An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

In land-use planning, urban green space is open-space areas reserved for parks and other "green spaces", including plant life, water features -also referred to as blue spaces- and other kinds of natural environment. Most urban open spaces are green spaces, but occasionally include other kinds of open areas. The landscape of urban open spaces can range from playing fields to highly maintained environments to relatively natural landscapes.

Property Value
dbo:abstract
 • في تخطيط استخدام الأراضي، فإن المساحات المفتوحة في المناطق الحضرية هي مناطق ومساحات مفتوحة لـ "الحدائق"، "المساحات الخضراء"، وغيرها من المناطق المفتوحة. يمكن أن تتراوح مساحات المساحات المفتوحة الحضرية من ملاعب إلى بيئات عالية الصيانة إلى مناظر طبيعية طبيعية نسبيًا. عادة ما تكون مفتوحة للوصول العام، ومع ذلك، قد تكون المساحات المفتوحة الحضرية مملوكة للقطاع الخاص. لا تعتبر المناطق خارج حدود المدينة، مثل الحدائق العامة والوطنية وكذلك المساحات المفتوحة في الريف، مساحة مفتوحة في المناطق الحضرية. لا يتم دائمًا تعريف الشوارع، والساحات، والساحات، والساحات الحضرية باعتبارها مساحات مفتوحة حضرية في تخطيط استخدام الأراضي. (ar)
 • Veřejná zeleň je souhrn všech volně rostoucích a veřejně přístupných zelených rostlin. Jedná se o důležitý architektonický a krajinný prvek s velmi významnými ekologickými funkcemi. Doplňkem veřejné zeleně je zeleň neveřejná, respektive privátní či soukromá. (cs)
 • Mit Grünfläche wird im allgemeinen Sprachgebrauch eine mit Rasen bepflanzte, parkartig oder gärtnerisch gestaltete Freifläche sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich bezeichnet. (de)
 • Freiraum ist ein in den Gebiets- und Bauplanungen (Landschaftsplanung, Landschaftsarchitektur, Städtebau, Stadtplanung, Architektur) verwendeter Begriff. Er beschreibt alle nicht durch Gebäude bebauten Flächen und umfasst sowohl Gärten, Straßen, Plätze, Parkanlagen und Friedhöfe als auch Gewässer, Wälder und Felder. In diesem allgemeinen Sinn wird der Begriff vielfach noch in der Landespflege und im Naturschutz gebraucht. (de)
 • Un espace vert désigne, en urbanisme, tout espace d'agrément végétalisé (engazonné, arboré, éventuellement planté de fleurs et d'arbres et buissons d'ornement, et souvent garni de pièces d'eau et cheminements). L'expression est généralement employée pour désigner les espaces publics ou semi-publics situés en milieu urbain ou péri-urbain. Les espaces verts sont un élément majeur de l'attractivité d'une zone urbaine et de la valorisation immobilière de celle-ci. (fr)
 • Les espaces ouverts sont définis comme la partie de l'espace non occupée par des constructions. Cette définition prend en considération tous les espaces creux tels que les places, les rues, les zones de recul devant les bâtiments exceptionnels, les espaces verts, les berges de fleuves etc. Les espaces ouverts constituent le lieu privilégié de la vie urbaine, en termes d'espace public, d'espaces de rencontres ou simplement de lieu de détente. (fr)
 • Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang / jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat. Tujuan penyelenggaraan RTH adalah untuk menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam binaan dan lingkungan perkotaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat serta untuk meningkatkatkan keserasian lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih. (in)
