About: Chaplain

An Entity of Type: person, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A chaplain is, traditionally, a cleric (such as a minister, priest, pastor, rabbi, purohit, or imam), or a lay representative of a religious tradition, attached to a secular institution (such as a hospital, prison, military unit, intelligence agency, embassy, school, labor union, business, police department, fire department, university, sports club), or a private chapel.

Property Value
dbo:abstract
 • يعني مصطلح الملحق الديني بالمعنى التقليدي رجل دين (مثل قسيس أو راهب أو كاهن أو إمام أو حاخام) أو ممثلاً غير رسمي عن السلطة الدينية يعمل مع جهة رسمية غير دينية كأن يعمل في مشفى أو سجن أو وحدة عسكرية أو مدرسة أو اتحاد عمال أو شركة أو جامعة أو قسم شرطة أو إطفاء أو مصلى كنسي خاص. بالرغم من أن المصطلح ظهر في البداية للإشارة إلى ممثلي الدين المسيحي بشكل خاص، إلا أن المعنى توسع لينطبق على ممثلي الأديان أو التقاليد الفلسفية الأخرى، مثل حالة الممثلين الدينيين الذين يخدمون مع الجيش الأميركي والعدد المتزايد من أقسام العبادة الملحقة بالجامعات الأميركية، خلال الفترة الأخيرة تلقى الكثير من الأشخاص غير المنتمين إلى جهة دينية تدريباً مهنياً دينياً وأصبحوا يعملون كملحقين دينيين في المدارس والمشافي والشركات والجامعات والسجون وفي أماكن أخرى إلى جانب -أو بدلاً عن- الأعضاء الرسميين في السلطات الدينية، كما يبدو أن مفاهيم جديدة مثل الفريق متعدد المذاهب، أو الملحق العلماني أو الإنساني بدأت تزداد انتشاراً وخصوصاً ضمن الأجواء التربوية وفي المؤسسات الصحية. (ar)
 • Kaplan (z latinského capellanus, duchovní vázaný na kapli) je duchovní (zejména křesťanský), jemuž byla ordinářem svěřena pastorační péče o určitou skupinu nejen věřících. Kodex kanonického práva z roku 1983 upravuje postavení kaplana v kánonech 564 až 572. V římskokatolické církvi je kaplanem obvykle kněz. Může to být například: * vězeňský kaplan * vojenský kaplan – pro vojáky nějaké jednotky * univerzitní kaplan – pro studenty a učitele vysoké školy * dvorní kaplan – pro příslušníky panovnického dvora * nemocniční kaplan – pro osoby dlouhodobě upoutané na . Obecně je vyžadováno pověření vlastní církví a vysokoškolské teologické vzdělání. První stupeň čestného titulu monsignore je kaplan Jeho Svatosti, čímž se rozumí papežův kaplan. Běžně jsou v římskokatolické církvi jako kaplani nazýváni farní vikáři, zpravidla kněží – spolupracovníci faráře či administrátora farnosti. V některých případech mohou být přiděleni k některému filiálnímu kostelu či kapli, z čehož pochází vžité označení, častěji se však dělí s farářem o pastorační péči jinými způsoby. (cs)
 • Kaplan (von lateinisch capellanus „einer (fränkischen) Hofkapelle zugeordneter Kleriker“, daraus mittelhochdeutsch kaplan) ist ein kirchliches Amt in der römisch-katholischen Kirche. Im Mittellateinischen ist ein capellanus ein Hilfspriester. Seine Wohnung wird zuweilen als „Kaplanei“ bezeichnet. Nach cann. 564–572 CIC ist damit ein Priester mit einem extraterritorialen Seelsorgebereich für einen bestimmten Personenkreis gemeint, etwa in Krankenhäusern, Gefängnissen oder militärischen Einrichtungen. In den meisten deutschen Diözesen ist es jedoch üblich, diesen Seelsorgern den Titel Pfarrer zu verleihen (beispielsweise Krankenhauspfarrer, Gefängnispfarrer oder Militärpfarrer), wenngleich aus diesem Titel keine pfarrherrlichen Rechte abgeleitet werden können. Im deutschen Sprachraum wird die Bezeichnung Kaplan auch für einen Pfarrvikar verwendet, der in den ersten Jahren nach seiner Priesterweihe einem Pfarrer unterstellt ist und noch keine