A broad-leaved, broad-leaf, or broadleaf tree is any tree within the diverse botanical group of angiosperms that has flat leaves and produces seeds inside of fruits. It is one of two general types of trees, the other being a conifer, a tree with needle-like or scale-like leaves and seeds borne in woody cones. Broad-leaved trees are sometimes known as hardwoods. Most deciduous trees are broad-leaved but some are coniferous, like larches.

Property Value
dbo:abstract
 • شجرة عريضة الأوراق هي أي شجرة داخل مجموعة نباتية متنوعة من كاسيات البذور التي لديها أوراق مسطحة وتنتج البذور داخل الفواكه. وهو واحد من نوعين عامين من الأشجار. والنوع الآخر هو الصنوبرية، وهي شجرة مع أوراق تشبه الإبرة أو مثل الأوراق والبذور التي تحملها المخاريط الخشبية. مُعظم الأشجار النفضية هي أشجار عريضة الأوراق. (ar)
 • Listnatý strom (listnáč) je strom, který nese listy v běžném slova smyslu (nenese jehlice). Většina listnatých stromů mírného pásu je opadavých, jako bříza (Betula), jasan (Fraxinus), dub (Quercus), buk (Fagus) nebo javor (Acer), ale některé, jako planika (Arbutus), jsou i stálozelené. Listnaté stromy patří hlavně mezi krytosemenné dvouděložné rostliny, ale některé jsou i jednoděložné (např. z čeledi Agavaceae). Výjimkou je ještě jinan dvoulaločný patří do oddělení jinany (Ginkgophyta). Listnaté stromy tvoří listnaté lesy, podílí se na smíšených lesích. (cs)
 • Els planifolis són espècies arbòries o arbustives que tenen fulles planes ben desenvolupades, contràriament al que succeeix amb les coníferes que tenen fulles en forma d'agulles. A Europa occidental hi ha una quasi coincidència entre planifolis i caducifolis, arbres que perden les fulles a la tardor. No obstant hi ha excepcions, tals com l'Alzina, el Llorer i el Boix grèvol, que tot i sent planifolis no perden les fulles a la tardor, i són per tant perennifolis. Per altra banda algunes espècies de coníferes, com els Làrix, són excepcionalment caducifòlies. * Conífera perennifòlia, Pi blanc * Conífera caducifòlia,Làrix * Planifoli Caducifoli, Freixe de fulla gran * Planifoli Perennifoli, Alzina (ca)
 • En forstado foliarboj estas ĉiuj angiospermaj arboj kun foliecaj folioj, kiuj do ne apartenas al la koniferoj.Se oni enkludas arbustojn kaj arbedojn estus pli precize uzu la fakan terminon folihava lignoplanto. Kontrasto estas la termino pingloarboj. Miksarbaro estas komunlingva esprimo de arbaroj, kie kune kreskas foliarboj kaj pingloarboj. Arbaro, kiu ĉefe konsistas el foliarboj estas foliarbaro. En Mezeŭropo la ĉefaj genroj de foliarboj estas: * acero (Acer) * alno (Alnus) * betulo (Betula) * karpeno (Carpinus) * kratago (Crataegus) * fago (Fagus) * frakseno (Fraxinus) * ilekso (Ilex) * pomarbo (Malus) * poplo (Populus) * ĉerizarbo (Prunus) * pirarbo (Pyrus) * kverko (Quercus) * saliko (Salix) * sorbuso (Sorbus) * tilio (Tilia) kaj * ulmo (Ulmus) (eo)
 • Als Laubbaum werden alle Bäume aus der Gruppe der Bedecktsamer bezeichnet in Abgrenzung von den Nadelbäumen der Kiefernartigen. Verholzte Pflanzen der Bedecktsamer (auch Sträucher, Zwergsträucher) werden als Laubhölzer bzw. Laubgehölze bezeichnet. Die von Laubbäumen beherrschten Pflanzengesellschaften sind die Laubwälder. Die mitteleuropäischen Laubbäume gehören zu den Gattungen Ahorne (Acer), Erlen (Alnus), Birken (Betula), Hainbuchen (Carpinus), Weißdorne (Crataegus), Buchen (Fagus), Eschen (Fraxinus), Stechpalmen (Ilex), Äpfel (Malus), Pappeln (Populus), Steinobstbäume (Prunus), Birnen (Pyrus), Eichen (Quercus), Weiden (Salix), Mehlbeeren (Sorbus), Linden (Tilia) und Ulmen (Ulmus). (de)
