About: Physicalism

An Entity of Type: book, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

In philosophy, physicalism is the metaphysical thesis that "everything is physical", that there is "nothing over and above" the physical, or that everything supervenes on the physical. Physicalism is a form of ontological monism—a "one substance" view of the nature of reality as opposed to a "two-substance" (dualism) or "many-substance" (pluralism) view. Both the definition of "physical" and the meaning of physicalism have been debated.

Property Value
dbo:abstract
 • النظرية الفيزيائية أو المذهب الفيزيائي (بالإنجليزية: Physicalism)‏ في الفلسفة هي أطروحة فلسفية وجودية تقول بأن "كل شيء فيزيائي"، وأنه "لا يوجد شيء فوق أو ما وراء" المادة الفيزيائية، أو أن كل شيء تابع للمادة الفيزيائية. تعد المدرسة الفيزيائية شكلاً من أشكال الأحادية الوجودية (تقول بوجود نوع واحد من المادة في الطبيعة)، وذلك على النقيض من المثنوية النوعية Pluralism. من جهة أخرى، ترتبط المدرسة الفيزيائية ارتباطاً وثيقاً بالمادية. بالمقابل، فإن إحدى الحجج المقابلة للمدرسة الفيزيائية هو مثال الزومبي الفلسفي Philosophical zombie، وحجة المراقبين المتعددين multiple observers argument. ترتبط الفيزيائية ارتباطًا وثيقًا بالمادية. انبثقت الفيزيائية من المادية بسبب تقدم العلم الفيزيائي في تفسير الظواهر المُلاحظة. يُستخدم المصطلحان غالبًا بشكل متبادل، على الرغم من تمايزهما أحيانًا، على سبيل المثال على أسس الفيزياء التي تصف شيء أكثر من المادة (بما في ذلك الطاقة والقانون الفيزيائي). تُعد حجة الزومبي الفلسفي تحديًا للفيزيائية. (ar)
 • El fisicalisme és una doctrina filosòfica sobre la naturalesa de la realitat que afirma que tot allò que existeix és exclusivament físic. Es tracta per tant d'un . El fisicalisme és una forma de monisme. Es pot considerar un tipus de cientifisme. La filosofia de la ment és la branca filosòfica de la que més s'ha ocupat el fisicalisme. Referenciat a la ment la majoria dels fisicalistes sosté que aquesta és un epifenomen d'un sistema físic, sense entitat o substància per si sol. Assegura que els processos mentals es podran explicar, quan la ciència arribi al desenvolupament suficient, a partir de l'activitat cerebral. Teoria a la qual s'oposen alguns com el filòsof nord-americà Daniel C. Dennett, qui sosté el lliure albir malgrat el seu radical fisicalisme. El dualisme i l'idealisme subjectiu són posicions alternatives al monisme i al fisicalisme. El dualisme, a diferència del monisme, afirma que hi ha dues substàncies, el físic i el mental o espiritual, totes dues amb el mateix grau de realitat. L'idealisme subjectiu, com pot ser la metafísica proposta per George Berkeley, és l'oposat al fisicalisme. Sosté que no existeix realitat física en absolut, tota substància existent és espiritual o mental. Aplicat a la metodologia de la ciència (materialisme o fisicalisme metodològic) no suposa una posició ideològica sinó una hipòtesi de treball. Significa que es treballa amb els fenòmens observats com si aquests fossin l'única realitat, atès que no tenim la metodologia apropiada per a considerar científicament ens no físics. El fisicalisme metodològic és purament operatiu, ni afirma ni refuta un possible fisicalisme ontològic. Molts autors del segle xx, particularment epistemòlegs i filòsofs de la ciència, prefereixen la denominació de fisicalisme perquè manca tant de les connotacions emocionals de la paraula materialisme com de les restriccions històriques associades a aquest. Emfatitza el físic, sigui matèria o energia. (ca)