Alleinverantwortung für eine Pfarrei trägt, er soll in dieser Zeit die notwendige Erfahrung sammeln und übernimmt daher teilweise Aufgaben des Pfarrers. In früherer Zeit gehörte zu den meisten Pfarreien auch ein Kaplan, mitunter gab es in großen Pfarreien mehrere. Heute sind sie aufgrund der gesunkenen Zahl der Jungpriester nur noch selten anzutreffen. Je nach örtlicher Gewohnheit wird der Kaplan als Mitarbeiter eines Pfarrers in manchen Bistümern Vikar genannt – eine Bezeichnung, die der Codex Iuris Canonici 1983 für diese Funktion vorsieht: vicarius paroecialis. Im bairischen Sprachraum und im Bistum Trier wird meist auch die Bezeichnung Kooperator (Mitarbeiter des Pfarrers) verwendet. In der Erzdiözese Wien wurden die Hilfsgeistlichen in den Pfarreien bis 1938 als Kooperatoren oder Cooperatoren bezeichnet. Mit Beschluss der österreichischen Bischofskonferenz vom 28. September 1938 wurde dann die deutsche Bezeichnung Kaplan übernommen. Ganz ungebräuchlich geworden sind die Bezeichnungen Adjunkt und Supernumerarius. In Gemeinden mit mehreren Hilfspriestern wurde früher der dienstjüngste als „Adjunkt“ bezeichnet, ein weiterer als „Vikar“ und der dienstälteste als Kaplan. Die Kapläne der Diözesanbischöfe sind alle zugleich Geheimsekretäre, weil sie im Auftrag des Bischofs arbeiten und in diesem Sinn der Geheimhaltung unterliegen. Hierbei handelt es sich jedoch meist nicht, wie in Pfarreien, um junge Priester, die dieses Amt zur Ausbildung übernehmen, sondern um bereits erfahrene Geistliche. (de)
 • Kapilau parrokia ez duen apaiz kristaua eta beste instituzio partikular batean edo fededun multzo batean bere funtzioak betetzen dituen erlijiozko pertsona da. (eu)
 • A chaplain is, traditionally, a cleric (such as a minister, priest, pastor, rabbi, purohit, or imam), or a lay representative of a religious tradition, attached to a secular institution (such as a hospital, prison, military unit, intelligence agency, embassy, school, labor union, business, police department, fire department, university, sports club), or a private chapel. Though originally the word chaplain referred to representatives of the Christian faith, it is now also applied to people of other religions or philosophical traditions, as in the case of chaplains serving with military forces and an increasing number of chaplaincies at U.S. universities. In recent times, many lay people have received professional training in chaplaincy and are now appointed as chaplains in schools, hospitals, companies, universities, prisons and elsewhere to work alongside, or instead of, official members of the clergy. The concepts of a multi-faith team, secular, generic or humanist chaplaincy are also gaining increasing use, particularly within healthcare and educational settings. (en)
 • Capellán es un miembro del clero que sirve en una institución particular a un grupo de fieles que no están organizados ordinariamente en una parroquia o misión. Así, un capellán está asignado a una capilla privada, en instituciones laicas como colegios, unidades militares (capellán castrense), barcos, prisiones (capellán penitenciario), hospitales, universidades, departamentos de policía, parlamentos, etc. Tradicionalmente, se denomina "capellanes" a los miembros de alguna rama de la fe cristiana (por ejemplo pastores, reverendos o ministros) que se encargan de pronunciar sermones en los lugares ya mencionados; o bien, a los eclesiásticos o sacerdotes que dicen la misa en la capilla u oratorio. En ocasiones, estos gozan de rentas de una capellanía (aunque no siempre es así), o prestan un servicio a un particular a cambio de un estipendio, como parte del servicio doméstico en su sentido más amplio de una casa. (es)
