A botanical name is a formal scientific name conforming to the International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (ICN) and, if it concerns a plant cultigen, the additional cultivar or Group epithets must conform to the International Code of Nomenclature for Cultivated Plants (ICNCP). The code of nomenclature covers "all organisms traditionally treated as algae, fungi, or plants, whether fossil or non-fossil, including blue-green algae (Cyanobacteria), chytrids, oomycetes, slime moulds and photosynthetic protists with their taxonomically related non-photosynthetic groups (but excluding Microsporidia)."

Property Value
dbo:abstract
 • الاسم النباتي في علم النبات هو اسم علمي رسمي يتوافق مع معايير . لكل نبات يوجد اسم علمي واحد مقبول، وتوجد أحيانًا مرادفات و/أو أسماء علمية سابقة حيث يتم تغيير الاسم بعد اكتشافات علمية جديدة. يسهل نظام الاسم النباتي التعرف على النبات وعدم الخلط نتيجة اختلاف الأسماء الشائعة من مكان إلى آخر ومن زمن إلى آخر. يتكون الاسم النباتي عادة من مقطعين باللاتينية، الأول يشير إلى اسم الجنس بينما الثاني هو اسم النوع. من الأمثلة على الاسم النباتي الصنوبر الحلبي (باللاتينية: Pinus halepensis)، حيث الصنوبر هو الجنس وتتبعه أنواع كثيرة منها الحلبي في هذا المثال. (ar)
 • El nom botànic és un nom científic conforme amb el Codi Internacional de Nomenclatura Botànica (ICBN) i, si concerneix aun de planta, els epítets dels cultivars addicional i/o el Grups han de ser conformes amb el International Code of Nomenclature for Cultivated Plants. El codi de nomenclatura cobreix "tots els organismes tradicionalment tractats com plantes, siguin fòssils o no fòssils, per exemple les algues verdes-blaves (Cyanobacteria); fongs, incloent-hi quístrids, oomicets, i ; protists fotosintètics i grups relacionats no fotosintètics." El propòsit d’aquest nom formal és tenir un únic nom que s’accepti a tot el món per a una planta particular o un grup de plantes. El mateix nom botànic està fixat per un , el qual és un espècimen particular (o en alguns casos un grup d’espècimens) d’un organisme al qual el nom científic està formalment unit, un tipus és un exemple que serveix per ancorar o centralitzar les característiques definitòries d’un tàxon particular. La utilitat dels noms botànics està limitada pel fet que la mida dels grups taxonòmics no està definida; un taxon pot tenir una circumscripció variable segons el sistema taxonòmic que s’utilitzi. Per exemple la visió tradicional de la família de les malvàcies s’ha expandit en alguns enfocaments moderns per incloure-hi diverses famílies més relacionades estretament. Un nom amb tres parts, és a dir un (un nom per a un taxon per sota del rang d’espècies) necessita un "terme connector" per indicar el rang. En el cas de les subespècies aquest connector és "subsp." (que indica subespècie). En botànica hi ha molts rangs per sota d’espècie. Un nom per una "subdivisió d’un gènere" també necessita un terme connector com pot ser el de "subg.", que indica subgènere. El terme connector no és part del nom. Un taxon es pot indicar amb més de tres parts: "Saxifraga aizoon var. aizoon subvar. brevifolia f. multicaulis subf. surculosa Engl. & Irmsch." però aquesta classificació no és un nom botànic formal. El nom botànic és Saxifraga aizoon subf. surculosa Engl. & Irmsch. (ICBN Art 24: Ex 1). Els noms botànics genèrics, específics i infraespecífics normalment s’imprimeixen en cursiva. (ca)
 • En botaniko, la botanika nomo estas la nomo asignita al ĉiu planto. Laŭ la naturo de la nomota planto, oni asignas al ĝi sciencan nomon (se temas pri natura planto) aŭ kultivaran nomon (se temas pri kultivata planto kiu plenumas kelkajn postulojn de unuformeco kaj stabileco) aŭ nomon de hibrido (se temas pri hibrido). Kiel ĉe la tuta biologia nomenklaturo, en grupoj de organismoj malmulte studitaj la rekomendo de la taksonomoj estas ke oni nomu ilin neformale ĝis ties konsidero estu stabila. La celo de la botanika nomenklaturo estas havi seneraran kaj universalan nomon por ĉiu speco kaj por ĉiu taksono ĝenerale kaj se okaze por ĉiu kulturvario kaj por ĉiu hibrido. Estas reguloj por nomumi la 3 tipoj de plantoj. (eo)
