An Entity of Type: programming language, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Cultural tourism is a type of tourism activity in which the visitor's essential motivation is to learn, discover, experience and consume the tangible and intangible cultural attractions/products in a tourism destination. These attractions/products relate to a set of distinctive material, intellectual, spiritual, and emotional features of a society that encompasses arts and architecture, historical and cultural heritage, culinary heritage, literature, music, creative industries and the living cultures with their lifestyles, value systems, beliefs and traditions.

Property Value
dbo:abstract
 • السياحة الثقافية هي مجموعة فرعية من السياحة المعنية بمشاركة المسافر مع ثقافة بلد أو منطقة، وتحديدا نمط حياة الناس في تلك المناطق الجغرافية، وتاريخ هؤلاء الناس، وفنهم، والهندسة المعمارية، والدين (الأديان)، وغيرها من العناصر التي ساهم في تشكيل أسلوب حياتهم. (ar)
 • El turisme cultural és una modalitat del turisme amb moviment de persones per motivacions estrictament culturals. La discordança entre les diverses definicions està en la imprecisió a l’hora d’acotar el concepte de motivació cultural. Aquest tipus de turista es sol realitzar en estances molt curtes d'entre tres i quatre dies. És molt flexible, i sol combinar la cultura amb altres motivacions, així doncs la demanda és més fàcil de controlar, donat que és més senzill de donar-li allò que demana. En aquest tipus de turisme són imprescindibles els recursos patrimonials, artístics i històrics. (ca)
 • Πολιτιστικός τουρισμός ονομάζεται το υποσύνολο του τουρισμού σχετικά με τον πολιτισμό μιας χώρας ή περιοχής.Συγκεκριμένα ο τρόπος ζωής των ανθρώπων αυτών των γεωγραφικών περιοχών, η ιστορία τους, η τέχνη, η αρχιτεκτονική, θρησκεία και άλλα στοιχεία που συνέβαλλαν στην διαμόρφωση του τρόπου ζωής τους. Ο πολιτιστικός τουρισμός περιλαμβάνει τον τουρισμό σε αστικές περιοχές, ιδιαίτερα σε ιστορικές, μεγάλες πόλεις και στις πολιτιστικές εγκαταστάσεις όπως μουσεία και θέατρα. Μπορεί ακόμα να περιλαμβάνει τουρισμό σε αγροτικές περιοχές αποτυπώνοντας τις παραδόσεις ιθαγενών πολιτιστικών κοινωνιών. Κατά γενική ομολογία η πολιτιστικοί τουρίστες ξοδεύουν ουσιαστικά περισσότερα από τους καθιερωμένους/τυπικούς τουρίστες. Αυτή η μορφή τουρισμού γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής στο κόσμο και πρόσφατα η αναφορά του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης επισήμανε το πόσο ο πολιτιστικός τουρισμός μπορεί να συνδράμει στην Περιφερειακή ανάπτυξη σε ποικίλες περιοχές ανά τον κόσμο. Ως πολιτιστικός τουρισμός έχει οριστεί η μετακίνηση ανθρώπων σε πολιτιστικά αξιοθέατα μακριά από την (καθιερωμένη) περιοχή κατοικίας τους, με την προϋπόθεση να συλλέξουν νέες πληροφορίες και εμπειρίες ώστε να ικανοποιήσουν τις πολιτιστικές τους ανάγκες. Σε αυτές τις πολιτιστικές ανάγκες μπορεί να συγκαταλέγεται η σταθεροποίηση-στερεοποίηση της προσωπικής πολιτιστικής ταυτότητας κάποιου, μέσω της παρατήρησης του “εξωτικού” άλλου/ξένου. (el)
