbeelden: * wasrollen; * grammofoonplaten; * videobanden; * audiocassettes; * 8 sporencassettes. Een groot probleem is de digitale duurzaamheid van gegevensdragers. Een zelfgebrande cd kan bijvoorbeeld in ongunstige gevallen al na enkele jaren onbruikbaar zijn geworden doordat het fysieke medium te zeer is achteruitgegaan. Het steeds veranderen van digitale opslagstandaarden betekent dat het soms moeilijk is om apparatuur en software te vinden die verouderde opslagmedia nog kan uitlezen, zelfs als het medium zelf nog in perfecte staat is. (nl)
 • Nośnik danych – przedmiot fizyczny, na którym możliwe jest zapisanie informacji i z którego możliwe jest późniejsze odczytanie tej informacji. Pojęcie nośnika danych jest ściśle związane z informatyką i komputerami, choć definicja powyższa nie wyklucza uznania za nośnik danych na przykład kartki papieru. Nośnik danych można też zdefiniować jako medium dla danych, w celu ich przechowywania, przetwarzania i transmisji. Każdy nośnik danych charakteryzuje określona gęstość zapisu, wynikająca z jego właściwości fizycznych. (pl)
 • Dispositivo de armazenamento é um dispositivo capaz de armazenar informações (dados) para posterior consulta ou uso. Essa gravação de dados pode ser feita praticamente usando qualquer forma de energia, desde força manual humana como na escrita, passando por vibrações acústicas em gravações fonográficas até modulação de energia eletromagnética em fitas magnéticas e discos ópticos. Um dispositivo de armazenamento pode guardar informação, processar informação ou ambos. Um dispositivo que somente guarda informação é chamado mídia de armazenamento. Dispositivos que processam informações (equipamento de armazenamento de dados) podem tanto acessar uma mídia de gravação portátil ou podem ter um componente permanente que armazena e recupera dados. Armazenamento eletrônico de dados é o armazenamento que requer energia elétrica para armazenar e recuperar dados. A maioria dos dispositivos de armazenamento que não requerem visão e um cérebro para ler os dados se enquadram nesta categoria. Dados eletromagnéticos podem ser armazenados em formato analógico ou digital em uma variedade de mídias. Este tipo de dados é considerado eletronicamente codificado, sendo ou não armazenado eletronicamente em um dispositivo semicondutor (chip), uma vez que certamente um dispositivo semicondutor foi utilizado para gravá-la em seu meio. As mídias de armazenamento processadas eletronicamente (incluindo algumas formas de armazenamento de dados de computador) são considerados de armazenamento permanente (não volátil), ou seja, os dados permanecem armazenados quando a energia elétrica é removida do dispositivo. Em contraste, a maioria das informações armazenadas eletronicamente na maioria dos tipos de semicondutores são microcircuitos memória volátil, pois desaparecem com a remoção da energia elétrica. Com exceção de Códigos de barras e OCR, o armazenamento eletrônico de dados é mais fácil de se revisar e pode ser mais econômico do que métodos alternativos, devido à exigência menor de espaço físico e à facilidade na troca (re-gravação) de dados na mesma mídia. Entretanto, a durabilidade de métodos como impressão em papel é ainda superior a muitas mídias eletrônicas. As limitações relacionadas à durabilidade podem ser superadas ao se utilizar o método de duplicação dos dados eletrônicos, comumente chamados de cópia de segurança ou back-up. Tipos de dispositivos de armazenamento: * Por meios magnéticos. Exemplos: Disco Rígido. * Por meios ópticos. Exemplos: CD, DVD. * Por meios eletrônicos (SSDs) - chip - Exemplos: cartão de memória, pen drive. Frisando que: Memória RAM não é um dispositivo de armazenamento de informações. (pt)
 • Запомина́ющее устро́йство (ЗУ) — устройство, предназначенное для записи и хранения данных. В основе работы запоминающего устройства может лежать любой физический эффект, обеспечивающий приведение системы к двум или более устойчивым состояниям. Устройство, реализующее компьютерную память. (ru)
 • 儲存裝置是用于储存資訊的设备或裝置。通常是將資訊數位化後再以利用電、磁或光學等方式的媒體加以儲存。 常見的儲存裝置(電腦數據存貯器)有: * 利用電能方式儲存信息的裝置如:各式記憶體,如各式随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)等 * 利用磁能方式儲存信息的裝置如:硬碟、軟碟、磁帶、磁芯記憶體、磁泡存储器 * 利用光學方式儲存信息的裝置如:CD、DVD、Blu-ray * 利用磁光方式儲存信息的裝置如:磁光碟 * 利用其他實體物如紙卡、紙帶等儲存信息的裝置如:打孔卡、打孔帶等 具体的例子如: * 磁鼓記憶體 (Drum memory) * 磁带机 (magnetic tape machine) * 软磁盘 (floppy diskette drive) * 硬磁盘 (hard disk drive) * 固態硬盤(Solid State Disk) * 光盘机 (CD drive,DVD drive,BD drive) (zh)
