Youth is the time of life when one is young, and often means the time between childhood and adulthood (maturity). It is also defined as "the appearance, freshness, vigor, spirit, etc., characteristic of one who is young". Its definitions of a specific age range varies, as youth is not defined chronologically as a stage that can be tied to specific age ranges; nor can its end point be linked to specific activities, such as taking unpaid work or having sexual relations.

Property Value
dbo:abstract
 • الشباب (ويسمى الشاب فتى والشابة فتاة) مصطلح يطلق على مرحلة عمرية هي ذروة القوة والحيوية والنشاط بين جميع مراحل العمر لدى البشر، وتختلف تلك المراحل العمرية لدى بقية الكائنات الأخرى. إن معدل النضج عند الفرد قد لا يتوافق مع عمره الزمني, والأفراد غير الناضجين يمكن أن يتوفروا في جميع الفئات العمرية. يطلق على الذكر: شاب، والجمع: شباب أو شببة، والأنثى: شابة، والجمع: شابات وشواب، وجمعها للجنسين في حالة العزوبة: شبان وشابات. (ar)
 • La joventut és l'etapa de la vida entre la infància i l'edat adulta. Inclou l'adolescència però és un període més llarg, si bé indeterminat i amb límits variables que depenen de cada cultura. Les Nacions Unides, per exemple, la fixen entre els 13 i els 24 anys d'una persona. El dia mundial de la joventut és el 12 d'agost. La sociologia lliga a aquesta etapa fets com l'emancipació del nucli familiar parental, l'entrada en la majoria d'edat (amb conseqüències com la responsabilitat penal plena o el dret a votar) i l'accés al món laboral o a una formació especialitzada. També és una època marcada per l'hedonisme. La joventut està associada a desig de canvi, a la recerca de la pròpia personalitat i a vitalitat. En aquest sentit s'oposa a la vellesa i connota aspectes com salut, bellesa, esperança o oportunitats. En diverses obres de ficció apareix la poció o elixir de l'eterna joventut (o de la immortalitat), que sembla provenir del culte al Sant Graal i de mites relacionats. Quan es parla de la joventut es fa des d’una perspectiva determinada. Aquesta perspectiva pot ser explícitament reconeguda i assumida o bé implícita, convé tenir clar des de quins plantejaments s'actua. La perspectiva des d’on explicar la joventut com a realitat social definirà en gran part l’orientació de les polítiques que es construeixen per a aquest col·lectiu. (ca)
 • Junaĝo, ankaŭ nomata juneco, estas etapo dum la vivo de homo, kiu laŭ malsamaj difinoj aŭ inkluzivas aŭ (en la senco de adolesko) sekvas infanaĝon kaj ampleksas la evoluon ĝis la fruaj plenkreskulaj jaroj. UNO nomas junulo ĉiun personon pli maljunan ol 14 jaraj kaj pli junan ol 26 jaroj. Laŭ historiaj kaj soci-kulturaj cirkonstancoj la limoj de la junaĝo varias. Junuloj estas pli korresonaj al idealismo ĝenerale, ol plenkreskuloj, pli emaj entuziasmiĝi kaj allogiĝi je ia ajn movado kun noblaj tendencoj. Pro tio de la komenco mem de la E-movado ili grandnombre partoprenis ĝin kaj ofte ludis en ĝi ne malgravan rolon. Post diversaj provoj antaŭmilitaj en 1920 fondiĝis Tutmonda E-Junulara Asocio (TEJA), celanta unuigi la E-istajn junulojn. TEJA eldonis dum kelkaj jaroj gazeton la E-ista junularo . Post kelkjara stagno en 1933 TEJA denove pli vigle ekagadis (Vd la artikolon TEJO).. La tri ĉefaj vivfazoj estas: | Plenkreskaĝo | Maljunaĝo. La tri fazoj de junaĝo estas: Bebeco | Infaneco | Adolesko (eo)
 • Unter Jugend versteht man die Lebensphase zwischen Kindheit und Erwachsensein. Wegen ihrer Länge wird die Lebensphase Jugend auch oft in Abschnitte untergliedert. Der erste Abschnitt bis zum Alter von 18 Jahren wird als Adoleszenz bezeichnet, wobei bei juristischen Auseinandersetzungen das Jugendrecht zum Tragen kommt. Der englische Begriff Teenager bezieht sich im gleichen Sinn auf den Bereich der englischen Zählwörter, die auf -teen enden: Thirteen, fourteen usw., also den Bereich von 13 bis 19 Jahren. Der Abschnitt nach dem 18. Lebensjahr wird oft als Postadoleszenz bezeichnet. (de)