 • Kultura turismo estas maniero de turismo kiu centriĝas al kulturaj allogaĵoj proponitaj de difinita turisma loko, ĉu malgranda vilaĝo, ĉu urbo, regiono aŭ lando. Lastatempe ĝi ekelstaris en zonoj kie ne estas taŭgaj ebloj por aliaj tipoj de turismo: suno kaj strando, sporta, ktp. Tiu tipo de turismo bezonas histori-artajn rimedojn por sia disvolviĝo. Ĝi estas mlpli postulema kaj malpli dependa el la sezono. La kultura turismo estas konsiderata parto de la grupo de alternativa turismo. Oni povas subdividigi tiun koncepton laŭ diversaj subtemoj kiaj la jenaj: * Etnografia: pri kutimoj kaj tradicioj de la popoloj. * Literatura: pri lokoj aŭ eventoj de bibliografia aŭ biografia karaktero. Ekzemple motivita de klasika verko, kiaj la Odiseado de Homero; la Historioj de Herodoto; Don Quijote de Miguel de Cervantes aŭ Uliso de James Joyce. * Kina: motivita de vizito al lokoj kie oni filmis difinitajn filmojn aŭ kie oni okazigas kinfestivalojn. * Funebra: vizito al tombejoj aŭ tomboj de famuloj. * Eduka: ligita ofte al lernado de lingvoj. * Scienca: al kongresoj por scienculoj aŭ al enketado. * Kultura: por viziti muzeojn, arkeologiajn kuŝejojn, kiaj Pompejo, Herkulano, ktp. * Kuirarta: ligita al tradicia kuirarto. * Naturo. celas viziti la naturajn vidindaĵojn de montoj, arbaroj, riveroj, lagoj, kavoj, vulkanoj, termaj fontoj ktp. Ĉefe ĉe naturaj parkoj aŭ naciaj parkoj. * Rura turismo: ĉefe per luado de antikva domo en kamparo aŭ en natura etoso de montaro, arbaro aŭ simple rura. (eo)
 • Cultural tourism is a type of tourism activity in which the visitor's essential motivation is to learn, discover, experience and consume the tangible and intangible cultural attractions/products in a tourism destination. These attractions/products relate to a set of distinctive material, intellectual, spiritual, and emotional features of a society that encompasses arts and architecture, historical and cultural heritage, culinary heritage, literature, music, creative industries and the living cultures with their lifestyles, value systems, beliefs and traditions. (en)
 • Als Kulturtourismus werden Reisen bezeichnet, in der die Reisenden das vorrangige Ziel verfolgen, sich über Elemente der Kultur des Zielgebietes zu informieren, sie zu erfahren bzw. sie zu erleben. Es gibt keine allgemeingültige Definition von Kulturtourismus, typische Kennzeichen sind jedoch das Interesse der Reisenden an Kultur, die Besichtigung von kulturellen Einrichtungen, die Teilnahme an Kulturveranstaltungen sowie eine im Vordergrund stehende fachlich fundierte Informationsvermittlung. Der individuelle Grund für Bildungs-, Studien- oder Kulturreisen ist dabei, die Kultur an anderen Orten kennenzulernen und die eigene Bildung anderweitig zu erweitern oder zu vertiefen. Auch das Pilgern kann als eine Form des Kulturtourismus betrachtet werden. (de)
 • El es una práctica que resalta los aspectos culturales que ofrece un determinado destino turístico, ya sea un pequeño pueblo, una ciudad, una región o un país. En los últimos años ha cobrado cierta relevancia en aquellas zonas que han visto limitados otros tipos de turismo: sol y playa, deportivo, para visitar pueblos o ciudades para ver sus monumentos y participar en diferentes actividades.​ Además todos estos viajes te pueden proporcionar información. Se viaja para saber las historias de las distintas culturas y aprender sobre tales las aprendemos a través del turismo.​ El turismo cultural aboga por la preservación de las costumbres e instituciones de las comunidades locales, a la vez que promueve el interés por el otro diferente.​ Algunos autores sostienen que su origen se remonta a la museología y a la necesidad de preservar el folklore indígena de ciertas comunidades antes de su desaparición.​​ (es)
