Coaching is a form of development in which an experienced person, called a coach, supports a learner or client in achieving a specific personal or professional goal by providing training and guidance. The learner is sometimes called a coachee. Occasionally, coaching may mean an informal relationship between two people, of whom one has more experience and expertise than the other and offers advice and guidance as the latter learns; but coaching differs from mentoring by focusing on specific tasks or objectives, as opposed to more general goals or overall development.

Property Value
dbo:abstract
 • التدريب(Coaching) هو شكل من أشكال التطوير الذي يقوم فيه شخص ما يسمى المدرب بدعم المتعلم أو العميل في تحقيق هدف شخصي أو مهني معين من خلال توفير التدريب والتوجيه. يُطلق على المتعلم أحيانًا اسم المتدرب(coachee) . في بعض الأحيان ، قد يعني التدريب وجود علاقة غير رسمية بين شخصين ، أحدهما لديه خبرة وإطلاع أكثر من الآخر ويقدم المشورة والتوجيه ؛ لكن التدريب يختلف عن التوجيه(mentoring) في التركيز على مهام أو أهداف محددة ، بدلاً من الأهداف العامة أو التطوير الشامل. (ar)
 • El coaching o entrenament personal és un sistema pràctic d'exercicis i higiene personalitzat, individual i fet a mida per a ampliar el coneixement i la bona gestió dels recursos personals (competències, emocions, etc.) d'una persona. El professional que acompanya i aconsella s'anomena en anglès coach, és un professional amb un màster en coaching obtingut en algun centre adscrit a la federació internacional, coneixements superiors de filosofia i psicologia sovint complementat amb altres disciplines. Proposa exercicis pràctics i mètodes a fer en el dia a dia i en fa un seguiment, d'una manera anàloga als entrenadors personals en exercici físic. (ca)
 • Koučování (koučink) je proces, podporující hledání individuálních řešení a rozvoj člověka v jím zvolené oblasti. Kouč není trenér ani poradce, ale hledá řešení společně s klientem. Termín pochází z anglického slovesa coach (trénovat, vést). Pochopení podstaty koučování ulehčuje i metafora kočího (v angl. coach) nebo dostavníku – jako prostředku, pomáhajícího dostat se důležité osobě pohodlným způsobem z místa, kde právě je, na místo, kde chce být. (cs)
 • Η συμβουλευτική διαβίωσης (αγγλικά: life coaching), αποτελεί μορφή προσωπικής ή επαγγελματικής ανάπτυξης στην οποία ένα άτομο που ονομάζεται coach παρέχει υποστήριξη, εμψύχωση και τεχνογνωσία προς άτομα με σκοπό την επίτευξη ενός συγκεκριμένου προσωπικού ή επαγγελματικού στόχου. (el)
 • Kuntrejnado kaj en multaj lingvoj oni uzas la anglismon coaching, estas trejnado aŭ disvolvigo, en kiu persono nome trejnisto aŭ kuntrejnisto subtenas lernanton por atingi specifajn personan aŭ profesian celojn. Kuntrejnado foje povas signifi neformalan rilato inter du personoj, el kiuj unu havas pli da sperto ol la alia kaj havigas konsilon kaj gvidadon, por ke tiu lernu; sed kuntrejnado diferencas el mentoreco je tio, ke ĝi enfokusigas al specifaj taskoj aŭ celoj, male al ĝeneralaj celoj aŭ ĝenerala disvolvigo, kaj el ĝenerala instruado je tio, ke ĝi montras pli personan rilaton. Kuntrejnado povas realiĝi en diversaj fakoj kiaj ĝenerala vivolernado, kontraŭ atentomanka-hiperaktiva perturbo, negocoj kaj laboro, kariero, hejmtaskoj, financoj, sano kaj sporto ekzemple. (eo)
 • Coaching is a form of development in which an experienced person, called a coach, supports a learner or client in achieving a specific personal or professional goal by providing training and guidance. The learner is sometimes called a coachee. Occasionally, coaching may mean an informal relationship between two people, of whom one has more experience and expertise than the other and offers advice and guidance as the latter learns; but coaching differs from mentoring by focusing on specific tasks or objectives, as opposed to more general goals or overall development. (en)