 • Youth is the time of life when one is young, and often means the time between childhood and adulthood (maturity). It is also defined as "the appearance, freshness, vigor, spirit, etc., characteristic of one who is young". Its definitions of a specific age range varies, as youth is not defined chronologically as a stage that can be tied to specific age ranges; nor can its end point be linked to specific activities, such as taking unpaid work or having sexual relations. Youth is an experience that may shape an individual's level of dependency, which can be marked in various ways according to different cultural perspectives. Personal experience is marked by an individual's cultural norms or traditions, while a youth's level of dependency means the extent to which they still rely on their family emotionally and economically. (en)
 • La juventud (del latín iuventus) es la edad que precede inmediatamente a la edad adulta​ y se sitúa después de la infancia. La Organización Mundial de la Salud postula que la juventud comprende, en general, el rango de edad entre los 10 y los 29 años, aún cuando reconoce —por ejemplo— que puede haber «discrepancias entre la edad cronológica, la biológica y las etapas psicosociales del desarrollo», o también «grandes variaciones debidas a factores personales y ambientales».​ Abarca la pubertad o adolescencia inicial (de 10 a 16 años), la adolescencia tardía (de 17 a 19 años) y la juventud plena (de 20 a 29 años). El 12 de agosto es el Día Internacional de la Juventud. La fecha fue proclamada el 17 de diciembre de 1999 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.​ El término juventud también puede referirse a los primeros tiempos en la existencia de algo, y puede ser sinónimo de energía, vigor y frescura.​ La juventud constituye un conjunto social de carácter heterogéneo donde cada subgrupo desea diferenciarse del resto y de los adultos. Los jóvenes buscan desarrollar un sentido de pertenencia y, por eso, se agrupan con sus pares. (es)
 • Gaztaroa haurtzarotik heltzarora doan bizitza-aldia da. Gaztaroa bizi duen pertsona bati gazte deritzo eta gazteen multzoak gazteria osatzen du. Definizio kronologikoaz gainera, gazteria asmo, iritzi, esperientzia eta jokabide bereziak dituen giza-taldea da. Gainera, historian zehar gazteak izan dira askotan gizarte- eta kultura-aldaketak ekarri dituztenak. Gaztaroa mugatzea zaila bada ere, pertsona heldutasun biologikoa eskuratuta erabateko heldutasun soziala burutu bitartean luzatzen dela esan daiteke, independentzia ekonomikoa lortu, etxe propioa eduki eta familia bat osatu arte. Nolanahi ere, kulturaren arabera eta gaztea gizon eta emakumea den, gaztaroaren mugak, ezaugarriak eta balorazioak aldatu egiten dira: adibidez, emakumeak haurrak izateko dituen adin-mugak nabarmen baldintzatzen du bere gaztaroa; gizarte-klase altuetan gaztaroa luzeagoa baita, ardurak bere gain hartzeko premia ez baita hain larria izaten. Beste alde batetik, gazteria erakunde publikoen arreta berezia jasotzen duen kolektiboa izaten da: egungo gazteak geroko helduak izango direnez, baliabide bereziak jartzen dira hezkuntza eta prestakuntza egokia jaso dezaten; aldi berean, gazteria esklusio-arriskuan egoten den kolektiboa da eta horren aurka ahalegin bereziak ere burutzen dira. (eu)
 • La jeunesse est une classe d'âge réunissant une population mineure, qui varie selon les lois des pays, et majeure. Pour la sociologie, le terme jeunesse fait référence au temps entre l'enfance et l'âge adulte. Ce temps s'allonge de plus en plus[Depuis quand ?] avec le recul général de l'entrée dans la vie active. (fr)
 • La giovinezza (chiamata anche gioventù, derivante dal latino juventus) rappresenta quella fase, relativamente allo sviluppo umano, compresa tra l'adolescenza e la vita da adulto. (it)
 • 青年(せいねん)は、人の成長過程における一時期。広く社会の中で自立を獲得していく時期をいう。「青年」は「若者」、「若い世代」とも言われ、男性・女性ともに対して使用される。「青少年(せいしょうねん)」は「青年」及び少年のことである。 (ja)