 • Il verde urbano ha sempre avuto uno spazio all'interno delle zone urbane o metropolitane. Già nell'antichità nelle "grandi città" egizie e babilonesi erano presenti giardini ed aree verdi, queste aree però, destinate alla nobiltà erano prettamente private, generalmente si trattava di giardini all'interno dei grandi palazzi nobiliari. Sempre nell'antichità, nel periodo di egemonia Greca e poi Romano i giardini restano relegati all'area interna dei palazzi patrizi. Nell'età medievale, con la diffusione dei monasteri, l'Hortus Conclusus, ovvero il giardino recintato, generalmente diviso in quattro sezioni, con una pianta a croce si afferma, prima in luoghi isolati, poi a partire dal XIII secolo anche nei comuni dell'Italia Centro-Settentrionale e nelle nascenti città europee. XIV secolo però vide nascere e svilupparsi il concetto di "giardino pubblico", questo concetto si sviluppa dapprima in Francia, poi velocemente per il resto dell'Europa. Nel 1350 il nuovo re di Francia, Carlo V di Valois, decide di rinforzare e rinnovare il Castello del Louvre, le mura vengono fortificate, le torri diventano più alte, così come il dongione nella corte centrale, e vengono attuati numerosi abbellimenti, tra questi vanno ricordati "i giardini del re", una serie di piccoli giardini e orti, dove venivano coltivate varie specie arboree, spezie , piante e rose. Parte di questi giardini erano destinati al re, l'altra parte il re la concesse ai parigini, a questo intervento seguì la ripavimentazione delle strade e delle arterie principali di Parigi. Il concetto di giardino pubblico si affermerà definitivamente solo tra il XVI e il XVII secolo quando gli interventi al palazzo delle Tuileries (sotto Caterina de Medici) e l'espansione dei giardini (sotto Enrico IV) cambiarono il volto della città. Tra il XVII e il XIX secolo gran parte del "verde urbano" risiedeva nei giardini pubblici e privati e a partire dal '700 dai primi parchi. Per quanto riguarda le piazze, fino alla metà del XIX secolo apparivano come semplici spiazzi, raramente pavimentati e privi di aree verdi. La nascita dei primi "giardini pubblici" non deve trarci in inganno, in quanto le città d'antico regime e quelle della rivoluzione industriale, apparivano sporche, sovraffollate e malsane, la crescita esponenziale della popolazione nei secoli XVI e XVII-XIX fu accompagnata da una crescita esponenziale della mortalità, delle malattie (legate alla qualità dell'aria e dell'acqua) e all'abbassamento del tenore di vita e della vita media dei cittadini nelle aree urbane. Se l'età media era di 45 anni per i cittadini delle città europee nel XV secolo, essa si abbasso a 35 nel XVIII secolo e 30 nei primi del XIX secolo. L'aumento della mortalità era legato anche alla crescita esponenziale anche delle città, che crebbero in modo caotico e senza un adeguato criterio, lasciando spazio ad abusivismi e poco spazio alla circolazione dell'aria. La situazione divenne talmente urgente da essere denunciata più volte da autori autorevoli come Charles Dickens. (it)