 • El coaching (AFI: [ˈkoʊtʃɪŋ], anglicismo que procede del verbo inglés to coach, «entrenar») es un método que consiste en acompañar, instruir o entrenar a una persona o a un grupo de ellas, con el objetivo de conseguir cumplir metas o desarrollar habilidades específicas. Si bien el término coach tiene una procedencia directa desde el ámbito deportivo y este a su vez de un medio de transporte húngaro (kocsi secker), es en el entorno empresarial y personal desde donde se conoce por coaching al proceso dialógico y praxeológico mediante el cual el coach o entrenador genera las condiciones para que la persona o grupo implicados en dicho proceso busquen el camino para alcanzar los objetivos fijados usando sus propios recursos y habilidades fuertemente apoyados de la motivación, responsabilidad y creatividad.​ Hay muchos métodos y tipos de coaching los cuales varían en gran medida de acuerdo a la escuela filosófica a la que se suscriban. La persona que realiza el proceso de coaching recibe el nombre de coach (AFI: [koʊtʃ], «entrenador»), mientras que la persona que lo recibe se denomina coachee (AFI: [koʊtʃˈiː], «entrenado» o persona en entrenamiento). (es)
 • Der Begriff Coaching wird als Sammelbegriff für unterschiedliche Beratungsmethoden (Einzelcoaching, Teamcoaching, Projektcoaching) verwendet. Im Unterschied zur klassischen Beratung werden keine direkten Lösungsvorschläge durch den Coach geliefert, sondern die Entwicklung eigener Lösungen wird begleitet. Coaching bezeichnet strukturierte Gespräche zwischen einem Coach und einem Coachee (Klienten) z. B. zu Fragen des beruflichen Alltags (Führung, Kommunikation und Zusammenarbeit). Die Ziele dieser Gespräche reichen von der Einschätzung und Entwicklung persönlicher Kompetenzen und Perspektiven über Anregungen zur Selbstreflexion bis hin zur Überwindung von Konflikten mit Mitarbeitern, Kollegen oder Vorgesetzten. Dabei fungiert der Coach als neutraler, kritischer Gesprächspartner und verwendet je nach Ziel Methoden aus dem gesamten Spektrum der Personal- und Führungskräfteentwicklung. (de)
 • Le coaching ou executive coaching est un accompagnement personnalisé cherchant à améliorer les compétences et la performance d'un individu, d'un groupe ou d'une organisation, grâce à l'amélioration des connaissances, l'optimisation des processus et des méthodes d'organisation et de contrôle. Le coaching est le métier de l'accompagnement du dialogue entre le client et son coach. Il permet au client, par la construction de ces échanges, de trouver sa solution, c'est-à-dire, celle la plus adaptée à ses capacités, croyances, enjeux ou à sa situation.La notion de « coaching », manquant de contours légaux, elle peut être utilisée par certains sans réelle compétence. Pendant longtemps le « développement personnel » a été défini comme un outil de manipulation. Depuis peu les mentalités tendent à évoluer, la pratique du coaching personnel ayant connu un énorme bond en avant et de nombreux livres en font maintenant l'apologie. (fr)
 • Il coaching (o affiancamento e guida) è una metodologia di sviluppo personale nella quale una persona (detta coach) supporta un cliente o allievo (detto coachee) nel raggiungere uno specifico obiettivo personale, professionale o sportivo. Un coach fornisce uno specifico supporto verso l’acquisizione di un più alto grado di consapevolezza, responsabilità, scelta, fiducia e autonomia. (it)
 • 코칭(Coaching)은 기법의 하나로서, 코치와 코칭을 받는 사람이 파트너를 이루어, 스스로 목표를 설정하고 효과적으로 달성하며, 성장할 수 있도록 지원하는 과정이다. (ko)
 • コーチング(英:coaching)とは、 1. * 運動・勉強・技術などの指導をすること。 2. * 促進的アプローチ、指導的アプローチで、クライアントの学習や成長、変化を促し、相手の潜在能力を解放させ、最大限に力を発揮させること目指す能力開発法・育成方法論、クライアントを支援するための相談(コンサルテーション)の一形態。ただし、世界的に合意された明確な定義は存在しない。 本記事では2について述べる。 (ja)
 • Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag. Genezing is nadrukkelijk niet het doel en ziekte niet het uitgangspunt. Coaching is geworteld in de positieve psychologie en moet niet verward worden met counseling of therapie, begeleidingsvormen die erop gericht zijn mentale blokkades of psychische stagnatie te verhelpen. Mentoraat en training zijn verwante begrippen, maar geen synoniemen. Inzicht, zoals hiervoor genoemd, is een vorm van leren waarbinnen de gecoachte door het synthetiseren van eigen kennis, zo nodig aangevuld met kennis van de coach, bekwamer wordt in het bereiken van gestelde doelen. Inzicht is een vorm van leren die vrijwel direct automatiseert. (nl)