 • Kultura-turismoa eskualde baten ondare kulturala eta, hedaduraz, bertako biztanleen bizimodua deskubritzea helburu duen turismo modu bat da. Fenomeno sozial eta ekonomikoa mundu garaikidean, kultura-turismoa merkatu turistikoaren kuoten % 8tik % 20ra bitarte izango litzateke. Parte-hartze hori nabarmen handitu da azken urteotan, berariaz kultura-xedeetara (batzuetan operadore espezializatuek) eta horiek ulertzeko aukera ematen duten guneetara bideratutako merkataritza-eskaintzak sortu baitira. Turismoaren pisu astunak (Frantzia, Espainia, Estatu Batuak, Italia, Egipto ...) helmuga turistikoak eta kulturalak badira, Europako herrialde guztiek kultura-turismo baza jokatzen ari dira beren ondare materialean eta ondare ukiezinean konfiantza jarriz, turistak eta bisitariak erakartzeko. (eu)
 • Wisata berbasis budaya adalah salah satu jenis kegiatan pariwisata yang menggunakan kebudayaan sebagai objeknya. Pariwisata jenis ini dibedakan dari minat-minat khusus lain, seperti wisata alam, dan wisata petualangan. Ada 12 unsur kebudayaan yang dapat menarik kedatangan wisatawan, yaitu: 1. * Bahasa (language). 2. * Masyarakat (traditions). 3. * Kerajinan tangan (handicraft). 4. * Makanan dan kebiasaan makan (foods and eating habits). 5. * Musik dan kesenian (art and music). 6. * Sejarah suatu tempat (history of the region) 7. * Cara Kerja dan (work and technology). 8. * Agama (religion) yang dinyatakan dalam cerita atau sesuatu yang dapat disaksikan. 9. * Bentuk dan karakteristik arsitektur di masing-masing daerah tujuan wisata (architectural characteristic in the area). 10. * Tata cara berpakaian penduduk setempat (dress and clothes). 11. * (educational system). 12. * Aktivitas pada waktu senggang (leisure activities). Objek-objek tersebut tidak jarang dikemas khusus bagi penyajian untuk turis, dengan maksud agar menjadi lebih menarik. Dalam hal inilah sering kali terdapat kesenjangan selera antara kalangan seni dan kalangan industri pariwisata. Kompromi-kompromi sering harus diambil. Kalangan seni mengatakan bahwa pengemasan khusus objek-objek tersebut untuk turis akan menghilangkan keaslian dari suatu budaya, sedangkan kalangan pariwisata mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah salah asalkan tidak menghilangkan substansi atau inti dari suatu karya seni. (in)
 • Le tourisme culturel est une forme de tourisme qui a pour but de découvrir le patrimoine culturel d'une région et, par extension, le mode de vie de ses habitants. Phénomène social et économique de fond dans le monde contemporain, le tourisme culturel représenterait de 8 à 20 % des parts du marché touristique. Cette part a nettement augmenté ces dernières années avec la création d'offres commerciales spécifiquement ciblées sur des destinations culturelles (parfois par des opérateurs spécialisés) et de sites (permettant d'appréhender celui-ci.). Si les poids lourds du tourisme (France, Espagne, États-Unis, Italie, Grèce...) sont des destinations touristiques et culturelles, tous les pays européens jouent à présent la carte du tourisme culturel en s'appuyant sur leurs patrimoines matériels et immatériels pour attirer les touristes et les visiteurs. (fr)
 • Cultuurtoerisme (ook cultureel toerisme) is een type toerisme betreffende de cultuur, en dan vooral de kunst, van een land, gebied of stad. Het cultuurtoerisme komt het meest in steden voor, en dan vooral in bijzonder historische of erg grote steden met veel musea. Enkele steden zijn Rome, Florence, Barcelona en Parijs. Een gebied dat hieronder valt is onder andere de kastelen van de Loire. Het aantrekken van toeristen door is ook een vorm van cultuurtoerisme. Hierbij kan gedacht worden aan de viering van Chinees Nieuwjaar. Ook op het platteland komt het voor; , de huizen van beroemde schrijvers en kunstenaars, beeldhouwwerken-routes en landschappen die door de literatuur bekend werden. Het is algemeen geaccepteerd dat culturele toeristen wezenlijk meer besteden dan de standaardtoeristen. Ook deze vorm van toerisme wordt over het algemeen populairder in heel Europa. (nl)