 • Planifolio o latifolio (del latín plānus «plano», latus «ancho» y folĭum «hoja», respectivamente), o de hoja ancha, hace referencia a los árboles o arbustos considerados frondosos por sus hojas anchas y planas, en contraposición a las coníferas que tienen hojas estrechas, aciculares o escamadas. Hay que destacar que planifolio es un término descriptivo, no taxonómico, puesto que aunque en la actualidad la gran mayoría de los latifolidos son plantas angiospermas, existen también algunas gimnospermas planifoliadas como el Ginkgo biloba, y en el pasado anterior a la aparición de las plantas con flor las gimnospermas latifoliadas eran abundantes. Los árboles planifolios que viven en ambientes fríos o templados suelen ser caducifolios, aunque no suele ser así en los climas más suaves como el mediterráneo, los climas tropicales y subtropicales. La comunidad vegetal dominada por árboles planifolios se denomina bosque de frondosas, bosque planifolio o bosque de latifolias, latifoliado o de hoja ancha. Los géneros de árboles planifolios presentes en Europa son:​ * Acer * Alnus * Betula * Carpinus * Crataegus * Fagus * Fraxinus * Ilex * Laurus * Malus * Platanus * Populus * Prunus * Pyrus * Quercus * Salix * Sorbus * Tilia * Ulmus (es)
 • Pohin daun lebar adalah pohon apapun yang masuk kelompok botani angiospermae yang memiliki daun datar dan menghasilkan biji di dalam buah. Ini adalah salah satu dari dua jenis pohon umum. Pohon daun lebar terkadang disebut pohon kayu keras. (in)
 • Les feuillus sont des angiospermes dicotylédones apparus il y a 140 millions d'années. Leur caractéristique fondamentale est la présence de cellules spécialisées dans le transport de la sève : les vaisseaux. Les feuillus sont des arbres produisant des feuilles bien développées, par opposition aux conifères ou résineux dont la forme des feuilles est réduite à des aiguilles. Ils perdent leurs feuilles, sensibles au gel ou au dessèchement et se dispensent ainsi de les protéger. Les angiospermes comptent 250 000 à 300 000 espèces, dans 12 000 genres regroupés en 445 familles, elles-mêmes reparties en 56 ordres . En Europe occidentale, la plupart des feuillus sont des arbres à feuillage caduc (ou décidus), c'est-à-dire qui perdent leurs feuilles en automne, par exemple le chêne, le mûrier, le peuplier. Mais certains ont un feuillage persistant, comme le houx, le laurier, ou le chêne vert. Dans le monde, les feuillus sont les végétaux qui contribuent le plus aux émissions d'isoprène dans l'air (COV qui les rend plus tolérants à la chaleur et aux UV solaires, mais contribue aussi à certains phénomènes de pollution de l'air liés aux smogs et à l'ozone )., alors que les résineux émettent d'autres types de COV-non méthaniques (terpènes, qui sont des chaines d'isoprène et qui contribuent aussi à modifier le climat et la qualité de l'air aux échelles locales et régionales). (fr)
 • A broad-leaved, broad-leaf, or broadleaf tree is any tree within the diverse botanical group of angiosperms that has flat leaves and produces seeds inside of fruits. It is one of two general types of trees, the other being a conifer, a tree with needle-like or scale-like leaves and seeds borne in woody cones. Broad-leaved trees are sometimes known as hardwoods. Most deciduous trees are broad-leaved but some are coniferous, like larches. (en)
