A subsidiary, subsidiary company or daughter company is a company that is owned or controlled by another company, which is called the parent company, parent, or holding company. The subsidiary can be a company, corporation, or limited liability company. In some cases it is a government or state-owned enterprise.

Property Value
dbo:abstract
 • الشركة تابعة أو الشركة الفرعية في الاقتصاد (بالإنجليزية: subsidiary) هي شركة ممتلكة من شركة مستقلة أكبر منها، وقد تكون الشركة شركة خاصة أو شركة محدودة، وتسمى الشركة المالكة "الشركة الأم" parent company، وتمتلك الشركة الأم إما جميع أسهم الشركة أو معظم أسهم رأس المال، وليس من الضروري أن تعمل الشركة الأم وشركتها التابعة في نفس المكان أو في نفس العمل التجاري، حتى أنه من الممكن أن تكون الشركتان متنافستان في السوق، فعلى سبيل المثال شركة هيوليت باكارد Hewlett Packard هي الشركة الأم لشركة كومباك، وتتناقس الشركتان في بيع الحواسيب، وبسبب أن كل شركة، الشركة الأم والشركة التابعة تعمل مستقلة من الوجهة القانونية، فقد يحدث أن تدخل واحدة من الاثنتين في قضية قانونية - مثل قضية رشوة أو تهرب من الضرائب - بدون أن تتعرض الأخرى إلى تلك المشاكل. إلى شركاتٍ مساهمةٍ عامةٍ وشركات مساهمة خاصة ولا يُسأل الشريك في شركة المساهمة إلا بقدر حصته في رأس المال. (ar)
 • Dceřiná společnost je společnost, která je zcela nebo částečně ve vlastnictví jiné (mateřské) společnosti a je jí ovládána. V praxi to obvykle znamená, že mateřská společnost vlastní více než polovinu akcií dceřiné společnosti. Zákon o obchodních korporacích určuje v § 74: (1) Ovládající osobou je osoba, která může v obchodní korporaci přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující vliv. Ovládanou osobou je obchodní korporace ovládaná ovládající osobou.(2) Je-li ovládající osobou obchodní korporace, je mateřskou obchodní korporací, a je-li ovládanou osobou obchodní korporace, je dceřinou obchodní korporací. (cs)
 • H θυγατρική εταιρεία είναι μια εταιρεία που ανήκει ή ελέγχεται από άλλη εταιρεία, η οποία ονομάζεται η μητρική εταιρεία ή εταιρεία χαρτοφυλακίου. Η θυγατρική μπορεί να είναι ιδιωτική ή κρατική επιχείρηση. (el)
 • Tochtergesellschaft (auch Tochterunternehmen; englisch subsidiary) ist im Konzernrecht ein Unternehmen, das durch konzerntypische Beziehungen mit einem anderen Unternehmen (Mutterunternehmen) verbunden ist und unter dessen Leitung steht. (de)
 • Filio estas institucio, societo, firmao dependa de alia ĉefa firmao. Se filio havas propran juran personecon, oni nomas ĝin ankaŭ subfirmao aŭ subentrepreno. En tiu kazo la ĉefa firmao nomiĝas patrina firmao. Filioj de bankoj kaj de vendejaj ĉenoj ofte ne estas subfirmaoj, sed nur lokaj establaĵoj. (eo)
 • A subsidiary, subsidiary company or daughter company is a company that is owned or controlled by another company, which is called the parent company, parent, or holding company. The subsidiary can be a company, corporation, or limited liability company. In some cases it is a government or state-owned enterprise. In the United States railroad industry, an operating subsidiary is a company that is a subsidiary but operates with its own identity, locomotives and rolling stock. In contrast, a non-operating subsidiary would exist on paper only (i.e., stocks, bonds, articles of incorporation) and would use the identity of the parent company. Subsidiaries are a common feature of business life and most multinational corporations organize their operations in this way. Examples include holding companies such as Berkshire Hathaway, Jefferies Financial Group, WarnerMedia, or Citigroup; as well as more focused companies such as IBM or Xerox. These, and others, organize their businesses into national and functional subsidiaries, often with multiple levels of subsidiaries. (en)
