About: Subsidiary

An Entity of Type: company, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A subsidiary, subsidiary company or daughter company is a company owned or controlled by another company, which is called the parent company or holding company. Two or more subsidiaries that belong to the same parent company are called sister companies.

Property Value
dbo:abstract
 • الشركة التابعة أو الشركة الفرعية (بالإنجليزية: subsidiary)‏ شركة مملوكة أو خاضعة لسيطرة شركة أخرى، تسمى الشركة المالكة أو الشركة الأم أو الشركة القابضة. يمكن أن تكون الشركة التابعة شركة أو مؤسسة تجارية أو شركة ذات مسؤولية محدودة. في بعض الحالات تكون مؤسسة حكومية في صناعة السكك الحديدية في الولايات المتحدة، الشركة التابعة قيد العمل شركة تابعة ولكنها تعمل بهويتها وقاطراتها وعرباتها الخاصة. وعلى النقيض من ذلك، توجد الشركة التابعة غير العاملة على الورق فقط (أي الأسهم والسندات وعقود التأسيس) وتستخدم هوية الشركة الأم. الشركات التابعة سمة مشتركة في حياة الأعمال وتنظم معظم الشركات متعددة الجنسيات عملياتها بهذه الطريقة. تشمل الأمثلة شركات قابضة مثل بيركشير هاثاواي ومجموعة جيفريز المالية ووارنر ميديا وسيتي غروب؛ بالإضافة إلى الشركات الأكثر تمركزًا مثل آي بي إم أو زيروكس. تنظّم هذه الشركات، وغيرها، أعمالها في شركات تابعة وطنية ووظيفية، وغالبًا مع مستويات متعددة من الشركات التابعة. (ar)
 • Dceřiná společnost je společnost, která je zcela nebo částečně ve vlastnictví jiné (mateřské) společnosti a je jí ovládána. V praxi to obvykle znamená, že mateřská společnost vlastní více než polovinu akcií dceřiné společnosti. Zákon o obchodních korporacích určuje v § 74: (1) Ovládající osobou je osoba, která může v obchodní korporaci přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující vliv. Ovládanou osobou je obchodní korporace ovládaná ovládající osobou.(2) Je-li ovládající osobou obchodní korporace, je mateřskou obchodní korporací, a je-li ovládanou osobou obchodní korporace, je dceřinou obchodní korporací. (cs)
 • Η θυγατρική εταιρεία είναι μια εταιρεία που ανήκει ή ελέγχεται από άλλη εταιρεία, η οποία ονομάζεται η μητρική εταιρεία ή εταιρεία συμμετοχών. Η θυγατρική μπορεί να είναι ιδιωτική ή κρατική επιχείρηση. (el)
 • Filio estas institucio, societo, firmao dependa de alia ĉefa firmao. Se filio havas propran juran personecon, oni nomas ĝin ankaŭ subfirmao aŭ subentrepreno. En tiu kazo la ĉefa firmao nomiĝas patrina firmao. Filioj de bankoj kaj de vendejaj ĉenoj ofte ne estas subfirmaoj, sed nur lokaj establaĵoj. (eo)
 • Tochtergesellschaft (auch Tochterunternehmen; englisch subsidiary) ist im Konzernrecht ein Unternehmen, das durch konzerntypische Beziehungen mit einem anderen Unternehmen (Mutterunternehmen) verbunden ist und unter dessen Leitung steht. (de)
 • Eskumendeko enpresa enpresa nagusi baten mendean dagoen enpresa bat da, enpresa hori erosi, akzio gehienak eskuratu edo ad hoc sortu duelako. (eu)
 • Una filial o subsidiaria de una compañía, empresa, corporación o sociedad de responsabilidad es una entidad controlada por otra entidad llamada matriz, holding o parent company (literalmente compañía madre o padre). La razón de esta distinción es que una compañía por sí sola no puede ser filial de una organización. Solo una entidad representando una ficción legal como una entidad separada puede ser una filial. Si bien los individuos tienen la capacidad para actuar por su propia iniciativa, una entidad de negocios solo puede actuar a través de sus directores, oficiales y empleados. Es muy utilizada para implantarse en nuevos mercados, donde la empresa madre todavía no desarrolla su actividad.​ Una filial es una compañía mercantil creada según las normas del estado donde se establece con aportación de capital por parte de otra empresa, que es quien posee un porcentaje de acciones mayoritario y, por tanto ejerce el control. Las filiales tienen personalidad jurídica propia, independiente de la matriz.