 • A botanical name is a formal scientific name conforming to the International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (ICN) and, if it concerns a plant cultigen, the additional cultivar or Group epithets must conform to the International Code of Nomenclature for Cultivated Plants (ICNCP). The code of nomenclature covers "all organisms traditionally treated as algae, fungi, or plants, whether fossil or non-fossil, including blue-green algae (Cyanobacteria), chytrids, oomycetes, slime moulds and photosynthetic protists with their taxonomically related non-photosynthetic groups (but excluding Microsporidia)." The purpose of a formal name is to have a single name that is accepted and used worldwide for a particular plant or plant group. For example, the botanical name Bellis perennis denotes a plant species which is native to most of the countries of Europe and the Middle East, where it has accumulated various names in many languages. Later, the plant was introduced worldwide, bringing it into contact with more languages. English names for this plant species include: daisy, English daisy, and lawn daisy. The cultivar Bellis perennis 'Aucubifolia' is a golden-variegated horticultural selection of this species. (en)
 • En botánica, el nombre botánico es el nombre asignado a cada planta. Según la naturaleza de la planta a nombrar, se le asigna un nombre científico (si es una planta silvestre) o bien un nombre de cultivar (si es una planta cultivada que cumple ciertos requerimientos de uniformidad y estabilidad) o un nombre de híbrido (si es un híbrido). Como en toda la nomenclatura biológica, en grupos de organismos poco estudiados la recomendación de los taxónomos es que se los nombre de forma informal hasta que su circunscripción sea estable. El objetivo de la nomenclatura botánica es tener un nombre inequívoco y universal para cada especie y para cada taxón en general y, en lo posible, para cada cultivar y cada híbrido. A continuación se exponen las reglas para nombrar a los 3 tipos de plantas. (es)
 • Nama botani adalah nama formal yang mematuhi aturan (). Walaupun nama botani juga digelarkan sebagai "nama ilmiah", istilah "nama ilmiah" mempunyai maksud yang lebih meluas dan mencakup , , dan nama virus. Nama botani adalah tetap, tetapi kumpulan taksonominya tidak. Dengan kata yang lain, sesuatu nama botani boleh merujuk kepada beberapa kumpulan yang mempunyai ukuran, pembatasan, dan peletakan taksonomi yang berbeda. Ini bergantung kepada sudut pandangan taksonomi atau . Kebanyakan pengarang menganggap famili Pentaphylacaceae sebagai satu spesies saja, tetapi sebuah terbitan baru-baru ini memasukkan 342 spesies. Nama botani pada dirinya ditetapkan oleh , sedangkan sifat takson yang diliputi ditentukan oleh ahli taksonomi. Bergantung kepada , nama-nama botani boleh mempunyai satu bagian (genus dan aras yang lebih tinggi), dua bahagian (spesies dan aras yang lebih tinggi, tetapi lebih rendah daripada aras genus), dalam satu bagianPlantae (tumbuhan-tumbuhan)Hepaticae (lumut hati)Magnoliopsida (kelas, termasuk famili Magnoliaceae)Liliidae (subkelas, termasuk famili Liliaceae)Coniferae (pohon konifer)Fagaceae (famili pohon oak)Leguminosae (famili atau kacang)Betula (genus pohon bic)dalam dua bagianAcacia subg. Phyllodineae (pial)Gossypium barbadense (kapas Mesir)dalam tiga bahagianTheobroma cacao subsp. koko (coklat kriolo) Satu nama dalam tiga bahagian, iaitu nama untuk (di