 • Ve filosofii označuje fyzikalismus světonázor, podle něhož je všechno, co existuje, fyzikální podstaty a že neexistuje nic "nad" hmotným světem, případně, že veškeré jevy se do fyzického vesmíru promítají. Podle fyzikalistů je všechno možné vysvětlit skrze Fyzikalismus je forma ontologického monismu - názoru, že realitu tvoří pouze "jedna látka". Monismus se staví proti dualismu, podle něhož nepodléhá mysl a vědomí stejným fyzikálním zákonům jako hmotný vesmír, ať už je jejich podstata jakákoliv. Termín fyzikalismus je často používán ve stejném kontextu jako materialismus. Fyzikalismus vznikl na základě úspěchu materialismu a v principu pouze rozšiřuje "materiálno" na další typy fyzikálních činitelů, které byly především v rámci kvantové mechaniky objeveny. Oproti mechanismu fyzikalismus podle řady definic nevylučuje samotnou existenci vědomí, ale říká, že je vědecky vysvětlitelné. Jednou podmnožinou fyzikalismu je redukcionismus v teorii všeho, podle něhož jsou dokonce veškeré přírodní zákony, kterými se vesmír řídí redukovatelné do konečného počtu pravidel. Dalším podléhajícím přístupem je komputalismus podle kterého můžeme do nejmenších podrobností zkoumat a simulovat veškeré děje probíhající v mozku (včetně vědomí). (cs)
 • Στη φιλοσοφία, ο φυσικαλισμός (φύση + -ισμός) είναι η οντολογική θέση ότι "τα πάντα είναι φυσικά", ότι δεν υπάρχει "τίποτα πέρα και πάνω από" το φυσικό, ή ότι όλα επέρχονται του φυσικού. Ο φυσικαλισμός είναι μια μορφή οντολογικού μονισμού—μια θεώρηση της πραγματικότητας που βασίζεται στην ύπαρξη "μίας ουσίας", σε αντίθεση με το δυϊσμό ή το πλουραλισμό. Τόσο ο ορισμός του "φυσικού" όσο και η έννοια του φυσικαλισμού έχουν συζητηθεί. Ο φυσικαλισμός είναι στενά συνδεδεμένος με τον υλισμό. Ο φυσικαλισμός αναπτύχθηκε από τον υλισμό με την επιτυχία των φυσικών επιστημών στην εξήγηση παρατηρηθέντων φαινομένων. Οι όροι συχνά χρησιμοποιούνται ως ταυτόσημοι, αν και μερικές φορές διακρίτοι, για παράδειγμα, δεδομένου ότι η φυσική περιγράφει φαινόμενα επιπλέον της ύλης (συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας και των φυσικών νόμων). Κοινά επιχειρήματα κατά του φυσικαλισμού περιλαμβάνουν τόσο το επιχείρημα του φιλοσοφικού ζόμπι και το επιχείρημα των πολλαπλών παρατηρητών. (el)
 • Le physicalisme, terme créé par Rudolf Carnap, est la thèse, ou doctrine, selon laquelle toutes les connaissances sont réductibles, au moins théoriquement, aux énoncés de la physique. Les sciences humaines et sociales, tout comme les sciences de la nature, qui ont chacune leur vocabulaire et leurs concepts spécifiques, pourraient être retranscrites dans la langue de la physique. Dans la première définition du physicalisme, qui est celle du Cercle de Vienne, une telle langue consiste en un ensemble d’énoncés se rapportant à des objets physiques, à leurs propriétés ainsi qu’à leurs caractéristiques spatio-temporelles. Ce langage se réduit à des protocoles ou comptes-rendus d'expérience et à des énoncés logiques qui n'ont de sens que par rapport à des objets possibles. En outre, le physicalisme soutient la thèse selon laquelle il n’existe pas de savoir philosophique constitué de thèses qui lui soient propres, qui soient distinctes et indépendantes des thèses scientifiques, et il conçoit l’activité philosophique dans le prolongement de l’activité scientifique, d’abord comme une recherche sur les structures du savoir, puis comme un exercice de clarification et d’interprétation des connaissances scientifiques. Le physicalisme a été aussi appelé « théorie de l'unité de la science » ou « théorie de la science unitaire ». (fr)