​ Una filial también puede tener filiales, y estas a su vez, pueden tener filiales propias. Una compañía madre y todas sus filiales son denominadas un grupo, aunque este término también puede aplicarse a empresas que cooperan y a sus filiales con variados grados de propiedad compartida. Cuando la filial no está compartida por dos o más empresas, se denomina «wholly owned» (totalmente controlada). La empresa filial solo puede actuar siguiendo las directrices marcadas por los responsables de su holding, si bien a efectos de regulación y pago de impuestos son consideradas entidades independientes de la empresa matriz.​ Las filiales son entidades separadas, distintas legalmente para propósitos de impuestos y regulación. Por esta razón difieren de las divisiones, las cuales son negocios totalmente integrados dentro de la compañía principal, y no legalmente o de otra manera distintas de ella. En contraste, una empresa filial inoperativa existiría en el papel solamente (es decir acción, los enlaces, los artículos de la incorporación) y utilizaría la acción de la identidad del Holding. (es)
 • Une filiale, aussi appelée société filiale, est une entreprise qui est contrôlée par une autre société dite société mère, le terme « contrôle » signifiant que la société mère détient suffisamment de droits de vote en assemblée générale d'actionnaires pour pouvoir y imposer ses décisions. Le fait de contrôler la filiale permet généralement à la société mère de prendre une part prépondérante à la nomination des personnes qui administrent ou dirigent la société filiale (administrateurs, président, directeur général, gérant…). Ces nominations doivent cependant se faire en conformité avec la législation en vigueur et selon les règles édictées par les statuts de la filiale. L'article L233-1 du Code de Commerce français indique que « lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde est considérée [...] comme filiale de la première ». Lorsqu'une société détient une participation dans le capital d'une autre entreprise, mais n'exerce pas de contrôle, on utilise alors l'expression « d'entreprise associée », c'est notamment le cas des participations minoritaires. La filiale constitue une entité morale distincte de la maison mère sur le plan juridique, à la différence d'une succursale, ou encore d'un département de l'organigramme. Les filiales peuvent également elles-mêmes contrôler leurs propres filiales (appelées sous-filiales) et ainsi de suite. Dans ce cas, on a un contrôle en cascade. La maison mère qui est située en amont de ce système de contrôle en cascade, et qui elle-même n'est pas contrôlée par une autre société, est appelée « tête de groupe ». La tête de groupe peut ainsi contrôler indirectement des sous-filiales sans avoir besoin de détenir elle-même ni la majorité des droits de vote correspondant, ni la majorité du capital concerné. L'ensemble constitué de la maison mère et de ses filiales et sous-filiales est appelé un « groupe d'entreprises » ou plus simplement un « groupe ». On parle de contour élargi du groupe lorsqu'on y inclut l'ensemble de toutes les sociétés dépendant du groupe, quel que soit leur degré de dépendance vis-à-vis du centre de décision. Certains groupes d'entreprises de très grandes dimensions comportent de nombreuses filiales et sous-filiales, celles-ci n'étant pas forcément dans le même pays que la maison mère, ni même soumises à la même règlementation. Pour certaines activités et certains projets, ils travaillent souvent aussi en partenariat ou consortium avec d'autres entreprises (notion d'entreprise étendue). Lorsque l'activité d'une société consiste principalement à détenir des participations dans d'autres sociétés, on appelle cette société une « holding », ou « société faîtière » en Suisse, ou encore une « société de portefeuille » au Canada et en Belgique. (fr)