 • 청년(靑年)은 성년이라고도 하며, 인간의 세번째 과정이다. 청년층들은 도시에 특히 많으며, 농촌에도 있기는 하나 그 수가 적다. 고려, 조선 시대에는 사람들이 청년기에 죽는 경우가 많았다. 올림픽에 출전한 선수들은 대체로 청년층이지만, 일부 종목 (예: 사격)의 선수들은 청년층이 아닌 경우도 있다. (ko)
 • Młodzież – kategoria społeczna ludzi w wieku od 11–13 do 19–21 lat, będących do pewnego momentu pod opieką opiekuna prawnego, najczęściej rodzica. Pod względem faz rozwoju człowieka przyjmuje się granice wiekowe dla młodzieży między 13. a 18. rokiem życia. W okresie wiekowym, do którego zalicza się młodzież następuje gwałtowne dojrzewanie, wzrost. Jest to okres, w którym człowiek rozwija swoje umiejętności, zainteresowania, wiedzę o świecie (praktyczną i teoretyczną). Młodzieży przysługują prawa ustalone przez władze państwa (ograniczone władzą opiekuna). (pl)
 • Jeugd is de periode dat iemand kind is, dus nog niet volwassen. Het is ook de verzamelnaam voor alle personen die jeugdig zijn en wordt ook wel in het adjectief jeugdig gebruikt voor hen die zich jong gedragen of jong lijken. Leeftijdsgrenzen zijn veranderlijk. De biologische rijping markeert het einde van de kindertijd. Tegenwoordig is dat gemiddeld op ongeveer 12-jarige leeftijd. Jongeren worden echter pas helemaal volwassen als ze sociaal zelfstandig zijn. Juridisch is men volwassen op 18-jarige leeftijd. Dan heeft men passief en actief stemrecht en is men een onafhankelijk handelend rechtssubject. Rond die tijd voltooien veel jongeren ook hun secundaire scholing en beginnen met een universitaire studie of werkkring en beginnen ze hun eerste serieuzere relatie. Het begrip jeugd - als benaming voor een bepaalde periode - heeft gestalte gekregen in de 18e eeuw. De ideeën van Locke en Rousseau zijn daarbij van grote invloed geweest. Jeugd is een interessante doelgroep, zowel voor de commercie als de politiek. Jeugdparticipatie is de actieve betrokkenheid van jeugd bij de samenleving. Een jeugdboek, jeugdtijdschrift en een jeugdfilm zijn bedoeld voor de jeugd. Soms onderscheidt men jongens- en meisjesboeken. In de Katholieke Kerk wordt de Vlaamse jezuïet Jan Berchmans (1599-1621) vereerd als patroonheilige van de schoolgaande jeugd en studenten en van de Vlaamse jeugd in het bijzonder. (nl)
 • A juventude (do termo latino juventute), também conhecida como idade moça, mocidade, adolescência e juventa, é entendida como sendo a forma imatura de um ser vivo, sendo o período antes da maturidade sexual. Para o ser humano, esta designação refere ao período entre a infância e a maturidade, podendo ser aplicada a ambos os sexos e podendo haver variações no período de idade que ocorre de acordo com a cultura. Nesta fase, grande parte do aprendizado ocorre fora das áreas protegidas do lar e da religião, e a conversa torna-se parte importante do processo. Este grupo de pessoas não tem sido contemplado com a atenção necessária pelos setores sociais. Menos ainda o jovem do campo, que enfrenta enormes barreiras, principalmente no acesso à educação formal e informações em geral. Diariamente, vemos e ouvimos inúmeras vezes a juventude recheando manchetes de jornais, noticiários de tevê, propagandas comerciais e rodas sociais. Vítima ou promotora de violências, carente de políticas de inclusão social, massa de eleitores, delinquentes, fase de aprendizado e sem responsabilidades, futuro da nação ou público consumidor, as juventudes são compreendidas de diversas formas equivocadas pelo senso comum, instituições mantenedoras do status quo e, inclusive, por alguns órgãos públicos. Quanto ao estado de espírito, existe a compreensão de que ser jovem diz respeito a uma questão de disposição de energia, animação, vitalidade, alegria, liberdade, espírito desbravador, falta de responsabilidade ou alienação. Apresenta-se, assim, uma perspectiva de que ser jovem é apenas uma característica de humor, gostos ou apenas uma palavra, colocando a possibilidade de que se pode ser jovem várias vezes