 • Le chapelain (ou capelan parfois), selon les dictionnaires, pourrait être : 1. * « celui qui a la charge d'une chapellenie et en est bénéficiaire » ; 2. * un « prêtre attaché au service d'une personne (d'un grand seigneur) ». Dans l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem c'est un prêtre soit admis dans l'Ordre, le chapelain conventuel, soit un prêtre séculier qui se voyait confier la desserte des cures des commanderies, le chapelain d'obédience ; 3. * le « suppléant d'un prêtre ou d'un chanoine dans un chapitre ». (fr)
 • Kapelan (bahasa Inggris: chaplain, bahasa Latin: capellanus) adalah rohaniwan atau klerikus (seperti , imam, pastor, atau rabi), ataupun representasi awam dari suatu tradisi religius, yang terikat dalam penugasan di suatu institusi sekuler seperti rumah sakit, penjara, unit militer, sekolah, bisnis, departemen kepolisian, pemadam kebakaran, universitas, atau juga kapel privat. Secara historis, istilah "kapelan" mengacu pada representasi-representasi iman Kristen; namun sekarang juga diterapkan pada representasi orang-orang dari berbagai tradisi filosofis maupun agama lainnya–seperti pada kasus kapelan-kapelan yang melayani pasukan militer dan adanya peningkatan jumlah pelayanan kapelan di universitas-universitas Amerika. Belakangan ini, banyak kaum awam yang menerima pelatihan profesional dalam pelayanan kapelan dan ditunjuk sebagai kapelan-kapelan di sekolah, rumah sakit, perusahaan, universitas, penjara, dan tempat lainnya untuk berkarya bersama, atau sebagai pengganti, anggota resmi golongan klerus. Konsep-konsep pelayanan kapelan "multi-iman", "sekuler", "generik", dan/atau "humanis" juga memperoleh peningkatan dukungan, terutama di dalam lingkungan perawatan kesehatan dan pendidikan. (in)
 • チャプレンあるいはチャップレン(英: chaplain)は、教会・寺院に属さずに施設や組織で働く聖職者(牧師、神父、司祭、僧侶など)。 語源的には、それらの施設に設置されたチャペル(英: chapel)で働く聖職者を意味するが、実際には必ずしもチャペルが存在するとは限らない。 アメリカ軍では、宗教に関わらず、ラビ、イマーム、僧侶など、従軍するあらゆる聖職者を意味する。 詳細は「従軍聖職者」を参照 (ja)
 • Il cappellano è un sacerdote che non ha la gestione di una parrocchia, bensì di una cappellania, e che non ha perciò cura d'anime. A un cappellano, secondo il diritto canonico, può anche essere assegnato il servizio religioso di determinati enti o istituzioni come confraternite. (it)
 • Kapelan – duchowny w Kościele rzymskokatolickim, prawosławnym, greckokatolickim, anglikańskim i ewangelickim, spełniający funkcje liturgiczne przy kaplicy zakonnej, szpitalnej lub przydzielony przez władzę kościelną do obsługi duszpasterskiej pewnej grupy osób lub środowisk (np. kapelan wojskowy, więzienny, szpitalny, uczelniany). Kapelanem nazywany bywa także duchowny diecezjalny bądź zakonny pomagający biskupowi przy czynnościach biskupich i będący jego sekretarzem. W Wojsku Polskim II RP „kapelan” i „starszy kapelan” były tytułami duchownego wojskowego wyznania rzymsko- i greckokatolickiego, prawosławnego, ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-reformowanego, odpowiadającymi odpowiednio rangom kapitana – kapitana marynarki i majora – komandora podporucznika. (pl)