 • Una filial, en negocios, es una entidad controlada por otra entidad. La entidad controlada es llamada empresa, corporación o sociedad de responsabilidad limitada y la entidad que controla es llamada matriz, holding o parent company (literalmente compañía madre o padre). La razón de esta distinción es que una compañía por sí sola no puede ser filial de una organización. Solo una entidad representando una ficción legal como una entidad separada puede ser una filial. Si bien los individuos tienen la capacidad para actuar por su propia iniciativa, una entidad de negocios solo puede actuar a través de sus directores, oficiales y empleados. Es muy utilizada para implantarse en nuevos mercados, donde la empresa madre todavía no desarrolla su actividad.​ Una filial es una compañía mercantil creada según las normas del estado donde se establece con aportación de capital por parte de otra empresa, que es quien posee un porcentaje de acciones mayoritario y, por tanto ejerce el control. Las filiales tienen personalidad jurídica propia, independiente de la matriz.​ Una filial también puede tener filiales, y estas a su vez, pueden tener filiales propias. Una compañía madre y todas sus filiales son denominadas un grupo, aunque este término también puede aplicarse a empresas que cooperan y a sus filiales con variados grados de propiedad compartida. Cuando la filial no está compartida por dos o más empresas, se denomina «wholly owned» (totalmente controlada). La empresa filial solo puede actuar siguiendo las directrices marcadas por los responsables de su holding, si bien a efectos de regulación y pago de impuestos son consideradas entidades independientes de la empresa matriz.​ Las filiales son entidades separadas, distintas legalmente para própositos de impuestos y regulación. Por esta razón difieren de las divisiones, las cuales son negocios totalmente integrados dentro de la compañía principal, y no legalmente o de otra manera distintas de ella. En contraste, una empresa filial inoperativa existiría en el papel solamente (es decir acción, los enlaces, los artículos de la incorporación) y utilizaría la acción de la identidad del Holding. (es)
 • Enpresa filiala edo, besterik gabe, filiala, enpresa nagusi baten mendean dagoen enpresa bat da, enpresa hori erosi, akzio gehienak eskuratu edo ad hoc sortu duelako. (eu)
 • Anak perusahaan adalah perusahaan yang dikuasai oleh pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui satu atau lebih badan atau perusahaan lainnya. Anak perusahaan dapat berupa perusahaan, korporasi, atau perseroan terbatas. Anak perusahaan adalah hal yang umum dalam bisnis, dan sebagian besar perusahaan multinasional mengatur operasi perusahaannya dengan cara ini. Perusahaan induk dan anak tidak harus beroperasi di lokasi yang sama atau mengoperasikan bisnis yang sama, bahkan mereka mungkin menjadi saingan. Selain itu karena perusahaan induk dan anak merupakan entitas yang terpisah, mungkin saja salah satu dari mereka terlibat dengan proses hukum, penyelidikan, kebangkrutan, atau dakwaan. (in)
 • Une filiale, aussi appelée société filiale, est une entreprise qui est contrôlée par une autre société dite société mère, le terme « contrôle » signifiant que la société mère détient suffisamment de droits de vote en assemblée générale d'actionnaires pour pouvoir y imposer ses décisions. Le fait de contrôler la filiale permet généralement à la société mère de prendre une part prépondérante à la nomination des personnes qui administrent ou dirigent la société filiale (administrateurs, président, directeur général, gérant…). Ces nominations doivent