e em qualquer período da vida. Ignora-se, com isso, vários outros fatores que são específicos desse setor social. Quanto à rebeldia, existe a interpretação do fenômeno juvenil como detentor de uma tendência ideológica predeterminada, como se o jovem fosse, naturalmente, progressista, de esquerda ou revolucionário. Não se reconhece, assim, a condição de constante disputa ideológica que este setor sofre. Propõe-se que a crítica social seja algo momentâneo, negando, também, os jovens e as jovens que se engajam em organizações reacionárias e até mesmo se colocam numa condição de alienação social. Como padrão de estética, moda e consumo, a cultura moderna impõe um ideal padronizado de beleza como expressão de juvenilidade. O mercado, por exemplo, produz acessórios que chama de "moda jovem" com a intenção de padronizar valores estéticos. Como se este padrão de beleza eternizasse este período da vida, ou seja, como se o "parecer" fosse expressão do "ser". Como faixa etária estanque e institucionalizada, para a Constituição brasileira de 1988, através do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), juventude é uma fase que vai dos 12 aos 18 anos. É relevante afirmar que o ECA é uma conquista fundamental no que diz respeito à garantia dos direitos humanos para este setor social, mas que vai apenas até os 18 anos, como se houvesse, no momento em que o sujeito faz aniversário, um conjunto de mudanças psicológicas, sociais, de direitos e deveres. Não aceitando essa conceituação de fixação etária, mas reconhecendo a necessidade de se delimitar a fase juvenil meramente para fins de políticas públicas ou estatísticas, pode-se aceitar uma proposta de contextualizar os jovens num período delimitado, mas talvez entre os 15 e os 29 anos. Essas concepções dispersas não dão conta de formular uma teoria científica coerente do que significa ser jovem, negando o que de específico isso é. Diversos pesquisadores do tema, instituições e movimentos, afirmam uma condição juvenil como fase específica e singular de transitoriedade psicológica e sociológica: no que tange ao indivíduo, seria um período de negação de verdades idealizadas e estabelecidas pelas instituições sociais, em conflito com a necessidade de descobertas, experimentações e afirmações (filosóficas, religiosas, sexuais, educacionais e profissionais); socialmente, o universo juvenil seria caracterizado por uma condição de opressões e cobranças (materiais e ideais) das instituições sociais (família, escola, comunidade, igreja, estado...), em conflito com essa mesma necessidade de tomadas de decisões. Alguns momentos específicos do período juvenil explicam esses conflitos: a escolha da profissão e, quando possível, do curso universitário, o que socialmente atribui, às juventudes, uma concepção de mão de obra barata na sua generalidade; a descoberta e a experimentação do corpo, da sexualidade e suas orientações, bem como a interpretação, rompimento, ou não, com a família e constituição da própria; as decisões filosóficas, ideológicas e políticas, como o 1° voto e o engajamento em organizações... Com essa gama de conflitos, os jovens e as jovens expressam suas contradições e dúvidas de diversas formas, como nos grupos de identidade, opiniões políticas e organizações, estilos, costumes, gírias, roupas, músicas, entre diversos outros. Daí o conceito de "Juventude" como compreensão de identidade e organização e, mais ainda, a necessidade de caracterização como "Juventudes", reconhecendo essa diversidade. (pt)
 • Молодёжь — это особая , отличающаяся возрастными рамками и своим статусом в обществе: переход от детства и юности к социальной ответственности. Некоторыми учёными молодёжь понимается как совокупность молодых людей, которым общество предоставляет возможность социального становления, обеспечивая их льготами, но ограничивая в возможности активного участия в определённых сферах жизни общества. Возрастные рамки, позволяющие относить людей к молодёжи, различаются в зависимости от конкретной страны. Нижняя возрастная граница молодёжи устанавливается между 14 и 16, верхняя — между 25 и 30 годами и даже позже. (ru)