 • 緑地(りょくち)とは、都市計画・法律用語としては、「交通や建物など特定の用途によって占有されない空地を空地のまま存続させることを目的に確保した土地」を意味する。 一般には樹木、草花などの緑で覆われた土地を指す(国語辞典などでは「植物に被われた土地」の意味で掲載されている)が、実際は農地などの裸の土の地面や水面も含むことが多いことから、空地(くうち)=オープンスペースとほぼ同義である。この意味の緑地には、公園・広場・墓園などが含まれ、必ずしも植物が生えている必要はない。もちろん、関東大震災において緑化植栽のなされていなかったで多数の死者が出たことに学び、この語の成立時にはすでに空地は植物に覆われている火除地であれば、なお良いとされている。緑地を確保して市民に貸し与え、市民農園(分区園de:Kleingarten)のようにして使うこともできる。 また、河川沿い(暗渠化跡を含む)や廃線跡などのスペースを活用した歩行者専用道路(遊歩道)、自転車専用道路などは一般的に緑道(りょくどう)と呼称されている(を参照)。 立法府・行政府において専門用語の緑地と一般用語の緑地が混用されている結果、比較的新しい法律や条例、各種行政刊行物などでは何を意味しているのか判読不能なことが多い。 (ja)
 • Groenvoorzieningen is het geheel van de aanplant in een gebied dan wel het aanbrengen of voorzien van groen. Bij zo'n gebied kan het gaan om tuinen, parken, bossen, natuurterreinen, attractieparken of het buitengebied. Vaak betreft het openbaar groen. Groenvoorzieningen zijn een ecosysteemdienst, een dienst die door een ecosysteem aan mensen wordt geleverd. Veel groenvoorzieningen worden aangelegd en onderhouden in opdracht van gemeenten, waterschappen provincies of het rijk (bijvoorbeeld Rijkswaterstaat). Het gaat dan meestal om laanbeplanting, wegbermen, parken en plantsoenen. Ook terreinbeherende organisaties als de provinciale landschappen en Staatsbosbeheer geven wel opdracht aan gespecialiseerde bedrijven om groenvoorzieningen aan te leggen of te onderhouden. De werkzaamheden worden uitgevoerd door hoveniers of andere groenvoorzieners die zich met ontwerp, aanleg en onderhoud van groen bezighouden. Deze uitvoerders werken samen met uiteenlopende organisaties zoals boomkwekers en instellingen voor sociale werkvoorziening of zorginstellingen. (nl)
 • Miejska przestrzeń zielona – obszar zieleni w obrębie miasta, spełniający zwykle różne funkcje. Podobnie jak każda przestrzeń w mieście może ona być bądź publiczna, bądź o . Rodzaje miejskiej przestrzeni zielonej: * * ogród działkowy * * , w tym * , w tym ogród botaniczny i ogród zoologiczny * park miejski * * W obrębie miasta może znajdować się część zielonego obszaru chronionego, np. parku krajobrazowego. Zieleń występować może również w obrębie szerszych założeń urbanistycznych. I tak np. w obrębie osiedli mieszkaniowych występuje , zwykle jest też istotnym elementem aranżacji nowoczesnych ośrodków typu park technologiczny, park przemysłowy oraz parków rozrywki. W źle zaplanowanej tkance urbanistycznej (będącej skutkiem niekontrolowanego rozwoju, dewastacji bądź nieharmonijnego układu funkcjonalnego) zieleń miejska pojawia się w zdegradowanej formie miejskiego nieużytku, czy "martwego" funkcjonalnie elementu uzupełniającego. (pl)
 • In land-use planning, urban green space is open-space areas reserved for parks and other "green spaces", including plant life, water features -also referred to as blue spaces- and other kinds of natural environment. Most urban open spaces are green spaces, but occasionally include other kinds of open areas. The landscape of urban open spaces can range from playing fields to highly maintained environments to relatively natural landscapes. Generally considered open to the public, urban green spaces are sometimes privately owned, such as higher education campuses, neighborhood/community parks/gardens, and institutional or corporate grounds. Areas outside city