 • Coaching (z ang. coaching – korepetycje, trenowanie) – interaktywny proces rozwoju, poprzez metody związane z psychologią, realizowaniem procesu decyzyjnego do zaspokajania potrzeb, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania, osiągnięcia celu. (pl)
 • Coaching é uma forma de desenvolvimento na qual alguém denominado coach (“treinador”, em inglês), ajuda um aprendiz ou cliente a adquirir um objetivo pessoal ou profissional específico através de treinamento e orientação. O aprendiz é por vezes denominado coachee. Ocasionalmente coaching pode significar uma relação informal entre duas pessoas, uma das quais mais experiente que a outra, que a ajuda e orienta, enquanto a outra aprende; o coaching difere de mentoring por se focar em tarefas ou objectivos específicos, por oposição a objectivos mais gerais, ou o desenvolvimento como um todo. (pt)
 • Coachning är en lösningsfokuserad samtalsteknik som går ut på att hjälpa en person eller en grupp personer att bli mer aktiv och mer effektivt använda sina förmågor för att nå vissa mål. Coachning är vanligt förekommande inom idrott men har på senare år kommit att användas inom många andra sammanhang, exempelvis bland dem som sysslar med karriärvägledning och ledarskap. Coachning kan utövas på många olika sätt. Vanligt är att man sätter upp delmål, uppmuntrar och ställer frågor. Den som leder aktiviteten kallas coach. (sv)
 • Коучинг (англ. coaching) — метод консалтинга и тренинга, в процессе которого человек, называющийся «коуч», помогает обучающемуся достичь некой жизненной или профессиональной цели. В отличие от менторства, коучинг сфокусирован на достижении чётко определённых целей вместо общего развития. (ru)
 • 教練是一種訓練或發展的技術,教練者被稱為「Coach」,協助學習者達成特殊的個人或專業目標。該學習者有時候又被稱為「Coachee」。有時,「教練」也可被認為是一段兩人間非正式的關係,其中一人較另一人有經驗與專業,從而提供另一人諮詢與指導,而使其可以學習的關係;但教練不同於導師(Mentoring),教練只專注於聚焦在特定的技能上,而導師會重於全面的發展或更普遍的目標。 (zh)
 • Ко́учинг (від англ. coaching — тренерство), вишкіл — інструмент особистісного й професійного розвитку, формування якого почалося в 70-х роках XX століття. Джерела коучингу лежать у спортивному тренерстві, позитивної, когнітивної й організаційної психології, в уявленні про усвідомлене життя й можливостях постійного й цілеспрямованого . (uk)
dbo:wikiPageID
 • 143215 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 38581 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 986589339 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:isPartOf
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • التدريب(Coaching) هو شكل من أشكال التطوير الذي يقوم فيه شخص ما يسمى المدرب بدعم المتعلم أو العميل في تحقيق هدف شخصي أو مهني معين من خلال توفير التدريب والتوجيه. يُطلق على المتعلم أحيانًا اسم المتدرب(coachee) . في بعض الأحيان ، قد يعني التدريب وجود علاقة غير رسمية بين شخصين ، أحدهما لديه خبرة وإطلاع أكثر من الآخر ويقدم المشورة والتوجيه ؛ لكن التدريب يختلف عن التوجيه(mentoring) في التركيز على مهام أو أهداف محددة ، بدلاً من الأهداف العامة أو التطوير الشامل. (ar)
 • El coaching o entrenament personal és un sistema pràctic d'exercicis i higiene personalitzat, individual i fet a mida per a ampliar el coneixement i la bona gestió dels recursos personals (competències, emocions, etc.) d'una persona. El professional que acompanya i aconsella s'anomena en anglès coach, és un professional amb un màster en coaching obtingut en algun centre adscrit a la federació internacional, coneixements superiors de filosofia i psicologia sovint complementat amb altres disciplines. Proposa exercicis pràctics i mètodes a fer en el dia a dia i en fa un seguiment, d'una manera anàloga als entrenadors personals en exercici físic. (ca)