 • Ungdom, ofta förknippat med tonåring eller adolescens, är den period då man är i gränslandet från barn till vuxen. (sv)
 • 青年(英語:youth)敘述一個人年少、年輕的人生時期,但通常的範圍指童年期與成年期(心理成熟)之間,或指年紀在中年以下、少年以上的人。由於人類個體實際心智的成熟並不完全與生存年代數字(年歲)相對應,生理上成熟的成年人也可能在心智層面尚未成熟,故青年也有不同的文化定義。 (zh)
 • Мо́лодь — соціально-демографічна група, відокремлена на основі сукупності вікових характеристик і особливостей соціального стану. Молодість як певна визначена фаза, етап життєвого циклу біологічно універсальна, але її конкретні вікові рамки, пов'язаний з нею соціальний статус і соціально-психологічні особливості мають соціально-історичну природу і залежать від суспільного ладу, культури та властивих даному суспільству закономірностей соціалізації. Сучасна молодь довше навчається в школі та, відповідно, пізніше починає самостійне трудове життя. Ускладнилися й самі критерії соціальної зрілості. Початок самостійного трудового життя, завершення навчання та набуття стабільної професії, одержання політичних прав, матеріальна незалежність від батьків, вступ у шлюб і народження першої дитини — усі ці події, такі, що в своїй сукупності надають людині почуття повної дорослості, та відповідний соціальний статус, настають не одночасно, й сама їхня послідовність і символічне значення кожного з них не однакові в різних соціальних прошарках. Звідси й дискусійність хронологічних, абсолютних вікових границь: нижню границю молодості встановлено між 14 і 15, а верхню — між 30 і 35 роками. Не менш важливим, аніж подовження періоду молодості, є ускладнення самого процесу соціалізації. Формування особистості молодої людини здійснюється сьогодні під впливом декількох відносно автономних соціальних факторів, найважливішими з який є: сім'я (родина), школа, спільнота однолітків (молодіжні організації, різноманітні неформальні, стихійні групи та співтовариства), засоби масової інформації. Вже сама численність цих інститутів і засобів впливу надає особистості, що формується, значно більший ступінь автономії від кожного з них окремо як ніколи в минулому. Організація виховання і навчання молоді по віковому принципу підсилює цю вікову гомогенність, сприяючи виробленню специфічної «молодіжної» самосвідомості і стилю життя («субкультури»). Прискорення темпів громадського життя спричиняє підвищення ролі і значення молоді в суспільно-політичному і культурному житті. Справа не стільки в абсолютному зростанні чисельності молодих людей, скільки в мінливих соціальних умовах. Що вищий темп техніко-економічного розвитку, щочим швидше обновляються знання, умови праці та побуту, то помітніше стають соціально-культурні розходження між поколіннями. Нові проблеми та події штовхають на пошуки принципово нових рішень і критичну переоцінку минулого досвіду. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 379472 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 32123 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 983942038 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • الشباب (ويسمى الشاب فتى والشابة فتاة) مصطلح يطلق على مرحلة عمرية هي ذروة القوة والحيوية والنشاط بين جميع مراحل العمر لدى البشر، وتختلف تلك المراحل العمرية لدى بقية الكائنات الأخرى. إن معدل النضج عند الفرد قد لا يتوافق مع عمره الزمني, والأفراد غير الناضجين يمكن أن يتوفروا في جميع الفئات العمرية. يطلق على الذكر: شاب، والجمع: شباب أو شببة، والأنثى: شابة، والجمع: شابات وشواب، وجمعها للجنسين في حالة العزوبة: شبان وشابات. (ar)