cependant se faire en conformité avec la législation en vigueur et selon les règles édictées par les statuts de la filiale. L'article L233-1 du Code de Commerce français indique que « lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde est considérée [...] comme filiale de la première ». Lorsqu'une société détient une participation dans le capital d'une autre entreprise, mais n'exerce pas de contrôle, on utilise alors l'expression « d'entreprise associée », c'est notamment le cas des participations minoritaires. La filiale constitue une entité morale distincte de la maison mère sur le plan juridique, à la différence d'une succursale, ou encore d'un département de l'organigramme. Les filiales peuvent également elles-mêmes contrôler leurs propres filiales (appelées sous-filiales) et ainsi de suite. Dans ce cas, on a un contrôle en cascade. La maison mère qui est située en amont de ce système de contrôle en cascade, et qui elle-même n'est pas contrôlée par une autre société, est appelée « tête de groupe ». La tête de groupe peut ainsi contrôler indirectement des sous-filiales sans avoir besoin de détenir elle-même ni la majorité des droits de vote correspondant, ni la majorité du capital concerné. L'ensemble constitué de la maison mère et de ses filiales et sous-filiales est appelé un « groupe d'entreprises » ou plus simplement un « groupe ». On parle de contour élargi du groupe lorsqu'on y inclut l'ensemble de toutes les sociétés dépendant du groupe, quel que soit leur degré de dépendance vis-à-vis du centre de décision. Certains groupes d'entreprises de très grandes dimensions comportent de nombreuses filiales et sous-filiales, celles-ci n'étant pas forcément dans le même pays que la maison mère, ni même soumises à la même règlementation. Pour certaines activités et certains projets, ils travaillent souvent aussi en partenariat ou consortium avec d'autres entreprises (notion d'entreprise étendue). Lorsque l'activité d'une société consiste principalement à détenir des participations dans d'autres sociétés, on appelle cette société une « holding », ou « société faîtière » en Suisse, ou encore une « société de portefeuille » au Canada et en Belgique. (fr)
 • 子会社(こがいしゃ、英:subsidiary)とは、財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他)を他の会社(親会社)によって支配されている会社である。ただし、「親会社」や「子会社」の定義は国により異なり、制定法上の定義の目的についても必ずしも親会社の株主保護や子会社の少数株主・債権者保護という目的で定義づけが図られているわけではない。 (ja)
 • Per società controllata o società sussidiaria o società partecipata si intende una società le cui azioni o sono possedute da un'altra società, in quantità sufficiente per esercitare un'influenza dominante sull'amministrazione. Tale società, che possiede azioni o quote della società controllata, è detta "società madre". Sono controllate le società nelle quali: * si dispone della maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria; * non si dispone della maggioranza, ma si ha comunque un'influenza dominante in assemblea (es.: perché si rastrellano le deleghe di voto, perché l'azionario principale è disperso...); * si ha un'influenza dominante, in virtù di particolari vincoli contrattuali. (it)
 • 자회사(子會社, subsidiary)는 다른 기업에 의해 자본적으로 종속되어 지배를 받는 기업이다. 대한민국 상법에서는 자회사의 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하는 주식을 가진 회사를 모회사라 한다(제342조의2). 그리고, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상으로는 지주회사에 의하여 대통령령이 정하는 기준에 따라 그 사업내용을 지배받는 국내회사를 말한다.(제2조) (ko)