 • Si definiscono latifoglie quelle piante, alberi o arbusti, erbacee o legnose, caratterizzate da foglie larghe a prescindere dalla loro forma. Il termine latifoglie si contrappone all'altro aghifoglie, cioè con foglie filiformi. Il termine è impreciso se usato in ambito scientifico, ed è comunemente utilizzato come sinonimo di Angiospermae. Molte piante latifoglie sono anche caducifoglie, ma ce ne sono anche di sempreverdi con la lamina ampia, per esempio: il carrubo Ceratonia siliqua. Esempi tra le caducifoglie sono: il pistacchio (Pistacia vera), il biancospino comune (Crataegus oxyacantha), il gelso nero (Morus nigra), il sorbo domestico (Sorbus domestica), il kaki (Diospyros kaki), il corniolo (Cornus mas), il nespolo comune (Mespilus germanica), il giuggiolo (Ziziphus jujuba). (it)
 • 활엽수(闊葉樹)는 넓은 잎이 달리는 나무를 말하며, 넓은잎나무라고도 한다. 분류학적으로는 속씨식물 쌍떡잎식물에 속하는 나무를 말한다. 대부분의 활엽수는 참나무, 떡갈나무, 단풍나무처럼 낙엽이 지는 낙엽 활엽수(落葉闊葉樹)이나, 동백나무나 올리브와 같은 상록 활엽수(常綠闊葉樹)도 있다. 상록 활엽수는 대부분 열대나 아열대 기후대에 분포한다. 활엽수는 속씨식물 중 쌍떡잎식물만을, 침엽수는 겉씨식물 중 구과식물만을 가리킨다. 겉씨식물 중에 넓을 잎을 가진 은행나무나 소철류, 외떡잎식물 중에 넓은 잎을 가진 야자나무나 대나무, 또는 목본의 양치식물 등은 사람에 따라 활엽수에 넣기도 하고 넣지 않기도 한다. (ko)
 • 広葉樹(こうようじゅ、闊葉樹〈かつようじゅ〉ともいう)とは葉が広く平たいサクラやケヤキ、ブナなどの被子植物に属す木本のことである。広葉樹で構成される森林は広葉樹林と称される。 双子葉植物が圧倒的に多いが、ヤシ科、リュウゼツラン科など、単子葉植物も少数ながらある。常緑性と落葉性の樹木があり、それぞれ常緑広葉樹、落葉広葉樹と呼ばれる。温帯から熱帯を中心に多く分布している。針葉樹に対する。 被子植物のことであるので、分類学上裸子植物であるイチョウやソテツ類は、ヘゴなどの木性シダ類とともに、葉が広くても広葉樹でも針葉樹でもない。 (ja)
 • Een loofboom is een term die gebruikt wordt om onderscheid te maken met "naaldbomen", waarbij de bladeren veelal zijn gevormd als naalden of schubben. In tegenstelling tot naaldbomen horen loofbomen tot de Angiospermae (bedektzadigen of bloemplanten). In gematigde klimaatzones verliezen de meeste loofbomen in de herfst hun bladeren (in die periode kunnen ze dan ook geen glucose maken) en overwinteren als kale boom. In de tropische gebieden zijn veel boomsoorten groenblijvend, maar verliezen sommige soorten loofbomen hun bladeren in de droge tijd. Door het verlies van de bladeren wordt de verdamping sterk beperkt, wat vooral belangrijk is als de bodem bevroren of droog is en de boom daardoor beperkt of helemaal geen water kan opnemen. (nl)
 • Latifoliada é um tipo de vegetação que apresenta folhas largas e grandes, geralmente presente em regiões quentes para permitir a intensa transpiração.É o tipo de vegetação predominante na floresta equatorial, quente e úmida no norte do país e floresta tropical, com as mesmas características (pt)
 • Lövträd är träd vars blad (löven) i motsats till barrträdens barr, är tunna och platta. Dock räknas inte träslag som bär löv generellt till lövträden, utan man brukar enbart se gömfröväxter som egentliga lövträd, vilket innebär att tempelträd, palmer, kottepalmer och trädormbunkar inte räknas som lövträd trots att de bär löv. Virket från lövträd kallas lövträ. Med lövsly avses unga lövträd utan ekonomiskt värde för skogsbruket. (sv)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 8856484 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 3156 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 963874484 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:date
 • November 2019 (en)
dbp:text