 • Unter Jugend versteht man die Lebensphase zwischen Kindheit und Erwachsensein. Wegen ihrer Länge wird die Lebensphase Jugend auch oft in Abschnitte untergliedert. Der erste Abschnitt bis zum Alter von 18 Jahren wird als Adoleszenz bezeichnet, wobei bei juristischen Auseinandersetzungen das Jugendrecht zum Tragen kommt. Der englische Begriff Teenager bezieht sich im gleichen Sinn auf den Bereich der englischen Zählwörter, die auf -teen enden: Thirteen, fourteen usw., also den Bereich von 13 bis 19 Jahren. Der Abschnitt nach dem 18. Lebensjahr wird oft als Postadoleszenz bezeichnet. (de)
 • La jeunesse est une classe d'âge réunissant une population mineure, qui varie selon les lois des pays, et majeure. Pour la sociologie, le terme jeunesse fait référence au temps entre l'enfance et l'âge adulte. Ce temps s'allonge de plus en plus[Depuis quand ?] avec le recul général de l'entrée dans la vie active. (fr)
 • La giovinezza (chiamata anche gioventù, derivante dal latino juventus) rappresenta quella fase, relativamente allo sviluppo umano, compresa tra l'adolescenza e la vita da adulto. (it)
 • 青年(せいねん)は、人の成長過程における一時期。広く社会の中で自立を獲得していく時期をいう。「青年」は「若者」、「若い世代」とも言われ、男性・女性ともに対して使用される。「青少年(せいしょうねん)」は「青年」及び少年のことである。 (ja)
 • 청년(靑年)은 성년이라고도 하며, 인간의 세번째 과정이다. 청년층들은 도시에 특히 많으며, 농촌에도 있기는 하나 그 수가 적다. 고려, 조선 시대에는 사람들이 청년기에 죽는 경우가 많았다. 올림픽에 출전한 선수들은 대체로 청년층이지만, 일부 종목 (예: 사격)의 선수들은 청년층이 아닌 경우도 있다. (ko)
 • Młodzież – kategoria społeczna ludzi w wieku od 11–13 do 19–21 lat, będących do pewnego momentu pod opieką opiekuna prawnego, najczęściej rodzica. Pod względem faz rozwoju człowieka przyjmuje się granice wiekowe dla młodzieży między 13. a 18. rokiem życia. W okresie wiekowym, do którego zalicza się młodzież następuje gwałtowne dojrzewanie, wzrost. Jest to okres, w którym człowiek rozwija swoje umiejętności, zainteresowania, wiedzę o świecie (praktyczną i teoretyczną). Młodzieży przysługują prawa ustalone przez władze państwa (ograniczone władzą opiekuna). (pl)
 • Молодёжь — это особая , отличающаяся возрастными рамками и своим статусом в обществе: переход от детства и юности к социальной ответственности. Некоторыми учёными молодёжь понимается как совокупность молодых людей, которым общество предоставляет возможность социального становления, обеспечивая их льготами, но ограничивая в возможности активного участия в определённых сферах жизни общества. Возрастные рамки, позволяющие относить людей к молодёжи, различаются в зависимости от конкретной страны. Нижняя возрастная граница молодёжи устанавливается между 14 и 16, верхняя — между 25 и 30 годами и даже позже. (ru)
 • Ungdom, ofta förknippat med tonåring eller adolescens, är den period då man är i gränslandet från barn till vuxen. (sv)
 • 青年(英語:youth)敘述一個人年少、年輕的人生時期,但通常的範圍指童年期與成年期(心理成熟)之間,或指年紀在中年以下、少年以上的人。由於人類個體實際心智的成熟並不完全與生存年代數字(年歲)相對應,生理上成熟的成年人也可能在心智層面尚未成熟,故青年也有不同的文化定義。 (zh)
 • La joventut és l'etapa de la vida entre la infància i l'edat adulta. Inclou l'adolescència però és un període més llarg, si bé indeterminat i amb límits variables que depenen de cada cultura. Les Nacions Unides, per exemple, la fixen entre els 13 i els 24 anys d'una persona. El dia mundial de la joventut és el 12 d'agost. (ca)
 • Youth is the time of life when one is young, and often means the time between childhood and adulthood (maturity). It is also defined as "the appearance, freshness, vigor, spirit, etc., characteristic of one who is young". Its definitions of a specific age range varies, as youth is not defined chronologically as a stage that can be tied to specific age ranges; nor can its end point be linked to specific activities, such as taking unpaid work or having sexual relations. (en)
 • Junaĝo, ankaŭ nomata juneco, estas etapo dum la vivo de homo, kiu laŭ malsamaj difinoj aŭ inkluzivas aŭ (en la senco de adolesko) sekvas infanaĝon kaj ampleksas la evoluon ĝis la fruaj plenkreskulaj jaroj. UNO nomas junulo ĉiun personon pli maljunan ol 14 jaraj kaj pli junan ol 26 jaroj. Laŭ historiaj kaj soci-kulturaj cirkonstancoj la limoj de la junaĝo varias. La tri ĉefaj vivfazoj estas: | Plenkreskaĝo | Maljunaĝo. La tri fazoj de junaĝo estas: Bebeco | Infaneco | Adolesko (eo)