boundaries, such as state and national parks as well as open space in the countryside, are not considered urban open space. Streets, piazzas, plazas and urban squares are not always defined as urban open space in land use planning. Urban green spaces have wide reaching positive impacts on the health of individuals and communities near the green space. Urban greening policies are important for revitalizing communities, reducing financial burdens of healthcare and increasing quality of life. Most policies focus on community benefits, and reducing negative effects of urban development, such as surface runoff and the urban heat island effect. Historically, access to green space has favored wealthier, and more privelaged communities, thus recent focus in urban greening has increasingly focused on environmental justice concerns, and community engagement in the greening process. In particular, in cities with economic decline, such as the Rust Belt in the United States, urban greening has broad community revitalization impacts. (en)
 • Teren zieleni – teren otwarty, pokryty roślinnością wysoką, średnio wysoką i niską, świadomie komponowany, wydzielony i ukształtowany zgodnie z planami zabudowy miast i osiedli. Spełnia on zazwyczaj wielofunkcyjne zadania w zakresie ochrony oraz kształtowania środowiska i klimatu, pełni funkcje społeczno-usługowe na rzecz mieszkańców. Tereny zieleni występują w obszarach zurbanizowanych jako miejskie tereny zieleni i wypoczynku lub na terenach ekstensywnych, związane wówczas z wiejską siecią osadniczą, terenami produkcyjnymi, rejonami wypoczynku cotygodniowego i okresowego. Do terenów zieleni zalicza się parki leśne, parki, zieleńce, stadiony i place sportowe, ogrody dziecięce, ogrody działkowe, cmentarze, zadrzewienia uliczne itp. Większość tych terenów (jak zieleńce, parki) to zieleń dostępna dla wszystkich, tzw. zieleń publiczna, część natomiast ma charakter zieleni zamkniętej, z której korzysta ograniczona liczba osób (jak np. ogrody działkowe, ogrody przy szpitalach, fabrykach, szkołach). Tereny zieleni są urządzone i zagospodarowane z funduszy publicznych. Troska i piecza nad ich utrzymaniem i estetycznym wyglądem należy do zarządów miast i osiedli. Ukształtowanie zieleni miejskiej przylegającej do bloków mieszkaniowych zależy od inicjatyw indywidualnych i troski mieszkańców lub komitetów blokowych. (pl)
 • Espaço verde é uma área de terreno onde estão presente espécies vegetais, num contexto urbano. São exemplos de espaços verdes, os parques, os jardins, as praças e logradouros ajardinados, as alamedas, certos cemitérios. Em Portugal, segundo o Decreto-Regulamentar n.º9/2009, de 29 de maio, os espaços verdes de utilização colectiva são "as áreas de solo enquadradas na estrutura ecológica municipal ou urbana que, além das funções de proteção e valorização ambiental e paisagística, se destinam à utilização pelos cidadãos em atividades de estadia, recreio e lazer ao ar livre". Muitos dos espaços verdes incluem espécies protegidas ou exemplares vegetais classificados de interesse público em Portugal pela Direcção-Geral de Florestas. Os espaços verdes podem ser públicos ou privados, embora muitos dos privados possam ser de uso público. Estes