 • Anak perusahaan adalah perusahaan yang dikuasai atau dimiliki, baik secara langsung maupun tidak, oleh perusahaan lain yang disebut perusahaan induk atau holding. Anak perusahaan dapat berupa firma, persekutuan, atau perseroan. Dalam beberapa kasus, dapat berupa badan usaha milik negara. Dalam industri perkeretaapian Amerika Serikat, anak usaha operasi adalah perusahaan yang berstatus sebagai anak dari perusahaan lain tetapi dapat memiliki sarana-prasarananya sendiri. Berbeda dengan anak usaha nonoperasi yang ada dalam catatan tertulis saja (seperti saham, obligasi) dan dapat menggunakan identitas merek induknya sendiri. Anak perusahaan sudah menjadi gaya hidup bisnis modern, dan perusahaan multinasional banyak menjalankan operasinya menggunakan anak perusahaan atau unit bisnis. Termasuk perusahaan-perusahaan konglomerat seperti Berkshire Hathaway, , The Walt Disney Company, WarnerMedia, atau Citigroup; serta perusahaan yang memiliki satu fokus bisnis seperti IBM atau Xerox. Mereka mengorganisasikan bisnisnya dalam berbagai tingkat anak usaha.iudi (in)
 • A subsidiary, subsidiary company or daughter company is a company owned or controlled by another company, which is called the parent company or holding company. Two or more subsidiaries that belong to the same parent company are called sister companies. The subsidiary can be a company (usually with limited liability) and may be a government- or state-owned enterprise. They are a common feature of modern business life, and most multinational corporations organize their operations in this way. Examples of holding companies are Berkshire Hathaway, Jefferies Financial Group, The Walt Disney Company, WarnerMedia, or Citigroup; as well as more focused companies such as IBM, Xerox, and Microsoft. These, and others, organize their businesses into national and functional subsidiaries, often with multiple levels of subsidiaries. (en)
 • 子会社(こがいしゃ、英:subsidiary)とは、財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他)を他の会社(親会社)によって支配されている会社である。ただし、「親会社」や「子会社」の定義は国により異なり、制定法上の定義の目的についても必ずしも親会社の株主保護や子会社の少数株主・債権者保護という目的で定義づけが図られているわけではない。 (ja)
 • Доче́рнее о́бщество — хозяйственное общество, находящееся в правовом положении, когда другое (основное) хозяйственное товарищество или общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключённым между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом (ст. 67.3. ГК РФ). (ru)
 • Jednostka zależna – według ustawy o rachunkowości spółka handlowa lub podmiot utworzony i działającym zgodnie z przepisami obcego prawa handlowego kontrolowana przez jednostkę dominującą. (pl)
 • Uma empresa subsidiária é uma empresa controlada que integra determinado grupo empresarial. Aquela que possui ou controla a empresa subsidiária é, por alguns autores, chamada de empresa-mãe. Na legislação societária brasileira, existe a figura da "subsidiária integral", que, conforme o art. 251 da Lei de Sociedades por Ações, é a companhia cuja a integralidade das ações (todas) pertencem a outra sociedade. (pt)
 • Дочірнє підприємство (англ. subsidiary firm) — в широкому значенні — суб'єкт господарювання, який контролюється іншим суб'єктом господарювання. В такому значенні вживається, зокрема, в Міжнародних стандартах фінансової звітності. Підприємство, яке здійснює контроль, називають материнським підприємством. (uk)