 • Turystyka kulturowa – dziedzina turystyki skierowana na odwiedzanie i poznawanie miejsc związanych z kulturą w jej rozmaitych aspektach. Obiekt zainteresowania tej turystyki stanowią zarówno wytwory kultury w przeszłości, jak i współczesne. W jej skład integralnie wchodzi więc również wszelkiego rodzaju . Nie należy zaś krajoznawstwo. W zależności od przyjętych kryteriów definiowania samej kultury, turystyka kulturowa może być określana wąsko (wówczas zakres tego pojęcia obejmuje tylko elitarną turystykę kultury wysokiej) lub szeroko (także oraz liczne typy podróży podejmowanych w związku z celami i motywami kultury powszechnej). W związku z rozszerzeniem znaczenia słowa „kultura”, jak i wzrastającą popularnością i różnorodnością tej formy aktywności turystycznej, współcześnie zarówno organizacje turystyczne, jak i badacze skłaniają się ku drugiej definicji. Turystyka kulturowa jest jedną z najstarszych form turystyki. Od drugiej połowy XX w., zwłaszcza w krajach Europy zachodniej, trwa rosnące zainteresowanie tą formą aktywności turystycznej i postępujący za tym rozwój usług komercyjnych w tym zakresie. Dotyczy to również Polski, w której wprawdzie procesy te dotąd rozwinęły się słabiej, jednakże trendy rozwojowe są zauważalne, przewiduje się też rosnące zainteresowanie przyjazdami do Polski turystów kulturowych z zagranicy. (pl)
 • Il turismo culturale, è una forma di turismo che è strettamente legata alla cultura di una specifica regione o paese, in particolare in relazione al modello di vita, alla storia, all'arte, all'architettura, alla dieta, alla religione ed altri elementi delle popolazioni nelle specifiche aree geografiche, che contribuiscono a creare quel loro tipo di vita. (it)
 • Turismo cultural é uma atividade econômica que está relacionada a eventos e viagens organizadas e direcionadas para o conhecimento e lazer com elementos culturais, tais como: monumentos, complexos arquitetônicos ou símbolos de natureza histórica, além de eventos artísticos/culturais/religiosos, educativos, informativos ou de natureza acadêmica. A atividade do turismo cultural pode ser subdividido em: * Turismo de congresso; * Turismo científico; * Turismo religioso, entre outros. (pt)
 • Культурный туризм охватывает собой посещение исторических, культурных или географических достопримечательностей. Культурный туризм является самым популярным и массовым видом туризма. Основная цель таких путешествий — ознакомление с туристскими достопримечательностями (памятниками истории, архитектуры, искусства; природными и этническими особенностями; современной жизнью народа и т. п.). Культурный туризм — это форма туризма, цель которого состоит в знакомстве с культурой и культурной средой места посещения, включая ландшафт, знакомство с традициями жителей и их образом жизни, художественной культурой и искусством, различными формами проведения досуга местных жителей. (ru)
 • 文化觀光,也称为文化旅游(英語:Cultural Tourism)是旅遊的一種類型,旅客出遊的動機是學習、發現及體驗有形或無形的文化景點與產品,這些景點及產品涉及當地社會的獨特元素,包括藝術、建築、歷史、文化遺產、文學、音樂、創意產業、烹飪及宗教信仰,乃至於當地人的生活方式等。 在臺灣,文化觀光的推動已列入2019年頒布的中華民國第十八條:「國家應訂定文化觀光發展政策,善用臺灣豐富文化內涵,促進文化觀光發展,並積極培育跨域相關人才,營造文化觀光永續之環境。」 日本文化廳亦於2020年頒布「文化觀光推進法」(日语:文化観光推進法),企圖達成以文化觀光振興地方、觀光收益進而投資文化的良善循環。 (zh)