bawah aras spesies) memerlukan "istilah penghubung" untuk menunjukkan arasnya. Dalam contoh Theobroam di atas, istilan penghubungnya ialah "subsp." (untuk subspesies). Dalam bidang botani, terdapat banyak aras di bawah aras spesies (dalam bidang zoologi, terdapat hanya satu aras, iaitu subspesies dan oleh itu, "istilah penghubung" tidak diperlukan). Nama untuk "subdivisi genus" juga memerlukan istilah penghubung (dalam contoh Acacia di atas, istilah penghubungnya ialah "subg.", subgenus). Istilah penghubung tidak merupakan sebagian nama botani. Sesuatu nama takson boleh mengambil bentuk melebihi tiga bagian: "Saxifraga aizoon var. aizoon subvar. brevifolia f. multicaulis subf. surculosa Engl. & Irmsch." tetapi ini merupakan pengelasan, bukan nama botaninya yang formal. Nama botaninya ialah Saxifraga aizoon subf. surculosa Engl. & Irmsch. (ICBN, Perkara 24, Ex 1) Nama-nama botani sering ditulis dengan huruf miring. Gaya yang diberikan oleh ICBN ialah untuk menggunakan huruf miring untuk semua nama botani. Bagaimanapun, secara amalan, banyak gaya dalaman yang berbeda telah digunakan untuk mengatur huruf nama botani, dan banyak terbitan tidak menggunakan huruf miring untuk nama-nama aras yang lebih tinggi daripada genus. (in)
 • En nomenclature botanique, un nom botanique est un nom scientifique conforme au Code international de nomenclature botanique, un code uniquement rédigé en anglais. (fr)
 • In botanica, per nome botanico s'intende il nome assegnato ad ogni pianta. Secondo la sua natura, alla pianta da denominare le si assegna un nome scientifico (se è una pianta silvestre), o un nome di cultivar (se è una pianta coltivata), o un nome di ibrido (se è per l'appunto un ibrido). Ai taxa di piante silvestri li si assegna un nome scientifico secondo i principi della nomenclatura, che sono scritti nel Codice Internazionale di Nomenclatura Botanica. I nomi delle piante coltivate e gli ibridi possiedono le loro proprie regole, scritte nel Codice Internazionale per la Nomenclatura delle Piante Coltivate, che funziona come un complemento del precedente. L'obiettivo della nomenclatura botanica è quello di ottenere un nome univoco e universale per ogni specie, e per ogni taxon in generale, e possibilmente per ogni cultivar e ogni ibrido. (it)
 • Een botanische naam is een formele naam volgens de International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (voorheen de International Code of Botanical Nomenclature). Soms wordt ook de term wetenschappelijke naam gebruikt; deze term is correct, maar wordt ook gebruikt voor onder andere een zoölogische, bacteriële en virale naam. Een botanische naam wordt gebruikt voor algen (inclusief blauwalgen), schimmels en planten. Het doel van een botanische naam is om een taxon van een uniek en eenduidig etiket te voorzien dat over de hele wereld identiek is en gebruikt kan worden om toegang te krijgen tot alle informatie die over dat taxon gepubliceerd is. Botanische namen kunnen bestaan uit een deel (geslacht en daarboven), twee delen (soort en daarboven, maar beneden de rang van geslacht) of drie delen (beneden de rang van soort). Voorbeelden: Naam in een deelMonocotyledones (de eenzaadlobbigen)Coniferae (de coniferen)Linaceae (de vlasfamilie)Leguminosae (de vlinderbloemenfamilie)Betula (het berkengeslacht)Naam in twee delenAcacia subg. PhyllodineaeGossypium barbadense (Amerikaanse katoen)Naam in drie delenTheobroma cacao subsp. cacao (de cacaoboom) Een naam in drie delen, dus de naam van een infraspecifiek taxon (beneden de rang van soort) behoeft een verbindingsterm om de rang aan te duiden. In het Theobroma-voorbeeld hierboven is dit "subsp." (voor subspecies, ondersoort). In de botanische nomenclatuur zijn er verschillende rangen direct beneden die van soort (in de zoölogie