 • El fisicalismo es una doctrina filosófica sobre la naturaleza de lo real, que afirma que lo que existe es exclusivamente físico, incluido lo mental o el "alma". El fisicalismo es una forma de monismo y está relacionado íntimamente con el materialismo y el naturalismo. La filosofía de la mente es la rama filosófica de la que más se ha ocupado el fisicalismo. Referenciado a la mente, la mayoría de los fisicalistas sostienen que esta es un epifenómeno de un sistema físico constrictivo, carente de entidad o sustancia por sí solo. Asegura que el control de los procesos mentales se podrá explicar cuando la ciencia alcance el desarrollo suficiente, a partir de la actividad cerebral. A esta teoría se oponen algunos como el filósofo Daniel C. Dennett, quien sostiene el libre albedrío a pesar de su radical fisicalismo. El dualismo y el idealismo subjetivo son posiciones alternativas al monismo y al fisicalismo. El dualismo, a diferencia del monismo, afirma que existen dos sustancias, lo físico y lo mental o espiritual, ambas con el mismo grado de realidad. El idealismo subjetivo, como la metafísica propuesta por George Berkeley, es lo opuesto al fisicalismo. Sostiene que no existe realidad física en absoluto; toda sustancia existente es espiritual o mental. Aplicado a la metodología de la ciencia (materialismo o fisicalismo metodológico) no supone una posición ideológica sino una hipótesis de trabajo. Significa que se trabaja con los fenómenos observados como si estos fuesen la única realidad, dado que no tenemos la metodología apropiada para considerar científicamente entes no físicos (p. ej. véase diferenciación conceptual). El fisicalismo metodológico es puramente operativo, ni afirma ni refuta un posible fisicalismo ontológico. Muchos autores del siglo XX, particularmente epistemólogos y filósofos de la ciencia, prefieren la denominación de fisicalismo porque carece tanto de las connotaciones emocionales que con la palabra materialismo como de las restricciones históricas asociadas a este. Enfatiza lo físico, ya sea materia o energía. Como el materialismo, el fisicalismo niega la existencia de Dios y del alma. Algunos filósofos niegan también el libre albedrío, la capacidad de causar nuestra conducta e incluso la existencia misma de las experiencias subjetivas (la consciencia). La idea de "mente" sería entonces errónea y el cerebro humano sería solamente un cuerpo objetivo que operaría estrictamente acorde con ciertas leyes físicas. Estas leyes físicas y reacciones neuroquímicas, serían totalmente deterministas a la manera de la física clásica newtoniana, determinando lo que una persona dice y hace en respuesta a un estímulo. Esta posición a favor de un determinismo completo de lo "mental" es popular en la filosofía de la mente fisicalista, que es una parte de la filosofía analítica. Sin embargo, filósofos como Steven Horst y Noam Chomsky y los neurocientíficos Gerald Edelman y Vilayanur Ramachandran han señalado que la investigación científica, que ocurre en las ciencias naturales, no adopta el fisicalismo ni el concepto de "ciencia" que caracteriza a la filosofía de la mente fisicalista.​​​​ (es)
 • Fisikalisme adalah posisi filsafat yang menyatakan bahwa semua yang ada tidak lebih dari properti fisik saja; bahwa, tidak ada benda lain selain benda fisik. Istilah ini digunakan pertama kali oleh Otto Neurath dalam esainya pada abad ke-20. Pada filsafat kontemporer, fisikalisme sering kali dihubungkan dengan filsafat budi. Ontologi fisikalisme meliputi apa yang dideskripsikan oleh fisika - tidak hanya materi, tetapi juga energi, ruang, waktu, gaya, struktur, , informasi, dll. (in)
 • Il fisicalismo è una corrente filosofica che fa capo a Otto Neurath (1882–1945), uno dei fondatori del Circolo di Vienna, che sostiene possano essere sostenibili scientificamente, e quindi validi per la conoscenza, solo quelle proposizioni definite in termini materiali ossia spazio-temporali. (it)