 • Культурний туризм охоплює собою відвідини історичних, культурних або географічних визначних пам'яток. Культурний туризм є найпопулярнішим і наймасовішим видом туризму. Основна мета таких подорожей— ознайомлення з туристськими визначними пам'ятками (пам'ятниками історії, архітектури, мистецтва; природними та етнічними особливостями; сучасним життям народу тощо). Залежно від прийнятих критеріїв визначення самої культури, культурний туризм може бути визначений вузько (тоді обсяг цього поняття включає лише елітний висококультурний туризм) або широкий (також освітній туризм і численні види подорожей, що здійснюються у зв'язку з цілями та мотивами загальнолюдської культури). У зв’язку з розширенням змісту слова «культура», а також зростанням популярності та різноманітності цього виду туристичної діяльності, нині як туристичні організації, так і дослідники схиляються до другого визначення. Культурний туризм є однією з найдавніших форм туризму. З другої половини 20 століття, особливо в країнах Західної Європи, зростає інтерес до цієї форми туристичної діяльності і подальший розвиток комерційних послуг у цій сфері. Це стосується і Польщі, де ці процеси поки що менш розвинені, але тенденції розвитку помітні, і очікується зростання інтересу до культурних туристів з-за кордону до Польщі. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 334105 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 11481 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1124926545 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • السياحة الثقافية هي مجموعة فرعية من السياحة المعنية بمشاركة المسافر مع ثقافة بلد أو منطقة، وتحديدا نمط حياة الناس في تلك المناطق الجغرافية، وتاريخ هؤلاء الناس، وفنهم، والهندسة المعمارية، والدين (الأديان)، وغيرها من العناصر التي ساهم في تشكيل أسلوب حياتهم. (ar)
 • El turisme cultural és una modalitat del turisme amb moviment de persones per motivacions estrictament culturals. La discordança entre les diverses definicions està en la imprecisió a l’hora d’acotar el concepte de motivació cultural. Aquest tipus de turista es sol realitzar en estances molt curtes d'entre tres i quatre dies. És molt flexible, i sol combinar la cultura amb altres motivacions, així doncs la demanda és més fàcil de controlar, donat que és més senzill de donar-li allò que demana. En aquest tipus de turisme són imprescindibles els recursos patrimonials, artístics i històrics. (ca)
 • Cultural tourism is a type of tourism activity in which the visitor's essential motivation is to learn, discover, experience and consume the tangible and intangible cultural attractions/products in a tourism destination. These attractions/products relate to a set of distinctive material, intellectual, spiritual, and emotional features of a society that encompasses arts and architecture, historical and cultural heritage, culinary heritage, literature, music, creative industries and the living cultures with their lifestyles, value systems, beliefs and traditions. (en)
 • Als Kulturtourismus werden Reisen bezeichnet, in der die Reisenden das vorrangige Ziel verfolgen, sich über Elemente der Kultur des Zielgebietes zu informieren, sie zu erfahren bzw. sie zu erleben. Es gibt keine allgemeingültige Definition von Kulturtourismus, typische Kennzeichen sind jedoch das Interesse der Reisenden an Kultur, die Besichtigung von kulturellen Einrichtungen, die Teilnahme an Kulturveranstaltungen sowie eine im Vordergrund stehende fachlich fundierte Informationsvermittlung. Der individuelle Grund für Bildungs-, Studien- oder Kulturreisen ist dabei, die Kultur an anderen Orten kennenzulernen und die eigene Bildung anderweitig zu erweitern oder zu vertiefen. Auch das Pilgern kann als eine Form des Kulturtourismus betrachtet werden. (de)