 • Ett dotterbolag är en typ av bolag som styrs av ett annat bolag, moderbolaget. Tillsammans med moderbolaget ingår dotterbolaget i en koncern. Två dotterbolag som tillhör samma moderbolag kallas systerbolag. Samtliga bolag som ägs direkt eller via andra dotterbolag betecknas gemensamt som dotterbolag till moderbolaget, beteckningar som dotterdotterbolag eller liknande används normalt inte. För att ett bolag skall betecknas som ett dotterbolag krävs att ett annat bolag har bestämmande inflytande. Många gånger kan ett dotterbolag vara helägt av sitt moderbolag varvid koncernförhållandet är lätt att identifiera och fastslå. Om ett bolag kontrollerar mer än 50 % av rösterna på årsstämma eller motsvarande beslutande organ eller via avtal eller andra förhållande självständigt kan utöva bestämmande inflytande anses ett moder-dotterbolagsförhållande föreligga. Bolag vari ett annat bolag har ett väsentligt ägande men inte kan utöva bestämmande inflytande betecknas som intressebolag. (sv)
 • 子公司(英語:Subsidiary),亦稱為附屬公司,指被另一公司所實際控制的公司。控制它的實體,稱為母公司或控股公司。 自然人不能成为子公司,只有民法典所規定的法人才可能成為子公司。這是因為自然人會依其自身的動機而行為,而法人只能經由其董事、幹部及員工決定其經營團隊的組成,並因此而可控制其作為。通常擁有一家子公司,必須先擁有其百分之五十以上的股份。若拥有其百分之百的股份,则称其为母公司的全资子公司。但亦有其他的控制方式可行,且對於需要怎樣的控制及如何達到的精確規則可以是非常複雜的。 (zh)
dbo:wikiPageID
 • 567852 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 17265 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1074298650 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:isPartOf
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Η θυγατρική εταιρεία είναι μια εταιρεία που ανήκει ή ελέγχεται από άλλη εταιρεία, η οποία ονομάζεται η μητρική εταιρεία ή εταιρεία συμμετοχών. Η θυγατρική μπορεί να είναι ιδιωτική ή κρατική επιχείρηση. (el)
 • Filio estas institucio, societo, firmao dependa de alia ĉefa firmao. Se filio havas propran juran personecon, oni nomas ĝin ankaŭ subfirmao aŭ subentrepreno. En tiu kazo la ĉefa firmao nomiĝas patrina firmao. Filioj de bankoj kaj de vendejaj ĉenoj ofte ne estas subfirmaoj, sed nur lokaj establaĵoj. (eo)
 • Tochtergesellschaft (auch Tochterunternehmen; englisch subsidiary) ist im Konzernrecht ein Unternehmen, das durch konzerntypische Beziehungen mit einem anderen Unternehmen (Mutterunternehmen) verbunden ist und unter dessen Leitung steht. (de)
 • Eskumendeko enpresa enpresa nagusi baten mendean dagoen enpresa bat da, enpresa hori erosi, akzio gehienak eskuratu edo ad hoc sortu duelako. (eu)
 • 子会社(こがいしゃ、英:subsidiary)とは、財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他)を他の会社(親会社)によって支配されている会社である。ただし、「親会社」や「子会社」の定義は国により異なり、制定法上の定義の目的についても必ずしも親会社の株主保護や子会社の少数株主・債権者保護という目的で定義づけが図られているわけではない。 (ja)
 • Доче́рнее о́бщество — хозяйственное общество, находящееся в правовом положении, когда другое (основное) хозяйственное товарищество или общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключённым между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом (ст. 67.3. ГК РФ). (ru)
 • Jednostka zależna – według ustawy o rachunkowości spółka handlowa lub podmiot utworzony i działającym zgodnie z przepisami obcego prawa handlowego kontrolowana przez jednostkę dominującą. (pl)
 • Uma empresa subsidiária é uma empresa controlada que integra determinado grupo empresarial. Aquela que possui ou controla a empresa subsidiária é, por alguns autores, chamada de empresa-mãe. Na legislação societária brasileira, existe a figura da "subsidiária integral", que, conforme o art. 251 da Lei de Sociedades por Ações, é a companhia cuja a integralidade das ações (todas) pertencem a outra sociedade. (pt)
 • Дочірнє підприємство (англ. subsidiary firm) — в широкому значенні — суб'єкт господарювання, який контролюється іншим суб'єктом господарювання. В такому значенні вживається, зокрема, в Міжнародних стандартах фінансової звітності. Підприємство, яке здійснює контроль, називають материнським підприємством. (uk)
 • 子公司(英語:Subsidiary),亦稱為附屬公司,指被另一公司所實際控制的公司。控制它的實體,稱為母公司或控股公司。 自然人不能成为子公司,只有民法典所規定的法人才可能成為子公司。這是因為自然人會依其自身的動機而行為,而法人只能經由其董事、幹部及員工決定其經營團隊的組成,並因此而可控制其作為。通常擁有一家子公司,必須先擁有其百分之五十以上的股份。若拥有其百分之百的股份,则称其为母公司的全资子公司。但亦有其他的控制方式可行,且對於需要怎樣的控制及如何達到的精確規則可以是非常複雜的。 (zh)