is er slechts een zo'n rang, te weten ondersoort, zodat deze verbindingsterm daar niet nodig is). Ook de naam van een "onderafdeling van een geslacht" (subdivison of a genus) heeft een verbindingsterm nodig (in het Acacia-voorbeeld hierboven is dit "subg.", subgenus). Een dergelijke verbindingsterm is geen deel van de naam. Een taxon kan aangeduid worden met een opsomming in meer dan drie delen: "Saxifraga aizoon var. aizoon subvar. brevifolia f. multicaulis subf. surculosa Engl. & Irmsch." maar dit is een classificatie, niet een formele naam. De botanische naam is: Saxifraga aizoon subf. surculosa Engl. & Irmsch. De International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants geeft alle botanische namen cursief weer, en hoopt dat wetenschappelijke tijdschriften dit voorbeeld volgen. (nl)
 • Em botânica, o nome botânico é o nome único atribuído para cada planta. Dependendo da natureza da planta a ser nomeada, a planta recebe um nome científico (se for uma planta silvestre), ou o nome do cultivar (se for uma planta cultivada), ou um nome de hibrido (se for uma planta híbrida). Às taxa de plantas silvestres são atribuídas um nome científico segundo os princípios descritos no Código Internacional de Nomenclatura Botânica. Os nomes de plantas cultivadas e as híbridas possuem suas própria regras, que estão descritas no Código Internacional de Nomenclatura de Plantas Cultivadas, que funciona como um complemento da anterior. O objetivo da nomenclatura botânica é existir um nome inequívoco e universal para cada espécie, para cada táxon e, quando possível, para cada cultivar e cada híbrido. (pt)
 • 學名(scientific name),按字面即為科學名,也就是在科學,特別是生物學上使用的名稱。此為一正式、廣為人所接受的植物(生物)名稱,此名稱受到國際植物命名法規(ICBN)之規範。 生物物種依其關係(可能為外表型、遺傳型、親緣關係等),分類學家常予以分門別類,成為各個不同的分類階層,在各個階層中的各分類群都會有一"正確"的名稱,此即學名。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 1651329 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 11482 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 981287289 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • الاسم النباتي في علم النبات هو اسم علمي رسمي يتوافق مع معايير . لكل نبات يوجد اسم علمي واحد مقبول، وتوجد أحيانًا مرادفات و/أو أسماء علمية سابقة حيث يتم تغيير الاسم بعد اكتشافات علمية جديدة. يسهل نظام الاسم النباتي التعرف على النبات وعدم الخلط نتيجة اختلاف الأسماء الشائعة من مكان إلى آخر ومن زمن إلى آخر. يتكون الاسم النباتي عادة من مقطعين باللاتينية، الأول يشير إلى اسم الجنس بينما الثاني هو اسم النوع. من الأمثلة على الاسم النباتي الصنوبر الحلبي (باللاتينية: Pinus halepensis)، حيث الصنوبر هو الجنس وتتبعه أنواع كثيرة منها الحلبي في هذا المثال. (ar)
 • En nomenclature botanique, un nom botanique est un nom scientifique conforme au Code international de nomenclature botanique, un code uniquement rédigé en anglais. (fr)
 • 學名(scientific name),按字面即為科學名,也就是在科學,特別是生物學上使用的名稱。此為一正式、廣為人所接受的植物(生物)名稱,此名稱受到國際植物命名法規(ICBN)之規範。 生物物種依其關係(可能為外表型、遺傳型、親緣關係等),分類學家常予以分門別類,成為各個不同的分類階層,在各個階層中的各分類群都會有一"正確"的名稱,此即學名。 (zh)
 • El nom botànic és un nom científic conforme amb el Codi Internacional de Nomenclatura Botànica (ICBN) i, si concerneix aun de planta, els epítets dels cultivars addicional i/o el Grups han de ser conformes amb el International Code of Nomenclature for Cultivated Plants. El codi de nomenclatura cobreix "tots els organismes tradicionalment tractats com plantes, siguin fòssils o no fòssils, per exemple les algues verdes-blaves (Cyanobacteria); fongs, incloent-hi quístrids, oomicets, i ; protists fotosintètics i grups relacionats no fotosintètics." (ca)