 • Een dochteronderneming, dochtermaatschappij of kortweg dochter genoemd, is een onderneming die geheel of gedeeltelijk eigendom is van een andere onderneming, de moedermaatschappij. Voor een kapitaalvennootschap als bijvoorbeeld een bv of een nv moet de moeder de meerderheid van de stemrechten in de dochter in bezit hebben. Dit gebeurt veelal in de hoedanigheid van meerderheidsaandeelhouder. Om wettelijk te worden gezien als dochter moet de moederonderneming zeggenschap hebben in de dochter. In art. 2:24Alid1 BW staat dat een onderneming een dochteronderneming is als de moeder ten minste de helft van de stemmen in de AVA heeft of ten minste de helft van de bestuurders en/of commissarissen kan benoemen of ontslaan. Een groep ondernemingen die onderling relaties hebben als moederondernemingen en dochterondernemingen wordt een concern genoemd. Voor de buitenwereld en ook voor sommige gedeelten van de wetgeving wordt dit gezien als één onderneming. De jaarrekening van een dochteronderneming wordt meestal in de geconsolideerde jaarrekening van de moedermaatschappij opgenomen. (nl)
 • Jednostka zależna – według ustawy o rachunkowości spółka handlowa lub podmiot utworzony i działającym zgodnie z przepisami obcego prawa handlowego kontrolowana przez jednostkę dominującą. (pl)
 • Доче́рнее о́бщество — хозяйственное общество, находящееся в правовом положении, когда другое (основное) хозяйственное товарищество или общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключённым между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом (ст. 67.3. ГК РФ). (ru)
 • Ett dotterbolag är en typ av bolag som styrs av ett annat bolag, moderbolaget. Tillsammans med moderbolaget ingår dotterbolaget i en koncern. Flera dotterbolag betecknas sinsemellan som systerbolag. Samtliga bolag som ägs direkt eller via andra dotterbolag betecknas gemensamt som dotterbolag till moderbolaget, beteckningar som dotterdotterbolag eller liknande används normalt inte. För att ett bolag skall betecknas som ett dotterbolag krävs att ett annat bolag har bestämmande inflytande. Många gånger kan ett dotterbolag vara helägt av sitt moderbolag varvid koncernförhållandet är lätt att identifiera och fastslå. Om ett bolag kontrollerar mer än 50 % av rösterna på årsstämma eller motsvarande beslutande organ eller via avtal eller andra förhållande självständigt kan utöva bestämmande inflytande anses ett moder-dotterbolagsförhållande föreligga. Bolag vari ett annat bolag har ett väsentligt ägande men inte kan utöva bestämmande inflytande betecknas som intressebolag. Denna artikel om företagsekonomi saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan. (sv)
 • 子公司(英語:Subsidiary),亦稱為附屬公司,指被另一公司所實際控制的公司。控制它的實體,稱為母公司或控股公司。 自然人不能為一組織的子公司,只有民法典所規定的法人才可能成為子公司。這是因為自然人會依其自身的動機而行為,而法人只能經由其董事、幹部及員工來運作。 控制子公司最常見的方式為擁有其股份。股份的擁有讓母公司有足夠的票數去決定其經營團隊的組成,並因此而可控制其作為。通常擁有一家子公司,必須先擁有其百分之五十以上的股份。若拥有其百分之百的股份,则称其为母公司的全资子公司。但亦有其他的控制方式可行,且對於需要怎樣的控制及如何達到的精確規則可以是非常複雜的。 (zh)
 • Дочірнє підприємство (англ. subsidiary firm) — суб'єкт господарювання, контрольним пакетом акцій якого володіє материнська компанія. (uk)
dbo:wikiPageID
 • 567852 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 17686 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 982522810 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:isPartOf
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • H θυγατρική εταιρεία είναι μια εταιρεία που ανήκει ή ελέγχεται από άλλη εταιρεία, η οποία ονομάζεται η μητρική εταιρεία ή εταιρεία χαρτοφυλακίου. Η θυγατρική μπορεί να είναι ιδιωτική ή κρατική επιχείρηση. (el)
 • Tochtergesellschaft (auch Tochterunternehmen; englisch subsidiary) ist im Konzernrecht ein Unternehmen, das durch konzerntypische Beziehungen mit einem anderen Unternehmen (Mutterunternehmen) verbunden ist und unter dessen Leitung steht. (de)