 • الشركة التابعة أو الشركة الفرعية (بالإنجليزية: subsidiary)‏ شركة مملوكة أو خاضعة لسيطرة شركة أخرى، تسمى الشركة المالكة أو الشركة الأم أو الشركة القابضة. يمكن أن تكون الشركة التابعة شركة أو مؤسسة تجارية أو شركة ذات مسؤولية محدودة. في بعض الحالات تكون مؤسسة حكومية في صناعة السكك الحديدية في الولايات المتحدة، الشركة التابعة قيد العمل شركة تابعة ولكنها تعمل بهويتها وقاطراتها وعرباتها الخاصة. وعلى النقيض من ذلك، توجد الشركة التابعة غير العاملة على الورق فقط (أي الأسهم والسندات وعقود التأسيس) وتستخدم هوية الشركة الأم. (ar)
 • Dceřiná společnost je společnost, která je zcela nebo částečně ve vlastnictví jiné (mateřské) společnosti a je jí ovládána. V praxi to obvykle znamená, že mateřská společnost vlastní více než polovinu akcií dceřiné společnosti. Zákon o obchodních korporacích určuje v § 74: (cs)
 • Una filial o subsidiaria de una compañía, empresa, corporación o sociedad de responsabilidad es una entidad controlada por otra entidad llamada matriz, holding o parent company (literalmente compañía madre o padre). La razón de esta distinción es que una compañía por sí sola no puede ser filial de una organización. Solo una entidad representando una ficción legal como una entidad separada puede ser una filial. Si bien los individuos tienen la capacidad para actuar por su propia iniciativa, una entidad de negocios solo puede actuar a través de sus directores, oficiales y empleados. (es)
 • Anak perusahaan adalah perusahaan yang dikuasai atau dimiliki, baik secara langsung maupun tidak, oleh perusahaan lain yang disebut perusahaan induk atau holding. Anak perusahaan dapat berupa firma, persekutuan, atau perseroan. Dalam beberapa kasus, dapat berupa badan usaha milik negara. (in)
 • Une filiale, aussi appelée société filiale, est une entreprise qui est contrôlée par une autre société dite société mère, le terme « contrôle » signifiant que la société mère détient suffisamment de droits de vote en assemblée générale d'actionnaires pour pouvoir y imposer ses décisions. Le fait de contrôler la filiale permet généralement à la société mère de prendre une part prépondérante à la nomination des personnes qui administrent ou dirigent la société filiale (administrateurs, président, directeur général, gérant…). Ces nominations doivent cependant se faire en conformité avec la législation en vigueur et selon les règles édictées par les statuts de la filiale. (fr)
 • A subsidiary, subsidiary company or daughter company is a company owned or controlled by another company, which is called the parent company or holding company. Two or more subsidiaries that belong to the same parent company are called sister companies. (en)
 • Ett dotterbolag är en typ av bolag som styrs av ett annat bolag, moderbolaget. Tillsammans med moderbolaget ingår dotterbolaget i en koncern. Två dotterbolag som tillhör samma moderbolag kallas systerbolag. Samtliga bolag som ägs direkt eller via andra dotterbolag betecknas gemensamt som dotterbolag till moderbolaget, beteckningar som dotterdotterbolag eller liknande används normalt inte. (sv)
rdfs:label
 • Subsidiary (en)
 • شركة تابعة (ar)
 • Filial (ca)
 • Dceřiná společnost (cs)
 • Θυγατρική εταιρεία (el)
 • Tochtergesellschaft (de)
 • Filio (eo)
 • Filial (es)
 • Eskumendeko enpresa (eu)
 • Filiale (fr)
 • Anak perusahaan (in)
 • 子会社 (ja)
 • Società controllata (it)
 • 자회사 (ko)
 • Dochteronderneming (nl)
 • Subsidiária (pt)
 • Jednostka zależna (pl)
 • Дочернее общество (ru)
 • Dotterbolag (sv)
 • Дочірнє підприємство (uk)
 • 子公司 (zh)
owl:differentFrom
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:genre of
is dbo:industry of
is dbo:location of
is dbo:owner of
is dbo:parentCompany of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:companyType of
is dbp:genre of
is dbp:industry of
is dbp:label of
is dbp:logoSize of
is dbp:successorLine of
is dbp:tradedAs of
is dbp:type of
is gold:hypernym of
is rdfs:seeAlso of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License