 • Koučování (koučink) je proces, podporující hledání individuálních řešení a rozvoj člověka v jím zvolené oblasti. Kouč není trenér ani poradce, ale hledá řešení společně s klientem. Termín pochází z anglického slovesa coach (trénovat, vést). Pochopení podstaty koučování ulehčuje i metafora kočího (v angl. coach) nebo dostavníku – jako prostředku, pomáhajícího dostat se důležité osobě pohodlným způsobem z místa, kde právě je, na místo, kde chce být. (cs)
 • Η συμβουλευτική διαβίωσης (αγγλικά: life coaching), αποτελεί μορφή προσωπικής ή επαγγελματικής ανάπτυξης στην οποία ένα άτομο που ονομάζεται coach παρέχει υποστήριξη, εμψύχωση και τεχνογνωσία προς άτομα με σκοπό την επίτευξη ενός συγκεκριμένου προσωπικού ή επαγγελματικού στόχου. (el)
 • Coaching is a form of development in which an experienced person, called a coach, supports a learner or client in achieving a specific personal or professional goal by providing training and guidance. The learner is sometimes called a coachee. Occasionally, coaching may mean an informal relationship between two people, of whom one has more experience and expertise than the other and offers advice and guidance as the latter learns; but coaching differs from mentoring by focusing on specific tasks or objectives, as opposed to more general goals or overall development. (en)
 • Il coaching (o affiancamento e guida) è una metodologia di sviluppo personale nella quale una persona (detta coach) supporta un cliente o allievo (detto coachee) nel raggiungere uno specifico obiettivo personale, professionale o sportivo. Un coach fornisce uno specifico supporto verso l’acquisizione di un più alto grado di consapevolezza, responsabilità, scelta, fiducia e autonomia. (it)
 • 코칭(Coaching)은 기법의 하나로서, 코치와 코칭을 받는 사람이 파트너를 이루어, 스스로 목표를 설정하고 효과적으로 달성하며, 성장할 수 있도록 지원하는 과정이다. (ko)
 • コーチング(英:coaching)とは、 1. * 運動・勉強・技術などの指導をすること。 2. * 促進的アプローチ、指導的アプローチで、クライアントの学習や成長、変化を促し、相手の潜在能力を解放させ、最大限に力を発揮させること目指す能力開発法・育成方法論、クライアントを支援するための相談(コンサルテーション)の一形態。ただし、世界的に合意された明確な定義は存在しない。 本記事では2について述べる。 (ja)
 • Coaching (z ang. coaching – korepetycje, trenowanie) – interaktywny proces rozwoju, poprzez metody związane z psychologią, realizowaniem procesu decyzyjnego do zaspokajania potrzeb, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania, osiągnięcia celu. (pl)
 • Coaching é uma forma de desenvolvimento na qual alguém denominado coach (“treinador”, em inglês), ajuda um aprendiz ou cliente a adquirir um objetivo pessoal ou profissional específico através de treinamento e orientação. O aprendiz é por vezes denominado coachee. Ocasionalmente coaching pode significar uma relação informal entre duas pessoas, uma das quais mais experiente que a outra, que a ajuda e orienta, enquanto a outra aprende; o coaching difere de mentoring por se focar em tarefas ou objectivos específicos, por oposição a objectivos mais gerais, ou o desenvolvimento como um todo. (pt)
 • Coachning är en lösningsfokuserad samtalsteknik som går ut på att hjälpa en person eller en grupp personer att bli mer aktiv och mer effektivt använda sina förmågor för att nå vissa mål. Coachning är vanligt förekommande inom idrott men har på senare år kommit att användas inom många andra sammanhang, exempelvis bland dem som sysslar med karriärvägledning och ledarskap. Coachning kan utövas på många olika sätt. Vanligt är att man sätter upp delmål, uppmuntrar och ställer frågor. Den som leder aktiviteten kallas coach. (sv)
 • Коучинг (англ. coaching) — метод консалтинга и тренинга, в процессе которого человек, называющийся «коуч», помогает обучающемуся достичь некой жизненной или профессиональной цели. В отличие от менторства, коучинг сфокусирован на достижении чётко определённых целей вместо общего развития. (ru)
 • 教練是一種訓練或發展的技術,教練者被稱為「Coach」,協助學習者達成特殊的個人或專業目標。該學習者有時候又被稱為「Coachee」。有時,「教練」也可被認為是一段兩人間非正式的關係,其中一人較另一人有經驗與專業,從而提供另一人諮詢與指導,而使其可以學習的關係;但教練不同於導師(Mentoring),教練只專注於聚焦在特定的技能上,而導師會重於全面的發展或更普遍的目標。 (zh)