 • A botanical name is a formal scientific name conforming to the International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (ICN) and, if it concerns a plant cultigen, the additional cultivar or Group epithets must conform to the International Code of Nomenclature for Cultivated Plants (ICNCP). The code of nomenclature covers "all organisms traditionally treated as algae, fungi, or plants, whether fossil or non-fossil, including blue-green algae (Cyanobacteria), chytrids, oomycetes, slime moulds and photosynthetic protists with their taxonomically related non-photosynthetic groups (but excluding Microsporidia)." (en)
 • En botaniko, la botanika nomo estas la nomo asignita al ĉiu planto. Laŭ la naturo de la nomota planto, oni asignas al ĝi sciencan nomon (se temas pri natura planto) aŭ kultivaran nomon (se temas pri kultivata planto kiu plenumas kelkajn postulojn de unuformeco kaj stabileco) aŭ nomon de hibrido (se temas pri hibrido). Kiel ĉe la tuta biologia nomenklaturo, en grupoj de organismoj malmulte studitaj la rekomendo de la taksonomoj estas ke oni nomu ilin neformale ĝis ties konsidero estu stabila. Estas reguloj por nomumi la 3 tipoj de plantoj. (eo)
 • En botánica, el nombre botánico es el nombre asignado a cada planta. Según la naturaleza de la planta a nombrar, se le asigna un nombre científico (si es una planta silvestre) o bien un nombre de cultivar (si es una planta cultivada que cumple ciertos requerimientos de uniformidad y estabilidad) o un nombre de híbrido (si es un híbrido). Como en toda la nomenclatura biológica, en grupos de organismos poco estudiados la recomendación de los taxónomos es que se los nombre de forma informal hasta que su circunscripción sea estable. (es)
 • Nama botani adalah nama formal yang mematuhi aturan (). Walaupun nama botani juga digelarkan sebagai "nama ilmiah", istilah "nama ilmiah" mempunyai maksud yang lebih meluas dan mencakup , , dan nama virus. Bergantung kepada , nama-nama botani boleh mempunyai satu bagian (genus dan aras yang lebih tinggi), dua bahagian (spesies dan aras yang lebih tinggi, tetapi lebih rendah daripada aras genus), (in)
 • In botanica, per nome botanico s'intende il nome assegnato ad ogni pianta. Secondo la sua natura, alla pianta da denominare le si assegna un nome scientifico (se è una pianta silvestre), o un nome di cultivar (se è una pianta coltivata), o un nome di ibrido (se è per l'appunto un ibrido). L'obiettivo della nomenclatura botanica è quello di ottenere un nome univoco e universale per ogni specie, e per ogni taxon in generale, e possibilmente per ogni cultivar e ogni ibrido. (it)
 • Een botanische naam is een formele naam volgens de International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (voorheen de International Code of Botanical Nomenclature). Soms wordt ook de term wetenschappelijke naam gebruikt; deze term is correct, maar wordt ook gebruikt voor onder andere een zoölogische, bacteriële en virale naam. Een botanische naam wordt gebruikt voor algen (inclusief blauwalgen), schimmels en planten. Voorbeelden: Een taxon kan aangeduid worden met een opsomming in meer dan drie delen: maar dit is een classificatie, niet een formele naam. De botanische naam is: (nl)
 • Em botânica, o nome botânico é o nome único atribuído para cada planta. Dependendo da natureza da planta a ser nomeada, a planta recebe um nome científico (se for uma planta silvestre), ou o nome do cultivar (se for uma planta cultivada), ou um nome de hibrido (se for uma planta híbrida). O objetivo da nomenclatura botânica é existir um nome inequívoco e universal para cada espécie, para cada táxon e, quando possível, para cada cultivar e cada híbrido. (pt)
rdfs:label
 • اسم نباتي (ar)
 • Nom botànic (ca)
 • Botanical name (en)
 • Botanika nomo (eo)
 • Nombre botánico (es)
 • Nom botanique (fr)
 • Nama botani (in)
 • Nome botanico (it)
 • Botanische naam (nl)
 • Nome botânico (pt)
 • 植物學名命名法 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:content of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of