 • 物理主義(ぶつりしゅぎ、英: Physicalism)は、あらゆるものは物理的であるとする哲学上の立場。椅子や机や石ころのように一般に物理的対象と考えられているもののみならず、価値、意味、知識、心など一般にあまり物理的とは考えられていないようなものまで含め、あらゆる物事について、それは物理的である、と考えるのが物理主義である。世界は心的なものからなっていると考える観念論や、世界は心的なものと物的なものの二種類からなっていると考える二元論などと対立する。 唯物論(英: Materialism)と類似する点は多いが、(物理学への還元のように)その主張内容は必ずしも同一ではない。論理実証主義者らは、あらゆる個別科学(の命題)は物理学に還元可能である、という形で物理主義を論じた。物理主義という言葉はオットー・ノイラートによって最初に定義された。 (ja)
 • In philosophy, physicalism is the metaphysical thesis that "everything is physical", that there is "nothing over and above" the physical, or that everything supervenes on the physical. Physicalism is a form of ontological monism—a "one substance" view of the nature of reality as opposed to a "two-substance" (dualism) or "many-substance" (pluralism) view. Both the definition of "physical" and the meaning of physicalism have been debated. Physicalism is closely related to materialism. Physicalism grew out of materialism with advancements of the physical sciences in explaining observed phenomena. The terms are often used interchangeably, although they are sometimes distinguished, for example on the basis of physics describing more than just matter (including energy and physical law). According to a 2009 survey, physicalism is the majority view among philosophers, but there remains significant opposition to physicalism. Neuroplasticity is one such evidence that is used in support of a non-physicalist view. The philosophical zombie argument is another attempt to challenge physicalism. (en)
 • Het fysicalisme is een filosofische veronderstelling die stelt dat alles fysisch is, en dat immateriële eigenschappen – zaken van biologische, psychologische, morele of sociale aard – voortkomen uit het fysische. Het fysicalisme staat voor de overtuiging dat al wat bestaat in diepste wezen materie is, bepaald door universele natuurwetten en fysisch-chemische oorzaken, en te verklaren overeenkomstig het paradigma van de natuurwetenschappen. In het fysicalisme merkt men alle objecten en eigenschappen aan als door de natuurwetenschap beschrijfbaar. Deze stellingname is uitgewerkt in een 20ste-eeuwse wetenschapsfilosofie en filosofie van de geest. (nl)
 • Fizykalizm – teoria filozoficzna, według której wszystkie terminy sprowadzają się do terminów fizyki. Nie zaprzecza ona, że w świecie istnieje wiele zjawisk, które po zbyt pobieżnej analizie mogą wyglądać na niefizyczne, ale wszystkie one okazują się wyłącznie fizycznego charakteru. Dzięki temu nie wykracza się poza stwierdzanie jedynie ściśle mierzalnych i sprawdzalnych faktów, fakty o pseudo-niefizycznym charakterze należy badać dotąd, aż znajdzie się racjonalne, mierzalne, potwierdzalne w rzeczywistości fizycznej prawdziwe wyjaśnienie. Fizykalizm nie zaprzecza możliwości istnienia subiektywnego przekonania o posiadaniu duszy, ale twierdzi, iż nośnik tego przekonania (mózg), podobnie jak i samo to przekonanie, są analizowalne za pomocą fizyki, czyli superweniują na fizyce. (pl)
 • Fisicalismo é a tese metafísica de que tudo é físico, ou, recorrendo à noção de superveniência, é a doutrina segundo a qual tudo é superveniente ao físico. Fisicalismo é uma forma de monismo ontológico de substância, por oposição ao dualismo ou ao pluralismo. A ideia geral é que a natureza do mundo vigente se conforma a uma certa condição: a condição de ser físico. No entanto, a maioria dos fisicalistas não nega que o mundo pode conter itens que, à primeira vista, não parecem físicos — itens de natureza biológica, moral, ou social. Mas eles insistem que, em última instância, esses itens são físicos ou são supervenientes a outros itens físicos. (pt)