 • Il turismo culturale, è una forma di turismo che è strettamente legata alla cultura di una specifica regione o paese, in particolare in relazione al modello di vita, alla storia, all'arte, all'architettura, alla dieta, alla religione ed altri elementi delle popolazioni nelle specifiche aree geografiche, che contribuiscono a creare quel loro tipo di vita. (it)
 • Turismo cultural é uma atividade econômica que está relacionada a eventos e viagens organizadas e direcionadas para o conhecimento e lazer com elementos culturais, tais como: monumentos, complexos arquitetônicos ou símbolos de natureza histórica, além de eventos artísticos/culturais/religiosos, educativos, informativos ou de natureza acadêmica. A atividade do turismo cultural pode ser subdividido em: * Turismo de congresso; * Turismo científico; * Turismo religioso, entre outros. (pt)
 • 文化觀光,也称为文化旅游(英語:Cultural Tourism)是旅遊的一種類型,旅客出遊的動機是學習、發現及體驗有形或無形的文化景點與產品,這些景點及產品涉及當地社會的獨特元素,包括藝術、建築、歷史、文化遺產、文學、音樂、創意產業、烹飪及宗教信仰,乃至於當地人的生活方式等。 在臺灣,文化觀光的推動已列入2019年頒布的中華民國第十八條:「國家應訂定文化觀光發展政策,善用臺灣豐富文化內涵,促進文化觀光發展,並積極培育跨域相關人才,營造文化觀光永續之環境。」 日本文化廳亦於2020年頒布「文化觀光推進法」(日语:文化観光推進法),企圖達成以文化觀光振興地方、觀光收益進而投資文化的良善循環。 (zh)
 • Πολιτιστικός τουρισμός ονομάζεται το υποσύνολο του τουρισμού σχετικά με τον πολιτισμό μιας χώρας ή περιοχής.Συγκεκριμένα ο τρόπος ζωής των ανθρώπων αυτών των γεωγραφικών περιοχών, η ιστορία τους, η τέχνη, η αρχιτεκτονική, θρησκεία και άλλα στοιχεία που συνέβαλλαν στην διαμόρφωση του τρόπου ζωής τους. Αυτή η μορφή τουρισμού γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής στο κόσμο και πρόσφατα η αναφορά του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης επισήμανε το πόσο ο πολιτιστικός τουρισμός μπορεί να συνδράμει στην Περιφερειακή ανάπτυξη σε ποικίλες περιοχές ανά τον κόσμο. (el)
 • Kultura turismo estas maniero de turismo kiu centriĝas al kulturaj allogaĵoj proponitaj de difinita turisma loko, ĉu malgranda vilaĝo, ĉu urbo, regiono aŭ lando. Lastatempe ĝi ekelstaris en zonoj kie ne estas taŭgaj ebloj por aliaj tipoj de turismo: suno kaj strando, sporta, ktp. Tiu tipo de turismo bezonas histori-artajn rimedojn por sia disvolviĝo. Ĝi estas mlpli postulema kaj malpli dependa el la sezono. La kultura turismo estas konsiderata parto de la grupo de alternativa turismo. Oni povas subdividigi tiun koncepton laŭ diversaj subtemoj kiaj la jenaj: (eo)
 • El es una práctica que resalta los aspectos culturales que ofrece un determinado destino turístico, ya sea un pequeño pueblo, una ciudad, una región o un país. En los últimos años ha cobrado cierta relevancia en aquellas zonas que han visto limitados otros tipos de turismo: sol y playa, deportivo, para visitar pueblos o ciudades para ver sus monumentos y participar en diferentes actividades.​ Además todos estos viajes te pueden proporcionar información. Se viaja para saber las historias de las distintas culturas y aprender sobre tales las aprendemos a través del turismo.​ El turismo cultural aboga por la preservación de las costumbres e instituciones de las comunidades locales, a la vez que promueve el interés por el otro diferente.​ Algunos autores sostienen que su origen se remonta a la (es)