 • Filio estas institucio, societo, firmao dependa de alia ĉefa firmao. Se filio havas propran juran personecon, oni nomas ĝin ankaŭ subfirmao aŭ subentrepreno. En tiu kazo la ĉefa firmao nomiĝas patrina firmao. Filioj de bankoj kaj de vendejaj ĉenoj ofte ne estas subfirmaoj, sed nur lokaj establaĵoj. (eo)
 • Enpresa filiala edo, besterik gabe, filiala, enpresa nagusi baten mendean dagoen enpresa bat da, enpresa hori erosi, akzio gehienak eskuratu edo ad hoc sortu duelako. (eu)
 • Anak perusahaan adalah perusahaan yang dikuasai oleh pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui satu atau lebih badan atau perusahaan lainnya. Anak perusahaan dapat berupa perusahaan, korporasi, atau perseroan terbatas. Anak perusahaan adalah hal yang umum dalam bisnis, dan sebagian besar perusahaan multinasional mengatur operasi perusahaannya dengan cara ini. Perusahaan induk dan anak tidak harus beroperasi di lokasi yang sama atau mengoperasikan bisnis yang sama, bahkan mereka mungkin menjadi saingan. Selain itu karena perusahaan induk dan anak merupakan entitas yang terpisah, mungkin saja salah satu dari mereka terlibat dengan proses hukum, penyelidikan, kebangkrutan, atau dakwaan. (in)
 • 子会社(こがいしゃ、英:subsidiary)とは、財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他)を他の会社(親会社)によって支配されている会社である。ただし、「親会社」や「子会社」の定義は国により異なり、制定法上の定義の目的についても必ずしも親会社の株主保護や子会社の少数株主・債権者保護という目的で定義づけが図られているわけではない。 (ja)
 • 자회사(子會社, subsidiary)는 다른 기업에 의해 자본적으로 종속되어 지배를 받는 기업이다. 대한민국 상법에서는 자회사의 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하는 주식을 가진 회사를 모회사라 한다(제342조의2). 그리고, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상으로는 지주회사에 의하여 대통령령이 정하는 기준에 따라 그 사업내용을 지배받는 국내회사를 말한다.(제2조) (ko)
 • Jednostka zależna – według ustawy o rachunkowości spółka handlowa lub podmiot utworzony i działającym zgodnie z przepisami obcego prawa handlowego kontrolowana przez jednostkę dominującą. (pl)
 • Доче́рнее о́бщество — хозяйственное общество, находящееся в правовом положении, когда другое (основное) хозяйственное товарищество или общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключённым между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом (ст. 67.3. ГК РФ). (ru)
 • 子公司(英語:Subsidiary),亦稱為附屬公司,指被另一公司所實際控制的公司。控制它的實體,稱為母公司或控股公司。 自然人不能為一組織的子公司,只有民法典所規定的法人才可能成為子公司。這是因為自然人會依其自身的動機而行為,而法人只能經由其董事、幹部及員工來運作。 控制子公司最常見的方式為擁有其股份。股份的擁有讓母公司有足夠的票數去決定其經營團隊的組成,並因此而可控制其作為。通常擁有一家子公司,必須先擁有其百分之五十以上的股份。若拥有其百分之百的股份,则称其为母公司的全资子公司。但亦有其他的控制方式可行,且對於需要怎樣的控制及如何達到的精確規則可以是非常複雜的。 (zh)
 • Дочірнє підприємство (англ. subsidiary firm) — суб'єкт господарювання, контрольним пакетом акцій якого володіє материнська компанія. (uk)
 • الشركة تابعة أو الشركة الفرعية في الاقتصاد (بالإنجليزية: subsidiary) هي شركة ممتلكة من شركة مستقلة أكبر منها، وقد تكون الشركة شركة خاصة أو شركة محدودة، وتسمى الشركة المالكة "الشركة الأم" parent company، وتمتلك الشركة الأم إما جميع أسهم الشركة أو معظم أسهم رأس المال، وليس من الضروري أن تعمل الشركة الأم وشركتها التابعة في نفس المكان أو في نفس العمل التجاري، حتى أنه من الممكن أن تكون الشركتان متنافستان في السوق، فعلى سبيل المثال شركة هيوليت باكارد Hewlett Packard هي الشركة الأم لشركة كومباك، وتتناقس الشركتان في بيع الحواسيب، وبسبب أن كل شركة، الشركة الأم والشركة التابعة تعمل مستقلة من الوجهة القانونية، فقد يحدث أن تدخل واحدة من الاثنتين في قضية قانونية - مثل قضية رشوة أو تهرب من الضرائب - بدون أن تتعرض الأخرى إلى تلك المشاكل. (ar)
 • Dceřiná společnost je společnost, která je zcela nebo částečně ve vlastnictví jiné (mateřské) společnosti a je jí ovládána. V praxi to obvykle znamená, že mateřská společnost vlastní více než polovinu akcií dceřiné společnosti. Zákon o obchodních korporacích určuje v § 74: (cs)