 • Фізикалі́зм — філософська установка, за якою будь-яке буття є не більше, ніж продовження фізичних властивостей, тобто у світі немає нічого, крім фізичних речей. Термін запропонував на початку 20 століття . Фізикалізм вважає, що мова фізики є універсальною мовою науки, а тому будь-яке знання може бути зведене до фізичних об'єктів. Фізикалізм називають також матеріалізмом, але особливим матеріалізмом, що розвинувся з фізичних наук, а тому оперує не тільки поняттям матерії, а й іншими фізичними поняттями, такими як сила, енергія, простір, час, структура, процес, інформація, стан тощо. Оскільки фізикалізм стверджує існування тільки фізичних об'єктів, його категоризують як різновид монізму. У сучасній філософії фізикалізм найчастіше згадується в аспекті співвідношення між тілом і свідомістю у філософії свідомості. (uk)
 • Физикали́зм — это монистический онтологический тезис, согласно которому всё, что существует, является физическим или производно от физического (часто еще говорят конституировано, укоренено или супервентно). История этого понятия связана с концепцией логического позитивизма, которая разрабатывалась Карнапом, Нейратом и др. Изначально физикализм был лингвистическим тезисом, согласно которому все осмысленные предложения можно перевести или редуцировать к предложениям физики. Предложения, не поддающиеся такой операции, рассматривались как лишённые научного смысла. Так понятие физикализма сочеталось с верификационистским критерием научности, который отстаивался представителями логического позитивизма. В настоящее время физикализм не считается тезисом перевода. Это связано и с критикой верификационизма, и с изменением понятия редукции. В современной философии физикализм чаще всего ассоциируют с проблемой сознание-тело в философии сознания, в отношении которой физикализм придерживается позиции, что у сознания нет самостоятельного онтологического статуса и оно тождественно или производно (конституировано, реализовано, супервентно, укоренено) от мозга или физического в самом широком понимании. Физикализм часто приравнивают к материализму. Некоторые авторы считают, что физикализм допускает существование таких явлений, которые не вписываются в картину мира материализма. Физикализм является доминирующей позицией в философии сознания. С этой концепцией также связана позиция методологического натурализма, суть которого состоит в том, что практически все процессы, законы или события основаны на естественных процессах, законах и событиях и могут быть объяснены посредством их. (ru)
 • 在哲学中,物理主义是本体论中“所有一切都是物理”的概念,同时“没有任何可以超越或在其之上”,或者说所有一切依附于物理而存在。物理主义是本体论中一元论的一种存在形式-一个“单独实体”的对自然真实世界的视角,这是与“双实体”(二元并存理念)和“多实体”(多元并存理念)所对立的世界观。不论“物理的”还是“物理主义”的含义的界定都有过争论。 (zh)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 23479 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 39133 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1016478844 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Fisikalisme adalah posisi filsafat yang menyatakan bahwa semua yang ada tidak lebih dari properti fisik saja; bahwa, tidak ada benda lain selain benda fisik. Istilah ini digunakan pertama kali oleh Otto Neurath dalam esainya pada abad ke-20. Pada filsafat kontemporer, fisikalisme sering kali dihubungkan dengan filsafat budi. Ontologi fisikalisme meliputi apa yang dideskripsikan oleh fisika - tidak hanya materi, tetapi juga energi, ruang, waktu, gaya, struktur, , informasi, dll. (in)
 • Il fisicalismo è una corrente filosofica che fa capo a Otto Neurath (1882–1945), uno dei fondatori del Circolo di Vienna, che sostiene possano essere sostenibili scientificamente, e quindi validi per la conoscenza, solo quelle proposizioni definite in termini materiali ossia spazio-temporali. (it)