 • Носі́й даних (англ. data medium) — матеріальний об'єкт природного або штучного походження, який здатний містити, зберігати інформацію (дані) і бути готовим до зчитування і передачі даних. (uk)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 28174 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 8644 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 985913779 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • تخزين البيانات (بالإنجليزية: Data storage) هي عملية تَخزين أو تسجيل المعلومات وَالبيانات، وتتم عملية التخزين عبر أي شكل من أشكال الطاقة. جهاز تخزين البيانات هو جهاز لتسجيل (تخزين) المعلومات (البيانات). يمكن للتسجيل أن يتم باستخدام أي شكل من أشكال الطاقة تقريباً، كالقدرة الناتجة عن تمدد عضلات اليد عند الكتابة، والتذبذبات الصوتية في التسجيل الصوتي على الفونوغراف، أو الطاقة الكهرومغناطيسية لتعديل شريط مغناطيسي أو أقراص بصرية. (ar)
 • Ein Datenspeicher oder Speichermedium dient zur Speicherung von Daten. Der Begriff Speichermedium wird auch als Synonym für einen konkreten Datenträger verwendet. (de)
 • Τα μέσα αποθήκευσης δεδομένων είναι συσκευές χρήσιμες για την αποθήκευση δεδομένων και πληροφοριών. Στην επιστήμη υπολογιστών συνήθως θεωρούνται ως η δευτερεύουσα μνήμη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, κατ' αντιδιαστολή με την πρωτεύουσα κύρια μνήμη. (el)
 • Un dispositivo de almacenamiento de datos es un conjunto de componentes electrónicos habilitados para leer o grabar datos en el soporte de almacenamiento de datos de forma temporal o permanente. Realizan operaciones de alfabetización física y lógica de los medios donde se almacenan los archivos de un sistema informático. (es)
 • Úsáidtear an téarma stóras tánaisteach i réimse na ríomhaireachta le haghaidh stóras sonraí ar ghléasanna nach bhfuil ceangailte go díreach leis an láraonad próiseála (i gcodarsnacht le a bhíonn ceangailte go díreach leis an LAP). (ga)
 • Un supporto di memoria (anche supporto di memorizzazione o supporto di informazione), in informatica e elettronica, è un dispositivo di memorizzazione su cui si registrano informazioni (dati). Il termine è utilizzato soprattutto in riferimento a file, audio e video, ma teoricamente la registrazione può avvenire con qualunque grandezza fisica, anche un foglio di carta per scrivere. (it)
 • 電子媒体(でんしばいたい)の記事では、非電子的および電子的な、記録媒体について述べる。映像機器や音響機器での映像や音楽の記録再生や、電子計算機(コンピュータ)での情報処理に使用する記録媒体の総称。コンピュータで扱う情報については、記録内容は全てデジタルデータである、という特徴がある一方、映像機器や音響機器においては、アナログ方式で記録再生されるものもある。かつては磁気テープ(ビデオテープやコンパクトカセットなど)が主流であったが、近年はハードディスクドライブなど、ディスク形状のものが主流になりつつある、と認識している者がいるようだが、1956年にen:IBM 305 RAMACが誕生して以来、ディスクも同様に主流として使われている。 また、CD-ROM、DVD-ROM、BD-ROMなどは、全く物理的(機械的)に作られており、「電子」メディアと言うには無理がある。 (ja)
 • 데이터 스토리지 (Data storage)는 저장 매체안에 정보(데이터)를 저장하는 것이다. DNA 및 RNA, 필기, 음반 녹음, 자기 테이프 및 광 디스크 는 모두 저장 매체이다. 거의 모든 형태의 에너지는 기록이 된다. 전자 데이터 스토리지는 데이터를 저장하고 검색하기 위해 전력이 필요합니다. 디지털 기계가 읽을 수 있는매체 에 데이터를 저장하는 것을 때로 디지털 데이터 라고 한다. 컴퓨터 데이터 저장은 일반 컴퓨터 의 핵심 기능 중 하나이다. 전자 문서 는 종이 문서 보다 훨씬 적은 공간에 저장 될 수 있다. 바코드 와 자기 잉크 문자 인식 (MICR)은 자기 잉크 문자 인식 를 종이에 기계가 읽을 수 있는 데이터 를 저장할수 있는 두 가지 방법이다. (ko)
 • Nośnik danych – przedmiot fizyczny, na którym możliwe jest zapisanie informacji i z którego możliwe jest późniejsze odczytanie tej informacji. Pojęcie nośnika danych jest ściśle związane z informatyką i komputerami, choć definicja powyższa nie wyklucza uznania za nośnik danych na przykład kartki papieru. Nośnik danych można też zdefiniować jako medium dla danych, w celu ich przechowywania, przetwarzania i transmisji. Każdy nośnik danych charakteryzuje określona gęstość zapisu, wynikająca z jego właściwości fizycznych. (pl)
 • Запомина́ющее устро́йство (ЗУ) — устройство, предназначенное для записи и хранения данных. В основе работы запоминающего устройства может лежать любой физический эффект, обеспечивающий приведение системы к двум или более устойчивым состояниям. Устройство, реализующее компьютерную память. (ru)