 • En kaplan (tidigare kapellan, det vill säga kapellpräst, präst i kapellförsamling) var i Svenska kyrkan tidigare titeln för kyrkoherdens medhjälpare. I Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland kallas kyrkoherdens medhjälpare fortfarande kaplan, vilket i Sverige motsvarar en komminister. I de fall titeln kaplan fortfarande brukas i Svenska kyrkan kan den avse biskops medhjälpare eller en präst med särskilt ansvar. Det kan till exempel gälla ansvaret för gudstjänstlivet i en bestämd kyrkobyggnad. En kaplan kan även vara en präst med begränsade, speciella uppgifter, såsom fältpräst, sjukhuspräst eller . Det kan också vara en präst eller pastor som ombetts av en förening eller sammanslutning att ansvara för själavården i organisationen eller vid ett visst evenemang, såsom en lägerkaplan inom scoutrörelsen. I Norska kyrkan kallas kyrkoherdens medhjälpare kapellan. Termen har även använts inom Danska folkkyrkan. Inom romersk-katolska kyrkan kallas kyrkoherdens medhjälpande präst fortfarande för kaplan. (sv)
 • Capelão (em francês: chapelain) é um ministro religioso autorizado a prestar assistência e a realizar cultos em comunidades religiosas, conventos, colégios, universidades, hospitais, presídios, corporações militares e outras organizações ou corporações, e que geralmente é oficiado por um padre ou pastor . Ao longo da história, muitas cortes e famílias nobres tinham também o seu capelão. No caso de uma corporação militar, fala-se de capelania militar ou capelania castrense. (pt)
 • Капела́н (від лат. capellanus) або військовий священник — у християнських церквах та деяких інших релігійних організаціях різних держав світу це представник духовенства, якому на постійних засадах доручається пастирська опіка над якоюсь спільнотою або особливою групою вірних, наприклад: * військовий священник в армії (посада, прирівняна до заступника командира полку або батальйону, якому надається особистий озброєний ад'ютант). Відповідальний за виховання солдатів, матросів, офіцерів та їхніх родин. У його функції входить богослужіння серед військовослужбовців, контроль за їх моральним станом, відспівування померлих (загиблих) тощо. * священник у поліції (пенітенціарних установ), у пожежній охороні, лікарні (шпиталі), гауптвахті та в інших установах. * священник, закріплений за якоюсь громадською (мирянською) організацією, який періодично здійснює відправи, сповідь, надає духовну опіку членам організації. * священник при каплиці (капелі) чи домашній церкві, а також помічник парафіяльного священника (приходський вікарій). Звідси є слово капеланство — термін, що походить від слова капелан і означає службу капелана, таке історичне явище, інститут духівників у суспільстві тощо. Бере свій початок із IV століття. Покровителем капеланів є святий Мартин Турський. Зараз в Українській армії більшість капеланів є з Православної Церкви України, керує ними Синодальне управління військового духовенства (СУВД), також є капелани з УГКЦ та Перший український батальйон військових капеланів від протестантських пасторів. (uk)
 • Капеллан (позднелат. capellanus) — должность священнослужителя, священник, совмещающий сан с какой-либо дополнительной (как правило, светской) должностью. Многозначный термин, встречается в различных государствах мира; в Римско-католической Церкви и Православной Церкви, в протестантских деноминациях и в ряде других конфессий. (ru)
 • 随行神职人员(英語:chaplain)是指依附于军队、医院、监狱、学校等世俗组织内的牧师、法師、伊瑪目、拉比、祭司、神父、神職 (神道)等宗教教职人员,例如、學校的校牧、醫院的院牧等。部分贵族家庭也会聘请专业的神职人员做专业宗教服务。近年来一些公司和競賽隊伍、体育俱乐部等也开始聘请随行神职人员。这一职业的服务范围实际上已并不仅仅限于宗教,如美國、荷兰、比利时等国家在军队中也有起着类似作用的心理咨询师。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 183232 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 56813 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1023627805 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Kapilau parrokia ez duen apaiz kristaua eta beste instituzio partikular batean edo fededun multzo batean bere funtzioak betetzen dituen erlijiozko pertsona da. (eu)