 • 物理主義(ぶつりしゅぎ、英: Physicalism)は、あらゆるものは物理的であるとする哲学上の立場。椅子や机や石ころのように一般に物理的対象と考えられているもののみならず、価値、意味、知識、心など一般にあまり物理的とは考えられていないようなものまで含め、あらゆる物事について、それは物理的である、と考えるのが物理主義である。世界は心的なものからなっていると考える観念論や、世界は心的なものと物的なものの二種類からなっていると考える二元論などと対立する。 唯物論(英: Materialism)と類似する点は多いが、(物理学への還元のように)その主張内容は必ずしも同一ではない。論理実証主義者らは、あらゆる個別科学(の命題)は物理学に還元可能である、という形で物理主義を論じた。物理主義という言葉はオットー・ノイラートによって最初に定義された。 (ja)
 • Het fysicalisme is een filosofische veronderstelling die stelt dat alles fysisch is, en dat immateriële eigenschappen – zaken van biologische, psychologische, morele of sociale aard – voortkomen uit het fysische. Het fysicalisme staat voor de overtuiging dat al wat bestaat in diepste wezen materie is, bepaald door universele natuurwetten en fysisch-chemische oorzaken, en te verklaren overeenkomstig het paradigma van de natuurwetenschappen. In het fysicalisme merkt men alle objecten en eigenschappen aan als door de natuurwetenschap beschrijfbaar. Deze stellingname is uitgewerkt in een 20ste-eeuwse wetenschapsfilosofie en filosofie van de geest. (nl)
 • 在哲学中,物理主义是本体论中“所有一切都是物理”的概念,同时“没有任何可以超越或在其之上”,或者说所有一切依附于物理而存在。物理主义是本体论中一元论的一种存在形式-一个“单独实体”的对自然真实世界的视角,这是与“双实体”(二元并存理念)和“多实体”(多元并存理念)所对立的世界观。不论“物理的”还是“物理主义”的含义的界定都有过争论。 (zh)
 • El fisicalisme és una doctrina filosòfica sobre la naturalesa de la realitat que afirma que tot allò que existeix és exclusivament físic. Es tracta per tant d'un . El fisicalisme és una forma de monisme. Es pot considerar un tipus de cientifisme. Molts autors del segle xx, particularment epistemòlegs i filòsofs de la ciència, prefereixen la denominació de fisicalisme perquè manca tant de les connotacions emocionals de la paraula materialisme com de les restriccions històriques associades a aquest. Emfatitza el físic, sigui matèria o energia. (ca)
 • النظرية الفيزيائية أو المذهب الفيزيائي (بالإنجليزية: Physicalism)‏ في الفلسفة هي أطروحة فلسفية وجودية تقول بأن "كل شيء فيزيائي"، وأنه "لا يوجد شيء فوق أو ما وراء" المادة الفيزيائية، أو أن كل شيء تابع للمادة الفيزيائية. تعد المدرسة الفيزيائية شكلاً من أشكال الأحادية الوجودية (تقول بوجود نوع واحد من المادة في الطبيعة)، وذلك على النقيض من المثنوية النوعية Pluralism. من جهة أخرى، ترتبط المدرسة الفيزيائية ارتباطاً وثيقاً بالمادية. بالمقابل، فإن إحدى الحجج المقابلة للمدرسة الفيزيائية هو مثال الزومبي الفلسفي Philosophical zombie، وحجة المراقبين المتعددين multiple observers argument. (ar)
 • Ve filosofii označuje fyzikalismus světonázor, podle něhož je všechno, co existuje, fyzikální podstaty a že neexistuje nic "nad" hmotným světem, případně, že veškeré jevy se do fyzického vesmíru promítají. Podle fyzikalistů je všechno možné vysvětlit skrze Fyzikalismus je forma ontologického monismu - názoru, že realitu tvoří pouze "jedna látka". Monismus se staví proti dualismu, podle něhož nepodléhá mysl a vědomí stejným fyzikálním zákonům jako hmotný vesmír, ať už je jejich podstata jakákoliv. (cs)
 • Στη φιλοσοφία, ο φυσικαλισμός (φύση + -ισμός) είναι η οντολογική θέση ότι "τα πάντα είναι φυσικά", ότι δεν υπάρχει "τίποτα πέρα και πάνω από" το φυσικό, ή ότι όλα επέρχονται του φυσικού. Ο φυσικαλισμός είναι μια μορφή οντολογικού μονισμού—μια θεώρηση της πραγματικότητας που βασίζεται στην ύπαρξη "μίας ουσίας", σε αντίθεση με το δυϊσμό ή το πλουραλισμό. Τόσο ο ορισμός του "φυσικού" όσο και η έννοια του φυσικαλισμού έχουν συζητηθεί. (el)
 • El fisicalismo es una doctrina filosófica sobre la naturaleza de lo real, que afirma que lo que existe es exclusivamente físico, incluido lo mental o el "alma". El fisicalismo es una forma de monismo y está relacionado íntimamente con el materialismo y el naturalismo. Muchos autores del siglo XX, particularmente epistemólogos y filósofos de la ciencia, prefieren la denominación de fisicalismo porque carece tanto de las connotaciones emocionales que con la palabra materialismo como de las restricciones históricas asociadas a este. Enfatiza lo físico, ya sea materia o energía. (es)