espaços são zonas de recreio e lazer por excelência, favorecendo os encontros entre os cidadãos. Os espaços verdes contribuem para a absorção da água da chuva pela percolação ao nível do solo e pelas raízes das árvores, reduzindo o volume de água das enxurradas e os danos ocasionados pelas inundações. A presença de espaços verdes permite, também, limitar a poluição das águas de superfície que escoam sobre os espaços pavimentados, os quais contêm os poluentes como o chumbo e resíduos de várias origens. A vegetação tem uma função importante para a protecção dos solos contra a erosão pela água e pelo vento. Ela melhora a estética da paisagem urbana, criando uma modificação de textura, um contraste de cores e de forma em relação às construções. A vegetação, no meio urbano e periurbano, ajuda a definir e a separar os espaços exteriores. Nas zonas residenciais ou áreas verdes públicas, a vegetação assegura a característica privada de certos espaços. (pt)
 • 城市绿地為城市中用作公園或其他綠地的開放空間,世界衛生組織將其定義為「有任何植被覆蓋的城市土地」,可能伴隨著遊樂場、蓝色空间(水體或水道)等人工設施或自然景觀,有休憩、生態、美觀與健康等用途。城市綠地有時為大學校園、等私人或機構的用地,但一般均對公眾開放,位於城市範圍以外的州立公園和國家公園則不屬於城市绿地。早在一世紀古羅馬即有rus in urbe(意指城市中的鄉村)的概念,將綠地融入城市規劃中,現代城市綠地則可追溯至十七至十八世紀英國倫敦的城市廣場。 城市綠地可減緩地表逕流與熱島效應,還可降低空氣污染,對周圍社區的居民生理和心理健康有正面影響。歷史上以弱勢族群為主的社區通常較缺乏綠地,為政策(如過去美國住宅政策中的)與經濟不平等所致,近年的綠地規劃開始重視與社區參與。清理污染與增設綠地可提升周圍住宅的價值,即,但此過程也可能有負面影響,使弱勢族群無力負擔房價而被迫遷出。 (zh)
 • 都市開放空間(英語:urban open space),又稱都市開敞空間,也簡稱開放空間、開敞空間,係都市計畫及法律用語,其定義為於建築基地內留設可連通道路並供公眾通行或休憩之空間,近似於日本的「綠地」。開放意味著必須對公眾開放,供市民休閒;是戶外的,而非室內的;包含植被。開放空間的定義有時是含糊不明的,都會公園、廣場、綠園道、公路均屬開放空間。 一些城市為了讓民間業者、土地開發商主動創造公共空間,城市政府實施「」措施。民間業主在私有的物業內提供公眾使用的公共空間,以換取額外的獎勵容積,這種公共空間則是私有公共空間,英文簡稱為 POPS。 (zh)
dbo:wikiPageID
 • 20623119 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 67585 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1025998040 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdfs:comment
 • في تخطيط استخدام الأراضي، فإن المساحات المفتوحة في المناطق الحضرية هي مناطق ومساحات مفتوحة لـ "الحدائق"، "المساحات الخضراء"، وغيرها من المناطق المفتوحة. يمكن أن تتراوح مساحات المساحات المفتوحة الحضرية من ملاعب إلى بيئات عالية الصيانة إلى مناظر طبيعية طبيعية نسبيًا. عادة ما تكون مفتوحة للوصول العام، ومع ذلك، قد تكون المساحات المفتوحة الحضرية مملوكة للقطاع الخاص. لا تعتبر المناطق خارج حدود المدينة، مثل الحدائق العامة والوطنية وكذلك المساحات المفتوحة في الريف، مساحة مفتوحة في المناطق الحضرية. لا يتم دائمًا تعريف الشوارع، والساحات، والساحات، والساحات الحضرية باعتبارها مساحات مفتوحة حضرية في تخطيط استخدام الأراضي. (ar)
 • Veřejná zeleň je souhrn všech volně rostoucích a veřejně přístupných zelených rostlin. Jedná se o důležitý architektonický a krajinný prvek s velmi významnými ekologickými funkcemi. Doplňkem veřejné zeleně je zeleň neveřejná, respektive privátní či soukromá. (cs)
 • Mit Grünfläche wird im allgemeinen Sprachgebrauch eine mit Rasen bepflanzte, parkartig oder gärtnerisch gestaltete Freifläche sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich bezeichnet. (de)
 • Freiraum ist ein in den Gebiets- und Bauplanungen (Landschaftsplanung, Landschaftsarchitektur, Städtebau, Stadtplanung, Architektur) verwendeter Begriff. Er beschreibt alle nicht durch Gebäude bebauten Flächen und umfasst sowohl Gärten, Straßen, Plätze, Parkanlagen und Friedhöfe als auch Gewässer, Wälder und Felder. In diesem allgemeinen Sinn wird der Begriff vielfach noch in der Landespflege und im Naturschutz gebraucht. (de)