 • Gaztaroa haurtzarotik heltzarora doan bizitza-aldia da. Gaztaroa bizi duen pertsona bati gazte deritzo eta gazteen multzoak gazteria osatzen du. Definizio kronologikoaz gainera, gazteria asmo, iritzi, esperientzia eta jokabide bereziak dituen giza-taldea da. Gainera, historian zehar gazteak izan dira askotan gizarte- eta kultura-aldaketak ekarri dituztenak. Gaztaroa mugatzea zaila bada ere, pertsona heldutasun biologikoa eskuratuta erabateko heldutasun soziala burutu bitartean luzatzen dela esan daiteke, independentzia ekonomikoa lortu, etxe propioa eduki eta familia bat osatu arte. Nolanahi ere, kulturaren arabera eta gaztea gizon eta emakumea den, gaztaroaren mugak, ezaugarriak eta balorazioak aldatu egiten dira: adibidez, emakumeak haurrak izateko dituen adin-mugak nabarmen baldintzatze (eu)
 • La juventud (del latín iuventus) es la edad que precede inmediatamente a la edad adulta​ y se sitúa después de la infancia. La Organización Mundial de la Salud postula que la juventud comprende, en general, el rango de edad entre los 10 y los 29 años, aún cuando reconoce —por ejemplo— que puede haber «discrepancias entre la edad cronológica, la biológica y las etapas psicosociales del desarrollo», o también «grandes variaciones debidas a factores personales y ambientales».​ Abarca la pubertad o adolescencia inicial (de 10 a 16 años), la adolescencia tardía (de 17 a 19 años) y la juventud plena (de 20 a 29 años). (es)
 • Jeugd is de periode dat iemand kind is, dus nog niet volwassen. Het is ook de verzamelnaam voor alle personen die jeugdig zijn en wordt ook wel in het adjectief jeugdig gebruikt voor hen die zich jong gedragen of jong lijken. Leeftijdsgrenzen zijn veranderlijk. De biologische rijping markeert het einde van de kindertijd. Tegenwoordig is dat gemiddeld op ongeveer 12-jarige leeftijd. Jongeren worden echter pas helemaal volwassen als ze sociaal zelfstandig zijn. Juridisch is men volwassen op 18-jarige leeftijd. Dan heeft men passief en actief stemrecht en is men een onafhankelijk handelend rechtssubject. Rond die tijd voltooien veel jongeren ook hun secundaire scholing en beginnen met een universitaire studie of werkkring en beginnen ze hun eerste serieuzere relatie. (nl)
 • A juventude (do termo latino juventute), também conhecida como idade moça, mocidade, adolescência e juventa, é entendida como sendo a forma imatura de um ser vivo, sendo o período antes da maturidade sexual. Para o ser humano, esta designação refere ao período entre a infância e a maturidade, podendo ser aplicada a ambos os sexos e podendo haver variações no período de idade que ocorre de acordo com a cultura. Nesta fase, grande parte do aprendizado ocorre fora das áreas protegidas do lar e da religião, e a conversa torna-se parte importante do processo. (pt)
 • Мо́лодь — соціально-демографічна група, відокремлена на основі сукупності вікових характеристик і особливостей соціального стану. Молодість як певна визначена фаза, етап життєвого циклу біологічно універсальна, але її конкретні вікові рамки, пов'язаний з нею соціальний статус і соціально-психологічні особливості мають соціально-історичну природу і залежать від суспільного ладу, культури та властивих даному суспільству закономірностей соціалізації. (uk)
rdfs:label
 • Youth (en)
 • شباب (ar)
 • Joventut (ca)
 • Jugend (de)
 • Junaĝo (eo)
 • Juventud (es)
 • Gaztaro (eu)
 • Jeunesse (fr)
 • 青年 (ja)
 • Giovinezza (it)
 • 청년 (ko)
 • Jeugd (nl)
 • Młodzież (pl)
 • Juventude (pt)
 • Молодёжь (ru)
 • Ungdom (sv)
 • Молодь (uk)
 • 青年 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:focus of
is dbo:genre of
is dbo:literaryGenre of
is dbo:nonFictionSubject of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:category of
is dbp:fields of
is dbp:focus of
is dbp:genre of
is dbp:industry of
is dbp:other of
is dbp:patronage of
is dbp:purpose of
is dbp:type of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of