 • Le chapelain (ou capelan parfois), selon les dictionnaires, pourrait être : 1. * « celui qui a la charge d'une chapellenie et en est bénéficiaire » ; 2. * un « prêtre attaché au service d'une personne (d'un grand seigneur) ». Dans l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem c'est un prêtre soit admis dans l'Ordre, le chapelain conventuel, soit un prêtre séculier qui se voyait confier la desserte des cures des commanderies, le chapelain d'obédience ; 3. * le « suppléant d'un prêtre ou d'un chanoine dans un chapitre ». (fr)
 • チャプレンあるいはチャップレン(英: chaplain)は、教会・寺院に属さずに施設や組織で働く聖職者(牧師、神父、司祭、僧侶など)。 語源的には、それらの施設に設置されたチャペル(英: chapel)で働く聖職者を意味するが、実際には必ずしもチャペルが存在するとは限らない。 アメリカ軍では、宗教に関わらず、ラビ、イマーム、僧侶など、従軍するあらゆる聖職者を意味する。 詳細は「従軍聖職者」を参照 (ja)
 • Il cappellano è un sacerdote che non ha la gestione di una parrocchia, bensì di una cappellania, e che non ha perciò cura d'anime. A un cappellano, secondo il diritto canonico, può anche essere assegnato il servizio religioso di determinati enti o istituzioni come confraternite. (it)
 • Capelão (em francês: chapelain) é um ministro religioso autorizado a prestar assistência e a realizar cultos em comunidades religiosas, conventos, colégios, universidades, hospitais, presídios, corporações militares e outras organizações ou corporações, e que geralmente é oficiado por um padre ou pastor . Ao longo da história, muitas cortes e famílias nobres tinham também o seu capelão. No caso de uma corporação militar, fala-se de capelania militar ou capelania castrense. (pt)
 • Капеллан (позднелат. capellanus) — должность священнослужителя, священник, совмещающий сан с какой-либо дополнительной (как правило, светской) должностью. Многозначный термин, встречается в различных государствах мира; в Римско-католической Церкви и Православной Церкви, в протестантских деноминациях и в ряде других конфессий. (ru)
 • 随行神职人员(英語:chaplain)是指依附于军队、医院、监狱、学校等世俗组织内的牧师、法師、伊瑪目、拉比、祭司、神父、神職 (神道)等宗教教职人员,例如、學校的校牧、醫院的院牧等。部分贵族家庭也会聘请专业的神职人员做专业宗教服务。近年来一些公司和競賽隊伍、体育俱乐部等也开始聘请随行神职人员。这一职业的服务范围实际上已并不仅仅限于宗教,如美國、荷兰、比利时等国家在军队中也有起着类似作用的心理咨询师。 (zh)
 • يعني مصطلح الملحق الديني بالمعنى التقليدي رجل دين (مثل قسيس أو راهب أو كاهن أو إمام أو حاخام) أو ممثلاً غير رسمي عن السلطة الدينية يعمل مع جهة رسمية غير دينية كأن يعمل في مشفى أو سجن أو وحدة عسكرية أو مدرسة أو اتحاد عمال أو شركة أو جامعة أو قسم شرطة أو إطفاء أو مصلى كنسي خاص. (ar)
 • Kaplan (z latinského capellanus, duchovní vázaný na kapli) je duchovní (zejména křesťanský), jemuž byla ordinářem svěřena pastorační péče o určitou skupinu nejen věřících. Kodex kanonického práva z roku 1983 upravuje postavení kaplana v kánonech 564 až 572. V římskokatolické církvi je kaplanem obvykle kněz. Může to být například: První stupeň čestného titulu monsignore je kaplan Jeho Svatosti, čímž se rozumí papežův kaplan. (cs)
 • Kaplan (von lateinisch capellanus „einer (fränkischen) Hofkapelle zugeordneter Kleriker“, daraus mittelhochdeutsch kaplan) ist ein kirchliches Amt in der römisch-katholischen Kirche. Im Mittellateinischen ist ein capellanus ein Hilfspriester. Seine Wohnung wird zuweilen als „Kaplanei“ bezeichnet. (de)