 • but some are coniferous, like larches. (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • شجرة عريضة الأوراق هي أي شجرة داخل مجموعة نباتية متنوعة من كاسيات البذور التي لديها أوراق مسطحة وتنتج البذور داخل الفواكه. وهو واحد من نوعين عامين من الأشجار. والنوع الآخر هو الصنوبرية، وهي شجرة مع أوراق تشبه الإبرة أو مثل الأوراق والبذور التي تحملها المخاريط الخشبية. مُعظم الأشجار النفضية هي أشجار عريضة الأوراق. (ar)
 • Listnatý strom (listnáč) je strom, který nese listy v běžném slova smyslu (nenese jehlice). Většina listnatých stromů mírného pásu je opadavých, jako bříza (Betula), jasan (Fraxinus), dub (Quercus), buk (Fagus) nebo javor (Acer), ale některé, jako planika (Arbutus), jsou i stálozelené. Listnaté stromy patří hlavně mezi krytosemenné dvouděložné rostliny, ale některé jsou i jednoděložné (např. z čeledi Agavaceae). Výjimkou je ještě jinan dvoulaločný patří do oddělení jinany (Ginkgophyta). Listnaté stromy tvoří listnaté lesy, podílí se na smíšených lesích. (cs)
 • Pohin daun lebar adalah pohon apapun yang masuk kelompok botani angiospermae yang memiliki daun datar dan menghasilkan biji di dalam buah. Ini adalah salah satu dari dua jenis pohon umum. Pohon daun lebar terkadang disebut pohon kayu keras. (in)
 • A broad-leaved, broad-leaf, or broadleaf tree is any tree within the diverse botanical group of angiosperms that has flat leaves and produces seeds inside of fruits. It is one of two general types of trees, the other being a conifer, a tree with needle-like or scale-like leaves and seeds borne in woody cones. Broad-leaved trees are sometimes known as hardwoods. Most deciduous trees are broad-leaved but some are coniferous, like larches. (en)
 • 활엽수(闊葉樹)는 넓은 잎이 달리는 나무를 말하며, 넓은잎나무라고도 한다. 분류학적으로는 속씨식물 쌍떡잎식물에 속하는 나무를 말한다. 대부분의 활엽수는 참나무, 떡갈나무, 단풍나무처럼 낙엽이 지는 낙엽 활엽수(落葉闊葉樹)이나, 동백나무나 올리브와 같은 상록 활엽수(常綠闊葉樹)도 있다. 상록 활엽수는 대부분 열대나 아열대 기후대에 분포한다. 활엽수는 속씨식물 중 쌍떡잎식물만을, 침엽수는 겉씨식물 중 구과식물만을 가리킨다. 겉씨식물 중에 넓을 잎을 가진 은행나무나 소철류, 외떡잎식물 중에 넓은 잎을 가진 야자나무나 대나무, 또는 목본의 양치식물 등은 사람에 따라 활엽수에 넣기도 하고 넣지 않기도 한다. (ko)
 • 広葉樹(こうようじゅ、闊葉樹〈かつようじゅ〉ともいう)とは葉が広く平たいサクラやケヤキ、ブナなどの被子植物に属す木本のことである。広葉樹で構成される森林は広葉樹林と称される。 双子葉植物が圧倒的に多いが、ヤシ科、リュウゼツラン科など、単子葉植物も少数ながらある。常緑性と落葉性の樹木があり、それぞれ常緑広葉樹、落葉広葉樹と呼ばれる。温帯から熱帯を中心に多く分布している。針葉樹に対する。 被子植物のことであるので、分類学上裸子植物であるイチョウやソテツ類は、ヘゴなどの木性シダ類とともに、葉が広くても広葉樹でも針葉樹でもない。 (ja)
 • Latifoliada é um tipo de vegetação que apresenta folhas largas e grandes, geralmente presente em regiões quentes para permitir a intensa transpiração.É o tipo de vegetação predominante na floresta equatorial, quente e úmida no norte do país e floresta tropical, com as mesmas características (pt)
 • Lövträd är träd vars blad (löven) i motsats till barrträdens barr, är tunna och platta. Dock räknas inte träslag som bär löv generellt till lövträden, utan man brukar enbart se gömfröväxter som egentliga lövträd, vilket innebär att tempelträd, palmer, kottepalmer och trädormbunkar inte räknas som lövträd trots att de bär löv. Virket från lövträd kallas lövträ. Med lövsly avses unga lövträd utan ekonomiskt värde för skogsbruket. (sv)
 • Els planifolis són espècies arbòries o arbustives que tenen fulles planes ben desenvolupades, contràriament al que succeeix amb les coníferes que tenen fulles en forma d'agulles. A Europa occidental hi ha una quasi coincidència entre planifolis i caducifolis, arbres que perden les fulles a la tardor. No obstant hi ha excepcions, tals com l'Alzina, el Llorer i el Boix grèvol, que tot i sent planifolis no perden les fulles a la tardor, i són per tant perennifolis. Per altra banda algunes espècies de coníferes, com els Làrix, són excepcionalment caducifòlies. * Conífera perennifòlia, Pi blanc * * (ca)