 • A subsidiary, subsidiary company or daughter company is a company that is owned or controlled by another company, which is called the parent company, parent, or holding company. The subsidiary can be a company, corporation, or limited liability company. In some cases it is a government or state-owned enterprise. (en)
 • Una filial, en negocios, es una entidad controlada por otra entidad. La entidad controlada es llamada empresa, corporación o sociedad de responsabilidad limitada y la entidad que controla es llamada matriz, holding o parent company (literalmente compañía madre o padre). La razón de esta distinción es que una compañía por sí sola no puede ser filial de una organización. Solo una entidad representando una ficción legal como una entidad separada puede ser una filial. Si bien los individuos tienen la capacidad para actuar por su propia iniciativa, una entidad de negocios solo puede actuar a través de sus directores, oficiales y empleados. (es)
 • Une filiale, aussi appelée société filiale, est une entreprise qui est contrôlée par une autre société dite société mère, le terme « contrôle » signifiant que la société mère détient suffisamment de droits de vote en assemblée générale d'actionnaires pour pouvoir y imposer ses décisions. Le fait de contrôler la filiale permet généralement à la société mère de prendre une part prépondérante à la nomination des personnes qui administrent ou dirigent la société filiale (administrateurs, président, directeur général, gérant…). Ces nominations doivent cependant se faire en conformité avec la législation en vigueur et selon les règles édictées par les statuts de la filiale. (fr)
 • Per società controllata o società sussidiaria o società partecipata si intende una società le cui azioni o sono possedute da un'altra società, in quantità sufficiente per esercitare un'influenza dominante sull'amministrazione. Tale società, che possiede azioni o quote della società controllata, è detta "società madre". Sono controllate le società nelle quali: (it)
 • Een dochteronderneming, dochtermaatschappij of kortweg dochter genoemd, is een onderneming die geheel of gedeeltelijk eigendom is van een andere onderneming, de moedermaatschappij. Voor een kapitaalvennootschap als bijvoorbeeld een bv of een nv moet de moeder de meerderheid van de stemrechten in de dochter in bezit hebben. Dit gebeurt veelal in de hoedanigheid van meerderheidsaandeelhouder. (nl)
 • Ett dotterbolag är en typ av bolag som styrs av ett annat bolag, moderbolaget. Tillsammans med moderbolaget ingår dotterbolaget i en koncern. Flera dotterbolag betecknas sinsemellan som systerbolag. Samtliga bolag som ägs direkt eller via andra dotterbolag betecknas gemensamt som dotterbolag till moderbolaget, beteckningar som dotterdotterbolag eller liknande används normalt inte. Denna artikel om företagsekonomi saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan. (sv)
rdfs:label
 • Subsidiary (en)
 • شركة تابعة (ar)
 • Dceřiná společnost (cs)
 • Tochtergesellschaft (de)
 • Θυγατρική εταιρεία (el)
 • Filio (eo)
 • Filial (es)
 • Filial (eu)
 • Filiale (fr)
 • Anak perusahaan (in)
 • Società controllata (it)
 • 子会社 (ja)
 • 자회사 (ko)
 • Dochteronderneming (nl)
 • Jednostka zależna (pl)
 • Дочернее общество (ru)
 • Dotterbolag (sv)
 • Дочірнє підприємство (uk)
 • 子公司 (zh)
owl:differentFrom
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:genre of
is dbo:industry of
is dbo:location of
is dbo:owner of
is dbo:parentCompany of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:companyType of
is dbp:genre of
is dbp:industry of
is dbp:label of
is dbp:logoSize of
is dbp:successorLine of
is dbp:tradedAs of
is dbp:type of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of