 • A chaplain is, traditionally, a cleric (such as a minister, priest, pastor, rabbi, purohit, or imam), or a lay representative of a religious tradition, attached to a secular institution (such as a hospital, prison, military unit, intelligence agency, embassy, school, labor union, business, police department, fire department, university, sports club), or a private chapel. (en)
 • Capellán es un miembro del clero que sirve en una institución particular a un grupo de fieles que no están organizados ordinariamente en una parroquia o misión. Así, un capellán está asignado a una capilla privada, en instituciones laicas como colegios, unidades militares (capellán castrense), barcos, prisiones (capellán penitenciario), hospitales, universidades, departamentos de policía, parlamentos, etc. (es)
 • Kapelan (bahasa Inggris: chaplain, bahasa Latin: capellanus) adalah rohaniwan atau klerikus (seperti , imam, pastor, atau rabi), ataupun representasi awam dari suatu tradisi religius, yang terikat dalam penugasan di suatu institusi sekuler seperti rumah sakit, penjara, unit militer, sekolah, bisnis, departemen kepolisian, pemadam kebakaran, universitas, atau juga kapel privat. (in)
 • Kapelan – duchowny w Kościele rzymskokatolickim, prawosławnym, greckokatolickim, anglikańskim i ewangelickim, spełniający funkcje liturgiczne przy kaplicy zakonnej, szpitalnej lub przydzielony przez władzę kościelną do obsługi duszpasterskiej pewnej grupy osób lub środowisk (np. kapelan wojskowy, więzienny, szpitalny, uczelniany). Kapelanem nazywany bywa także duchowny diecezjalny bądź zakonny pomagający biskupowi przy czynnościach biskupich i będący jego sekretarzem. (pl)
 • En kaplan (tidigare kapellan, det vill säga kapellpräst, präst i kapellförsamling) var i Svenska kyrkan tidigare titeln för kyrkoherdens medhjälpare. I Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland kallas kyrkoherdens medhjälpare fortfarande kaplan, vilket i Sverige motsvarar en komminister. I de fall titeln kaplan fortfarande brukas i Svenska kyrkan kan den avse biskops medhjälpare eller en präst med särskilt ansvar. Det kan till exempel gälla ansvaret för gudstjänstlivet i en bestämd kyrkobyggnad. Inom romersk-katolska kyrkan kallas kyrkoherdens medhjälpande präst fortfarande för kaplan. (sv)
 • Капела́н (від лат. capellanus) або військовий священник — у християнських церквах та деяких інших релігійних організаціях різних держав світу це представник духовенства, якому на постійних засадах доручається пастирська опіка над якоюсь спільнотою або особливою групою вірних, наприклад: Звідси є слово капеланство — термін, що походить від слова капелан і означає службу капелана, таке історичне явище, інститут духівників у суспільстві тощо. Бере свій початок із IV століття. Покровителем капеланів є святий Мартин Турський. (uk)
rdfs:label
 • Chaplain (en)
 • ملحق ديني (ar)
 • Kaplan (cs)
 • Kaplan (de)
 • Kapilau (eu)
 • Capellán (es)
 • Chapelain (fr)
 • Kapelan (in)
 • チャプレン (ja)
 • Cappellano (it)
 • 담당사제 (ko)
 • Kapelan (pl)
 • Capelão (pt)
 • Капеллан (ru)
 • Kaplan (sv)
 • Капелан (uk)
 • 随行神职人员 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:knownFor of
is dbo:militaryRank of
is dbo:occupation of
is dbo:profession of
is dbo:religiousHead of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:dept of
is dbp:occupation of
is dbp:otherPost of
is dbp:post of
is dbp:previousPost of
is dbp:profession of
is dbp:rHeadLabel of
is dbp:rank of
is dbp:subdivisions of
is dbp:title of
is dbp:type of
is gold:hypernym of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License