 • Als Laubbaum werden alle Bäume aus der Gruppe der Bedecktsamer bezeichnet in Abgrenzung von den Nadelbäumen der Kiefernartigen. Verholzte Pflanzen der Bedecktsamer (auch Sträucher, Zwergsträucher) werden als Laubhölzer bzw. Laubgehölze bezeichnet. (de)
 • En forstado foliarboj estas ĉiuj angiospermaj arboj kun foliecaj folioj, kiuj do ne apartenas al la koniferoj.Se oni enkludas arbustojn kaj arbedojn estus pli precize uzu la fakan terminon folihava lignoplanto. Kontrasto estas la termino pingloarboj. Miksarbaro estas komunlingva esprimo de arbaroj, kie kune kreskas foliarboj kaj pingloarboj. Arbaro, kiu ĉefe konsistas el foliarboj estas foliarbaro. En Mezeŭropo la ĉefaj genroj de foliarboj estas: (eo)
 • Les feuillus sont des angiospermes dicotylédones apparus il y a 140 millions d'années. Leur caractéristique fondamentale est la présence de cellules spécialisées dans le transport de la sève : les vaisseaux. Les feuillus sont des arbres produisant des feuilles bien développées, par opposition aux conifères ou résineux dont la forme des feuilles est réduite à des aiguilles. Ils perdent leurs feuilles, sensibles au gel ou au dessèchement et se dispensent ainsi de les protéger. Les angiospermes comptent 250 000 à 300 000 espèces, dans 12 000 genres regroupés en 445 familles, elles-mêmes reparties en 56 ordres . (fr)
 • Planifolio o latifolio (del latín plānus «plano», latus «ancho» y folĭum «hoja», respectivamente), o de hoja ancha, hace referencia a los árboles o arbustos considerados frondosos por sus hojas anchas y planas, en contraposición a las coníferas que tienen hojas estrechas, aciculares o escamadas. Hay que destacar que planifolio es un término descriptivo, no taxonómico, puesto que aunque en la actualidad la gran mayoría de los latifolidos son plantas angiospermas, existen también algunas gimnospermas planifoliadas como el Ginkgo biloba, y en el pasado anterior a la aparición de las plantas con flor las gimnospermas latifoliadas eran abundantes. (es)
 • Si definiscono latifoglie quelle piante, alberi o arbusti, erbacee o legnose, caratterizzate da foglie larghe a prescindere dalla loro forma. Il termine latifoglie si contrappone all'altro aghifoglie, cioè con foglie filiformi. Il termine è impreciso se usato in ambito scientifico, ed è comunemente utilizzato come sinonimo di Angiospermae. Molte piante latifoglie sono anche caducifoglie, ma ce ne sono anche di sempreverdi con la lamina ampia, per esempio: il carrubo Ceratonia siliqua. (it)
 • Een loofboom is een term die gebruikt wordt om onderscheid te maken met "naaldbomen", waarbij de bladeren veelal zijn gevormd als naalden of schubben. In tegenstelling tot naaldbomen horen loofbomen tot de Angiospermae (bedektzadigen of bloemplanten). (nl)
rdfs:label
 • شجرة عريضة الأوراق (ar)
 • Planifoli (ca)
 • Listnatý strom (cs)
 • Laubbaum (de)
 • Broad-leaved tree (en)
 • Foliarbo (eo)
 • Planifolio (es)
 • Feuillu (fr)
 • Pohon daun lebar (in)
 • 広葉樹 (ja)
 • Latifoglie (it)
 • 활엽수 (ko)
 • Loofboom (nl)
 • Latifoliada (pt)
 • Lövträd (sv)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of