 • Ко́учинг (від англ. coaching — тренерство), вишкіл — інструмент особистісного й професійного розвитку, формування якого почалося в 70-х роках XX століття. Джерела коучингу лежать у спортивному тренерстві, позитивної, когнітивної й організаційної психології, в уявленні про усвідомлене життя й можливостях постійного й цілеспрямованого . (uk)
 • Der Begriff Coaching wird als Sammelbegriff für unterschiedliche Beratungsmethoden (Einzelcoaching, Teamcoaching, Projektcoaching) verwendet. Im Unterschied zur klassischen Beratung werden keine direkten Lösungsvorschläge durch den Coach geliefert, sondern die Entwicklung eigener Lösungen wird begleitet. Coaching bezeichnet strukturierte Gespräche zwischen einem Coach und einem Coachee (Klienten) z. B. zu Fragen des beruflichen Alltags (Führung, Kommunikation und Zusammenarbeit). Die Ziele dieser Gespräche reichen von der Einschätzung und Entwicklung persönlicher Kompetenzen und Perspektiven über Anregungen zur Selbstreflexion bis hin zur Überwindung von Konflikten mit Mitarbeitern, Kollegen oder Vorgesetzten. Dabei fungiert der Coach als neutraler, kritischer Gesprächspartner und verwende (de)
 • Kuntrejnado kaj en multaj lingvoj oni uzas la anglismon coaching, estas trejnado aŭ disvolvigo, en kiu persono nome trejnisto aŭ kuntrejnisto subtenas lernanton por atingi specifajn personan aŭ profesian celojn. Kuntrejnado foje povas signifi neformalan rilato inter du personoj, el kiuj unu havas pli da sperto ol la alia kaj havigas konsilon kaj gvidadon, por ke tiu lernu; sed kuntrejnado diferencas el mentoreco je tio, ke ĝi enfokusigas al specifaj taskoj aŭ celoj, male al ĝeneralaj celoj aŭ ĝenerala disvolvigo, kaj el ĝenerala instruado je tio, ke ĝi montras pli personan rilaton. (eo)
 • El coaching (AFI: [ˈkoʊtʃɪŋ], anglicismo que procede del verbo inglés to coach, «entrenar») es un método que consiste en acompañar, instruir o entrenar a una persona o a un grupo de ellas, con el objetivo de conseguir cumplir metas o desarrollar habilidades específicas. La persona que realiza el proceso de coaching recibe el nombre de coach (AFI: [koʊtʃ], «entrenador»), mientras que la persona que lo recibe se denomina coachee (AFI: [koʊtʃˈiː], «entrenado» o persona en entrenamiento). (es)
 • Le coaching ou executive coaching est un accompagnement personnalisé cherchant à améliorer les compétences et la performance d'un individu, d'un groupe ou d'une organisation, grâce à l'amélioration des connaissances, l'optimisation des processus et des méthodes d'organisation et de contrôle. Pendant longtemps le « développement personnel » a été défini comme un outil de manipulation. Depuis peu les mentalités tendent à évoluer, la pratique du coaching personnel ayant connu un énorme bond en avant et de nombreux livres en font maintenant l'apologie. (fr)
 • Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag. Genezing is nadrukkelijk niet het doel en ziekte niet het uitgangspunt. Coaching is geworteld in de positieve psychologie en moet niet verward worden met counseling of therapie, begeleidingsvormen die erop gericht zijn mentale blokkades of psychische stagnatie te verhelpen. Mentoraat en training zijn verwante begrippen, maar geen synoniemen. Inzicht, zoals hiervoor genoemd, is een vorm van leren waarbinnen de gecoachte door het synthetiseren van eigen kennis, zo nodig aangevuld met kennis van de coach, bekwamer wordt in het bereiken van gestelde do (nl)
rdfs:label
 • Coaching (en)
 • التدريب (الإرشادي) (ar)
 • Entrenament personal (ca)
 • Koučování (cs)
 • Coaching (de)
 • Συμβουλευτική διαβίωσης (el)
 • Kuntrejnado (eo)
 • Coaching (es)
 • Coaching (fr)
 • コーチング (ja)
 • Coaching (it)
 • 코칭 (ko)
 • Coaching (nl)
 • Coaching (pt)
 • Coaching (pl)
 • Коучинг (ru)
 • Coachning (sv)
 • Коучинг (uk)
 • 教练 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
skos:exactMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:knownFor of
is dbo:occupation of
is dbo:service of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:focus of
is dbp:knownFor of
is dbp:method of
is dbp:occupation of
is dbp:services of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of