 • Kultura-turismoa eskualde baten ondare kulturala eta, hedaduraz, bertako biztanleen bizimodua deskubritzea helburu duen turismo modu bat da. Fenomeno sozial eta ekonomikoa mundu garaikidean, kultura-turismoa merkatu turistikoaren kuoten % 8tik % 20ra bitarte izango litzateke. Parte-hartze hori nabarmen handitu da azken urteotan, berariaz kultura-xedeetara (batzuetan operadore espezializatuek) eta horiek ulertzeko aukera ematen duten guneetara bideratutako merkataritza-eskaintzak sortu baitira. (eu)
 • Wisata berbasis budaya adalah salah satu jenis kegiatan pariwisata yang menggunakan kebudayaan sebagai objeknya. Pariwisata jenis ini dibedakan dari minat-minat khusus lain, seperti wisata alam, dan wisata petualangan. Ada 12 unsur kebudayaan yang dapat menarik kedatangan wisatawan, yaitu: (in)
 • Le tourisme culturel est une forme de tourisme qui a pour but de découvrir le patrimoine culturel d'une région et, par extension, le mode de vie de ses habitants. Phénomène social et économique de fond dans le monde contemporain, le tourisme culturel représenterait de 8 à 20 % des parts du marché touristique. Cette part a nettement augmenté ces dernières années avec la création d'offres commerciales spécifiquement ciblées sur des destinations culturelles (parfois par des opérateurs spécialisés) et de sites (permettant d'appréhender celui-ci.). (fr)
 • Cultuurtoerisme (ook cultureel toerisme) is een type toerisme betreffende de cultuur, en dan vooral de kunst, van een land, gebied of stad. Het cultuurtoerisme komt het meest in steden voor, en dan vooral in bijzonder historische of erg grote steden met veel musea. Enkele steden zijn Rome, Florence, Barcelona en Parijs. Een gebied dat hieronder valt is onder andere de kastelen van de Loire. Het aantrekken van toeristen door is ook een vorm van cultuurtoerisme. Hierbij kan gedacht worden aan de viering van Chinees Nieuwjaar. (nl)
 • Turystyka kulturowa – dziedzina turystyki skierowana na odwiedzanie i poznawanie miejsc związanych z kulturą w jej rozmaitych aspektach. Obiekt zainteresowania tej turystyki stanowią zarówno wytwory kultury w przeszłości, jak i współczesne. W jej skład integralnie wchodzi więc również wszelkiego rodzaju . Nie należy zaś krajoznawstwo. (pl)
 • Культурный туризм охватывает собой посещение исторических, культурных или географических достопримечательностей. Культурный туризм является самым популярным и массовым видом туризма. Основная цель таких путешествий — ознакомление с туристскими достопримечательностями (памятниками истории, архитектуры, искусства; природными и этническими особенностями; современной жизнью народа и т. п.). (ru)
 • Культурний туризм охоплює собою відвідини історичних, культурних або географічних визначних пам'яток. Культурний туризм є найпопулярнішим і наймасовішим видом туризму. Основна мета таких подорожей— ознайомлення з туристськими визначними пам'ятками (пам'ятниками історії, архітектури, мистецтва; природними та етнічними особливостями; сучасним життям народу тощо). (uk)
rdfs:label
 • Cultural tourism (en)
 • سياحة ثقافية (ar)
 • Turisme cultural (ca)
 • Kulturtourismus (de)
 • Πολιτιστικός τουρισμός (el)
 • Kultura turismo (eo)
 • Turismo cultural (es)
 • Kultura-turismo (eu)
 • Pariwisata berbasis budaya (in)
 • Tourisme culturel (fr)
 • Turismo culturale (it)
 • 文化観光 (ja)
 • Cultuurtoerisme (nl)
 • Turystyka kulturowa (pl)
 • Turismo cultural (pt)
 • Культурный туризм (ru)
 • 文化觀光 (zh)
 • Культурний туризм (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License