 • Un espace vert désigne, en urbanisme, tout espace d'agrément végétalisé (engazonné, arboré, éventuellement planté de fleurs et d'arbres et buissons d'ornement, et souvent garni de pièces d'eau et cheminements). L'expression est généralement employée pour désigner les espaces publics ou semi-publics situés en milieu urbain ou péri-urbain. Les espaces verts sont un élément majeur de l'attractivité d'une zone urbaine et de la valorisation immobilière de celle-ci. (fr)
 • Les espaces ouverts sont définis comme la partie de l'espace non occupée par des constructions. Cette définition prend en considération tous les espaces creux tels que les places, les rues, les zones de recul devant les bâtiments exceptionnels, les espaces verts, les berges de fleuves etc. Les espaces ouverts constituent le lieu privilégié de la vie urbaine, en termes d'espace public, d'espaces de rencontres ou simplement de lieu de détente. (fr)
 • 緑地(りょくち)とは、都市計画・法律用語としては、「交通や建物など特定の用途によって占有されない空地を空地のまま存続させることを目的に確保した土地」を意味する。 一般には樹木、草花などの緑で覆われた土地を指す(国語辞典などでは「植物に被われた土地」の意味で掲載されている)が、実際は農地などの裸の土の地面や水面も含むことが多いことから、空地(くうち)=オープンスペースとほぼ同義である。この意味の緑地には、公園・広場・墓園などが含まれ、必ずしも植物が生えている必要はない。もちろん、関東大震災において緑化植栽のなされていなかったで多数の死者が出たことに学び、この語の成立時にはすでに空地は植物に覆われている火除地であれば、なお良いとされている。緑地を確保して市民に貸し与え、市民農園(分区園de:Kleingarten)のようにして使うこともできる。 また、河川沿い(暗渠化跡を含む)や廃線跡などのスペースを活用した歩行者専用道路(遊歩道)、自転車専用道路などは一般的に緑道(りょくどう)と呼称されている(を参照)。 立法府・行政府において専門用語の緑地と一般用語の緑地が混用されている結果、比較的新しい法律や条例、各種行政刊行物などでは何を意味しているのか判読不能なことが多い。 (ja)
 • 城市绿地為城市中用作公園或其他綠地的開放空間,世界衛生組織將其定義為「有任何植被覆蓋的城市土地」,可能伴隨著遊樂場、蓝色空间(水體或水道)等人工設施或自然景觀,有休憩、生態、美觀與健康等用途。城市綠地有時為大學校園、等私人或機構的用地,但一般均對公眾開放,位於城市範圍以外的州立公園和國家公園則不屬於城市绿地。早在一世紀古羅馬即有rus in urbe(意指城市中的鄉村)的概念,將綠地融入城市規劃中,現代城市綠地則可追溯至十七至十八世紀英國倫敦的城市廣場。 城市綠地可減緩地表逕流與熱島效應,還可降低空氣污染,對周圍社區的居民生理和心理健康有正面影響。歷史上以弱勢族群為主的社區通常較缺乏綠地,為政策(如過去美國住宅政策中的)與經濟不平等所致,近年的綠地規劃開始重視與社區參與。清理污染與增設綠地可提升周圍住宅的價值,即,但此過程也可能有負面影響,使弱勢族群無力負擔房價而被迫遷出。 (zh)
 • 都市開放空間(英語:urban open space),又稱都市開敞空間,也簡稱開放空間、開敞空間,係都市計畫及法律用語,其定義為於建築基地內留設可連通道路並供公眾通行或休憩之空間,近似於日本的「綠地」。開放意味著必須對公眾開放,供市民休閒;是戶外的,而非室內的;包含植被。開放空間的定義有時是含糊不明的,都會公園、廣場、綠園道、公路均屬開放空間。 一些城市為了讓民間業者、土地開發商主動創造公共空間,城市政府實施「」措施。民間業主在私有的物業內提供公眾使用的公共空間,以換取額外的獎勵容積,這種公共空間則是私有公共空間,英文簡稱為 POPS。 (zh)
 • Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang / jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat. (in)
 • In land-use planning, urban green space is open-space areas reserved for parks and other "green spaces", including plant life, water features -also referred to as blue spaces- and other kinds of natural environment. Most urban open spaces are green spaces, but occasionally include other kinds of open areas. The landscape of urban open spaces can range from playing fields to highly maintained environments to relatively natural landscapes. (en)