 • Le physicalisme, terme créé par Rudolf Carnap, est la thèse, ou doctrine, selon laquelle toutes les connaissances sont réductibles, au moins théoriquement, aux énoncés de la physique. Les sciences humaines et sociales, tout comme les sciences de la nature, qui ont chacune leur vocabulaire et leurs concepts spécifiques, pourraient être retranscrites dans la langue de la physique. Dans la première définition du physicalisme, qui est celle du Cercle de Vienne, une telle langue consiste en un ensemble d’énoncés se rapportant à des objets physiques, à leurs propriétés ainsi qu’à leurs caractéristiques spatio-temporelles. Ce langage se réduit à des protocoles ou comptes-rendus d'expérience et à des énoncés logiques qui n'ont de sens que par rapport à des objets possibles. (fr)
 • In philosophy, physicalism is the metaphysical thesis that "everything is physical", that there is "nothing over and above" the physical, or that everything supervenes on the physical. Physicalism is a form of ontological monism—a "one substance" view of the nature of reality as opposed to a "two-substance" (dualism) or "many-substance" (pluralism) view. Both the definition of "physical" and the meaning of physicalism have been debated. (en)
 • Fizykalizm – teoria filozoficzna, według której wszystkie terminy sprowadzają się do terminów fizyki. Nie zaprzecza ona, że w świecie istnieje wiele zjawisk, które po zbyt pobieżnej analizie mogą wyglądać na niefizyczne, ale wszystkie one okazują się wyłącznie fizycznego charakteru. Dzięki temu nie wykracza się poza stwierdzanie jedynie ściśle mierzalnych i sprawdzalnych faktów, fakty o pseudo-niefizycznym charakterze należy badać dotąd, aż znajdzie się racjonalne, mierzalne, potwierdzalne w rzeczywistości fizycznej prawdziwe wyjaśnienie. (pl)
 • Fisicalismo é a tese metafísica de que tudo é físico, ou, recorrendo à noção de superveniência, é a doutrina segundo a qual tudo é superveniente ao físico. Fisicalismo é uma forma de monismo ontológico de substância, por oposição ao dualismo ou ao pluralismo. (pt)
 • Физикали́зм — это монистический онтологический тезис, согласно которому всё, что существует, является физическим или производно от физического (часто еще говорят конституировано, укоренено или супервентно). (ru)
 • Фізикалі́зм — філософська установка, за якою будь-яке буття є не більше, ніж продовження фізичних властивостей, тобто у світі немає нічого, крім фізичних речей. Термін запропонував на початку 20 століття . Фізикалізм вважає, що мова фізики є універсальною мовою науки, а тому будь-яке знання може бути зведене до фізичних об'єктів. Фізикалізм називають також матеріалізмом, але особливим матеріалізмом, що розвинувся з фізичних наук, а тому оперує не тільки поняттям матерії, а й іншими фізичними поняттями, такими як сила, енергія, простір, час, структура, процес, інформація, стан тощо. (uk)
rdfs:label
 • Physicalism (en)
 • فيزيائية (فلسفة) (ar)
 • Fisicalisme (ca)
 • Fyzikalismus (cs)
 • Physikalismus (Ontologie) (de)
 • Φυσικαλισμός (el)
 • Fizikismo (eo)
 • Fisicalismo (es)
 • Physicalisme (fr)
 • Fisikalisme (in)
 • Fisicalismo (it)
 • 物理主義 (ja)
 • 물리주의 (ko)
 • Fysicalisme (nl)
 • Fizykalizm (pl)
 • Fisicalismo (pt)
 • Физикализм (ru)
 • Фізикалізм (uk)
 • 物理主义 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:notableIdea of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:notableIdeas of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License