 • 儲存裝置是用于储存資訊的设备或裝置。通常是將資訊數位化後再以利用電、磁或光學等方式的媒體加以儲存。 常見的儲存裝置(電腦數據存貯器)有: * 利用電能方式儲存信息的裝置如:各式記憶體,如各式随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)等 * 利用磁能方式儲存信息的裝置如:硬碟、軟碟、磁帶、磁芯記憶體、磁泡存储器 * 利用光學方式儲存信息的裝置如:CD、DVD、Blu-ray * 利用磁光方式儲存信息的裝置如:磁光碟 * 利用其他實體物如紙卡、紙帶等儲存信息的裝置如:打孔卡、打孔帶等 具体的例子如: * 磁鼓記憶體 (Drum memory) * 磁带机 (magnetic tape machine) * 软磁盘 (floppy diskette drive) * 硬磁盘 (hard disk drive) * 固態硬盤(Solid State Disk) * 光盘机 (CD drive,DVD drive,BD drive) (zh)
 • Носі́й даних (англ. data medium) — матеріальний об'єкт природного або штучного походження, який здатний містити, зберігати інформацію (дані) і бути готовим до зчитування і передачі даних. (uk)
 • Dispositius d'emmagatzematge de dades (Data Storage Device en anglès) són aquells per a gravar () informació (dades). La gravació o enregistrament pot fer-se usant virtualment qualsevol forma d'energia. Des de la força muscular de la mà, en escriure, a les vibracions acústiques en l'enregistrament fonogràfic, a modulant cintes magnètiques i . L'emmagatzematge de dades electrònic és emmagatzematge que requereix energia elèctrica per a gravar i recuperar informació. La majoria de dispositius d'emmagatzematge que no requereixen la visió ni el cervell per a llegir pertanyen a aquesta categoria. (ca)
 • Datové médium, paměťové médium nebo také datový nosič či záznamové médium je paměťový nosič datových informací (dat) používající k jejich uchování nějaký fyzikální princip. Kromě elektronických lze za datová média považovat i jakýkoli jiné hmotné nosiče, pokud slouží k zaznamenání určité informace. (cs)
 • Data storage is the recording (storing) of information (data) in a storage medium. DNA and RNA, handwriting, phonographic recording, magnetic tape, and optical discs are all examples of storage media. Recording is accomplished by virtually any form of energy. Electronic data storage requires electrical power to store and retrieve data. (en)
 • Le stockage d'information est aujourd'hui assuré par un support d'information électronique , ou électromagnétique, qui, vu de l'utilisateur, peut être physique (disque dur, clé USB, etc.) ou virtuel (Internet dénommé le « nuage » (en anglais cloud voire en franglais « le cloud »), mais qui en l'état de la technologie est enregistré sur un support physique (SSD, disque dur, CD/DVD, bande magnétique, etc.). Ainsi, le terme de « dématérialisation » employé pour désigner le passage d'un support d'information papier à un support électronique est peu approprié, puisque ce dernier est lui aussi lié à du matériel. (fr)
 • Een gegevensdrager is een opslagmedium, een fysiek voorwerp waarop gegevens zijn opgeslagen of kunnen worden opgeslagen. Volgens deze definitie is zowel een vel papier als een kleitablet een gegevensdrager. Het woord gegevensdrager wordt echter in de informatica in het algemeen gebruikt voor middelen waarop digitaal opgeslagen gegevens kunnen worden bewaard. Hoewel niet zo gedefinieerd, bedoelt men vaak verwisselbare media, die afzonderlijk van een systeem kunnen worden bewaard. Voorbeelden van digitale gegevensdragers zijn: (nl)
 • Dispositivo de armazenamento é um dispositivo capaz de armazenar informações (dados) para posterior consulta ou uso. Essa gravação de dados pode ser feita praticamente usando qualquer forma de energia, desde força manual humana como na escrita, passando por vibrações acústicas em gravações fonográficas até modulação de energia eletromagnética em fitas magnéticas e discos ópticos. Tipos de dispositivos de armazenamento: * Por meios magnéticos. Exemplos: Disco Rígido. * Por meios ópticos. Exemplos: CD, DVD. * Por meios eletrônicos (SSDs) - chip - Exemplos: cartão de memória, pen drive. (pt)
rdfs:label
 • Data storage (en)
 • تخزين البيانات (ar)
 • Dispositiu d'emmagatzematge de dades (ca)
 • Datové médium (cs)
 • Datenspeicher (de)
 • Μέσο αποθήκευσης δεδομένων (el)
 • Dispositivo de almacenamiento de datos (es)
 • Stockage d'information (fr)
 • Stóras tánaisteach (ga)
 • 電子媒体 (ja)
 • Supporto di memoria (it)
 • 데이터 스토리지 (ko)
 • Gegevensdrager (nl)
 • Nośnik danych (pl)
 • Dispositivo de armazenamento de dados (pt)
 • Lagringsmedium (sv)
 • Запоминающее устройство (ru)
 • Носій даних (uk)
 • 儲存裝置 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:industry of
is dbo:product of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:industry of
is dbp:knownFor of
is dbp:products of
is dbp:type of
is dbp:use of
is foaf:primaryTopic of