 • Il verde urbano ha sempre avuto uno spazio all'interno delle zone urbane o metropolitane. Già nell'antichità nelle "grandi città" egizie e babilonesi erano presenti giardini ed aree verdi, queste aree però, destinate alla nobiltà erano prettamente private, generalmente si trattava di giardini all'interno dei grandi palazzi nobiliari. Sempre nell'antichità, nel periodo di egemonia Greca e poi Romano i giardini restano relegati all'area interna dei palazzi patrizi. Nell'età medievale, con la diffusione dei monasteri, l'Hortus Conclusus, ovvero il giardino recintato, generalmente diviso in quattro sezioni, con una pianta a croce si afferma, prima in luoghi isolati, poi a partire dal XIII secolo anche nei comuni dell'Italia Centro-Settentrionale e nelle nascenti città europee. XIV secolo però (it)
 • Miejska przestrzeń zielona – obszar zieleni w obrębie miasta, spełniający zwykle różne funkcje. Podobnie jak każda przestrzeń w mieście może ona być bądź publiczna, bądź o . Rodzaje miejskiej przestrzeni zielonej: * * ogród działkowy * * , w tym * , w tym ogród botaniczny i ogród zoologiczny * park miejski * * W obrębie miasta może znajdować się część zielonego obszaru chronionego, np. parku krajobrazowego. (pl)
 • Groenvoorzieningen is het geheel van de aanplant in een gebied dan wel het aanbrengen of voorzien van groen. Bij zo'n gebied kan het gaan om tuinen, parken, bossen, natuurterreinen, attractieparken of het buitengebied. Vaak betreft het openbaar groen. Groenvoorzieningen zijn een ecosysteemdienst, een dienst die door een ecosysteem aan mensen wordt geleverd. (nl)
 • Teren zieleni – teren otwarty, pokryty roślinnością wysoką, średnio wysoką i niską, świadomie komponowany, wydzielony i ukształtowany zgodnie z planami zabudowy miast i osiedli. Spełnia on zazwyczaj wielofunkcyjne zadania w zakresie ochrony oraz kształtowania środowiska i klimatu, pełni funkcje społeczno-usługowe na rzecz mieszkańców. Tereny zieleni występują w obszarach zurbanizowanych jako miejskie tereny zieleni i wypoczynku lub na terenach ekstensywnych, związane wówczas z wiejską siecią osadniczą, terenami produkcyjnymi, rejonami wypoczynku cotygodniowego i okresowego. Do terenów zieleni zalicza się parki leśne, parki, zieleńce, stadiony i place sportowe, ogrody dziecięce, ogrody działkowe, cmentarze, zadrzewienia uliczne itp. Większość tych terenów (jak zieleńce, parki) to zieleń dos (pl)
 • Espaço verde é uma área de terreno onde estão presente espécies vegetais, num contexto urbano. São exemplos de espaços verdes, os parques, os jardins, as praças e logradouros ajardinados, as alamedas, certos cemitérios. Em Portugal, segundo o Decreto-Regulamentar n.º9/2009, de 29 de maio, os espaços verdes de utilização colectiva são "as áreas de solo enquadradas na estrutura ecológica municipal ou urbana que, além das funções de proteção e valorização ambiental e paisagística, se destinam à utilização pelos cidadãos em atividades de estadia, recreio e lazer ao ar livre". (pt)
rdfs:label
 • المساحة المفتوحة في المناطق الحضرية (ar)
 • Veřejná zeleň (cs)
 • Grünfläche (de)
 • Freiraum (Landschaftsplanung) (de)
 • Urban green space (en)
 • Verda Pulmo (eo)
 • Espace vert (fr)
 • Ruang terbuka hijau (in)
 • Espace ouvert urbain (fr)
 • Verde urbano (it)
 • 緑地 (ja)
 • Groenvoorziening (nl)
 • Teren zieleni (pl)
 • Miejska przestrzeń zielona (pl)
 • Espaço verde (pt)
 • 城市绿地 (zh)
 • 都市開放空間 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:goals of
is dbp:type of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License